Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-423"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.39.2-423"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, many of us at last are beginning to realise that our planet is not indestructible and that it indeed has an expiry date which we humans, through our not so wise actions, are bringing drastically closer. There are of course still some doubting Thomases, not least in our own House, but the number is fast getting smaller, as they overcome the limitations of self-imposed extreme dogmatism, or free themselves from third-party, sometimes suspect, manipulations. The EU should be, and is, at the forefront of the fight to save our environment, and the series of pieces of legislation aiming at combating climate change which are currently being debated in Parliament are very welcome proof of this. But to be truly beneficial such legislatures must be substantive and be implemented effectively and in good time. As always, some compromises have to be made and this has been the case also with the Corbey report on monitoring and reduction of greenhouse gas emissions from fuels. It has to be said that the rapporteur has put up a very enviable and sustained fight to counteract the watering-down effects of the Council positions and to a large extent, I believe she has been successful. For this achievement, I congratulate her. It has to be said also that during the hard negotiations the rapporteur kept all shadows regularly and fully informed and thus the resulting cooperation was such that it gave Mrs Corbey a strong hand at the negotiating table. The compromise package achieved deals, satisfactorily enough under the circumstances, on most controversial issues involved, such as biofuels, metallic additives and the sulphur content of some fuels, and my group fully supports it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, konečně si mnoho z nás začíná uvědomovat, že naše planeta není nezničitelná a že má své datum spotřeby, které my lidé prostřednictvím naší neuvážené činnosti drasticky přibližujeme. Nejen v naší sněmovně se samozřejmě vyskytují nevěřící Tomášové, ale jejich počet se rychle snižuje, jak překonávají hranice svého vlastního extrémního dogmatismu, nebo se uvolňují z někdy podezřelých manipulací třetích stran. EU by se měla nacházet, a je, v popředí úsilí o ochranu našeho životního prostředí, a řada právních předpisů zaměřených na boj proti změně klimatu, o nichž se nyní v tomto Parlamentu diskutuje, je toho velmi vítaným důkazem. Aby však byly prospěšné, musí být dotčené právní předpisy reálné a musí se uplatňovat účinně a ve správnou dobu. Jako vždy je třeba učinit určité kompromisy, což je také případ zprávy paní Corbeyové o dohledu nad emisemi skleníkových plynů pocházejícími z paliv. Je třeba uvést, že zpravodajka vede velmi záviděníhodný a vytrvalý boj proti oslabujícím dopadům stanovisek Rady, a domnívám se, že je velmi úspěšná. K tomuto úspěchu jí blahopřeji. Je také třeba uvést, že zpravodajka během obtížných jednání pravidelně a beze zbytku informovala všechny stínové zpravodaje, a výsledná spolupráce tedy dává paní Corbeyové silnou vyjednávací pozici. V kompromisním balíčku jsou obsaženy za stávajících podmínek dostatečně uspokojivá ujednání o nejkontroverznějších dotčených otázkách, například o biopalivech, kovových aditivech a obsahu síry v některých palivech, a moje skupina jej plně podporuje."@cs1
"Hr. formand! Mange of os er langt om længe begyndt at indse, at vores planet ikke er uforgængelig, og at den faktisk har en udløbsdato, som vi mennesker med vores ikke særlig kloge handlinger bringer betydelig nærmere. Der er naturligvis stadig nogle skeptikere, ikke mindst her i Parlamentet, men antallet svinder hastigt i kraft med, at de overvinder den selvvalgte, ekstreme dogmatismes begrænsninger eller befrier sig fra tredjeparters nogle gange suspekte manipulationer. EU bør være og er på forkant i kampen for at redde vores miljø, og den række af retsakter, der sigter mod at bekæmpe klimaforandringer, som i øjeblikket drøftes i Parlamentet, er et yderst kærkomment bevis herpå. Men for virkelig at være til gavn, skal sådanne retsakter være væsentlige og gennemføres effektivt og rettidigt. Som altid skal der indgås nogle kompromiser, og det har også været tilfældet med Corbey-betænkningen om overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner fra brændstoffer. Det skal siges, at ordføreren har kæmpet særdeles misundelsesværdigt og vedholdende for at imødegå de udvandende virkninger af Rådets standpunkter, og jeg mener, at det er lykkedes hende i vid udstrækning. Det gratulerer jeg hende for. Det skal også siges, at ordføreren under de hårde forhandlinger regelmæssigt informerede alle skyggeordførerne uddybende, hvilket sikrede et samarbejde, der gav fru Corbey en stærk forhandlingsposition. Tilfredsstillende nok omstændighederne taget i betragtning opnåede kompromispakken aftaler på de fleste kontroversielle punkter, f.eks. biobrændstoffer, metalbaserede additiver og visse brændstoffers svovlindhold, og min gruppe støtter den fuldt ud."@da2
"Herr Präsident! Viele von uns erkennen nun zumindest im Ansatz, dass unser Planet nicht unzerstörbar ist, und dass er ein Verfallsdatum hat, das wir Menschen durch unsere nicht sehr vernünftigen Handlungen drastisch vorverlegen. Es gibt natürlich noch immer einige ungläubige Thomase, nicht zuletzt in diesem Haus, aber die Anzahl nimmt stark ab, da sie den selbst auferlegten extremen Dogmatismus überwinden oder sich von manchmal verdächtigen Manipulationen Dritter befreien. Die EU sollte an vorderster Front des Kampfes zur Rettung unserer Umwelt stehen und tut dies auch, und die verschiedenen Gesetze zur Bekämpfung des Klimawandels, über die derzeit im Parlament debattiert wird, sind ein sehr willkommener Beweis dafür. Aber um wirklich einen Nutzen zu haben, muss diese Gesetzgebung umfassend sein, und sie muss effizient und rechtzeitig umgesetzt werden. Wie immer müssen einige Kompromisse gemacht werden, und das war auch beim Corbey-Bericht über die Überwachung und Minderung der Treibhausgasemissionen bei Kraftstoffen nicht anders. Es muss gesagt werden, dass die Berichterstatterin einen sehr beneidenswerten und nachhaltigen Kampf gegen die Verwässerung durch die Ratsstandpunkte geführt hat, und ich denke, dass sie größtenteils erfolgreich war. Ich gratuliere ihr zu dieser Errungenschaft. Es muss ebenfalls gesagt werden, dass die Berichterstatterin während der harten Verhandlungen alle Schattenberichterstatter regelmäßig und vollständig auf dem Laufenden gehalten hat. Dadurch war die Zusammenarbeit so gut, dass sie Frau Corbey eine starke Verhandlungsposition einbrachte. Das Kompromisspaket war unter den gegebenen Umständen bezüglich der meisten kontroversen Themen – darunter Biokraftstoffe, metallhaltige Additive und der Schwefelgehalt einiger Kraftstoffe – ausreichend, und meine Fraktion unterstützt es voll und ganz."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτέλους πολλοί από εμάς αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι ο πλανήτης μας δεν είναι άφθαρτος και ότι πράγματι έχει ημερομηνία λήξης την οποία εμείς οι άνθρωποι, μέσω των όχι τόσο συνετών πράξεών μας, συντομεύουμε δραστικά. Βέβαια υπάρχουν ακόμη κάποιοι άπιστοι Θωμάδες, τουλάχιστον όχι στο δικό μας Σώμα, αλλά ο αριθμός μικραίνει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς ξεπερνούν τους περιορισμούς του ακραίου δογματισμού που επιβάλλουν οι ίδιοι ή απελευθερώνονται από ύποπτους, μερικές φορές, χειρισμούς τρίτων. Η ΕΕ πρέπει να είναι και είναι μπροστά στον αγώνα για τη διάσωση του περιβάλλοντος και οι σειρές από τα νομοθετικά μέτρα που έχουν σκοπό την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών που τώρα συζητούνται στο Κοινοβούλιο το αποδεικνύουν περίτρανα. Ωστόσο, για είναι πραγματικά ωφέλιμα, αυτά τα νομοθετικά σώματα πρέπει να είναι ουσιώδη και να επιβάλλονται αποτελεσματικά και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όπως πάντα, πρέπει να γίνονται ορισμένοι συμβιβασμοί κι αυτό ίσχυσε επίσης με την έκθεση Corbey για τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η εισηγήτρια πρόβαλλε αξιοζήλευτη και συνεχή αντίσταση, προκειμένου να εξισορροπήσει τις λιγότερο δραστικές συνέπειες των θέσεων του Συμβουλίου και σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ ότι το πέτυχε. Γι’ αυτό το επίτευγμα, την συγχαίρω. Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι, κατά τη διάρκεια των επίπονων διαπραγματεύσεων, η εισηγήτρια συνέχιζε να ενημερώνει πλήρως και σε τακτά χρονικά διαστήματα όλους τους σκιώδεις εισηγητές και με αυτόν τον τρόπο η συνεργασία που προέκυψε ήταν τέτοια που βοήθησε σημαντικά την κ. Corbey στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το πακέτο των συμβιβασμών κατόρθωσε να επιτύχει συμφωνίες, αρκετά ικανοποιητικές υπό τις παρούσες συνθήκες, αναφορικά με τα πιο επίμαχα σχετικά θέματα, όπως τα βιοκαύσιμα, τα μεταλλικά πρόσθετα και το θείο που περιείχαν ορισμένα καύσιμα και η ομάδα μου το υποστηρίζει πλήρως."@el10
"Señor Presidente, finalmente muchos de nosotros estamos empezando a darnos cuenta de que nuestro planeta no es indestructible y de que, en efecto, tiene una fecha de caducidad que nosotros los humanos, a través de nuestras no muy acertadas acciones, estamos adelantando drásticamente. Por supuesto todavía hay algunos incrédulos, también en nuestra propia Cámara, pero la cifra es cada vez menor, a medida que van superando las limitaciones del dogmatismo extremo autoimpuesto o que se liberan de manipulaciones de terceras partes, en ocasiones sospechosas. La Unión Europea debería estar, y está, al frente de la lucha para salvar nuestro medio ambiente, y diversas disposiciones que tienen por objeto combatir el cambio climático que actualmente se están debatiendo en el Parlamento son buena prueba de ello. No obstante, para ser realmente beneficiosas, esas leyes deben ser sustantivas y aplicarse de forma efectiva y oportuna. Como siempre, deben alcanzarse algunos compromisos y este también ha sido el caso con el informe de la señora Corbey sobre el control y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los carburantes. Cabe señalar que la ponente ha mantenido una lucha incansable y constante para contrarrestar los efectos suavizantes de las posiciones del Consejo y, en gran medida, creo que con éxito. La felicito por este logro. También cabe señalar que durante las duras negociaciones la ponente mantuvo a todos los ponentes alternativos informados de forma regular y exhaustiva, por lo que la cooperación resultante permitió que la señora Corbey tuviese mucha más fuerza en la mesa de negociaciones. El paquete de transacción alcanzado trata, de forma suficientemente satisfactoria dadas las circunstancias, la mayoría de los elementos polémicos implicados, como los biocarburantes, aditivos metálicos y el contenido de azufre de algunos combustibles, y mi Grupo lo apoya totalmente."@es21
"Austatud juhataja, paljud meist hakkavad lõpuks mõistma, et meie planeet ei ole hävitamatu ja et tegelikult on sel aegumise kuupäev, mida meie, inimesed, oma mitte nii targa tegevuse kaudu dramaatiliselt lähemale toome. Muidugi on veel mõned uskumatud Toomad, mitte viimases järjekorras siinsamas parlamendis, kuid nende arv väheneb kiiresti sedamööda, kui nad ületavad ise endale pealesurutud äärmise dogmatismi piirangud või vabastavad end kolmandate osapoolte mõnikord kahtlustäratavatest manipulatsioonidest. Euroopa Liit peaks olema ja ongi meie keskkonna päästmise eest peetava võitluse esirinnas ja kliimamuutustega võitlemisele suunatud õigusaktide seeria, mida parlamendis praegu arutatakse, on selle väga teretulnud tõestuseks. Kuid selleks, et olla tõeliselt kasulikud, peavad sellised õigusaktid olema sisulised ja neid tuleb rakendada asjakohase aja jooksul. Nagu alati, tuleb teha mõnesid kompromisse ja nii on see olnud ka Corbey raporti puhul selles osas, mis puudutab kütusest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalvet ja vähendamist. Peab ütlema, et raportöör on pidanud kadestusväärselt visa võitlust et seista vastu nõukogu seisukohtade lahjendavale mõjule ja ma usun, et ta on olnud paljuski edukas. Õnnitlen teda selle saavutuse puhul. Peab samuti ütlema, et raskete läbirääkimiste ajal hoidis raportöör kõiki variraportööre regulaarselt ja täielikult asjaga kursis ning selle tulemuseks olnud koostöö oli selline, mis andis Dorette Corbeyle läbirääkimiste laua taga tugeva positsiooni. Saavutatud kompromisspakett käsitleb olukorda arvestades piisavalt rahuldavalt enamikku asjassepuutuvaid vaidlusküsimusi, näiteks biokütused, metallilised lisaained ja mõnede kütuste väävlisisaldus ning minu fraktsioon toetab seda täielikult."@et5
"Arvoisa puhemies, monet meistä alkavat viimein käsittää, että planeettamme ei kestä mitä vain ja että sen sietokyvyllä on takaraja, jota me ihmiset harkitsemattomalla toiminnallamme siirrämme tuntuvasti lähemmäs. Joitakin epäileviä tuomaita on tietenkin edelleen, eikä vähiten tämän parlamentin sisällä, mutta heitä on yhä vähemmän sitä mukaa, kun he pääsevät irti omaksumastaan äärimmäisestä dogmaattisuudesta tai irrottautuvat kolmannen osapuolen harjoittamasta, toisinaan kyseenalaisesta mielipiteenmuokkauksesta. EU:n olisi oltava, ja se onkin, eturintamalla taistelussa ympäristömme pelastamisen puolesta, ja ne lukuisat säädökset, joiden avulla ilmastonmuutosta pyritään torjumaan ja joista parhaillaan keskustellaan parlamentissa, ovat siitä tervetullut osoitus. Mutta jotta tällaisista lainsäädäntötoimista olisi todellista hyötyä, niiden on oltava huomattavia ja ne on pantava täytäntöön tehokkaasti ja hyvissä ajoin. Kuten aina, joitakin kompromisseja on tehtävä, ja näin on käynyt myös Corbeyn mietinnössä polttoaineiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen seurannasta ja vähentämisestä. On sanottava, että esittelijä on hyvin ihailtavasti ja päättäväisesti taistellut torjuakseen neuvoston kantojen vesittävää vaikutusta, ja uskoakseni hän on suurelta osin onnistunutkin tässä. Onnittelen häntä tästä saavutuksesta. Lisäksi on sanottava vielä, että vaikeiden neuvottelujen aikana esittelijä piti kaikki varjoesittelijät säännöllisesti ja kaikilta osin ajan tasalla, mistä seurannut yhteistyö antoi Dorette Corbeylle vahvat kortit neuvottelupöydässä. Kompromissipaketissa päästiin olosuhteet huomioon ottaen riittävän tyydyttävällä tavalla sopuun useimmista kiistanalaisista asioista, kuten biopolttoaineista, polttoaineisiin lisättävistä metalliyhdisteistä ja eräiden polttoaineiden rikkipitoisuuksista, ja ryhmäni antaa sille täyden tukensa."@fi7
"Monsieur le Président, beaucoup d’entre nous commencent enfin à réaliser que notre planète n’est pas indestructible, elle a en effet une date de péremption, et que nous, les humains, à cause de nos comportements pas très judicieux, contribuons à rapprocher dangereusement cette date. Il y a bien sûr encore des sceptiques, en particulier dans ce Parlement, mais leur nombre diminue rapidement à mesure qu’ils dépassent les limites des dogmes extrêmes qu’ils se sont imposés ou se débarrassent de manipulations, parfois suspectes, de tiers. L’UE devrait être, et elle l’est, à la tête de la lutte pour sauver notre environnement, et la série de textes législatifs visant à combattre le changement climatique qui fait actuellement l’objet de débats au Parlement en est une preuve bienvenue. Mais pour être vraiment utile, cette législation doit être concrète et être mise en œuvre de manière efficace et en temps utile. Comme toujours, il convient de faire des compromis c’est ce qui s’est également passé pour le rapport Corbey sur la surveillance et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de carburants. Il faut dire que la rapporteure s’est battue de manière très admirable et acharnée afin de neutraliser les effets affaiblissants des positions du Conseil et, dans l’ensemble, je pense qu’elle a réussi. Je la félicite pour cette réussite. Je dois aussi dire que pendant ces négociations difficiles, la rapporteure a régulièrement informé tous les rapporteurs fictifs en leur fournissant des informations complètes. Ainsi, cette coopération était telle qu’elle a permis à M Corbey de se faire entendre à la table des négociations Le compromis a permis de parvenir à des accords, assez satisfaisants vu les circonstances, sur la plupart des questions controversées, comme les biocarburants, les additifs métalliques et le soufre contenu dans certains carburants, et mon groupe y est totalement favorable."@fr8
"Elnök úr, végre sokan közülünk kezdik felismerni, hogy földgolyónk nem elpusztíthatatlan, és van egy szavatossági ideje, amelyet mi, emberek – nem túl bölcs tetteinkkel – drasztikus módon közelebb hoztunk. Természetesen, akadnak tamáskodók még ebben a Házban is, de számuk gyorsan csökken, amint sikerül túllépniük az önmagukra kényszerített szélsőséges dogmatizmusukon, vagy megszabadulnak harmadik felek – néha gyanús – manipulációjától. Az EU-nak a környezetünk védelméért folyó küzdelem élén kell állnia, de ott is van, amint ezt a Parlamentben jelenleg vita tárgyát képező, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet segítő törvénykezési elemek igen üdvözlendő módon alátámasztják. Ahhoz, hogy ezek a jogszabályok elérjék céljukat, érdemi tartalommal kell rendelkezniük, és hatékonyan, a megfelelő időben kell őket végrehajtani! Mint mindig, bizonyos kompromisszumok elkerülhetetlenek, és ez történt az üzemanyagok által kibocsátott üvegházhatású gázok nyomon követéséről és mérsékléséről szóló Corbey-jelentés esetében is. El kell mondani, hogy az előadó igen kitartóan folyamatos küzdelmet vívott a Tanács álláspontjának felhígítására irányuló erőfeszítések semlegesítése érdekében. Harcát – megítélésem szerint – jelentős mértékben siker koronázta. Teljesítményéért szeretném elismerésemet kifejezni. Azt is el kell mondani, hogy az előadó a kemény tárgyalások során az árnyékelőadókat rendszeresen és teljes körűen tájékoztatta, és az így kialakult együttműködéssel Corbey asszony megerősítette helyzetét a tárgyalóasztalnál. Az elért kompromisszumos csomag – az adott körülmények között megnyugtatóan – a kérdéskör legvitatottabb témáival foglalkozik. Így a bioüzemanyagokkal, a fémtartalmú adalékokkal, és egyes üzemanyagok kéntartalmával. Képviselőcsoportom egyértelműen támogatja azt!"@hu11
". Signor Presidente, molti di noi finalmente cominciano a capire che il nostro pianeta non è indistruttibile, ma anzi ha una data di scadenza che gli esseri umani, con il loro stolto comportamento, stanno facendo rapidamente avvicinare. Ovviamente ci sono ancora alcuni scettici, come san Tommaso, anche nella nostra Assemblea, ma il loro numero si sta rapidamente riducendo, allorché essi superano i limiti del loro autoimposto dogmatismo o si liberano da manipolazioni di terzi, talvolta sospette. L’Unione europea dev’essere, ed è, in prima linea nella lotta per salvare l’ambiente, come dimostrano i numerosi provvedimenti legislativi tesi a combattere il cambiamento climatico, che sono attualmente discussi in Parlamento. Ma per essere veramente efficaci, tali provvedimenti devono essere sostanziali e attuati con efficienza e tempestività. Come sempre, si renderanno necessari dei compromessi, come si è verificato per la relazione Corbey sul controllo e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute all’uso di combustibili. La relatrice ha ingaggiato una lotta encomiabile e tenace per opporsi ai tentativi del Consiglio di indebolire il testo, e in larga misura – credo – ha avuto successo. Mi congratulo quindi con lei per questo. E’ opportuno ricordare inoltre che nel corso degli estenuanti negoziati, la relatrice ha tenuto regolarmente informati i relatori ombra; la cooperazione che ne è scaturita ha offerto all’onorevole Corbey un decisivo sostegno alla tavola negoziale. Con il pacchetto di compromesso sono stati raggiunti accordi soddisfacenti, date le circostanze, su gran parte delle questioni più controverse, come i biocarburanti, gli additivi metallici e il contenuto di zolfo di alcuni combustibili, e il mio gruppo offre quindi il proprio incondizionato sostegno."@it12
"Pone pirmininke, daugelis iš mūsų pagaliau pradeda suvokti, kad mūsų planeta nėra nesunaikinama ir kad ji iš tikrųjų turi savo „galiojimo laiką“, kurį mes, žmonės, savo neprotingais veiksmais sparčiai artiname prie pabaigos. Tačiau, žinoma, dar yra abejojančių tomų, mūsų rūmuose taip pat, bet jų gretos sparčiai mažėja jiems patiems atsisakant savo ribotų kraštutinio dogmatizmo pažiūrų arba išsilaisvinant iš trečiosios šalies, kartais įtartinos, manipuliavimo gniaužtų. ES turėtų būti ir yra kovos siekiant išsaugoti mūsų aplinką priešaky ir teisėkūros priemonės, skirtos kovai su klimato kaita, dėl kurių dabar diskutuojame Parlamente, yra labai sveikintinas to įrodymas. Bet kad šios priemonės iš tikrųjų būtų naudingos, jos turi būti esminės bei efektyviai ir tinkamu laiku įgyvendintos. Kaip visada, būtina priimti tam tikrus kompromisus, kaip buvo padaryta ir D. Corbey pranešimo dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų kelių transporto priemonėms naudojant degalus, stebėsenos ir mažinimo atveju. Buvo pasakyta, kad pranešėja su pavydėtinu atkaklumu stengėsi neutralizuoti Tarybos pasiūlymų susilpninimo padarinius, ir manau, kad dideliu mastu jai pavyko. Dėl šio laimėjimo ją sveikinu. Taip pat reikėtų pasakyti, kad pranešėja nuolat informavo visus pagalbinius pranešėjus apie šių sunkių derybų eigą, taip užtikrindama bendradarbiavimą, suteikusį jai labai geras kortas prie derybų stalo. Kompromisiniame susitarime priimti pakankamai tinkami, atsižvelgiant į aplinkybes, sprendimai labiausiai ginčytinais klausimais, pvz., dėl biodegalų ar metalų priedų ir sieros kiekio kai kuriuose degaluose, ir mano frakcija visapusiškai jį remia."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, daudzi no mums beidzot sāk saprast, ka mūsu planēta nav neiznīcināma un tai patiešām ir derīguma termiņš, kuru mēs, cilvēki, ar savām ne pārāk gudrajām darbībām strauji pietuvinām. Protams, ir daži neticīgie Tomi ne tikai mūsu pašu Parlamentā, bet to skaits ātri samazinās, kad viņi pārvar paši sev uzlikta ārkārtēja dogmatisma ierobežojumus vai atbrīvojas no trešo pušu, dažkārt aizdomīgu personu, manipulācijām. ES ir jābūt un tā ir mūsu vides glābšanas cīņas priekšgalā, un ļoti gaidīts pierādījums tam ir virkne tiesību aktu, kuru mērķis ir cīņa pret klimata pārmaiņām un kuri pašlaik tiek apspriesti Parlamentā. Bet, lai šādi tiesību akti patiesi sniegtu labumu, tiem ir jābūt neatkarīgiem un tie jāīsteno efektīvi un laikus. Kā vienmēr ir jāpanāk daži kompromisi, un tā tas ir arī saistībā ar ziņojumu par degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kontroli un samazināšanu. Ir jāatzīst, ka referente ir ierosinājusi ļoti apskaužamu un ilgstošu cīņu, lai pretotos Padomes nostāju vājināšanas sekām, un man šķiet, ka lielā mērā viņai tas ir izdevies. Es viņu apsveicu par šo sasniegumu. Ir arī jānorāda, ka smago sarunu laikā referente regulāri un pilnībā informēja visus ēnu referentus un rezultātā šī sadarbība kundzei deva stingru atbalstu pie sarunu galda. Kompromisa paketē tika panāktas šajos apstākļos pietiekami apmierinošas vienošanās par lielāko daļu pretrunīgo jautājumu, piemēram, biodegvielām, metāliskām piedevām un sēra saturu dažās degvielās, un mana grupa to pilnībā atbalsta."@lv13
"Mr President, many of us at last are beginning to realise that our planet is not indestructible and that it indeed has an expiry date which we humans, through our not so wise actions, are bringing drastically closer. There are of course still some doubting Thomases, not least in our own House, but the number is fast getting smaller, as they overcome the limitations of self-imposed extreme dogmatism, or free themselves from third-party, sometimes suspect, manipulations. The EU should be, and is, at the forefront of the fight to save our environment, and the series of pieces of legislation aiming at combating climate change which are currently being debated in Parliament are very welcome proof of this. But to be truly beneficial such legislatures must be substantive and be implemented effectively and in good time. As always, some compromises have to be made and this has been the case also with the Corbey report on monitoring and reduction of greenhouse gas emissions from fuels. It has to be said that the rapporteur has put up a very enviable and sustained fight to counteract the watering-down effects of the Council positions and to a large extent, I believe she has been successful. For this achievement, I congratulate her. It has to be said also that during the hard negotiations the rapporteur kept all shadows regularly and fully informed and thus the resulting cooperation was such that it gave Mrs Corbey a strong hand at the negotiating table. The compromise package achieved deals, satisfactorily enough under the circumstances, on most controversial issues involved, such as biofuels, metallic additives and the sulphur content of some fuels, and my group fully supports it."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, velen van ons realiseren zich ten langen leste dat onze planeet niet onverwoestbaar is en dat deze wel degelijk een uiterste houdbaarheidsdatum heeft, die wij mensen door ons weinig doordachte optreden in flink tempo naderbij brengen. Natuurlijk zijn er nog altijd enkele ongelovige Thomassen, zeker ook hier in ons midden, maar hun aantal slinkt snel, naarmate zij de door hen zelf gestelde grenzen van een extreem dogmatisme overwinnen of zich ontworstelen aan de - soms manipulatieve - invloed van derden. De EU staat waar zij hoort te staan - in de voorste rijen bij het gevecht voor het behoud van het milieu en de reeks wetgevingsbesluiten, gericht op de bestrijding van de klimaatverandering, die hier in het Parlement besproken worden, zijn daarvan het bijzonder welkome bewijs. Maar wil dergelijke wetgeving echt bevorderlijk zijn, dan dient deze substantieel te zijn en met overleg ingevoerd te worden. Zoals altijd dienen er compromissen gesloten te worden, wat ook het geval was bij het verslag-Corbey over controlemechanismen en een verminderde uitstoot van broeikasgassen in het brandstofgebruik. Het moet gezegd dat de rapporteur een zeer bewonderenswaardig en taai gevecht heeft geleverd om verwatering van de voorstellen door de Raad tegen te gaan en ik denk dat zij daar grotendeels in geslaagd is. Ik feliciteer haar dan ook met het resultaat. Waar is verder dat de rapporteur tijdens de harde onderhandelingen alle schaduwrapporteurs regelmatig volledig op de hoogte bracht. Al met al was de samenwerking zo goed, dat mevrouw Corbey er een sterke positie aan de onderhandelingstafel aan overhield. Het compromispakket omvat afspraken, bevredigend genoeg onder de huidige omstandigheden, over de meest controversiële punten, zoals biobrandstoffen, metalen als additieven en het zwavelgehalte van bepaalde brandstoffen. Mijn fractie staat volledig achter dit pakket."@nl3
". Panie przewodniczący! Wielu z nas wreszcie zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że nasza planeta nie jest niezniszczalna i faktycznie ma określony czas życia, który my, ludzie, poprzez nasze niezbyt mądre działania, drastycznie skracamy. Oczywiście nadal istnieją pewni niewierni Tomasze, również w naszej Izbie, ale ich liczba szybko się zmniejsza wraz z pokonywaniem przez nich ograniczeń narzuconego sobie nadzwyczajnego dogmatyzmu lub wraz z uwalnianiem się od manipulacji przez strony trzecie, czasami nader podejrzane. UE powinna być – i jest – na pierwszej linii frontu walki o ocalenie naszego środowiska naturalnego, a mile widzianym dowodem na to jest szereg aktów prawnych, służących walce ze zmianami klimatu; są one obecnie przedmiotem debaty w Parlamencie. Ale aby faktycznie odnieść korzyści, takie prawodawstwo musi być rzeczowe i skutecznie realizowane w odpowiednim czasie. Jak zwykle konieczne jest pogodzenie się z pewnymi kompromisami, co miało miejsce również w przypadku sprawozdania pani Doretty Corbey w sprawie monitorowania i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw. Należy stwierdzić, że sprawozdawczyni podjęła godną szacunku i uporczywą walkę, aby przeciwdziałać rozwadnianiu skutków stanowisk Rady, i wydaje mi się, że w znacznej mierze jej się to udało. Chciałbym jej z tego tytułu pogratulować. Należy również powiedzieć, że w trakcie trudnych negocjacji sprawozdawczyni regularnie i w pełni informowała wszystkich sprawozdawców pomocniczych, a wynikająca z tego współpraca dała pani Doretcie Corbey silną pozycję przy stole negocjacyjnym. Pakiet kompromisowy zawiera porozumienia, które w tych warunkach są dość zadowalające, obejmują większość kontrowersyjnych zagadnień, takich jak biopaliwa, dodatki metaliczne i zawartość siarki w niektórych paliwach, a moja grupa całkowicie je popiera."@pl16
"Senhor Presidente, muitos de nós estão, por fim, a começar a perceber que o nosso planeta não é indestrutível e que, na verdade, tem um prazo de validade que nós, seres humanos, através das nossas acções não muito sensatas, estamos a encurtar drasticamente. Ainda existem, como é óbvio, alguns cépticos, incluindo na nossa Assembleia, mas o seu número é cada vez menor, à medida que vão ultrapassando as limitações do dogmatismo extremo que se impuseram, ou que se libertam de manipulações de terceiros, por vezes suspeitas. A UE deve estar, e está, na linha da frente da luta pela preservação do ambiente, e os diversos documentos legislativos destinados a combater as alterações climáticas que estão a ser actualmente debatidos no Parlamento são uma excelente prova disso. Porém, para ser verdadeiramente benéfica, essa legislação deve ser substantiva e aplicada de forma eficaz e oportuna. Como sempre, há que fazer alguns compromissos e foi isso que aconteceu também com o relatório Corbey sobre a monitorização e a redução das emissões de gases com efeito de estufa produzidos pelos combustíveis. Há que dizer que a relatora resistiu de forma muito estóica e prolongada, a fim de contrariar os efeitos diluidores das posições do Conselho e, em larga medida, julgo que o conseguiu. Felicito-a por esse feito. Há que dizer também que, durante as difíceis negociações, a relatora informou plenamente e com regularidade todos os relatores-sombra, tendo a cooperação resultante sido tal que deu vantagem à senhora deputada Corbey na mesa de negociações. O pacote de compromisso chegou a acordos suficientemente satisfatórios, dadas as circunstâncias, sobre as questões mais controversas, como os biocombustíveis, os aditivos metálicos e o teor de enxofre de alguns combustíveis, e o meu grupo apoia-o na íntegra."@pt17
"Mr President, many of us at last are beginning to realise that our planet is not indestructible and that it indeed has an expiry date which we humans, through our not so wise actions, are bringing drastically closer. There are of course still some doubting Thomases, not least in our own House, but the number is fast getting smaller, as they overcome the limitations of self-imposed extreme dogmatism, or free themselves from third-party, sometimes suspect, manipulations. The EU should be, and is, at the forefront of the fight to save our environment, and the series of pieces of legislation aiming at combating climate change which are currently being debated in Parliament are very welcome proof of this. But to be truly beneficial such legislatures must be substantive and be implemented effectively and in good time. As always, some compromises have to be made and this has been the case also with the Corbey report on monitoring and reduction of greenhouse gas emissions from fuels. It has to be said that the rapporteur has put up a very enviable and sustained fight to counteract the watering-down effects of the Council positions and to a large extent, I believe she has been successful. For this achievement, I congratulate her. It has to be said also that during the hard negotiations the rapporteur kept all shadows regularly and fully informed and thus the resulting cooperation was such that it gave Mrs Corbey a strong hand at the negotiating table. The compromise package achieved deals, satisfactorily enough under the circumstances, on most controversial issues involved, such as biofuels, metallic additives and the sulphur content of some fuels, and my group fully supports it."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, mnohí z nás si konečne začínajú uvedomovať, že naša planéta nie je nezničiteľná, že má svoje trvanie a my, ľudské bytosti, svojimi neuváženými činmi výrazne prispievame k jej zániku. Samozrejme, vždy sa nájdu neveriaci Tomášovia, a to nielen v našom Parlamente, no je ich stále menej, pretože prekonávajú hranice dobrovoľného extrémneho dogmatizmu, alebo sa zbavujú externého vplyvu, ktorý niekedy prináša podozrenia a manipulácie. EÚ by mala stáť a stojí na čele boja za ochranu nášho životného prostredia a séria právnych predpisov zameraných na boj proti zmene klímy, o ktorej momentálne v Parlamente diskutujeme, je toho vítaným dôkazom. Ak majú tieto právne predpisy priniesť reálny úžitok, musia byť vecné a musia sa uplatňovať efektívne a v správnom čase. Ako vždy bolo potrebné prijať určité kompromisy a správa pani Corbeyovej o monitorovaní a znížení emisií skleníkových plynov z palív nebola výnimkou. Musím povedať, že pani spravodajkyňa závideniahodným spôsobom a vytrvalo bojovala za zrušenie oslabujúcich vplyvov pozícií Rady a som presvedčený, že sa jej to vo veľkej miere podarilo. K tomuto úspechu jej blahoželám. Treba tiež povedať, že počas zložitých rokovaní pani spravodajkyňa podávala všetky informácie tieňovým spravodajcom, preto bola výsledná spolupráca na dobrej úrovni a pani Corbeyová mala pri rokovacom stole pevnú ruku. Kompromisným balíkom sme za daných okolností dosiahli pomerne uspokojivú dohodu o tých najkontroverznejších témach, ako sú biopalivá, kovové prísady a obsah síry v niektorých palivách, a kompromisný balík má plnú podporu celej našej skupiny."@sk19
". Gospod predsednik, mnogi izmed nas končno začenjamo dojemati, da naš planet ni neuničljiv in da dejansko ima rok trajanja, ki ga ljudje s svojimi ne ravno pametnimi dejanji, močno krajšamo. Seveda imamo še nekaj nejevernih Tomažev, nenazadnje tudi v našem Parlamentu, a to število se hitro manjša, ko presežejo meje samovsiljenega skrajnega dogmatizma ali ko se osvobodijo manipulacij s strani tretjih oseb, ki so včasih sumljive. EU bi morala imeti in tudi ima vodilno vlogo v boju za reševanje našega okolja, kar dokazuje niz zakonov, katerih cilj je boriti se proti podnebnim spremembam in o katerih trenutno razpravlja Parlament. Da pa bi bili zares koristni, morajo ti zakoni imeti vsebino in treba jih je učinkovito in pravočasno izvršiti. Kot vedno je treba sprejeti tudi nekaj kompromisov, kar se je zgodilo tudi pri poročilu gospe Corbey o spremljanju in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv. Povedati je treba, da se je poročevalka z zelo zavidljivo in vztrajno močjo borila, da bi preprečila vpliv stališč Sveta, usmerjenih k razvodenitvi, in mislim, da je bila pri tem v veliki meri uspešna. Za to ji čestitam. Povedati je treba, da je poročevalka v teku napornih pogajanj redno in v celoti obveščala poročevalce v senci, s tem pa ustvarila sodelovanje, ki ji je omogočilo, da je lahko pri pogajalski mizi nastopila s trdo roko. Dosežen kompromisni sveženj, ki ga moja skupina podpira, dovolj zadovoljivo glede na okoliščine obravnava večino spornih vprašanj, kot so biogoriva, kovinski dodatki ter vsebnost žvepla v nekaterih vrstah goriv."@sl20
". Herr talman! Många av oss börjar äntligen inse att vår jord inte är oförstörbar och att den faktiskt har ett utgångsdatum som vi människor, genom våra okloka handlingar, drastiskt närmar oss. Naturligtvis finns det fortfarande skeptiker, inte minst här i parlamentet, men de blir snabbt färre när de övervinner begränsningarna av sin självpålagda extrema dogmatism, eller befriar sig från ibland suspekta påtryckningar från tredje parter. EU bör vara och är också ledande i kampen för att rädda vår miljö. Det lagstiftningspaket om bekämpningen av klimatförändringen som för närvarande diskuteras i parlamentet är ett mycket välkommet bevis på detta. Men för att vara till verklig nytta måste lagstiftningen vara substantiell och genomföras effektivt och i god tid. Som alltid måste man kompromissa om vissa saker, och så har även varit fallet med Corbeybetänkandet om övervakning och minskning av utsläpp av växthusgaser i samband med användning av vägtransportbränslen. Det måste sägas att föredraganden verkligen har kämpat på ett mycket avundsvärt och ihärdigt sätt för att undvika att texten skulle vattnas ur på grund av rådets ståndpunkter, och jag anser att hon i stor utsträckning har lyckats med det. Jag gratulerar henne till denna bedrift. Det måste även sägas att under de tuffa förhandlingarna höll föredraganden alla skuggföredragande regelbundet och fullständigt informerade, och samarbetet blev därför så bra att det gav Dorette Corbey starka kort vid förhandlingsbordet. Genom kompromisspaketet nåddes uppgörelser som är tillräckligt tillfredsställande under omständigheterna om de flesta kontroversiella frågorna, t.ex. biobränslen, metalltillsatser och svavelhalten i vissa bränslen, och min grupp stöder det till fullo."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph