Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-435"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.40.2-435"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me begin by paying a genuine heartfelt tribute to Guido Sacconi’s work on this. It has been a pleasure to work with him. One of these days I may even learn Italian and be able to communicate with him properly, though he is leaving Parliament next year. He has done a fantastic job on this regulation. Europe’s car industry is particularly significant. It is very important in many ways: millions of people in Europe depend for their jobs and their livelihood on this very important and in some respects cutting-edge industry. It certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet. Through various measures we have succeeded in exporting much of the rest of our manufacturing capacity outside Europe. We have to be very careful that we do not do the same with the car industry. I have to say that I thought the original Commission proposal was too draconian and placed too many burdens on the car industry, and large parts of it were probably unachievable without major change within industry. However, we have now arrived at a very good and acceptable compromise. It was important that instead of always wielding the big stick we left some space for carrots. I think we have done that now: we have put in incentives for the manufacturers to develop cleaner and greener technology rather than threatening them all the time with swingeing penalties. We must never forget the important role that the Member States will need to play in this, in terms of adjusting their tax systems to make the incentives for buying cleaner and greener cars much more attractive. It is a good proposal now, and my group will support it in the vote tomorrow. I thank Guido Sacconi once again for his work. I think that, after much negotiation, much argument and much debate, we have reached an acceptable compromise, and I pay tribute to the French presidency for that. Albeit, I think the whole first-reading process is severely flawed, and I hope we do not adopt this for future legislative acts."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi začít tím, že upřímně vzdám hold práci pana Guida Sacconiho, kterou v této věci vykonal. Bylo potěšením s ním pracovat. Možná, že se jednou dokonce naučím italsky, abych s ním mohl náležitě komunikovat, ačkoli tento Parlament příští rok opouští. V případě tohoto nařízení odvedl fantastickou práci. Evropský automobilový průmysl je mimořádně významný. Hraje důležitou roli v mnoha ohledech: jedná se o velmi významné a v určitých ohledech špičkové odvětví, na němž závisí pracovní místa a živobytí milionů lidí v Evropě a které bezpochyby představuje velkou část vývozu naší výroby. Prostřednictvím různých opatření jsme dokázali to, že většinu zbývající výrobní kapacity vyvážíme mimo Evropu. Musíme být velmi opatrní, abychom to samé neučinili i v případě automobilového průmyslu. Musím říci, že o původním návrhu Komise jsem si myslel, že je příliš drakonický, že na automobilový průmysl klade příliš velkou zátěž a že velké většiny jeho cílů nebude pravděpodobně možné dosáhnout bez velké změny v tomto odvětví. Nyní jsme však dospěli k velmi dobrému a přijatelnému kompromisu. Bylo důležité, abychom namísto neustálého využívání metody biče ponechali určitý prostor i pro metodu cukru. Myslím, že nyní jsme to udělali: místo neustálého vyhrožování výrobcům obrovskými sankcemi jsme do návrhu zařadili pobídky, jež je motivují k rozvoji čistších a ekologicky šetrnějších technologií. Nikdy nesmíme zapomenout na to, že členské státy budou muset v této záležitosti hrát důležitou roli a přizpůsobit své daňové systémy tak, aby byly pobídky pro nákup ekologicky čistších a šetrnějších automobilů mnohem atraktivnější. Návrh je v tuto chvíli dobrý a moje skupina ho na zítřejším hlasování podpoří. Ještě jednou děkuji panu Guidu Sacconimu za jeho práci. Myslím si, že po mnoha jednáních, polemikách a diskusích jsme dosáhli přijatelného kompromisu, a vzdávám za to hold francouzskému předsednictví. Přesto si myslím, že celý postup prvního čtení je velice špatný a doufám, že v případě budoucích legislativních aktů takový přístup nezaujmeme."@cs1
"Hr. formand! Lad mig starte med at sende en oprigtig og dybfølt tak til hr. Sacconi for hans arbejde med denne forordning. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med ham. En skønne dag vil jeg måske lære italiensk og kunne kommunikere rigtigt med ham, selv om han forlader Parlamentet næste år. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde med denne forordning. Den europæiske bilindustri er særlig vigtig, og det er den på flere måder. Millioner af mennesker i Europa er i forhold til deres arbejde og levebrød afhængige af denne særdeles vigtige industri, som på visse områder er en spydspidsindustri. Den tegner sig klart for en stor del af vores produktion til eksport. Vi har gennem diverse foranstaltninger formået at flytte en stor del af vores øvrige produktionskapacitet væk fra Europa. Vi skal passe meget på, at vi ikke gør det samme med bilindustrien. Jeg må sige, at jeg følte, at Kommissionens oprindelige forslag var urimeligt hårdt over for bilindustrien og pålagde den for mange byrder. Desuden ville store dele af forslaget sandsynligvis ikke kunne gennemføres uden radikale ændringer inden for industrien. Vi er imidlertid nu nået frem til et rigtig godt og acceptabelt kompromis. Det var vigtigt, at vi i stedet for hele tiden at bruge pisken gjorde plads til nogle gulerødder. Det mener jeg, at vi har gjort nu. Vi har indføjet incitamenter, der skal få fabrikanterne til at udvikle renere og mere miljøvenlige teknologier, i stedet for hele tiden at true dem med sanktioner. Vi må aldrig glemme den vigtige rolle, som medlemsstaterne samtidig er nødt til at spille ved at tilpasse deres afgiftssystemer og dermed styrke incitamenterne for at købe renere og mere miljøvenlige biler. Det er et godt forslag nu, og min gruppe vil støtte det ved afstemningen i morgen. Jeg takker endnu engang hr. Sacconi for hans indsats. Jeg mener, at vi efter mange forhandlinger, mange meningsudvekslinger og megen debat er nået frem til et acceptabelt kompromis, og det roser jeg det franske formandskab for. Jeg syntes imidlertid, at hele førstebehandlingen var særdeles mangelfuld, og jeg håber ikke, at det vil gentage sig i forbindelse med kommende retsakter."@da2
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich die Arbeit von Guido Sacconi zu diesem Thema von ganzem Herzen würdigen. Es war mir eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es kann sein, dass ich demnächst sogar Italienisch lerne, um in der Lage zu sein, richtig mit ihm zu reden, auch wenn er im kommenden Jahr aus dem Parlament ausscheidet. Er hat in Bezug auf diese Verordnung hervorragende Arbeit geleistet. Die europäische Automobilindustrie ist besonders wichtig. Sie ist wichtig aus verschiedenen Gründen: Millionen von Menschen in Europa hängen, was ihren Arbeitsplatz und ihr Auskommen anbelangt, von dieser äußerst wichtigen und in mancher Hinsicht innovativen Branche ab. Sie trägt zweifellos zu einem Großteil unserer Produktionsexporte bei. Durch diverse Maßnahmen ist es uns gelungen, viel unserer übrigen Produktionskapazität ins europäische Ausland zu exportieren. Wir müssen sehr darauf achten, dass wir mit der Automobilindustrie nicht dasselbe tun. Ich muss sagen, dass ich dachte, der ursprünglich Kommissionsvorschlag sei zu drakonisch und würde der Automobilindustrie zu viele Lasten auferlegen, und dass große Teile davon nicht zu erreichen seien, ohne die Automobilindustrie stark zu verändern. Allerdings haben wir nun einen sehr guten und akzeptablen Kompromiss gefunden. Es war wichtig, dass wir, statt immer nur die Peitsche zu schwingen, auch Raum für Zuckerbrot ließen. Ich denke, das wir dies nun geschafft haben: Wir haben Anreize für die Hersteller zur Entwicklung saubererer und umweltfreundlicherer Technologien einbezogen, anstatt ihnen immerzu mit scharfen Sanktionen zu drohen. Wir dürfen nie die wichtige Rolle vergessen, die die Mitgliedstaaten diesbezüglich spielen müssen. So müssen sie ihre Steuersysteme anpassen, um Anreize zu schaffen, die den Kauf saubererer und umweltfreundlicherer Fahrzeuge wesentlich attraktiver machen. Nun haben wir einen guten Vorschlag, und meine Fraktion wird ihn in der morgigen Abstimmung unterstützen. Ich danke Guido Sacconi erneut für seine Arbeit. Meines Erachtens haben wir nach ausgedehnten Verhandlungen, vielen Diskussionen und einer langen Aussprache einen akzeptablen Kompromiss erreicht, und dafür zolle ich der französischen Präsidentschaft meine Anerkennung. Dessen ungeachtet denke ich, dass das Verfahren der gesamten ersten Lesung in hohem Maße mangelhaft ist, und ich hoffe, dass es bei künftigen Rechtsakten keine Schule macht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τιμώντας αληθινά και θερμά το έργο του Guido Sacconi σχετικά με αυτό το θέμα. Ήταν ευχαρίστησή μου να συνεργάζομαι μαζί του. Κάποια στιγμή ενδέχεται να μάθω ακόμη και Ιταλικά και να μπορώ να επικοινωνώ μαζί του σωστά, παρότι φεύγει από το Κοινοβούλιο το επόμενο έτος. Το έργο του ήταν φανταστικό γι’ αυτό τον κανονισμό. Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ σημαντική με πολλούς τρόπους: οι θέσεις εργασίας και η ζωή εκατομμυρίων ατόμων στην Ευρώπη εξαρτώνται από αυτή την ιδιαίτερα σημαντική και από πολλές απόψεις πρωτοποριακή βιομηχανία. Βέβαια είναι υπεύθυνη για μεγάλο ποσοστό της κατασκευαστικής αγοράς που έχουμε στον τομέα των εξαγωγών. Με διάφορα μέτρα κατορθώσαμε να εξάγουμε την εναπομένουσα βιομηχανική μας ικανότητα εκτός Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην κάνουμε το ίδιο με την αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει να δηλώσω ότι νόμιζα ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν υπερβολικά δρακόντεια και έδινε υπερβολικά πολλές ευθύνες στην αυτοκινητοβιομηχανία και μεγάλα μέρη της πιθανότατα ήταν ανέφικτα χωρίς σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό της βιομηχανίας. Ωστόσο, τώρα έχουμε φτάσει σε έναν ιδιαίτερα σωστό και αποδεκτό συμβιβασμό. Ήταν σημαντικό ότι, αντί να επιβάλλουμε ποινές πάντοτε, αφήσαμε κάποιο περιθώριο για ανταμοιβή. Νομίζω ότι τώρα το έχουμε κάνει: δώσαμε κίνητρα στους κατασκευαστές για να αναπτύξουν πιο καθαρή και πιο οικολογική τεχνολογία παρά να τους απειλούμε συνεχώς με αυστηρές ποινές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τον σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να παίξουν σε αυτό το εγχείρημα τα κράτη μέλη, σχετικά με την προσαρμογή των φορολογικών συστημάτων τους ώστε να καταστήσουν τα κίνητρα για την αγορά πιο καθαρών και πιο οικολογικών αυτοκινήτων πολύ πιο ελκυστική. Τώρα είναι μια σωστή πρόταση και η ομάδα μου θα την υποστηρίξει στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αύριο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Guido Sacconi για το έργο του. Νομίζω ότι, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, πολλές διαφωνίες και πολλές συζητήσεις, έχουμε καταλήξει σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό και αποτίνω φόρο τιμής στη Γαλλική Προεδρία γι’ αυτό. Εντούτοις, θεωρώ ότι το σύνολο της διαδικασίας πρώτης ανάγνωσης έχει σημαντικές ατέλειες και ελπίζω ότι δεν θα το εγκρίνουμε για μελλοντικές νομοθετικές πράξεις."@el10
"Señor Presidente, permítame empezar elogiando el trabajo de Guido Sacconi. Ha sido un placer trabajar con él. Un día de estos puede que aprenda italiano y sea capaz de comunicarme con él de manera apropiada, aunque vaya a dejar el Parlamento al año que viene. Ha hecho un trabajo fantástico en este reglamento. La industria automovilística europea es particularmente importante. Es muy importante en muchos sentidos: el trabajo y el sustento de millones de europeos dependen de esta importante y en algunos aspectos avanzada industria. Sin duda representa una importante proporción de nuestras exportaciones de productos fabricados en Europa. A través de varias medidas hemos conseguido exportar gran parte del resto de nuestra capacidad de producción fuera de Europa. Tenemos que ser muy cuidadosos para no hacer lo mismo con la industria automovilística. Debo decir que pensaba que la propuesta original de la Comisión era muy draconiana y imponía demasiadas cargas a la industria automovilística, y gran parte de ella era probablemente inalcanzable sin un importante cambio en la industria. En cualquier caso, ahora hemos llegado a un compromiso muy positivo y aceptable. Ha sido importante que en vez de estar siempre amenazando con el garrote, hayamos dejado espacio para los incentivos. Creo que ahora lo hemos conseguido: hemos introducido incentivos para los fabricantes para que desarrollen tecnologías más limpias y ecológicas en vez de amenazarles todo el tiempo con enormes sanciones. No debemos olvidar nunca el importante papel que los Estados miembros tendrán que jugar ahora con respecto al ajuste de sus sistemas fiscales, al objeto de que la adquisición de vehículos más limpios y ecológicos resulte mucho más atractiva. Ahora es una buena propuesta, y mi Grupo la apoyará en la votación de mañana. Le doy las gracias a Guido Sacconi una vez más por su trabajo. Creo que, después de mucha negociación, mucha discusión y mucho debate, hemos llegado a un compromiso aceptable y felicito a la Presidencia francesa por ello. No obstante, creo que todo el proceso en primera lectura es muy deficiente y espero que no lo adoptemos para futuros actos legislativos."@es21
"Austatud juhataja, lubage mul alustada, avaldades siirast ja südamest tulevat tunnustust Guido Sacconi tööle. Temaga on olnud rõõm koos töötada. Kunagi õpin ma võib-olla isegi itaalia keele ära ja saan temaga korralikult suhelda, ehkki ta lahkub järgmisel aastal parlamendist. Ta on selle määruse kallal fantastilist tööd teinud. Euroopa autotööstus on eriti tähtis. See on oluline mitmel erineval moel: Euroopas sõltuvad miljonite inimeste töökohad ja elatusallikad sellest väga tähtsast ja mitmes suhtes eesliinil olevast tööstusharust. Kindlasti langeb selle arvele suur osa meie tootva tööstuse ekspordist. Paljude meetmete kaudu on meil õnnestunud eksportida suur osa meie ülejäänud tootmisvõimsustest väljapoole Euroopat. Peame olema väga hoolikad, et autotööstusega mitte sedasama teha. Pean ütlema, et arvasin, et algne komisjoni ettepanek oli liiga drakooniline ja asetas autotööstusele liiga suure koormuse ning osad sellest olid tõenäoliselt saavutamatud ilma suurte muudatusteta tööstusharus. Siiski oleme nüüd jõudnud väga hea ja vastuvõetava kompromissini. Oli tähtis, et pidevalt suure piitsaga vehkimise asemel jätaksime me natuke ruumi präänikule. Ma arvan, et nüüd oleme seda teinud: oleme sisse viinud stiimulid tootjatele puhtama ja rohelisema tehnoloogia arendamiseks, selle asemel et neid kogu aeg hirmsate karistustega ähvardada. Me ei tohi kunagi unustada olulist rolli, mida liikmesriigid peavad hakkama selles mängima, kohandades ümber oma maksusüsteeme, et muuta puhtamate ja rohelisemate autode ostmise stiimulid palju peibutavamaks. Nüüdseks on see hea ettepanek ja minu fraktsioon kavatseb seda homme hääletusel toetada. Ma tänan veel kord Guido Sacconit töö eest. Arvan, et pärast pikki läbirääkimisi, paljusid vaidlusi ja arutelusid oleme saavutanud vastuvõetava kompromissi ja ma avaldan sel puhul tunnustust eesistujariik Prantsusmaale. Sellegipoolest olen ma arvamusel, et kogu esimese lugemise menetlus on tõsiselt vigane ja ma loodan, et me seda tulevaste õigusaktide jaoks vastu ei võta."@et5
". Arvoisa puhemies, sallikaa minun aluksi kehua vilpittömästi ja täydestä sydämestä Guido Sacconin tässä asiassa tekemää työtä. On ollut ilo työskennellä hänen kanssaan. Saatanpa vielä jonain päivänä opiskella italiaa ja pystyä kommunikoimaan hänen kanssaan kunnolla, vaikka hän jättääkin parlamentin ensi vuonna. Hän on tehnyt hienoa työtä tämän asetuksen puolesta. Euroopan autoteollisuudella on erityisen tärkeä merkitys. Se on tärkeä useallakin tapaa: miljoonien eurooppalaisten ihmisten työpaikat ja heidän toimeentulonsa riippuvat tästä erittäin tärkeästä ja joiltain osin huipputeknologiaa edustavasta teollisuudenalasta. Se tosiaan edustaa merkittävää osuutta teollisuutemme viennistä. Olemme erilaisin toimin onnistuneet siirtämään merkittävän osan muusta tuotantokapasiteetistamme Euroopan ulkopuolelle. Meidän on oltava hyvin varovaisia, ettei autoteollisuuden kanssa käy samoin. Minun on sanottava, että mielestäni alkuperäinen komission ehdotus oli liian tiukka ja asetti liian paljon raskaita velvoitteita autoteollisuudelle, ja laajoilta osin se oli luultavasti mahdoton toteuttaa ilman merkittävää teollisuudenalan sisäistä muutosta. Olemme nyt kuitenkin päässeet erittäin hyvään ja hyväksyttävissä olevaan kompromissiin. Oli tärkeää, että sen sijaan, että aina vain tarjoaisimme keppiä, jätimme hieman sijaa myös porkkanoille. Mielestäni näin olemme nyt tehneet: olemme tarjonneet valmistajille kannustimia puhtaamman ja ympäristöystävällisemmän teknologian kehittämiseen sen sijaan, että uhkailisimme heitä jatkuvasti ankarilla rangaistuksilla. Emme saa kuitenkaan unohtaa, miten tärkeä rooli jäsenvaltioille jää, sillä niiden on mukautettava verojärjestelmiään siten, että kannustimista puhtaampien ja ympäristöystävällisempien autojen ostoon tulee huomattavasti houkuttelevampia. Ehdotus on nyt hyvä, ja ryhmäni antaa sille tukensa huomisessa äänestyksessä. Kiitän Guido Sacconia vielä kerran hänen tekemästään työstä. Olen sitä mieltä, että neuvoteltuamme, väiteltyämme ja keskusteltuamme pitkään ja hartaasti, olemme saaneet aikaan hyväksyttävissä olevan kompromissin, ja mielestäni tästä kuuluu kunnia puheenjohtajavaltio Ranskalle. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että koko ensimmäisen käsittelyn prosessissa on vakavia puutteita, ja toivon, ettemme toimi samalla tavalla tulevien säädösten yhteydessä."@fi7
". Monsieur le Président, permettez-moi de commencer en rendant un hommage authentique et venu du fond du cœur au travail de Guido Sacconi. Ça a été un plaisir de travailler avec lui. Un jour, j’apprendrai peut-être même l’italien et pourrai communiquer avec lui convenablement, même si je sais qu’il quittera le Parlement l’année prochaine. Il a réalisé un travail fantastique sur ce règlement. L’industrie automobile européenne est particulièrement importante. Elle est très importante pour différentes raisons: des millions de personnes en Europe dépendent, pour leur emploi et leur gagne-pain, de cette industrie essentielle, et pour certains aspects, de pointe. Elle représente à n’en pas douter un pourcentage élevé de nos débouché d’exportation. Grâce à différentes mesures, nous avons réussi à exporter une grande partie du reste de notre capacité de production en dehors de l’Europe. Nous devons faire attention à ne pas reproduire la même chose avec l’industrie automobile. Je dois dire que je pensais que la proposition originale de la Commission était trop draconienne et faisait peser trop de charges sur l’industrie automobile, et que nombre de ses aspects étaient probablement irréalisables sans apporter de modifications majeures à l’industrie. Cependant, nous sommes maintenant parvenus à un compromis très bon et acceptable. Il était important qu’au lieu de toujours brandir le bâton, nous laissions de la place pour la carotte. Je pense que c’est ce que nous avons fait: nous avons inclus des mesures d’encouragement pour que les fabricants développent des technologies plus propres et plus vertes plutôt que de toujours les menacer d’amendes salées. Nous ne devons jamais oublier le rôle important que les États membres devront jouer afin d’ajuster leur système fiscal pour rendre beaucoup plus attractives les mesures d’encouragement liées à l’achat de voitures plus propres et plus vertes. Cette proposition est maintenant une bonne proposition et mon groupe lui apportera son soutien lors du vote de demain. Je remercie une nouvelle fois Guido Sacconi pour son travail. Je pense que, après tant de négociations, de discussions et de débats, nous avons atteint un compromis acceptable et je rends pour cela hommage à la Présidence française. Je pense cependant que l’ensemble de la procédure de première lecture est très imparfait et j’espère que nous ne l’adopterons pas pour d’autres actes législatifs futurs."@fr8
"Elnök úr, hadd kezdjem azzal, hogy őszinte és legmélyebb elismerésemet fejezem ki Guido Sacconi úrnak e témakörben végzett munkájáért. Nagy élvezet volt vele dolgozni. Talán egyszer még olaszul is megtanulok, és így megfelelően beszélgethetünk majd egymással. Bár igaz, jövőre ő elhagyja a Parlamentet. E rendelet kapcsán fantasztikus munkát végzett. Európa gépjárműipara különös jelentőséggel bír. Számos tekintetben nagyon fontosnak tekinthető: Európában emberek millióinak munkája, megélhetése függ ettől a nagyon fontos és bizonyos vonatkozásokban borotvaélen táncoló ipartól. Az tény, hogy feldolgozott-termék-kivitelünk jelentős hányadát ez az iparág adja. Különböző intézkedésekkel sikerült Európán kívülre telepítenünk feldolgozó kapacitásaink tekintélyes részét. Nagyon gondosan kell eljárnunk azonban, hogy ez ne ismétlődhessen meg a gépjárműipar esetében is! El kell mondanom, hogy az eredeti bizottsági javaslatot túl szigorúnak találtam, amely túlságosan nagy terheket rótt a gépjárműiparra, és rendelkezéseinek jelentős része aligha lett volna teljesíthető az ipar mélyreható átalakítása nélkül. Most viszont egy nagyszerű és elfogadható kompromisszum van a kezünkben. Általában is nagyon fontos, hogy a furkósbot állandó lóbálása mellett hagyjunk helyet a mézesmadzagnak is. Most, úgy vélem, ezt tettük: a hatalmas büntetésekkel való fenyegetés helyett ösztönzőkkel bátorítjuk a gyártókat tisztább és zöldebb technológiák kifejlesztésére. Nem feledkezhetünk meg arról a fontos szerepről, amelyet a tagállamoknak kell majd játszaniuk e kérdés kapcsán abban a tekintetben, hogy adózási rendszerük kiigazításával ösztönözzenek a tisztább és zöldebb gépkocsik vásárlására. Mostani állapotában jó ez a javaslat, és képviselőcsoportom támogatja majd a holnapi szavazáskor. Még egyszer köszönöm Guido Sacconinak munkáját. Úgy vélem, hogy hosszú tárgyalásokat, sok eszmecserét, és még több vitát követően elfogadható kompromisszum született. Elismerésemet fejezem ki ezért a francia elnökségnek is. Ámbár azt hiszem, hogy az egész elsőolvasatos eljárásban súlyos hibák rejlenek, és remélem, hogy a jövőbeni törvénykezési eljárásoknál ezt nem fogadjuk el!"@hu11
". Signor Presidente, consentitemi di rendere omaggio all’onorevole Sacconi per questa relazione. E’ stato un piacere lavorare con lui. Uno di questi giorni forse deciderò di studiare l’italiano, e forse riuscirò a comunicare con lui in maniera adeguata, benché egli l’anno prossimo lasci il Parlamento. Bisogna riconoscere che ha fatto un lavoro splendido per questo regolamento. L’industria automobilistica europea è particolarmente importante, da molti punti di vista: milioni di europei dipendono da quest’industria – essenziale e per alcuni aspetti molto avanzata – per il loro lavoro e la loro sopravvivenza. Essa certamente è responsabile di una grossa fetta delle nostre esportazioni manifatturiere. Con l’approvazione di varie misure, siamo riusciti a esportare gran parte della rimanente capacità manifatturiera fuori dall’Europa; adesso dobbiamo badare a non fare altrettanto con l’industria automobilistica. Pensavo che la proposta iniziale della Commissione fosse troppo drastica e imponesse oneri eccessivi all’industria automobilistica – gran parte dei quali irrealizzabili senza radicali cambiamenti nel settore. Adesso però abbiamo raggiunto un compromesso eccellente e pienamente accettabile. Era importante mettere da parte il bastone per un po’ e passare alla carota; e credo che ci siamo riusciti. Abbiamo offerto incentivi ai produttori per sviluppare una tecnologia meno inquinante, invece di minacciarli con sanzioni durissime. Non dobbiamo dimenticare l’importante ruolo che gli Stati membri dovranno svolgere, per adeguare i propri sistemi fiscali e rendere più invitanti gli incentivi all’acquisto di automobili meno inquinanti. Adesso abbiamo una buona proposta, che il mio gruppo sosterrà nella votazione di domani. Ringrazio ancora una volta l’onorevole Guido Sacconi per il suo lavoro. Dopo lunghi negoziati, varie discussioni e innumerevoli dibattiti, abbiamo raggiunto un compromesso accettabile, per il quale rendo omaggio alla presidenza francese. Credo però che l’intera procedura di prima lettura sia notevolmente lacunosa, e mi auguro che non la adotteremo per i futuri atti legislativi."@it12
"Pone pirmininke, leiskite man pirmiausia tikrai nuoširdžiai atiduoti pagarbos duoklę Guido Sacconi už atliktą darbą. Vieną dieną aš net gal išmoksiu italų kalbą ir galėsiu su juo bendrauti tinkamai, nors kitąmet jis ketina palikti Parlamentą. Jis atliko didžiulį darbą šio reglamento atžvilgiu. Europos automobilių pramonė mūsų gyvenime užima ypač svarbią vietą. Ji labai svarbi daugeliu požiūrių: milijonai žmonių Europoje yra priklausomi užimtumo ir pragyvenimo požiūriu nuo šios labai svarbios ir tam tikrais atžvilgiais pažangios pramonės šakos. Jai, be abejonės, tenka didžioji mūsų gamybos pramonės produkcijos eksporto dalis. Įgyvendindami įvairias priemones nemažą likusio savo gamybinio pajėgumo dalį eksportavome už Europos ribų. Turime būti labai apdairūs, kad to nepadarytumėme ir su automobilių pramone. Turiu pasakyti, kad pirminį Komisijos pasiūlymą laikiau per daug drakonišku, užtraukiančiu pernelyg sunkią naštą automobilių pramonei ir daug ko, kas jame numatyta, tikriausiai nebūtų įmanoma įgyvendinti iš esmės nepertvarkius šios pramonės. Tačiau dabar mums pavyko pasiekti labai gerą ir priimtiną kompromisą. Labai svarbu, kad užuot grūmoję kaip visad didele lazda, mes taip pat palikome vietos morkoms. Manau, dabar mes tai padarėme: užuot visą laiką grasinę gamintojams didžiulėmis baudomis, mes įtraukėme į reglamentą priemones, skatinančias gamintojus plėtoti švaresnes ir ekologiškesnes technologijas. Niekada neturime užmiršti to, kad šiuo atžvilgiu valstybėms narėms tenka svarbus vaidmuo, nes jos turės priderinti savo mokesčių sistemas prie šių paskatų pirkti švaresnius ir ekologiškesnius automobilius, kad jos taptų patrauklesnės. Dabar tai geras pasiūlymas ir mano frakcija rytoj už jį balsuos. Dar kartą dėkoju Guido Sacconi už jo darbą. Manau, kad dabar, kai buvo tiek daug derėtasi, ginčytasi ir diskutuota, mes pasiekėme priimtiną kompromisą ir už tai noriu atiduoti duoklę Tarybai pirmininkaujančiai Prancūzijai, nors ir manau, kad visas pirmojo svarstymo procesas vyko labai netinkamai. Tikiuosi, kad ateityje priimant teisės aktus tokia praktika nebus taikoma."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, iesākumā ļaujiet izrādīt patiesi dziļu cieņu par darbu pie šīs vienošanās. Man bija tas gods strādāt kopā ar viņu. Kādudien es pat varētu iemācīties itāliešu valodu, lai varētu ar viņu pienācīgi sazināties, kaut gan viņš nākamajā gadā dodas prom no Parlamenta. Viņš izdarījis fantastisku darbu, strādājot pie šīs regulas. Eiropas autobūves nozare ir īpaši nozīmīga. Tā ir ļoti svarīgi daudzējādi — miljoniem cilvēku Eiropā darbs ir un iztika ir atkarīga no šīs ļoti svarīgās un savā ziņā mūsdienīgās nozares. Tā noteikti veido lielu daļu mūsu ražotāju eksporta noieta. Ar vairāku pasākumu palīdzību mums ir izdevies eksportēt lielu daļu mūsu ražošanas jaudas ārpus Eiropas. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai to pašu neizdarītu autobūves nozarē. Jāatzīst, ka es domāju, ka sākotnējais Komisijas priekšlikums ir pārāk drakonisks un uzliek pārāk lielu slogu autobūves nozarei, un daudzas tā daļas varbūt nebūtu iespējamas, neveicot lielas izmaiņas nozarē. Tomēr tagad esam nonākuši pie ļoti laba un pieņemama kompromisa. Bija svarīgi tā vietā, lai nepārtraukti vicinātu pātagu, mēs atstātu vietu burkānam. Es domāju, ka tagad esam to izdarījuši — mēs esam iekļāvuši stimulus ražotājiem izstrādāt tīrāku un videi draudzīgāku tehnoloģiju, nevis tiem visu laiku draudēt ar milzīgiem sodiem. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst svarīgo uzdevumu, kas tajā būs jāveic dalībvalstīm attiecībā uz to nodokļu sistēmām, lai stimulus iegādāties tīrākus un videi draudzīgākus automobiļus padarītu pievilcīgākus. Tagad tas ir labs priekšlikums, un mana grupa rītdienas balsojumā to atbalstīs. Es vēlreiz pateicos par viņa darbu. Es domāju, ka pēc ilgām sarunām, daudziem strīdiem un debatēm mēs esam panākuši pieņemamu kompromisu, un es par to izsaku atzinību Francijas prezidentūrai. Lai gan es uzskatu, ka visa pirmā lasījuma procedūra ir ārkārtīgi kļūdaina, es ceru ka mēs to nepieņemsim turpmākiem tiesību aktiem."@lv13
"Mr President, let me begin by paying a genuine heartfelt tribute to Guido Sacconi’s work on this. It has been a pleasure to work with him. One of these days I may even learn Italian and be able to communicate with him properly, though he is leaving Parliament next year. He has done a fantastic job on this regulation. Europe’s car industry is particularly significant. It is very important in many ways: millions of people in Europe depend for their jobs and their livelihood on this very important and in some respects cutting-edge industry. It certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet. Through various measures we have succeeded in exporting much of the rest of our manufacturing capacity outside Europe. We have to be very careful that we do not do the same with the car industry. I have to say that I thought the original Commission proposal was too draconian and placed too many burdens on the car industry, and large parts of it were probably unachievable without major change within industry. However, we have now arrived at a very good and acceptable compromise. It was important that instead of always wielding the big stick we left some space for carrots. I think we have done that now: we have put in incentives for the manufacturers to develop cleaner and greener technology rather than threatening them all the time with swingeing penalties. We must never forget the important role that the Member States will need to play in this, in terms of adjusting their tax systems to make the incentives for buying cleaner and greener cars much more attractive. It is a good proposal now, and my group will support it in the vote tomorrow. I thank Guido Sacconi once again for his work. I think that, after much negotiation, much argument and much debate, we have reached an acceptable compromise, and I pay tribute to the French presidency for that. Albeit, I think the whole first-reading process is severely flawed, and I hope we do not adopt this for future legislative acts."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, laat ik beginnen met mijn oprechte respect uit te spreken voor het werk van Guido Sacconi over dit onderwerp. Het was een genoegen met hem samen te werken. Misschien ga ik binnenkort zelfs wel Italiaans leren om eens echt met hem te kunnen praten, hoewel hij het Parlement volgend jaar verlaat. Hij heeft geweldig werk verricht voor deze verordening. De Europese auto-industrie is van grote betekenis, en wel op verschillende manieren: miljoenen mensen in Europa zijn voor hun werk en levensonderhoud afhankelijk van deze zeer belangrijke en in sommige opzichten zeer geavanceerde industrie. Deze industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van onze totale export van producten uit de verwerkende industrie. Door diverse maatregelen is nu een groot deel van onze overige productiecapaciteit buiten Europa gelokaliseerd. We moeten goed oppassen dat er niet hetzelfde gebeurt met de auto-industrie. Ik moet zeggen dat ik dacht dat het oorspronkelijke voorstel van de Commissie te streng was en een te zware last op de auto-industrie legde. Een groot deel ervan zou waarschijnlijk ook onuitvoerbaar zijn zonder ingrijpende aanpassingen binnen de industrie. Nu hebben we echter een heel goed en acceptabel compromis bereikt. Het was belangrijk dat we in plaats van onze wil op te leggen, ook wat ruimte overlieten voor initiatieven vanuit de sector. Ik denk dat we dat bereikt hebben: we hebben stimulansen ingebouwd om de bedijfstak schonere en groenere technologieën te laten ontwikkelen in plaats van hen voortdurend te dreigen met hoge boetes. We moeten de belangrijke rol die de lidstaten hierin moeten spelen nooit vergeten, namelijk het aanpassen van de belastingsystemen om de aanschaf van schonere en groenere auto's veel aantrekkelijker te maken. Het is nu een goed voorstel en mijn fractie zal het morgen in de stemming steunen. Ik bedank Guido Sacconi nogmaals voor zijn werk. Ik denk dat we, na veel onderhandelingen, argumentenen en debatten, een acceptabel compromis hebben bereikt, en spreek daarvoor mijn hulde uit aan het Franse voorzitterschap. Desondanks vind ik dat het proces van de eerste lezing behoorlijk is gefrustreerd en ik hoop dat we het voor toekomstige wetgevingsbesluiten anders zullen aanpakken."@nl3
". Panie przewodniczący! Na początku chciałbym przekazać szczere, serdeczne wyrazy uznania dla pracy pana Guido Sacconiego w tej sprawie. Współpraca z nim była przyjemnością. Pewnego dnia być może nawet nauczę się włoskiego i będę w stanie właściwie się z nim komunikować, chociaż w przyszłym roku opuszcza on Parlament. Wykonał on doskonałą pracę nad tym rozporządzeniem. Europejski przemysł motoryzacyjny jest szczególnie istotny. Ma on znaczenie w wielu aspektach: praca i utrzymanie milionów osób w Europie są uzależnione od tego bardzo ważnego i – pod pewnymi względami – nowatorskiego przemysłu. Z pewnością odpowiada on za znaczną część naszej przemysłowej sprzedaży na eksport. Za pomocą różnych działań udało się nam wyeksportować znaczną część reszty naszego potencjału wytwórczego poza Europę. Musimy bardzo uważać, aby nie uczynić tego samego w przypadku przemysłu motoryzacyjnego. Muszę powiedzieć, że uważałem, iż pierwotny wniosek Komisji był zbyt drakoński i nakładał zbyt wiele obciążeń na przemysł motoryzacyjny, a jego znacznych części prawdopodobnie nie udałoby się osiągnąć bez dużych zmian w przemyśle. Jednakże obecnie doszliśmy do bardzo dobrego i akceptowalnego kompromisu. Istotne było, aby zamiast zawsze wymachiwać wielkim kijem pozostawiliśmy niewielki margines na marchewkę. Uważam, że teraz zrobiliśmy właśnie coś takiego: ustanowiliśmy dla producentów zachęty do opracowywania czystszych i bardziej ekologicznych technologii, zamiast stale grozić im drastycznymi karami. Nie możemy nigdy zapomnieć o istotnej roli, jaką będą musiały odegrać państwa członkowskie w tej sprawie, w odniesieniu do dostosowania swoich systemów podatkowych, aby znacznie zwiększyć atrakcyjność zachęt do kupowania czystszych i bardziej ekologicznych samochodów. Obecnie to dobra propozycja, a moja grupa poprze ją w trakcie jutrzejszego głosowania. Chciałbym ponownie podziękować panu Guido Sacconiemu za jego pracę. Uważam, że po wielu negocjacjach, kłótniach i debatach udało się nam dojść do akceptowalnego kompromisu, i wyrażam z tego tytułu uznanie prezydencji francuskiej. Uważam jednak, że cała procedura pierwszego czytania jest obciążona poważnymi błędami i mam nadzieję, że nie będziemy tego stosować w odniesieniu do przyszłych aktów prawodawczych."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me que comece por prestar uma homenagem sincera ao trabalho do senhor deputado Guido Sacconi sobre este assunto. Foi um prazer trabalhar com ele. Talvez um dia ainda aprenda italiano, para poder comunicar melhor com ele, embora saiba que vai deixar este Parlamento no próximo ano. O seu trabalho sobre o Regulamento em apreço foi magnífico. A indústria automóvel europeia tem um peso muito especial. É muito importante a vários títulos: o emprego e o modo de vida de milhões de europeus dependem desta importante indústria, que é de ponta em certos domínios. Representa, seguramente, uma percentagem importante das exportações industriais. Recorrendo a várias medidas, conseguimos exportar grande parte da nossa capacidade de fabricação noutros sectores para fora da Europa. Temos de ter muito cuidado para não fazermos o mesmo no caso da indústria automóvel. Devo dizer que, a meu ver, a proposta original da Comissão era demasiado draconiana e impunha demasiados encargos à indústria automóvel, e, provavelmente, muitos dos seus propósitos não poderiam ser alcançados sem profundas alterações no sector. Seja como for, chegámos a um compromisso bastante bom e aceitável. Era importante que, em vez de estarmos sempre a brandir o pau, déssemos algumas oportunidades à cenoura. Penso que foi o que fizemos desta vez: estabelecemos incentivos para os fabricantes que desenvolvam tecnologias mais limpas e ecológicas, em vez de estarmos constantemente a ameaçar com sanções terríveis. Não podemos esquecer o importante papel que os Estados-Membros devem ter neste domínio, nomeadamente no que respeita à introdução ou ajustamento dos incentivos fiscais à aquisição de automóveis com tecnologias mais limpas e mais ecológicas. A versão actual da proposta é boa, e o meu grupo irá apoiá-la na votação de amanhã. Agradeço mais uma vez ao senhor deputado Guido Sacconi o seu trabalho. Penso que, depois de muitas negociações, muita argumentação e muito debate, chegámos a um compromisso aceitável, e agradeço à Presidência francesa por isso. No entanto, também penso que se registaram graves irregularidades em todo o processo de primeira leitura, e espero que elas não se repitam em futuros actos legislativos."@pt17
"Mr President, let me begin by paying a genuine heartfelt tribute to Guido Sacconi’s work on this. It has been a pleasure to work with him. One of these days I may even learn Italian and be able to communicate with him properly, though he is leaving Parliament next year. He has done a fantastic job on this regulation. Europe’s car industry is particularly significant. It is very important in many ways: millions of people in Europe depend for their jobs and their livelihood on this very important and in some respects cutting-edge industry. It certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet. Through various measures we have succeeded in exporting much of the rest of our manufacturing capacity outside Europe. We have to be very careful that we do not do the same with the car industry. I have to say that I thought the original Commission proposal was too draconian and placed too many burdens on the car industry, and large parts of it were probably unachievable without major change within industry. However, we have now arrived at a very good and acceptable compromise. It was important that instead of always wielding the big stick we left some space for carrots. I think we have done that now: we have put in incentives for the manufacturers to develop cleaner and greener technology rather than threatening them all the time with swingeing penalties. We must never forget the important role that the Member States will need to play in this, in terms of adjusting their tax systems to make the incentives for buying cleaner and greener cars much more attractive. It is a good proposal now, and my group will support it in the vote tomorrow. I thank Guido Sacconi once again for his work. I think that, after much negotiation, much argument and much debate, we have reached an acceptable compromise, and I pay tribute to the French presidency for that. Albeit, I think the whole first-reading process is severely flawed, and I hope we do not adopt this for future legislative acts."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, na začiatku by som chcel z celého srdca vzdať hold pánovi Guidovi Sacconimu a práci, ktorú v tejto oblasti odviedol. Bolo pre mňa cťou s ním spolupracovať. Jedného dňa sa možno naučím po taliansky a budem s ním vedieť riadne komunikovať, hoci budúci rok z Parlamentu odchádza. Týmto nariadením odviedol fantastickú prácu. Európsky automobilový priemysel má mimoriadny význam. Je dôležitý v mnohých smeroch: práca a živobytie miliónov ľudí v Európe závisí od tohto veľmi dôležitého a v niektorých aspektoch aj špičkového priemyslu. Tento priemysel má nepochybne významný podiel na vývoznom odbyte našich výrobkov. Pomocou rôznych opatrení sa nám veľa zvyšných výrobných kapacít podarilo vyviezť mimo Európy. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme to isté neurobili aj v automobilovom priemysle. Musím povedať, že podľa mňa bol pôvodný návrh Komisie príliš drakonický a pre automobilový priemysel príliš zaťažujúci. Mnohé jeho časti by nebolo možné dosiahnuť bez realizácie významných zmien v priemysle. Teraz sme však dospeli k veľmi dobrému a prijateľnému kompromisu. Čo je dôležité, nepoužili sme iba bič, ale aj cukor. Myslím, že svoj cieľ sme splnili: namiesto neustáleho vyhrážania sa tvrdými pokutami sme zaviedli stimuly pre výrobcov na rozvoj čistejších a ekologickejších technológií. V tejto oblasti musíme mať neustále na mysli dôležitú úlohu členských štátov, najmä pokiaľ ide o úpravu daňových systémov s cieľom zatraktívniť stimuly na nákup čistejších a ekologickejších automobilov. V súčasnosti tento návrh považujeme za prijateľný a naša skupina ho v zajtrajšom hlasovaní podporí. Ešte raz ďakujem pánovi Guidovi Sacconimu za jeho prácu. Myslím si, že po mnohých rokovaniach, mnohých argumentoch a rozhovoroch sme dosiahli prijateľný kompromis, za čo vzdávam hold francúzskemu predsedníctvu. Myslím si však, že celý proces prvého čítania je veľmi zlý a dúfam, že pri ďalších legislatívnych aktoch tento proces neschválime."@sk19
"Gospod predsednik, dovolite mi, da na začetku izkažem iskreno spoštovanje delu gospoda Guida Sacconija pri tem vprašanju. V veselje mi je bilo delati z njim. Nekega dne se bom mogoče celo naučil italijanščine in se bom lahko z njim normalno pogovarjal, čeprav naslednje leto zapušča Parlament. Pri tej uredbi je opravil odlično delo. Posebej pomembna je evropska avtomobilska industrija. Pomembna je iz več razlogov: delovna mesta in vsakdanji kruh na milijonov ljudi v Evropi so odvisni od te zelo pomembne in v nekaterih vidikih najsodobnejše industrije. Zagotovo predstavlja večji delež našega proizvodnega izvoznega trga. Z različnimi ukrepi smo uspeli izvoziti večji del naše preostale proizvodne zmogljivosti izven Evrope. Moramo biti zelo previdni, da ne bomo tega storili tudi z avtomobilsko industrijo. Reči moram, da sem mislil, da je prvotni predlog Komisije prestrog in da nalaga avtomobilski industriji preveč bremen, velik del predloga pa verjetno ne bi bil dosegljiv brez precejšnjih sprememb znotraj industrije. Zdaj pa je pred nami zelo dober in sprejemljiv kompromis. Bilo je pomembno, da pustimo nekaj prostora tudi za korenčke in ne mahamo ves čas z veliko palico. Mislim, da smo to zdaj storili: proizvajalcem smo dali spodbudo, da razvijajo čistejšo in bolj zeleno tehnologijo, namesto da bi jim obenem ves čas grozili s hudimi kaznimi. Nikoli ne smemo pozabiti pomembne vloge, ki jo bodo pri tem morale igrati države članice v smislu prilagoditve svojih davčnih sistemov, da bi spodbude h kupovanju čistejših in bolj zelenih avtomobilov postale privlačnejše. To je zdaj dober predlog in moja skupina ga bo na jutrišnjem glasovanju podprla. Še enkrat se zahvaljujem Guidu Sacconiju za njegovo delo. Mislim, da smo po obsežnih pogajanjih in razpravah dosegli sprejemljiv kompromis in za to izrekam priznanje francoskemu predsedstvu. Sicer pa mislim, da je celoten proces prve obravnave zelo pomanjkljiv in upam, da tega ne bomo počeli pri prihodnjih zakonodajnih aktih."@sl20
". Herr talman! Låt mig börja med att verkligen gratulera Guido Sacconi från hjärtat för hans arbete med detta. Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med honom. Endera dagen kanske jag till och med lär mig italienska så att jag kan kommunicera ordentligt med honom, även om han lämnar parlamentet nästa år. Han har gjort ett fantastiskt arbete med den här förordningen. Europas bilindustri är synnerligen betydelsefull. Den är mycket viktig på många sätt: miljontals människor i Europa är beroende av denna mycket viktiga och på vissa sätt banbrytande industri för arbetstillfällen och utkomst. Den svarar för en stor del av vår tillverkningsindustris exportavsättning. Med hjälp av olika åtgärder har vi lyckats exportera merparten av vår återstående tillverkning utanför Europa. Vi måste vara väldigt försiktiga så att det inte blir likadant med bilindustrin. Jag måste säga att jag tyckte att kommissionens ursprungliga förslag var för strängt och innebar för många pålagor på bilindustrin. Stora delar av det var dessutom förmodligen omöjliga att genomföra utan genomgripande förändringar av industrin. Nu har vi emellertid kommit fram till en mycket bra och godtagbar kompromiss. Det var viktigt att vi i stället för att alltid låta den stora piskan vina lämnade lite utrymme för morötter. Jag tycker att vi har gjort det nu: vi har infört incitament för tillverkarna att utveckla renare och grönare teknik i stället för att hela tiden hota dem med kännbara straff. Vi får aldrig glömma att medlemsstaterna måste spela en viktig roll i det här sammanhanget genom att anpassa sina skattesystem så att incitamenten för att köpa renare och grönare bilar blir mer lockande. Nu är det ett bra förslag, och min grupp kommer att stödja det vid omröstningen i morgon. Jag tackar än en gång Guido Sacconi för hans arbete. Jag tycker att vi efter långa förhandlingar och många diskussioner har kommit fram till en godtagbar kompromiss, och det ger jag det franska ordförandeskapet en eloge för. Emellertid anser jag att hela förstabehandlingsförfarandet har allvarliga brister, och hoppas att vi inte kommer att använda oss av det när det gäller framtida rättsakter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Martin Callanan,"18,5,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"a PPE-DE Képviselőcsoport nevében"11
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph