Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-17-Speech-3-436"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081217.25.3-436"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I want to congratulate Mr Andersson and Mr Mann for their excellent work and, indeed, good outcomes. Most of us here this evening will agree that the European Quality Assurance Reference Framework for vocational education and training will prove to be a very useful instrument for helping Member States to promote and monitor continuous improvement in their vocational education and training systems. This framework will be based on common European references and will build on the limited application and indeed the limited success of the previous framework, called the common quality assurance framework. We learned from our experience with that previous framework when developing the current proposal, and I believe we have significantly improved on what was already there. The proposed framework will contribute to the quality and efficiency of investment in human capital in various different ways, of which I will mention just three: by delivering better education and skills; by improving standards; and by promoting mobility. The operation of this framework is voluntary, and I hope Commissioner Figeľ is right when he says that it reflects not only our diversity but also our maturity. It gives us a shared framework with common quality criteria, and that outcome can only be achieved by Community action. By doing this, we have avoided the minefield of various bilateral agreements, and with the minimalising of administrative standards we are providing a good mechanism with which to benchmark quality standards. This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes. Whenever Parliament manages to deliver legislation like this, it is doing a good day’s work."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, především bych chtěla poblahopřát panu Anderssonovi a panu Mannovi k vynikající práci a skutečně dobrým výsledkům. Většina z nás tu dnes večer bude souhlasit, že Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se stane velmi užitečným nástrojem, který členským státům pomůže prosazovat a monitorovat trvalé zlepšování jejich systémů odborného vzdělávání a přípravy. Rámec bude založen na společných evropských referencích a bude stavět na omezeném uplatňování a vskutku velmi omezeném úspěchu předchozího rámce, společného rámce pro zajištění kvality. Při vypracovávání současného návrhu jsme se poučili ze zkušeností s předchozím rámcem a já jsem přesvědčená, že jsme podstatně vylepšili, co tu dosud bylo. Navrhovaný rámec přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění investic do lidského kapitálu mnoha různými způsoby, z nichž zmíním jenom tři: vylepšením vzdělávání a dovedností; zlepšením standardů; podporou mobility. Fungování tohoto rámce je dobrovolné a já doufám, že se komisař Figeľ nemýlí, když prohlašuje, že to odráží nejen naši rozmanitost, ale i naši zralost. Poskytuje nám společný rámec se společnými kritérii kvality a tohoto výsledku lze dosáhnout pouze akcí na úrovni Společenství. Tímto způsobem se vyhneme minovému poli různých dvoustranných dohod a minimalizací administrativních standardů poskytujeme dobrý mechanismus, kterým můžeme měřit kvalitativní standardy. Jedná se o dobrou, praktickou legislativu, která přinese dobré výsledky. Kdykoli Parlament přijme legislativu podobnou této, znamená to, že udělal dobrý kus práce."@cs1
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske hr. Andersson og hr. Mann med deres fremragende arbejde og det flotte resultat. De fleste af os her i aften er enige i, at en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse vil være et meget nyttigt instrument, der kan hjælpe medlemsstaterne med at fremme og overvåge de løbende forbedringer af deres erhvervsuddannelsessystemer. Disse rammer vil være baseret på fælles europæiske referencer og vil bygge på den begrænsede anvendelse og den begrænsede succes med de tidligere rammer, der kaldtes for de fælles kvalitetssikringsrammer. Vi har udnyttet vores erfaring med de tidligere rammer ved udformningen af det nuværende forslag, og jeg mener, at vi har forbedret det eksisterende betydeligt. De foreslåede rammer vil bidrage til kvalitet og effektivitet gennem investering i menneskelig kapital på forskellige måder, og jeg vil blot nævne tre: ved at tilbyde bedre uddannelse og kvalifikationer, ved at forbedre standarderne og ved at fremme bevægeligheden. Det er frivilligt at indføre disse rammer, og jeg håber, at kommissær Figeľ har ret, når han siger, at det ikke kun er udtryk for vores mangfoldighed, men også for vores modenhed. Det giver os en fælles ramme med fælles kvalitetskriterier, og det resultat kan kun opnås gennem en indsats på fællesskabsplan. Ved at gøre dette har vi undgået et minefelt af forskellige bilaterale aftaler, og ved at minimalisere de administrative standarder skaber vi en god mekanisme, som kan bruges til at benchmarke kvalitetsstandarder. Dette er en god og praktisk lovgivning, der vil skabe gode resultater. Hver gang det lykkes Parlamentet at udforme lovgivning af denne art, udfører det et godt stykke arbejde."@da2
"Mr President, first of all I want to congratulate Mr Andersson and Mr Mann for their excellent work and, indeed, good outcomes. Most of us here this evening will agree that the European Quality Assurance Reference Framework for vocational education and training will prove to be a very useful instrument for helping Member States to promote and monitor continuous improvement in their vocational education and training systems. This framework will be based on common European references and will build on the limited application and indeed the limited success of the previous framework, called the common quality assurance framework. We learned from our experience with that previous framework when developing the current proposal, and I believe we have significantly improved on what was already there. The proposed framework will contribute to the quality and efficiency of investment in human capital in various different ways, of which I will just mention three: by delivering better education and skills; by improving standards; and by promoting mobility. The operation of this framework is voluntary, and I hope Commissioner Figeľ is right when he says that it reflects not only our diversity but also our maturity. It gives us a shared framework with common quality criteria, and that outcome can only be achieved by Community action. By doing this we have avoided the minefield of various bilateral agreements, and with the minimalising of administrative standards we are providing a good mechanism with which to benchmark quality standards. This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes. Whenever Parliament manages to deliver legislation like this it is doing a good day’s work."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ τον κ. Andersson και τον κ. Mann για την εξαιρετική εργασία τους και για τα όντως καλά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι από εμάς εδώ απόψε θα συμφωνήσουν ότι το Ευρωπαϊκή πλαίσιο αναφοράς για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση στον τομέα των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πλαίσιο αυτό θα βασίζεται σε κοινές ευρωπαϊκές αναφορές και θα εκμεταλλευτεί την περιορισμένη εφαρμογή αλλά και την περιορισμένη επιτυχία του προηγούμενου πλαισίου, με την ονομασία «κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας». Κατά την εκπόνηση της παρούσας πρότασης αποκτήσαμε εμπειρία από το προηγούμενο πλαίσιο και πιστεύω ότι έχουμε βελτιώσει σημαντικά το ήδη υπάρχον. Το προτεινόμενο πλαίσιο θα συμβάλει στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με διάφορους τρόπους, εκ των οποίων θα αναφέρω μόνο τρεις: με την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης και δεξιοτήτων. Με τη βελτίωση των προτύπων και, με την προώθηση της κινητικότητας. Η λειτουργία του πλαισίου αυτού είναι εθελοντική, και ελπίζω ότι ο Επίτροπος Figel’ έχει δίκιο όταν λέει ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει μόνο την ποικιλομορφία μας, αλλά και την ωριμότητά μας. Μας δίνει ένα κοινό πλαίσιο με κοινά κριτήρια ποιότητας, και αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κοινοτική δράση. Με τον τρόπο αυτό, αποφύγαμε το ναρκοπέδιο των διαφόρων διμερών συμφωνιών και, με την ελαχιστοποίησηg των διοικητικών προτύπων, προσφέρουμε ένα καλό μηχανισμό για τη συγκριτική αξιολόγηση των προτύπων ποιότητας. Αυτό είναι ένα καλό, πρακτικό κομμάτι της νομοθεσίας που θα αποδώσει καλά αποτελέσματα. Κάθε φορά που το Κοινοβούλιο καταφέρνει να παραδώσει νομοθεσία όπως αυτή, επιτελεί σωστά το καθήκον του."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al señor Andersson y al señor Mann por su excelente trabajo y, de hecho, buenos resultados. La mayoría de quienes nos encontramos aquí esta noche coincidiremos en que el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales demostrará ser un instrumento muy útil para ayudar a los Estados miembros a promover y supervisar la mejora continua en sus sistemas de educación y formación profesionales. Este marco se basará en referencias europeas comunes y se construirá sobre la aplicación limitada y, de hecho, el éxito limitado del marco anterior, llamado marco común de garantía de la calidad. Aprendimos de nuestra experiencia con ese marco anterior al desarrollar la propuesta actual, y creo que hemos mejorado significativamente lo que ya había. El marco propuesto contribuirá a la calidad y la eficiencia de la inversión en capital humano de varias formas distintas, de las que mencionaré solamente tres: ofreciendo una educación y unas aptitudes mejores; mejorando los estándares; y promoviendo la movilidad. El uso de este marco es voluntario, y espero que el Comisario Figeľ esté en lo cierto al decir que refleja no sólo nuestra diversidad sino también nuestra madurez. Nos ofrece un marco compartido con criterios de calidad común, y ese resultado sólo puede lograrse mediante la acción comunitaria. Haciendo esto, hemos evitado el campo minado de los diversos acuerdos bilaterales, y con la minimalización de los estándares administrativos estamos proporcionando un buen mecanismo con el que establecer un punto de referencia con los estándares de calidad. Esta es una legislación buena y práctica que ofrecerá buenos resultados. Siempre que el Parlamento intente ofrecer legislación como ésta, estará realizando un buen trabajo diario."@es21
"Austatud juhataja, kõigepealt soovin ma Jan Anderssoni ja Thomas Manni suurepärase töö ja tõepoolest heade tulemuste eest tänada. Enamik meist, kes me siin täna õhtul viibime, nõustub, et Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja koolituse valdkonnas osutub väga kasulikuks vahendiks, mis aitab liikmesriikidel oma kutseharidus- ja ­koolitussüsteemide pidevat täiustamist edendada ja jälgida. See raamistik hakkab põhinema ühistel Euroopa võrdlusalustel ning arvesse võetakse varasema raamistiku, nn ühtse kvaliteeditagamise raamistiku vähest rakendamist ja tõtt-öelda vähest edu. Me oleme praegust ettepanekut koostades õppinud kogemusest varasema raamistikuga ning ma usun, et meil on õnnestunud senist süsteemi märkimisväärselt parandada. Kavandatud raamistik aitab inimkapitali tehtavate investeeringute kvaliteeti ja tõhusust parandada mitmel eri moel, millest ma nimetan vaid kolme: hariduse ja oskuste arendamine, standardite parandamine ja liikuvuse edendamine. Selle raamistiku kasutamine on vabatahtlik ja ma loodan, et volinik Figeľil on õigus, kui ta ütleb, et see ei näita mitte ainult meie mitmekesisust, vaid ka küpsust. See annab meile ühise raamistiku, kus on ühtsed kvaliteedikriteeriumid, ja sellist tulemust on võimalik saavutada ainult ühenduse tegevusega. Sel teel väldime mitmesuguste kahepoolsete kokkulepete miinivälja ning tänu haldusstandardite minimeerimisele pakume välja hea mehhanismi, millega kvaliteedistandardite võrdlusanalüüsi teha. See on kasulik, praktiline õigusakt, mis hakkab andma häid tulemusi. Kui Euroopa Parlamendil õnnestub vastu võtta selline õigusakt nagu käesolev, on ta oma tööd hästi teinud."@et5
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella Anderssonia ja Mannia heidän erinomaisesta työstään ja todellakin hyvistä tuloksista. Useimmat täällä ovat tänä iltana ovat varmaan samaa mieltä siitä, että ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys osoittautuu tulevaisuudessa hyvin hyödylliseksi välineeksi, jonka avulla jäsenvaltiot voivat edistää ja seurata ammatillisten koulutusjärjestelmiensä jatkuvaa parantumista. Viitekehys perustuu yhteisiin eurooppalaisiin normeihin, ja sen pohjana on edellisen viitekehyksen, niin sanotun yhteisen laadunvarmistuksen viitekehyksen vähäinen soveltaminen ja todellakin vähäinen menestys. Nykyistä ehdotusta laatiessamme hyödynsimme edellisestä viitekehyksestä saamiamme kokemuksia, ja mielestäni olemme parantaneet entistä viitekehystä huomattavasti. Ehdotettu viitekehys lisää inhimilliseen pääomaan tehtävien investointien laatua ja tehokkuutta monilla eri tavoilla, joista mainitsen vain seuraavat kolme: tarjotaan parempaa koulutusta ja parempia taitoja, parannetaan standardeja ja edistetään liikkuvuutta. Viitekehyksen käyttäminen on vapaaehtoista, ja toivon komission jäsen Figel'in olevan oikeassa, kun hän sanoo sen kuvastavan paitsi moninaisuuttamme myös kypsyyttämme. Se tarjoaa meille yhteisiin laatuvaatimuksiin perustuvan yhteisen kehyksen, ja tällainen tulos voidaan saavuttaa vain yhteisön toimilla. Tällä tavoin olemme pystyneet välttämään monien kahdenvälisten sopimusten miinakentän, ja minimoimalla hallinnolliset normit voimme tarjota hyvän järjestelmän, jonka avulla voidaan tehdä laatuvaatimuksia koskevia esikuva-analyyseja. Tämä on hyvä ja käytännöllinen lainsäädäntöasiakirja, joka tuottaa hyviä tuloksia. Aina kun parlamentti onnistuu tuottamaan tällaista lainsäädäntöä, se on tehnyt melkoisen urakan."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord féliciter MM. Andersson et Mann pour leur excellent travail et, bien entendu, pour leurs bons résultats. La plupart d’entre nous ici ce soir conviendront que le cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels s’avèrera un instrument très utile pour aider les États membres à promouvoir et à contrôler l’amélioration continue de leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels. Ce cadre sera fondé sur des références européennes communes et se basera sur l’application limitée et, en fait, le succès limité du cadre précédent, appelé cadre commun pour l’assurance de la qualité. Nous avons tiré les leçons de notre expérience avec ce cadre précédent lorsque nous avons élaboré la proposition actuelle, et je crois que nous avons considérablement amélioré ce qui était déjà là. Le cadre proposé contribuera à la qualité et à l’efficacité de l’investissement dans le capital humain de différentes manières, mais j’en mentionnerai simplement trois: en offrant un meilleur enseignement et de meilleures compétences, en améliorant les normes et en encourageant la mobilité. L’utilisation de ce cadre est facultative, et j’espère que le commissaire Figeľ a raison quand il dit qu’il reflète non seulement notre diversité, mais aussi notre maturité. Il nous donne un cadre commun, avec des critères de qualité communs, et ce résultat ne saurait être atteint que par une action communautaire. Ce faisant, nous avons évité le champ de mines que constituent divers accords bilatéraux, et avec la réduction au minimum des normes administratives, nous proposons un bon mécanisme avec lequel comparer les normes de qualité. C’est un bon acte législatif, pratique, et qui donnera de bons résultats. Quand le Parlement parvient à une législation telle que celle-ci, sa journée a été bonne."@fr8
"Elnök úr, először is szeretnék gratulálni Andersson úrnak és Mann úrnak kiváló munkájukhoz, és főként a jó eredményekhez. A legtöbb, ma este itt jelenlevő egyet fog érteni azzal, hogy a szakképzés és szakoktatás európai minőségbiztosítási referenciakerete egy nagyon fontos eszköze annak, hogy segítsük a tagállamokat szakoktatási és szakképzési rendszereik folyamatos fejlődésének elősegítésében és figyelemmel kísérésében. Ez a keretrendszer közös európai referenciákon alapul, és a korábbi keretrendszer, az úgynevezett közös minőségbiztosítási keret korlátozott alkalmazására és a valóban korlátozott sikerére fog épülni. A jelenlegi javaslat elkészítésekor tanultunk az ezzel a korábbi kerettel kapcsolatos tapasztalatainkból, és úgy gondolom, hogy jelentősen javítottunk rajta. A javasolt keretrendszer különböző módokon fog hozzájárulni a humántőkébe való beruházás minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, amelyek közül hármat említenék: a jobb oktatás és készségfejlesztés által; a színvonal növelése által; és a mobilitás elősegítése által. A keretrendszer működtetése választható, és remélem, Figel biztos úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy ez nem csak sokféleségünket, de érettségünket is tükrözi. Közös keretet ad nekünk, közös minőségi kritériumokkal, és a kívánt eredményt csak közösségi cselekvéssel lehet elérni. Ezáltal elkerülhetjük a különböző kétoldalú megállapodások aknamezőjét, és az adminisztratív szabványok minimalizálásával egy olyan jól működő eszközt nyújtunk, amellyel mérni lehet a minőségi színvonalat. Ez egy jó, gyakorlati szabályozás, amely jó eredményeket fog szülni. Bármikor, amikor a Parlament egy ilyen szabályozással áll elő, jó munkát végez."@hu11
"Signor Presidente, in primo luogo desidero complimentarmi con i colleghi Andersson e Mann per l’eccellente lavoro e gli esiti indubbiamente positivi. La maggior parte di noi qui, questa sera, concorderà nell’affermare che il quadro di riferimento europeo per l’assicurazione di qualità nel campo dell’istruzione e della formazione professionale si dimostrerà uno strumento estremamente utile per aiutare gli Stati membri a promuovere e monitorare il miglioramento continuo dei loro sistemi di istruzione e formazione professionale. Tale quadro si baserà su riferimenti europei comuni e consoliderà l’applicazione e il successo, seppur limitati, del precedente quadro, il cosiddetto quadro comune per l’assicurazione di qualità. Nello sviluppare l’attuale proposta abbiamo imparato dall’esperienza maturata con il quadro precedente e ritengo che abbiamo notevolmente migliorato quanto avevamo già ottenuto in quella sede. Il quadro proposto contribuirà alla qualità e all’efficienza dell’investimento nel capitale umano in vari modi, ma ne citerò soltanto tre: garantendo un’istruzione e competenze migliori, innalzando gli standard e promuovendo la mobilità. L’applicazione di tale quadro è volontaria e spero che il commissario Figeľ abbia ragione quando afferma che rispecchia non soltanto la nostra diversità, bensì anche la nostra maturità. Esso ci offre un quadro condiviso con criteri di qualità comuni e tale esito può essere raggiunto soltanto con un’azione comunitaria. In tal modo abbiamo evitato i campi minati di vari accordi bilaterali e riducendo al minimo gli standard amministrativi stiamo creando un meccanismo valido con il quale valutare gli standard di qualità. Si tratta dunque di una normativa valida, pratica, che consentirà di ottenere risultati positivi. Ogni qual volta il Parlamento riesce a elaborare normative come questa, sta svolgendo correttamente il proprio lavoro quotidiano."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau pasveikinti J. Anderssoną ir T. Manną su puikiu darbu ir, tiesą pasakius, gerais rezultatais. Dauguma iš mūsų čia šį vakarą pritars, kad Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema – labai naudinga priemonė, padėsianti valstybėms narėms skatinti ir prižiūrėti nuolatinį jų profesinio mokymo sistemų tobulinimą. Ši sistema bus grindžiama bendru Europos orientavimu ir pakeis ribotai taikytą ir, tiesą pasakius, nedidelės sėkmės sulaukusią ankstesniąją sistemą, vadinamąją bendrą kokybės užtikrinimo sistemą. Kurdami šį pasiūlymą pasimokėme iš dirbant su ankstesne sistema gautos patirties ir manau, kad stipriai pagerinome tai, kas jau buvo sukurta. Siūloma sistema įvairiais būdais prisidės prie investicijų į žmogiškąjį kapitalą kokybės ir efektyvumo – paminėsiu tik tris būdus: suteikiant geresnį švietimą ir įgūdžius; gerinant standartus; ir skatinant judumą. Sistema veiks savanorišku pagrindu ir, manau, kad Komisijos narys J. Figel teisus sakydamas, kad tai rodo ne tik mūsų lankstumą, bet ir brandą. Tai mums duoda bendrą sistemą su bendrais kokybės kriterijais ir tokius rezultatus galima pasiekti tik Bendrijos veiksmais. Taip darydami išvengėme minų lauko, kurį galėjo suformuoti įvairūs dvišaliai susitarimai, o sumažindami administracinius standartus sukuriame gerą priemonę, skirtą pažymėti kokybės standartus. Tai yra tinkamas, praktiškas teisės aktas, kuris duos gerų rezultatų. Kai Parlamentas sugeba parengti tokį teisės aktą, jis gerai atlieka savo darbą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos apsveikt kungu un kungu ar viņu lielisko darbu un tiešām labajiem rezultātiem. Daudzi no mums šeit šovakar piekritīs, ka Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībām būs ļoti noderīgs instruments, lai palīdzētu dalībvalstīm veicināt un kontrolēt to profesionālās izglītības un apmācību sistēmu nepārtrauktu uzlabošanu. Šī ietvarstruktūra būs pamatota uz kopējiem Eiropas principiem un stiprinās iepriekšējās ietvarstruktūras, ko sauc par kopējo kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru, ierobežoto piemērošanu un tiešām pieticīgos panākumus. Attīstot pašreizējo priekšlikumu, mēs mācījāmies no mūsu pieredzes darbā ar šo iepriekšējo ietvarstruktūru, un es uzskatu, ka mēs esam veikuši būtiskus uzlabojumus. Ierosinātā ietvarstruktūra veicinās ieguldījumu cilvēkresursos kvalitāti un efektivitāti dažādos atšķirīgos veidos, no kuriem es minēšu tikai trīs: sniedzot labāku izglītību un prasmes; uzlabojot standartus un veicinot mobilitāti. Šīs ietvarstruktūras ieviešana ir brīvprātīga, un es ceru, ka komisāram ir taisnība, kad viņš saka, ka tā atspoguļo ne tikai mūsu daudzveidību, bet arī briedumu. Tā piedāvā mums kopēju ietvarstruktūru ar kopējiem kvalitātes kritērijiem, un šo rezultātu var sasniegt tikai ar Kopienas rīcību. To darot, mēs esam izvairījušies no dažādu divpusējo nolīgumu „mīnu lauka”, un, minimizējot administratīvos standartus, mēs piedāvājam labu mehānismu, ar ko saskaņot kvalitātes standartus. Šis ir labs, praktisks tiesību akts, kas dos labus rezultātus. Kad vien Parlaments pieņem šādu dokumentu, tas veic labu dienas darbu."@lv13
"Mr President, first of all I want to congratulate Mr Andersson and Mr Mann for their excellent work and, indeed, good outcomes. Most of us here this evening will agree that the European Quality Assurance Reference Framework for vocational education and training will prove to be a very useful instrument for helping Member States to promote and monitor continuous improvement in their vocational education and training systems. This framework will be based on common European references and will build on the limited application and indeed the limited success of the previous framework, called the common quality assurance framework. We learned from our experience with that previous framework when developing the current proposal, and I believe we have significantly improved on what was already there. The proposed framework will contribute to the quality and efficiency of investment in human capital in various different ways, of which I will just mention three: by delivering better education and skills; by improving standards; and by promoting mobility. The operation of this framework is voluntary, and I hope Commissioner Figeľ is right when he says that it reflects not only our diversity but also our maturity. It gives us a shared framework with common quality criteria, and that outcome can only be achieved by Community action. By doing this we have avoided the minefield of various bilateral agreements, and with the minimalising of administrative standards we are providing a good mechanism with which to benchmark quality standards. This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes. Whenever Parliament manages to deliver legislation like this it is doing a good day’s work."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Andersson en de heer Mann feliciteren met hun uitstekende werk en hun goede resultaten. De meesten van ons die hier vanavond aanwezig zijn, zullen het ermee eens zijn dat het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding een zeer nuttig instrument zal blijken te zijn om de lidstaten te helpen bij de permanente verbetering van hun beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels en de bewaking van dit proces. Dit kader zal gebaseerd zijn op gemeenschappelijke Europese referenties en voortbouwen op de beperkte toepassing en het beperkte succes van het vorige kader, het gemeenschappelijk kader voor kwaliteitsborging. We hebben lering getrokken uit onze ervaring met dat vorige kader bij het ontwikkelen van het huidige voorstel, en ik denk dat dit aanzienlijke verbeteringen bevat. Het voorgestelde kader zal op diverse manieren bijdragen aan de kwaliteit en de doelmatigheid van de investering in menselijk kapitaal. Daarvan zal ik er drie noemen: door beter onderwijs en betere vaardigheden aan te bieden; door het verbeteren van de normen; en door het bevorderen van mobiliteit. Deelname aan het kader is vrijwillig, en ik hoop dat commissaris Figeľ het bij het rechte eind heeft wanneer hij zegt dat daarmee niet alleen onze diversiteit tot uitdrukking komt, maar ook onze volwassenheid. Het biedt ons een gemeenschappelijk kader met gemeenschappelijke kwaliteitscriteria, en dat resultaat kan alleen via communautair optreden worden bereikt. Hierdoor hebben we het mijnenveld van diverse bilaterale overeenkomsten kunnen omzeilen, en door de administratieve normen te minimaliseren, bieden we een goed mechanisme met behulp waarvan kwaliteitsnormen met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit is een goed, praktisch stuk wetgeving dat goede resultaten zal opleveren. Telkens wanneer het Parlement erin slaagt dit soort wetgeving tot stand te brengen, wordt er goed werk verricht."@nl3
"Panie przewodniczący! Na wstępie pragnę pogratulować panom posłom Anderssonowi i Mannowi znakomitej pracy i osiągnięcia naprawdę dobrych rezultatów. Większość z nas obecnych tutaj dziś wieczorem zgodzi się z tym, że europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego okażą się niezwykle użytecznym instrumentem ułatwiania państwom członkowskim promowania i monitorowania stałej poprawy ich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Ramy te funkcjonować będą w oparciu o wspólne europejskie wskaźniki odniesienia z wykorzystaniem ograniczonego stosowania i w istocie ograniczonej skuteczności obowiązujących wcześniej ram, zwanych wspólnymi zasadami zapewniania jakości. Wyciągnęliśmy wnioski ze stosowania obowiązujących już wcześniej ram, które wykorzystaliśmy opracowując obecną propozycję i uważam, że znacząco poprawiliśmy to, co już było. Wprowadzenie proponowanych ram przyczyni się do poprawy jakości i wzrostu efektywności inwestowania w kapitał ludzki na różne sposoby, z których wymienię tylko trzy, a mianowicie poprawę jakości usług w zakresie kształcenia i nabywania umiejętności; podniesienie standardów i wspieranie mobilności. Stosowanie tych ram jest dobrowolne i mam nadzieję, że pan komisarz Figeľ ma rację, kiedy mówi, że ramy te odzwierciedlają nie tylko naszą różnorodność, ale także naszą dojrzałość. Będziemy mieli wspólne ramy obejmujące wspólne kryteria jakości, a taki rezultat możemy osiągnąć jedynie poprzez działania Wspólnoty. Przyjmując takie rozwiązanie uniknęliśmy pola minowego różnych porozumień dwustronnych, a poprzez ograniczenie do minimum standardów administracyjnych wprowadzamy dobry mechanizm, umożliwiający porównywanie norm jakości. Jest to dobry, praktyczny akt prawny, który umożliwi nam osiągniecie dobrych rezultatów. Kiedy Parlamentowi uda się przedstawić akt prawny, taki jak ten, oznacza to, że Parlament należycie wykonuje swoje zadanie."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, quero felicitar os senhores deputados Andersson e Mann pelo seu excelente trabalho e, na verdade, pelos seus bons resultados. A maioria de nós aqui esta noite concordará que o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o ensino e a formação profissionais irá revelar-se um instrumento muito útil para ajudar os Estados-Membros a promover e a controlar a melhoria contínua dos seus sistemas de ensino e formação. Este quadro basear-se-á em referências europeias comuns e terá como ponto de partida a aplicação limitada e até mesmo o sucesso limitado do quadro anterior, o chamado quadro comum de garantia de qualidade. Ao desenvolvermos a actual proposta, aprendemos com a experiência desse quadro anterior e acredito que melhorámos significativamente o que já existia. O quadro proposto contribuirá para a qualidade e a eficiência do investimento em capital humano sob diversas formas, das quais irei mencionar apenas três: melhor ensino e mais competências; melhoria das normas e promoção da mobilidade. A aplicação deste quadro é voluntária, e espero que o Senhor Comissário Figeľ tenha razão, quando diz que ele reflecte não só a nossa diversidade, mas também a nossa maturidade. Ele dá-nos um quadro partilhado com critérios de qualidade comuns e esse resultado só pode ser alcançado através da acção comunitária. Ao fazermos isto, evitámos o campo minado de vários acordos bilaterais e, com a minimização das normas administrativas, estamos a criar um bom mecanismo que servirá de referência para as normas de qualidade. Este é um bom diploma que é prático e irá proporcionar bons resultados. Quando o Parlamento consegue aprovar legislação como esta, está a fazer um bom trabalho."@pt17
"Mr President, first of all I want to congratulate Mr Andersson and Mr Mann for their excellent work and, indeed, good outcomes. Most of us here this evening will agree that the European Quality Assurance Reference Framework for vocational education and training will prove to be a very useful instrument for helping Member States to promote and monitor continuous improvement in their vocational education and training systems. This framework will be based on common European references and will build on the limited application and indeed the limited success of the previous framework, called the common quality assurance framework. We learned from our experience with that previous framework when developing the current proposal, and I believe we have significantly improved on what was already there. The proposed framework will contribute to the quality and efficiency of investment in human capital in various different ways, of which I will just mention three: by delivering better education and skills; by improving standards; and by promoting mobility. The operation of this framework is voluntary, and I hope Commissioner Figeľ is right when he says that it reflects not only our diversity but also our maturity. It gives us a shared framework with common quality criteria, and that outcome can only be achieved by Community action. By doing this we have avoided the minefield of various bilateral agreements, and with the minimalising of administrative standards we are providing a good mechanism with which to benchmark quality standards. This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes. Whenever Parliament manages to deliver legislation like this it is doing a good day’s work."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcela zablahoželať pánovi Aderssonovi a pánovi Mannovi za ich vynikajúcu prácu a naozaj dobré výsledky. Dnes večer bude väčšina z nás súhlasiť, že európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy bude veľmi užitočným nástrojom, ktorý pomôže členským štátom podporiť a monitorovať neustále zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy. Tento rámec bude založený na spoločných európskych referenciách a bude stavať na obmedzenom uplatnení a skutočne skromnom úspechu predchádzajúceho rámca nazývaného spoločný rámec zabezpečenia kvality. Pri vypracovaní súčasného návrhu sme vychádzali zo skúseností, ktoré sme získali s predchádzajúcim rámcom, a verím, že oproti tomu, čo sme tu už mali, sme ho podstatne vylepšili. Navrhovaný rámec prispeje ku kvalite a efektívnosti investícií do ľudského kapitálu rôznymi spôsobmi, z ktorých by som uviedla iba tri: poskytovaním lepšieho vzdelávania a zručností, zlepšením noriem a podporením mobility. Používanie tohto rámca je dobrovoľné a verím, že pán komisár Figeľ má pravdu, keď hovorí, že to odzrkadľuje nielen našu rozmanitosť, ale aj našu zrelosť. Poskytuje nám to spoločný rámec so spoločnými kritériami kvality a tento výsledok sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom opatrení na úrovni Spoločenstva. Vyhli sme sa tak nástrahám rôznych dvojstranných dohôd a minimalizáciou administratívnych noriem poskytujeme dobrý mechanizmus na porovnávanie noriem kvality. Je to dobrý a praktický právny predpis, ktorý prinesie dobré výsledky. Právne predpisy, ako je tento, svedčia o dobrej každodennej práci Parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, najprej želim čestitati gospodu Anderssonu in gospodu Mannu za njuno odlično delo in dobre rezultate. Večina izmed nas, ki smo nocoj prisotni, se bo strinjala, da bo evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja zelo uporaben instrument, ki bo državam članicam pomagal spodbujati in spremljati nenehne izboljšave v njihovih sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ta okvir bo temeljil na skupnih evropskih referencah in bo gradil na omejenem izvajanju in omejenem uspehu prejšnjega okvira, poznanega pod imenom skupni okvir za zagotavljanje kakovosti. Pri pripravi trenutnega predloga smo upoštevali izkušnje, ki smo ji pridobili pri prejšnjem okviru in prepričana sem, da smo znatno izboljšali to, kar je že bilo pripravljeno. Predlagan okvir bo h kakovosti in učinkovitosti naložb v človeški kapital prispeval na različne načine, omenila pa bi rada le tri: z zagotavljanjem boljše izobrazbe in usposobljenosti, z izboljšanjem standardov in s spodbujanjem mobilnosti. Izvajanje tega okvira je prostovoljno in upam, da se komisar Figeľ ne moti, ko pravi, da ne odraža le naše raznolikosti, ampak tudi našo zrelost. Daje nam skupni okvir s skupnimi merili kakovosti, ta rezultat pa je mogoče doseči le z ukrepanjem na ravni Skupnosti. S tem smo se izognili pomanjkljivostim različnim dvostranskih sporazumov, z minimiziranjem upravnih standardov pa zagotavljamo dober mehanizem, s katerim je mogoče meriti standarde kakovosti. Gre za dober, praktičen del zakonodaje, ki bo prinesel dobre rezultate. Kadar koli Parlamentu uspe zagotoviti takšno zakonodajo, opravlja dobro delo."@sl20
"Herr talman! Först och främst vill jag gratulera Jan Andersson och Thomas Mann till deras utmärkta insatser och mycket goda resultat. De flesta av oss här i kammaren i kväll håller med om att den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning kommer att bli ett mycket användbart instrument för medlemsstaterna för att främja och övervaka kontinuerliga förbättringar i de nationella systemen för yrkesutbildning. Ramen kommer att baseras på gemensamma europeiska referenser och bygga på den begränsade användningen och den faktiskt väldigt begränsade framgången för den tidigare ramen, som gick under benämningen den gemensamma ramen för kvalitetssäkring. Vi har tagit lärdom av erfarenheterna från den tidigare ramen när vi utarbetat det aktuella förslaget, och jag anser att vi i hög grad har förbättrat det som redan fanns. Genom den föreslagna ramen bidrar vi till kvalitet och effektivitet i investeringarna i humankapital på flera olika sätt. Jag tar här endast upp tre av dem, nämligen att erbjuda bättre utbildning och färdigheter, höja standarden och främja rörligheten. Ramen är frivillig, och jag hoppas att kommissionsledamot Ján Figel’ har rätt när han säger att den inte bara visar på vår mångfald utan också på vår mognad. Vi får en gemensam ram med gemensamma kvalitetskriterier, och ett sådant resultat kan vi bara uppnå genom gemenskapsåtgärder. Genom detta undviker vi ett ”minfält” av diverse bilaterala avtal, och genom att minimera de administrativa kraven inför vi en bra mekanism mot vilken kvalitetsstandarderna kan jämföras. Detta är en bra och praktisk lagstiftning som kommer att ge goda resultat. När parlamentet lyckas genomföra sådan här lagstiftning har man uträttat ett gott dagsverke."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Figel'"13
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,5,15,14,16,11,10,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph