Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-17-Speech-3-263"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081217.16.3-263"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Detta betänkande föreslår att ett särskilt elektroniskt system ska inrättas för att utbyta information om förare mellan medlemsstaterna. Därmed ska de som kör för fort, utan bälte eller mot rött ljus på ett enkelt och smidigt sätt anmodas att betala böter i landet där trafikförseelsen begicks. Tanken bakom detta förslag är säkert god. Men förslaget lämnar dessvärre en del i övrigt att önska. Europaparlamentet vill att bötesbeloppen ska harmoniseras, något som är svårt då inkomstnivåerna varierar mellan medlemsstaterna. Vidare ska teknisk utrustning för trafikkontroller harmoniseras och likaså de metoder som används vid trafikkontroller. Det finns dessutom frågetecken kring den rättsliga grunden för detta förslag, något bland annat Sverige har påpekat i rådet. Junilistan har därför röstat nej till detta förslag."@sv22
lpv:translated text
"Tato zpráva navrhuje vytvoření speciálního elektronického systému pro výměnu informací o řidičích mezi členskými státy. To umožní, aby byl kdokoliv, kdo řídí příliš rychle nebo bez bezpečnostního pásu nebo jede na červenou, byl jednoduše a účinně požádán o zaplacení pokuty v zemi, kde k dopravnímu přestupku došlo. Myšlenka, na které je tento návrh založen, je nepochybně dobrá. Bohužel ale tento návrh má ještě daleko k dokonalosti. Evropský parlament by přivítal, kdyby částky pokut byly harmonizovány, což je vzhledem k různé výši příjmů v členských státech obtížné. Navrhuje se také, aby byla harmonizována technická vybavení a metody používané při kontrolách bezpečnosti silničního provozu. Kromě toho také existuje otazník týkající se právního základu tohoto návrhu, na což Švédsko v Radě, kromě jiného, upozornilo. Červnová kandidátka proto hlasovala proti tomuto návrhu."@cs1
"I denne betænkning foreslås det, at der oprettes et særligt elektronisk system til udveksling af information om bilister mellem medlemsstaterne. Dette vil medføre, at enhver, der kører for hurtigt, kører uden sikkerhedssele eller kører over for rødt, på en enkel og effektiv måde vil blive bedt om at betale en bøde i det land, hvor trafikforseelsen fandt sted. Tanken bag dette forslag er utvivlsomt god. Desværre lader forslaget meget tilbage at ønske. Europa-Parlamentet ser gerne, at bødebeløbene harmoniseres, noget der er vanskeligt, når indkomstniveauerne i medlemsstaterne er meget forskellige. Det foreslås også, at det tekniske udstyr og de metoder, der anvendes til trafiksikkerhedskontrol harmoniseres. Derudover hersker der også tvivl om retsgrundlaget for dette spørgsmål, som er noget bl.a. Sverige har påpeget i Rådet. Junilisten stemte derfor imod dette forslag."@da2
"Detta betänkande föreslår att ett särskilt elektroniskt system ska inrättas för att utbyta information om förare mellan medlemsstaterna. Därmed ska de som kör för fort, utan bälte eller mot rött ljus på ett enkelt och smidigt sätt anmodas att betala böter i landet där trafikförseelsen begicks. Tanken bakom detta förslag är säkert god. Men förslaget lämnar dessvärre en del i övrigt att önska. Europaparlamentet vill att bötesbeloppen ska harmoniseras, något som är svårt då inkomstnivåerna varierar mellan medlemsstaterna. Vidare ska teknisk utrustning för trafikkontroller harmoniseras och likaså de metoder som används vid trafikkontroller. Det finns dessutom frågetecken kring den rättsliga grunden för detta förslag, något bland annat Sverige har påpekat i rådet. Junilistan har därför röstat nej till detta förslag."@de9
"Η παρούσα έκθεση προτείνει την οργάνωση ενός ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος για την ανταλλαγή των στοιχείων των οδηγών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να ζητείται, με απλό και αποτελεσματικό τρόπο, από τον κάθε οδηγό που κινείται με υπερβολική ταχύτητα, που οδηγεί χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας ή που περνά με κόκκινο, να πληρώσει ένα πρόστιμο στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η τροχαία παράβαση. Η ιδέα πίσω από αυτήν την πρόταση είναι αναμφισβήτητα σωστή. Δυστυχώς, ωστόσο, η πρόταση αφήνει πολλά ζητήματα σε εκκρεμότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να δει την εναρμόνιση των προστίμων, κάτι που είναι δύσκολο όταν τα επίπεδα εισοδήματος μεταξύ των κρατών μελών διαφέρουν. Επίσης προτείνεται η εναρμόνιση του τεχνικού εξοπλισμού και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στους ελέγχους οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, υπάρχει επίσης ερωτηματικό σχετικά με τη νομική βάση αυτή της πρότασης, κάτι που η Σουηδία, μεταξύ άλλων, έχει επισημάνει στο Συμβούλιο. Κατά συνέπεια, η Λίστα Ιουνίου έχει ψηφίσει ενάντια σε αυτή την πρόταση."@el10
"This report proposes that a special electronic system be set up for the exchange of information on drivers between Member States. This will allow anyone who drives too fast, drives without a seat belt or goes through a red light, to be asked in a simple and efficient manner to pay a fine in the country in which the traffic offence took place. The idea behind this proposal is undoubtedly a good one. Unfortunately, however, the proposal leaves a lot to be desired. The European Parliament would like to see the amounts of the fines harmonised, something that is difficult when levels of income vary between Member States. It is also proposed that the technical equipment and methods used in road safety checks be harmonised. In addition, there is also a question mark regarding the legal basis for this proposal, which is something that Sweden, among others, has pointed out in the Council. The June List has therefore voted against this proposal."@en4
"Este informe propone el establecimiento de un sistema electrónico especial para el intercambio de información sobre los conductores entre los Estados miembros. De forma que a cualquier conductor que exceda la velocidad, conduzca sin el cinturón o se salte un semáforo, se le pedirá de forma simple y eficiente que pague una multa en el país en el que tuvo lugar la infracción. Sin duda la idea es buena pero, lamentablemente, la propuesta deja mucho que desear. El Parlamento Europeo quisiera armonizar la cantidad estipulada para las sanciones, algo que es difícil cuando los niveles de ingresos de los Estados miembros varían. También se propone que se armonice el equipo técnico y los métodos empleados para comprobar la seguridad vial. Además todavía hay un interrogante con respecto a la base jurídica de esta propuesta, algo que Suecia, entre otros, ha señalado en el Consejo. Por tanto, los junilistas han votado en contra de esta propuesta."@es21
"Antud raportis tehakse ettepanek luua eriline elektrooniline süsteem autojuhtide kohta kogutud teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel. See võimaldab lihtsalt ja tõhusalt nõuda igaühelt, kes ületab lubatud sõidukiirust, jätab sõidu ajal turvavöö kinnitamata või eirab foori punast tuld, trahvi tasumist riigis, kus liiklusnõuete rikkumine aset leidis. Ettepaneku mõte on kahtlemata hea, kuid kahjuks jätab see paljuski soovida. Euroopa Parlament tahaks trahvisummasid ühtlustada. Olukorras, kus sissetulekud erinevad liikmesriigiti, on see keeruline. Välja pakutakse ka liiklusohutuse kontrollis kasutatavate tehniliste seadmete ja meetodite ühtlustamine. Lisaks on ettepaneku õiguslik alus küsitav. Sellele on Rootsi koos teiste liikmesriikidega ka nõukogu tähelepanu juhtinud. Junilistan hääletas seetõttu ettepaneku vastu."@et5
"Tässä mietinnössä ehdotetaan erityisen sähköisen järjestelmän perustamista kuljettajia koskevien tietojen vaihtamista varten jäsenvaltioiden välillä. Sen avulla ylinopeuteen, ilman turvavyötä ajamiseen tai punaisesta liikennevalosta piittaamattomuuteen syyllistyneitä voidaan yksinkertaisesti ja tehokkaasti vaatia maksamaan sakko siihen valtioon, jossa liikennerikkomus tapahtui. Tämän ehdotuksen taustalla oleva ajatus on epäilemättä hyvä. Valitettavasti itse ehdotus jättää paljon toivomisen varaa. Euroopan parlamentti haluaisi, että sakkojen suuruus yhdenmukaistetaan, mikä on vaikeaa, koska tulotasot eri jäsenvaltioissa vaihtelevat. Samoin ehdotetaan, että liikenneturvallisuuden valvontaan käytettävät tekniset laitteet ja menetelmän yhdenmukaistetaan. Lisäksi tämän ehdotuksen oikeusperusta on epäselvä, mistä muun muassa Ruotsi on huomauttanut neuvostolle. Sen vuoksi Junilistan-puolue äänesti tätä mietintöä vastaan."@fi7
"Ce rapport propose qu’un système électronique spécial soit mis en place afin d’échanger des informations sur les conducteurs entre les États membres. Cela permettra de demander simplement et efficacement à quiconque conduit trop vite, sans ceinture de sécurité ou franchit un feu rouge, de payer une amende dans le pays dans lequel l’infraction routière a eu lieu. L’idée derrière cette proposition est sans aucun doute bonne. Malheureusement, cependant, la proposition laisse beaucoup à désirer. Le Parlement européen voudrait voir les montants des amendes harmonisés, ce qui est difficile alors que les niveaux de revenus varient d’un État membre à l’autre. Le rapport propose aussi d’harmoniser l’équipement technique et les méthodes utilisés lors des contrôles routiers. En outre, il y a aussi un point d’interrogation concernant la base juridique de cette proposition, une chose que la Suède, entre autres, a souligné au Conseil. La Liste de juin a donc voté contre cette proposition."@fr8
"Ez a jelentés egy különleges elektronikus rendszer felállítását javasolja, amely lehetővé teszi a vezetőkre vonatkozó információk kicserélését a tagállamok között. Ez lehetővé teszi, hogy bárkit, aki sebességhatár-túllépést követ el, mellőzi a biztonsági öv használatát vagy piros jelzésnél halad át, egyszerű és hatékony módon bírság megfizetésére kötelezzenek abban a tagállamban, ahol a szabálysértést elkövette. A javaslat célkitűzése kétségtelenül jó. Sajnálatos módon azonban a javaslat még sok kívánnivalót hagy maga után. Az Európai Parlament szeretné, ha a bírságok összegét egységesítenék, amely nehéz feladat, hiszen a különböző tagállamokban eltérnek a jövedelmi szintek. Azt is tartalmazza a javaslat, hogy a közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzések során használt műszaki eszközöket és módszereket is egységesíteni kell. Továbbá, a javaslat jogalapja még mindig megkérdőjelezhető, amelyre többek között Svédország is felhívta a Tanács figyelmét. A June List éppen ezért a javaslat ellen szavazott."@hu11
"La presente relazione propone la creazione di uno speciale sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra Stati membri riguardo ai conducenti, che consentirà di richiedere, in maniera semplice ed efficiente, a chiunque superi il limite di velocità, guidi senza allacciare la cintura di sicurezza o transiti con il semaforo rosso, il pagamento della relativa multa nel paese in cui ha avuto luogo l’infrazione del codice stradale. L’idea è indubbiamente valida; purtroppo, però, la proposta lascia molto a desiderare. Il Parlamento europeo desidera armonizzare l’entità delle multe, risultato difficile da ottenere dal momento che i livelli di reddito degli Stati membri sono diversi. Si è proposto altresì di armonizzare l’attrezzatura tecnica e i metodi utilizzati nei controlli per la sicurezza stradale. Oltre a ciò, è incerta anche la base giuridica di questa proposta, aspetto che la Svezia, come pure altri paesi, ha sottolineato in seno al Consiglio. Junilistan ha, pertanto, espresso voto contrario alla proposta."@it12
"Šiame pranešime siūloma nustatyti specialią elektroninę sistemą, skirtą keistis informacija apie vairuotojus tarp valstybių narių. Dėl to asmenis, viršijančius greitį, vairuojančius neprisisegus saugos diržų ar važiuojančius degant raudonam šviesoforo signalui, bus lengva paprastai ir veiksmingai paprašyti sumokėti baudą toje šalyje, kurioje padarytas eismo pažeidimas. Neabejotina, kad pasiūlymas grindžiamas gera idėja. Tačiau tenka apgailestauti, kad šis pasiūlymas dar smarkiai tobulintinas. Europos Parlamento nuomone, derėtų suderinti baudos dydį, o tai sudėtinga padaryti, nes pajamos valstybėse narėse skiriasi. Taip pat siūloma suvienodinti kelių saugumo patikrinimo techninę įrangą ir būdus. Be to, taip pat kyla klausimas dėl šio pasiūlymo teisinio pagrindo, kaip be kita ko, Taryboje nurodė Švedija. Todėl partija balsavo prieš šį pasiūlymą."@lt14
"Šajā ziņojumā ir ierosināts izveidot speciālu elektronisku sistēmu, lai dalībvalstis apmainītos ar informāciju par autovadītājiem. Tādējādi vienkāršā un efektīvā veidā būs iespējams ikvienam, kurš brauc pārāk ātri, vai brauc, neizmantojot drošības jostu, vai arī šķērso ceļu pie sarkanās gaismas signāla, pieprasīt samaksāt sodu valstī, kurā notika satiksmes noteikumu pārkāpums. Nenoliedzami, šajā priekšlikumā paustā ideja ir laba. Tomēr diemžēl no ziņojuma varētu vēlēties daudz vairāk. Eiropas Parlaments gribētu, lai tiek saskaņotas soda summas; to ir grūti panākt, ja dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgi ienākumu līmeņi. Ir ierosināts saskaņot arī ceļu drošības panākšanai izmantoto tehnisko aprīkojumu un metodes. Truklāt pastāv arī jautājums par šā priekšlikuma juridisko pamatojumu, uz ko Zviedrija, tāpat kā citas valstis, norādīja Padomei. Tādēļ „Jūnija saraksts” balsoja pret šo priekšlikumu."@lv13
"Detta betänkande föreslår att ett särskilt elektroniskt system ska inrättas för att utbyta information om förare mellan medlemsstaterna. Därmed ska de som kör för fort, utan bälte eller mot rött ljus på ett enkelt och smidigt sätt anmodas att betala böter i landet där trafikförseelsen begicks. Tanken bakom detta förslag är säkert god. Men förslaget lämnar dessvärre en del i övrigt att önska. Europaparlamentet vill att bötesbeloppen ska harmoniseras, något som är svårt då inkomstnivåerna varierar mellan medlemsstaterna. Vidare ska teknisk utrustning för trafikkontroller harmoniseras och likaså de metoder som används vid trafikkontroller. Det finns dessutom frågetecken kring den rättsliga grunden för detta förslag, något bland annat Sverige har påpekat i rådet. Junilistan har därför röstat nej till detta förslag."@mt15
". − In dit verslag wordt een speciaal elektronisch systeem opgezet voor de uitwisseling van informatie over bestuurders tussen lidstaten. Dat maakt het mogelijk bestuurders die te snel rijden, hun veiligheidsgordel niet dragen of door het rode licht rijden gemakkelijk en efficiënt te verzoeken bekeuringen te betalen in het land waar de overtreding werd begaan. Het idee achter dit voorstel is ongetwijfeld goed; het voorstel zelf laat helaas echter veel te wensen over. Het Europees Parlement zou de geldboetes willen harmoniseren, wat moeilijk is omdat het inkomensniveau van lidstaat tot lidstaat varieert. Er wordt ook voorgesteld om de technische apparatuur en de voor verkeerscontroles gebruikte methoden te harmoniseren. Er bestaat bovendien twijfel over de rechtsgrondslag voor dit voorstel. Onder andere Zweden heeft daar in de Raad op gewezen. Wij van Junilistan hebben daarom tegen dit voorstel gestemd."@nl3
"W sprawozdaniu proponuje się utworzenie specjalnego elektronicznego systemu wymiany między państwami członkowskimi informacji o tożsamości kierowców. Pozwoli to łatwo i skutecznie skłonić każdego, kto jedzie z nadmierną prędkością, nie stosuje pasów bezpieczeństwa lub nie zatrzymuje się na czerwonym świetle do zapłacenia kary pieniężnej w państwie, w którym wykroczenie drogowe miało miejsce. Koncepcja leżąca u podstaw tego wniosku jest bez wątpienia właściwa. Niestety jednak wniosek pozostawia wiele do życzenia. Parlament Europejski chciałby widzieć ujednolicenie kwot kar pieniężnych, ale jest to trudne w przypadku różnych poziomów dochodów w państwach członkowskich. Proponuje się także ujednolicenie urządzeń technicznych i metod służących kontroli bezpieczeństwa drogowego. Oprócz tego powstaje również pytanie o podstawę prawną przedmiotowego wniosku, na co na forum Rady zwróciła uwagę między innymi Szwecja. Lista Czerwcowa głosowała zatem przeciwko temu wnioskowi."@pl16
"O relatório propõe que seja criado um sistema electrónico especial para a troca de informação sobre condutores entre os Estados-Membros. Esse sistema introduzirá um meio simples e eficiente de pedir a uma pessoa que conduza em excesso de velocidade ou sem cinto de segurança ou que atravesse um sinal vermelho que pague uma multa no país em que foi cometida a infracção rodoviária. A ideia por detrás desta proposta é sem dúvida uma ideia boa. Infelizmente, porém, a proposta deixa muito a desejar. O Parlamento Europeu gostaria que os montantes das multas fossem harmonizados, uma coisa que é difícil atendendo a que os níveis de rendimento diferem entre os Estados-Membros. Propõe-se igualmente que o equipamento técnico e métodos utilizados nos controlos de segurança rodoviária sejam harmonizados. Além disso, há também dúvidas quanto à base jurídica da proposta, um aspecto para o qual a Suécia, entre outros, já chamou a atenção do Conselho. O Lista de Junho votou, portanto, contra esta proposta."@pt17
"Detta betänkande föreslår att ett särskilt elektroniskt system ska inrättas för att utbyta information om förare mellan medlemsstaterna. Därmed ska de som kör för fort, utan bälte eller mot rött ljus på ett enkelt och smidigt sätt anmodas att betala böter i landet där trafikförseelsen begicks. Tanken bakom detta förslag är säkert god. Men förslaget lämnar dessvärre en del i övrigt att önska. Europaparlamentet vill att bötesbeloppen ska harmoniseras, något som är svårt då inkomstnivåerna varierar mellan medlemsstaterna. Vidare ska teknisk utrustning för trafikkontroller harmoniseras och likaså de metoder som används vid trafikkontroller. Det finns dessutom frågetecken kring den rättsliga grunden för detta förslag, något bland annat Sverige har påpekat i rådet. Junilistan har därför röstat nej till detta förslag."@ro18
". Táto správa navrhuje zriadiť špeciálny elektronicky systémy na výmenu informácií o vodičoch medzi členskými štátmi. Ten umožní jednoducho a účinne žiadať od každého, kto prekročí povolenú rýchlosť, kto nepoužije bezpečnostný pás alebo nezastaví na červený svetelný signál, aby zaplatil pokutu v krajine, kde sa dopustil dopravného priestupku. Podstata tohto návrhu je nepochybne rozumná. Žiaľ, tento návrh má ďaleko od dokonalosti. Európsky parlament by uvítal zosúladenie výšky pokút, čo je zložité vzhľadom na skutočnosť, že úroveň príjmov sa medzi členskými štátmi líši. Správa tiež navrhuje, aby sa zosúladilo aj technické vybavenie a metódy používané pri kontrolách bezpečnosti cestnej premávky. Okrem toho je tu aj otáznik v súvislosti s právnym základom tohto návrhu. Na zasadnutí Rady Švédsko okrem iného upozornilo aj na túto skutočnosť. Politická strana Júnový zoznam hlasovala preto proti tomuto návrhu."@sk19
". Poročilo predlaga vzpostavitev posebnega elektronskega sistema, namenjenega izmenjavi informacij o voznikih med državami članicami. Tako bo mogoče vse, ki vozijo prehitro, ne uporabljajo varnostnega pasu ali vozijo skozi rdečo luč, pozvati na enostaven in učinkovit način, da plačajo kazen v državi, v kateri je bil storjen prometni prekršek. Ideja za vsem tem je nedvomno dobra. Žal pa v predlogu manjka še veliko stvari. Evropski parlament želi, da bi bili zneski kazni usklajeni, kar pa je zelo težko, saj se prihodki med državami članicami razlikujejo. Prav tako predlaga, da bi bile usklajene metode in tehnična oprema, ki se uporabljajo pri preverjanju varnosti v cestnem prometu. Poleg tega obstaja tudi vprašanje v zvezi s pravno podlago predloga, na kar je v Svetu med drugimi državami opozorila tudi Švedska. Junijska lista je zaradi tega glasovala proti temu predlogu."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph