Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-17-Speech-3-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081217.16.3-175"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− I voted for this report, despite the numerous loopholes within it and the derogations granted to 10 new Member States. Why vote for an imperfect report? Because it does make some progress when measured against the current regime. There will be an EU-wide cap for the ETS sector, and Member States will have less power in the process. The principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained. The aviation sector has been granted only a small percentage of new access to the CDM. But the main importance of the revised scheme is that it provides the architecture for an important part of the post-Kyoto agreement. We now have a scheme that other countries can join and use to help drive down their emissions – if they limit the pre-auction elements and set ambitious targets. The use of the revenue will be closely watched. Member States cannot simply look on this as an addition to their coffers. It must be used to help the transformation to a low-carbon, sustainable economy, which the world needs."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Hlasovala jsem pro tuto zprávu i přes četné mezery, které má, a odchylky udělené 10 novým členským státům. Proč hlasovat pro nedokonalou zprávu? Protože skutečně přináší určitý pokrok v porovnání se stávajícím režimem. Pro odvětví, na něž se vztahuje EU ETS, bude stanoven limit platný pro celou EU a členské státy budou mít v tomto procesu menší moc. Princip úplné aukce povolenek pro energetické odvětví zůstává zachován. Leteckému odvětví bylo přiděleno pouze malé procento nového přístupu k CDM. Hlavní význam revidovaného systému ale je, že zajišťuje strukturu pro důležitou část dohody pro období po ukončení Kjótského protokolu. Nyní máme systém, ke kterému se mohou připojit ostatní země a použít ho ke stlačení svých emisí – pokud omezí předaukční prvky a stanoví si ambiciózní cíle. Využití výnosů se bude pečlivě sledovat. Členské státy nemohou na tento systém pohlížet jednoduše jako na přídavek ke svým finančním zdrojům. Musí se využívat jako pomoc transformaci k nízkouhlíkovému, udržitelnému hospodářství, které svět potřebuje."@cs1
"− Jeg stemte for denne betænkning til trods for de talrige smuthuller i den og de dispensationer, der indrømmes 10 af de nye medlemsstater. Hvorfor stemme for en betænkning, der ikke er perfekt? Fordi den gør nogle fremskridt set i forhold til den aktuelle ordning. Der vil blive fastsat et loft på EU-plan for emissionshandelsordningen, og medlemsstaterne vil have færre beføjelser i processen. Princippet om en fuld auktionering af tilladelser til elektricitetssektoren er blevet opretholdt. Flysektoren er kun blevet indrømmet en lille procentdel af den nye adgang til mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM). Men det vigtigste ved den reviderede ordning er, at den danner grundlaget for en stor del af post-Kyotoaftalen. Vi har nu en ordning, som andre lande kan tilslutte sig og bruge til at nedbringe deres egne emissioner – hvis de begrænser elementerne forud for auktionering og fastsætter ambitiøse mål. Der vil blive holdt nøje øje med anvendelsen af indtægterne. Medlemsstaterne kan ikke blot betragte dette som et bidrag til deres statskasse. De skal anvendes som bidrag til omstillingen til en bæredygtig økonomi med lave kulstofemissioner, som verden har behov for."@da2
"I voted for this report, despite the numerous loopholes within it and the derogations granted to 10 new member States. Why vote for an imperfect report? Because it does make some progress when measured against the current regime. There will be an EU-wide cap for the ETS sector, and Member States will have less power in the process. The principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained. The aviation sector has been granted only a small percentage of new access to the CDM. But the main importance of the revised scheme is that it provides the architecture for an important part of the post-Kyoto agreement. We now have a scheme that other countries can join and use to help drive down their emissions – if they limit the pre-auction elements and set ambitious targets. The use of the revenue will be closely watched. Member States cannot simply look on this as an addition to their coffers. It must be used to help the transformation to a low-carbon, sustainable economy, which the world needs."@de9
"− Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης παρά τα πολυάριθμα παραθυράκια και τις αποκλίσεις που παραχωρούνται στα 10 νέα κράτη μέλη. Γιατί να ψηφίσουμε μια ελλιπή έκθεση; Διότι σημειώνει κάποια πρόοδο έναντι του τρέχοντος καθεστώτος. Θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο για τον τομέα του συστήματος εμπορίας εκπομπών στην ΕΕ και τα κράτη μέλη θα έχουν λιγότερες εξουσίες στη διαδικασία. Διατηρήθηκε η αρχή του πλήρους πλειστηριασμού των δικαιωμάτων για τον τομέα της ενέργειας. Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, παραχωρήθηκε μόνο ένα μικρό ποσοστό νέας πρόσβασης στους μηχανισμούς καθαρής ανάπτυξης (CDM). Αλλά η βασική σημασία του αναθεωρημένου συστήματος έγκειται στο ότι παρέχει την αρχιτεκτονική για ένα σημαντικό μέρος της συμφωνίας μετά το Κιότο. Έχουμε πλέον ένα σύστημα, στο οποίο μπορούν να προσχωρήσουν κι άλλες χώρες και να το χρησιμοποιήσουν για να μειώσουν τις εκπομπές – εάν περιορίσουν τα στοιχεία πριν από τον πλειστηριασμό και θέσουν φιλόδοξους στόχους. Θα παρακολουθείται στενά η χρήση των εσόδων. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να τα θεωρήσουν απλώς ως ένα συμπλήρωμα στα ταμεία τους. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθήσουν τη μετατροπή σε μια βιώσιμη οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, την οποία χρειάζεται ο κόσμος."@el10
"He votado a favor de este informe a pesar de las numerosas lagunas que tiene y las excepciones que se les han otorgado a los diez nuevos Estados miembros. ¿Por qué he votado a favor de un informe imperfecto? Porque hace algunos progresos comparado con el régimen actual. Habrá un tope para toda la UE para el sector del régimen de comercio de derechos de emisión, y los Estados miembros tendrán menos poder en el proceso. Se ha mantenido el principio de una subasta completa de los permisos del sector eléctrico. Al sector de la aviación se le ha concedido tan solo un pequeño porcentaje del nuevo acceso al mecanismo para un desarrollo limpio. Pero la principal importancia del régimen revisado es que proporciona la arquitectura para una parte importante del acuerdo post-Kyoto. Ahora tenemos un régimen al que se pueden unir otros países y ayudarles a disminuir sus emisiones, si limitan los elementos previos a la subasta y establecen objetivos ambiciosos. El uso de los ingresos será investigado muy de cerca. Los Estados miembros no podrán considerarlos una adición a sus arcas, deberán usarlos para ayudar a la transformación en una economía basada en un bajo nivel de emisiones de carbono y sostenible que el mundo necesita."@es21
". – Hääletasin kõnealuse raporti poolt, hoolimata paljudest selles sisalduvatest lünkadest ja kümnele uuele liikmesriigile tehtud eranditest. Miks hääletada ebatäiusliku raporti poolt? Sellepärast, et praeguse korraga võrreldes tehakse sellega siiski edusamme. Heitkogustega kauplemise süsteemis hakkab kehtima üleeuroopaline piirmäär ja liikmesriikide otsustusvõim selles vallas väheneb. Säilitatakse põhimõte, mille kohaselt antakse energiasektoris lube täielikku oksjonisüsteemi järgides. Lennundussektorile on eraldatud vaid väike protsent uutest puhta arengu mehhanismidest. Kuid kõige olulisem on muudetud süsteemi juures see, et antakse raamid suurele osale nn Kyoto-järgsest lepingust. Nüüd on meil süsteem, millega teised riigid saavad ühineda ja mida nad saavad oma heitkoguste vähendamiseks kasutada, juhul kui nad piiravad oksjonieelseid elemente ja seavad endale kaugeleulatuvad eesmärgid. Saadava tulu kasutamist jälgitakse hoolega. Liikmesriigid ei saa võtta seda kui lihtsalt oma rahakassa lisa. Tulu tuleb kasutada selleks, et aidata kaasa üleminekule vähe süsinikdioksiidi tekitavale ja säästlikule majandusele, sest maailm vajab seda."@et5
"Äänestin tämän mietinnön puolesta huolimatta sen lukuisista porsaanrei'istä ja kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle myönnetyistä poikkeuksista. Miksi äänestin epätäydellisen mietinnön puolesta? Siksi, että se merkitsee jonkin verran edistystä nykyiseen järjestelmään verrattuna. Päästökauppajärjestelmälle asetetaan EU:n laajuinen päästökatto, ja jäsenvaltiot saavat prosessissa vähemmän valtaa. Voimantuotannon päästöoikeuksien 100-prosenttinen huutokauppa-aste on säilytetty. Ilmailualalle on myönnetty vain pieni osa uusista CDM-hyvityksistä. Tärkeintä tarkistetussa järjestelmässä on kuitenkin se, että se tarjoaa rakenteen tärkeälle osalle Kioton pöytäkirjan jälkeistä sopimusta. Nyt meillä on järjestelmä, johon muut valtiot voivat liittyä ja yrittää vähentää päästöjään – jos ne rajoittavat huutokauppaa edeltäviä elementtejä ja asettavat kunnianhimoisia tavoitteita. Tulojen käyttöä seurataan tarkoin. Jäsenvaltiot eivät voi pitää tätä vain lisänä varakirstuihinsa. Tuloja on käytettävä edistämään siirtymistä vähähiiliseen, kestävään talouteen, jota maailma tarvitsee."@fi7
"− J’ai voté pour ce rapport, malgré ses nombreuses lacunes et les dérogations accordées à 10 nouveaux États membres. Pourquoi voter pour un rapport imparfait? Parce qu’il contient certaines avancées par rapport au régime actuel. Il y aura un plafond qui couvrira toute l’UE pour le secteur SCEQE et les États membres auront ainsi moins de pouvoir. Le principe d’une vente aux enchères de tous les permis pour le secteur électrique a été maintenu. Le secteur de l’aviation n’a reçu qu’un faible pourcentage du nouvel accès au MDP. Mais l’élément le plus important du système révisé est qu’il fournit l’architecture d’une part importante de l’accord post-Kyoto. Nous disposons à présent d’un système que d’autres pays peuvent rejoindre et utiliser pour contribuer à réduire leurs émissions – s’ils limitent les éléments préalables à la vente aux enchères et fixent des objectifs ambitieux. L’utilisation des recettes sera surveillée de près. Les États membres ne peuvent pas simplement considérer celles-ci comme un ajout dans leurs coffres: elles doivent être utilisées pour contribuer à la transition vers l’économie faible en carbone et durable dont le monde a besoin."@fr8
"− A jelentés mellett szavaztam, a számos kiskapu lehetősége és a 10 új tagállamnak tett engedmény ellenére. Miért szavazzak meg egy tökéletlen jelentést? Mert a jelenlegi helyzethez viszonyítva előrelépést jelent. A kibocsátáskereskedelmi rendszer ágazataiban uniós szintű plafont vezetünk be, és a tagállamoknak kevesebb beleszólásuk lesz a folyamatba. Az engedélyek teljes aukciójának alapelve megmaradt az áramszolgáltatási ágazatban. A repülési ágazat csupán kis százalékban kapott hozzáférést az új tiszta fejlesztési mechanizmushoz. A felülvizsgált program leglényegesebb eleme azonban, hogy részben biztosítja a kiotói egyezményt követő megállapodás vázát. Van egy modellünk, amelyhez más országok is csatlakozhatnak és arra használhatják, hogy csökkentsék kibocsátásukat – amennyiben korlátozzák az aukció előtti elemeket és ambiciózus célokat tűznek ki. A bevételek felhasználását szorosan figyelemmel fogjuk követni. A tagállamok nem tekinthetnek erre egyszerűen úgy, mint egy új bevételi forrás a kasszába. Egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható gazdaság kialakításának a támogatására kell felhasználni, mert a világnak erre van szüksége."@hu11
"− ( ) Ho votato a favore della relazione, nonostante le numerose scappatoie che essa contiene e le deroghe concesse a 10 nuovi Stati membri. Perché votare per una relazione imperfetta? Perché compie comunque qualche passo avanti rispetto al regime in vigore attualmente: verrà stabilito un tetto a livello comunitario per il settore ETS e gli Stati membri avranno meno potere di intervento. Inoltre, viene mantenuto il principio della messa all’asta completa delle autorizzazioni per il settore della produzione dell’energia elettrica, mentre al settore dell’aviazione viene concessa soltanto una piccola percentuale dei nuovi accessi al meccanismo di sviluppo pulito (CDM). L’aspetto di maggiore rilievo del sistema rivisto è che esso fornisce l’architettura per una parte importante dell’accordo post-Kyoto. Ora disponiamo di un sistema che altri paesi possono condividere e utilizzare per abbattere le loro emissioni, sempre che limitino gli elementi pre-asta e definiscano obiettivi ambiziosi. Si provvederà a monitorare da vicino l’uso degli introiti, poiché questo non deve rappresentare per gli Stati membri solamente un mezzo per fare cassa. Il sistema deve essere utilizzato per contribuire a realizzare un’economia sostenibile e a basso tenore di carbonio, secondo le esigenze del pianeta."@it12
"− Balsavau už šį pranešimą, nepaisant daugelio jo spragų ir 10 naujųjų valstybių narių suteiktų leidžiančių nukrypti sąlygų. Kam balsuoti už turintį trūkumų pranešimą? Nes, palyginti su esama tvarka, padaryta šiokia tokia pažanga. Išmetamųjų teršalų prekybos sistemai ES lygmeniu nustatyta viršutinė riba, o valstybės narės šiame procese turės mažiau galių. Išlaikytas principas, kad visi energijos sektoriui skirti leidimai turi būti parduodami aukcione. Aviacijos sektoriui suteikta tik nedidelė dalis naujos prieigos prie švarios plėtros mechanizmo priemonių. Tačiau svarbiausias persvarstytos sistemos aspektas yra tai, kad ja nustatoma Kioto protokolą pakeisiančio susitarimo svarbios dalies struktūra. Dabar turime sistemą, prie kurios gali prisijungti kitos šalys; ši sistema gali joms padėti sumažinti išmetamą teršalų kiekį, jei jos apribos savo prekybos iki aukciono aspektus ir nustatys ambicingus tikslus. Bus atidžiai stebima, kaip naudojamos pajamos. Valstybės narės negali jų laikyti savo iždo papildymu. Jos turi padėti pereiti prie mažai anglies dioksido išmetančių technologijų, tvarios ekonomikos, kuri pasauliui būtina."@lt14
"− Neskatoties uz vairākām nepilnībām, kas ir šajā ziņojumā, un atlaidēm, kas piešķirtas 10 jaunajām dalībvalstīm, es balsoju par šo ziņojumu. Kāpēc balsot par, ja ziņojums ir nepilnīgs? Tāpēc, ka salīdzinājumā ar pašreizējo režīmu tas dod zināmu progresu. Attiecībā uz emisiju tirdzniecības sistēmu tiks izveidota vienota ES mēroga politika, un dalībvalstīm būs mazākas pilnvaras šajā procesā. Elektroenerģijas nozarei tiek saglabāts princips pilnībā iegādāties atļaujas izsolē. CDM (Ekoloģiski tīras attīstības mehānisms) uz aviācijas nozari ir attiecināts tikai ļoti nelielā apjomā. Taču svarīgākais, ko dod pārskatītā shēma, ir tas, ka tā nodrošina arhitektūru nozīmīgai nolīguma daļai, kas stāsies spēkā pēc Kioto protokola darbības beigām. Tagad mums ir shēma, kurai var pievienoties citas valstis un izmantot to, lai palīdzētu samazināt savas emisijas – ja tās ierobežo pirmsizsoles elementus un izvirza augstus mērķus. Ieņēmumu izmantojums tiks rūpīgi uzraudzīts. Dalībvalstis nedrīkst vienkārši skatīties uz tiem kā uz papildu peļņu. Tie ir jāizmanto, lai atvieglotu pāreju uz zema oglekļa satura ilgtspējīgu ekonomiku, kas pasaulei ir ļoti nepieciešama."@lv13
"I voted for this report, despite the numerous loopholes within it and the derogations granted to 10 new member States. Why vote for an imperfect report? Because it does make some progress when measured against the current regime. There will be an EU-wide cap for the ETS sector, and Member States will have less power in the process. The principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained. The aviation sector has been granted only a small percentage of new access to the CDM. But the main importance of the revised scheme is that it provides the architecture for an important part of the post-Kyoto agreement. We now have a scheme that other countries can join and use to help drive down their emissions – if they limit the pre-auction elements and set ambitious targets. The use of the revenue will be closely watched. Member States cannot simply look on this as an addition to their coffers. It must be used to help the transformation to a low-carbon, sustainable economy, which the world needs."@mt15
"− Ik heb voor dit verslag gestemd, ondanks de talloze mazen die erin zitten en de uitzonderingen die gelden voor de tien nieuwe lidstaten. Waarom ik voor een verslag met gebreken heb gestemd? Omdat het wel een vooruitgang is in vergelijking met het huidige stelsel. Er komt een limiet voor de hele EU voor de emissiehandelssector en de lidstaten hebben minder invloed op het proces. Het beginsel van volledige veiling van vergunningen voor de energiesector is behouden. De luchtvaartsector heeft slechts een klein percentage nieuwe toegang tot het CDM gekregen. Maar het grootste voordeel van de herziene regeling is dat zij de architectuur biedt voor een belangrijk deel van de post-Kyoto-overeenkomst. We hebben nu een stelsel waarbij andere landen zich kunnen aansluiten en dat ze kunnen gebruiken om hun eigen uitstoot te verlagen – als ze de elementen voor veiling beperken en zich ambitieuze doelen stellen. Het gebruik van de opbrengst wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De lidstaten mogen deze niet zomaar zien als een aanvulling op hun schatkist. Het moet worden gebruikt voor de overgang naar een koolstofluwe, duurzame economie die de wereld nodig heeft."@nl3
"− Głosowałem za tym sprawozdaniem pomimo znajdujących się w nim kilku luk prawnych i odstępstw przyznanych 10 nowym państwom członkowskim. Po co głosować za niedoskonałym sprawozdaniem? Ponieważ oznacza ono pewien postęp w porównaniu do aktualnego systemu. Będzie to parasol ochraniający sektor ETS w całej UE, a państwa członkowskie będą miały mniejsze uprawnienia w procesie. Zasada pełnej aukcyjności pozwoleń dla sektora energetyki została podtrzymana. Sektorowi lotnictwa przyznano jedynie niewielką część nowego dostępu do CDM. Podstawowe znaczenie zmienionego systemu jest jednak takie, że wprowadza on podstawy dla ważnej części porozumienia po protokole z Kioto. Mamy teraz system, do którego inne państwa mogą przystąpić i z którego mogą korzystać, by wspomóc zmniejszanie emisji – o ile ograniczą elementy przedaukcyjne i ustalą ambitne cele. Wykorzystanie dochodów będzie ściśle kontrolowane. Państwa członkowskie nie mogą traktować tego systemu tylko jako dodatkowego dochodu. Należy z niego korzystać, by wspomóc przejście na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną, której świat potrzebuje."@pl16
"− Votei a favor deste relatório, apesar das numerosas lacunas que contém e das derrogações concedidas aos 10 novos Estados-Membros. Por que razão então votar a favor de um relatório imperfeito? Porque, quando comparado com o anterior regime, consegue algum progresso. Existirá um limite, a nível da UE, para o sector RCLE, e os Estados-Membros disporão de menos poderes neste processo. Mantém-se o princípio da venda das licenças exclusivamente em leilão no sector da electricidade. Ao sector da aviação foi concedida apenas uma pequena percentagem dos novos acessos ao MDL. Mas a maior importância do regime revisto é o facto de fornecer a arquitectura para uma importante parte do Acordo pós-Quioto. Dispomos agora de um regime a que outros países podem juntar-se para os ajudar a reduzir as suas emissões – caso limitem os elementos pré-leilão e estabeleçam metas ambiciosas. A utilização das receitas será rigorosamente escrutinada. Os Estados-Membros não podem simplesmente olhar para este regime como um acréscimo para os seus cofres. Aquelas deverão ser utilizadas para ajudar a transformar a nossa economia na economia sustentável de baixo carbono de que o mundo carece."@pt17
"I voted for this report, despite the numerous loopholes within it and the derogations granted to 10 new member States. Why vote for an imperfect report? Because it does make some progress when measured against the current regime. There will be an EU-wide cap for the ETS sector, and Member States will have less power in the process. The principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained. The aviation sector has been granted only a small percentage of new access to the CDM. But the main importance of the revised scheme is that it provides the architecture for an important part of the post-Kyoto agreement. We now have a scheme that other countries can join and use to help drive down their emissions – if they limit the pre-auction elements and set ambitious targets. The use of the revenue will be closely watched. Member States cannot simply look on this as an addition to their coffers. It must be used to help the transformation to a low-carbon, sustainable economy, which the world needs."@ro18
". – Hlasovala som za túto správu napriek množstvu medzier, ktoré má, a výnimiek, ktoré udeľuje 10 novým členským štátom. Prečo hlasovať za nedokonalú správu? Pretože v porovnaní so súčasným systémom predstavuje určitý pokrok. Pre systém obchodovania s emisiami budeme mať zastrešenie na úrovni celej EÚ a členské štáty budú mať v tomto procese menšiu právomoc. Zachovala sa zásada plného obchodovania s povoleniami pre odvetvie výroby energie. Odvetvie leteckej dopravy dostalo iba malé percento nového prístupu k mechanizmu čistého rozvoja. Najväčším významom revidovaného systému je skutočnosť, že poskytuje štruktúru dôležitej súčasti dohody po Kjótskom protokole. Teraz máme systém, ku ktorému sa môžu pripojiť aj ostatné krajiny a ktoré môžu využiť na zníženie svojich emisií, ak vo fáze pred aukciou obmedzia určité faktory a stanovia si ambiciózne ciele. Použitie príjmov bude dôkladne sledované. Členské štáty sa nemôžu na ne pozerať iba ako na príspevok do svojej pokladnice. Musia byť využité na to, aby pomáhali pri prechode k trvalo udržateľnému hospodárstvu s nízkou produkciou CO ktoré svet potrebuje."@sk19
"− Glasovala sem za to poročilo, kljub številnim pomanjkljivostim, ki jih vsebuje in odstopanj, odobrenih 10 novim državam članicam. Zakaj glasovati za nepopolno poročilo? Ker predstavlja nekaj napredka v primerjavi s trenutno ureditvijo. Vzpostavljena bo omejitev na ravni EU za sektor ETS, države članice pa bodo imele v procesu manj pristojnosti. Ohranjeno je bilo načelo avkcij za trgovanje z dovoljenji za energetski sektor. Letalskemu sektorju je bil odobren le majhen odstotek novega dostopa do CDM. Najpomembnejši del prenovljenega načrta pa je v tem, da zagotavlja ureditev za pomemben del sporazuma, ki bo nasledil Kjotski sporazum. Sedaj imamo program, ki se mu lahko pridružijo druge države in ga uporabijo za zmanjšanje svojih emisij – če bodo omejile predtrgovalni element in postavile ambiciozne cilje. Uporaba prihodka bo skrbno nadzirana. Države članice na to ne morejo gledati kot na dodaten priliv v njihove blagajne. Uporabiti ga je treba za preoblikovanje v nizkoogljično, trajnostno gospodarstvo, ki ga svet potrebuje."@sl20
"− Jag röstade för detta betänkande, trots att det finns så många kryphål i det och att de tio nya medlemsstaterna beviljas undantag. Varför röstar man för ett bristfälligt betänkande? Därför att det uppnås en del framsteg om man jämför med den nuvarande ordningen. Det kommer att finnas ett EU-omfattande tak för de sektorer som deltar i utsläppshandeln och medlemsstaterna kommer att få mindre att säga till om i denna process. Principen om fullständig utauktionering av rättigheter för kraftsektorn finns kvar. Flygbranschen har bara fått en liten del av de nya möjligheterna att utnyttja mekanismen för ren utveckling (CDM). Men det viktigaste med det reviderade systemet är att det skapar en struktur för en viktig del av post-Kyotoavtalet. Vi har nu ett system som andra länder kan ansluta sig till och använda för att få ned sina utsläpp – om de begränsar delarna före utauktioneringen och sätter upp ambitiösa mål. Användningen av inkomsterna kommer att följas upp noggrant. Medlemsstaterna kan inte bara betrakta systemet som något som ger klirr i kassan. Det måste användas för att främja övergången till en hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp, som är det världen behöver."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"19
"Jean Lambert (Verts/ALE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph