Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-402"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.38.2-402"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, mijn fractie is vol enthousiasme begonnen aan de onderhandelingen, want wij wilden graag goede voorwaarden voor CO afvang en -opslag. CO kan maar beter in de grond dan in de lucht zitten. De vraag is of het voorliggende onderhandelingsresultaat goed is voor het milieu; wij denken van niet. Het is spijtig dat Chris Davies geen rapporteur was voor de ETS-richtlijn, want zijn volhardendheid voor financiële stimuleringsmaatregelen was daar wel op zijn plaats geweest. Maar nu hij mee wilde schaken op het bord over de emissierechten, bleek hij bereid om vele pionnen, en zelfs uiteindelijk ook de koning, op zijn eigen schaakbord te offeren. Zo is er geen maximum aan CO uitstoot voor nieuwe centrales afgesproken. Wel is er gezegd dat energiecentrales moeten zijn. Wat betekent dat? Want zonder definitie volstaat de beschikbaarheid van een voetbalveldje aan de zijkant. En gevolg van dit verslag is, dat geen enkele beperking wordt gesteld aan het bouwen van steeds meer en supervervuilende kolencentrales. Het voetbalveldje ernaast dient dan als een vijgenblad voor een verre toekomst. Ik wil de rapporteur wel feliciteren met het introduceren van een aansprakelijkheidstermijn van twintig jaar en een fonds van waaruit het monitoren van afgesloten sites voor dertig jaar kan worden betaald. Daar staat weer tegenover dat het in de grond pompen van CO om meer gas en olie te winnen, de zogeheten met deze richtlijn wordt toegestaan. En dat is een heel bizar onderdeel van het klimaatpakket, want dit proces leidt er van nature juist toe dat er meer CO wordt uitgestoten. Dus dankzij het Davies-fonds kunnen oliemaatschappijen nu profiteren van stimuleringsmaatregelen voor CCS om hun olievelden langer te gebruiken en uit te putten. Voorzitter, Shell kan tevreden zijn, het milieu echter niet; mijn fractie zal daarom tegen stemmen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, moje skupina zahájila jednání plna nadšení, protože jsme chtěli zajistit dobré podmínky pro zachycování a ukládání uhlíku. CO je lepší skladovat pod zemí než v atmosféře. Otázkou je, zdali současné výsledky jednání prospějí životnímu prostředí. Nevěříme, že ano. Škoda, že pan Davies nebyl zpravodajem pro směrnici o systému pro obchodování s emisemi, protože by se hodila jeho vytrvalost ohledně opatření v oblasti finančních pobídek. Když se rozhodl přistoupit na šachovou hru s emisními právy, zdálo se, že je na své šachovnici ochoten obětovat mnoho pěšců a nakonec i vlastního krále. Proto dosud nebyla dohodnuta maximální hodnota emisí CO pro nové elektrárny. Bylo však řečeno, že nové elektrárny musí být připraveny na zachycování. Co to znamená? Ostatně bez definice potřebujeme pouze prostor o velikosti fotbalového hřiště. Závěr této zprávy zní, že žádné jednotlivé omezení nezastaví výstavbu dalších a výjimečně znečišťujících uhelných elektráren, přičemž fotbalové hřiště slouží jako fíkový list pro vzdálenou budoucnost. Přesto bych chtěla zpravodaji poblahopřát k zavedení 20leté lhůty odpovědnosti a fondu, který bude 30 let financovat monitorování uzavřených lokalit. To je však kompenzace za to, že dotčená směrnice umožňuje přesun CO pod zem, a získávat tak více plynu a ropy, tedy proces známý jako zdokonalená těžba ropy. To je velmi bizarní prvek klimatického balíčku, protože tento proces samozřejmě způsobuje vyšší emise CO . Díky Daviesovu fondu mohou nyní ropné společnosti využívat podpůrných opatření pro zachycování a ukládání oxidu uhličitého k delšímu využívání a vyčerpání svých ropných polí. Společnost Shell bude spokojena, životní prostředí nikoliv. Proto bude má skupina hlasovat proti."@cs1
"Hr. formand! Min gruppe indledte forhandlingerne med masser af optimisme, fordi vi ønskede at sikre gode vilkår for CO opsamling og -lagring. CO hører til under jorden, ikke i atmosfæren. Spørgsmålet er, om det foreliggende resultat af forhandlingerne vil være til gavn for miljøet. Det mener vi ikke. Det er beklageligt, at hr. Davies ikke var ordfører for direktivet om emissionshandelsordningen, for hans vedholdenhed i forhold til økonomiske tilskyndelsesforanstaltninger ville have været på sin plads. Da han besluttede at deltage i skakspillet om emissionsrettigheder, virkede han dog villig til at ofre mange bønder og i sidste ende sin konge på sit eget skakbræt. Følgelig er der ikke aftalt en grænseværdi for CO udledninger for nye kraftværker. Det, der blev sagt, var, at kraftværkerne skal være klar til at kunne opsamle CO . Hvad betyder det? Uden en definition behøver man jo ikke andet end et areal på størrelse med en fodboldbane. Resultatet af betænkningen er, at der ikke er en eneste restriktion til hinder for udviklingen af stadig mere voldsomt forurenende kulfyrede kraftværker, hvorfor fodboldbanen fungerer som figenblad for en fjern fremtid. Jeg vil dog gerne gratulere ordføreren med indførelsen af en 20-års ansvarsperiode og en fond, der skal finansiere overvågningen af lukkede anlæg i 30 år. Det opvejes imidlertid af, at direktivet tillader, at der pumpes CO ned i jorden for at udvinde mere olie og gas, en proces, der kaldes forbedret olieindvinding. Det er et meget bizart element i klimapakken, for det betyder naturligvis, at der udledes mere CO . Takket være Davies-fonden kan olieselskaber derfor nu udnytte tilskyndelsesforanstaltninger for CO opsamling og -lagring til at udnytte og udtømme deres oliefelter i længere tid. Det vil glæde Shell, men ikke miljøet. Derfor stemmer min gruppe nej."@da2
"Herr Präsident! Meine Fraktion nahm anfänglich mit großer Begeisterung an den Verhandlungen teil, denn wir wollten für gute Bedingungen für die Bindung und Speicherung von Kohlenstoff sorgen. Es ist besser, das CO im Boden zu haben als in der Luft. Die Frage ist nun, ob das derzeitige Verhandlungsergebnis der Umwelt zugute kommen wird. Wir glauben nicht, dass dies der Fall wäre. Es ist bedauerlich, dass Herr Davies nicht der Berichterstatter für die Richtlinie über das Emissionshandelssystem war. Seine Hartnäckigkeit in Bezug auf finanzielle Anreizmaßnahmen wäre hier genau richtig gewesen. Als er sich dafür entschied, am Schachspiel über Emissionsrechte teilzunehmen, schien er jedoch dazu bereit zu sein, viele Bauern, und am Ende sogar seinen König auf seinem eigenen Schachbrett zu opfern. Dementsprechend gab es keine Einigung bezüglich eines Höchstwerts für CO Emissionen für neue Kraftwerke. Was jedoch gesagt wurde, ist, dass die Kraftwerke für die Kohlenstoffbindung konzipiert sein müssen. Was heißt das genau? Im Grund brauchen wir ohne Definition lediglich die Fläche eines Fußballplatzes. Fazit dieses Berichts ist, dass der Bau von immer mehr und extrem umweltschädlichen Kohlekraftwerken durch keinerlei Einschränkungen gestoppt wird, wobei der Fußballplatz als Feigenblatt für eine entfernte Zukunft dient. Ich möchte dem Berichterstatter jedoch zur Einführung eines 20-jährigen Haftungszeitraums und eines Fonds gratulieren, der die 30-jährige Überwachung von geschlossenen Standorten finanziert. Dies wird jedoch durch den Umstand ausgeglichen, dass diese Richtlinie die Möglichkeit schafft, dass CO in die Erde gepumpt wird, um mehr Erdgas und Öl zu gewinnen. Dieser Prozess wird als verbesserte Ölgewinnung („enhanced oil recovery“) bezeichnet. Dies ist ein sehr bizarres Element des Klimapakets, denn dieser Prozess sorgt natürlich dafür, dass mehr CO ausgestoßen wird. Dank des Davies-Fonds können Ölgesellschaften nun von Anreizmaßnahmen für die Kohlenstoffbindung und -speicherung (CCS) profitieren, um ihre Ölfelder länger zu nutzen und leerzupumpen. Wir können zufrieden sein, die Umwelt nicht. Deshalb wird meine Fraktion mit „nein“ stimmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μου ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις γεμάτη ενθουσιασμό, διότι θέλαμε να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Το CO είναι καλύτερο να βρίσκεται κάτω από το έδαφος, από ότι στην ατμόσφαιρα. Το θέμα είναι εάν το παρόν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα ωφελήσει το περιβάλλον. Δεν πιστεύουμε ότι θα το ωφελήσει. Δυστυχώς ο κ. Davies δεν ήταν ο εισηγητής για την οδηγία για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, διότι η επιμονή του σχετικά με τη λήψη μέτρων για οικονομικά κίνητρα θα ήταν η κατάλληλη. Παρόλα αυτά, όταν πράγματι αποφάσισε να συμμετάσχει στην παρτίδα σκάκι που πραγματοποιήθηκε στη σκακιέρα των δικαιωμάτων εκπομπών, φαινόταν πρόθυμος να θυσιάσει πολλά πιόνια, συμπεριλαμβάνοντας τελικά το βασιλιά του, στη δική του σκακιέρα. Επομένως, δεν συμφωνήθηκε καμία μέγιστη τιμή για τις εκπομπές του CO για τις νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας πρέπει να είναι έτοιμες για τη δέσμευση άνθρακα. Τι σημαίνει αυτό; Εξάλλου, χωρίς καθορισμό, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι χώρος στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης είναι ότι κανένας μεμονωμένος περιορισμός δεν σταματά την ανάπτυξη ακόμη πιο πολλών και εξαιρετικά ρυπογόνων μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, όπου το γήπεδο ποδοσφαίρου χρησιμεύει ως φύλλο συκής για το απώτερο μέλλον. Ωστόσο, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την παρουσίαση μιας περιόδου ευθύνης διάρκειας 20 ετών και για το κεφάλαιο το οποίο θα χρηματοδοτήσει τον έλεγχο των κλειστών χώρων για 30 έτη. Ωστόσο, αυτό αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι αυτή η οδηγία πράγματι επιτρέπει τη διοχέτευση του CO στο έδαφος, προκειμένου να ανακτηθεί περισσότερο αέριο και πετρέλαιο, μια διαδικασία που είναι γνωστή ως υποβοηθούμενη ανάκτηση πετρελαίου. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα περίεργο στοιχείο της δέσμης μέτρων για το κλίμα, διότι αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει φυσικά ότι εκπέμπεται περισσότερο CO . Συνεπώς, χάρη στο Ταμείο Davies, οι πετρελαϊκές εταιρείες τώρα μπορούν να ωφεληθούν από τις δράσεις ενθάρρυνσης για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (ΔΑΑ) για να χρησιμοποιούν και να εξαντλούν τις πετρελαιοπηγές τους για μεγαλύτερο διάστημα. Η εταιρεία Shell θα είναι ικανοποιημένη, το περιβάλλον δεν θα είναι. Γι’ αυτόν το λόγο, η ομάδα μου θα ψηφίσει «όχι»."@el10
"Mr President, my group started the negotiations full of enthusiasm, because we wanted to secure good conditions for carbon capture and storage. CO is better off underground than in the atmosphere. The question is whether the present result of the negotiations would benefit the environment. We do not believe that it would. It is unfortunate that Mr Davies was not the rapporteur for the Emissions Trading Scheme Directive, for his persistence with regard to financial incentive measures would have been fitting. When he did decide to join in the game of chess on the board of emission rights, though, he appeared willing to sacrifice many pawns, including, in the end, his king, on his own chess board. Accordingly, no maximum CO emission value has been agreed upon for new power plants. What was said, though, is that the power stations must be capture-ready. What does that mean? After all, without a definition, all we need is space the size of a football pitch. The upshot of this report is that no single restriction is stopping the development of ever more and exceptionally polluting coal-fired power stations, in which case the football pitch serves as a fig leaf for a distant future. I should like to congratulate the rapporteur, though, on the introduction of a 20-year liability period and a fund which will finance the monitoring of closed sites for 30 years. This is offset, however, by the fact that this directive does allow CO to be pumped into the ground in order to recover more gas and oil, a process known as enhanced oil recovery. This is a very bizarre element of the climate package, because this process ensures, naturally, that more CO is emitted. Thanks to the Davies Fund, therefore, oil companies can now benefit from incentive measures for carbon capture and storage (CCS) to use, and exhaust, their oil fields for longer. Shell will be satisfied, the environment will not. That is why my group will be voting ‘no’."@en4
"Señor Presidente, mi Grupo comenzó las negociaciones lleno de entusiasmo, porque queríamos asegurar unas buenas condiciones para la captura y almacenamiento de carbono. El CO está mejor bajo tierra que en la atmósfera. La pregunta es si el presente resultado de las negociaciones beneficiaría al medio ambiente. No creemos que eso sea así. Es lamentable que el señor Davies no fuese el ponente para la Directiva relativa al programa de derechos de emisión, dado que su persistencia con relación a las medidas de incentivos financieros habría sido adecuada. Cuando decidió unirse al juego de ajedrez sobre los derechos de emisiones, sin embargo, parecía que tenía la voluntad de sacrificar varios peones, incluyendo, al final, a su rey, en su propio tablero de ajedrez. Por consiguiente, no se ha acordado ningún valor máximo para las emisiones de CO de las centrales eléctricas nuevas. Sin embargo, lo que se dijo fue que las centrales eléctricas deben ser aptas para la captura. ¿Qué significa eso? Después de todo, sin una definición, todo lo que necesitamos es separar el tamaño de un campo de fútbol. El resultado de este informe es que ninguna restricción está frenando el desarrollo de cada vez más centrales eléctricas de carbón, excepcionalmente contaminantes, en cuyo caso el campo de fútbol sirve como hoja de parra para un futuro distante. Sin embargo, quiero felicitar al ponente por la introducción del periodo de responsabilidad de veinte años y de un fondo que financiará el seguimiento de las instalaciones cerradas durante treinta años. En cualquier caso, esto se ve compensado por el hecho de que esta Directiva permite que se bombee el CO hacia la tierra para recuperar más gas y petróleo, un proceso conocido como recuperación mejorada de petróleo. Se trata de un elemento muy extraño del paquete climático, porque este proceso asegura, naturalmente, que se emita más CO Por lo tanto, gracias al Fondo Davies, ahora las compañías petroleras pueden beneficiarse de las medidas de incentivos para la captura y almacenamiento de carbono (CAC) para utilizar, y agotar sus yacimientos petrolíferos durante más tiempo. Shell estará satisfecha, el medio ambiente no. Por eso mi Grupo votará en contra."@es21
"Austatud juhataja, minu fraktsioon alustas läbirääkimisi innukalt, sest me tahtsime tagada head tingimused süsinikdioksiidi kogumiseks ja säilitamiseks. Parem olgu CO maa all kui atmosfääris. Küsimus on, kas käesolevast läbirääkimiste tulemusest oleks keskkonnale kasu. Me ei usu, et see nii oleks. Kahju on sellest, et Chris Davies polnud saastekvootidega kauplemise süsteemi direktiivi raportöör, sest tema järjekindlus rahaliste stimuleerimismeetmete osas oleks ära kulunud. Siiski, kui ta otsustas liituda mänguga saastekvootide malelaual, siis näis ta olevat valmis ohverdama omaenda malelaual palju ettureid ja lõpuks ka omaenda kuninga. Sellele vastavalt pole uute jõujaamade osas kokku lepitud CO heitkoguste ülempiiri. Siiski on välja öeldud, et jõujaamad peavad olema kogumisvalmis. Mida see tähendab? Lõppude lõpuks, ilma määratluseta, on jalgpalliväljaku jagu ruumi kõik, mis me vajame. Käesoleva raporti tulemus on see, et ükski piirang ei peata järjest enamate ja erakordselt saastavate söel töötavate jõujaamade arendamist, mille puhul jalgpalliväljak täidab kaugesse tulevikku suunatud viigilehe rolli. Sooviksin siiski õnnitleda raportööri 20-aastase vastutusperioodi sisseviimise ja fondi puhul, millest rahastatakse suletud ladustamiskohtade seiret 30 aasta jooksul. Paraku tasakaalustab seda asjaolu, et käesoleva direktiiviga lubatakse pumbata süsinikdioksiidi maa alla, selleks et rohkem gaasi ja naftat kätte saada – see on protsess, mis on tuntud kui täiustatud naftatootmine. See on kliimapaketi väga kummaline osa, sest see protsess tagab loomulikult, et CO heitkogused suurenevad. Seega saavad tänu Daviese fondile süsiniku kogumise ja säilitamise stimuleerimise meetmetest nüüd kasu naftafirmad ning nad võivad oma naftavälju ekspluateerida kauem. Shell on rahul, keskkond ei ole. Seetõttu hääletab meie fraktsioon vastu."@et5
"Arvoisa puhemies, ryhmäni aloitti neuvottelut täynnä intoa, koska halusimme varmistaa hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille hyvät olosuhteet. Hiilidioksidin on parempi olla maaperässä kuin ilmakehässä. Kysymys kuuluu, hyödyttääkö nykyinen neuvottelutulos ympäristöä. Me emme usko näin olevan. On vahinko, että Chris Davies ei ollut esittelijänä päästökauppadirektiivissä, sillä sen yhteydessä hänen rahoituksellisiin kannustustoimenpiteisiin liittyvä peräänantamattomuutensa olisi ollut paikallaan. Kun hän päätti liittyä päästöoikeuksien pelilaudalla pelattavaan shakkipeliin, hän näytti kuitenkin olevan halukas uhraamaan monta pelinappulaa, mukaan luettuna lopulta hänen omalla laudalla oleva kuninkaansakin. Näin ollen ei päästy sopuun uusia voimalaitoksia koskevasta hiilidioksidipäästöjen enimmäismäärästä. Sen sijaan todettiin kyllä, että voimalaitoksilla on oltava valmius talteenottoon. Mitä se tarkoittaa? Loppujen lopuksi, jos asiaa ei ole määritelty, jalkapallokentän kokoinen alue riittää. Tämän mietinnön lopputulos on se, että yksikään yksittäinen rajoitus ei estä kehittämästä aina vain lisää voimakkaasti saastuttavia hiilivoimaloita, jolloin jalkapallokentän merkitys tulevaisuuden kannalta on lähinnä esteettinen. Haluan tästä huolimatta onnitella esittelijää siitä, että käyttöön otetaan 20 vuoden pituinen vastuuaika ja rahasto, josta rahoitetaan suljettujen varastointipaikkojen seuranta 30 vuoden ajan. Tätä kuitenkin himmentää se tosiseikka, että direktiivi sallii hiilidioksidin pumppaamisen maahan tarkoituksena löytää lisää kaasua ja öljyä turvautumalla toimintaan, jota voidaan hyvin kuvailla sanoilla (EOR). Tämä on erittäin outo osa ilmastopakettia, koska tällä tavalla varmistetaan se, että hiilidioksidia syntyy entistä enemmän. Davies-rahaston ansiosta öljy-yhtiöt voivat siis nyt käyttää hyväkseen hiilidioksidin erotukseen ja varastointiin (CCS) kannustavia toimenpiteitä pystyäkseen käyttämään öljykenttiään pidempään ja tyhjentämään ne. Shell-yhtiö on tyytyväinen, ympäristö ei. Siksi ryhmäni äänestää mietintöä vastaan."@fi7
"Monsieur le Président, mon groupe a entamé ces négociations plein d’enthousiasme parce que nous voulions assurer de bonnes conditions au captage et au stockage du carbone. Il vaut mieux que le CO soit sous terre que dans l’atmosphère. La question est de savoir si le résultat actuel des négociations sera bénéfique pour l’environnement. Nous ne pensons pas que ce sera le cas. C’est dommage que M. Davies n’ait pas été le rapporteur pour la directive relative au système d’échange de quotas d’émission, car sa persévérance en matière d’incitants financiers y aurait été tout à fait à sa place. Lorsqu’il s’est finalement décidé à se lancer dans le jeu d’échecs des droits d’émissions, il s’est révélé trop disposé à sacrifier de nombreux pions, et finalement son roi, sur son propre échiquier. Par conséquent, aucune valeur d’émission de CO maximale n’a été fixée pour les nouvelles centrales électriques. Ce qui a toutefois été dit c’est que les centrales électriques doivent être compatibles avec le captage. Qu’est-ce que cela signifie? Après tout, sans définition, tout ce dont nous avons besoin est d’un espace grand comme un terrain de football. Le résultat de ce rapport est qu’aucune restriction ne stoppe le développement de davantage de centrales électriques au charbon encore plus polluantes, dans lequel cas le terrain de football ne sera qu’une feuille de vigne, une promesse reportée à un avenir lointain. Je souhaite cependant féliciter le rapporteur, pour l’introduction d’une période de responsabilité de 20 ans et d’un fonds qui financera le contrôle des sites fermés pendant 30 ans. Cet aspect positif est toutefois contrebalancé par le fait que cette directive permet d’injecter le CO dans le sol afin d’extraire davantage de gaz et de pétrole, un processus connu sous le nom de récupération assistée du pétrole. Il s’agit d’un élément très bizarre du paquet climat parce que ce processus fait en sorte, naturellement, que davantage de CO soit émis. Grâce au fonds Davies, les compagnies pétrolières peuvent dès lors désormais bénéficier des mesures d’encouragement pour le captage et le stockage du carbone (CSC) pour exploiter et épuiser leurs gisements de pétrole plus longtemps. Shell sera satisfait, l’environnement ne le sera pas. C’est pourquoi mon groupe votera «non»."@fr8
"Elnök úr, képviselőcsoportom nagy lelkesedéssel kezdte a tárgyalásokat, bízva abban, hogy a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás kérdésében jó feltételeket biztosíthatunk. Jobb ugyanis, ha a CO ot a föld alá szorítjuk, mintha az a légkörben lenne. A kérdés most az, hogy a tárgyalások jelenlegi eredményei haszonnal járnak-e környezetünkre nézve. Úgy gondoljuk, hogy nem. Sajnálatos, hogy nem Davies úr volt a kibocsátás-kereskedelmi rendszerrel foglalkozó irányelv előadója, mivel a pénzügyi ösztönző intézkedések kérdésében mutatott állhatatosságát ott is kamatoztathatta volna. Amikor rászánta magát arra, hogy a kibocsátási jogok terén zajló sakkjátszmába bekapcsolódjon, úgy tűnt, hajlandó több gyalogot is feláldozni, hogy majd – a végén – saját sakktábláján ezt saját királyával is megtegye. Ennek megfelelően az új erőművekre vonatkozóan nem került sor semmiféle megállapodásra a CO kibocsátás legnagyobb értékét illetően. Elhangzott azonban, hogy az erőműveknek készen kell állniuk a szén-dioxid-leválasztásra. Mit is jelent ez? Mindenekelőtt, pontos meghatározás nélkül is azt, hogy mindössze egy futballpálya nagyságú térre van szüksége az erőműveknek. A jelentés eredményeképpen semmi sem tiltja még több és még erőteljesebben szennyező széntüzelésű erőművek építését, és e tekintetben a futballpálya csak fügefalevelet jelent a távoli jövőre nézve. Szeretnék azonban az előadónak gratulálni a húszéves felelősségi időszak bevezetéséért, és a bezárt telepek ellenőrzésének további harminc évi finanszírozására szolgáló pénzügyi alap miatt. Ezeket azonban ellensúlyozza az a tény, hogy az irányelv lehetővé teszi a CO föld alá pumpálását még több gáz és olaj kitermelése érdekében azzal az eljárással, amelyet úgy ismerünk, hogy kőolajkihozatal-fokozás. Ez az éghajlat-változási csomagnak igen groteszk eleme, hiszen ezzel az eljárással – természetesen – még több CO kerül kibocsátásra. Végül is, a Davies-alapnak köszönhetően, az olajtársaságok felhasználhatják a szén-dioxid-leválasztáshoz és tároláshoz (CLT) kapcsolódó ösztönzőket olajmezőik még hosszabb távú kihasználása és kimerítése érdekében. A Shell elégedett lesz, környezetünk aligha. Ez magyarázza, hogy képviselőcsoportunk miért szavaz „nemmel”!"@hu11
"Signor Presidente, il mio gruppo ha intrapreso i negoziati con grande entusiasmo, perché volevamo garantire le migliori condizioni per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. E’ meglio tenere il CO sottoterra che nell’atmosfera. Si tratta di capire se l’attuale risultato dei negoziati andrebbe a vantaggio dell’ambiente; secondo noi l’ambiente non ne trarrebbe alcun beneficio. Purtroppo l’onorevole Davies non è stato l’autore della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, perché la sua tenacia in materia di incentivi finanziari sarebbe stata estremamente utile. Quando egli ha iniziato una partita sulla scacchiera dei diritti di emissione, tuttavia, è sembrato disposto a sacrificare molti pedoni, e alla fine il suo stesso re. Di conseguenza, non è stato deciso alcun valore massimo per le emissioni di CO delle nuove centrali elettriche. Si è detto però che le centrali elettriche di nuova costruzione devono essere predisposte per la cattura. Che cosa significa? Dopo tutto, senza una definizione, è sufficiente disporre di un’area che abbia le dimensioni di un campo di calcio. Il risultato di questa relazione è che nessuna restrizione impedisce l’aumento delle centrali elettriche a carbone, estremamente inquinanti, nel qual caso il campo di calcio serve solo come giustificazione per un lontano futuro. Vorrei congratularmi con il relatore, però, per l’introduzione di un periodo di responsabilità di 20 anni, e per il fondo che finanzierà il monitoraggio dei siti chiusi per 30 anni. Tutto questo è compensato, tuttavia, dal fatto che questa direttiva consente di pompare CO nel terreno per recuperare una maggior quantità di gas e petrolio – processo noto come recupero migliorato del petrolio. E’ un elemento assai strano del pacchetto sul clima, perché questo processo assicura, ovviamente, l’emissione di una maggiore quantità di CO . Grazie al fondo Davies, quindi, le compagnie petrolifere potranno beneficiare di incentivi per la cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS) per sfruttare più a lungo, ed esaurire, i propri pozzi petroliferi. La Shell sarà certamente soddisfatta, ma lo stesso non si potrà dire per l’ambiente. Per questo motivo il mio gruppo voterà “no”."@it12
"Pone pirmininke, mano frakcija pradėjo derybas labai entuziastingai, nes mes norėjome užtikrinti geras sąlygas anglies dvideginio surinkimui ir saugojimui. Geriau, kad CO būtų po žeme nei atmosferoje. Tačiau kyla klausimas, ar esamas derybų rezultatas bus naudingas aplinkai. Mes taip nemanome. Gaila, kad C. Davies nebuvo pranešėjas ES PELS direktyvos klausimu, nes jo atkaklumas sprendžiant klausimą dėl finansinio skatinimo priemonių būtų labai pasitarnavęs. Tačiau nusprendęs prisijungti prie šachmatų žaidimo, žaidžiamo ant emisijos leidimų sistemos lentos, jis parodė esąs pasirengęs paaukoti daug figūrų, pagaliau net karalių, ant savo paties šachmatų lentos. Taigi nebuvo susitarta dėl didžiausios CO emisijos normos naujoms elektrinėms. Tačiau buvo pasakyta, kad naujos elektrinės turi būti statomos parengtos surinkti CO . Ką tai reiškia? Pagaliau nereikia apibrėžimo, kad suprastum, jog tereikia turėti laisvą futbolo aikštelės dydžio plotą. Patvirtinus šį pranešimą viskas baigsis tuo, kad jokiais apribojimais nesustabdysime itin smarkiai ir vis labiau aplinką teršiančių anglimi kūrenamų elektrinių plėtojimo, o futbolo aikštelė tolimoje ateityje pasitarnaus tik kaip figos lapas. Tačiau norėčiau pasveikinti pranešėją pasiūlius nustatyti dvidešimties metų atsakomybės laikotarpį ir sukurti fondą, kurio lėšomis bus finansuojama uždarytų saugyklų stebėsena, kurią numatoma vykdyti trisdešimt metų. Tačiau tai atsveria faktas, kad šioje direktyvoje vis dėlto leidžiama įleisti CO į žemę siekiant išgauti daugiau dujų ir naftos - kalbu apie vadinamąjį tretinį naftos gavybos metodą. Tai labai keistas klimato kaitos priemonių paketo elementas, nes taikant šį metodą neišvengiamai išmetama daugiau CO . Todėl dabar dėl C. Davies fondo naftos bendrovės galės ilgiau naudoti savo naftos telkinius, taigi ir teršti aplinką CO pasinaudojusios anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijos diegimui skiriama parama. Bendrovė „Shell“ bus patenkinta, bet aplinka - ne. Todėl mano frakcija balsuos prieš šį pasiūlymą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mana grupa sāka sarunas, pilni entuziasma, jo mēs vēlējāmies nodrošināt labus nosacījumus oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai. Labāk, ja CO atrodas pazemē, nevis atmosfērā. Jautājums ir par to, vai sarunu pašreizējie rezultāti dotu labumu videi. Mēs tā neuzskatām. Ļoti žēl, ka kungs nebija Emisiju tirdzniecības sistēmas direktīvas referents, jo viņa neatlaidība attiecībā uz finanšu stimulu pasākumiem būtu bijusi ļoti piemērota. Tomēr, kad viņš izlēma pievienoties emisiju tiesību šaha spēlei, izrādījās, ka viņš ir gatavs ziedot daudzus bandiniekus, tostarp galu galā savu karali uz sava šaha galdiņa. Attiecīgi saistībā ar jaunajām elektrostacijām nav panākta vienošanās par maksimālo CO emisijas vērtību. Tomēr tika teikts, ka elektrostacijām ir jābūt gatavām veikt uztveršanu. Ko tas nozīmē? Galu galā bez definīcijas viss, kas mums vajadzīgs ir vieta futbola laukuma lielumā. Šī ziņojuma iznākums ir tas, ka neviens ierobežojums neaptur vēl plašāku ārkārtīgi piesārņojošu ar akmeņoglēm kurināmu elektrostaciju attīstīšanu, un šajā gadījumā futbola laukums kalpo par vīģes lapu attālai nākotnei. Tomēr es vēlētos apsveikt referentu par 20 gadu atbildības perioda ieviešanu un tāda fonda ieviešanu, kas 30 gadus finansēs slēgto staciju uzraudzību. Taču tas atsver faktu, ka šī direktīva ļauj sūknēt CO zemē, lai atgūtu vairāk gāzes un naftas — šo procesu pazīst kā naftas reģenerāciju. Tas ir ļoti dīvains klimata pakotnes aspekts, jo šis process, protams, nodrošina to, ka tiek izlaists vēl vairāk CO Tāpēc, pateicoties fondam, naftas kompānijas tagad var izmantot oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas ( ) stimulēšanas pasākumus, lai izmantotu un iztukšotu savus naftas laukus vēl ilgāk. būs apmierināts, bet vide nebūs. Tāpēc mana grupa balsos pret."@lv13
"Voorzitter, mijn fractie is vol enthousiasme begonnen aan de onderhandelingen, want wij wilden graag goede voorwaarden voor CO afvang en -opslag. CO kan maar beter in de grond dan in de lucht zitten. De vraag is of het voorliggende onderhandelingsresultaat goed is voor het milieu; wij denken van niet. Het is spijtig dat Chris Davies geen rapporteur was voor de ETS-richtlijn, want zijn volhardendheid voor financiële stimuleringsmaatregelen was daar wel op zijn plaats geweest. Maar nu hij mee wilde schaken op het bord over de emissierechten, bleek hij bereid om vele pionnen, en zelfs uiteindelijk ook de koning, op zijn eigen schaakbord te offeren. Zo is er geen maximum aan CO uitstoot voor nieuwe centrales afgesproken. Wel is er gezegd dat energiecentrales moeten zijn. Wat betekent dat? Want zonder definitie volstaat de beschikbaarheid van een voetbalveldje aan de zijkant. En gevolg van dit verslag is, dat geen enkele beperking wordt gesteld aan het bouwen van steeds meer en supervervuilende kolencentrales. Het voetbalveldje ernaast dient dan als een vijgenblad voor een verre toekomst. Ik wil de rapporteur wel feliciteren met het introduceren van een aansprakelijkheidstermijn van twintig jaar en een fonds van waaruit het monitoren van afgesloten sites voor dertig jaar kan worden betaald. Daar staat weer tegenover dat het in de grond pompen van CO om meer gas en olie te winnen, de zogeheten met deze richtlijn wordt toegestaan. En dat is een heel bizar onderdeel van het klimaatpakket, want dit proces leidt er van nature juist toe dat er meer CO wordt uitgestoten. Dus dankzij het Davies-fonds kunnen oliemaatschappijen nu profiteren van stimuleringsmaatregelen voor CCS om hun olievelden langer te gebruiken en uit te putten. Voorzitter, Shell kan tevreden zijn, het milieu echter niet; mijn fractie zal daarom tegen stemmen."@mt15
"Panie przewodniczący! Moja grupa rozpoczęła negocjacje z wielkim entuzjazmem, ponieważ chcieliśmy zagwarantować dobre warunki do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. CO ma się lepiej pod ziemią niż w atmosferze. Powstaje jednak pytanie, czy obecny wynik negocjacji będzie korzystny dla środowiska. Nie uważamy, że tak będzie. Tak się nieszczęśliwie składa, że pan poseł Davies nie był sprawozdawcą w odniesieniu do dyrektywy dotyczącej systemu handlu uprawnieniami do emisji, ponieważ jego wytrwałość względem zachęt finansowych byłaby tam na miejscu. Kiedy jednak zdecydował się zagrać w partii szachów dotyczącej uprawnień do emisji, wyglądało na to, że chce poświęcać wiele pionów, wliczając w to, na końcu, swojego króla. A zatem nie uzgodniono żadnych maksymalnych wartości emisji CO dla nowych elektrowni. Powiedziano za to, że elektrownie muszą być „gotowe do wychwytywania”. Co to znaczy? Przecież bez definicji, do spełnienia tego warunku wystarczy kawałek gruntu wielkości boiska do piłki nożnej. Skutek tego sprawozdania jest taki, że nie ma żadnego ograniczenia, które powstrzymywałoby budowę coraz większej liczby i coraz bardziej zanieczyszczających elektrowni opalanych węglem, dla których to boisko piłkarskie służy za listek figowy na odległą przyszłość. Chciałabym jednak pogratulować sprawozdawcy wprowadzenia 20-letniego okresu odpowiedzialności oraz funduszu środków na finansowanie monitoringu zamkniętych składowisk przez 30 lat. Zostało to jednak zniwelowane przez fakt, że dyrektywa ta zezwala na zatłaczanie CO pod ziemię w celu uzyskania większych ilości gazu ziemnego i ropy, procesu znanego pod nazwą intensywnego wydobycia ropy naftowej. Jest to bardzo dziwaczny element pakietu klimatycznego, ponieważ proces ten naturalnie sprawia, że emitowane jest więcej CO . Jednak dzięki funduszowi pana posła Daviesa przedsiębiorstwa naftowe mogą teraz korzystać ze środków zachęcających do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w celu przedłużenia eksploatacji i wyczerpywania swoich pól naftowych. Shell będzie usatysfakcjonowany, środowisko – nie. Dlatego moja grupa głosować będzie „nie”."@pl16,16
"Senhor Presidente, o meu grupo iniciou as negociações cheio de entusiasmo, porque queríamos assegurar boas condições para captura e armazenagem de carbono. O CO está melhor no subsolo do que na atmosfera. A questão é se o actual resultado das negociações seria benéfico para o ambiente. Não acreditamos que o fosse. É uma pena que o senhor deputado Davies não tenha sido o relator da Directiva relativa ao comércio de licenças de emissão, uma vez que a sua persistência asno que respeita às medidas de incentivo financeiro teria sido útil. Porém, quando decidiu participar no jogo de xadrez no tabuleiro dos direitos de emissão, pareceu disposto a sacrificar muitos peões, incluindo, no final, o seu rei, no seu próprio tabuleiro de xadrez. Assim, não se chegou a qualquer acordo relativamente ao valor máximo de emissões de CO para novas centrais. O que se disse foi que as centrais devem dispor de condições para a captura. Que significa isso? Afinal, se não houver uma definição, tudo o que necessitamos é de espaço do tamanho de um campo de futebol. O resultado do relatório é que não há uma única restrição que detenha o desenvolvimento de centrais alimentadas a carvão, cada vez mais poluidoras, funcionando o campo de futebol como uma cortina de fumo para um futuro distante. Gostaria, porém, de felicitar o relator pela introdução de um período de responsabilidade de 20 anos e de um fundo que irá financiar a monitorização de locais encerrados durante 30 anos. Isso terá, no entanto, como contrapartida o facto de a directiva permitir que o CO seja bombeado para o subsolo, a fim de recuperar mais gás e petróleo, um processo conhecido por reforço da recuperação de petróleo. Trata-se de um elemento muito bizarro do pacote climático, uma vez que este processo dá, naturalmente, azo a uma maior emissão de CO . Por conseguinte, graças ao Fundo Davies, as petrolíferas podem agora beneficiar de medidas de incentivo para captura e armazenagem de carbono (CAC) com vista à utilização, e esgotamento, dos seus jazigos petrolíferos durante mais tempo. A Shell ficará satisfeita, o ambiente não. É essa a razão pela qual o meu grupo votará “não”."@pt17
"Voorzitter, mijn fractie is vol enthousiasme begonnen aan de onderhandelingen, want wij wilden graag goede voorwaarden voor CO afvang en -opslag. CO kan maar beter in de grond dan in de lucht zitten. De vraag is of het voorliggende onderhandelingsresultaat goed is voor het milieu; wij denken van niet. Het is spijtig dat Chris Davies geen rapporteur was voor de ETS-richtlijn, want zijn volhardendheid voor financiële stimuleringsmaatregelen was daar wel op zijn plaats geweest. Maar nu hij mee wilde schaken op het bord over de emissierechten, bleek hij bereid om vele pionnen, en zelfs uiteindelijk ook de koning, op zijn eigen schaakbord te offeren. Zo is er geen maximum aan CO uitstoot voor nieuwe centrales afgesproken. Wel is er gezegd dat energiecentrales moeten zijn. Wat betekent dat? Want zonder definitie volstaat de beschikbaarheid van een voetbalveldje aan de zijkant. En gevolg van dit verslag is, dat geen enkele beperking wordt gesteld aan het bouwen van steeds meer en supervervuilende kolencentrales. Het voetbalveldje ernaast dient dan als een vijgenblad voor een verre toekomst. Ik wil de rapporteur wel feliciteren met het introduceren van een aansprakelijkheidstermijn van twintig jaar en een fonds van waaruit het monitoren van afgesloten sites voor dertig jaar kan worden betaald. Daar staat weer tegenover dat het in de grond pompen van CO om meer gas en olie te winnen, de zogeheten met deze richtlijn wordt toegestaan. En dat is een heel bizar onderdeel van het klimaatpakket, want dit proces leidt er van nature juist toe dat er meer CO wordt uitgestoten. Dus dankzij het Davies-fonds kunnen oliemaatschappijen nu profiteren van stimuleringsmaatregelen voor CCS om hun olievelden langer te gebruiken en uit te putten. Voorzitter, Shell kan tevreden zijn, het milieu echter niet; mijn fractie zal daarom tegen stemmen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, naša skupina začala rokovania s nadšením, keďže sme chceli zabezpečiť dobré podmienky na zachytávanie a ukladanie uhlíka. Je lepšie mať CO v podzemí ako v ovzduší. Otázka znie, či súčasné výsledky rokovaní pomôžu životnému prostrediu. My si to nemyslíme. Je škoda, že pán Davies nebol spravodajcom smernice o systéme obchodovania s emisiami; vďaka svojej vytrvalosti pri presadzovaní opatrení v oblasti finančných stimulov by sa na túto pozíciu veľmi hodil. Keď sa rozhodol rozohrať šachovú partiu v oblasti emisných práv, zdalo sa, že je ochotný obetovať mnoho figúrok na šachovnici a napokon aj vlastného kráľa. Preto pre nové elektrárne neboli odsúhlasené žiadne maximálne hodnoty emisií CO . Hovorilo sa však o tom, že tieto elektrárne musia byť pripravené zachytávať CO . Čo to znamená? Veď napokon aj bez definovania potrebujeme iba priestor veľkosti futbalového ihriska. Celkový záver tejto správy je taký, že žiadne obmedzenie nezastaví budovanie uhoľných elektrární, ktoré budú ešte viac znečisťovať ovzdušie. V tomto prípade bude futbalové ihrisko vo vzdialenej budúcnosti iba figovým listom. Napriek tomu by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi k tomu, že zaviedol 20-ročné obdobie zodpovednosti za úložiská a fond, z ktorého sa bude financovať sledovanie uzavretých úložísk v trvaní 30 rokov. Je to určitá kompenzácia vzhľadom na to, že táto smernica umožňuje vstrekovať CO do zeme s cieľom regenerovať viac plynu a ropy. Tento proces poznáme pod názvom zlepšená regenerácia ropy. Je to veľmi rozporuplný prvok balíka opatrení v oblasti klímy, pretože tento proces, prirodzene, prináša zvýšenie emisií CO . Vďaka fondu pána Daviesa preto ropné spoločnosti môžu využívať výhody finančných stimulov na využívanie technológií na zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS) a vyčerpať ropné polia na dlhšie obdobie. Firma Shell bude spokojná, to však neplatí o životnom prostredí. Preto naša skupina bude hlasovať proti."@sk19
". Gospod predsednik, moja skupina je začela pogajanja z velikim navdušenjem, ker je hotela zagotoviti dobre pogoje za zajemanje in shranjevanje ogljika. Bolje je, če je CO pod zemljo kot v ozračju. Vprašanje je, ali bo sedanji rezultat pogajanj koristen za okolje. Menimo, da ne bo. Škoda, da gospod Davies ni bil poročevalec za Direktivo o trgovanju z emisijami, kajti v tem primeru bi njegova vztrajnost v zvezi z ukrepi finančnega spodbujanja bila ustrezna. Ko pa se je končno odločil, da se pridruži partiji šaha v zvezi s pravicami do emisij, je bil videti pripravljen, da žrtvuje veliko kmetov, na koncu pa tudi lastnega kralja. Zato tudi ni bilo nikakršnega dogovora o najvišji mejni vrednosti emisij CO za nove elektrarne. Rečeno pa je bilo, da morajo biti elektrarne pripravljene na zajemanje. Kaj to pomeni? Navsezadnje potrebujemo samo prostor velikosti nogometnega igrišča. Zaključek tega poročila je, da niti ena sama omejitev ne bo zaustavila razvoja čedalje bolj onesnažujočih in izjemno onesnažujočih termoelektrarn, v tem primeru pa nogometno igrišče predstavlja figov list za daljno prihodnost. Kljub temu pa bi želela čestitati poročevalcu za uvedno 20-letnega obdobja odgovornosti in sklada, iz katerega se bo 30 let financiralo spremljanje zaprtih obratov. Vendar pa je to posledica dejstva, da ta direktiva dejansko dovoljuje, da se CO včrpava v tla, da bi se lahko načrpalo več plina in nafte: ta proces je znan kot izboljšano črpanje nafte. To je zelo nenavaden element podnebnega svežnja, saj ta proces seveda omogoča več emisij CO . Zahvaljujoč Daviesovemu skladu bodo torej spodbujevalni ukrepi za zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) koristili naftnim podjetjem, ki bodo lahko dalj časa uporabljali in izčrpavali svoja naftna polja. Shell bo zadovoljen, okolje pa ne. Zato bo moja skupina glasovala „proti“."@sl20
"Herr talman! Min grupp inledde förhandlingarna full av entusiasm eftersom vi ville säkra bra villkor för avskiljning och lagring av koldioxid. Koldioxid är mycket bättre placerat i underjorden än i atmosfären. Frågan är om resultatet av förhandlingarna kommer att gynna miljön. Vi tror inte att det blir så. Det är olyckligt att Chris Davies inte är föredragande för direktivet om systemet för handel med utsläppsrätter eftersom hans envishet när det gäller åtgärder för finansiella incitament skulle ha varit passande. När han beslutade att ge sig in i schackspelet om utsläppsrätter verkade han dock vara villig att offra många bönder, och till och med sin kung till slut, på sitt eget schackbräde. Inget högsta utsläppsvärde för koldioxid har därför överenskommits för nya kraftverksanläggningar. Det som dock sades är att kraftverken måste vara redo för ibruktagande av teknik för avskiljning. Vad betyder det? Utan en definition är ju allt vi behöver ett utrymme stort som en fotbollsplan. Resultatet av detta betänkande är att det inte finns en enda begränsning för att stoppa utvecklingen av alltfler och starkt förorenande kolkraftverk, och då blir fotbollsplanen ett fikonlöv för en avlägsen framtid. Jag vill dock gratulera föredraganden till införandet av ansvarsperioden på 20 år och fonden för att finansiera övervakningen av stängda anläggningar i 30 år. Detta neutraliseras emellertid genom att det enligt direktivet är tillåtet att pumpa in koldioxid i marken för att utvinna mer gas och olja, en process som kallas förbättrad utvinning av olja. Det är ett ytterst bisarrt inslag i klimatpaketet, eftersom mer koldioxid naturligtvis släpps ut under denna process. Tack vare Daviesfonden kan oljebolagen nu utnyttja åtgärder för incitament för avskiljning och lagring av koldioxid för att använda och utvinna sina oljefält ännu längre framöver. Shell kommer att bli nöjt, men inte miljön. Därför kommer min grupp att rösta nej."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,10,2,13,4,21,17,9,12,8
"2."13,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph