Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-17-Speech-3-243"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081217.16.3-243"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− I voted against this directive to eliminate the opt-outs. I firmly believe, first of all, that every person should be free to choose their own working time. I also believe that such a regulation is a violation of the subsidiarity principle, under which the labour law falls. Every state should be in charge of regulating the working time in their respective country. After the vote, I would now ask if the approval of this directive by the European Parliament now means that the next step that will be taken is to regulate whether, and how much, European citizens can have free time."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Hlasoval jsem proti směrnici, jejímž cílem je zrušit individuální výjimky. Zaprvé jsem pevně přesvědčen, že by každý člověk měl mít svobodné právo rozhodovat o své vlastní pracovní době. Jsem také přesvědčen, že takové nařízení je porušením principu subsidiarity, pod který pracovní právo spadá. Každý stát by měl nést odpovědnost za regulaci pracovní doby ve své vlastní zemi. Po hlasování bych se nyní zeptal, jestli schválení této směrnice Evropským parlamentem nyní znamená, že dalším krokem, který bude učiněn, je, že se bude regulovat, jestli občané Evropy mohou mít volný čas, a kolik ho mohou mít."@cs1
"− Jeg stemte imod dette direktiv om fjernelse af opt-out-bestemmelserne. Jeg er først og fremmest fuldt overbevist om, at enhver person frit skal kunne vælge sin egen arbejdstid. Jeg mener også, at en sådan bestemmelse er en overtrædelse af subsidiaritetsprincippet, som arbejdsretten er omfattet af. De enkelte lande skal have ansvaret for at regulere arbejdstiden i deres respektive lande. Efter afstemningen vil jeg nu spørge om, hvorvidt Europa-Parlamentets godkendelse af dette direktiv nu betyder, at det næste skridt vil være en regulering af, om de europæiske borgere har ret til fritid og hvor meget."@da2
"I voted against this directive to eliminate the opt-outs. I firmly believe first of all that every person should be free to choose their own working time. I also believe that such a regulation is a violation of the subsidiarity principle, under which the labour law falls. Every state should be in charge of regulating the working time in their respective country. After the vote I would now ask if the approval of this directive by the European Parliament now means that the next step that will be taken is to regulate whether, and how much, European citizens can have free time."@de9
"− Ψήφισα ενάντια σε αυτή την οδηγία για την εξάλειψη της αυτοεξαίρεσης. Πιστεύω σταθερά, καταρχήν, ότι κάθε άτομο πρέπει να είναι ελεύθερο να επιλέξει το χρόνο απασχόλησής τους. Επίσης πιστεύω ότι ένας τέτοιος κανονισμός είναι μια παραβίαση της αρχής επικουρικότητας, στην οποία εμπίπτει το εργατικό δίκαιο. Κάθε κράτος πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό του χρόνου εργασίας στην αντίστοιχη χώρα του. Μετά από αυτήν την ψηφοφορία, θα ήθελα τώρα να ρωτήσω εάν η έγκριση αυτής της οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνει ότι το επόμενο βήμα θα είναι να ορίσουμε εάν, και πόσο, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να έχουν ελεύθερο χρόνο."@el10
"He votado contra esta Directiva para eliminar el «opt-out». Creo firmemente que, en primer lugar, toda persona debería ser libre de elegir su propio tiempo de trabajo. También creo que dicha regulación es una violación del principio de subsidiariedad, por el que se rige el derecho del trabajo. Cada Estado debería estar encargado de regular el tiempo de trabajo de sus respectivos países. Después de la votación, me gustaría preguntar si la aprobación de esta Directiva por el Parlamento Europeo significa que el siguiente paso a tomar es regular si los ciudadanos europeos tienen tiempo libre y cuánto es."@es21
"Ma hääletasin selle direktiivi vastu, millega kaotatakse kohaldamisest loobumise võimalus. Esiteks olen ma kindlalt veendunud, et igal inimesel peaks olema vaba valik otsustada oma tööaja üle. Samuti usun, et selline õigusakt rikub lähimuspõhimõtet, mis kehtib tööõiguse suhtes. Iga riik peaks saama ise oma piirides tööaega reguleerida. Pärast hääletust tahan küsida, kas antud direktiivi heakskiitmine Euroopa Parlamendis tähendab nüüd seda, et järgmise sammuna sätestatakse, kas ja kui palju võib Euroopa kodanikel olla vaba aega."@et5
". − Äänestin opt-out-mahdollisuuden poistavaa direktiiviä vastaan. Ensinnäkin olen vakaasti sitä mieltä, että jokaisen olisi voitava päättää itse työajastaan. Katson myös, että tällainen säädös rikkoisi toissijaisuusperiaatetta, jonka soveltamisalaan työlainsäädäntö kuuluu. Jokaisen valtion pitäisi päättää työajan sääntelystä omalla alueellaan. Nyt äänestyksen jälkeen kysyisin, merkitseekö tämän direktiivin hyväksyminen Euroopan parlamentissa sitä, että seuraavana askeleena säännellään, saako Euroopan unionin kansalaisilla olla vapaa-aikaa ja jos saa, kuinka paljon."@fi7
"− J’ai voté contre cette directive qui vise à éliminer les dérogations. Tout d’abord, je crois fermement que chacun devrait être libre de choisir son temps de travail. Je crois aussi que cette réglementation est une violation du principe de subsidiarité dont relève le droit du travail. Chaque État devrait être chargé de réglementer le temps de travail à l’intérieur de ses frontières. Après le vote, je voudrais maintenant demander si l’adoption de cette directive par le Parlement européen signifie que la prochaine étape va à présent être de réglementer si les citoyens européens peuvent avoir du temps libre et dans quelles proportions."@fr8
"− Én az önkéntes kívülmaradás megszüntetéséről szóló irányelv ellen szavaztam. Határozottan úgy gondolom, hogy először is, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy szabadon választhassa meg saját munkaidejét. Véleményem szerint továbbá egy ilyen rendelet a szubszidiaritás elvének megszegése, és a munkajog ezen elv hatálya alá esik. Minden államnak saját magának kellene szabályoznia a munkaidőt a saját országában. A szavazás után szeretném most megkérdezni, hogy az irányelv Európai Parlament általi elfogadása most azt jelenti-e, hogy a következő lépés annak szabályozása lesz, hogy az európai polgároknak legyen-e szabadideje, és ha igen, mennyi."@hu11
"− Balsavau prieš šią direktyvą, iš kurios išbraukiamos atsisakymo nuostatos. Tvirtai tikiu, kad kiekvienas žmogus turi turėti teisę spręsti dėl savo darbo laiko. Taip pat manau, kad toks reguliavimas yra subsidiarumo principo, kuris taikomas darbo teisei, pažeidimas. Už darbo laiko reguliavimą turėtų būti atsakinga atitinkama valstybė. Dabar, kai balsavimas įvyko, norėčiau paklausti, ar tai, kad Europos Parlamentas patvirtino šią direktyvą, reiškia, kad kitas žingsnis bus taisyklės, ar ir kiek Europos piliečiai gali turėti laisvo laiko."@lt14
"− Es balsoju pret šo direktīvu, lai izslēgtu nepiemērošanas klauzulu. Pirmkārt, es esmu stingri pārliecināts, ka ikvienam cilvēkam ir jāvar brīvi izvēlēties savu darba laiku. Es arī uzskatu, ka šāds noteikums pārkāpj subsidiaritātes principu, kurā ietilpst darba tiesības. Par darba laika regulēšanu konkrētā valstī vajadzētu būt atbildīgai attiecīgajai valstij. Pēc balsojuma es tagad gribētu jautāt, vai tas, ka Eiropas Parlaments apstiprināja šo direktīvu, tagad nozīmē, ka nākamais spertais solis būs regulēt to, vai Eiropas pilsoņiem var būt brīvais laiks un cik daudz?"@lv13
"I voted against this directive to eliminate the opt-outs. I firmly believe first of all that every person should be free to choose their own working time. I also believe that such a regulation is a violation of the subsidiarity principle, under which the labour law falls. Every state should be in charge of regulating the working time in their respective country. After the vote I would now ask if the approval of this directive by the European Parliament now means that the next step that will be taken is to regulate whether, and how much, European citizens can have free time."@mt15
"− Ik heb tegen deze richtlijn voor het afschaffen van de Na de stemming wil ik vragen of de goedkeuring van deze richtlijn door het Europees Parlement nu betekent dat de volgende stap wordt dat we gaan regelen of Europese burgers vrije tijd mogen hebben en zo ja, hoeveel."@nl3
"− Głosowałem przeciw przedmiotowej dyrektywie eliminującej klauzulę opt-out. Po pierwsze, jestem głęboko przekonany, że każdy człowiek powinien mieć swobodę wyboru swojego czasu pracy. Jestem również przekonany, że takie uregulowanie prawne stanowi pogwałcenie zasady pomocniczości, której prawo pracy podlega. Każdy rząd powinien odpowiadać za regulowanie wymiaru pracy w swoim państwie. Po głosowaniu chciałbym zapytać, czy przyjęcie tej dyrektywy przez Parlament Europejski oznacza teraz, że kolejnym krokiem będą uregulowania prawne dotyczącego tego, czy i na ile obywatele Europy mogą dysponować wolnym czasem."@pl16
"− Votei contra esta Directiva que visa eliminar os . Acredito firmemente que, antes de mais, qualquer pessoa deve ser livre de escolher o seu próprio horário de trabalho. Acredito igualmente que esta regulamentação constitui uma violação do princípio da subsidiariedade, que abrange o direito laboral. Qualquer Estado deveria deter competências para regulamentar o tempo de trabalho no respectivo território. Após a votação, pergunto-me se a aprovação desta Directiva pelo Parlamento Europeu significa agora que o próximo passo será legislar sobre a bondade de os cidadãos europeus disporem da possibilidade de gozar de tempo livre, e durante quanto tempo."@pt17
"I voted against this directive to eliminate the opt-outs. I firmly believe first of all that every person should be free to choose their own working time. I also believe that such a regulation is a violation of the subsidiarity principle, under which the labour law falls. Every state should be in charge of regulating the working time in their respective country. After the vote I would now ask if the approval of this directive by the European Parliament now means that the next step that will be taken is to regulate whether, and how much, European citizens can have free time."@ro18
"Hlasoval som proti smernici, ktorá ruší možnosť neúčasti. Predovšetkým som pevne presvedčený, že by mal mať každý človek možnosť slobodne si zvoliť svoj vlastný pracovný čas. Tiež som presvedčený, že takéto nariadenie je porušením princípu subsidiarity, pod ktorý patrí aj pracovné právo. Každý štát by mal byť zodpovedný za regulovanie pracovného času na svojom území. Teraz po hlasovaní by som sa rád spýtal, či schválenie smernice Európskym parlamentom znamená, že ďalším krokom bude stanovenie toho, či európski občania majú nárok na voľný čas a koľko ho môžu mať."@sk19
"− Glasoval sem proti tej direktivi, da bi bilo mogoče odpraviti izvzetje. Trdno sem prepričan, da bi morala vsaka oseba sama izbrati svoj delovni čas. Prav tako verjamem, da takšna uredba predstavlja kršitev načela subsidiarnosti, v sklop katerega spada tudi delovno pravo. Vsaki državi mora biti zagotovljeno, da sama ureja delovni čas. Sedaj po glasovanju želim vprašati, ali odobritev te direktive s strani Evropskega parlamenta pomeni, da bo naslednji korak namenjen urejanju, koliko prostega časa lahko imajo evropski državljani."@sl20
"− Jag röstade mot detta direktiv om avskaffande av undantagen. Det är min fasta övertygelse, först och främst, att alla bör vara fria att välja sina egna arbetstider. Jag anser också att en sådan reglering utgör en kränkning av subsidiaritetsprincipen, som gäller för arbetsrätten. Varje stat bör ansvara för att reglera arbetstiden i det egna landet. Efter omröstningen vill jag nu fråga om Europaparlamentets godkännande av detta direktiv innebär att man i nästa skede kommer att reglera om EU-medborgarna får någon fritid, och i så fall hur mycket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph