Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-508"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.45.2-508"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I have had the pleasure of being the rapporteur on this topic of settlement finality in payment and securities settlement systems and the directive on financial collateral arrangements. I am leaving Parliament tomorrow – this will be my last legislative report for the European Parliament – so please accept my sincere apologies if I am a little bit emotional tonight. I think that after five years the few Member States that still want to request these ex-ante notifications can be persuaded to end this unnecessary practice. As I mentioned already, I am happy that we were able to find a compromise that we could all agree on. I hope that you, my fellow colleagues, will vote on this legislation on Thursday. Finally, I would like to say that it has been a pleasure to work with all of you during these years. It is my 20th legislative report and it will be the last. I shall miss this Parliament, this House, and all of you. This is not the most political of items. Sometimes what we do in the European Parliament is quite technical, but I am absolutely sure that this directive, this legislation, will also help Europe to go forward. The aim of this legislation is to update the directives in line with the latest market and regulatory developments. The main change brought about by the settlement finality directive is to extend the protection of the directive to cover night-time settlement and settlement between linked systems; this is very important, since the number of links and the need for interoperability have lately increased immensely. The MIFID directive, on which I also had the honour to be rapporteur in this House, and the European code of conduct on clearing and settlement systems are expected to become increasingly operable, and that means that we have more need to coordinate our settlement and financial collateral arrangements. Regarding the Financial Collateral Directive (FCD), it is very important to accept credit claims as financial collateral. The European Parliament also wanted to extend the scope of what is accepted as collateral to interbank credit claims. For me it was acceptable for credit for micro-enterprises and small enterprises to be excluded, like consumer credits. The establishment of a harmonised legal framework for the use of credit claims as collateral in cross-border transactions helps enhance market liquidity and ensures the proper functioning of settlement systems in rapidly evolving markets. The new directives also introduce several simplifications and clarifications and definitions. These solutions will make an important contribution to strengthening the tools for managing instability in financial markets. My aim was to reach a compromise at first reading, so we were negotiating with the Council and Commission the whole time. I have also negotiated with other political groups, with Ms Berès and Ms Starkevičiūtė especially, in order to achieve a compromise that could satisfy everyone in the Parliament. I am very happy that the report was unanimously accepted by the Committee on Economic and Monetary Affairs. In the end I am also quite content with the compromise that will be voted during this week’s part-session. On most of the issues the negotiations went well and we agreed on the basic lines of this legislation. However, there were a few controversial issues as well and I did not get all the goals through. During the negotiations I was not able to get the support for the ECON proposal to amend the definition of the system which would have made it possible to grant the protection of the directive to systems based on the ECB legal act, and would have allowed the European Central Bank to designate such systems itself. I am happy that the European Commission stated during the negotiations that it is in principle in favour of such an amendment and will probably table a proposal to this effect in the near future. Regarding the financial collateral directive and the notifications, I could have wished that all the Member States had already abolished the notification requirements, which in my view only add bureaucracy and do not advance any particular objective; however, as I learned that this issue was extremely sensitive to some Member States I am quite satisfied that we got a review clause written in."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, mám tu čest být zpravodajkou ve věci neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice o dohodách o finančním zajištění. Zítra Parlament opouštím – toto je má poslední legislativní zpráva pro Evropský parlament –, proto prosím přijměte mou upřímnou omluvu, pokud dnes večer budu trochu dojatá. Domnívám se, že po pěti letech bude možné přesvědčit členské státy, které toto předběžné informování požadují, k ukončení této zbytečné praxe. Jak jsem již uvedla, těší mě, že jsme byli schopni najít kompromis, na němž jsme se všichni dokázali shodnout. Doufám, že vy, mí kolegové, budete pro tuto právní úpravu ve čtvrtek hlasovat. Nakonec bych ráda řekla, že bylo potěšením s vámi všemi během uplynulých let spolupracovat. Jedná se o mou dvacátou legislativní zprávu a bude má poslední. Tento Parlament, tato sněmovna a vy všichni mi budete chybět. Toto téma není nejpolitičtější. Někdy je naše práce v Evropském parlamentu dost technická, avšak jsem si zcela jistá, že tato směrnice a celá tato právní úprava rovněž pomůže Evropě pokročit vpřed. Cílem této právní úpravy je aktualizovat směrnice v souladu s nejnovějším vývojem trhu a regulace. Hlavní změnou, kterou přinesla směrnice o neodvolatelnosti zúčtování, je rozšíření ochrany směrnice na noční zúčtování a zúčtování mezi propojenými systémy; to je velmi důležité, protože počet propojení a potřeba interoperability v poslední době velmi vzrostly. Očekává se, že směrnice MIFID, k níž jsem také měla tu čest být zpravodajkou v této sněmovně, a kodex chování, pokud jde o zúčtovací a vypořádací systémy, se stanou operabilnějšími, a to znamená, že více potřebujeme koordinovat naše dohody o zúčtování a finančním zajištění. Pokud jde o směrnici o finančním zajištění, je velmi důležité přijímat jako finanční zajištění úvěrové pohledávky. Evropský parlament chtěl rovněž rozšířit rozsah toho, co je přijímáno jako zajištění mezibankovních úvěrových pohledávek. Pro mě bylo přijatelné vyloučit úvěry pro mikropodniky a malé podniky, stejně jako spotřebitelské úvěry. Vytvoření harmonizovaného právního rámce pro používání úvěrových pohledávek jako zajištění v přeshraničních transakcích pomůže zvýšit likviditu na trhu a zajistit řádné fungování systémů zúčtování na rychle se vyvíjejících trzích. Tyto nové směrnice rovněž zavádějí několik zjednodušení, vyjasnění a definic. Tato řešení významně přispějí k posílení nástrojů ke zvládání nestability na finančních trzích. Mým cílem bylo dosáhnout kompromisu v prvním čtení, takže jsme po celou dobu jednali s Radou a Komisí. Jednala jsem také s ostatními politickými skupinami, zejména s paní Berèsovou a paní Starkevičiūtėovou, ve snaze dosáhnout kompromisu, který by mohl uspokojit všechny poslance. Jsem velmi ráda, že Hospodářský a měnový výbor tuto zprávu jednomyslně přijal. Nakonec jsem také celkem spokojena s kompromisem, o kterém se bude hlasovat v průběhu dílčího zasedání tento týden. Jednání o většině otázek probíhala dobře a dohodli jsme se na základních rysech této právní úpravy. Některé otázky však byly také předmětem sporu a nepodařilo se mi prosadit všechny cíle. Během jednání se mi nepodařilo získat podporu pro návrh výboru ECON na změnu definice systému, jež by umožnila, aby směrnice chránila systémy založené na právním aktu ECB, a umožnila by, aby Evropská centrální banka tyto systémy sama označovala. Jsem ráda, že Evropská komise během jednání prohlásila, že je v zásadě pro takový pozměňovací návrh a že pravděpodobně v blízké budoucnosti předloží návrh za tímto účelem. Pokud jde o směrnici o finančním zajištění a informování, mohla jsem chtít, aby všechny členské státy již zrušily požadavky na informování, které podle mého názoru pouze posilují byrokracii a nepředstavují přínos ve smyslu jakéhokoli konkrétního cíle; jak jsem však zjistila, byla tato otázka pro některé členské státy velmi citlivá a jsem docela spokojená, že návrh obsahuje ustanovení o přezkumu."@cs1
"Hr. formand! Jeg har haft den fornøjelse at være ordfører for dette spørgsmål om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse. Jeg forlader Parlamentet i morgen – dette vil være min sidste lovgivningsmæssige betænkning for Parlamentet – så jeg vil gerne oprigtigt undskylde, hvis jeg er lidt følelsesladet i aften. Jeg tror, at de få medlemsstater, som fortsat ønsker at kræve disse forudgående anmeldelser, efter fem år kan overbevises om, at dette er en unødvendig praksis. Det glæder mig som sagt, at vi var i stand til at finde et kompromis, som vi alle kunne støtte. Jeg håber, at De, mine kolleger, vil stemme for lovgivningsforslaget på torsdag. Jeg vil til sidst gerne sige, at det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Dem alle gennem disse år. Det er min 20. lovgivningsmæssige betænkning, og det bliver min sidste. Jeg vil savne Parlamentet, denne institution, og Dem alle. Det er ikke det mest politiske emne. Vores arbejde i Parlamentet er indimellem ret teknisk, men jeg er helt sikker på, at dette direktiv, denne lovgivning, vil være i stand til at hjælpe Europa fremad. Formålet med denne lovgivning er at bringe direktiverne i overensstemmelse med den seneste markedsudvikling og udviklingen på lovgivningsområdet. Den største udfordring i forbindelse med direktivet om endelig afregning er udvidelsen af direktivets beskyttelse til også at omfatte natafvikling og afvikling mellem forbundne systemer. Det er meget vigtigt, eftersom antallet af forbindelser og behovet for interoperabilitet er steget meget voldsom på det seneste. MiFID-direktivet, som jeg også har haft den ære at være Parlamentets ordfører for, og den europæiske adfærdskodeks for clearing og afvikling forventes at blive stadig mere operationelle, og det betyder, at vi har et større behov for at koordinere vores afvikling og aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse. Det er med hensyn til direktivet om finansiel sikkerhedsstillelse (FCD-direktivet) meget vigtigt at acceptere fordringer som finansiel sikkerhed. Parlamentet ønskede også en udvidelse af, hvad der kan accepteres som sikkerhed, med henblik på at omfatte interbankfordringer. Jeg mener personligt, at det var rimeligt at udelukke kredit til mikrovirksomheder og til små virksomheder samt forbrugerkredit. Indførelsen af harmoniserede regler for anvendelse af fordringer som sikkerhed i grænseoverskridende transaktioner vil være med til at forbedre markedslikviditeten og sikre, at afviklingssystemerne fungerer efter hensigten på markeder i hastig udvikling. Med de nye direktiver indføres også en række forenklinger, præciseringer og definitioner. Disse løsninger vil i høj grad være med til at styrke instrumenterne til styring af ustabiliteten på finansmarkederne. Mit formål var at nå frem til et kompromis ved førstebehandlingen, så vi forhandlede uafbrudt med Rådet og Kommissionen. Jeg har også forhandlet med andre politiske grupper, særlig med fru Berès og fru Starkevičiūtė, for at finde et kompromis, der kunne tilfredsstille alle i Parlamentet. Det glæder mig meget, at betænkningen blev enstemmigt vedtaget i Økonomi- og Valutaudvalget. Jeg er i sidste ende også godt tilfreds med det kompromis, som vi skal stemme om under denne mødeperiode. Forhandlingerne om de fleste af spørgsmålene gik godt, og vi nåede til enighed om de grundlæggende linjer i lovgivningen. Der var dog nogle få kontroversielle spørgsmål, og jeg fik ikke alle ting igennem. Jeg lykkedes mig under forhandlingerne ikke at få opbakning til Økonomi- og Valutaudvalgets forslag om at ændre definitionen at systemet, hvilket ville have gjort det muligt at udvide den beskyttelse, der er indeholdt i direktivet, til systemer, der er oprettet ved en ECB-retsakt, og ville have givet Den Europæiske Centralbank mulighed for selv at angive sådanne systemer. Det glæder mig, at Kommissionen under forhandlingerne gav udtryk for, at den i princippet er tilhænger af en sådan ændring og sandsynligvis vil fremsætte et lignende forslag i en nær fremtid. Jeg kunne med hensyn til direktivet om finansiel sikkerhedsstillelse og anmeldelserne have ønsket, at alle medlemsstaterne allerede havde afskaffet anmeldelseskravene, som efter min opfattelse blot øger bureaukratiet og ikke rigtig tjener til noget. Da jeg fandt ud af, at dette emne var særdeles følsomt for visse medlemsstater, er jeg imidlertid ret tilfreds med, at vi fik indføjet en revisionsklausul."@da2
"Herr Präsident! Ich habe das Vergnügen gehabt, die Berichterstatterin für dieses Thema der Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen und die Richtlinie über Finanzsicherheiten zu sein. Ich scheide morgen aus dem Parlament aus – dies ist daher mein letzter Legislativbericht für das Europäische Parlament. Nehmen Sie daher bitte meine aufrichtige Entschuldigung dafür an, wenn ich heute Abend ein bisschen emotional bin. Ich denke, dass nach fünf Jahren die wenigen Mitgliedstaaten, die nach wie vor diese Anzeigen beantragen wollen, dazu überredet werden können, diese unnötige Praxis einzustellen. Wie ich bereits erwähnt habe, freue ich mich, dass es uns gelungen ist, einen Kompromiss zu finden, dem wir alle zustimmen konnten. Ich hoffe, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Donnerstag über diese Gesetzgebung abstimmen werden. Abschließend möchte ich sagen, dass es mir ein Vergnügen war, in all diesen Jahren mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dies ist mein 20. und letzter Legislativbericht. Ich werde dieses Parlament, dieses Haus und Sie alle vermissen. Dies ist kein hochpolitisches Thema. Manchmal ist das, was wir im Europäischen Parlament tun, recht technisch, aber ich bin mir absolut sicher, dass diese Richtlinie, diese Gesetzgebung, ebenfalls dazu beitragen wird, Europa voranzubringen. Ziel dieser Gesetzgebung ist die Aktualisierung der Richtlinien im Einklang mit den jüngsten Markt- und Regulierungsentwicklungen. Die Hauptänderung, die die Richtlinie über die Wirksamkeit von Abrechnungen mit sich bringt, ist der Ausbau des Schutzes der Richtlinie zur Abdeckung von Abrechnungen zur Nachtzeit und zwischen verbundenen Systemen; dies ist sehr wichtig, da die Anzahl der Vernetzungen und die Notwendigkeit der Interoperabilität in der letzten Zeit immens gestiegen sind. Es wird erwartet, dass die MIFID-Richtlinie, bei der ich ebenfalls die Ehre hatte, als Berichterstatterin in diesem Hause tätig zu sein, und der europäische Verhaltenskodex für Clearing- und Abrechnungssysteme immer operabler werden, was bedeutet, dass wir unsere Abrechnungs- und Finanzsicherheitenvereinbarungen besser koordinieren müssen. Was die Richtlinie über Finanzsicherheiten (FCD) anbelangt, ist es äußerst wichtig, Kreditforderungen als finanzielle Sicherheiten zu akzeptieren. Das Europäische Parlament wollte ferner den Umfang dessen, was als Sicherheit für Interbankkreditforderungen akzeptiert wird, ausbauen. Für mich war es akzeptabel, dass Kredite für Kleinst- und Kleinunternehmen außen vor bleiben, wie auch Verbraucherkredite. Die Schaffung eines harmonisierten Rechtsrahmens für die Nutzung von Kreditforderungen als Sicherheiten in grenzübergreifenden Transaktionen trägt zur Erhöhung der Marktliquidität bei und gewährleistet das reibungslose Funktionieren von Abrechnungssystemen in sich schnell entwickelnden Märkten. Die neuen Richtlinien führen des Weiteren einige Vereinfachungen, Klarstellungen und Definitionen ein. Diese Lösungen werden einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Werkzeuge für den Umgang mit der Instabilität an Finanzmärkten leisten. Es war mein Ziel, in der ersten Lesung einen Kompromiss zu erreichen. Wir haben daher die ganze Zeit über mit dem Rat und der Kommission verhandelt. Ich habe auch mit anderen Fraktionen und insbesondere mit Frau Berès und Frau Starkevičiūtė verhandelt, um einen Kompromiss zu erreichen, der jedem im Parlament gerecht wird. Ich freue mich sehr, dass der Bericht vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung einstimmig angenommen worden ist. Schließlich bin ich auch mit dem Kompromiss recht zufrieden, über den in der dieswöchigen Teilsitzung abgestimmt wird. Bei den meisten Themen liefen die Verhandlungen gut, und wir einigten uns auf die grundlegenden Punkte dieser Gesetzgebung. Allerdings gab es auch einige kontroverse Themen, und ich habe nicht alle Ziele durchgebracht. Im Verlauf der Verhandlungen konnte ich keine Unterstützung für den ECON-Vorschlag zur Änderung der Definition des Systems erhalten, das es möglich gemacht hätte, den Schutz der Richtlinie für Systeme zu gewähren, die auf dem Rechtsakt der EZB basierten. Des Weiteren hätte es der EZB ermöglicht, diese Systeme selbst zu bestimmen. Ich freue mich, dass die Europäische Kommission während der Verhandlungen erklärt hat, dass sie im Grunde für eine solche Änderung ist, und voraussichtlich in der nahen Zukunft einen diesbezüglichen Vorschlag vorlegen wird. Bezüglich der Richtlinie über Finanzsicherheiten und der Anzeigen hätte ich mir gewünscht, dass alle Mitgliedstaaten die Anzeigevorschriften bereits abgeschafft haben, die meines Erachtens nur zu mehr Bürokratie führen und kein bestimmtes Ziel voranbringen. Nachdem ich allerdings erfahren habe, dass dieses Thema für einige Mitgliedstaaten äußerst heikel ist, bin ich recht zufrieden, dass wir eine Revisionsklausel einbeziehen konnten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την ευχαρίστηση να είμαι εισηγήτρια επί αυτού του θέματος του αμετάκλητου του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και της οδηγίας για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Αύριο φεύγω από το Κοινοβούλιο – αυτή θα είναι η τελευταία νομοθετική μου έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – επομένως, σας παρακαλώ, απολογούμαι ειλικρινά, εάν απόψε είμαι λίγο συγκινημένη. Θεωρώ ότι μετά από πέντε έτη τα λίγα κράτη μέλη τα οποία εξακολουθούν να ζητούν αυτές τις εκ των προτέρων κοινοποιήσεις μπορεί να πεισθούν να καταργήσουν αυτή την περιττή πρακτική. Όπως ανέφερα ήδη, χαίρομαι που καταφέραμε να πετύχουμε έναν συμβιβασμό, με τον οποίο θα μπορούσαμε όλοι να συμφωνήσουμε. Ελπίζω ότι εσείς, συνάδελφοι, θα ψηφίσετε επί αυτής της νομοθεσίας την Πέμπτη. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι ήταν ευχαρίστησή μου να εργαστώ μαζί με όλους εσάς αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η 20ή και τελευταία νομοθετική μου πρόταση. Θα μου λείψει το Κοινοβούλιο και όλοι εσείς. Το ζήτημα αυτό δεν έχει και τον πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Ορισμένες φορές τα αντικείμενα των εργασιών μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρκετά τεχνικά, είμαι όμως απολύτως βέβαιη ότι αυτή η οδηγία, αυτή η νομοθεσία θα βοηθήσει επίσης την Ευρώπη να προοδεύσει. Στόχος της νομοθεσίας αυτής είναι η επικαιροποίηση των οδηγιών σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις των αγορών και της νομοθεσίας. Η κύρια αλλαγή που θα επιφέρει η οδηγία για το αμετάκλητο των διακανονισμών είναι η επέκταση της προστασίας που παρέχει η οδηγία στους νυκτερινούς διακανονισμούς και τους διακανονισμούς μεταξύ συνδεδεμένων συστημάτων· αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς ο αριθμός των συνδέσεων και η ανάγκη διαλειτουργικότητας τελευταία έχουν αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό. Για την οδηγία ΟΑΧΜ, για την οποία είχα επίσης την τιμή να είμαι εισηγήτρια στο Κοινοβούλιο, καθώς και τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού αναμένεται αύξηση της λειτουργικότητάς τους, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να συντονίσουμε τις συμφωνίες διακανονισμού και παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Όσον αφορά την οδηγία για την παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας, είναι πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε τη χρήση πιστωτικών απαιτήσεων ως χρηματοοικονομική ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε επίσης να επεκτείνει το πεδίο των επιλέξιμων χρηματοοικονομικών ασφαλειών ώστε να συμπεριλάβει τα διατραπεζικά δάνεια. Κατά την άποψη μου θα μπορούσαν να εξαιρεθούν τα δάνεια για πολύ μικρές και για μικρές επιχειρήσεις, όπως τα καταναλωτικά δάνεια. Η δημιουργία ενός εναρμονισμένου θεσμικού πλαισίου για τη χρησιμοποίηση των πιστωτικών απαιτήσεων ως χρηματοοικονομική ασφάλεια στις διασυνοριακές συναλλαγές βελτιώνει τη ρευστότητα της αγοράς και διασφαλίζει την κατάλληλη λειτουργία των συστημάτων διακανονισμού στις ταχύτητα αναπτυσσόμενες αγορές. Οι νέες οδηγίες εισάγουν επίσης πολλές απλουστεύσεις και διευκρινίσεις και ορισμούς. Οι λύσεις αυτές θα συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση των μέσων διαχείρισης της αστάθειας στις χρηματαγορές. Στόχος μου είναι η επίτευξη συμβιβασμού σε πρώτη ανάγνωση, επομένως καθόλη τη διάρκεια πραγματοποιούσαμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Πραγματοποίησα επίσης διαπραγματεύσεις και με άλλες πολιτικές ομάδες, ιδίως με την κ. Berès και την κ. Starkevičiūtė, προκειμένου να επιτύχω έναν συμβιβασμό με τον οποίο όλοι στο Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να είναι ικανοποιημένοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η αποδοχή της έκθεσης από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ήταν ομόφωνη. Εν τέλει, είμαι επίσης αρκετά ικανοποιημένη με τον συμβιβασμό ο οποίος πρόκειται να ψηφισθεί στη διάρκεια της περιόδου συνόδου αυτής της εβδομάδας. Όσον αφορά τα περισσότερα ζητήματα, η πορεία των διαπραγματεύσεων ήταν ομαλή και συμφωνήσαμε επί των βασικών γραμμών της εν λόγω νομοθεσίας. Εντούτοις, υπήρχαν επίσης ορισμένα επίμαχα ζητήματα, και δεν κατάφερα να επιτύχω όλους τους στόχους. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν κατάφερα να εξασφαλίσω υποστήριξη για την πρόταση της Επιτροπής ECON για την τροποποίηση του ορισμού του συστήματος, η οποία θα καθιστούσε δυνατή την εξασφάλιση της προστασίας που παρέχει η οδηγία σε συστήματα τα οποία βασίζονται στη νομική πράξη της ΕΚΤ, και θα επέτρεπε τον χαρακτηρισμό των εν λόγω συστημάτων από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι κατά βάση τάσσεται υπέρ της εν λόγω τροπολογίας και ότι πιθανώς να καταθέσει πρόταση για τον σκοπό αυτό στο εγγύς μέλλον. Όσον αφορά την οδηγία για την παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας, και τις κοινοποιήσεις, θα ήθελα όλα τα κράτη μέλη να είχαν ήδη καταργήσει τις απαιτήσεις κοινοποίησης, οι οποίες κατά την άποψή μου απλώς αυξάνουν τη γραφειοκρατεία και δεν προάγουν κανέναν συγκεκριμένο σκοπό· ωστόσο, εφόσον έμαθα ότι το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα λεπτό για ορισμένα κράτη μέλη, είμαι αρκετά ικανοποιημένη που προστέθηκε μια ρήτρα αναθεώρησης."@el10
"Señor Presidente, he tenido el honor de ser la ponente de este tema de la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores y de la Directiva sobre acuerdos de garantía financiera. Mañana dejo de ser Diputada al Parlamento Europeo —este va a ser mi último informe legislativo para el Parlamento Europeo—, así que les ruego que acepten mis más sinceras disculpas si hoy estoy un poco emotiva. Creo que, una vez transcurridos cinco años, podremos convencer a los pocos Estados miembros que quieren exigir estas notificaciones previas para que pongan fin a esta práctica innecesaria. Como he dicho, estoy contenta de que lográramos alcanzar un compromiso que todos pudiéramos aprobar. Espero que ustedes, queridos colegas, aprueben este acto legislativo el jueves. Por último, quisiera decir que ha sido un placer trabajar con todos ustedes durante estos años. Este es mi 20º informe legislativo y va a ser el último. Voy a echar de menos a este Parlamento, a esta Cámara, y a todos ustedes. Este no es un asunto muy político. En ocasiones lo que hacemos en el Parlamento Europeo es bastante técnico, pero estoy totalmente segura de que esta Directiva, esta norma legislativa, también ayudará a Europa a avanzar. La finalidad de esta medida legislativa es actualizar las Directivas para adaptarlas a los últimos cambios del mercado y de la regulación. El principal cambio realizado por la Directiva sobre la firmeza de la liquidación es la ampliación de la protección de la Directiva a fin de cubrir la liquidación en periodo nocturno y la liquidación entre sistemas interoperables; esto es muy importante, porque el número de conexiones y la necesidad de interoperabilidad han aumentado espectacularmente en los últimos tiempos. Se prevé que la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, de la que también tuve el honor de ser ponente en esta Cámara, y el Código de Conducta Europeo en materia de liquidación y compensación adquieran una creciente operatividad y eso significa que tenemos una mayor necesidad de coordinar nuestros sistemas de liquidación y garantía financiera. En lo que respecta a la Directiva sobre acuerdos de garantía financiera, es muy importante aceptar derechos de crédito como garantía financiera. El Parlamento Europeo también quería que los derechos de crédito interbancarios fueran aceptados como garantía. Para mí era aceptable que se excluyeran los créditos a microempresas y pequeñas empresas, como los contratos de crédito al consumo. El establecimiento de un marco jurídico armonizado para el uso de derechos de crédito como garantía en transacciones transfronterizas contribuye a mejorar la liquidez del mercado y garantiza el correcto funcionamiento de sistemas de liquidación en unos mercados en rápida evolución. Las nuevas Directivas también introducen varias simplificaciones y aclaraciones, así como definiciones. Estas soluciones realizarán una importante contribución al refuerzo de las herramientas para la gestión de la inestabilidad en los mercados financieros. Mi intención era alcanzar un compromiso en la primera lectura, así que negociamos con el Consejo y la Comisión en todo momento. También he negociado con otros grupos políticos, sobre todo con las señoras Berès y Starkevičiūtė, con el fin de alcanzar un compromiso que pudiera satisfacer a todo el mundo en la Cámara. Estoy muy satisfecha de que el informe fuera aceptado por unanimidad por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Al final también estoy bastante contenta con el compromiso que se votará durante el periodo parcial de sesiones de esta semana. En la mayoría de los temas, las negociaciones fueron bien y llegamos a un acuerdo sobre las líneas básicas de este instrumento legislativo. Sin embargo, también hubo algunos puntos controvertidos, en los que no conseguí todos mis objetivos. Durante las negociaciones no logré el apoyo a la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de modificar la definición del sistema, lo que habría permitido extender la protección de la Directiva a sistemas basados en un acto jurídico del BCE, así como que fuera el propio Banco Central quien designara esos sistemas. Me complace que la Comisión Europea dijera durante las negociaciones que, en principio, está a favor de esa enmienda y que probablemente presentará una propuesta a este fin en un futuro próximo. En cuanto a la Directiva sobre acuerdos de garantía financiera y las notificaciones, habría querido que todos los Estados miembros hubieran eliminado ya los requisitos de notificación que, a mi juicio, sólo sirven para incrementar la burocracia y que no sirven a ningún objetivo concreto; sin embargo, como comprobé que este asunto era muy sensible para algunos Estados miembros, estoy razonablemente satisfecha de haber logrado la introducción de una cláusula de revisión."@es21
"Austatud juhataja, mul on olnud rõõm olla raportöör käesoleval teemal, milleks on arvelduse lõplikkus makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ning finantstagatiskokkuleppeid käsitlev direktiiv. Ma lahkun homme parlamendist – see on minu viimane õigusloomega seotud raport Euroopa Parlamendile –, seega palun võtke vastu minu siirad vabandused, kui ma täna õhtul pisut emotsionaalne peaksin olema. Arvan, et viie aasta pärast saab mõnesid liikmesriike, kes ikka veel soovivad paluda neid eelnevaid teateid, veenda seda mittevajalikku praktikat lõpetama. Nagu juba ütlesin, olen rõõmus, et me suutsime leida kompromissi, millega me kõik saime nõustuda. Ma loodan, et teie, minu kolleegid, hääletate selle õigusakti üle neljapäeval. Lõpuks sooviksin öelda, et on olnud rõõm teiega kõik need aastad koos töötada. See on minu kahekümnes õigusloomega seotud raport ja jääb viimaseks. Hakkan igatsema parlamendi, selle saali ja teie kõigi järele. See pole kõige politiseeritum teema. Mõnikord on see, mida me Euroopa Parlamendis teeme, üsna tehniline, kuid olen absoluutselt kindel, et see direktiiv, see õigusakt, aitab samuti Euroopal edasi liikuda. Käesoleva õigusakti eesmärk on uuendada direktiive kooskõlas viimaste turu- ja regulatiivsete sündmustega. Peamine arvelduse lõplikkuse direktiiviga kaasnev muudatus on direktiivi kaitse laiendamine öisele ja omavahel ühendatud süsteemide vahelisele arveldamisele. See on väga tähtis, sest ühenduste arv ja vajadus koostalitlusvõime järele on viimasel ajal tohutult suurenenud. Oodatakse, et Mifidi direktiiv, mille raportööriks mul oli samuti au siin parlamendis olla, ning kliiring- ja arveldussüsteeme käsitlev Euroopa tegevusjuhend rakenduvad järjest enam ja see tähendab, et meil pole enam vaja oma arveldus- ja finantstagatiskokkuleppeid koordineerida. Mis puutub finantstagatiskokkulepete direktiivi, siis on väga tähtis krediidinõudeid finantstagatisena aktsepteerida. Euroopa Parlament soovis samuti laiendada selle mahtu, mida aktsepteeritakse tagatisena pankadevahelistele krediidinõuetele. Mulle oli vastuvõetav, et jäetakse välja laenud mikroettevõtetele ja väikeettevõtetele, samuti ka tarbimislaenud. Ühtlustatud õigusliku raamistiku loomine krediidinõuete kasutamiseks piiriüleste tehingute tagatisena aitab suurendada turu likviidsust ja tagab arveldussüsteemide nõuetekohase toimimise kiiresti arenevatel turgudel. Uued direktiivid kehtestavad samuti mitmed lihtsustused ning selgitused ja mõisted. Need lahendused annavad tähtsa panuse finantsturgudel ebastabiilsuse haldamise hoobade tugevdamisse. Minu eesmärk oli saavutada kompromiss esimesel lugemisel, seega pidasime me nõukogu ja komisjoniga kogu aeg läbirääkimisi. Samuti pidasin läbirääkimisi teiste fraktsioonidega, eriti Pervenche Berèsi ja Margarita Starkevičiūtėga, selleks et saavutada kompromiss, mis võiks parlamendis kõiki rahuldada. Olen väga õnnelik, et raport majandus- ja rahanduskomisjonis ühehäälselt vastu võeti. Lõpuks olen samuti päris rahul selle kompromissi sisuga, mille üle selle nädala osaistungjärgul hääletama hakatakse. Enamikus küsimustes läksid läbirääkimised hästi ja me nõustusime teineteisega selle õigusakti põhiseisukohtade osas. Siiski olid ka mõned vaidlusküsimused ja ma ei suutnud kõiki eesmärke läbi suruda. Läbirääkimiste käigus ei suutnud ma saavutada toetust majandus- ja rahanduskomisjoni ettepanekule muuta süsteemi määratlust, mis oleks võimaldanud pakkuda direktiivi kaitset EKP õigusaktil põhinevatele süsteemidele ja oleks võimaldanud Euroopa Keskpangal selliseid süsteeme ise määrata. Olen rõõmus, et Euroopa Komisjon kinnitas läbirääkimiste käigus, et on põhimõtteliselt sellise muudatusettepaneku poolt ja esitab tõenäoliselt lähimas tulevikus sellesisulise ettepaneku. Mis puutub finantstagatiskokkulepete direktiivi ja teatistesse, siis oleksin soovinud, et kõik liikmesriigid oleksid juba kaotanud nõuded teatistele, mis minu arvates ainult lisavad bürokraatiat ja ei teeni ühtegi konkreetset eesmärki. Siiski, kuna sain teada, et see küsimus oli mõnede liikmesriikide jaoks äärmiselt tundlik, siis olen täiesti rahul, et meil õnnestus läbivaatamisklausel sisse panna."@et5
". Arvoisa puhemies, minulla on ollut ilo toimia selvityksen lopullisuudesta annetun direktiivin ja rahoitusvakuusdirektiivin esittelijänä. Lähden parlamentista huomenna. Tämä on viimeinen Euroopan parlamentille laatimani lainsäädäntöä koskeva mietintö, joten pyydän vilpittömästi anteeksi, jos olen hieman liian tunteellinen tänä iltana. Uskon, että ne muutamat jäsenvaltiot, jotka haluavat edelleen pitää kiinni ennakkoilmoituksista, saadaan viiden vuoden kuluttua luopumaan tästä turhasta käytännöstä. Kuten jo mainitsin, olen iloinen, että onnistuimme tekemään meidän kaikkien hyväksymän kompromissin. Hyvät kollegat, toivon, että äänestätte tästä lainsäädännöstä torstaina. Lopuksi haluan todeta, että teidän kaikkien kanssa on ollut ilo työskennellä näinä vuosina. Tämä on kahdeskymmenes ja samalla viimeinen lainsäädäntöä koskeva mietintöni. Jään kaipaamaan Euroopan parlamenttia ja teitä kaikkia. Tämä ei ole kaikkein poliittisin aihe. Teemme toisinaan Euroopan parlamentissa melko teknistä työtä, mutta olen aivan varma, että tämä direktiivi ja tämä lainsäädäntö vievät Eurooppaa eteenpäin. Tämän lainsäädännön tavoitteena on saattaa direktiivit viimeisimmän markkina- ja sääntelykehityksen mukaisiksi. Tärkein selvityksen lopullisuudesta annettuun direktiiviin sisältyvä muutos on ulottaa direktiivin suoja yöllä tapahtuvaan selvitykseen ja linkitettyjen järjestelmien väliseen selvitykseen. Tämä on erittäin tärkeää, koska linkkien määrä ja yhteentoimivuuden tarve ovat viime aikoina lisääntyneet valtavasti. MiFID-direktiivin, jonka yhteydessä minulla oli samoin kunnia toimia parlamentin esittelijänä, ja selvitysalan eurooppalaisten käytännesääntöjen odotetaan toimivan aiempaa paremmin. Tämä tarkoittaa, että meidän on koordinoitava selvitys- ja rahoitusvakuusjärjestelyjämme aiempaa paremmin. Rahoitusvakuusdirektiivin yhteydessä on erittäin tärkeää, että lainasaamiset hyväksytään rahoitusvakuudeksi. Euroopan parlamentti halusi laajentaa myös vakuuskelpoisten pankkienvälisten lainasaamisten soveltamisalaa. Hyväksyin sen, että mikro- ja pienyritysten luotot sekä kulutusluotot jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Vahvistamalla yhdenmukaistetun oikeuskehyksen lainasaamisten vakuuskäytölle rajat ylittävissä liiketoimissa parannetaan markkinalikviditeettiä ja varmistetaan, että selvitysjärjestelmät toimivat asianmukaisesti nopeasti kehittyvillä markkinoilla. Uusissa direktiiveissä tehdään myös useita yksinkertaistuksia ja selkeytyksiä sekä esitetään määritelmiä. Nämä ratkaisut auttavat huomattavasti vahvistamaan välineitä, joilla pystytään hallitsemaan rahoitusmarkkinoiden epävakautta. Tavoitteenani oli, että teemme kompromissin ensimmäisessä käsittelyssä, joten neuvottelimme neuvoston ja komission kanssa koko ajan. Olen neuvotellut muiden poliittisten ryhmien kanssa, erityisesti jäsen Berèsin ja jäsen Starkevičiūtėn kanssa, jotta saisimme aikaan kaikkia parlamentin jäseniä tyydyttävän kompromissin. Olen erittäin iloinen, että talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyi mietinnön yksimielisesti. Olen loppujen lopuksi varsin tyytyväinen myös kompromissiin, josta äänestetään tämän viikon istuntojaksolla. Useimpia asioita koskevat neuvottelut onnistuivat hyvin, ja saimme sovittua tämän lainsäädännön peruslinjauksista. Meillä oli kuitenkin myös muutama kiistanalainen asia, enkä saanut kaikkia tavoitteitani läpi. En saanut neuvottelujen aikana kannatusta järjestelmän määritelmän muuttamista koskevalle talous- ja raha-asioiden valiokunnan ehdotukselle, jonka ansiosta direktiivin suoja olisi voitu ulottaa EKP:n säädökseen perustuviin järjestelmiin ja Euroopan keskuspankki olisi voinut itse nimetä tällaiset järjestelmät. Olen iloinen, että Euroopan komissio totesi neuvotteluissa, että se lähtökohtaisesti kannattaa tällaista tarkistusta ja luultavasti tekee tämänsuuntaisen ehdotuksen lähiaikoina. Rahoitusvakuusdirektiivistä ja ennakkoilmoituksista totean, että olisin halunnut kaikkien jäsenvaltioiden jo poistavan ennakkoilmoitusta koskevat vaatimukset, jotka nähdäkseni vain lisäävät byrokratiaa eivätkä edistä mitään tiettyä tavoitetta. Tämä asia näytti kuitenkin olevan joillekin jäsenvaltioille äärimmäisen arkaluonteinen, ja olen aivan tyytyväinen siihen, että saimme sisällytettyä tarkistuslausekkeen."@fi7
". Monsieur le Président, j’ai eu le plaisir d’être la rapporteure sur ce sujet du caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres de la directive concernant les contrats de garantie financière. Je quitte le Parlement demain, ceci sera donc mon dernier rapport législatif pour le Parlement européen, et je vous prie donc de bien vouloir m’excuser si je montre un peu d’émotion ce soir. Je pense qu’après cinq ans, il doit être possible de convaincre les nouveaux États membres qui souhaitent encore exiger ces notifications préalables de renoncer à cette pratique inutile. Comme je l’ai déjà dit, je suis heureuse que nous ayons pu trouver un compromis sur lequel nous sommes tous d’accord. J’espère, chers collègues, que vous voterez cette législation jeudi. Enfin, je voudrais dire que ce fut un plaisir de travailler avec vous tout au long de ces années. C’est mon vingtième rapport législatif, et il sera aussi le dernier. Ce Parlement me manquera, et vous me manquerez tous. Ce dossier ne compte pas parmi les sujets les plus politiques. Notre travail au Parlement européen est parfois très technique, mais je suis absolument convaincue que cette directive, cette législation, aidera aussi l’Europe à avancer. L’objectif de cette législation est de mettre à jour les directives conformément aux dernières évolutions du marché et de la réglementation. Le principal changement introduit par la directive sur le caractère définitif des règlements consiste à élargir le champ d’application de cette directive pour protéger également les règlements nocturnes entre systèmes liés. Cette évolution est d’autant plus importante que le nombre de liens et le besoin d’interopérabilité ont considérablement augmenté ces dernières années. La directive MiFID, au sujet de laquelle j’ai également eu l’honneur d’être la rapporteure pour ce Parlement, et le code de conduite européen relatif aux systèmes de règlement et de compensation, devraient tous être appliqués de plus en plus. Cela signifie que nous devons coordonner davantage nos contrats en matière de règlement et de garantie financière. En ce qui concerne la directive relative aux contrats de garantie financière (DCGF), il était très important d’accepter les créances privées comme garanties financières. Le Parlement européen souhaitait également inclure les prêts interbancaires dans les garanties admissibles. Il me semblait acceptable pour ma part d’exclure les prêts aux micro- et petites entreprises, de même que les crédits aux consommateurs. La création d’un cadre juridique harmonisé pour l’utilisation des créances privées comme garanties dans les transactions transfrontalières contribue à améliorer la liquidité du marché et garantit le fonctionnement correct des systèmes de règlement dans des marchés en constante évolution. Les nouvelles directives introduisent également plusieurs simplifications, clarifications et définitions nouvelles. Ces solutions contribueront de façon significative au renforcement des outils nécessaires pour gérer l’instabilité des marchés financiers. Mon objectif était de parvenir à un accord en première lecture, et nous avons donc négocié en permanence avec le Conseil et la Commission. J’ai également négocié avec d’autres groupes politiques, avec M Berès et M Starkevičiūtė notamment, afin de trouver un compromis susceptible de satisfaire l’ensemble du Parlement. Je me réjouis que la commission des affaires économiques et monétaires ait adopté ce rapport à l’unanimité. En fin de compte, je suis également fort satisfaite du compromis sur lequel nous allons voter cette semaine. Les négociations ont été fructueuses sur la plupart des points, et nous sommes tombés d’accord sur les grands axes de cette législation. Mais il y eut également quelques questions controversées, et je n’ai pas atteint tous les objectifs. Durant ces négociations, je ne suis pas parvenue à obtenir le soutien du Parlement en faveur de la proposition de la commission ECON de modifier la définition du système. Cette modification aurait permis d’accorder la protection de cette directive aux systèmes basés sur l’instrument juridique de la BCE, et aurait permis à la Banque centrale européenne de désigner elle-même ces systèmes. La Commission européenne a déclaré au cours de nos négociations qu’elle était en principe favorable à un tel amendement et qu’elle soumettrait probablement une proposition à cet effet dans un avenir proche. Je m’en réjouis. En ce qui concerne la directive sur les garanties financières et les notifications, j’aurais voulu que tous les États membres aient déjà renoncé aux exigences de notification, qui ne font qu’ajouter de la bureaucratie et qui ne contribuent à aucun objectif particulier. Mais j’ai compris qu’il s’agissait là d’une question extrêmement sensible pour certains États membres, et je me réjouis donc que nous ayons obtenu l’inclusion d’une clause de réexamen."@fr8
"Elnök úr, megadatott számomra az, hogy előadója legyek az elszámolások véglegességéről és a pénzügyi biztosítékokról szóló témának, valamint a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások irányelvének. Holnap elhagyom a Parlamentet, és ez az utolsó törvényhozási jelentésem az Európai Parlament számára. Ezért kérem, fogadják megértéssel, hogy ma este kissé megindult leszek. Úgy vélem, hogy öt év múlva az a néhány tagállam, amely még ragaszkodik az előzetes bejelentéshez, meggyőzhető lesz arról, hogy vessen véget e szükségtelen gyakorlatnak. Mint említettem, örülök, hogy mindenki számára elfogadható kompromisszumra jutottunk. Remélem, hogy Önök, tisztelt Képviselőtársaim, csütörtökön megszavazzák e jelentést! Végül szeretném elmondani, milyen nagy örömmel tölt el, hogy az elmúlt években Önökkel mindannyiukkal együtt dolgozhattam. Ez a huszadik jogalkotási jelentésem, egyben az utolsó is. Hiányozni fog a Parlament, ez a Ház, és Önök is. E kérdés nem tartozik a leginkább politikai jellegű témák közé. Néha, amit az Európai Parlamentben teszünk, meglehetősen technikai jellegű, de nekem szent meggyőződésem, hogy ez az irányelv, ez a törvénykezési aktus segíti Európát annak fejlődésében. E jogalkotási aktus célja, hogy az irányelveket összhangba hozza a legutóbbi piaci és szabályozási fejleményekkel. Az elszámolások véglegességéről szóló irányelv főként azt a változást eredményezi, hogy kiterjeszti az irányelv védelmét az éjszakai órákban történő, valamint az egymáshoz kapcsolódó rendszerek közötti elszámolásokra. Ez pedig igen fontos, miután az elmúlt időszakban tekintélyes mértékben megnövekedett a kapcsolódások száma és a kölcsönös átjárhatóság iránti igény. A MIFID-irányelv, amelynek megtisztelő módon ugyancsak előadója lehettem e Házban, továbbá a klíring- és elszámolási rendszerrel kapcsolatos magatartási kódex esetében számítani lehet arra, hogy ezek egyre inkább működőképesek lesznek, ami azt jelenti, hogy még nagyobb szükségünk lesz az elszámolási és pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások összehangolására. A pénzügyi biztosítékokról szóló irányelvvel (FCD) kapcsolatban nagyon fontos, hogy a hiteligény pénzügyi biztosítékként kerülhessen elfogadásra. Az Európai Parlament ugyancsak ki kívánta terjeszteni a biztosítékként elfogadott dolgok hatókörét a bankközi hitelkövetelésekre. Számomra elfogadható volt a mikro- és a kisvállalkozások hiteleinek kizárása ebből a körből, ahogyan a fogyasztói hiteleké is. Egy harmonizált jogi keret megteremtése, a hitelköveteléseknek biztosítékként való felhasználása a határokon átnyúló tranzakciók esetében elősegíti a piaci likviditás erősítését, és a gyorsan változó piacokon szavatolja az elszámolási rendszer megfelelő működését. Az új irányelvek több egyszerűsítést és pontosítást, valamint fogalmi meghatározást is tartalmaznak. Ezek a megoldások jelentősen hozzájárulnak a pénzpiaci bizonytalanságok kezeléséhez szükséges eszközök erősítéséhez. Azt terveztem, hogy már az első olvasatkor kompromisszumos megoldást érjünk el. Ezért folyamatosan tárgyaltunk a Tanáccsal és a Bizottsággal. Ugyancsak tárgyaltam a politikai képviselőcsoportokkal is, mindenekelőtt Berès és Starkevičiūtė asszonnyal, hogy e Parlamentben mindenkinek megfelelő kompromisszumot találjunk. Nagyon boldog vagyok, hogy a jelentést a Gazdasági és Monetáris Bizottság egyhangúan fogadta el. Végül is, elégedett vagyok azzal a kompromisszummal, amelyről az e heti ülésszak dönt majd. A kérdések zömében a tárgyalások simán zajlottak le, és megegyeztünk a jogszabály lényegi körvonalaiban. Akadt néhány ellentmondásos kérdés is, így nem sikerült minden célt elérnem. A tárgyalások folyamán nem tudtam biztosítani a rendszer-meghatározás módosításához kapcsolódó ECON-javaslat támogatását, amely lehetővé tette volna az irányelv védelmének kiterjesztését az EKB jogi aktusain alapuló rendszerekre is, és lehetővé tette volna maga az Európai Központi Bank számára is ilyen rendszerek kijelölését. Örömmel vettem, hogy az Európai Bizottság a tárgyalások során kinyilvánította elvi támogatását e módosítást illetően, és jelezte, hogy valószínűleg a közeljövőben ilyen értelmű javaslatot terjeszt elő. A pénzügyi biztosítékokról szóló irányelvet és a bejelentéseket illetően, bárcsak valamennyi tagállam eltörülte volna már a bejelentési kötelezettségeket, amelyek szerintem csak a bürokráciát növelik és semmiféle célt nem szolgálnak. Miután azonban megtudtam, hogy ez a téma rendkívül érzékeny egyes tagországok számára, elégedettséggel tölt el, hogy sikerült egy felülvizsgálati záradékot a szövegbe illesztenünk."@hu11
". Signor Presidente, ho svolto con piacere il ruolo di relatrice su questo tema: il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria. Domani lascerò il Parlamento – questa sarà la mia ultima relazione legislativa per il Parlamento europeo – quindi vi prego di accettare le mie scuse più sincere se sono un po’ emozionata questa sera. Dopo cinque anni, credo che sia possibile convincere i pochi Stati membri che ancora vogliono richiedere queste notifiche a porre fine a questa inutile prassi. Come ho già detto, sono lieta del compromesso che abbiamo raggiunto, e mi auguro che voi, onorevoli colleghi, voterete a favore di questo strumento legislativo il prossimo giovedì. Chiuderò dicendo che è stato un piacere lavorare con tutti voi in questi anni. Questa è la mia ventesima relazione legislativa e sarà l’ultima. Questo Parlamento e quest’Assemblea mi mancheranno, come mi mancherete voi tutti. La relazione non tratta un tema di natura estremamente politica. Talvolta la nostra attività nel Parlamento europeo è piuttosto tecnica, ma sono certa che questa direttiva e la relativa legislazione contribuiranno al progresso europeo in questo settore. Questa legislazione intende aggiornare le direttive secondo i più recenti sviluppi normativi e del mercato. Il principale cambiamento realizzato dalla direttiva sul carattere definitivo del regolamento è quello di estendere la tutela della direttiva al regolamento notturno e al regolamento tra sistemi connessi, un fattore molto importante poiché recentemente il numero delle connessioni è aumentato immensamente. Si prevede una crescente operabilità della direttiva MIFID, per la quale ho avuto ugualmente l’onore di essere relatrice in quest’Assemblea, e del codice di condotta europeo per la compensazione e il regolamento, e ciò significa che avremo bisogno di un maggior coordinamento tra i nostri contratti di garanzia finanziaria e i nostri sistemi di regolamento. Per quanto riguarda la direttiva sui contratti di garanzia finanziaria (FCD), è molto importante accettare i crediti come garanzia finanziaria. Anche il Parlamento europeo voleva estendere l’ambito di ciò che è accettato come garanzia ai crediti interbancari. Per me era accettabile che il credito alle microimprese e alle piccole imprese fosse escluso, come il credito al consumo. L’istituzione di un quadro giuridico armonizzato in materia di uso dei crediti come garanzia nelle operazioni transfrontaliere contribuirebbe ad accrescere la liquidità del mercato e garantirebbe il corretto funzionamento dei sistemi di regolamento nei mercati in rapida evoluzione. Le nuove direttive inoltre introducono notevoli semplificazioni, chiarimenti e definizioni; queste soluzioni contribuiranno sensibilmente a rafforzare gli strumenti di gestione dell’instabilità sui mercati finanziari. Il mio obiettivo era quello di raggiungere un compromesso in prima lettura, e di conseguenza abbiamo tenuto intensi negoziati con il Consiglio e la Commissione, nonché con altri gruppi politici, in particolare con le onorevoli Berès e Starkevičiūtė, per raggiungere un compromesso che potesse soddisfare tutti in Parlamento. Sono molto lieta che la relazione sia stata approvata all’unanimità dalla commissione per i problemi economici e monetari. In ultima analisi sono anche piuttosto soddisfatta del compromesso su cui voteremo durante la tornata di questa settimana. Su gran parte degli argomenti i negoziati si sono svolti agevolmente e abbiamo concordato le linee principali di questa legislazione. C’erano però alcuni temi controversi, su cui non sono riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo proposti. Nel corso dei negoziati, non ho potuto ottenere il sostegno della commissione per i problemi economici e monetari al fine di modificare la definizione del sistema che avrebbe consentito di concedere la tutela della direttiva ai sistemi basati sull’atto giuridico della BCE, e avrebbe permesso alla Banca centrale europea di designare direttamente tali sistemi. Durante i negoziati la Commissione europea ha dichiarato di essere favorevole, in linea di principio, a tale emendamento, e che avrebbe probabilmente presentato una proposta in tal senso nel prossimo futuro; me ne compiaccio. Per quanto riguarda la direttiva sui contratti di garanzia finanziaria e le notifiche, avrei forse preferito che tutti gli Stati membri avessero già abolito i requisiti di notifica che, a mio avviso, rappresentano un ulteriore onere burocratico, senza realizzare alcun obiettivo specifico; ma ho capito che la questione era estremamente delicata per alcuni Stati membri, e quindi sono soddisfatta dell’introduzione della clausola di revisione."@it12
"Gerb. pirmininke, man buvo malonu būti šios temos apie atsiskaitymų baigtinumą mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir direktyvos dėl susitarimų dėl finansinio įkaito pranešėja. Rytoj išvykstu iš Parlamento – šis su teisės aktų leidyba susiję pranešimas Europos Parlamentui bus paskutinis mano pranešimas – taigi, nuoširdžiai atsiprašau, jei šį vakarą būsiu šiek tiek jausminga. Manau, kad po penkerių metų tos keletas valstybių narių, dar norinčių reikalauti šių oficialių pranešimų, leisis įtikinamos nutraukti šią nereikalingą praktiką. Kaip jau minėjau, džiaugiuosi, kad sugebėjome rasti kompromisą, dėl kurio visi galėjome susitarti. Tikiuosi kad jūs, mano kolegos, ketvirtadienį balsuosite dėl šio teisės akto. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad buvo malonu dirbti su jumis per visus šiuos metus. Tai – 20-as mano su teisės aktų leidyba susijęs pranešimas, ir jis bus paskutinis. Pasiilgsiu šio Parlamento, šių rūmų ir jūsų visų. Čia dauguma dalykų nėra politiniai. Kartais tai, ką darome Europos Parlamente, – gana techniški dalykai, tačiau esu visiškai įsitikinusi, kad ši direktyva, šis teisės aktas, irgi padės Europai žengti pirmyn. Šio teisės akto tikslas – atnaujinti direktyvas atsižvelgiant į naujausius rinkos ir reguliavimo pokyčius. Pagrindiniu direktyvos dėl atsiskaitymų baigtinumo pakeitimu siekiama išplėsti direktyvos taikymo sritį ir į ją įtraukti nakties atsiskaitymus ir atsiskaitymus tarp susietųjų sistemų. Tai labai svarbu, nes pastaruoju metu nepaprastai išaugo sąsajų skaičius ir sąveikos poreikis. Tikimasi, kad FPRD direktyva, dėl kurios šiuose rūmuose turėjau garbės būti pranešėja, ir Europos tarpuskaitos ir atsiskaitymų elgesio kodeksas turėtų vis geriau veikti, o tai reiškia, kad kils didesnis mūsų atsiskaitymų ir susitarimų dėl finansinio įkaito koordinavimo poreikis. Jei kalbėtume apie Finansinio įkaito direktyvą (FDĮ), labai svarbu tai, kad kredito reikalavimai būtų pripažįstami kaip finansinis įkaitas. Europos Parlamentas taip pat norėjo išplėsti to, ką priimta laikyti tarpbankinių kreditų reikalavimų įkaitu, taikymo sritį. Man atrodė priimtina, kad mažosioms ir labai mažoms įmonėms teikiami kreditai, kaip ir vartojamosios paskolos, nebūtų įtraukti. Suderintos teisinės sistemos dėl kredito reikalavimų, kaip įkaitų, naudojimo tarptautiniuose sandoriuose priėmimas padeda didinti rinkos likvidumą ir užtikrina tinkamą atsiskaitymų sistemų veikimą sparčiai besivystančiose rinkose. Naujose direktyvose taip pat pristatoma keletas supaprastinimų, paaiškinimų ir apibrėžčių. Šie sprendimai bus svarbus indėlis siekiant stiprinti finansų rinkų nestabilumui suvaldyti skirtas priemones. Mano tikslas buvo per pirmąjį svarstymą pasiekti kompromisą, todėl visą laiką vedėme derybas su Taryba ir Komisija. Norėdama pasiekti kompromisą, kuriuo būtų patenkinti visi Parlamento nariai, taip pat tariausi ir su kitomis politinėmis frakcijomis, ypač su P. Berès ir M. Starkevičiūte. Labai džiaugiuosi, kad Ekonomikos ir pinigų politikos komitete pranešimas buvo priimtas visais balsais. Galų gale, esu visai patenkinta kompromisu, dėl kurio bus balsuojama per šią savaitę vykstančią mėnesinę sesiją. Derybos dėl daugelio klausimų vyko sklandžiai, o mes susitarėme dėl pagrindinių šio teisės akto aspektų. Vis dėlto buvo ir keletas prieštaringų klausimų, ir man nepavyko pasiekti visų savo tikslų. Per derybas man nepavyko sulaukti paramos dėl Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pateikto pasiūlymo iš dalies pakeisti sistemos, kuria būtų sudaromos sąlygos taikyti direktyvą pagal Europos centrinio banko (ECB) teisinį aktą sukurtoms sistemoms, ir kuria pasinaudojant būtų leidžiama Europos centriniam bankui pačiam nustatyti tokias sistemas, apibrėžtį. Džiaugiuosi, kad per derybas Europos Komisija pareiškė, kad ji iš esmės pritaria tokiam pakeitimui, ir tikėtina, kad artimiausiu metu šiuo tikslu pateiks pasiūlymą. Dėl finansinio įkaito direktyvos ir oficialių pranešimų būčiau norėjusi, kad visos valstybės narės jau būtų panaikinusios oficialių pranešimų reikalavimus, nes jie, mano manymu, tik didina biurokratiją ir jais nesiekiama jokių konkrečių tikslų. Vis dėlto kadangi supratau, kad šis klausimas tam tikroms valstybėms narėms nepaprastai opus, esu labai patenkinta, kad į jį įrašėme nuostatą dėl persvarstymo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, man bija tas gods būt par referenti šajā jautājumā par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un par finanšu nodrošinājuma līgumu direktīvu. Rīt es atstāšu darbu Parlamentā – šis ir mans pēdējais likumdošanas ziņojums Eiropas Parlamentam –, tāpēc no sirds lūdzu mani atvainot, ja šovakar esmu nedaudz emocionāla. Domāju, ka pēc pieciem gadiem mēs varēsim pierunāt tās dažas dalībvalstis, kuras joprojām pieprasa šos paziņojumus, izbeigt šo nevajadzīgo praksi. Kā jau es iepriekš minēju, esmu priecīga, ka mums izdevās panākt kompromisu, par kuru mēs visi varējām vienoties. Es ceru, ka jūs, kolēģi deputāti, ceturtdien nobalsosiet par šo tiesību aktu. Nobeigumā vēlos teikt, ka man bija prieks strādāt ar jums visiem šo gadu laikā. Šis ir mans divdesmitais likumdošanas ziņojums, un tas būs pēdējais. Man pietrūks šā Parlamenta un jūs visu. Šis nav viens no vispolitiskākajiem jautājumiem. Dažreiz mūsu darbs Eiropas Parlamentā ir diezgan tehnisks, bet es esmu pilnībā pārliecināta, ka šī direktīva, šis tiesību akts palīdzēs Eiropai virzīties uz priekšu. Šā tiesību akta mērķis ir koriģēt direktīvas atbilstīgi jaunākajām tirgus un reglamentējošām norisēm. Galvenās izmaiņas, ko ievieš norēķinu galīgumu direktīva, ir paplašināt direktīvas aizsardzību, attiecībā gan uz nakts norēķiniem, gan uz saistītu sistēmu norēķiniem; tas ir ļoti svarīgi, jo pēdējā laikā ir ārkārtīgi palielinājies saikņu skaits un nepieciešamība pēc sadarbspējas. Sagaidāms, ka MiFID direktīvu (man bija tas gods būt par referenti Parlamentā arī šajā jautājumā) un Eiropas Rīcības kodeksu par ieskaitu un norēķiniem varēs izmantot aizvien vairāk, un tas nozīmē, ka mums vēl vairāk būs nepieciešams saskaņot mūsu norēķinu un finanšu nodrošinājuma līgumus. Attiecībā uz Finanšu nodrošinājuma līgumu direktīvu (FND) ir ļoti svarīgi pieņemt kredītprasības kā finanšu nodrošinājumu. Turklāt Eiropas Parlaments vēlējās paplašināt pieņemtā nodrošinājuma darbības jomu līdz starpbanku kredītprasībām. Es uzskatīju par pieņemamu, ka tiek izslēgti mikro un mazie uzņēmumi, piemēram, patērētāju kredīti. Saskaņota tiesiskā pamata izveidošana kredītprasību kā nodrošinājuma izmantošanai pārrobežu darījumos sekmē tirgus likviditāti un nodrošina norēķinu sistēmu pareizu funkcionēšanu straujas attīstības tirgos. Jaunās direktīvas ievieš arī vairākus vienkāršojumus, skaidrojumus un definīcijas. Šie risinājumi būtiski stiprinās rīkus, kas paredzēti finanšu tirgus nestabilitātes gadījumiem. Mans mērķis bija panākt kompromisu pirmajā lasījumā, tāpēc mums visu laiku notika sarunas ar Padomi un Komisiju. Es esmu runājusi arī ar citām politiskajām grupām kundzi un kundzi, lai panāktu kompromisu, kas apmierinātu ikvienu Parlamenta deputātu. Esmu ļoti priecīga, ka Ekonomikas un monetārā komiteja vienprātīgi pieņēma ziņojumu. Visbeidzot esmu arī ļoti apmierināta ar kompromisu, par kuru notiks balsojums šīs nedēļas sesijas sanāksmē. Vairumā jautājumu sarunas noritēja labi, un mēs vienojāmies par šā tiesību akta pamatlīnijām. Tomēr bija arī vairāki strīdīgi jautājumi, un es neīstenoju savus mērķus pilnībā. Sarunu laikā es neguvu atbalstu ECON priekšlikumam grozīt definīciju sistēmai, kas nodrošinātu direktīvas aizsardzību sistēmām, kuru pamatā ir ECB tiesību akts, un kas ļautu Eiropas Centrālajai bankai pašai noteikt šādas sistēmas. Esmu priecīga, ka Eiropas Komisija sarunu laikā apstiprināja, ka tā principā atbalsta šādu grozījumu un, iespējams, tuvākajā nākotnē iesniegs priekšlikumu šajā sakarā. Attiecībā uz finanšu nodrošinājuma direktīvu un paziņojumiem es būtu vēlējusies, ka visas dalībvalstis jau būtu atcēlušas prasības par paziņojumu, kas pēc manām domām nozīmē tikai vairāk birokrātijas un nesekmē nekādu īpašu mērķi; tomēr, tā kā es uzzināju, ka šis jautājums dažām dalībvalstīm bija ārkārtīgi jūtīgs, esmu ļoti apmierināta, ka mēs sagatavojām atkārtotas izskatīšanas klauzulu."@lv13
"Mr President, I have had the pleasure of being the rapporteur on this topic of settlement finality in payment and securities settlement systems and the directive on financial collateral arrangements. I am leaving Parliament tomorrow – this will be my last legislative report for the European Parliament – so please accept my sincere apologies if I am a little bit emotional tonight. I think that after five years the few Member States that still want to request these ex-ante notifications can be persuaded to end this unnecessary practice. As I mentioned already, I am happy that we were able to find a compromise that we could all agree on. I hope that you, my fellow colleagues, will vote on this legislation on Thursday. Finally, I would like to say that it has been a pleasure to work with all of you during these years. It is my 20th legislative report and it will be the last. I shall miss this Parliament, this House, and all of you. This is not the most political of items. Sometimes what we do in the European Parliament is quite technical, but I am absolutely sure that this directive, this legislation, will also help Europe to go forward. The aim of this legislation is to update the directives in line with the latest market and regulatory developments. The main change brought about by the settlement finality directive is to extend the protection of the directive to cover night-time settlement and settlement between linked systems; this is very important, since the number of links and the need for interoperability have lately increased immensely. The MIFID directive, on which I also had the honour to be rapporteur in this House, and the European code of conduct on clearing and settlement systems are expected to become increasingly operable, and that means that we have more need to coordinate our settlement and financial collateral arrangements. Regarding the Financial Collateral Directive (FCD), it is very important to accept credit claims as financial collateral. The European Parliament also wanted to extend the scope of what is accepted as collateral to interbank credit claims. For me it was acceptable for credit for micro-enterprises and small enterprises to be excluded, like consumer credits. The establishment of a harmonised legal framework for the use of credit claims as collateral in cross-border transactions helps enhance market liquidity and ensures the proper functioning of settlement systems in rapidly evolving markets. The new directives also introduce several simplifications and clarifications and definitions. These solutions will make an important contribution to strengthening the tools for managing instability in financial markets. My aim was to reach a compromise at first reading, so we were negotiating with the Council and Commission the whole time. I have also negotiated with other political groups, with Ms Berès and Ms Starkevičiūtė especially, in order to achieve a compromise that could satisfy everyone in the Parliament. I am very happy that the report was unanimously accepted by the Committee on Economic and Monetary Affairs. In the end I am also quite content with the compromise that will be voted during this week’s part-session. On most of the issues the negotiations went well and we agreed on the basic lines of this legislation. However, there were a few controversial issues as well and I did not get all the goals through. During the negotiations I was not able to get the support for the ECON proposal to amend the definition of the system which would have made it possible to grant the protection of the directive to systems based on the ECB legal act, and would have allowed the European Central Bank to designate such systems itself. I am happy that the European Commission stated during the negotiations that it is in principle in favour of such an amendment and will probably table a proposal to this effect in the near future. Regarding the financial collateral directive and the notifications, I could have wished that all the Member States had already abolished the notification requirements, which in my view only add bureaucracy and do not advance any particular objective; however, as I learned that this issue was extremely sensitive to some Member States I am quite satisfied that we got a review clause written in."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik had het genoegen om de rapporteur te zijn van het dossier inzake het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten. Ik neem morgen afscheid van het Parlement – dit is mijn laatste wetgevingsverslag voor het Europees Parlement – dus neemt u me niet kwalijk als ik vanavond wat emotioneel ben. Ik denk dat de weinige lidstaten die deze voorafgaande kennisgevingen nog steeds willen, over vijf jaar kunnen worden overgehaald om met deze onnodige praktijken te stoppen. Zoals ik al zei, ben ik blij dat we een compromis hebben bereikt waar we allemaal achter kunnen staan. Ik hoop, geachte collega's, dat u donderdag voor deze wetgeving zult stemmen. Tot slot wil ik graag zeggen dat het een genoegen was om met u allen samen te werken de afgelopen jaren. Dit is mijn twintigste en laatste wetgevingsverslag. Ik zal het Parlement, deze vergadering en u allen missen. Dit is niet het meest politieke onderwerp. Soms is hetgeen we in het Europees Parlement doen nogal technisch van aard, maar ik ben ervan overtuigd dat deze richtlijn, deze wetgeving, Europa ook vooruit zal helpen. Het doel van deze wetgeving is om de richtlijnen zodanig te actualiseren dat ze aansluiten bij de meest recente ontwikkelingen op de markten en in het toezicht- en regelgevingskader. De belangrijkste verandering in de finaliteitsrichtlijn betreft de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en afwikkeling tussen gekoppelde systemen. Dit is van groot belang, aangezien het aantal koppelingen en de noodzaak van interoperabiliteit onlangs enorm zijn toegenomen. De MiFID-richtlijn, waarvoor ik ook rapporteur was in dit Parlement, en de Europese Gedragscode voor clearing en afwikkeling zullen naar verwachting steeds meer operationeel worden, waardoor de noodzaak groter wordt om onze afwikkelings- en financiëlezekerheidsovereenkomsten op elkaar af te stemmen. Met betrekking tot de richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten is het van groot belang dat kredietvorderingen als financiële zekerheid kunnen fungeren. Het Europees Parlement wilde ook de reikwijdte van wat als financiële zekerheid wordt beschouwd uitbreiden tot interbancaire kredietvorderingen. Ik vond het aanvaardbaar dat kredieten voor micro- en kleine ondernemingen, evenals consumentenkredieten, werden uitgesloten. De invoering van een geharmoniseerd wettelijk kader voor het gebruik van kredietvorderingen als financiële zekerheid bij grensoverschrijdende transacties helpt de marktliquiditeit te bevorderen en waarborgt het goed functioneren van afwikkelingssystemen in snel veranderende markten. Er zijn ook verscheidene vereenvoudigingen, verduidelijkingen en definities in de nieuwe richtlijnen aangebracht. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de instrumenten om instabiliteit op de financiële markten te beheersen. Het was mijn doel om een compromis in eerste lezing te bereiken, dus we hebben voortdurend met de Raad en de Commissie onderhandeld. Ik heb ook met andere politieke fracties onderhandeld, met name met de dames Berès en Starkevičiūtė, om tot een compromis te komen dat iedereen in het Parlement tevreden zou stellen. Ik ben erg blij dat het verslag unaniem is goedgekeurd door de Commissie economische en monetaire zaken. Ten slotte ben ik ook heel tevreden met het compromis waarover tijdens deze vergaderperiode gestemd zal worden. De onderhandelingen over de meeste kwesties verliepen goed en we zijn het eens geworden over de hoofdlijnen van de wetgeving. Er waren echter ook een aantal omstreden punten en ik heb niet alle doelstellingen kunnen halen. Het is me tijdens de onderhandelingen niet gelukt om steun te krijgen voor het voorstel van de Commissie economische en monetaire zaken om de definitie van het systeem aan te passen, waardoor het mogelijk zou worden de bescherming van de richtlijnen uit te breiden tot systemen die zijn gebaseerd op het rechtsbesluit van de Europese Centrale Bank, waardoor de Europese Centrale Bank zelf zulke systemen zou kunnen aanwijzen. Ik ben blij dat de Europese Commissie tijdens de onderhandelingen heeft aangegeven in principe positief tegenover zo'n aanpassing te staan en hiertoe waarschijnlijk in de nabije toekomst een voorstel zal indienen. Met betrekking tot de richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten en de kennisgevingen, had ik graag gewild dat alle lidstaten de kennisgevingseisen al hadden afgeschaft, die naar mijn idee alleen maar extra bureaucratie opleveren en geen enkel doel dienen. Ik heb echter begrepen dat dit punt bijzonder gevoelig lag bij sommige lidstaten en daarom ben ik heel tevreden dat we een herzieningsclausule hebben kunnen toevoegen."@nl3
"Panie przewodniczący! Mam przyjemność być sprawozdawczynią w temacie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywy w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych. Jutro kończę działalność w Parlamencie – to będzie moje ostatnie sprawozdanie legislacyjne dla Parlamentu Europejskiego, zatem proszę mi wybaczyć, jeżeli będę się zachowywać nieco emocjonalnie dziś wieczorem. Uważam, że po pięciu latach niektóre państwa członkowskie, które wciąż chcą stosować wymóg powiadomień, można przekonać do zakończenia tej niepotrzebnej praktyki. Jak już wspominałam, cieszę się, że byliśmy w stanie znaleźć porozumienie, na które wszyscy mogliśmy się zgodzić. Drodzy koledzy! Mam nadzieję, że w czwartek zagłosujecie za przyjęciem tych przepisów. Na koniec chciałam powiedzieć, że cieszę się, że mogłam pracować z państwem przez ostatnie lata. To moje dwudzieste sprawozdanie legislacyjne, które jednocześnie będzie ostatnim. Będzie mi brakowało Parlamentu, tej Izby i wszystkich państwa. Nie jest to jedna z najbardziej politycznych kwestii. Niekiedy zajmujemy się w Parlamencie Europejskim rzeczami dość technicznymi, lecz mam zupełną pewność, że ta dyrektywa, te przepisy również pomogą Europie osiągnąć postęp. Ich celem jest aktualizacja dyrektyw zgodnie z ostatnimi zmianami rynkowymi i regulacyjnymi. Główna zmiana wprowadzona dyrektywą w sprawie zamknięcia rozliczeń dotyczy rozszerzenia ochrony zapewnianej przez dyrektywę na rozliczenia nocne i rozliczenia między systemami połączonymi; to bardzo ważne, ponieważ liczba połączeń i potrzeba interoperacyjności ogromnie wzrosły w ostatnich czasach. Oczekuje się, że dyrektywa MIFID, w sprawie której również miałam zaszczyt być sprawozdawczynią w tej Izbie, oraz europejski kodeks postępowania w sprawie rozrachunków i rozliczeń będą funkcjonować coraz lepiej, a to oznacza, że musimy bardziej skoordynować nasze rozliczenia i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych. Jeżeli chodzi o dyrektywę w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych, jest bardzo ważne, aby uznać wierzytelności kredytowe za zabezpieczenia finansowe. Parlament Europejski chciał również rozszerzyć zakres tego, co uznaje się za wierzytelności kredytowe, o międzybankowe wierzytelności kredytowe. Dla mnie akceptowalne rozwiązanie obejmuje wyłączenie kredytów dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, podobnie jak kredytów konsumenckich. Wprowadzenie zharmonizowanych ram prawnych w zakresie stosowania wierzytelności kredytowych jako zabezpieczeń finansowych w transakcjach transgranicznych pomaga zwiększyć płynność rynku i zapewnia właściwe funkcjonowanie systemów rozrachunku na szybko zmieniających się rynkach. Nowe dyrektywy wprowadzają również szereg uproszczeń, wyjaśnień i definicji. Rozwiązania te będą istotnym wkładem we wzmocnienie narzędzi służących do opanowywania niestabilnych sytuacji na rynkach finansowych. Moim celem było osiągnięcie kompromisu w pierwszym czytaniu, zatem cały czas negocjowaliśmy z Radą i Komisją. Negocjowałam również z innymi grupami politycznymi, zwłaszcza z panią poseł Berès i panią poseł Starkevičiūtė, aby osiągnąć kompromis satysfakcjonujący wszystkich w Parlamencie. Cieszę się, że Komisja Gospodarcza i Monetarna jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie. Ostatecznie jestem również dość zadowolona z kompromisu, który zostanie poddany pod głosowanie podczas sesji w tym tygodniu. W większości kwestii negocjacje przebiegały dobrze i uzgodniliśmy podstawowy zarys przepisów. Było jednak wiele spraw kontrowersyjnych i nie osiągnęłam wszystkich celów. W czasie negocjacji nie byłam w stanie uzyskać poparcia dla propozycji komisji ECON, która dotyczyła zmiany definicji systemu w taki sposób, aby ochroną zapewnianą przez dyrektywę można było objąć systemy opierające się na akcie prawnym EBC i pozwolić Europejskiemu Bankowi Centralnemu wyznaczać samodzielnie taki system. Cieszę się, że Komisja Europejska oświadczyła w czasie negocjacji, że zasadniczo popiera taką poprawkę i prawdopodobnie przedstawi propozycję w tym względzie w najbliższej przyszłości. Jeżeli chodzi o dyrektywę w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych i powiadomień, mogłabym życzyć sobie, aby wszystkie państwa członkowskie zniosły wymóg powiadamiania, który w mojej opinii jedynie zwiększa biurokrację i nie służy żadnemu konkretnemu celowi; jednakże, dowiedziawszy się, że kwestia jest niezwykle delikatna dla niektórych państw członkowskich, jestem zadowolona, że będziemy mieć klauzulę rewizyjną."@pl16
"− Senhor Presidente, tive o prazer de ser relatora sobre este assunto do carácter definitivo da liquidação nos sistemas de pagamentos e de liquidação de valores mobiliários e da directiva relativa aos acordos de garantia financeira. Deixarei amanhã o Parlamento – este será o meu último relatório legislativo para o Parlamento Europeu –, portanto, aceite, por favor, as minhas sinceras desculpas por estar um pouco emocionada esta noite. Penso que, cinco anos após a introdução da directiva, será possível persuadir os poucos Estados-Membros que ainda persistem na exigência destas notificações "ex-ante" a pôr fim a essa prática desnecessária. Como já referi anteriormente, congratulo-me por termos conseguido chegar a uma solução de consenso. Espero, Senhoras e Senhores Deputados, que votem na quinta-feira a favor desta legislação. Por último, gostaria de acrescentar que foi um prazer trabalhar com todos vós durante estes anos. Este foi o meu vigésimo e último relatório legislativo. Sentirei a falta do Parlamento, desta Casa e dos meus colegas. Este assunto não é dos mais políticos. Por vezes, o trabalho que realizamos no Parlamento Europeu é bastante técnico, mas não tenho dúvidas de que esta directiva, esta legislação, contribuirá igualmente para o progresso da Europa. O objectivo desta legislação é actualizar as directivas, tendo em conta os recentes desenvolvimentos verificados no mercado e na regulamentação. A principal alteração que irá ser produzida pela directiva relativa ao carácter definitivo da liquidação é o alargamento do âmbito de cobertura da directiva à liquidação nocturna e à liquidação entre sistemas interligados. Face à perspectiva de aumento da operacionalidade da directiva MIFID, sobre a qual tive igualmente a honra de elaborar o relatório deste Plenário, e do código de conduta europeu no domínio da compensação e da liquidação, torna-se ainda mais necessário coordenar, a nível europeu, os mecanismos de liquidação e de garantia financeira. Quanto à directiva relativa aos acordos de garantia financeira (DAGF), é muito importante reconhecer a validade dos créditos sobre terceiros como garantia financeira. O Parlamento Europeu pretendia também incluir os empréstimos interbancários nas garantias elegíveis. Considerei aceitável a exclusão dos créditos a microempresas e a pequenas empresas, bem como do crédito aos consumidores. O estabelecimento de um enquadramento jurídico comunitário harmonizado para a utilização de créditos sobre terceiros a título de garantia em transacções transfronteiras contribuirá para aumentar a liquidez do mercado e assegurará o bom funcionamento dos sistemas de liquidação em mercados em rápida evolução. As novas directivas também introduzem várias simplificações, clarificações e definições. Estas soluções contribuirão grandemente para reforçar as ferramentas de gestão da instabilidade nos mercados financeiros. O meu objectivo era chegar a um acordo na primeira leitura, pelo que estivemos permanentemente em negociação com o Conselho e a Comissão. Negociei também com outros grupos políticos e, em particular, com a senhora deputada Berès e a senhora deputada Starkevičiūtė, para alcançar um compromisso que pudesse satisfazer todos os membros do Parlamento. Estou muito satisfeita por o relatório ter sido unanimemente aceite pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Congratulo-me também bastante com a solução de compromisso que irá ser votada durante o período de sessões desta semana. As negociações correram bem no que respeita à maior parte das questões, e chegámos a um consenso quanto às linhas principais desta legislação. No entanto, havia também alguns assuntos controversos, e não consegui que todos os pontos fossem aceites. Durante as negociações, não consegui obter apoio para a proposta da ECON de alterar a definição de sistema, o que teria tornado possível a inclusão dos sistemas instituídos por um acto jurídico do BCE no âmbito de aplicação da directiva e permitido que o próprio Banco Central Europeu designasse esses sistemas. Congratulo-me por a Comissão Europeia ter declarado durante as negociações que, em princípio, é favorável a essa alteração e que provavelmente apresentará uma proposta nesse sentido num futuro próximo. Quanto à directiva relativa aos acordos de garantia financeira e às notificações, seria para mim desejável que todos os Estados-Membros tivessem abolido já os requisitos de notificação que, na minha opinião, apenas contribuem para aumentar a burocracia e que não me parecem servir nenhum objectivo em particular; no entanto, tendo-me apercebido da sensibilidade desta questão para alguns Estados-Membros, congratulo-me com a inclusão da cláusula de revisão."@pt17
"Mr President, I have had the pleasure of being the rapporteur on this topic of settlement finality in payment and securities settlement systems and the directive on financial collateral arrangements. I am leaving Parliament tomorrow – this will be my last legislative report for the European Parliament – so please accept my sincere apologies if I am a little bit emotional tonight. I think that after five years the few Member States that still want to request these ex-ante notifications can be persuaded to end this unnecessary practice. As I mentioned already, I am happy that we were able to find a compromise that we could all agree on. I hope that you, my fellow colleagues, will vote on this legislation on Thursday. Finally, I would like to say that it has been a pleasure to work with all of you during these years. It is my 20th legislative report and it will be the last. I shall miss this Parliament, this House, and all of you. This is not the most political of items. Sometimes what we do in the European Parliament is quite technical, but I am absolutely sure that this directive, this legislation, will also help Europe to go forward. The aim of this legislation is to update the directives in line with the latest market and regulatory developments. The main change brought about by the settlement finality directive is to extend the protection of the directive to cover night-time settlement and settlement between linked systems; this is very important, since the number of links and the need for interoperability have lately increased immensely. The MIFID directive, on which I also had the honour to be rapporteur in this House, and the European code of conduct on clearing and settlement systems are expected to become increasingly operable, and that means that we have more need to coordinate our settlement and financial collateral arrangements. Regarding the Financial Collateral Directive (FCD), it is very important to accept credit claims as financial collateral. The European Parliament also wanted to extend the scope of what is accepted as collateral to interbank credit claims. For me it was acceptable for credit for micro-enterprises and small enterprises to be excluded, like consumer credits. The establishment of a harmonised legal framework for the use of credit claims as collateral in cross-border transactions helps enhance market liquidity and ensures the proper functioning of settlement systems in rapidly evolving markets. The new directives also introduce several simplifications and clarifications and definitions. These solutions will make an important contribution to strengthening the tools for managing instability in financial markets. My aim was to reach a compromise at first reading, so we were negotiating with the Council and Commission the whole time. I have also negotiated with other political groups, with Ms Berès and Ms Starkevičiūtė especially, in order to achieve a compromise that could satisfy everyone in the Parliament. I am very happy that the report was unanimously accepted by the Committee on Economic and Monetary Affairs. In the end I am also quite content with the compromise that will be voted during this week’s part-session. On most of the issues the negotiations went well and we agreed on the basic lines of this legislation. However, there were a few controversial issues as well and I did not get all the goals through. During the negotiations I was not able to get the support for the ECON proposal to amend the definition of the system which would have made it possible to grant the protection of the directive to systems based on the ECB legal act, and would have allowed the European Central Bank to designate such systems itself. I am happy that the European Commission stated during the negotiations that it is in principle in favour of such an amendment and will probably table a proposal to this effect in the near future. Regarding the financial collateral directive and the notifications, I could have wished that all the Member States had already abolished the notification requirements, which in my view only add bureaucracy and do not advance any particular objective; however, as I learned that this issue was extremely sensitive to some Member States I am quite satisfied that we got a review clause written in."@ro18
". – Vážený pán predsedajúci, mám potešenie byť spravodajkyňou správy o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a o smernici o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky. Zajtra odchádzam z Parlamentu a toto bude moja posledná legislatívna správa pre Európsky parlament, preto sa úprimne ospravedlňujem, ak budem dnes večer vystupovať trocha emocionálnejšie. Myslím si, že po piatich rokoch sa možno podarí presvedčiť tých zopár členských štátov, ktoré chcú naďalej požadovať oznámenia o nepotrebnosti tejto praktiky. Ako som sa už zmienila, som šťastná, že sa nám podarilo nájsť kompromis, na ktorom sme sa dokázali všetci zhodnúť. Dúfam, že vy, moji kolegovia, budete vo štvrtok hlasovať za tento právny predpis. Nakoniec by som rada povedala, že bolo pre mňa radosťou pracovať počas všetkých tých rokov s vami všetkými. Je to moja dvadsiata legislatívna správa a bude posledná. Bude mi chýbať Parlament, táto rokovacia sála a vy všetci. Táto téma nie je veľmi politická. Niekedy sa v Európskom parlamente zaoberáme aj dosť technickými otázkami. Som si však absolútne istá, že táto smernica, tento právny predpis tiež pomôže Európe napredovať. Jeho cieľom je aktualizovať smernice v súlade s najnovším vývojom trhu a v oblasti regulácie. Hlavná zmena, ktorú prináša smernica o konečnom zúčtovaní, je rozšírenie ochrany smernice na nočné vyrovnávanie a na vyrovnávanie medzi prepojenými systémami. Je to veľmi dôležité, pretože počet prepojení a miera interoperability v poslednej dobe veľmi výrazne vzrástli. Očakáva sa, že smernica MiFID, o ktorej som tiež mala tú česť pripraviť správu pre tento Parlament, a Európsky kódex správania pri zúčtovávaní a vyrovnávaní budú čoraz prevádzkyschopnejšie, a to znamená, že sa zvýši potreba koordinácie nášho zúčtovania a dohôd o finančných zárukách. Čo sa týka smernice o dohodách o finančných zárukách (FCD), veľmi dôležité je prijatie úverových pohľadávok ako finančného kolaterálu. Európsky parlament tiež chcel rozšíriť rozsah toho, čo je akceptované ako kolaterál, na medzibankové úverové pohľadávky. Pre mňa bolo prijateľné vylúčenie úverov pre mikropodniky a malé podniky, napríklad spotrebiteľských úverov. Zriadenie zosúladeného právneho rámca na používanie úverových pohľadávok ako kolaterálu pri cezhraničných transakciách pomáha posilňovať likviditu trhu a zaisťuje riadne fungovanie systémov vyrovnávania na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Nové smernice zavádzajú aj niekoľko zjednodušení, objasnení a vymedzení. Tieto riešenia budú dôležitým prínosom pre posilnenie nástrojov na riadenie nestability finančných trhov. Mojím cieľom bolo dosiahnuť kompromis v prvom čítaní, preto sme s Radou a Komisiou rokovali po celý čas. Rokovala som aj s inými politickými skupinami, najmä s pani Berèsovou a pani Starkevičiūtėovou, s cieľom dosiahnuť kompromis, ktorý by uspokojil všetkých v Parlamente. Som veľmi šťastná, že Výbor pre hospodárske a menové veci správu jednomyseľne prijal. Nakoniec som celkom spokojná aj s kompromisom, o ktorom sa bude hlasovať počas tohto plenárneho zasadnutia. Rokovania o väčšine otázok prebehli bez problémov a zhodli sme sa na základných otázkach týchto právnych predpisov. Vyskytlo sa však aj pár kontroverzných aspektov a nepresadila som všetky ciele. Počas rokovaní sa mi nepodarilo získať podporu v súvislosti s návrhom Výboru ECON pozmeniť a doplniť definíciu systému, čo by umožnilo poskytnúť ochranu smernicou systémom založeným na právnom akte ECB a umožnilo samotnej Európskej centrálnej banke takéto systémy stanoviť. Som veľmi rada, že Európska komisia počas rokovaní uviedla, že je v zásade za takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh a že pravdepodobne v blízkej budúcnosti predloží v tomto zmysle návrh. Čo sa týka smernice o dohodách o finančných zárukách a oznámení, mohla som si želať, aby všetky členské štáty už zrušili požiadavky na formálne oznámenie, ktoré podľa môjho názoru len znásobujú byrokraciu a nespĺňajú žiaden konkrétny cieľ. Keďže som sa však dozvedela, že táto otázka bola pre niektoré členské štáty veľmi citlivá, som celkom spokojná, že sme dopísali doložku o preskúmaní."@sk19
"Gospod predsednik, imela sem to čast, da sem bila poročevalka za temo o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in o direktivi o dogovorih o finančnem zavarovanju. Jutri zapuščam Parlament – to je moje zadnje zakonodajno poročilo za Evropski parlament –, zato se opravičujem, če bom nocoj malo bolj čustvena. Mislim, da bo mogoče po nekaj letih tudi tiste maloštevilne države članice, ki še vedno zahtevajo te predhodne notifikacije, prepričati, da bodo prenehale s to nepotrebno prakso. Kot sem že omenila, sem zadovoljna, da smo lahko poiskali kompromis, o katerem smo se lahko vsi strinjali. Upam, kolegi poslanci, da boste v četrtek glasovali o tej zakonodaji. Nazadnje pa naj povem še, da mi je bilo v veselje delati z vsemi vami ta zadnja leta. To je moje 20. in hkrati zadnje zakonodajno poročilo. Pogrešala bom Parlament, to stavbo in vse vas. To ni najbolj politična zadeva. Včasih v Evropskem parlamentu opravljamo čisto tehnična dela, vendar pa sem popolnoma prepričana, da bo ta direktiva, ta zakonodaja, Evropi pomagala naprej. Cilj te zakonodaje je posodobiti direktive v skladu z najnovejšim tržnim in zakonodajnim napredkom. Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša direktiva o dokončnosti poravnave pri plačilih, je razširiti področje zaščite direktive tako, da bo pokrivala tudi poravnavo v nočnem času in poravnavo med povezanimi sistemi; to je zelo pomembno, saj se je v zadnjem času močno povečalo število povezav in potrebo po interoperabilnosti. Direktiva MIFID, za katero sem prav tako imela čast biti poročevalka v Parlamentu, in Evropski kodeks ravnanja glede poravnave poslov z vrednostnimi papirji bosta postala vedno bolj uporabna, kar pomeni, da ne bo več potrebe po usklajevanju dogovorov o poravnavah in finančnih zavarovanjih. Glede Direktive o dogovorih o finančnem zavarovanju (FCD) je zelo pomembno, da sprejmemo kreditne zahtevke kot finančno zavarovanje. Evropski parlament je želel tudi razširiti obseg instrumentov, ki so sprejemljivi kot zavarovanja v medbančnih kreditnih zahtevkih. Zame je bila izključitev mikropodjetij in malih podjetij sprejemljiva, kot na primer potrošniška posojila. Vzpostavitev usklajenega pravnega okvira za uporabo kreditnih zahtevkov kot zavarovanj v čezmejnih poslih pomaga krepiti likvidnost trga in zagotavlja ustrezno delovanje sistemov poravnave v hitro razvijajočih se trgih. Nove direktive tudi uvajajo mnoge poenostavitve, pojasnila in opredelitve. Te rešitve bodo močno pripomogle h krepitvi orodij za upravljanje nestabilnosti finančnih trgov. Moj cilj je bil doseči kompromis na prvi obravnavi, zato smo se ves čas pogajali s Svetom in Komisijo. Pogajala sem se tudi z ostalimi političnimi skupinami, predvsem z gospo Berès in gospo Starkevičiūtė, da bi tako dosegli kompromis, ki bi zadovoljil vse v Parlamentu. Zelo sem zadovoljna, da je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve soglasno sprejel poročilo. Nazadnje pa sem prav tako zelo zadovoljna s kompromisom, o katerem bomo glasovali na delnem zasedanju ta teden. Pri mnogih zadevah so pogajanja potekala dobro in lahko smo se dogovorili o osnovnih smernicah te zakonodaje. Seveda pa je bilo tudi nekaj kontroverznih zadev, pri katerih nisem mogla uresničiti vseh svojih ciljev. Tako med pogajanji nisem uspela pridobiti podpore za predlog ECON o spremembi opredelitve sistema, ki bi omogočila, da bi v okvir zaščite direktive vključili sisteme, ki temeljijo na pravnem aktu ECB, ter tako omogočili Evropski centralni banki, da bi sama določila takšne sisteme. Vesela sem, da je Evropska komisija med pogajanji izjavila, da načeloma podpira takšno spremembo in bo najverjetneje kmalu predstavila predlog v tej smeri. Glede direktive o finančnih zavarovanjih in notifikacijah bi si želela, da bi vse države že ukinile zahtevo po notifikacijah, ki po mojem mnenju samo povečuje obseg birokracije in nima posebnega cilja; vendar pa, kot sem ugotovila, je ta zadeva zelo občutljiva za nekatere države članice, zato sem zadovoljna, da smo vključili določbo o preverjanju."@sl20
". Herr talman! Jag har haft nöjet att vara föredragande i frågan om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper samt direktivet om ställande av finansiell säkerhet. Jag lämnar parlamentet i morgon – det här blir mitt sista lagstiftningsbetänkande för Europaparlamentet – så jag ber om ursäkt om jag blir lite känslosam i kväll. Jag tror att efter fem år kan det fåtal medlemsstater som fortfarande vill kräva dessa förhandsanmälningar övertygas om att sluta upp med denna onödiga vana. Som jag tidigare har nämnt är jag glad att vi kunde uppnå en kompromiss som vi alla kunde vara överens om. Jag hoppas att ni, mina kolleger, kommer att rösta för den här lagstiftningen på torsdag. Avslutningsvis vill jag säga att det har varit ett nöje att samarbeta med er alla under dessa år. Detta är mitt 20:e lagstiftningsbetänkande, och det blir också mitt sista. Jag kommer att sakna parlamentet, kammaren och er alla. Detta är inte den mest politiska frågan. Ibland är det vi gör i Europaparlamentet ganska tekniskt, men jag är absolut säker på att detta direktiv, denna lagstiftning, också kommer att hjälpa Europa att gå framåt. Syftet med lagstiftningen är att uppdatera direktiven efter den senaste utvecklingen på marknaden och när det gäller regler. Huvudförändringen i direktivet om slutgiltig avveckling är att utvidga direktivets skydd så att det även omfattar avveckling nattetid och avveckling mellan sammanlänkade system. Detta är mycket viktigt eftersom antalet sammanlänkningar och behovet av driftskompatibilitet har ökat enormt den senaste tiden. Direktivet om marknader för finansiella instrument, som jag också hade äran att vara föredragande för här i kammaren, liksom den europeiska uppförandekoden för clearing och avveckling förväntas bli alltmer operativa, och det innebär att vi har ett större behov av att samordna våra system för avveckling och finansiell säkerhet. När det gäller direktivet om ställande av finansiell säkerhet (FCD) är det mycket viktigt att acceptera kreditfordringar som finansiell säkerhet. Europaparlamentet ville också utvidga omfattningen av vad som accepteras som säkerhet för kreditfordringar mellan banker. För mig var det acceptabelt att krediter till mikroföretag och små företag utesluts, precis som konsumentkrediter. Inrättandet av en harmoniserad juridisk ram för användning av kreditfordringar som säkerhet i gränsöverskridande transaktioner bidrar till att förbättra marknadens likviditet och säkerställa att system för avveckling fungerar korrekt på snabbt utvecklade marknader. De nya direktiven innebär också flera förenklingar, klargöranden och definitioner. Dessa lösningar kommer att utgöra ett viktigt bidrag till att stärka verktygen för att hantera instabilitet på finansmarknaderna. Mitt mål var att nå en kompromiss vid den första behandlingen, så vi förhandlade hela tiden med rådet och kommissionen. Jag har också förhandlat med andra politiska grupper, särskilt med Pervenche Berès och Margarita Starkevičiūtė, för att uppnå en kompromiss som alla i parlamentet skulle vara nöjda med. Jag är mycket glad att betänkandet accepterades enhälligt av utskottet för ekonomi och valutafrågor. I slutändan är jag också ganska nöjd med kompromissen som kommer att röstas igenom under sammanträdet denna vecka. I de flesta frågor gick förhandlingarna bra, och vi kom överens om de grundläggande linjerna i lagstiftningen. Det fanns emellertid också ett antal kontroversiella frågor, och jag lyckades inte föra alla i mål. Under förhandlingarna kunde jag inte få stöd för förslaget från utskottet för ekonomi och valutafrågor att ändra definitionen av systemet så att direktivet skulle kunna skydda system baserade på ECB-rättsakten och så att Europeiska centralbanken skulle kunna utforma sådana system själv. Jag är glad att Europeiska kommissionen slog fast under förhandlingarna att den i princip är för ett sådant ändringsförslag och sannolikt kommer att lägga fram ett förslag om detta inom en snar framtid. Vad gäller direktivet om finansiell säkerhet och förhandsanmälan kunde jag ha önskat att alla medlemsstater redan hade övergivit kraven på förhandsanmälningar, vilka enligt min uppfattning endast medför byråkrati och inte för oss närmare någon målsättning. När jag fick veta att frågan var extremt känslig för vissa medlemsstater är jag emellertid nöjd att vi fick en klausul om översyn inskriven."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,10,13,4,21,9
"ex-ante"14,13,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph