Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-17-Speech-3-488"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081217.27.3-488"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, mes chers collègues, la contrefaçon est un fléau économique, social et sanitaire d’une dimension que l’on sous-estime à mon avis. Certains estiment qu’à Anvers ou à Rotterdam, un tiers des marchandises qui sont débarquées dans les containers sont des contrefaçons. Je dis bien un tiers, et ces estimations sont faites par des services officiels. Je le dis très clairement et je ne vais pas tourner autour du pot, je suis vraiment déçu par les propositions du Parlement européen et par ce débat ce soir. Et pour une fois, je suis plus déçu par le Parlement que par la Commission et par le Conseil, car le Conseil et la Commission, dans ce domaine, ont fait leur travail. Le plan d’action du 25 septembre, le séminaire du 25 novembre, les propositions que vient d’énoncer M. Barrot au nom de la Commission sont des actions réelles et non des bonnes paroles. Et ce que je voudrais vous dire simplement M. le Commissaire, c’est que je souhaiterais vraiment que l’Observatoire, par exemple, vous le mettiez en œuvre dès le premier semestre de 2009 et que l’on fasse passer dans ce Parlement le règlement sur la surveillance du marché que le Conseil a adopté. Je le dis à mon collègue Susta, je ne parle pas ici de sa proposition alternative de résolution, malheureusement nous ne la discuterons pas. Je parle de son rapport, il est beaucoup trop faible, beaucoup trop timide, rien sur l’indication d’origine, rien sur l’Observatoire et une timidité et une réticence sur la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. L’ACAC, vous dites, il faut faire l’ACAC, mais vous dites qu’il ne faut pas utiliser les moyens efficaces pour pouvoir l’appliquer. En outre, j’ai été, je dois dire, sidéré par les propos de mes deux collègues suédois pour lesquels on a l’impression que le danger vient, non pas de la contrefaçon, mais de la lutte contre la contrefaçon. Mes chers collègues, nous sommes à côté de la plaque si nous n’y allons pas plus fort. On traite ce sujet comme si c’était une activité économique à la marge, sans plus, alors que ce peut être la fin de nos industries, ce peut être l’exploitation généralisée des travailleurs des pays émergents, ne l’oubliez pas, et enfin, ce peut être l’insécurité générale pour les consommateurs. Il faut que nous agissions!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, padělatelství představuje ekonomickou, sociální i zdravotní hrozbu, jejíž rozsah je dle mého názoru často podceňován. Existují odhady, že třetina zboží skladovaného v kontejnerech v Antverpách či Rotterdamu jsou padělky. Řekl jsem „třetina“, což je úřední odhad. Rád bych řekl zcela jasně a nehodlám chodit kolem horké kaše, že jsem hluboce zklamán návrhy Evropského parlamentu a dnešní večerní rozpravou. Pro jednou jsem více zklamán Parlamentem než Komisí či Radou, protože Rada i Komise v této oblasti vykonaly svou práci. Akční plán ze dne 25. září, seminář konaný dne 25. listopadu a návrhy, které pan Barrot právě předložil jménem Komise, představují skutečné kroky, ne jen líbivá slova. Pane komisaři, rád bych vám řekl především to, že bych opravdu uvítal, kdyby bylo například středisko pro sledování funkční v první polovině roku 2009 a kdyby nařízení o dohledu nad trhem přijaté Radou bylo přijato v Parlamentu. Co se týká pana Susty, nehovořím zde o jeho alternativním návrhu usnesení, které bohužel nebudeme projednávat. Hovořím o jeho zprávě. Je příliš slabá, příliš skromná a nezmiňuje se o označeních původu, o středisku pro sledování a je skromná a zdrženlivá i pokud jde o ochranu duševního a průmyslového vlastnictví. Zmiňujete dohodu ACTA a tvrdíte, že ji musíme přijmout, dále však říkáte, že bychom neměli používat prostředky, které by byly účinné při jejím prosazování. Musím říci, že jsem byl šokován slovy dvou svých kolegů poslanců ze Švédska, kteří vyvolávají dojem, že nebezpečí nepochází z padělatelství, ale z boje proti němu. Dámy a pánové, uděláme velikou chybu, pokud neučiníme razantní kroky. Zabýváme se tímto problémem, jako kdyby byl okrajovou ekonomickou činností a ničím víc, zatímco by mohl předznamenat konec veškerého našeho průmyslu, nezapomínejme, že by mohl signalizovat obecně rozšířené vykořisťování dělníků z rozvíjejících se zemí, a na závěr, mohl by vyústit ve všeobecně nedostatečnou úroveň bezpečnosti pro spotřebitele. Musíme jednat!"@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Varemærkeforfalskning er en økonomisk, social og sundhedsmæssig trussel af et omfang, der efter min mening ofte undervurderes. Nogle skønner, at en tredjedel af varerne i containerne i Antwerpen eller Rotterdam er forfalskede. Ja, jeg sagde en tredjedel, og disse skøn stammer fra officielt hold. Jeg vil gerne meget klart sige, og her lægger jeg ikke fingrene imellem, at jeg er endog meget skuffet over Europa-Parlamentets forslag og forhandlingen her i aften. For en gangs skyld er jeg mere skuffet over Parlamentet end Kommissionen eller Rådet, for her har Rådet og Kommissionen gjort deres arbejde. Handlingsplanen af den 25. september, seminaret den 25. november og det forslag, som hr. Barrot netop har skitseret for Kommission, er konkrete handlinger, ikke fine ord. Det, jeg simpelthen gerne vil sige til kommissæren, er, at jeg virkelig godt kunne tænke mig, at observatoriet gøres operationelt i løbet af første halvdel af 2009, og at Rådet vedtager forordningen om markedsovervågning, så den kan blive vedtaget her i Parlamentet. Med hensyn til hr. Susta vil jeg ikke tale om hans alternative beslutningsforslag, som vi desværre ikke skal drøfte. Jeg taler om hans betænkning. Den er alt for svag, alt for tilbageholdende, og den indeholder intet om oprindelsesbetegnelser, intet om observatoriet og er håndsky og tilbageholdende vedrørende beskyttelse af intellektuel og industriel ejendomsret. De taler om ACTA og siger, at vi skal indføre det, men De siger, at vi ikke skal bruge de midler, der ville være effektive tïl at håndhæve den. Og så vil jeg sige, at jeg blev chokeret over bemærkningerne fra mine kolleger fra Sverige, som giver det indtryk, at faren ikke kommer fra forfalskningen, men fra kampen mod forfalskningen. Vi gør det helt forkerte, hvis vi ikke handler resolut. Vi behandler dette emne, som om det ikke var andet end en marginal økonomisk aktivitet, men det kan betyde døden for vores industrier, og vi må ikke glemme, at det kan være udtryk for udbredt udnyttelse af arbejdstagere fra de nye vækstøkonomier, og endelig kan det også være til skade for forbrugernes sikkerhed. Vi er nødt til at handle!"@da2
"Madame la Présidente, mes chers collègues, la contrefaçon est un fléau économique, social et sanitaire d'une dimension que l'on sous-estime à mon avis. Certains estiment qu'à Anvers ou à Rotterdam, un tiers des marchandises qui sont débarquées dans les containers sont des contrefaçons. Je dis bien un tiers, et ces estimations sont faites par des services officiels. Je le dis très clairement et je ne vais pas tourner autour du pot, je suis vraiment déçu par les propositions du Parlement européen et par ce débat ce soir. Et pour une fois, je suis plus déçu par le Parlement que par la Commission et par le Conseil, car le Conseil et la Commission, dans ce domaine, ont fait leur travail. Le plan d'action du 25 septembre, le séminaire du 25 novembre, les propositions que vient d'énoncer M. Barrot au nom de la Commission sont des actions réelles et non des bonnes paroles. Et ce que je voudrais vous dire simplement M. le Commissaire, c'est que je souhaiterais vraiment que l'Observatoire, par exemple, vous le mettiez en œuvre dès le premier semestre de 2009 et que l'on fasse passer dans ce Parlement le règlement sur la surveillance du marché que le Conseil a adopté. Je le dis à mon collègue Susta, je ne parle pas ici de sa proposition alternative de résolution, malheureusement nous ne la discuterons pas. Je parle de son rapport, il est beaucoup trop faible, beaucoup trop timide, rien sur l'indication d'origine, rien sur l'Observatoire et une timidité et une réticence sur la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. L'ACAC, vous dites, il faut faire l'ACAC, mais vous dites qu'il ne faut pas utiliser les moyens efficaces pour pouvoir l'appliquer. En outre, j'ai été, je dois dire, sidéré par les propos de mes deux collègues suédois pour lesquels on a l'impression que le danger vient, non pas de la contrefaçon, mais de la lutte contre la contrefaçon. Mes chers collègues, nous sommes à côté de la plaque si nous n'y allons pas plus fort. On traite ce sujet comme si c'était une activité économique à la marge, sans plus, alors que ce peut être la fin de nos industries, ce peut être l'exploitation généralisée des travailleurs des pays émergents, ne l'oubliez pas, et enfin, ce peut être l'insécurité générale pour les consommateurs. Il faut que nous agissions!"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η παράνομη απομίμηση αποτελεί μια οικονομική και κοινωνική απειλή καθώς και μια απειλή για την υγεία, της οποίας το μέγεθος, κατά την άποψή μου, συχνά υποτιμάται. Μερικοί άνθρωποι εκτιμούν ότι το ένα τρίτο των εμπορευμάτων που βρίσκονται στοιβαγμένα σε εμπορευματοκιβώτια της Αμβέρσας ή του Ρότερνταμ είναι πλαστά. Είπα «το ένα τρίτο», επειδή αυτές είναι εκτιμήσεις που δίνονται από τις επίσημες υπηρεσίες. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα, και όχι με έμμεσο τρόπο, ότι είμαι πραγματικά απογοητευμένος από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την αποψινή συζήτηση. Για μια ακόμη φορά, είμαι απογοητευμένος από το Κοινοβούλιο περισσότερο από ό, τι από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο, δεδομένου ότι σε αυτόν τον τομέα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν επιτελέσει το έργο τους. Το σχέδιο δράσης της 25ης Σεπτεμβρίου, το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου και οι προτάσεις που μόλις υπέβαλε ο κ. Barrot εξ ονόματος της Επιτροπής, είναι πραγματικές δράσεις και όχι ωραία λόγια. Κύριε Επίτροπε, αυτό που θα ήθελα απλώς να σας πω είναι ότι θα ήθελα πραγματικά το παρατηρητήριο, για παράδειγμα, να γίνει λειτουργικό το πρώτο εξάμηνο του 2009 και ο κανονισμός σχετικά με την εποπτεία της αγοράς, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, να εγκριθεί σε αυτό το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τον κ. Susta, δεν μιλώ εδώ για την εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος, την οποία δυστυχώς δεν πρόκειται να συζητήσουμε. Μιλώ για την έκθεσή του. Είναι πάρα πολύ αδύναμη, πάρα πολύ δειλή και δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με τις σημάνσεις καταγωγής, δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με το παρατηρητήριο και κρατά άτολμη και επιφυλακτική στάση όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μιλάτε για την ACTA και λέτε ότι πρέπει να την εγκρίνουμε, αλλά λέτε επίσης ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μέσα που θα είναι αποτελεσματικά όσον αφορά την επιβολή της. Επιπλέον, πρέπει να πω ότι εξεπλάγην από τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τους δύο συναδέλφους μου από τη Σουηδία, οι οποίοι δίνουν την εντύπωση ότι ο κίνδυνος δεν προέρχεται από την παράνομη απομίμηση, αλλά από την καταπολέμηση της παράνομης απομίμησης. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μεγάλο λάθος αν δεν αναλάβουμε πιο αποφασιστική δράση. Αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα σαν να ήταν μια περιθωριακή οικονομική δραστηριότητα, και όχι κάτι περισσότερο, ενώ θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της βιομηχανίας μας, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ευρεία εκμετάλλευση των εργαζομένων από τις αναδυόμενες χώρες, ας μην το ξεχνάμε, και, τέλος, θα μπορούσε να ισοδυναμεί με γενικευμένη έλλειψη ασφάλειας για τους καταναλωτές. Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση!"@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, counterfeiting is an economic, social and health menace of a size that, in my view, is often underestimated. Some people estimate that a third of the goods docked in containers at Antwerp or Rotterdam are counterfeits. I did say ‘a third’, and these are estimates produced by official departments. I would like to say very clearly, and I am not going to beat about the bush, that I am truly disappointed by the European Parliament’s proposals and by the debate this evening. For once, I am more disappointed by Parliament than by the Commission or the Council, since in this sphere, the Council and the Commission have done their work. The action plan of 25 September, the seminar held on 25 November and the proposals which Mr Barrot has just set out on behalf of the Commission are real actions, not fine words. Commissioner, what I would simply like to say to you is that I would really like the observatory, for example, to be made operational during the first half of 2009 and for the regulation on market surveillance adopted by the Council to be adopted in this Parliament. As far as Mr Susta is concerned, I am not speaking here of his alternative proposal for a resolution, which unfortunately we are not going to debate. I am speaking of his report. It is much too weak, much too timid, and says nothing on indications of origin, says nothing on the observatory and is timid and reticent regarding the protection of intellectual and industrial property. You talk of ACTA and say that we need to adopt it, but you say that we should not use the means that would be effective in enforcing it. In addition, I must say that I was staggered by the comments made by my two fellow Members from Sweden, who give the impression that the danger comes not from counterfeiting but from the fight against counterfeiting. Ladies and gentlemen, we are completely mistaken if we do not take more resolute action. We are dealing with this subject as if it were a marginal economic activity, no more than that, whereas it could mark the end of our industries, it could signal widespread exploitation of workers from the emerging countries, let us not forget, and finally, could amount to widespread lack of safety for consumers. We must take action!"@en4
"Señora Presidenta, Señorías, la falsificación constituye una amenaza económica, social y sanitaria de una magnitud que, desde mi punto de vista, con frecuencia se infravalora. Se calcula que una tercera parte de las mercancías que llegan en contenedores a Amberes y Rotterdam son falsas. He dicho «una tercera parte», y se trata de cálculos elaborados por departamentos oficiales. Quisiera dejar claro, y lo diré sin rodeos, que estoy realmente decepcionado por las propuestas del Parlamento Europeo y por el debate de esta noche. Por primera vez, me ha decepcionado más el Parlamento que la Comisión o el Consejo, ya que en esta materia estos últimos han hecho su trabajo. El plan de acción del 25 de septiembre, el seminario celebrado el 25 de noviembre y las propuestas que acaba de establecer el señor Barrot en nombre de la Comisión constituyen acciones reales, no bonitas palabras. Señor Comisario, simplemente quisiera decirle que realmente me gustaría que el observatorio, por ejemplo, fuese operativo durante el primer semestre de 2009 y que el reglamento sobre el control del mercado aprobado por el Consejo se aprobase en este Parlamento. En lo que respecta al señor Susta, no me refiero aquí a su propuesta alternativa de resolución, que lamentablemente no debatiremos, sino a su informe. Es demasiado débil, demasiado tímido y no dice nada sobre las indicaciones en origen, no menciona el observatorio y es tímido y reticente respecto a la protección de la propiedad intelectual e industrial. Habla del ACTA y dice que necesitamos adoptarlo, pero afirma que no deberíamos emplear los medios que serían efectivos en su aplicación. Además, quisiera decir que los comentarios de mis colegas diputados suecos me han dejado estupefacto, ya que dan la impresión de que el peligro no proviene de la falsificación, sino de la lucha contra ésta. Señorías, estaremos muy equivocados si no adoptamos medidas más firmes. Abordamos este tema como si solamente se tratase de una actividad económica marginal, cuando podría representar el fin de nuestras industrias, podría significar la generalización de la explotación de los trabajadores de países emergentes y, por último, no olvidemos que podría provocar una falta generalizada de seguridad para los consumidores. Tenemos que actuar."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Võltsimine on majandus-, sotsiaal- ja tervishoiuprobleem, mille ulatust minu arvates sageli alahinnatakse. Mõne hinnangul on kolmandik Antwerpenis või Rotterdamis konteinerites lossitavast kaubast võltsitud. Ma ütlesin „kolmandik”, ja tegemist on ametiasutuste hinnanguga. Ma ütlen otse välja ega hakka käima nagu kass ümber palava pudru, et ma olen Euroopa Parlamendi ettepanekutes ja tänaõhtuses arutelus tõsiselt pettunud. Kordki olen ma Euroopa Parlamendis rohkem pettunud kui komisjonis või nõukogus, kuna selles valdkonnas on nemad oma töö ära teinud. 25. septembri tegevuskava, 25. novembril toimunud seminar ja ettepanekud, mille Jacques Barrot just komisjoni nimel esitas, on päris teod, mitte ilusad sõnad. Austatud volinik, ma soovin tõesti, et te paneksite näiteks seirekeskuse tööle 2009. aasta esimese poole jooksul ning et Euroopa Parlament võtaks vastu turujärelevalve määruse, mille nõukogu on juba vastu võtnud. Oma kolleegile Gianluca Sustale olgu öeldud, et ma ei kõnele siinkohal tema alternatiivsest resolutsiooni ettepanekust, mida me kahjuks arutama ei hakka. Ma kõnelen tema raportist. See on liiga nõrk, liiga tagasihoidlik ega ütle midagi päritolu märkimise kohta, ei ütle midagi seirekeskuse kohta ning on intellektuaal- ja tööstusomandi kaitse osas tagasihoidlik ja vaoshoitud. Te räägite ACTAst ja ütlete, et meil tuleb see vastu võtta, kuid ütlete samas, et me ei tohiks kasutada selle jõustamiseks tõhusaid vahendeid. Lisaks tuleb mul öelda, et ma olin rabatud kahe Rootsi kolleegi sõnavõtust, kellest jääb mulje, et oht ei tulene mitte võltsimisest, vaid võltsimisvastasest võitlusest. Kallid kolleegid, kui me siin otsustavamalt ei tegutse, teeme suure vea. Me käsitleme seda teemat, nagu oleks tegemist marginaalse majandustegevuse, mitte enamaga, samas kui see võib tähendada meie tööstuse lõppu, töötajate laialt levinud ekspluateerimist areneva majandusega riikides, ärge seda unustage, ning lõpuks võib see tähendada tarbijate ohutuse üldist kadu. Meil tuleb midagi ette võtta!"@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, väärentäminen on taloudellinen, sosiaalinen ja terveyteen kohdistuva uhka, jonka laajuutta usein mielestäni aliarvioidaan. Joidenkin arvioiden mukaan kolmasosa Antwerpeniin tai Rotterdamiin konteissa saapuvista tuotteista on väärennettyjä. Sanoin tosiaan "kolmasosa", ja se on virallisten yksikköjen arvio asiasta. Totean suoraan – kiertelemättä ja kaartelematta – että olen todella pettynyt Euroopan parlamentin ehdotuksiin ja tämäniltaiseen keskusteluun. Olen kerrankin pettyneempi parlamenttiin kuin komissioon tai neuvostoon, koska komissio ja neuvosto ovat tältä osin hoitaneet omat tehtävänsä. 25. syyskuuta 2008 julkaistu toimintasuunnitelma, 25. marraskuuta 2008 järjestetty seminaari ja ehdotukset, joita komission jäsen Barrot juuri esitti komission puolesta, ovat todellisia toimia, eivät pelkkää sanahelinää. Arvoisa komission jäsen, totean yksinkertaisesti pitäväni esimerkiksi todella tärkeänä, että seurantakeskus aloittaisi toimintansa vuoden 2009 alkupuoliskolla ja että parlamentti hyväksyisi neuvoston hyväksymän markkinavalvontaa koskevan asetuksen. En puhu tässä yhteydessä jäsen Sustan esittämästä vaihtoehtoisesta päätöslauselmaesityksestä, josta emme valitettavasti aio keskustella. Puhun hänen mietinnöstään. Se on aivan liian heikko ja arasteleva, siinä ei oteta kantaa alkuperämerkintöihin tai seurantakeskukseen ja vaietaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta. Mainitsette ACTA-sopimuksen ja toteatte, että se on hyväksyttävä, mutta katsotte, että meidän ei pitäisi käyttää keinoja, joita sen täytäntöönpano edellyttää. Lisäksi on todettava, että olin ällistynyt kuullessani kahden ruotsalaiskollegani lausunnot, joista sai sen käsityksen, että uhkana eivät ole väärennykset vaan väärennyksien torjunta. Hyvät parlamentin jäsenet, olemme täysin hakoteillä, jollemme toteuta toimia päättäväisemmin. Tarkastelemme asiaa ikään kuin kyse olisi enintään vähäpätöisestä taloudellisesta toiminnasta, vaikka se voisi merkitä teollisuutemme loppua, nopeasti kehittyvistä maista kotoisin olevien työntekijöiden laajamittaista hyväksikäyttöä – mitä ei pidä unohtaa – ja lopulta kuluttajien kannalta yleistä turvattomuutta. Meidän on toimittava!"@fi7
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A hamisítás, véleményem szerint, egy olyan mértékű gazdasági, társadalmi és egészségügyi veszélyt jelent, amelyet gyakran alábecsülnek. Néhányan úgy becsülik, hogy az Antwerpenben vagy Rotterdamban konténerekbe rakodott áruk harmada hamisítvány. Azt mondtam, „egyharmada” és ezek hivatalos főosztályoktól származó becslések. Nagyon világosan szeretném kimondani, és nem kerülgetem a forró kását, hogy őszintén csalódott vagyok az Európai Parlament javaslatai és a ma esti vita miatt. Ez egyszer csalódottabb vagyok a Parlament, mint a Bizottság vagy a Tanács miatt, mert ezen a területen a Tanács és a Bizottság elvégezte dolgát. A szeptember 25-i cselekvési terv, a november 25-én tartott szeminárium és a javaslatok, amelyeket Barrot úr éppen most tett közzé a Bizottság nevében, valódi cselekvések, nem csak szavak. Biztos úr, amit egész egyszerűen el szeretnék mondani Önöknek, az az, hogy én valóban szeretném, hogy ezt a megfigyelőközpontot például működésbe hozzuk 2009 első felében, és hogy a Tanács által elfogadott piacfelügyeletről szóló rendeletet ez a Parlament is elfogadja. Ami Susta urat illeti, nem beszélek most az alternatív állásfoglalásra irányuló javaslatáról, amelyet sajnálatos módon nem fogunk megvitatni. A jelentéséről beszélek. Ez túlságosan gyenge, túlságosan félénk, és nem mond semmit az eredetjelzésről, nem mond semmit a megfigyelőközpontról, és félénk és tartózkodó a szellemi és ipari tulajdon védelmével kapcsolatban. Beszélnek az ACTA-ról, és azt mondják, hogy el kell fogadnunk azt, de azt mondják, hogy nem szabad használnunk azokat az eszközöket, amelyek hatékonyak lennének a végrehajtása tekintetében. Azt kell mondanom továbbá, hogy megdöbbentettek svéd képviselőtársaim megjegyzései, akik azt a benyomást keltik, hogy nem a hamisítás, hanem a hamisítás elleni küzdelem jelent veszélyt. Hölgyeim és uraim, teljesen hibásan viselkedünk, ha nem teszünk határozottabb lépéseket. Úgy kezeljük ezt a témát, mintha ez egy mellékes gazdasági tevékenység volna, nem több annál, miközben ez iparaink végét is jelentheti, a feltörekvő országokból származó munkavállalók széleskörű kihasználását jelentheti, ezt ne felejtsük, és végezetül a fogyasztók biztonságának jelentős hiányához vezethet. Cselekednünk kell!"@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, la contraffazione è una minaccia economica, sociale e sanitaria di dimensioni tali da essere, a mio parere, spesso sottovalutata. Si ritiene che un terzo delle merci nei container allineati sui moli di Anversa o Rotterdam siano contraffatte. Ho detto un terzo, e queste sono stime fornite da fonti ufficiali. Desidero affermare molto apertamente, e senza mezzi termini, che sono sinceramente deluso dalle proposte del Parlamento europeo e dalla discussione di stasera. Per una volta, sono più deluso dal Parlamento che dalla Commissione o dal Consiglio, poiché su questo tema, il Consiglio e la Commissione hanno fatto il loro dovere. Il piano d' azione del 25 settembre, il seminario tenutosi il 25 novembre e le proposte che il commissario Barrot ha presentato a nome della Commissione sono azioni reali, non belle parole. Signor Commissario, che vorrei che l'osservatorio, ad esempio, fosse reso operativo nel corso della prima metà del 2009 e che il Parlamento adottasse il regolamento sulla sorveglianza dei mercati, approvato dal Consiglio. Per quanto riguarda l'onorevole Susta, non citerò in questa sede la sua proposta alternativa di risoluzione, perché sfortunatamente non sarà dibattuta. Io parlo della sua relazione, che ritengo sia troppo debole, troppo timida, e non dica nulla dell'indicazione di origine né, dell'osservatorio ed è reticente nei riguardi della protezione della proprietà intellettuale ed industriale. Lei menziona ACTA e afferma che è necessario che noi l'adottiamo, ma che non dobbiamo utilizzare i mezzi che risulterebbero invece efficaci per applicarlo. Sono peraltro sbalordito dai commenti dei colleghi svedesi, che danno l'impressione che il pericolo non provenga dalla contraffazione, bensì dalla lotta contro tale fenomeno. Onorevoli colleghi e colleghe, sbagliamo se non agiamo con più risolutezza. Trattiamo questo problema come se fosse un'attività economica marginale, niente di più, mentre rischia di segnare la fine per le nostre industrie, di diffondere lo sfruttamento dei lavoratori dei paesi emergenti, non dimentichiamolo, e infine, potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dei consumatori. Dobbiamo agire!"@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, klastojimas daro ekonominę, socialinę ir sveikatos žalą tokiu mastu, kuris, mano nuomone, yra dažnai nepakankamai įvertinamas. Kai kurie žmonės teigia, kad trečdalis Antverpeno ar Roterdamo uostų konteineriuose esančių prekių yra suklastoti gaminiai. Taip, aš sakiau „trečdalis“, ir tokius skaičius pateikia oficialūs departamentai. Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad neketinu tuščiažodžiauti ir pasakyti, kad esu labai nusivylęs Europos Parlamento pasiūlymais ir šio vakaro diskusijomis. Šį kartą esu labiau nusivylęs Parlamentu, nei Komisija ar Taryba, nes pastarosios institucijos šioje srityje savo darbą atliko. Rugsėjo 25 d. veiksmų planas, lapkričio 25 d. surengtas seminaras ir pasiūlymai, kuriuos J. Barrot ką tik pateikė Komisijos vardu yra tikri veiksmai, o ne gražūs žodžiai. Gerb. Komisijos nary, tiesiog norėčiau pasakyti, kad iš tiesų norėčiau, jog stebėjimo tarnyba, pvz., pradėtų veikti per pirmąjį 2009 m. pusmetį ir kad Tarybos patvirtintą reglamentą dėl rinkos stebėjimo patvirtintų ir Parlamentas. Dėl G. Sustos – nekalbu apie jo alternatyvų pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl kurio mes nediskutuosime. Kalbu apie jo pranešimą. Jis iš tiesų per silpnas, per atsargus ir jame nekalbama apie kilmės nurodymą, nekalbama apie stebėjimo tarnybą ir jame nutylima apie intelektinio ir pramonės turto apsaugą. Kalbate apie ACTA ir sakote, kad mums reikia jį patvirtinti, tačiau sakote, kad neturėtume naudoti priemonių, kurios būtų veiksmingos užtikrinant susitarimo įgyvendinimą. Be to, privalau pasakyti, kad buvau apstulbintas mano dviejų kolegų iš Švedijos pateiktų pastabų, kurie sudarė įspūdį, kad pavojus kyla ne dėl klastojimo, bet dėl kovos su klastojimu. Ponios ir ponai, suklysime, jei nesiimsime daug ryžtingesnių veiksmų. Apie šią temą kalbame kaip apie nežymią ekonominę veiklą ir viskas, nors ši veikla gali tapti mūsų pramonės pabaigos priežastimi, gali tapti išplitusio darbuotojų iš kylančios ekonomikos valstybių išnaudojimo priežastimi, ir galiausiai nepamirškime, gali prisidėti prie smarkiai išaugusio vartotojų nesaugumo. Privalome imtis veiksmų!"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, viltošana ir ievērojama apmēra drauds ekonomikai, sabiedrībai un veselības aprūpei, ko, manuprāt, bieži vien novērtē par zemu. Daži cilvēki ir izvērtējuši, ka trešā daļa no konteineriem, kas ievesti Amsterdamas vai Roterdamas dokos, satur viltotus izstrādājumus. Es minēju “trešā daļa”, un šo vērtējumu ir snieguši oficiāli dienesti. Vēlos teikt pavisam skaidri, un es nerunāšu caur puķēm, ka esmu patiešām vīlies par Eiropas Parlamenta priekšlikumu un šīvakara debatēm. Šoreiz es esmu vairāk vīlies Parlamentā, nekā Komisijā vai Padomē, jo šajā jomā Padome un Komisija ir paveikuši savu darbu. 25. septembra rīcības plāns, 25. novembrī organizētais seminārs un priekšlikumi, ko tikko norādīja kungs, ir reāla rīcība, nevis skaisti vārdi. Komisāra kungs, tas, ko vienkārši vēlos pateikt Jums, ir, ka es patiešām vēlētos, lai observatorija uzsāktu darbību, piemēram, 2009. gada pirmajā pusē un lai šajā Parlamentā pieņemtu Padomes pieņemto regulu par tirgus uzraudzību. Saistībā ar kungu es nerunāšu par viņa alternatīvo priekšlikumu rezolūcijai, ko diemžēl neapspriedīsim. Es runāšu par viņa ziņojumu. Tas ir pārāk vājš, pārāk bikls un tajā nekas nav minēts par izcelsmi, par observatoriju, un saistībā ar intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību tas ir bikls un atturīgs. Jūs runājat par ACTA un sakāt, ka to nepieciešams pieņemt, taču jūs sakāt, ka mums nevajadzētu izmantot līdzekļus, kas efektīvi sekmētu tā īstenošanu. Papildus man ir jāsaka, ka biju pārsteigts par komentāriem, ko sniedza mans kolēģis no Zviedrijas, kurš radīja iespaidu, ka apdraudējumu rada nevis viltošana, bet gan cīņa pret viltošanu. Dāmas un kungi, mēs pieļausim nopietnu kļūdu, ja nerīkosimies apņēmīgāk. Mēs izskatām šo jautājumu tā, it kā tā būtu izšķiroša saimnieciskā darbība un nekas vairāk, turpretim tas varētu pielikt punktu mūsu rūpniecībai, dotu signālu plaši izplatītai darbinieku no jaunās tirgus ekonomikas valstīm izmantošanai, neaizmirsīsim par to, un, visbeidzot, tas var beigties ar plašu patērētāju drošības trūkumu. Mums ir jārīkojas!"@lv13
"Madame la Présidente, mes chers collègues, la contrefaçon est un fléau économique, social et sanitaire d'une dimension que l'on sous-estime à mon avis. Certains estiment qu'à Anvers ou à Rotterdam, un tiers des marchandises qui sont débarquées dans les containers sont des contrefaçons. Je dis bien un tiers, et ces estimations sont faites par des services officiels. Je le dis très clairement et je ne vais pas tourner autour du pot, je suis vraiment déçu par les propositions du Parlement européen et par ce débat ce soir. Et pour une fois, je suis plus déçu par le Parlement que par la Commission et par le Conseil, car le Conseil et la Commission, dans ce domaine, ont fait leur travail. Le plan d'action du 25 septembre, le séminaire du 25 novembre, les propositions que vient d'énoncer M. Barrot au nom de la Commission sont des actions réelles et non des bonnes paroles. Et ce que je voudrais vous dire simplement M. le Commissaire, c'est que je souhaiterais vraiment que l'Observatoire, par exemple, vous le mettiez en œuvre dès le premier semestre de 2009 et que l'on fasse passer dans ce Parlement le règlement sur la surveillance du marché que le Conseil a adopté. Je le dis à mon collègue Susta, je ne parle pas ici de sa proposition alternative de résolution, malheureusement nous ne la discuterons pas. Je parle de son rapport, il est beaucoup trop faible, beaucoup trop timide, rien sur l'indication d'origine, rien sur l'Observatoire et une timidité et une réticence sur la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. L'ACAC, vous dites, il faut faire l'ACAC, mais vous dites qu'il ne faut pas utiliser les moyens efficaces pour pouvoir l'appliquer. En outre, j'ai été, je dois dire, sidéré par les propos de mes deux collègues suédois pour lesquels on a l'impression que le danger vient, non pas de la contrefaçon, mais de la lutte contre la contrefaçon. Mes chers collègues, nous sommes à côté de la plaque si nous n'y allons pas plus fort. On traite ce sujet comme si c'était une activité économique à la marge, sans plus, alors que ce peut être la fin de nos industries, ce peut être l'exploitation généralisée des travailleurs des pays émergents, ne l'oubliez pas, et enfin, ce peut être l'insécurité générale pour les consommateurs. Il faut que nous agissions!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, namaak is een bedreiging voor de economie, de maatschappij en de volksgezondheid waarvan de omvang volgens mij vaak wordt onderschat. Sommige mensen schatten dat een derde van de goederen die in Antwerpen of Rotterdam aan land komen in containers, namaak is. Ik heb inderdaad gezegd "een derde", en dit zijn de schattingen van officiële diensten. Ik moet eerlijk zeggen, en ik ga er geen doekjes om winden, dat ik echt teleurgesteld ben in de voorstellen van het Europees Parlement en het debat dat hier vanavond wordt gehouden. Voor één keer ben ik zelfs dieper teleurgesteld in het Parlement dan in de Commissie of de Raad, want de Raad en de Commissie hebben in deze materie hun werk gedaan. Het actieplan van 25 september, het seminar van 25 november en de voorstellen die de heer Barrot net heeft gedaan namens de Commissie zijn echte acties, geen loze kreten. Commissaris, tegen u wil ik enkel zeggen dat ik echt graag zou hebben dat de waarnemingspost bijvoorbeeld in de eerste helft van 2009 operationeel zou worden en dat de verordening inzake markttoezicht die de Raad heeft vastgesteld, wordt aangenomen in dit Parlement. Wat de heer Susta betreft - en ik heb het nu niet over zijn alternatief voorstel voor een resolutie, waarover we nu helaas niet zullen debatteren, maar over zijn verslag; dit is veel te zwak, veel te voorzichtig. Het zegt niets over de aanduidingen van de herkomst, niets over de waarnemingspost en het is voorzichtig en terughoudend met betrekking tot de bescherming van intellectuele en industriële eigendom. U hebt het over de ACTA-overeenkomst en u zegt dat we deze overeenkomst moeten goedkeuren, maar u zegt dat we de middelen waarmee we de naleving doeltreffend zouden kunnen afdwingen, niet moeten gebruiken. Verder moet ik zeggen dat ik verbijsterd was over de uitspraken van mijn twee collega's uit Zweden. Zij wekken de indruk dat het gevaar niet uitgaat van namaak, maar van de strijd tegen namaak. Dames en heren, we slaan de plank mis als we niet overgaan tot meer resolute actie. We behandelen namaak alsof het gaat om een marginale economische activiteit en niet meer dan dat, maar het zou het einde kunnen betekenen van onze industrie, de algemeen verbreide uitbuiting van arbeiders in de opkomende landen tot gevolg kunnen hebben, laat ons dat niet vergeten, en uiteindelijk zou het kunnen leiden tot een algemeen gebrek aan veiligheid voor de consumenten. We moeten in actie komen!"@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Podrabianie stanowi zagrożenie dla gospodarki, społeczeństwa i zdrowia, o skali, która według mnie jest często niedoceniana. Niektórzy szacują, że jedną trzecią towarów wwożonych w kontenerach przez porty w Antwerpii lub Rotterdamie stanowią podróbki. Powiedziałem „jedna trzecia”, a są to dane szacunkowe, przedstawione oficjalnie przez organy administracyjne. Chciałbym oświadczyć bardzo wyraźnie, i nie zamierzam owijać w bawełnę, że jestem naprawdę rozczarowany propozycją Parlamentu Europejskiego i tą naszą dzisiejszą wieczorną debatą. Tym razem jestem bardziej rozczarowany postawą Parlamentu niż Komisji czy Rady, ponieważ w tej sprawie Rada i Komisja wykonały swoje zadanie. Plan działania z 25 września, seminarium, które odbyło się 25 listopada i propozycje, które pan komisarz Barrot właśnie przedstawił w imieniu Komisji, to rzeczywiste działania, a nie piękne słowa. Panie komisarzu! Chcę panu po prostu powiedzieć, że bardzo chciałbym, żeby np. ustanowienie obserwatorium i rozpoczęcie jego działalności już w pierwszej połowie 2009 roku, a także przyjęcie przez Parlament przyjętego przez Radę rozporządzenia dotyczącego sprawowania nadzoru nad rynkiem. Co się tyczy pana posła Susty, nie chodzi mi tutaj o jego wniosek dotyczący alternatywnej rezolucji, nad którym niestety nie będziemy debatować. Chodzi mi o jego sprawozdanie. Sprawozdanie to cechuje brak zdecydowania, zbytnia ostrożność, a ponadto nie zawiera ono żadnego odniesienia do kwestii oznaczania pochodzenia ani do obserwatorium, cechuje je też zbytnia ostrożność i powściągliwość w kwestii ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Mówi pan o umowie ACTA i twierdzi pan, że powinniśmy ją zaakceptować, ale że nie powinniśmy stosować środków, które byłyby skuteczne w egzekwowaniu postanowień tej umowy. Ponadto muszę powiedzieć, że w osłupienie wprawiły mnie uwagi moich dwóch kolegów posłów ze Szwecji, którzy sprawiają wrażenie, że źródłem zagrożeń nie jest podrabianie, lecz zwalczanie podrabiania. Panie i panowie! Będzie wielkim błędem, jeżeli nie podejmiemy bardziej zdecydowanych działań. Zajmujemy się tym zjawiskiem tak, jakby chodziło tutaj o działalność gospodarczą o marginalnym znaczeniu i o nic więcej, podczas gdy podrabianie może doprowadzić do likwidacji całych sektorów naszej gospodarki, że może oznaczać powszechny wyzysk pracowników z krajów wschodzących, a ponadto powszechny brak bezpieczeństwa konsumentów. Musimy podjąć działania!"@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores deputados, a contrafacção é uma ameaça económica, social e também para a saúde, de uma dimensão, a meu ver, muitas vezes subestimada. Algumas pessoas calculam que na Antuérpia ou em Roterdão, um terço das mercadorias que são desembarcadas em contentores são contrafacções. Eu disse um terço, e estas estimativas são feitas por serviços oficiais. Gostaria de dizer claramente, e não vou andar com rodeios, que estou deveras decepcionado com as propostas do Parlamento Europeu e com o debate de hoje à noite. E por uma vez, estou mais desapontado com o Parlamento do que com a Comissão ou o Conselho, pois neste domínio, o Conselho e a Comissão fizeram o seu trabalho. O plano de acção de 25 de Setembro, o seminário de 25 de Novembro, as propostas que o Senhor Comissário Barrot acaba de enunciar em nome da Comissão são acções reais e não palavras bem-intencionadas. O que lhe quero dizer, muito simplesmente, Senhor Comissário, é que desejo sinceramente que possa, por exemplo, pôr o Observatório a funcionar no primeiro semestre de 2009 e que seja aprovado neste Parlamento o regulamento sobre a fiscalização do mercado que o Conselho já aprovou. Relativamente ao senhor deputado Susta, devo dizer que não estou a referir-me aqui à sua proposta alternativa de resolução, que infelizmente não vamos debater. Refiro-me ao seu relatório. Este é demasiado fraco, excessivamente tímido, não diz nada sobre a indicação de origem, nada sobre o Observatório e é reservado e reticente relativamente à protecção da propriedade intelectual e industrial. Os senhores falam do acordo ACTA e afirmam que precisamos de o adoptar, mas dizem que não devemos utilizar os meios que seriam eficazes para o poder aplicar. Para além disso, tenho de dizer que fiquei siderado perante os comentários dos meus dois colegas suecos, que dão a impressão de que o perigo não vem da contrafacção, mas da luta contra a contrafacção. Senhores e Senhores Deputados, nós estamos completamente enganados se não tomarmos medidas mais fortes. Tratamos este assunto como se fosse uma actividade económica à margem, mais nada do que isso, quando poderá ser o fim das nossas indústrias, poderá ser a exploração generalizada dos trabalhadores dos países emergentes, não o esqueçamos e, por fim, poderá ser a insegurança generalizada para os consumidores. Há que tomar medidas!"@pt17
"Madame la Présidente, mes chers collègues, la contrefaçon est un fléau économique, social et sanitaire d'une dimension que l'on sous-estime à mon avis. Certains estiment qu'à Anvers ou à Rotterdam, un tiers des marchandises qui sont débarquées dans les containers sont des contrefaçons. Je dis bien un tiers, et ces estimations sont faites par des services officiels. Je le dis très clairement et je ne vais pas tourner autour du pot, je suis vraiment déçu par les propositions du Parlement européen et par ce débat ce soir. Et pour une fois, je suis plus déçu par le Parlement que par la Commission et par le Conseil, car le Conseil et la Commission, dans ce domaine, ont fait leur travail. Le plan d'action du 25 septembre, le séminaire du 25 novembre, les propositions que vient d'énoncer M. Barrot au nom de la Commission sont des actions réelles et non des bonnes paroles. Et ce que je voudrais vous dire simplement M. le Commissaire, c'est que je souhaiterais vraiment que l'Observatoire, par exemple, vous le mettiez en œuvre dès le premier semestre de 2009 et que l'on fasse passer dans ce Parlement le règlement sur la surveillance du marché que le Conseil a adopté. Je le dis à mon collègue Susta, je ne parle pas ici de sa proposition alternative de résolution, malheureusement nous ne la discuterons pas. Je parle de son rapport, il est beaucoup trop faible, beaucoup trop timide, rien sur l'indication d'origine, rien sur l'Observatoire et une timidité et une réticence sur la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. L'ACAC, vous dites, il faut faire l'ACAC, mais vous dites qu'il ne faut pas utiliser les moyens efficaces pour pouvoir l'appliquer. En outre, j'ai été, je dois dire, sidéré par les propos de mes deux collègues suédois pour lesquels on a l'impression que le danger vient, non pas de la contrefaçon, mais de la lutte contre la contrefaçon. Mes chers collègues, nous sommes à côté de la plaque si nous n'y allons pas plus fort. On traite ce sujet comme si c'était une activité économique à la marge, sans plus, alors que ce peut être la fin de nos industries, ce peut être l'exploitation généralisée des travailleurs des pays émergents, ne l'oubliez pas, et enfin, ce peut être l'insécurité générale pour les consommateurs. Il faut que nous agissions!"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, falšovanie je hospodárskou, sociálnou a zdravotnou hrozbou, ktorej veľkosť sa, podľa môjho názoru, často podceňuje. Niektorí ľudia odhadujú, že tretina tovaru uloženého v kontajneroch v prístavoch Antverpy alebo Rotterdam je falošná. Povedal som „tretina“ a to je odhad vypracovaný úradmi. Chcem povedať úplne jasne, a nebudem chodiť okolo horúcej kaše, že som skutočne sklamaný návrhmi Európskeho parlamentu a dnešnou večernou rozpravou. Som viac sklamaný Parlamentom než Komisiou alebo Radou, pretože v tejto oblasti si Rada a Komisia urobili svoju prácu. Akčný plán z 25. septembra, seminár, ktorý sa konal 25. novembra, a návrhy, ktoré pán Barrot práve predložil v mene Komisie, sú reálnymi krokmi, nie krásnymi slovami. Pán komisár, chcem vám jednoducho povedať, že by som bol naozaj rád, keby bol monitorovací systém uvedený do prevádzky napríklad v priebehu prvej polovice roka 2009 a keby nariadenie o dohľade nad trhom prijaté Radou prijal aj tento Parlament. Čo sa týka pána Sustu, nehovorím tu o jeho alternatívnom návrhu uznesenia, o ktorom, nanešťastie, nebudeme rokovať. Hovorím o jeho správe. Je príliš slabá, príliš nesmelá, a nehovorí nič o označovaní pôvodu, nehovorí nič o monitorovacom systéme, je nesmelá a zdržanlivá vo vzťahu k ochrane duševného a priemyselného vlastníctva. Hovoríte o dohode ACTA a hovoríte, že ju musíme prijať, ale zároveň hovoríte, že by sme nemali využívať prostriedky, ktoré by ju účinne presadzovali. Navyše musím povedať, že som bol šokovaný pripomienkami dvoch kolegov poslancov zo Švédska, ktorí vyvolávali dojem, že nebezpečenstvo nepredstavuje falšovanie, ale boj proti nemu. Dámy a páni, ak nepodnikneme rozhodnejšie kroky, úplne sa mýlime. Zaoberáme sa týmto problémom, akoby to bola okrajová hospodárska činnosť, nič viac, a pritom by to mohlo znamenať koniec nášho priemyslu, mohlo by to signalizovať rozsiahle vykorisťovanie pracovníkov z rozvíjajúcich sa krajín, nezabúdajme na to, a napokon, mohlo by to viesť k rozsiahlej strate bezpečnosti spotrebiteľov. Musíme konať!"@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje ponarejanje je gospodarsko, družbeno in zdravju škodljivo zlo takšnih razsežnosti, da je po mojem mnenju velikokrat podcenjeno. Nekateri ocenjujejo, da je ena tretjina blaga v kontejnerjih v Antwerpnu ali Rotterdamu ponarejenega. Rekel sem „tretjina“, in to so ocene uradnih služb. Zelo jasno želim povedati, in ne mislim hoditi kot mačka okrog vrele kaše, da sem izjemno razočaran tako nad predlogi Parlamenta kot tudi nad nocojšnjo debato. Enkrat sem za spremembo bolj razočaran nad Parlamentom kot nad Komisijo ali Svetom, saj sta slednja dva opravila svoje delo na tem področju. Akcijski načrt z dne 25. septembra, seminar z dne 25. novembra in predlogi, ki jih je gospod Barrot pravkar izpostavil v imenu Komisije, so dejanski ukrepi, ne le prazne besede. Komisar, predvsem bi vam rad povedal, da si res želim, da bi observatorij začel delovati že v prvi polovici leta 2009 in da bi bila ureditev nadzora trga, ki jo je sprejel Svet, sprejeta tudi v Parlamentu. Ne govorim o alternativnem predlogu za resolucijo gospoda Suste, ki ga žal ne bomo obravnavali. Govorim o njegovem poročilu. Je mnogo preslabotno, preskromno in nič ne govori o označevanju izvora, nič o observatoriju, zelo skromno in zadržano pa je tudi glede zaščite intelektualne in industrijske lastnine. Govorite o sporazumu ACTA in pravite, da ga moramo sprejeti, vendar pa pravite tudi, da ne smemo uporabljati sredstev, ki bi zagotavljala njegovo učinkovito izvrševanje. Poleg tega moram povedati, da sem bil zelo presenečen nad pripombami mojih dveh kolegov poslancev s Švedske, ki dajeta vtis, da nevarnost ne prihaja s strani ponarejanja ampak boja proti njemu. Gospe in gospodje, če ne bomo odločno ukrepali, bomo naredili veliko napako. S tem problemom ravnamo, kot bi bil obrobna gospodarska dejavnost, nič več kot to, v resnici pa bi lahko naznanjal konec naših industrij, močno razširjeno izkoriščanje delavcev iz držav v razvoju in, ne pozabimo, navsezadnje bi lahko resno ogrozil varnost potrošnikov. Moramo ukrepati!"@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Varumärkesförfalskning utgör ett hot mot ekonomin, samhället och hälsan av en dignitet som enligt min mening ofta underskattas. Enligt vissa bedömare är en tredjedel av alla varor som tas in med containrar i Antwerpen eller Rotterdam förfalskade. Jag sade alltså ”en tredjedel” – och den uppskattningen har gjorts av officiella organ. Låt mig säga klart, och jag tänker verkligen inte skräda orden, att jag är mycket besviken på Europaparlamentets förslag och på eftermiddagens debatt. För en gångs skull är jag mer besviken på parlamentet än på kommissionen eller rådet, för när det gäller den här frågan har rådet och kommissionen gjort vad de skulle. Handlingsplanen från den 25 september, seminariet som genomfördes den 25 november och förslagen som Jacques Barrot just har beskrivit för kommissionens räkning är konkreta åtgärder, inte bara fina ord. Herr kommissionsledamot! Låt mig helt enkelt säga till er att jag verkligen hoppas att observatoriet blir operativt exempelvis under första halvåret 2009 och att förordningen om marknadstillsyn som rådet antagit kan antas av parlamentet. Vad gäller Gianluca Susta, så talar jag inte här om hans alternativa förslag till resolution, som vi dessvärre inte kommer att diskutera. Jag talar om hans betänkande. Det är alldeles för svagt, för återhållsamt, och man säger ingenting om ursprungsbeteckningar, ingenting om observatoriet och det är försiktigt och återhållsamt när det gäller skyddet av immateriell och industriell äganderätt. Ni talar om Acta och säger att vi måste anta det, men ni säger också att vi inte bör utnyttja de metoder som skulle vara effektiva för att genomdriva det. Dessutom måste jag säga att jag blev chockerad över kommentarerna från två av mina kolleger från Sverige som gav intrycket av att det inte är förfalskningarna som är farliga, utan att faran ligger i kampen mot varumärkesförfalskningar. Det är ett allvarligt misstag att inte vidta kraftfullare åtgärder. Vi hanterar denna fråga som om det rörde sig om en marginell ekonomisk verksamhet, inte mer än det, medan det i själva verket skulle kunna innebära slutet för våra företag. Det skulle kunna leda till en omfattande exploatering av arbetstagare från tillväxtländerna, låt oss inte glömma det, och sist men inte minst i hög grad äventyra konsumenternas hälsa. Vi måste vidta åtgärder!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph