Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-17-Speech-3-345"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081217.23.3-345"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, Madame la Ministre présidente en exercice du Conseil, mes chers collègues, la Commission européenne doit assurer la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, et pour cela elle dispose, en application des traités, d’une responsabilité partagée avec les États membres – je regrette, d’ailleurs, que le banc de la Commission soit vide – elle dispose de pouvoirs importants pour lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale qui met en cause les intérêts financiers de l’Union. C’est la démission, souvenons-nous, de la Commission Santer, en mars 1999, qui a entraîné la création de l’Office de lutte antifraude, dit OLAF, dont nous fêterons, l’année prochaine, le dixième anniversaire. Mon excellente collègue, Inge Gräβle, a raison d’interpeller le Conseil sur la question de la révision tant attendue du règlement de 1999 car depuis cette date, il est prévu, sur la base d’une évaluation de la Commission devant intervenir trois ans après la création de l’Office, de réviser ce règlement qui devait être adapté. Votre réponse, Madame la Présidente, nous rassure. C’est une réponse de cohérence. Cette évaluation a eu lieu en 2003, et nous avons une proposition de règlement. Il est maintenant nécessaire de mettre en cohérence l’ensemble de ce dispositif, tant sur les enquêtes internes qu’externes et sur les missions générales de l’OLAF. Il y a le règlement de 1999, le numéro 1073, mais nous avons également le règlement de 1996 qui est relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission, et celui de 1995 qui est relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union. L’évaluation de 2005 comprenait 17 propositions, et cette évaluation proposait la création d’un procureur européen, car si l’OLAF exerce des pouvoirs d’enquête, c’est une administration qui n’est pas contrôlée par une autorité judiciaire indépendante. Cette autorité pourrait être tout à la fois une sécurité pour l’enquêté et un appui pour l’OLAF lui-même. Donc, quelle est la vraie nature de l’OLAF? Est-ce un auxiliaire de justice, mais de quelle justice pénale européenne? Est-ce un service administratif particulier? Un long chemin nous attend. Merci, Madame la Présidente, de l’impulsion que vous avez donnée aujourd’hui."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní Yadeová, vážení kolegové, Evropská komise musí zajistit ochranu finančních zájmů Evropské unie. Za tímto účelem jsou jí Smlouvami uděleny pravomoci sdílené s členskými státy – a proto mě mrzí, že na místě Komise nikdo nesedí. Komise má významné pravomoci pro boj proti podvodům, korupci a jakékoli jiné nezákonné činnosti, která ohrožuje finanční zájmy Unie. Připomeňme si, že k založení Úřadu pro boj proti podvodům neboli úřadu OLAF, který příští rok oslaví desáté výročí své existence, vedla demise Santerovy Komise v březnu 1999. Má skvělá kolegyně Inge Gräβlová se právem obrátila na Radu s otázkou na tolik očekávaný přezkum nařízení z roku 1999. Již od tohoto data se předpokládá, že na základě hodnocení Komise, k němuž mělo dojít tři roky po založení úřadu, dojde k přezkumu tohoto nařízení, které vyžadovalo úpravy. Vaše odpověď, paní Yadeová, nás uklidňuje. Je to odpověď konsistentní. Dotyčné hodnocení proběhlo v roce 2003 a teď máme před sebou návrh nařízení. Nyní je třeba zajistit konsistenci celého tohoto nástroje jak v otázce vnitřního i vnějšího vyšetřování, tak v otázce obecných úkolů úřadu OLAF. Máme nařízení z roku 1999, nařízení číslo 1073, máme ale také nařízení z roku 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí a nařízení z roku 1995 o ochraně finančních zájmů Unie. Hodnocení z roku 2005 obsahovalo 17 návrhů včetně návrhu na vznik úřadu evropského veřejného žalobce. Úřad OLAF totiž sice má pravomoci k vyšetřování, je to však správní orgán, který není kontrolován žádným nezávislým soudním orgánem. Takový orgán by mohl být jak pojistkou pro vyšetřované subjekty, tak podporou pro samotný OLAF. Jaký je tedy skutečný charakter úřadu OLAF? Je to pomocná soudní osoba? Pokud ano, jakého evropského trestního soudnictví? Je to specifický správní úřad? Ještě máme před sebou dlouhou cestu. Děkuji, paní Yadeová, za podnět, který jste dnes poskytla."@cs1
"Hr. formand, fru Yade, mine damer og herrer! Kommissionen skal beskytte EU's finansielle interesser, og den deler i henhold til traktaten ansvaret for dette med medlemsstaterne. Kommissionen – jeg beklager, at dens plads er tom – har vigtige beføjelser, som den kan bruge til at bekæmpe svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, som underminerer EU's finansielle interesser. Vi skal huske, at det var Santerkommissionens tilbagetræden i marts 1999, der førte til oprettelsen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, eller OLAF, hvis 10-årsdag vi kan fejre næste år. Min fremragende kollega, fru Gräßle, holder med rette Rådet til ansvar for problemet med den længe ventede revision af forordningen fra 1999, fordi en revision af denne forordning, der skulle tilpasses, siden er blevet fastlagt på grundlag af Kommissionens vurdering, som skulle fremlægges tre år efter oprettelsen af kontoret. Deres svar, fru Yade, er beroligende. Det er et overensstemmende svar. Denne vurdering blev foretaget i 2003, og vi har et forslag til en forordning. Nu skal vi skabe en sammenhængende helhed for denne ordning, både for interne og eksterne undersøgelser og for OLAF's missioner generelt. Der er forordning nr. 1073 fra 1999, men vi har også forordningen fra 1996 om kontrol på stedet og verifikationer foretaget af Kommissionen og forordningen fra 1995 om beskyttelsen af EU's finansielle interesser. Vurderingen fra 2005 indeholdt 17 forslag, herunder udnævnelsen af en europæisk anklager, da OLAF, selv om det har undersøgelsesmæssige beføjelser, er en administration, som ikke kontrolleres af en uafhængig retslige myndighed. Denne myndighed kunne både være en garanti for de undersøgte personer og en støtte for OLAF selv. Hvad er OLAF egentlig? Er det en hjælp til retfærdighed, og hvis det er tilfældet, efter hvilken europæisk strafferetspleje? Er det en særlig administrativ afdeling? Der er lang vej igen. Tak, fru Yade, for den fremdrift, De har sikret i dag."@da2
"Monsieur le Président, Madame la Ministre présidente en exercice du Conseil, mes chers collègues, la Commission européenne doit assurer la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, et pour cela elle dispose, en application des traités, d'une responsabilité partagée avec les États membres – je regrette, d'ailleurs, que le banc de la Commission soit vide – elle dispose de pouvoirs importants pour lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale qui met en cause les intérêts financiers de l'Union. C'est la démission, souvenons-nous, de la Commission Santer, en mars 1999, qui a entraîné la création de l'Office de lutte antifraude, dit OLAF, dont nous fêterons, l'année prochaine, le dixième anniversaire. Mon excellente collègue, Inge Gräβle, a raison d'interpeller le Conseil sur la question de la révision tant attendue du règlement de 1999 car depuis cette date, il est prévu, sur la base d'une évaluation de la Commission devant intervenir trois ans après la création de l'Office, de réviser ce règlement qui devait être adapté. Votre réponse, Madame la Présidente, nous rassure. C'est une réponse de cohérence. Cette évaluation a eu lieu en 2003, et nous avons une proposition de règlement. Il est maintenant nécessaire de mettre en cohérence l'ensemble de ce dispositif, tant sur les enquêtes internes qu'externes et sur les missions générales de l'OLAF. Il y a le règlement de 1999, le numéro 1073, mais nous avons également le règlement de 1996 qui est relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission, et celui de 1995 qui est relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union. L'évaluation de 2005 comprenait 17 propositions, et cette évaluation proposait la création d'un procureur européen, car si l'OLAF exerce des pouvoirs d'enquête, c'est une administration qui n'est pas contrôlée par une autorité judiciaire indépendante. Cette autorité pourrait être tout à la fois une sécurité pour l'enquêté et un appui pour l'OLAF lui-même. Donc, quelle est la vraie nature de l'OLAF? Est-ce un auxiliaire de justice, mais de quelle justice pénale européenne? Est-ce un service administratif particulier? Un long chemin nous attend. Merci, Madame la Présidente, de l'impulsion que vous avez donnée aujourd'hui."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κα Yade, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοιράζεται την ευθύνη για αυτό με τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των συνθηκών. Η Επιτροπή – λυπάμαι που τα έδρανά της είναι κενά – έχει σημαντικές εξουσίες, με τις οποίες μπορεί να καταπολεμήσει την απάτη, τη δωροδοκία και οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που υπονομεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Θυμηθείτε ότι ήταν η παραίτηση της Επιτροπής Santer, τον Μάρτιο του 1999, που οδήγησε στη δημιουργία της Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης ή OLAF, τη δέκατη επέτειο της οποίας θα γιορτάσουμε το προσεχές έτος. Η άριστη συνάδελφός μου, κα Gräßle, έχει δίκιο να συγκαλέσει το Συμβούλιο για να απολογηθεί για το ζήτημα της αναμενόμενης από καιρό αναθεώρησης του κανονισμού του 1999 επειδή, από τότε, έχει δοθεί μέριμνα, βάσει μιας αξιολόγησης της Επιτροπής που όφειλε να εκτελεσθεί τρία χρόνια μετά από τη δημιουργία του Οργανισμού, για να αναθεωρήσει τον παρόντα κανονισμό που έπρεπε να προσαρμοστεί. Η απάντησή σας, κα Yade, είναι καθησυχαστική. Πρόκειται για μια συνεπή απάντηση. Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το 2003 και έχουμε μια πρόταση για κανονισμό. Τώρα, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα συνεπές σύνολο αυτού του μηχανισμού, τόσο για τις εσωτερικές όσο και για εξωτερικές έρευνες καθώς και για τις γενικές αποστολές του OLAF. Υπάρχει ο κανονισμός του 1999, αριθμός 1073, αλλά έχουμε επίσης τον κανονισμό του 1996 σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους και επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή, και αυτόν του 1995 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η αξιολόγηση του 2005 περιείχε 17 προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κατηγόρου, δεδομένου ότι, αν και ο OLAF έχει ελεγκτικές εξουσίες, είναι μια διοικητική αρχή που δεν ελέγχεται από κάποια ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Αυτή η αρχή θα μπορούσε να είναι τόσο ένα μέσο προστασίας τόσο για τα άτομα που αποτελούν αντικείμενο έρευνας όσο και ένα μέσο υποστήριξης για τον ίδιο τον OLAF. Ποια, είναι, τότε, η αληθινή φύση του OLAF; Είναι ένα βοηθητικό μέσο για τη δικαιοσύνη, και, σε αυτή την περίπτωση, για ποια ευρωπαϊκή ποινική δικαιοσύνη; Είναι ειδικό διοικητικό τμήμα; Υπάρχει πολύς δρόμος. Σας ευχαριστώ, κα Yade, για την κινητήρια δύναμη που δώσατε σήμερα."@el10
"Mr President, Mrs Yade, ladies and gentlemen, the European Commission must protect the European Union’s financial interests, and it shares the responsibility for this with the Member States, under the treaties. The Commission – I regret that its bench is empty – has important powers with which to combat fraud, corruption and any other illegal activity which undermines the Union’s financial interests. Let us remember that it was the resignation of the Santer Commission, in March 1999, which led to the creation of the Anti-Fraud Office, or OLAF, whose tenth anniversary we will celebrate next year. My excellent colleague, Mrs Gräßle, is right to hold the Council to account on the issue of the long-awaited revision of the 1999 regulation for, since then, provision has been made, on the basis of a Commission assessment due to be performed three years after the creation of the Office, to review this regulation that had to be adapted. Your answer, Mrs Yade, is reassuring. It is a consistent answer. This assessment took place in 2003, and we have a proposal for a regulation. It is now necessary to make a coherent whole of this mechanism, both for internal and external investigations and for OLAF’s general missions. There is the 1999 regulation, number 1073, but we also have the 1996 regulation on spot controls and verifications carried out by the Commission, and that of 1995 on the protection of the Union’s financial interests. The 2005 assessment contained 17 proposals, including the creation of a European prosecutor, since, although OLAF has investigative powers, it is an administration which is uncontrolled by an independent judicial authority. This authority could be both a safeguard for investigated individuals and a support for OLAF itself. What, then, is the true nature of OLAF? Is it an aid to justice, and, if so, to what European criminal justice? Is it a special administrative department? There is a long way to go. Thank you, Mrs Yade, for the impetus you have provided today."@en4
"Señor Presidente, señora Yade, Señorías, la Comisión Europea debe garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, y para ello dispone, en aplicación de los tratados, de una responsabilidad compartida con los Estados miembros. La Comisión —lamento, por cierto, que su banco esté vacío— dispone de importantes prerrogativas para luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que socave los intereses financieros de la Unión Europea. Recordemos que fue la dimisión de la Comisión Santer, en marzo de 1999, lo que provocó la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), cuyo décimo aniversario se celebrará el próximo año. Mi distinguida colega, la señora Gräßle, tiene razón en pedir cuentas al Consejo sobre la cuestión de la revisión tan esperada del Reglamento de 1999, ya que, desde esta fecha, está previsto revisar, sobre la base de una evaluación de la Comisión que debía realizarse tres años después de la creación de la Oficina, dicho Reglamento para adaptarlo. Su respuesta, señora Yade, nos tranquiliza. Es una respuesta coherente. Dicha evaluación se llevó a cabo en 2003, y tenemos una propuesta de reglamento. Ahora es necesario hacer un conjunto coherente de este dispositivo, tanto para las investigaciones internas como para las misiones generales de la OLAF. Está el Reglamento de 1999, el número 1073, pero también está el reglamento de 1996 relativo a los controles y las verificaciones que realiza la Comisión, y el de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. La evaluación de 2005 contenía 17 propuestas, entre ellas la creación de una fiscalía europea, ya que, si la OLAF tiene competencias de investigación, es una administración que no está controlada por ninguna autoridad judicial independiente. Dicha autoridad podría constituir a la vez una seguridad para la investigación y un apoyo para la propia OLAF. Así pues, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la OLAF? ¿Es un auxiliar de justicia y, en caso afirmativo, de qué justicia penal europea? ¿Es un servicio administrativo especial? Nos queda todavía un buen trecho por recorrer. Gracias, señora Yade, por el impulso que ha dado hoy."@es21
". Lugupeetud juhataja, proua Yade, head kolleegid! Euroopa Komisjon peab kaitsma Euroopa Liidu finantshuvisid ja aluslepingute kohaselt täidab ta seda kohustust koos liikmesriikidega. Komisjonil – kelle esindajate toolid on tühjad, nagu ma kahjutundega näen – on märkimisväärsed volitused võidelda pettuste, korruptsiooni ning muu ebaseadusliku ja Euroopa Liidu finantshuve õõnestava tegevusega. Tuletagem meelde, et just Jacques Santeri juhitud komisjoni tagasiastumine 1999. aasta märtsis andis tõuke selleks, et luua Euroopa Pettustevastane Amet ehk OLAF, mille kümnendat aastapäeva me järgmisel aastal tähistame. Mu suurepärane kolleeg Ingeborg Gräßle küsib nõukogult õigustatult 1999. aasta määruse kauaoodatud läbivaatamise kohta, sest vahepeal on kehtestatud nõue, et hindamise põhjal, mille komisjon peab korraldama kolm aastat pärast ameti loomist, tuleb vastuvõetav õigusakti läbi vaadata. Proua Yade, teie vastus on rahustav. See vastus on asjaoludega kooskõlas. Nimetatud hindamine toimus 2003. aastal ja meil on ettepanek võtta vastu määrus. Nüüd on vaja muuta kõik see ühtseks tervikuks nii sise- kui ka välisjuurdluste jaoks ning OLAFi üldiste ülesannete jaoks. Lisaks 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1073 on meil aga ka 1996. aasta määrus komisjoni tehtava kohapealse kontrolli ja inspekteerimise kohta ning 1995. aasta määrus Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmise kohta. 2005. aasta hindamisdokumendis esitati 17 ettepanekut, sealhulgas Euroopa prokuröri ametikoha loomise ettepanek, sest kuigi OLAFil on uurimisvolitused, ei kontrolli teda ükski sõltumatu õiguskaitseasutus. Selline järelevalveasutus kaitseks juurdluse all olijaid ja toetaks ühtaegu ka OLAFit ennast. Milline siis on OLAFi tõeline olemus? Kas see on abistav õigusorgan? Kui jah, siis millises Euroopa kriminaalõiguses? On see spetsiaalne haldusosakond? Selles valdkonnas tuleb meil veel palju ära teha. Tänan teid, proua Yade, tänaste innustavate sõnade eest!"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Yade, hyvät kollegat, Euroopan komission täytyy suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja, ja se on perussopimusten mukaan niistä jäsenvaltioiden kanssa vastuussa. Komissiolla – valitettavasti sen penkki on tyhjä – on tärkeät valtuudet petosten, korruption ja muun laittoman, unionin taloudellisia etuja heikentävän toiminnan torjunnassa. Meidän on syytä muistaa, että Santerin komission eroaminen maaliskuussa 1999 johti petostentorjuntaviraston eli OLAFin perustamiseen, ja ensi vuonna juhlitaan sen 10. vuosipäivää. Mainio kollegani Gräßle on oikeassa vaatiessaan komissiota vastuuseen vuoden 1999 asetuksen kauan odotetun tarkistuksen vuoksi, koska siitä lähtien on varauduttu tarkistamaan kolme vuotta viraston luomisen jälkeen tehtävän komission arvioinnin perusteella tämä asetus, joka olisi hyväksyttävä. Puheenjohtaja Yade, vastauksenne on rohkaiseva. Se on johdonmukainen. Arviointi tehtiin vuonna 2003, ja meillä on ehdotus asetukseksi. Nyt on välttämätöntä tehdä tästä mekanismista, sisäisistä ja ulkoisista tutkimuksista ja OLAFin yleisistä tehtävistä johdonmukainen kokonaisuus. On vuoden 1999 asetus numero 1073, mutta on myös vuoden 1996 asetus komission paikan päällä tekemistä tarkastuksista ja todentamisista sekä vuoden 1995 asetus unionin taloudellisten etujen suojaamisesta. Vuonna 2005 tehty arviointi sisälsi 17 ehdotusta, joihin kuului Euroopan syyttäjäntoimen perustaminen, sillä vaikka OLAFilla on tutkintavaltuudet, se on hallintoelin, jota ei valvo riippumaton oikeusviranomainen. Tämä viranomainen voisi olla tutkinnan kohteena olleiden henkilöiden suojelija ja OLAFin itsensä tukija. Mikä sitten on OLAFin todellinen luonne? Onko siitä apua oikeudelle, ja jos on, mille EU:n rikosoikeudelle? Onko se erityinen hallinto-osasto? Vielä on pitkä matka kuljettavana. Kiitos teille, puheenjohtaja Yade, asialle tänään antamastanne sysäyksestä."@fi7
"Elnök úr, Yade asszony, hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottságnak meg kell védenie az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és ebben a felelősségben, a szerződések értelmében, osztozik a tagállamokkal. A Bizottságnak – sajnálom, hogy a padja üres maradt – fontos eszközök vannak a kezében, amelyekkel a csalás, a korrupció és más olyan illegális tevékenység ellen tud harcolni, amely aláássa az Unió pénzügyi érdekeit. Emlékezzünk rá, hogy a Santer-Bizottság 1999. márciusi lemondása volt az, amely a Csalás Elleni Hivatal, más nevén az OLAF létrehozásához vezetett, amely jövőre ünnepli 10. évfordulóját. Kiváló kollégámnak, Gräßle asszonynak igaza van, hogy a Tanácstól várja, hogy elszámoljon az 1999. évi rendelet régóta várt felülvizsgálatával, hiszen azóta rendelkezés született arról, hogy, egy bizottsági értékelés alapján, amelyet a Hivatal létrehozását követően három éven belül kellett elvégezni, felül kell vizsgálni ezt az átdolgozandó rendeletet. Válasza, Yade asszony, megnyugtató. Ez egy következetes válasz. Ez az értékelés 2003-ban készült el, és van egy rendeletjavaslatunk. Most arra van szükség, hogy összefüggő egésszé formáljuk ezt a mechanizmust, mind a külső és belső vizsgálatok, mind az OLAF általános feladatának tekintetében. Van az 1999. évi, 1073. számú rendelet, de létezik egy 1996. évi rendelet is a Bizottság által elvégzett helyszíni ellenőrzésekről és hitelesítésekről, továbbá egy 1995. évi rendelet az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. A 2005. évi értékelés 17 javaslatot tartalmazott, beleértve egy európai ügyészi poszt létrehozását, mivel bár az OLAF-nak van vizsgálati jogköre, ez egy olyan szerv, amelyet nem ellenőriz független igazságügyi hatóság. Ez a hatóság mind a vizsgált egyének megvédésére, mind az OLAF támogatására szolgálhatna. Mi akkor az OLAF valójában? A jogérvényesülést segíti? És ha igen, akkor milyen európai büntetőjogi jogérvényesülést? Esetleg ez egy különleges igazgatási osztály? Sokat kell még tennünk. Köszönöm, Yade asszony, azt az ösztönzést, amellyel ma szolgált számunkra."@hu11
"Signor Presidente, signora Presidente in carica del Consiglio, onorevoli colleghi, la Commissione europea deve tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e secondo i trattati condivide tale responsabilità con gli Stati membri. La Commissione, e mi dispiace che il suo posto sia vuoto, ha poteri importanti con i quali combattere frodi, corruzione e ogni altra attività illegale che comprometta gli interessi finanziari della Comunità. Ricordiamo che sono state le dimissioni della Commissione Santer nel marzo 1999 ad aver portato alla creazione dell’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, di cui il prossimo anno celebreremo il decennale. La mia esimia collega, onorevole Gräßle, giustamente ritiene il Consiglio responsabile della tanto attesa revisione del regolamento del 1999, revisione da allora prevista sulla base di una valutazione della Commissione da eseguirsi tre anni dopo la creazione dell’ufficio per rivedere un regolamento che doveva essere adeguato. La sua risposta, signora Ministro Yade, è rassicurante. E’ una risposta coerente. La valutazione è avvenuta nel 2003 e abbiamo una proposta di regolamento. Ora è necessario creare un insieme coerente per questo meccanismo, per le indagini sia interne sia esterne, ma anche per le missioni generali dell’OLAF. Esiste il regolamento del 1999, il numero 1073, ma esiste anche il regolamento del 1996 concernente i controlli per sondaggio e le verifiche svolte dalla Commissione, oltre che il regolamento del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La valutazione del 2005 conteneva 17 proposte, tra cui la creazione di un pubblico ministero europeo perché sebbene l’OLAF abbia poteri investigativi, è un’amministrazione non controllata da un’autorità giudiziaria indipendente. Una siffatta autorità potrebbe essere sia una salvaguardia per i soggetti indagati sia un sostegno per lo stesso OLAF. Qual è dunque la vera natura dell’OLAF? E’ un ausilio alla giustizia e, in quanto tale, a quale giustizia penale europea? E’ un dipartimento amministrativo speciale? La via da percorrere è ancora lunga. La ringrazio, signora Ministro, per l’entusiasmo oggi dimostrato."@it12
". Gerb. pirmininke, R. Yade, ponios ir ponai, Europos Komisija turi saugoti Europos Sąjungos finansinius interesus ir pagal Sutartis kartu su valstybėmis narėmis už tai atsako. Komisija – apgailestauju, kad jai skirta vieta yra neužimta – turi svarbių galių kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, kuri silpnina Sąjungos finansinius interesus. Prisiminkime, kad būtent 1999 m. pasitraukus J. Santero vadovaujamai Komisijai buvo įsteigta Kovos su sukčiavimu tarnyba, OLAF, kurios dešimtąsias metines švęsime kitais metais. Mano puiki kolegė, I. Gräßle, yra teisi siekdama, kad Taryba prisiimtų atsakomybę dėl 1999 m. reglamento ilgai laukto persvarstymo, nes tada buvo priimta nuostata persvarstyti šį reglamentą, kurį reikėjo priderinti, ir remiantis Komisijos atliktu vertinimu, jis turi būti atliekamas praėjus trejiems metams po tarnybos įsteigimo. Jūsų atsakymas, gerb. R. Yade, nuramina. Tai nuoseklus atsakymas. Šis vertinimas buvo atliktas 2003 m. ir mes turime pasiūlymą dėl reglamento. Dabar būtina užtikrinti šio mechanizmo darną kalbant ir apie vidaus, ir apie išorės tyrimus, taip pat apie visuotinę OLAF misiją. Turime 1999 m. reglamentą Nr. 1073, tačiau taip pat turime 1996 m. reglamentą dėl Komisijos atliekamų patikrinimų vietoje ir patikrų ir 1995 m. reglamentą dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos. 2005 m. vertinime pateikta 17 pasiūlymų, įskaitant pasiūlymą steigti Europos prokuratūrą, nes nepaisant to, kad OLAF turi tyrimų įgaliojimus, ši tarnyba yra administracinė įstaiga, kurios nekontroliuoja jokia nepriklausoma teismų institucija. Ši institucija galėtų suteikti garantijas asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir padėti pačiai OLAF. Taigi, kokia yra tikroji OLAF paskirtis? Ar ji padeda teisingumui ir, jei taip, tai kokiai Europos baudžiamajai teisei? Ar tai yra specialus administracinis padalinys? Reikia dar daug nuveikti. Gerb. R. Yade, dėkoju už paskatinimą, kurį šiandien suteikėte."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kundze, dāmas un kungi, saskaņā ar līgumiem Eiropas Komisija kopā ar dalībvalstīm ir atbildīga par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Komisijai — man žēl, ka tās pārstāvji nav ieradušies — ir piešķirtas nozīmīgas pilnvaras, lai apkarotu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas grauj Eiropas Savienības finanšu intereses. Atcerēsimies, ka pēc kunga vadītās Komisijas atkāpšanās 1999. gada martā tika izveidots Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai, kuram nākamgad mēs svinēsim desmito gadadienu. Manai lieliskajai kolēģei kundzei ir tiesības pieprasīt, lai Padome atskaitītos par jautājumu, kas attiecas uz 1999. gada regulas pārskatīšanu. Kopš tā laika, pamatojoties uz Komisijas veikto novērtējumu, tika izstrādāti noteikumi, kuri bija jāizpilda triju gadu laikā pēc minētā biroja izveides, lai varētu pārskatīt šo Kopienas līmenī pielāgojamo regulu. Jūsu atbilde kundze, ir pārliecinoša. Šis novērtējums tika veikts 2003. gadā, un mums ir sagatavots priekšlikums regulai. Tagad ir jāizveido šā mehānisma saskaņots kopums, lai OLAF varētu veikt iekšējo un ārējo izmeklēšanu, kā arī pildīt galvenos uzdevumus. Mums ir 1999. gada Regula Nr. 1073, bet mūsu rīcībā ir arī 1996. gada Regula par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām, kā arī 1995. gada Regula Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību. 2005. gadā veiktais novērtējums ietvēra 17 priekšlikumus, kuri attiecas arī uz Eiropas prokurora biroja izveidi, jo, kaut arī OLAF ir piešķirtas izmeklēšanas pilnvaras, tā ir iestāde, kuru nekontrolē neatkarīgas tiesu iestādes. Šī iestāde var būt garants gan individuālai izmeklēšanai, gan arī atbalsts savai darbībai. Kas tad īsti ir OLAF? Vai tas ir atbalsts tieslietu sistēmai, un ja tā, vai Eiropas Krimināltiesai? Varbūt tas ir īpašs administratīvais departaments? Vēl ir ejams garš ceļš. Paldies kundze, par stimulu, kuru šodien sniedzāt."@lv13
"Monsieur le Président, Madame la Ministre présidente en exercice du Conseil, mes chers collègues, la Commission européenne doit assurer la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, et pour cela elle dispose, en application des traités, d'une responsabilité partagée avec les États membres – je regrette, d'ailleurs, que le banc de la Commission soit vide – elle dispose de pouvoirs importants pour lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale qui met en cause les intérêts financiers de l'Union. C'est la démission, souvenons-nous, de la Commission Santer, en mars 1999, qui a entraîné la création de l'Office de lutte antifraude, dit OLAF, dont nous fêterons, l'année prochaine, le dixième anniversaire. Mon excellente collègue, Inge Gräβle, a raison d'interpeller le Conseil sur la question de la révision tant attendue du règlement de 1999 car depuis cette date, il est prévu, sur la base d'une évaluation de la Commission devant intervenir trois ans après la création de l'Office, de réviser ce règlement qui devait être adapté. Votre réponse, Madame la Présidente, nous rassure. C'est une réponse de cohérence. Cette évaluation a eu lieu en 2003, et nous avons une proposition de règlement. Il est maintenant nécessaire de mettre en cohérence l'ensemble de ce dispositif, tant sur les enquêtes internes qu'externes et sur les missions générales de l'OLAF. Il y a le règlement de 1999, le numéro 1073, mais nous avons également le règlement de 1996 qui est relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission, et celui de 1995 qui est relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union. L'évaluation de 2005 comprenait 17 propositions, et cette évaluation proposait la création d'un procureur européen, car si l'OLAF exerce des pouvoirs d'enquête, c'est une administration qui n'est pas contrôlée par une autorité judiciaire indépendante. Cette autorité pourrait être tout à la fois une sécurité pour l'enquêté et un appui pour l'OLAF lui-même. Donc, quelle est la vraie nature de l'OLAF? Est-ce un auxiliaire de justice, mais de quelle justice pénale européenne? Est-ce un service administratif particulier? Un long chemin nous attend. Merci, Madame la Présidente, de l'impulsion que vous avez donnée aujourd'hui."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, beste collega’s, de Europese Commissie moet de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie zekerstellen en daarvoor beschikt zij, overeenkomstig de Verdragen, over een gedeelde verantwoordelijkheid met de lidstaten – ik betreur het overigens dat de bank van de Commissie leeg is. De Commissie beschikt over uitgebreide bevoegdheden om fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de Unie kunnen schaden, te bestrijden. Laten wij niet vergeten dat het ontslag van de Commissie-Santer in maart 1999 aanleiding was tot de oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding, het zogenoemde OLAF, dat volgend jaar zijn tiende verjaardag viert. Mijn uitstekende collega Inge Gräßle stelt terecht een mondelinge vraag aan de Raad over de kwestie van de langverwachte herziening van de verordening uit 1999, want in dat jaar werd reeds voorzien dat die verordening moest worden aangepast en, op basis van een evaluatie van de Commissie drie jaar na de oprichting van het Bureau, zou worden herzien. Uw antwoord, mevrouw de voorzitter, stelt ons gerust. Het is een antwoord waarvan wij de logica kunnen inzien. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in 2003 en er werd een voorstel voor een verordening ingediend. Het is nu noodzakelijk meer samenhang in deze wetstekst te brengen, zowel bij de interne en externe onderzoeken, als bij de algemene taken van OLAF. We beschikken op dit gebied over Verordening nr. 1073 uit 1999, maar we hebben ook nog de verordening uit 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd en de verordening uit 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen. De evaluatie uit 2005 bevatte zeventien voorstellen waaronder het voorstel tot aanstelling van een Europees openbaar aanklager, aangezien OLAF bij de uitoefening van zijn onderzoeksbevoegdheden niet door een onafhankelijke juridische autoriteit wordt gecontroleerd. Deze autoriteit kan zowel een veiligheidsgarantie voor het voorwerp van onderzoek als een steun voor OLAF zelf betekenen. En wat is nu de ware aard van OLAF? Is het een hulpmiddel van justitie? Zo ja, van welk Europese strafrechtspleging dan? Is het een speciale administratieve dienst? We hebben nog een lange weg te gaan. Hartelijk dank, mevrouw Yade, dat u ons vandaag weer een stukje op weg heeft geholpen."@nl3
"Panie przewodniczący, pani Yade, panie i panowie! Komisja Europejska musi chronić finansowych interesów Unii Europejskiej i na mocy traktatów ponosi za to odpowiedzialność wraz z państwami członkowskimi. Komisja – żałuję, że jej ława jest pusta – posiada ważne uprawnienia do zwalczania nadużyć finansowych, korupcji czy innych form nielegalnej działalności podważającej finansowe interesy Unii. Nie zapominajmy, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, czyli OLAF, który w przyszłym roku będzie obchodził swoją dziesiątą rocznicę, utworzono wskutek rezygnacji Komisji Santera w marcu 1999 roku. Moja wspaniała koleżanka, pani poseł Gräßle, słusznie zwraca uwagę Rady na długo oczekiwaną decyzję o zmianie rozporządzenia z 1999 r., gdyż od tamtego czasu podjęto decyzję o konieczności zmiany tego rozporządzenia w celu jego dostosowania na podstawie oceny Komisji, która miała zostać przeprowadzona trzy lata od powołania OLAF. Pani Yade! Pani odpowiedź dodaje otuchy. To konsekwentna odpowiedź. Wspomniana ocena została przeprowadzona w 2003 roku i mamy wniosek dotyczący rozporządzenia. Teraz trzeba utworzyć z tego mechanizmu spójną całość na potrzeby zarówno dochodzeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz ogólnych misji OLAFu. Istnieje rozporządzenie nr 1073 z 1999 roku, ale mamy również rozporządzenie w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję z 1996 roku, jak również rozporządzenie w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej z 1995 roku. Ocena z 2005 roku obejmowała 17 propozycji, w tym propozycję utworzenia europejskiej prokuratury, gdyż pomimo uprawnień OLAFu do prowadzenia dochodzeń, to jest to organ administracji, którego nie kontroluje żaden niezależny organ wymiaru sprawiedliwości. Organ taki zapewniałby zarówno ochronę osób objętych dochodzeniem, jak i wsparcie dla OLAFu. Jaki jest zatem prawdziwy charakter OLAFu? Czy jest to organ pomocniczy wymiaru sprawiedliwości, a jeżeli tak, to którego europejskiego organu dochodzeniowego w sprawach karnych? Czy jest to departament o charakterze administracyjnym? Przed nami długa droga do przebycia. Pani Yade! Dziękuję za impet, jaki pani dzisiaj nadała przedmiotowej sprawie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Presidente em exercício do Conselho, Senhoras e Senhores Deputados, a Comissão Europeia tem a obrigação de proteger os interesses financeiros da União Europeia, e para isso dispõe, por força dos tratados, de uma responsabilidade partilhada com os Estados-Membros. A Comissão – e lamento que a sua bancada esteja vazia – dispõe de competências importantes para lutar contra a fraude, a corrupção e quaisquer outras actividades ilegais que ponham em causa os interesses financeiros da União. Lembremo-nos que foi a demissão da Comissão Santer, em Março de 1999, que levou à criação do Organismo de Luta Antifraude, ou OLAF, cujos dez anos celebraremos no próximo ano. A minha excelente colega, a senhora deputada Gräßle, tem razão em interpelar o Conselho sobre a questão da revisão, há muito esperada, do regulamento de 1999 pois, desde então, ficou prevista, com base numa avaliação da Comissão que deverá ter lugar três anos após a criação do Organismo, uma revisão deste regulamento que deveria ser adaptado. A vossa resposta, Senhora Presidente em exercício, tranquiliza-nos, pois é uma resposta coerente. Esta avaliação teve lugar em 2003, e com efeito temos uma proposta de regulamento. Neste momento é necessário que este dispositivo seja um corpo coerente, quer ao nível das investigações internas como externas, quer ao nível das missões em geral do OLAF. Existe o regulamento de 1999, o nº 1073, mas temos também o regulamento de 1996 que é relativo aos controlos e verificações no terreno efectuados pela Comissão e ainda o de 1995 sobre a protecção dos interesses financeiros da União. A avaliação de 2005 continha 17 propostas, incluindo a criação de um procurador europeu, pois, se por um lado o OLAF exerce actividades de investigação, por outro, trata-se de uma administração que não é controlada por nenhuma autoridade judicial independente. Esta autoridade poderá constituir simultaneamente uma segurança para os indivíduos investigados e um apoio para o próprio OLAF. Portanto, qual é a verdadeira natureza do OLAF? Trata-se de um auxiliar da justiça, e, assim sendo, de que justiça penal europeia? Trata-se de um serviço administrativo especial? Temos um longo caminho a percorrer. Muito obrigada, Senhora Presidente em exercício, pelo incentivo dado."@pt17
"Monsieur le Président, Madame la Ministre présidente en exercice du Conseil, mes chers collègues, la Commission européenne doit assurer la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, et pour cela elle dispose, en application des traités, d'une responsabilité partagée avec les États membres – je regrette, d'ailleurs, que le banc de la Commission soit vide – elle dispose de pouvoirs importants pour lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale qui met en cause les intérêts financiers de l'Union. C'est la démission, souvenons-nous, de la Commission Santer, en mars 1999, qui a entraîné la création de l'Office de lutte antifraude, dit OLAF, dont nous fêterons, l'année prochaine, le dixième anniversaire. Mon excellente collègue, Inge Gräβle, a raison d'interpeller le Conseil sur la question de la révision tant attendue du règlement de 1999 car depuis cette date, il est prévu, sur la base d'une évaluation de la Commission devant intervenir trois ans après la création de l'Office, de réviser ce règlement qui devait être adapté. Votre réponse, Madame la Présidente, nous rassure. C'est une réponse de cohérence. Cette évaluation a eu lieu en 2003, et nous avons une proposition de règlement. Il est maintenant nécessaire de mettre en cohérence l'ensemble de ce dispositif, tant sur les enquêtes internes qu'externes et sur les missions générales de l'OLAF. Il y a le règlement de 1999, le numéro 1073, mais nous avons également le règlement de 1996 qui est relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission, et celui de 1995 qui est relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union. L'évaluation de 2005 comprenait 17 propositions, et cette évaluation proposait la création d'un procureur européen, car si l'OLAF exerce des pouvoirs d'enquête, c'est une administration qui n'est pas contrôlée par une autorité judiciaire indépendante. Cette autorité pourrait être tout à la fois une sécurité pour l'enquêté et un appui pour l'OLAF lui-même. Donc, quelle est la vraie nature de l'OLAF? Est-ce un auxiliaire de justice, mais de quelle justice pénale européenne? Est-ce un service administratif particulier? Un long chemin nous attend. Merci, Madame la Présidente, de l'impulsion que vous avez donnée aujourd'hui."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani Yadová, dámy a páni, Európska komisia musí chrániť finančné záujmy Európskej únie, za ktoré podľa zmlúv zodpovedá spoločne s členskými štátmi. Komisia – ľutujem, že jej miesto je prázdne – má dôležité právomoci na boj proti podvodom, korupcii a inej protiprávnej činnosti, ktorá podkopáva finančné záujmy Únie. Spomeňme si, že k vytvoreniu úradu pre boj proti podvodom, alebo OLAF-u, ktorého desiate výročie budeme oslavovať na budúci rok, viedlo odstúpenie Komisie pod vedením pána Santera v marci 1999. Moja vynikajúca kolegyňa pani Gräßleová má pravdu, keď v otázke dlho očakávanej revízie nariadenia z roku 1999 berie na zodpovednosť Radu, pretože odvtedy sa na základe hodnotenia Komisie, ktoré sa malo vykonať tri roky po vytvorení tohto úradu, stanovilo, že toto nariadenie, ktoré sa muselo prispôsobiť, je potrebné preskúmať. Vážená pani Yadová, vaša odpoveď je upokojujúca. Je to ucelená odpoveď. Toto hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2003 a máme návrh nariadenia. Teraz je potrebné celý tento mechanizmus vnútorného aj externého vyšetrovania a všeobecných úloh OLAF-u zjednotiť. Máme nariadenie č. 1073 z roku 1999, máme však aj nariadenie z roku 1996 o kontrolách a overovaniach, ktoré uskutočňuje Komisia na mieste, a nariadenie z roku 1995 o ochrane finančných záujmov Únie. Hodnotenie z roku 2005 obsahovalo 17 návrhov vrátane vytvorenia európskeho prokurátora, pretože aj keď má OLAF vyšetrovacie právomoci, je to administratíva, ktorá nie je kontrolovaná nezávislým súdnym orgánom. Tento orgán by mohol chrániť vyšetrovaných jednotlivcov a podporovať samotný OLAF. Aký je potom skutočný charakter úradu OLAF? Je to pomoc súdnictvu? Ak áno, ktorému európskemu trestnému súdnictvu? Je to zvláštny administratívny odbor? Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Vážená pani Yadová, ďakujem vám za dnešný podnet."@sk19
". Gospod Predsednik, gospa Yade, gospe in gospodje, Evropska komisija mora zaščititi finančne interese Evropske unije, hkrati pa je v skladu s Pogodbami za to soodgovorna z državami članicami. Komisija – obžalujem, da so njeni stoli prazni – ima pomembne pristojnosti, s katerimi se lahko bori proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, ki ogrožajo finančne interese Unije. Spomnimo se, da je ravno odstop Komisije gospoda Santerja marca 1999 pripeljal do ustanovitve urada za boj proti goljufijam ali OLAF, katerega deseto obletnico bomo praznovali naslednje leto. Moja odlična kolegica gospa Gräßle ima prav, ko trdi, da je Svet odgovoren za vprašanje dolgo pričakovane revizije uredbe iz leta 1999, saj je že od takrat na podlagi ocene Komisije, da je treba oceno opraviti tri leta po ustanovitvi urada, predviden pregled te uredbe, ki jo je bilo treba sprejeti. Vaš odgovor, gospa Yade, je spodbuden. Gre za dosleden odgovor. Ta ocena je bila opravljena leta 2003 in imamo predlog uredbe. Sedaj je nujno, da ta mehanizem preoblikujemo v skladno celoto, tako za notranje, kot tudi za zunanje preiskave in za splošne naloge OLAF. Obstaja uredba št. 1073 iz leta 1999, imamo pa tudi uredbo iz leta 1996 o preverjanjih in kontroli na mestu samem, ki jih izvaja Komisija, in tisto iz leta 1995 o varstvu finančnih interesov Unije. Ocena iz leta 2005 je vsebovala 17 predlogov, vključno z ustanovitvijo evropskega tožilstva, saj čeprav ima OLAF pooblastila za preiskovanje, je ravno administracija tista, ki je ne nadzoruje neodvisni pravosodni organ. Ta organ bi lahko predstavljal tako zaščito za preiskovane posameznike, kot tudi podpora za OLAF. Kakšen je potem resničen namen OLAF? Pomagati do pravičnega sodstva, in če je tako, do kakšnega evropskega kazenskega pravosodja? Ali gre za poseben administrativni oddelek? Še veliko dela bo treba opraviti. Hvala vam, gospa Yade za spodbudo, ki ste jo izrekli danes."@sl20
"Herr talman, fru Yade, mina damer och herrar! Kommissionen ska skydda EU:s ekonomiska intressen och delar enligt fördragen detta ansvar med medlemsstaterna. Kommissionen, vars bänk dessvärre är tom, har viktiga befogenheter att bekämpa bedrägeri, korruption och olaglig verksamhet som undergräver unionens ekonomiska intressen. Vi måste komma ihåg att det var Santer-kommissionens avgång i mars 1999 som ledde till inrättandet av byrån för bedrägeribekämpning, eller Olaf, vars tioårsjubileum vi ska fira nästa år. Min värderade kollega Ingeborg Gräßle ställer med rätta kravet på rådet att äntligen revidera 1999 års förordning, för sedan dess har åtgärder vidtagits utifrån en utvärdering som kommissionen ålades att genomföra tre år efter byråns inrättande för att se över denna förordning som behövde anpassas. Ert svar fyller oss med tillförsikt, fru Yade. Det är ett följdriktigt svar. Denna utvärdering ägde rum 2003 och vi har ett förslag till förordning. Nu behöver vi skapa en sammanhållen helhetsmekanism, både för interna och externa utredningar och för Olafs allmänna uppdrag. Vi har 1999 års förordning med nummer 1073 men vi har också 1996 års förordning om kontroller på plats och den från 1995 och skyddet av unionens ekonomiska intressen. Utvärderingen 2005 omfattade 17 förslag, däribland inrättandet av en europeisk åklagare. Trots att Olaf har utredningsbehörighet är det ju en administration som inte kontrolleras av en oberoende rättslig myndighet. Denna myndighet kan både tjäna som en garanti för personer under utredning och som ett stöd för Olaf. Vilken är då Olafs sanna natur? Är den ett stöd för rättvisan och i så fall för vilken straffrätt i EU? Är den en administrativ avdelning? Det är lång väg kvar att gå. Tack, fru Yade för den impuls ni gett oss i dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph