Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-378"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.37.2-378"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! De sidste mange måneders forhandling om klimapakken har været dramatisk og spændende, og jeg vil sige tak til fru Hassi og de andre skyggeordførere for et godt og åbent samarbejde. Det er godt, vi har nået et resultat, selv om vi fra Parlamentets side kunne have ønsket, at det havde været noget mere ambitiøst. Vi har fra starten presset på for en ambitiøs klimapakke for at være troværdige i København. Vi har især kæmpet imod at give medlemslandene muligheden for at købe sig til for mange CO reduktioner uden for Europa. Men de fik den fleksibilitet, men de behøver jo ikke bruge den. Fleksibilitetsmekanismerne skal ses som nødløsninger og ikke som midler til at nå mål. Vi kunne også have ønsket strengere sanktioner mod medlemslandene for at sikre, at vi ikke når til 2019 og har lande, som er langt fra deres mål. Medlemslandene bør være ansvarlige og gå i gang med at lave planer for, hvordan de vil nedskære deres drivhusgasemissioner uden for kvotehandelssystemet med det samme. De må med energieffektiviseringer og mere bæredygtig energi skabe de nødvendige rammer for en CO lav vækst. Afstemningen i morgen danner punktum for udarbejdelsen af en europæisk klimapakke, men det er kun et skridt i retning mod en bedre klimapolitik på kloden. Den påkrævede indsats er nu fordelt, midlerne for at nå målene er på plads, og nu skal medlemslandene levere. Det kræver politisk vilje og lederskab. Og husk: Klimapakken er udgangspunktet for de forhandlinger, der venter i København, hvor vi have en international aftale. Og så må jeg afslutningsvis minde om, at målet for en international aftale ikke er de berømte 20 % reduktion, men 30 %, og dette ambitiøse mål er også indskrevet i aftalen, vi vedtager i morgen."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, těch mnoho měsíců, které jsme strávili jednáním o klimatickém balíčku, bylo dramatických a vzrušujících a chtěl bych poděkovat paní Hassiové a stínovým zpravodajům za jejich konstruktivní a otevřenou spolupráci. Je dobře, že jsme dosáhli konkrétního výsledku, i když podle názoru Parlamentu jsme měli být ještě ambicióznější. Od samého počátku jsme prosazovali ambiciózní klimatický balíček, abychom byli v Kodani důvěryhodní. Zejména jsme bojovali proti tomu, aby byla členským státům ponechána možnost nakupovat příliš mnoho snižování emisí CO mimo Evropu. V tomto ohledu získaly pružnost, ale samozřejmě ji nemusí využít. Mechanismy pružnosti by měly být považovány za nouzová opatření, nikoliv za prostředek k dosahování cílů. Proto bychom byli pro přísnější postihy členských států, aby se zajistilo, že do roku 2019 nevstoupíme s některými zeměmi, které nebudou mít své cíle zdaleka splněny. Členské státy by se měly chovat zodpovědně a ihned začít plánovat, jak sníží své emise skleníkových plynů mimo systém obchodování s emisemi. Musí vytvořit nezbytný rámec pro nižší nárůst CO prostřednictvím účinnějšího využívání energie a jejích udržitelnějších forem. Zítřejší hlasování znamená konec příprav evropského klimatického balíčku, ale je pouze jedním krokem směrem k lepší klimatické politice zaměřené na planetu. Nezbytná práce je nyní rozdělena, existují prostředky pro dosažení cílů a nyní musí jednat členské státy. To si žádá politickou vůli a vedení. Nezapomínejte: klimatický balíček je výchozím bodem pro jednání v Kodani, kde nezbytně musíme uzavřít mezinárodní dohodu. Na závěr bych vás chtěl upozornit, že cílem pro mezinárodní dohodu není snížení o oslavovaných 20 %, ale o 30 %, a tento ambiciózní cíl je také uveden v dohodě, kterou zítra přijmeme."@cs1
"Herr Präsident! Die vielen Monate, in denen wir nun über das Klimapaket verhandelt haben, waren dramatisch und aufregend, und ich möchte Frau Hassi und den Schattenberichterstattern für ihre konstruktive und offene Zusammenarbeit danken. Es ist gut, dass wir ein Ergebnis erzielt haben, auch wenn wir uns dies vom Standpunkt des Parlaments aus ehrgeiziger gewünscht hätten. Wir haben uns von Anfang an für ein ehrgeiziges Klimapaket eingesetzt, um in Kopenhagen glaubwürdig auftreten zu können. Insbesondere haben wir dagegen gekämpft, dass den Mitgliedstaaten gestattet wird, zu viele CO Reduktionen außerhalb von Europa zu kaufen. Sie haben die Flexibilität erhalten, dies zu tun, aber sie müssen es natürlich nicht tun. Die Flexibilitätsmechanismen sind als Notfallmaßnahmen gedacht, nicht als ein Mittel, um unsere Ziele zu erreichen. Wir hätten uns auch strengere Strafen für Mitgliedstaaten gewünscht, um sicherzustellen, dass es nicht im Jahr 2019 immer noch Länder gibt, die meilenweit davon entfernt sind, ihre Ziele zu erreichen. Die Mitgliedstaaten sollten Verantwortung zeigen und damit beginnen, Konzepte aufzustellen, wie sie ihre Treibhausgasemissionen außerhalb des Emissionshandelssystems reduzieren werden. Sie müssen das notwendige Rahmenwerk für Wachstum mit geringem CO Ausstoß schaffen, und zwar durch einen effizienteren Energieverbrauch und nachhaltigere Formen von Energie. Die morgige Abstimmung markiert den Schlusspunkt der Vorbereitung eines europäischen Klimapakets, aber dies ist nur ein Schritt hin zu einer besseren Klimapolitik für den Planeten. Die notwendige Arbeit wurde verteilt, die Mittel zum Erreichen der Ziele stehen fest, nun ist es an den Mitgliedstaaten, Ergebnisse abzuliefern. Hierzu sind politischer Wille und Führungsstärke erforderlich. Wir dürfen nicht vergessen: Das Klimapaket ist der Ausgangspunkt für die Verhandlungen, die in Kopenhagen geführt werden, und dort müssen wir unbedingt ein internationales Abkommen erzielen. Abschließend möchte ich Sie daran erinnern, dass das Ziel für ein internationales Abkommen nicht die gefeierte Reduktion um 20 % ist, sondern 30 %, und dieses ehrgeizige Ziel ist ebenfalls in die Vereinbarung eingeflossen, die wir morgen verabschieden werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι πολλοί μήνες που περάσαμε για τη διαπραγμάτευση της δέσμης μέτρων για το κλίμα ήταν δραματικοί και συναρπαστικοί και θέλω να ευχαριστήσω την κ. Hassi και τους σκιώδεις εισηγητές για την εποικοδομητική και ειλικρινή συνεργασία τους. Είναι καλό που έχουμε επιτύχει ένα αποτέλεσμα, ακόμη κι αν, από την άποψη του Κοινοβουλίου, θα θέλαμε να ήταν μάλλον πιο φιλόδοξο. Από την αρχή προωθήσαμε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για το κλίμα, προκειμένου να είμαστε αξιόπιστοι στην Κοπεγχάγη. Ιδιαίτερα, αγωνιστήκαμε ώστε να μην επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αγοράζουν υπερβολικά πολλές μειώσεις του CO εκτός της Ευρώπης. Είχαν την ευελιξία να το πράξουν, αλλά βέβαια δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Σκοπός των μηχανισμών ευελιξίας είναι να θεωρούνται ως μέτρα έκτακτης ανάγκης και όχι ως μέσα για την επίτευξη των στόχων. Θα θέλαμε επίσης πιο αυστηρές κυρώσεις για τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο 2019 με ορισμένες χώρες να μην έχουν επιτύχει ακόμη τους στόχους τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα και να αρχίσουν να κάνουν σχέδια τώρα για τον τρόπο με τον οποίο θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Πρέπει να δημιουργήσουν το απαραίτητο πλαίσιο για την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών του CO με περισσότερη χρήση αποδοτικής ενέργειας και περισσότερες βιώσιμες μορφές ενέργειας. Η ψηφοφορία αύριο σηματοδοτεί το τέλος της προετοιμασίας μιας Ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για το κλίμα, αλλά αποτελεί μόνο ένα βήμα προς μια καλύτερη πολιτική σχετικά με το κλίμα για τον πλανήτη. Το απαραίτητο έργο έχει κατανεμηθεί τώρα, τα μέσα για την επίτευξη των στόχων έχουν τεθεί και τώρα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν αποτελέσματα. Αυτό απαιτεί πολιτική βούληση και ηγετική ικανότητα. Θυμηθείτε: η δέσμη μέτρων για το κλίμα είναι το σημείο έναρξης για τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν στην Κοπεγχάγη, όπου πρέπει ασφαλώς να καταλήξουμε σε διεθνή συμφωνία. Εν κατακλείδι, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο στόχος για μια διεθνή συμφωνία δεν είναι η περίφημη μείωση της τάξης του 20%, αλλά η μείωση της τάξης του 30% κι αυτός ο φιλόδοξος στόχος αναφέρεται επίσης στη συμφωνία που θα εγκρίνουμε αύριο."@el10
"Mr President, the many months we have just spent negotiating the climate package have been dramatic and exciting, and I would like to thank Mrs Hassi and the shadow rapporteurs for their constructive and open cooperation. It is good that we have achieved a result, even if, from Parliament’s point of view, we would have liked it to have been rather more ambitious. Right from the outset we pushed for an ambitious climate package in order to be credible in Copenhagen. In particular, we fought against allowing the Member States to purchase too many CO reductions outside Europe. They have obtained the flexibility to do this, but they do not, of course, have to use it. The flexibility mechanisms are intended to be seen as emergency measures and not as a means to achieve targets. We would also have liked more stringent penalties for Member States in order to ensure that we do not get to 2019 with some countries still being a long way from achieving their targets. Member States should be responsible and start making plans now for how they will reduce their greenhouse gas emissions outside the emissions trading scheme. They must create the necessary framework for low CO growth by means of more efficient energy use and more sustainable forms of energy. The vote tomorrow marks the end of the preparation of a European climate package, but it is only one step towards better climate policy for the planet. The necessary work has now been distributed, the means for achieving the targets are in place and now the Member States must deliver. This requires political will and leadership. Remember: the climate package is the starting point for the negotiations that will take place in Copenhagen, where we absolutely have to reach an international agreement. In conclusion, I would like to remind you that the target for an international agreement is not the celebrated 20% reduction, but 30%, and this ambitious target is also written into the agreement that we will adopt tomorrow."@en4
"Señor Presidente, los muchos meses que hemos pasado negociando el conjunto de medidas sobre el clima han sido dramáticos y emocionantes y me gustaría dar las gracias a la señora Hassi y a los ponentes alternativos por su cooperación constructiva y abierta. Es bueno que hayamos logrado un resultado, incluso aunque, desde el punto de vista del Parlamento, nos habría gustado que hubiera sido más ambicioso. Desde el principio presionamos para conseguir un conjunto de medidas sobre el clima ambicioso para que fuese creíble en Copenhague. Concretamente, luchamos contra el permiso a los Estados miembros para comprar demasiadas reducciones de CO fuera de Europa. Han logrado la flexibilidad para hacer esto, pero, por supuesto, no tienen que usarla. Los mecanismos de flexibilidad se han pensado para ser medidas de emergencia y no medios para lograr objetivos. También nos hubiesen gustado unas multas más severas a los Estados miembros, para asegurarnos de que no llegamos a 2019 con algunos países muy lejos de conseguir sus objetivos. Los Estados miembros deberían ser responsables y empezar a planificar ahora cómo van a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero sin contar con el régimen de comercio de los derechos de emisión. Deben crear el marco necesario para lograr el crecimiento de las bajas emisiones de CO a través de un uso más eficiente de la energía y de unas formas más sostenibles de energía. La votación de mañana supone el fin de la preparación de un conjunto de medidas europeas sobre el clima, pero sólo es un paso hacia una mejor política sobre el clima para el planeta. Se ha distribuido el trabajo que es necesario hacer, se han establecido los medios para lograr los objetivos y ahora los Estados miembros deben cumplir. Esto exige voluntad y liderazgo políticos. Recuerden: el conjunto de medidas sobre el clima es el punto de partida para las negociaciones que tendrán lugar en Copenhague, donde es fundamental que alcancemos un acuerdo internacional. Para terminar, me gustaría recordarles que el objetivo de un acuerdo internacional no es la famosa reducción del 20 %, sino del 30 %, y este ambicioso objetivo también consta en el acuerdo que vamos a aprobar mañana."@es21,21
"Austatud juhataja, mitmeid kuid kestnud läbirääkimised kliimapaketi üle on olnud dramaatilised ja põnevad ning soovin tänada raportööri Satu Hassit ning variraportööre nende konstruktiivse ja avatud koostöö eest! On hea, et saavutasime tulemuse, isegi kui parlamendi seisukohalt oleksime soovinud olla palju ambitsioonikamad. Kohe algusest peale soovisime koostada ambitsioonika kliimapaketi, et Kopenhaagenis oleks midagi tõsiseltvõetavat välja pakkuda. Eriti võitlesime selle vastu, et liikmesriigid saaksid osta liiga palju süsinikdioksiidi vähendusi sisse väljastpoolt Euroopat. Liikmesriikidele on antud paindlikkus nende ostude tegemiseks, kuid loomulikult ei pea nad seda kasutama. Paindlikud mehhanismid on mõeldud hädaabimeetmetena, mitte vahendina eesmärkide saavutamiseks. Sooviksime näha ka palju rangemaid trahve liikmesriikidele, et 2019. aastaks ei oleks liikmesriike, kes on oma eesmärkide saavutamisega kaugel maas. Liikmesriigid peavad näitama üles vastutust ning alustama plaanidetegemisega oma kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks väljaspool saastekvootidega kauplemise süsteemi. Liikmesriigid peavad looma vajaliku raamistiku süsinikuvaese arengu tagamiseks tõhusa energiakasutuse ja jätkusuutlikumate energiaallikate kasutuselevõtmisega. Homne hääletus tähistab Euroopa kliimapaketi ettevalmistamise lõppu, kuid see on kõigest üks samm parema kliimapoliitika loomisel kogu planeedi jaoks. Vajalik töökoorem on laiali jaotatud, vahendid eesmärkide saavutamiseks on paigas ning nüüd on liikmesriikide kord teha oma osa. See vajab poliitilist tahet ja head juhtimist. Pidage meeles, et kliimapakett on aluseks eelseisvatele Kopenhaageni läbirääkimistele, kus peame kindlasti saavutama rahvusvahelise kokkuleppe. Lõpetuseks tuletaksin teile meelde, et nimetatud rahvusvahelise kokkuleppe eesmärgiks ei ole mitte too ülistatud heitkoguste vähendamine 20%, vaid hoopis vähendamine 30%. See ambitsioonikas eesmärk on ka osa kokkuleppest, mille üle homme hääletame."@et5
"Arvoisa puhemies, kaikki nämä kuukaudet, jotka olemme juuri käyttäneet neuvotteluihin ilmastopaketista, ovat olleet dramaattisia ja jännittäviä, ja tahtoisin kiittää jäsen Hassia ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään rakentavasta ja avoimesta yhteistyöstä. On hyvä, että olemme päässeet tulokseen, vaikka parlamentissa olisi kyllä toivottu, että se olisi ollut hieman kunnianhimoisempi. Ajoimme alusta asti kunnianhimoista ilmastopakettia, jotta olisimme uskottavia Kööpenhaminassa. Taistelimme etenkin sitä vastaan, että jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus hankkia liikaa hiilidioksidivähennyksiä Euroopan ulkopuolella. Ne saivat liikkumavaraa tätä varten, mutta niiden ei tietenkään ole pakko käyttää sitä. Joustavia mekanismeja on pidettävä hätäkeinoina eikä keinoina saavuttaa tavoitteet. Olisimme myös toivoneet ankarampia rangaistuksia jäsenvaltioille sen varmistamiseksi, ettemme siirry vuoteen 2019 siten, että jotkut valtiot ovat vielä kaukana tavoitteidensa saavuttamisesta. Jäsenvaltioiden olisi oltava vastuullisia ja alettava jo nyt laatia suunnitelmia siitä, miten ne vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään päästökauppajärjestelmän ulkopuolella. Niiden on luotava vähäisten hiilidioksidipäästöjen edellyttämät puitteet turvautumalla tehokkaampaan energiankäyttöön ja kestävämpiin energiamuotoihin. Huominen äänestys merkitsee EU:n ilmastopaketin valmistelemisen päättymistä, mutta se on vain yksi askel kohti planeetan kannalta parempaa ilmastopolitiikkaa. Tarvittava työsarka on nyt jaettu, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu käyttöön, ja nyt on jäsenvaltioiden vuoro toimia. Tähän tarvitaan poliittista tahtoa ja johtajuutta. Muistakaamme tämä: ilmastopaketti on lähtökohta neuvotteluille, jotka käydään Kööpenhaminassa, ja siellä meidän on ehdottomasti saatava aikaan kansainvälinen sopimus. Lopuksi haluan muistuttaa teille, että kansainvälisen sopimuksen tavoitteena ei ole paljon puhutut 20 prosenttia, vaan 30 prosenttia, ja tämä kunnianhimoinen tavoite on kirjattu myös sopimukseen, jonka me huomenna hyväksymme."@fi7
"Monsieur le Président, les nombreux mois que nous avons passé à négocier le paquet climat ont été passionnants et impressionnants, et je souhaiterais remercier M Hassi et les rapporteurs fictifs pour leur coopération constructive et ouverte. Le fait que nous soyons parvenus à un accord est une bonne chose, même si, du point du vue du Parlement, nous aurions aimé faire preuve d’une plus grande ambition. Dès le tout début, nous avons plaidé en faveur d’un paquet climat ambitieux pour être crédibles à Copenhague. Nous nous sommes notamment opposés à l’initiative destinée à autoriser les États membres à externaliser trop de réductions d’émissions de CO en dehors de l’Europe. Ils ont obtenu de la flexibilité en ce sens, mais, bien entendu, ils ne sont pas obligés de l’utiliser. Les mécanismes de flexibilité sont destinés à être considérés comme des mesures d’urgence et non pas comme un moyen d’atteindre les objectifs. Nous aurions également aimé obtenir des sanctions plus strictes afin d’éviter d’arriver en 2019 avec des pays encore à cent lieues de réaliser leurs objectifs. Les États membres doivent se montrer responsables et commencer à prévoir maintenant comment ils réduiront leurs émissions de gaz à effet de serre en dehors du système d’échange de quotas d’émission. Ils doivent créer le cadre nécessaire pour limiter l’augmentation des émissions de CO grâce à une utilisation plus efficace de l’énergie et à des formes d’énergie plus durables. Le vote de demain marque la fin de la préparation d’un paquet climat européen, mais ce n’est que la première étape vers une meilleure politique climatique pour la planète. Le travail nécessaire a désormais été réparti, les moyens de réaliser les objectifs sont en place et les États membres doivent maintenant être à la hauteur. Cela demande une volonté et un encadrement politiques. Souvenez-vous: le paquet climat est le point de départ des négociations qui auront lieu à Copenhague, où nous devons absolument parvenir à un accord international. En conclusion, je souhaiterais vous rappeler que l’objectif d’un accord international n’est pas la fameuse réduction de 20 %, mais une réduction de 30 %, et cet objectif ambitieux est aussi inscrit dans l’accord que nous adopterons demain."@fr8
"Elnök úr! Igen drámai és izgalmas hónapokat töltöttünk a klímacsomagról folytatott tárgyalásokkal, és köszönetet szeretnék mondani Hassi asszonynak és az árnyékelőadóknak az építő jellegű és nyitott együttműködésért. Örömmel tölt el, hogy megállapodásra jutottunk, még akkor is, ha a Parlament részéről ennél némileg ambiciózusabb eredményre számítottunk. A kezdetektől fogva egy ambiciózus klímacsomagot szorgalmaztunk annak érdekében, hogy Koppenhágában hitelesen léphessünk fel. Különösképpen szerettük volna megakadályozni, hogy a tagállamok a széndioxidkibocsátás-csökkentés túlságosan nagy részét Európán kívülről vásárolhassák meg. A kialkudott rugalmas megközelítés ezt végül lehetővé teszi számukra, e lehetőséggel azonban természetesen nem kell élniük. A rugalmas mechanizmusok alapvetően sürgősségi intézkedésként kezelendők, és nem a célok elérésére szolgálnak. Ezenkívül szigorúbb szankciókat szerettünk volna megállapítani a tagállamokra vonatkozóan, amivel azt szerettük volna elkerülni, hogy 2019-ben néhány tagállam esetleg még mindig messze járjon a kitűzött célok elérésétől. A tagállamoknak vállalniuk kell a felelősséget, és azonnal meg kell kezdeniük a tervek kidolgozását arra vonatkozóan, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretein kívül hogyan kívánják csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. A hatékonyabb energiafelhasználás és a fenntarthatóbb energiaformák segítségével létre kell hozniuk az alacsony széndioxid-felhasználású növekedés szükséges kereteit. A holnapi szavazás az európai klímacsomag elkészítésének végét jelzi, ez azonban csak egy lépés a bolygónk számára kedvezőbb éghajlat-változási politika megvalósítása felé. Kiosztottuk az elvégzendő feladatokat, rendelkezésre állnak a célok eléréséhez szükséges eszközök is, mostantól a tagállamokon a sor, hogy cselekedjenek. Ehhez politikai akaratra és vezetői irányításra van szükség. Ne feledjék: a klímacsomag kiindulópont a koppenhágai tárgyalásokhoz, ahol mindenképpen el kell érnünk a nemzetközi megállapodást. Befejezésképp emlékeztetném Önöket, hogy a nemzetközi megállapodásra vonatkozó cél nem a sokat méltatott 20%-os, hanem a 30%-os csökkentés, ezt az ambiciózus célkitűzést pedig már a holnap szavazásra kerülő megállapodás szövege is tartalmazza."@hu11
"Signor Presidente, i lunghi mesi trascorsi a negoziare il pacchetto sul clima sono stati intensi e stimolanti, e vorrei ringraziare l’onorevole Hassi e i relatori ombra per la loro cooperazione costruttiva e aperta. E’ certamente positivo aver raggiunto questo risultato anche se il Parlamento avrebbe auspicato un risultato più ambizioso. Fin dall’inizio ci siamo battuti per avere un pacchetto ambizioso sul clima, per poter essere credibili a Copenaghen; e ci siamo opposti soprattutto all’opportunità di consentire agli Stati membri di acquistare troppe riduzioni di CO fuori dall’Europa. Essi hanno ottenuto la flessibilità necessaria a questo scopo, ma non devono necessariamente sfruttarla. I meccanismi di flessibilità devono essere considerati misure d’emergenza, e non uno strumento per raggiungere gli obiettivi fissati. Avremmo inoltre auspicato sanzioni più rigorose per gli Stati membri, per garantire che nel 2019 nessun paese sia ancora molto lontano dal raggiungere i propri obiettivi. Gli Stati membri devono essere responsabili e cominciare a programmare la propria attività per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra al di fuori del sistema di scambio di quote di emissioni. Essi inoltre dovranno realizzare il contesto più opportuno per favorire una crescita a basse emissioni di CO mediante uno sfruttamento energetico più efficiente e forme più sostenibili di energia. Il voto di domani segnerà la fine della preparazione di un pacchetto sul clima europeo, ma è soltanto un passo avanti sulla strada di una migliore politica climatica per il pianeta. Adesso il lavoro necessario è stato distribuito, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi sono stati assegnati e gli Stati membri devono fare la loro parte; serviranno volontà politica e senso di leadership. Ricordate: il pacchetto sul clima è il punto di partenza per i negoziati che si svolgeranno a Copenaghen, e in quell’occasione dovremo assolutamente raggiungere un accordo internazionale. Per concludere, vorrei ricordarvi che l’obiettivo dell’accordo internazionale non sarà la decantata riduzione del 20 per cento, ma il 30 per cento, e questa meta ambiziosa è inclusa anche nell’accordo che approveremo domani."@it12
"Pone pirmininke, tie daugybė mėnesių, kuriuos praleidome derėdamiesi dėl kovos su klimato kaita priemonių paketo, buvo dramatiški ir jaudinantys. Norėčiau padėkoti S. Hassi ir pagalbiniams pranešėjams už jų konstruktyvų ir atvirą bendradarbiavimą. Gerai, kad mums pavyko pasiekti rezultatą, net jei, Parlamento nuomone, jis galėjo būti daug ambicingesnis. Nuo pat pradžios mes atkakliai siekėme ambicingo kovos su klimato kaita priemonių paketo, kad Kopenhagoje į mus žiūrėtų kaip į patikimą partnerę. Ypač kovojome prieš tai, kad valstybėms narėms būtų leista įsigyti pernelyg daug leidimų taršos CO mažinimui už Europos ribų. Tam buvo sukurti lankstumo mechanizmai, bet valstybės narės, žinoma, neprivalo jais naudotis. Šiuos lankstumo mechanizmus ketinama naudoti kaip ypatingąsias priemones, bet ne kaip priemonę siekti nustatytų tikslų. Mes taip pat norėjome griežtesnių nuobaudų valstybėms narėms, kurios padėtų užtikrinti, kad neatsitiktų taip, kad pasitikdamos 2019 m. kai kurios valstybės narės dar būtų labai toli nuo savo tikslų įgyvendinimo. Valstybės narės turėtų prisiimti atsakomybę ir jau dabar pradėti planuoti, kaip mažins taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis sektoriuose, kuriems netaikoma prekybos emisijos leidimais sistema. Jos turi sukurti būtinąjį pagrindą maža anglies dioksido tarša grindžiamam ekonomikos augimui didindamos energijos naudojimo efektyvumą ir naudodamos tvaresnius energijos šaltinius. Rytoj numatytas balsavimas žymi Europos kovos su klimato kaita priemonių paketo rengimo pabaigą, bet tai tik vienas žingsnis link geresnės planetos klimato politikos. Jau paskirstytas būtinasis darbas ir sukurtos priemones, padėsiančios įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, taigi dabar valstybės narės privalo imtis darbo ir įgyvendinti šiuos tikslus. Tam reikia politinės valios ir vadovavimo. Atminkime, kad kovos su klimato kaita priemonių paketas bus atspirties tašku Kopenhagoje vyksiančiose derybose, kuriose mes būtinai turime pasiekti tarptautinį susitarimą. Baigdamas norėčiau priminti jums, kad tarptautiniame susitarime taršos mažinimo požiūriu numatoma nustatyti ne taip aukštinamą 20 proc., o 30 proc. tikslą ir kad šis ambicingas tikslas taip pat minimas susitarime, kurį rytoj ketiname patvirtinti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, daudzie mēneši, ko pavadījām sarunās par klimata tiesību aktu kopumu, bija dramatiski un aizraujoši, un es vēlos pateikties kundzei un „ēnu” referentiem par viņu konstruktīvo un atvērto sadarbību. Ir pozitīvi, ka esam sasnieguši rezultātu, pat ja, no Parlamenta viedokļa, mēs vēlējāmies, kaut šis tiesību aktu kopums būtu mērķtiecīgāks. Jau no paša sākuma mēs centāmies panākt mērķtiecīgu kopumu, lai Kopenhāgenā mēs būtu uzticības cienīgi. Jo īpaši mēs cīnījāmies pret to, lai atļautu dalībvalstīm pirkt pārmērīgu CO emisiju samazināšanas vienību daudzumu no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Dalībvalstīm ir paredzēta iespēja to darīt, bet, protams, tām šī iespēja nav jāizmanto. Elastības mehānismi ir paredzēti ārkārtas gadījumiem, nevis kā līdzeklis mērķu sasniegšanai. Mēs arī vēlējāmies dalībvalstīm noteikt bargākus sodus, lai novērstu iespēju, ka 2019. gadā dažas valstis krietni atpaliktu no noteiktajiem mērķiem. Dalībvalstīm jābūt atbildīgām un jau tagad jāsāk plānot, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, neizmantojot emisiju tirdzniecības sistēmu. Tām jāizveido vajadzīgā sistēma, lai samazinātu CO pieaugumu, efektīvāk izmantojot enerģiju un ilgtspējīgākus enerģijas veidus. Rītdienas balsojums nozīmē, ka Eiropas klimata tiesību aktu kopuma sagatavošanas process būs beidzies, bet tas ir tikai viens solis, lai izveidotu labāku planētas klimata politiku. Darbs, kas jāpaveic, nu ir sadalīts, līdzekļi mērķu sasniegšanai ir pieejami, un dalībvalstīm jāsāk pildīt savas saistības. Šajā procesā būs vajadzīga politiskā griba un vadība. Atcerieties, ka klimata tiesību aktu kopums ir starta punkts sarunām, kuras notiks Kopenhāgenā, kur mums noteikti jāpanāk starptautiska vienošanās. Nobeigumā es vēlos jums atgādināt, ka starptautiskas vienošanās mērķis ir panākt nevis slavēto 20 % samazinājumu, bet gan 30 % samazinājumu, un šis augstais mērķis arī ierakstīts nolīgumā, kuru rītdien pieņemsim."@lv13
"Hr. formand, de sidste mange måneders forhandling om klimapakken har været dramatisk og spændende, og jeg vil sige tak til fru Hassi og de andre skyggeordførere for et godt og åbent samarbejde. Det er godt, vi har nået et resultat, selv om vi fra Parlamentets side kunne have ønsket, at det havde været noget mere ambitiøst. Vi har fra starten presset på for en ambitiøs klimapakke for at være troværdige i København. Vi har især kæmpet imod at give medlemslandene muligheden for at købe sig til for mange CO reduktioner uden for Europa. Men de fik den fleksibilitet, men de behøver jo ikke bruge den. Fleksibilitetsmekanismerne skal ses som nødløsninger og ikke som midler til at nå mål. Vi kunne også have ønsket strengere sanktioner mod medlemslandene for at sikre, at vi ikke når til 2019 og har lande, som er langt fra deres mål. Medlemslandene bør være ansvarlige og gå i gang med at lave planer for, hvordan de vil nedskære deres drivhusgasemissioner uden for kvotehandelssystemet med det samme. De må med energieffektiviseringer og mere bæredygtig energi skabe de nødvendige rammer for en CO lav vækst. Afstemningen i morgen danner punktum for udarbejdelsen af en europæisk klimapakke, men det er kun et skridt i retning mod en bedre klimapolitik på kloden. Den påkrævede indsats er nu fordelt, midlerne for at nå målene er på plads, og nu skal medlemslandene levere. Det kræver politisk vilje og lederskab. Og husk: Klimapakken er udgangspunktet for de forhandlinger, der venter i København, hvor vi have en international aftale. Og så må jeg afslutningsvis minde om, at målet for en international aftale ikke er de berømte 20 % reduktion, men 30 %, og dette ambitiøse mål er også indskrevet i aftalen, vi vedtager i morgen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de onderhandelingen over het klimaatpakket gedurende de vele maanden die achter ons liggen, zijn dramatisch en interessant geweest en ik wil mevrouw Hassi en de andere schaduwrapporteurs danken voor de goede en open samenwerking. Positief is dat we een resultaat hebben bereikt, hoewel we ons dit vanuit het standpunt van het Parlement iets ambitieuzer hadden voorgesteld. We hebben van meet af aan aangedrongen op een ambitieus klimaatpakket om in Kopenhagen geloofwaardig te zijn. We hebben ons met name verzet tegen de mogelijkheid voor lidstaten om te veel CO reducties buiten Europa te kopen. Deze flexibiliteit hebben ze gekregen, maar hoeven ze natuurlijk niet te gebruiken. De flexibiliteitsmechanismen moeten als noodoplossingen worden gezien en niet als middelen om bepaalde doelen te bereiken. We hadden ook graag strengere sancties tegen lidstaten gezien om ervoor te zorgen dat er tegen 2019 geen landen meer zijn die nog heel ver van hun streefcijfers af zijn. De lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en plannen opstellen over hoe zij, naast het quotahandelssysteem, tegelijkertijd hun broeikasgasemissies gaan verminderen. De lidstaten moeten door verbetering van de energie-efficiëntie en duurzame energie de nodige kaders creëren voor een koolstofarme groei. De stemming morgen markeert het einde van de voorbereiding van een Europees klimaatpakket, maar dit is slechts één stap in de richting van een beter klimaatbeleid voor onze aarde. De taken zijn verdeeld, de middelen om de streefcijfers te halen zijn beschikbaar en nu is het aan de lidstaten om het waar te maken. Dit vereist politieke wil en leiderschap. Vergeet ook niet dat het klimaatpakket het uitgangspunt is voor de aanstaande onderhandelingen in Kopenhagen, waar we absoluut een internationale overeenkomst moeten bereiken. Tot slot wil ik u er nog aan herinneren dat het streefcijfer voor een internationale overeenkomst niet de beroemde 20 procent is, maar 30 procent, en dit ambitieuze cijfer is ook opgenomen in de overeenkomst die we morgen zullen aannemen."@nl3
"Panie przewodniczący! Wszystkie te miesiące, które spędziliśmy negocjując pakiet klimatyczny, były pełne dramatyzmu i fascynujące, i chciałbym podziękować pani poseł Hassi i kontrsprawozdawcom za ich konstruktywną i otwartą współpracę. To dobrze, że osiągnęliśmy jakiś wynik, nawet jeśli, z punktu widzenia Parlamentu, wolelibyśmy, żeby był on raczej bardziej ambitny. Od samego początku forsowaliśmy ambitny pakiet klimatyczny, tak byśmy byli wiarygodni w Kopenhadze. W szczególności występowaliśmy przeciwko temu, żeby państwom członkowskim wolno było kupować zbyt wiele obniżek CO poza Europą. Państwa członkowskie uzyskały elastyczność umożliwiającą im robienie tego, ale oczywiście nie muszą z niej korzystać. Mechanizmy elastyczności mają być w zamierzeniu postrzegane jako środki nadzwyczajne, a nie środki osiągania celów. Chcielibyśmy też surowszych kar wobec państw członkowskich, które pozwoliłyby nam zagwarantować, że nie dotrzemy do 2019 roku z niektórymi państwami mającymi jeszcze bardzo daleką drogę do osiągnięcia ich celów. Państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne i zacząć planować już teraz, jak będą obniżać swoje emisje gazów cieplarnianych, poza systemem handlu uprawnieniami do emisji. Muszą stworzyć konieczne ramy wzrostu niskoemisyjnego przy pomocy środków polegających na zwiększeniu efektywności zużycia energii i stosowaniu bardziej zrównoważonych rodzajów energii. Jutrzejsze głosowanie wyznacza koniec przygotowań europejskiego pakietu klimatycznego, ale jest to tylko jeden krok ku lepszej polityce klimatycznej dla naszej planety. Konieczna praca została obecnie rozdzielona, środki potrzebne do osiągnięcia celów są gotowe, teraz państwa członkowskie muszą dotrzymać zobowiązań. Pamiętajcie państwo, że pakiet klimatyczny jest punktem wyjścia do negocjacji, które będą miały miejsce w Kopenhadze, gdzie bezwzględnie musimy osiągnąć porozumienie międzynarodowe. Kończąc, chciałbym przypomnieć państwu, że celem porozumienia międzynarodowego nie jest żadna owa słynna 20% obniżka, ale 30%, i ten ambitny cel został również wpisany w porozumienie, które przyjmiemy jutro."@pl16
"Senhor Presidente, os muitos meses que passámos a negociar o pacote sobre o clima foram dramáticos e empolgantes, e quero agradecer à senhora deputada Hassi e aos relatores-sombra pela colaboração construtiva e aberta. É um facto positivo que tenhamos alcançado um resultado, ainda que, do ponto de vista do Parlamento, esperássemos que fosse bastante mais ambicioso. Desde o início, fizemos pressão no sentido de um pacote climático ambicioso, para que gozássemos de credibilidade em Copenhaga. Em particular, lutámos contra a possibilidade de os Estados-Membros comprarem demasiadas reduções de CO fora da Europa. Os Estados-Membros obtiveram a flexibilidade necessária para o fazer, mas isso não implica, evidentemente, que sejam obrigados a fazer uso dela. Os mecanismos de flexibilidade devem ser vistos como medidas de emergência e não como meios para atingir fins. Gostaríamos, também, que tivessem sido definidas sanções mais severas para os Estados-Membros, para que em 2019 não haja países ainda muito longe de cumprirem os seus objectivos. Os Estados-Membros devem ser responsáveis e começar já a planear formas de reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa à margem do regime de comércio de licenças de emissão. Os Estados-Membros têm de criar o quadro necessário a um crescimento com baixas emissões de CO através de uma utilização mais eficiente da energia e de formas mais sustentáveis de energia. A votação de amanhã marca o fim dos preparativos para o pacote europeu sobre o clima, mas é apenas um passo em direcção a uma melhor política climática para o planeta. O trabalho necessário foi distribuído, os meios para alcançar os objectivos estão criados, e agora os Estados-Membros têm de apresentar resultados. Isto requer vontade política e liderança. Lembrem-se: o pacote sobre o clima é o ponto de partida para as negociações que terão lugar em Copenhaga, onde temos imperativamente de celebrar um acordo internacional. Para concluir, gostaria de recordar que o objectivo de um acordo internacional não é a celebrada redução de 20%, mas sim de 30%; este objectivo ambicioso também está consagrado no acordo que iremos aprovar amanhã."@pt17
"Hr. formand, de sidste mange måneders forhandling om klimapakken har været dramatisk og spændende, og jeg vil sige tak til fru Hassi og de andre skyggeordførere for et godt og åbent samarbejde. Det er godt, vi har nået et resultat, selv om vi fra Parlamentets side kunne have ønsket, at det havde været noget mere ambitiøst. Vi har fra starten presset på for en ambitiøs klimapakke for at være troværdige i København. Vi har især kæmpet imod at give medlemslandene muligheden for at købe sig til for mange CO reduktioner uden for Europa. Men de fik den fleksibilitet, men de behøver jo ikke bruge den. Fleksibilitetsmekanismerne skal ses som nødløsninger og ikke som midler til at nå mål. Vi kunne også have ønsket strengere sanktioner mod medlemslandene for at sikre, at vi ikke når til 2019 og har lande, som er langt fra deres mål. Medlemslandene bør være ansvarlige og gå i gang med at lave planer for, hvordan de vil nedskære deres drivhusgasemissioner uden for kvotehandelssystemet med det samme. De må med energieffektiviseringer og mere bæredygtig energi skabe de nødvendige rammer for en CO lav vækst. Afstemningen i morgen danner punktum for udarbejdelsen af en europæisk klimapakke, men det er kun et skridt i retning mod en bedre klimapolitik på kloden. Den påkrævede indsats er nu fordelt, midlerne for at nå målene er på plads, og nu skal medlemslandene levere. Det kræver politisk vilje og lederskab. Og husk: Klimapakken er udgangspunktet for de forhandlinger, der venter i København, hvor vi have en international aftale. Og så må jeg afslutningsvis minde om, at målet for en international aftale ikke er de berømte 20 % reduktion, men 30 %, og dette ambitiøse mål er også indskrevet i aftalen, vi vedtager i morgen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, tých mnoho mesiacov, ktoré sme strávili rokovaním o balíku opatrení v oblasti klímy a energetiky bolo veľmi dramatických a vzrušujúcich, a chcel by som sa poďakovať pani Hassiovej a tieňovým spravodajcom za ich konštruktívnu a otvorenú spoluprácu. Je dobré, že sme dosiahli výsledok, hoci z hľadiska Parlamentu by sme boli radšej, keby bol trochu ambicióznejší. Hneď od začiatku sme presadzovali ambiciózny balík opatrení v oblasti klímy a energetiky, aby bol presvedčivý v Kodani. Predovšetkým sme bojovali proti tomu, aby sa dovolilo členským štátom kupovať príliš veľa znížení CO mimo Európy. Získali flexibilitu a môžu to urobiť, ale, samozrejme, nemusia ju využiť. Nástroje flexibility sa považujú za núdzové opatrenia a nie za prostriedok na dosahovanie cieľov. Uprednostnili by sme aj prísnejšie pokuty pre členské štáty s cieľom zaručiť, aby sa v roku 2019 nestalo, že niektoré krajiny budú mať stále ďaleko k dosiahnutiu svojich cieľov. Členské štáty majú byť zodpovedné a už teraz začať plánovať, ako dlho budú znižovať emisie skleníkových plynov nad rámec systému obchodovania s emisiami. Musia vytvoriť potrebný rámec pre rast s nízkymi emisiami CO prostredníctvom účinnejšieho využívania energie a trvalo udržateľnejších foriem energie. Zajtrajšie hlasovanie znamená koniec prípravy európskeho balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky, ale je to iba jeden krok smerom k lepšej klimatickej politike pre našu planétu. Potrebné úlohy sa teraz rozdelili, prostriedky na dosiahnutie cieľov existujú a teraz ich členské štáty musia naplniť. Toto si vyžaduje politickú vôľu a vodcovstvo. Majte na pamäti, že tento balík je východiskovým bodom pre rokovania, ktoré sa uskutočnia v Kodani, kde bezpodmienečne musíme dosiahnuť medzinárodnú dohodu. Na záver by som vám rád pripomenul, že cieľ pre medzinárodnú dohodu nie je toľko ospevované zníženie o 20 %, ale o 30 % a tento ambiciózny cieľ je tiež súčasťou dohody, ktorú zajtra prijmeme."@sk19
"Gospod predsednik, številni meseci, ki smo jih porabili za pogajanja o podnebnem svežnju, so bili dramatični in razburljivi, in rad bi se zahvalil gospe Hassi in poročevalcem v senci za njihovo konstruktivno in odprto sodelovanje. Dobro je, da smo dosegli rezultat, čeprav bi si s stališča Parlamenta želeli, da bi bil nekoliko bolj ambiciozen. Od samega začetka smo si prizadevali za ambiciozen podnebni sveženj, da bi bili v Köbenhavnu verodostojni. Predvsem smo se borili proti temu, da se državam članicam omogoči pridobiti preveč zmanjšanj emisij CO izven Evrope. Dobile so prožnost, da to storijo, vendar pa jim tega seveda ni treba storiti. Na mehanizme prožnosti naj bi se gledalo kot na nujne ukrepe in ne kot na sredstvo za doseganje ciljev. Želeli bi si tudi strožjih kazni za države članice, da bi zagotovili, da ne bodo leta 2019 nekatere države še vedno daleč od dosege svojih ciljev. Države članice morajo biti odgovorne in začeti načrtovati, kako bodo zmanjšale svoje emisije toplogrednih plinov zunaj sistema za trgovanje z emisijami. Ustvariti morajo potrebni okvir za majhno rast CO s pomočjo učinkovitejše energije in bolj trajnostnih oblik energije. Jutrišnje glasovanje zaznamuje konec priprav evropskega podnebnega svežnja, vendar pa je samo en korak k boljši podnebni politiki za planet. Potrebno delo je bilo zdaj razdeljeno, sredstva za dosego ciljev so vzpostavljena in zdaj se morajo izkazati države članice. To zahteva politično voljo in vodenje. Zapomnite si: podnebni sveženj je izhodiščna točka za pogajanja, ki bodo potekala v Köbenhavnu, kjer moramo vsekakor doseči mednarodni sporazum. Opomnil bi vas rad, da cilj za mednarodni sporazum ni znamenito 20-odstotno zmanjšanje, ampak 30-odstotno, ta ambiciozni cilj pa je zapisan tudi v sporazumu, ki ga bomo sprejeli jutri."@sl20
"Herr talman! De många månadernas förhandlingar om klimatpaketet har varit både dramatiska och spännande, och jag vill tacka Satu Hassi och skuggföredragandena för deras konstruktiva och öppna samarbete. Det är bra att vi har nått ett resultat, även om parlamentet skulle ha velat att det hade varit mycket ambitiösare. Ända från början förespråkade vi ett ambitiöst klimatpaket för att kunna vara trovärdiga i Köpenhamn. Vi kämpade särskilt mot att medlemsstaterna ska tillåtas att köpa in alltför många koldioxidminskningar utanför EU. De har fått flexibiliteten att göra detta, men de måste naturligtvis inte utnyttja den möjligheten. Det är meningen att flexibilitetsmekanismerna ska betraktas som nödåtgärder och inte som ett medel för att nå målen. Vi skulle också ha velat ha strängare påföljder för medlemsstaterna så att vi försäkrar oss om att vi 2019 inte ställs inför situationen att några länder fortfarande har långt kvar för att nå sina mål. Medlemsstaterna bör agera ansvarsfullt och redan nu börja planera för hur de ska minska sina utsläpp av växthusgaser utanför systemet för handel med utsläppsrätter. De måste skapa de nödvändiga förutsättningarna för låga koldioxidökningar genom effektivare energianvändning och mer hållbara energiformer. Morgondagens omröstning markerar slutet på arbetet med EU:s klimatpaket, men detta är bara ett steg på vägen mot en bättre klimatpolitik för jorden. Det nödvändiga arbetet har nu fördelats, verktygen för att nå målen finns på plats, och nu är det upp till medlemsstaterna att visa resultat. Detta kräver politisk vilja och politiskt ledarskap. Vi måste komma ihåg att klimatpaketet är utgångspunkten för de förhandlingar som kommer att hållas i Köpenhamn, där vi absolut måste nå ett internationellt avtal. Avslutningsvis vill jag även påminna er om att målet för ett internationellt avtal inte är den lovordade minskningen på 20 procent, utan 30 procent, och detta ambitiösa mål finns även med i det avtal som vi kommer att anta i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,15
"skal"18,15
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph