Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-303"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.35.2-303"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am disappointed that there has been a loosening of emission-reduction requirements in part of the climate package. The EU needs to set its course firmly towards a low-carbon future; otherwise it will be overtaken by other countries that are now keen to make up for lost time. I think we may come to regret this missed opportunity to get our own house in order ahead of the rest of the world. But on the Renewable Energy Directive, Parliament has succeeded in persuading Member States to embrace the need for radical change in the way we source our energy. I want to thank Claude Turmes: his determination made this successful outcome possible. For the renewable energy industry, the directive offers legal certainty and the sweeping away of barriers to progress such as connection to the grid. On renewables in transport, industry has been set stringent criteria for biofuels, which I welcome. I am relieved that the final text protects land with high biodiversity and high carbon stock and that the requirement on greenhouse gas savings has been increased from the Commission’s original proposal of 35% up to 60% for new installations from 2017. Crucially, the effects of indirect land-use change will now be factored into the calculation on greenhouse gas savings, and biofuels with no risk of side effects will receive a bonus. Food price effects will be monitored and tackled through regular reporting and the 2014 review. If Parliament had had its way, certain actions would have been stronger and more immediate. Nevertheless, this is a final text which deserves the support of this House."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem zklamaná, že v rámci klimatického balíčku dochází k zeslabení požadavků na snižování emisí. Je třeba, aby EU pevně ubírala směrem k nízkouhlíkové budoucnosti; jinak bude poražena dalšími zeměmi, které se nyní snaží dohnat ztracený čas. Myslím, že bychom takové promarněné příležitosti, kdy můžeme naši společnost dostat před okolní svět, litovali. Ale pokud se týká směrnice o obnovitelné energii, Parlament uspěl při přesvědčování členských států, aby přijaly potřebu radikální změny zdrojů naší energie. Chci poděkovat Claudeovi Turmesovi: jeho odhodlání umožnilo tento úspěšný výsledek. V oblasti odvětví energie z obnovitelných zdrojů poskytuje směrnice právní jistotu a odstraňuje překážky pokroku, jako je rozvodná soustava. U obnovitelných zdrojů v dopravě jsou pro odvětví stanovena přísná kritéria pro biopaliva, což vítám. Těší mě, že konečné znění chrání území s vysokou biologickou rozmanitostí a s velkými zásobami uhlíku a že byly oproti původnímu návrhu Komise zvýšeny požadavky na úspory skleníkových plynů z 35 na 60 % pro nová zařízení od roku 2017. Klíčové je, že dopady nepřímých změn souvisejících s využíváním půdy budou nyní zahrnuty do výpočtů úspor skleníkových plynů a že biopaliva bez rizika vedlejších dopadů obdrží prémii. Dopady na ceny potravin budou sledovány a budou se jimi zabývat pravidelné zprávy a přezkum v roce 2014. Kdyby se věci měly řídit podle představ Parlamentu, byla by určitá opatření účinnější a rychlejší. Nicméně se jedná o konečné znění, které si zaslouží podporu této sněmovny."@cs1
"Hr. formand! Jeg er skuffet over, at der er slækket på emissionsreduktionskravene i en del af klimapakken. Det er nødvendigt, at EU styrer målrettet mod en fremtid med lavere kulstofemissioner, for ellers vil EU blive overhalet indenom af andre lande, der nu er ivrige for at indhente det forsømte. Jeg tror, at vi vil komme til at fortryde denne spildte mulighed for at skabe orden i eget hus før resten af verden. Men med direktivet om vedvarende energi er det lykkedes Parlamentet at overtale medlemsstaterne til at indse nødvendigheden af at foretage radikale ændringer i den måde, hvorpå vi tilvejebringer den energi, vi skal bruge. Jeg vil gerne takke Claude Turmes, for hans målrettede indsats muliggjorde dette vellykkede resultat. Med hensyn til sektoren for vedvarende energi giver direktivet retssikkerhed og fejer hindringerne for fremskridt, som f.eks. nettilslutning, af vejen. Hvad angår vedvarende energi på transportområdet, er sektoren blevet pålagt at opfylde strenge krav for biobrændstoffer, hvilket jeg glæder mig over. Jeg er lettet over, at der i slutteksten ydes beskyttelse til arealer med en stor biologisk mangfoldighed og jord med store kulstoflagre, og at kravet om reduktion af drivhusgasser er blevet øget fra Kommissionens oprindelige forslag på 35 % til 60 % for nyinstallationer fra 2017. Det, der er afgørende, er, at virkningerne af en indirekte ændring af arealanvendelsen nu vil blive medtaget ved beregningen af drivhusgasreduktioner, og at biobrændstoffer uden risiko for bivirkninger vil blive tilgodeset. Indvirkningerne på fødevarepriserne vil blive overvåget og håndteret gennem regelmæssige indberetninger og ved revisionen i 2014. Hvis Parlamentet havde fået sin vilje, ville visse tiltag have været kraftigere og mere umiddelbare. Dette er ikke desto mindre et slutdokument, som fortjener Parlamentets tilslutning."@da2
"Herr Präsident! Ich bin enttäuscht, dass die Anforderungen an die Emissionsreduktionen in einem Teil des Klimapakets gelockert wurden. Die EU muss ihren Kurs in Richtung CO arme Zukunft mit Nachdruck verfolgen; andernfalls werden die anderen Länder, die jetzt bestrebt sind, die verlorene Zeit aufzuholen, an ihr vorbeiziehen. Ich denke, wir werden diese verpasste Gelegenheit, unser eigenes Haus früher als der Rest der Welt in Ordnung zu bringen, noch bereuen. Aber in Bezug auf die Richtlinie über erneuerbare Energien ist es dem Parlament gelungen, seine Mitgliedstaaten zu überzeugen, die Notwendigkeit eines radikalen Wandels bei unserer Energiebeschaffung zu unterstützen. Ich möchte Claude Turmes dafür danken: Seine Entschlossenheit hat dieses erfolgreiche Ergebnis erst möglich gemacht. Für die Branche der erneuerbare Energien bietet diese Richtlinie Rechtssicherheit und den Wegfall von Fortschrittshemmnissen, wie die Anbindung an das Netz. Bei den erneuerbaren Energien im Verkehrswesen wurden der Branche strenge Kriterien für Biokraftstoffe auferlegt, was ich begrüße. Ich bin erleichtert darüber, dass der endgültige Text Flächen mit einer großen biologischen Vielfalt und einem hohem Kohlenstoffbestand schützt, und dass die Anforderungen an die Treibhausgaseinsparungen für neue Anlagen ab dem Jahr 2017 von dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission von 35 % auf 60 % heraufgesetzt wurden. Wesentlich ist auch, dass die Auswirkungen von indirekten Flächennutzungsänderungen nun in die Berechnung der Treibhausgaseinsparungen einfließen und Biokraftstoffe ohne das Risiko von Nebenwirkungen einen Bonus erhalten. Die Auswirkungen auf die Nahrungsmittelpreise werden mithilfe regelmäßiger Berichte und der Überprüfung im Jahr 2014 überwacht und geregelt. Wenn es nach dem Parlament gegangen wäre, wären bestimmte Maßnahmen schärfer und dringlicher formuliert worden. Nichtsdestotrotz liegt hier ein endgültiger Text vor, der die Unterstützung dieses Hauses verdient."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, έχω απογοητευτεί για τη χαλάρωση των απαιτήσεων μείωσης των εκπομπών σε μέρος του πακέτου του κλίματος. Η ΕΕ χρειάζεται να ορίσει την πορεία της με στιβαρότητα προς ένα μέλλον με χαμηλό άνθρακα, ειδάλλως θα την προσπεράσουν άλλες χώρες οι οποίες πασχίζουν τώρα να καλύψουν το χαμένο χρόνο. Πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουμε να μετανιώσουμε αυτήν τη χαμένη ευκαιρία να τακτοποιήσουμε τα του δικού μας οίκου πριν από τον υπόλοιπο πλανήτη. Αλλά όσον αφορά την οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια, το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να πείσει τα κράτη μέλη να ενστερνιστούν την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στον τρόπο που προμηθευόμαστε την ενέργειά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Claude Turmes: η αποφασιστικότητά του επέτρεψε αυτήν την επιτυχημένη έκβαση. Για τη βιομηχανία της ανανεώσιμης ενέργειας, η οδηγία προσφέρει νομική βεβαιότητα και την απαλοιφή των εμποδίων στην πρόοδο όπως η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια στις μεταφορές, έχουν οριστεί πιο αυστηρά κριτήρια στη βιομηχανία για τα βιοκαύσιμα, τα οποία επικροτώ. Ανακουφίστηκα που το τελικό κείμενο προστατεύει τη γη με υψηλή βιοποικιλότητα και υψηλό απόθεμα άνθρακα και ότι η απαίτηση για εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκε από την αρχική πρόταση της Επιτροπής του 35% έως 60% για τις νέες εγκαταστάσεις από το 2017. Ουσιαστικά, οι επιδράσεις της έμμεσης μεταβολής των χρήσεων γης θα συμβάλλουν πλέον στον υπολογισμό της εξοικονόμησης αερίων του θερμοκηπίου και τα βιοκαύσιμα χωρίς κανένα κίνδυνο παρενεργειών θα πριμοδοτηθούν. Οι επιπτώσεις στις τιμές των τροφίμων θα τελούν υπό παρακολούθηση και θα αντιμετωπίζονται μέσω τακτικών εκθέσεων και της αναθεώρησης του 2014. Εάν το Κοινοβούλιο είχε περάσει τη δική του γραμμή, ορισμένες ενέργειες θα ήταν πιο αποφασιστικές και άμεσες. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι ένα τελικό κείμενο που αξίζει τη στήριξη αυτού του Σώματος."@el10
". – Señor Presidente, estoy decepcionada porque se haya producido una relajación de los requisitos de reducción de emisiones en parte del conjunto de medidas sobre el clima. La UE necesita marcar firmemente su rumbo hacia un futuro con un nivel bajo de emisiones de carbono; o por el contrario se verá superada por otros países que están muy interesados en recuperar el tiempo perdido. Creo que podríamos llegar a lamentar esta oportunidad perdida para poner orden en nuestra propia casa antes que el resto del mundo. Sin embargo, con respecto a la directiva sobre energías renovables, el Parlamento ha logrado persuadir a los Estados miembros de que acepten la necesidad de un cambio radical en la forma en que nos abastecemos de energía. Quiero dar las gracias a Claude Turmes: su determinación ha hecho posible este resultado positivo. Para la industria de las energías renovables, la directiva ofrece seguridad jurídica y la eliminación de barreras al progreso como la conexión a la red. Con respecto a las energías renovables en los transportes, se han impuesto a la industria criterios rigurosos para los biocombustibles, que yo recibo con alegría. Me alivia que el texto final proteja las tierras con una elevada biodiversidad y una elevada reserva de carbono y que se haya aumentado el requisito sobre reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la propuesta original de la Comisión de un 35 a un 60 % para las nuevas instalaciones a partir de 2017. Es de crucial importancia que ahora los efectos del cambio indirecto en el uso de las tierras se tomen en consideración para calcular las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero y que los biocombustibles que no plantean peligro de efectos secundarios reciban una bonificación. Los efectos en los precios de los alimentos se controlarán y abordarán a través de informes habituales y de la revisión de 2014. Si el Parlamento se hubiera salido con la suya, ciertas acciones habrían sido más contundentes y más inmediatas. No obstante, éste es un texto final que merece el apoyo de esta Cámara."@es21
"Austatud juhataja, olen pettunud, et ühes osas kliimapaketist toimus heitkoguste vähendamise nõuete lõdvendamine. Euroopa Liit vajab kindla kursi võtmist süsinikuvaese tuleviku suunas, vastasel juhul jõuavad meist ette teised riigid, mis nüüd agaralt kaotatud aega tagasi teevad. Arvan, et me veel kahetseme seda täiskogul maha magatud võimalust ülejäänud maailmast ette jõuda. Kuid taastuvenergia direktiiviga suutis parlament veenda liikmesriike leppima vajadusega teha põhjalik muutus selles, kust me oma energiat saame. Soovin tänada Claude Turmes’i, kelle sihikindlus selle eduka tulemuse võimalikuks tegi. Taastuvenergia tööstuse jaoks annab direktiiv kindlasti õiguskindlust ning kõrvaldab piirid sellisele arengule nagu ühendus võrguga. Mis puutub taastuvenergia kasutamisse transpordisektoris, siis anti tööstusele olulised kriteeriumid biokütuste jaoks, mis on väga teretulnud. Tunnen kergendust, et lõplik tekst kaitseb maad suure bioloogilise mitmekesisusega ning kõrge süsinikuvaruga ja et alates 2017. aasta uute rajatiste kasvuhoonegaasi säästmise nõuet suurendati komisjoni esialgselt 35% ettepanekult 60%le. Oluline on ka see, et kaudse maakasutuse muutuse mõjud arvestatakse nüüd kasvuhoonegaasi säästmise arvutusse ning ilma kõrvalmõjude riskita biokütused saavad lisasoodustuse. Jälgitakse ka mõjusid toiduainete hindadele ning neid käsitletakse 2014. aastal korrapärase aruandluse ja läbivaatamisega. Kui parlament saaks oma tahtmise, oleksid mõned tegevused olnud palju tugevamad ja kiiremad. Sellegipoolest on tegemist lõpliku tekstiga, mis on täiskogu toetuse ära teeninud."@et5
"Arvoisa puhemies, olen pettynyt siihen, että ilmastopakettiin kuuluvista päästövähennysvaatimuksista on tingitty. EU:n on otettava päättäväisesti kurssi kohti vähähiilistä tulevaisuutta, sillä muutoin maat, jotka haluavat ottaa kiinni menetetyn ajan, ajavat sen ohi. Saatamme myöhemmin katua, jos emme tartu tilaisuuteen ja hoida omaa vastuuta asiassa ennen muuta maailmaan. Sitä vastoin uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä parlamentti sai jäsenvaltiot taivuteltua niin, että ne ymmärtäisivät perusteellisen muutoksen tarpeen energianhankintatavassamme. Haluankin kiittää Claude Turmesia siitä, että hänen päättäväisyytensä ansiosta tämä onnistunut tulos oli mahdollinen. Direktiivi luo uusiutuvalle energialle oikeusvarmuuden ja poistaa edistyksen tiellä olleita esteitä, kuten sähköverkkoihin liittämisen esteet. Mitä tulee uusiutuvan energian käyttöön liikenteessä, teollisuudessa on asetettu tiukat kriteerit biopolttoaineiden käytölle, mikä on hyvä asia. Olen huojentunut sen johdosta, että lopullisessa tekstissä suojellaan biologiselta monimuotoisuudeltaan rikasta sekä hyvin hiilipitoista maata ja että kasvihuonekaasusäästöjä koskevaa tavoitetta nostettiin uusien laitosten osalta komission alkuperäisen esityksen mukaisesta 35 prosentista 60 prosenttiin vuonna 2017. On erityisen tärkeää, että maankäytön välillisen muutoksen vaikutukset otetaan vastedes huomion laskettaessa kasvihuonekaasusäästöjä ja että biopolttoaineille, joilla ei ole sivuvaikutusten riskiä, saavat bonuksen. Vaikutuksia ruoan hintaa valvotaan ja hoidetaan säännönmukaisella raportoinnilla ja vuonna 2014 tehtävällä tarkistuksella. Jos parlamentti olisi saanut tahtonsa läpi, osa toimista olisi ollut tiukempia ja välittömämpiä. Tämä lopullinen teksti ansaitsee kuitenkin parlamentin tuen."@fi7
". Monsieur le Président, je suis déçue que les exigences relatives à la réduction des émissions du paquet sur le climat aient été en partie assouplies. L’UE doit déterminer fermement la voie qu’elle va suivre vers un avenir à faibles émissions de carbone, sinon, elle sera devancée par d’autres pays qui veulent à présent rattraper le temps perdu. Je pense que nous pourrions venir à regretter cette occasion manquée de mettre de l’ordre dans notre propre maison avant le reste du monde. Mais concernant la directive sur les énergies renouvelables, le Parlement est parvenu à persuader les États membres de répondre au besoin de changement radical de la manière dont nous créons l’énergie. Je tiens à remercier Claude Turmes: sa détermination a rendu possible ce résultat fructueux. Pour l’industrie de l’énergie renouvelable, la directive offre une sécurité juridique et la suppression des obstacles aux progrès, comme la connexion au réseau. S’agissant des énergies renouvelables dans les transports, l’industrie s’est vu fixer des critères stricts pour les biocarburants, chose que je salue. Je suis soulagée de voir que le texte final protège les terres présentant une grande biodiversité et un important stock de carbone et que l’exigence relative aux réductions des émissions de gaz à effet de serre a été renforcée par rapport à la proposition initiale de la Commission, pour passer de 35 % à 60 % pour les nouvelles installations à partir de 2017. Un point décisif est que les effets du changement indirect de l’affectation des terres seront désormais intégrés dans le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et que les biocarburants ne présentant aucun risque d’effet secondaire recevront une bonification. Les effets sur les prix alimentaires seront contrôlés et atténués grâce à des rapports réguliers et au réexamen de 2014. Si le Parlement était parvenu à imposer ses vues, certaines mesures auraient été plus strictes et plus immédiates. Néanmoins, ce texte final mérite le soutien de cette Assemblée."@fr8
"Elnök úr! Szomorú vagyok, mert az éghajlat-változási csomagban enyhítés tapasztalható a kibocsátáscsökkentési követelmények területén. Az EU-nak határozottan az alacsony széndioxid-kibocsátás jövője felé kell tartania, különben olyan országok előznek meg bennünket, akik még csak most próbálják behozni az elveszett időt. Úgy gondolom, hogy nagyon sajnálnánk azt az elveszett lehetőséget, hogy a világon mindenkit megelőzve oldjuk meg ezt a problémát. De a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben a Parlament sikeresen meggyőzte a tagállamokat arról, hogy ragaszkodjanak az energiaforrásokkal kapcsolatos radikális változtatások szükségességéhez. Szeretném megköszönni Claude Turmes úrnak, hogy elszántságával lehetővé tette ezen sikeres eredmény elérését. Az irányelv biztosítja a megújuló energiaforrások iparának jogbiztonságát, és elhárítja a fejlődés útjában álló olyan akadályokat, mint például a hálózatra való csatlakozás. Az közlekedési szektorban használt megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban az iparág szigorú feltételeket szabott a bioüzemanyagok tekintetében, ami üdvözlendő. Nagyon megnyugtató számomra, hogy a végleges szöveg védelmezi a nagy biodiverzitással és szénkészletekkel rendelkező földterületeket, és hogy a 2017 után üzembe helyezett létesítmények üvegházhatásúgáz-megtakarításával szemben támasztott követelmények a Bizottság által eredetileg javasolt 35%-os szintről 60%-ra emelkedtek. Ami pedig döntő fontosságú, az az, hogy a fölhasználat közvetett megváltozatásának hatása tényezőként szerepel majd az üvegházhatásúgáz-megtakarítás kiszámításában, és hogy a mellékhatások szempontjából veszélytelen bioüzemanyagok pótlékban részesülnek majd. Az élelmiszerárakra gyakorolt hatást a 2014-es felülvizsgálaton és a szokásos jelentési rendszeren keresztül szabályozzák és ellenőrzik majd. Ha a Parlamentnek lettek volna elképzelései, bizonyos intézkedések határozottabbak és gyorsabbak lettek volna. Mindemellett a végső szöveg megérdemli e Ház támogatását."@hu11
". Signor Presidente, mi rammarico che, in una parte del pacchetto climatico, le prescrizioni sulla riduzione di emissioni siano state rese meno rigorose. L’Unione europea deve indirizzarsi decisamente verso un futuro a basso consumo di carbonio; altrimenti verrà superata da altri paesi, ansiosi di recuperare il terreno perduto. Dovremo forse rimpiangere di aver gettato al vento quest’occasione di mettere ordine in casa nostra anticipando il resto del mondo. Per quanto riguarda la direttiva sulle energie rinnovabili, però, il Parlamento è riuscito a convincere gli Stati membri che è necessario mutare radicalmente le modalità del nostro approvvigionamento energetico. Ringrazio l’onorevole Turmes, che con la sua tenacia ha reso possibile quest’esito positivo. Al settore delle energie rinnovabili la direttiva offre certezza giuridica e l’eliminazione di barriere che ostacolavano il progresso, per esempio in fatto di connessioni alla rete. Per quanto riguarda l’impiego delle energie rinnovabili nei trasporti, al settore sono stati imposti rigorosi criteri per i biocarburanti; è una norma che apprezzo vivamente. Mi rallegro che il testo finale protegga le terre con elevate diversità e rilevanti stock di carbonio, e che la riduzione prescritta per le emissioni di gas a effetto serra sia stata innalzata dal 35 per cento dell’originale proposta della Commissione al 60 per cento per i nuovi impianti che entreranno in funzione dopo il 2017. Cosa essenziale, gli effetti delle modifiche indirette della destinazione dei territori verranno ora computati nel calcolo della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, mentre i biocarburanti che non presentano rischi di effetti collaterali riceveranno un bonus. Gli effetti sui prezzi dei generi alimentari verranno monitorati e tenuti sotto controllo per mezzo di una serie costante di relazioni, nonché della revisione del 2014. Se la posizione del Parlamento fosse prevalsa, alcune azioni sarebbero risultate più decise e più tempestive; il testo finale tuttavia merita l’approvazione della nostra Assemblea."@it12
"Gerb. pirmininke, esu nusivylusi, kad buvo mažinami emisijos mažinimo reikalavimai klimato paketo dalyje. ES turi tvirtai nustatyti savo kelią link nedidelį anglies dioksido kiekį išskiriančios ateities; kitaip tai pervertins kitos šalys, kurios dabar trokšta pasivyti. Manau, kad galime gailėtis šios prarastos galimybės pirmiau sutvarkyti savo namus, nei likusi pasaulio dalis tai padarys. O dėl Atsinaujinančios energijos direktyvos tai Parlamentui pasisekė įtikinti valstybes nares dėl būtinybės daryti radikalius pokyčius saugant mūsų energiją. Noriu padėkoti Claude Turmesui: dėl jo apsisprendimo šis sėkmingas rezultatas tapo įmanomas. Atsinaujinančios energijos pramonės klausimu direktyvoje siūlomas teisinis aiškumas ir kliūčių panaikinimas, kad būtų daroma pažanga, pvz., jungimas į tinklą. Dėl atsinaujinančios energijos transporte, pramonėje, buvo nustatyti griežti kriterijai biodegalams, kuriuos teigiamai vertinu. Esu rami, kad galutiniame tekste saugoma žemė su didele biologine įvairove ir didelės anglies atsargos ir kad reikalavimas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo buvo padidintas nuo Komisijos pradinio 35 proc. pasiūlymo iki 60 proc. naujiems įrenginiams nuo 2017 m. Iš esmės netiesioginio žemės naudojimo pokyčių padariniai dabar bus skaičiuojami šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu, o biodegalai be šalutinio poveikio pavojaus gaus premijas. Maisto kainų padariniai bus stebimi ir sprendžiami reguliariu ataskaitų teikimu ir 2014 m. persvarstymu. Jeigu Parlamentas būtų turėjęs savo nuomonę, tam tikri veiksmai būtų buvę stipresni ir greitesni. Vis dėlto tai yra galutinis tekstas, kuris nusipelnė šių rūmų palaikymo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mani sarūgtina tas, ka ir tikušas atvieglotas izmešu samazināšanas prasības klimata dokumentu kopuma daļā. ES ir stingri jānosaka savs kurss virzībā uz zema oglekļa nākotni, citādi to pārņems citas valstis, kas tagad cenšas atgūt zaudēto laiku. Es domāju, ka mums var nākties nožēlot šo garām palaisto izdevību sakārtot pašiem savu māju, pirms to dara pārējā pasaule. Bet ar Atjaunojamās enerģijas direktīvu Parlamentam ir izdevies pārliecināt dalībvalstis par nepieciešamību radikāli mainīt veidu, kā mēs iegūstam savu enerģiju. Es gribu pateikties : viņa mērķtiecība bija tā, kas ļāva sasniegt šo iznākumu. Atjaunojamās enerģijas rūpniecībai šī direktīva piedāvā tiesisku noteiktību un šķēršļu aizvākšanu tādam progresam kā, piemēram, pievienošanās tīklam. Attiecībā uz atjaunojamo enerģiju transportā rūpniecībai ir noteikti ļoti stingri kritēriji biodegvielai, ko es vērtēju atzinīgi. Es ar atvieglojumu redzu, ka galīgais teksts aizsargā zemi ar augstu bioloģisku daudzveidību un augstu oglekļa krājumu un ka siltumnīcas efektu izraisošo gāzu uzglabāšanas prasība ir paaugstināta no Komisijas sākotnēji ierosinātajiem 35 % līdz 60 % jaunām iekārtām, sākot ar 2017. gadu. Vissvarīgāk, ka zemes izmantošanas maiņas netiešie efekti tiks ietverti kā faktori, aprēķinot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu ietaupījumus, un biodegviela bez blakņu riska saņems papildatlīdzību. Ietekme uz pārtikas cenām tiks uzraudzīta un apskatīta regulāros ziņojumos un 2014. gada pārskatā. Ja būtu noticis tā, kā grib Parlaments, noteiktas darbības būtu bijušas spēcīgākas un neatliekamākas. Tomēr šis ir teksta galīgais variants, kas ir pelnījis Parlamenta atbalstu."@lv13
"Mr President, I am disappointed that there has been a loosening of emission-reduction requirements in part of the climate package. The EU needs to set its course firmly towards a low-carbon future; otherwise it will be overtaken by other countries that are now keen to make up for lost time. I think we may come to regret this missed opportunity to get our own house in order ahead of the rest of the world. But on the Renewable Energy Directive, Parliament has succeeded in persuading Member States to embrace the need for radical change in the way we source our energy. I want to thank Claude Turmes: his determination made this successful outcome possible. For the renewable energy industry, the directive offers legal certainty and the sweeping away of barriers to progress such as connection to the grid. On renewables in transport, industry has been set stringent criteria for biofuels, which I welcome. I am relieved that the final text protects land with high biodiversity and high carbon stock and that the requirement on greenhouse gas savings has been increased from the Commission’s original proposal of 35% up to 60% for new installations from 2017. Crucially, the effects of indirect land-use change will now be factored into the calculation on greenhouse gas savings, and biofuels with no risk of side effects will receive a bonus. Food price effects will be monitored and tackled through regular reporting and the 2014 review. If Parliament had had its way, certain actions would have been stronger and more immediate. Nevertheless, this is a final text which deserves the support of this House."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het stelt mij teleur dat de eisen voor de uitstootvermindering in een deel van het pakket zijn versoepeld. De Europese Unie moet een stevige koers uitstippelen naar een koolstofarme toekomst, anders wordt zij gepasseerd door andere landen die er nu op gebrand zijn om de verloren tijd in te halen. Ik vrees dat we nog spijt zullen krijgen van deze gemiste kans om onze eigen zaken op orde te krijgen vóór de rest van de wereld zover is. Maar ten aanzien van de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is het Parlement erin geslaagd de lidstaten ervan te overtuigen dat de wijze waarop wij aan onze energie komen, radicaal moet veranderen. Ik wil de heer Turmes bedanken, want het is zijn vastberadenheid die dit positieve resultaat mogelijk heeft gemaakt. Voor de hernieuwbare-energiesector biedt de richtlijn rechtszekerheid en neemt deze barrières weg die vooruitgang in de weg staan, zoals de aansluiting op het netwerk. Met betrekking tot hernieuwbare energie in het vervoer zijn de sector strenge eisen opgelegd voor biobrandstoffen, en dat doet mij deugd. Ik ben opgelucht dat de definitieve tekst gebieden met een grote biodiversiteit en een grote koolstofvoorraad beschermt en dat de besparingseis voor broeikasgassen is verhoogd van 35 procent in het oorspronkelijke Commissievoorstel tot 60 procent voor nieuwe installaties vanaf het jaar 2017. Cruciaal is dat de effecten van indirecte veranderingen in landgebruik nu zullen worden meegenomen bij de berekeningen van de broeikasgasbesparing, en dat voor biobrandstoffen zonder risico van neveneffecten een bonus wordt uitgekeerd. De effecten op de voedselprijzen zullen worden gevolgd en aangepakt middels regelmatige verslaglegging en de evaluatie in 2014. Als het Parlement zijn zin had gekregen zouden bepaalde maatregelen ingrijpender zijn geweest en sneller zijn geïmplementeerd. Desondanks is dit een definitieve tekst die onze steun waardig is."@nl3
"Panie przewodniczący! Jestem zawiedziona, że złagodzono wymogi dotyczące redukcji emisji w części pakietu klimatycznego. UE musi zdecydowanie zmierzać w przyszłości w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, gdyż w innym przypadku wyprzedzą ją inne kraje, które teraz bardzo chcą nadrobić stracony czas. Myślę, że możemy kiedyś żałować zmarnowanej szansy na uporządkowanie naszego domu zanim zrobi to reszta świata. Jeżeli jednak chodzi o dyrektywę w sprawie energii odnawialnej, to Parlamentowi udało się przekonać państwa członkowskie do akceptacji potrzeby radykalnych zmian w sposobie, w jaki pozyskujemy naszą energię. Chcę podziękować panu posłowi Claude’owi Turmesowi: sukces ten było możliwy dzięki jego determinacji. Dla branży energii odnawialnej dyrektywa ta oznacza pewność prawną oraz wyeliminowanie barier uniemożliwiających postęp, taki jak podłączenie do sieci. Jeżeli chodzi o energię odnawialną w transporcie, to branża będzie musiała spełnić surowe kryteria dotyczące biopaliw, co przyjmuję z zadowoleniem. Z ulgą przyjmuję fakt, że w ostatecznej wersji tekstu przewidziano ochronę obszarów cechujących się znaczną bioróżnorodnością i będących magazynami dużych ilości dwutlenku węgla, a także to, że w przypadku nowych instalacji wymóg dotyczący ograniczeń w emisji gazów cieplarnianych został podniesiony z 35% do 60% w 2017 roku. Kluczowe znaczenie ma to, że skutki pośrednich zmian w użytkowaniu gruntu będą teraz uwzględniane w obliczeniach dotyczących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych, a biopaliwa niepowodujące skutków ubocznych będą objęte premią. Monitorowany będzie wpływ na ceny żywności, a przeciwdziałać mu będą regularne sprawozdania i przegląd w roku 2014. Gdyby zmiany zostały wprowadzone tak, jak chciał tego Parlament, niektóre z nich byłyby bardziej zdecydowane i szybsze. Jednak jest to tekst ostateczny, który zasługuje na poparcie tej Izby."@pl16
"Senhor Presidente, estou decepcionada com o relaxamento dos requisitos em matéria de redução das emissões em parte do pacote sobre o clima. A UE tem de definir com firmeza o seu objectivo de rumar a um futuro com baixas emissões de carbono; caso contrário, será ultrapassada por outros países que estão agora ávidos de compensar o tempo perdido. Penso que nos podemos vir a arrepender desta oportunidade perdida para pormos a nossa casa em ordem primeiro que o resto do mundo. Porém, no que respeita à directiva relativa à energia proveniente de fontes renováveis, o Parlamento conseguiu persuadir os Estados-Membros a reconhecerem a necessidade de mudar radicalmente a forma como produzimos a nossa energia. Quero agradecer ao senhor deputado Claude Turmes: a sua determinação possibilitou este resultado positivo. Para a indústria da energia de fontes renováveis, a directiva oferece segurança jurídica e elimina barreiras ao progresso, como a ligação à rede. Quanto ao sector dos transportes, foram fixados critérios rigorosos para os biocombustíveis, que saúdo. Fico tranquila por o texto final proteger os terrenos ricos em biodiversidade e que contenham elevadas quantidades de carbono, e por o limiar para as economias de gases com efeito de estufa para as novas instalações ter sido elevado de 35%, como consta da proposta original da Comissão, para 60%, a partir de 2017. De importância crucial, os efeitos das alterações indirectas da utilização dos solos serão ponderados no cálculo das economias de gases com efeito de estufa, e os biocombustíveis que não apresentem riscos de causar efeitos secundários receberão um bónus. A flutuação dos preços dos géneros alimentícios será acompanhada e combatida através da elaboração regular de relatórios e da revisão de 2014. Se o Parlamento tivesse feito vingar a sua vontade, certas acções teriam sido mais determinadas e mais imediatas. Não obstante, o texto final merece o apoio desta Assembleia."@pt17
"Mr President, I am disappointed that there has been a loosening of emission-reduction requirements in part of the climate package. The EU needs to set its course firmly towards a low-carbon future; otherwise it will be overtaken by other countries that are now keen to make up for lost time. I think we may come to regret this missed opportunity to get our own house in order ahead of the rest of the world. But on the Renewable Energy Directive, Parliament has succeeded in persuading Member States to embrace the need for radical change in the way we source our energy. I want to thank Claude Turmes: his determination made this successful outcome possible. For the renewable energy industry, the directive offers legal certainty and the sweeping away of barriers to progress such as connection to the grid. On renewables in transport, industry has been set stringent criteria for biofuels, which I welcome. I am relieved that the final text protects land with high biodiversity and high carbon stock and that the requirement on greenhouse gas savings has been increased from the Commission’s original proposal of 35% up to 60% for new installations from 2017. Crucially, the effects of indirect land-use change will now be factored into the calculation on greenhouse gas savings, and biofuels with no risk of side effects will receive a bonus. Food price effects will be monitored and tackled through regular reporting and the 2014 review. If Parliament had had its way, certain actions would have been stronger and more immediate. Nevertheless, this is a final text which deserves the support of this House."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, som sklamaná, že došlo k zmierneniu požiadaviek na zníženie úrovne emisií v rámci balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky. EÚ potrebuje rozhodne nasmerovať svoj vývoj k budúcnosti s nízkymi úrovňami emisií CO inak ju predbehnú ostatné krajiny, ktoré sa teraz veľmi snažia dobehnúť stratený čas. Myslím si, že možno raz budeme ľutovať túto stratenú príležitosť získať náskok pred zvyškom sveta. Ale pri smernici o obnoviteľnej energii sa Parlamentu podarilo presvedčiť členské štáty o potrebe radikálnej zmeny zdrojov, z ktorých získavame našu energiu. Chcem sa poďakovať pánovi Claudovi Turmesovi: jeho odhodlanie umožnilo dosiahnuť tento úspešný výsledok. Pre priemysel s obnoviteľnou energiou táto smernica ponúka právnu istotu a odstránenie bariér pokroku, ako napríklad pripojenie k rozvodnej sieti elektrickej energie. Pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu v doprave, v tomto priemysle sme nastavili prísne kritériá pre biopalivá, ktoré vítam. Som spokojná s tým, že konečné znenie chráni krajinu s veľkou biodiverzitou a veľkými zásobami uhlíka a že požiadavka na zníženie emisií skleníkových plynov sa zvýšila z 35 %, ktoré pôvodne navrhla Komisia, na 60 % pre nové zariadenia od roku 2017. Rozhodne sa odteraz budú brať do úvahy účinky nepriamych zmien vo využívaní pôdy pri výpočtoch zníženia emisií skleníkových plynov a biopalivá bez rizika vedľajších účinkov budú vo výhode. Vplyv na cenu potravín sa bude sledovať a bude predmetom pravidelných správ a revízie v roku 2014. Ak by to Parlament urobil po svojom, určité kroky by boli účinnejšie a rýchlejšie. Napriek tomu si toto konečné znenie zaslúži podporu tohto Parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, razočarana sem, da je prišlo do omilitve zahtev za zmanjšanje emisij v delu podnebnega svežnja. EU mora trdno začrtati svojo pot k nizkoogljični prihodnosti; drugače jo bodo prehitele druge države, ki si zdaj prizadevajo nadoknaditi zamujen čas. Menim, da bomo nekoč obžalovali to izpuščeno priložnost, da stvari pri nas uredimo pred ostalim svetom. Toda glede direktive o energiji iz obnovljivih virov je Parlamentu uspelo prepričati države članice, naj sprejmejo potrebo po radikalni spremembi načina pridobivanja energije. Zahvaliti se želim Claudu Turmesu: njegova odločnost je omogočila ta uspešen izid. Za industrijo energije iz obnovljivih virov ta direktiva ponuja pravno gotovost in odpravo ovir za napredek kot je povezava na omrežje. O obnovljivih virih energije v prometu je industrija določila stroga merila za biogoriva, kar pozdravljam. Z olajšanjem ugotavljam, da končno besedilo ščiti zemljišča z veliko biotsko raznovrstnostjo in zalogo ogljika ter da je bila zahteva o prihranku toplogrednih plinov povišana s 35 % v prvotnem predlogu Komisije na 60 % za nove obrate od leta 2017 dalje. Ključnega pomena je, da bodo zdaj učinki posredne spremembe namembnosti zemljišča upoštevani v izračunu prihranka toplogrednih plinov, biogoriva brez tveganja neželenih učinkov pa bodo dobila bonus. Učinke cen hrane se bo nadzorovalo in se z njimi spopadalo z rednim poročanjem in pregledom leta 2014. Če bi se uveljavil Parlament, bi bili nekateri ukrepi močnejši in bolj neposredni. Kljub temu je to končno besedilo, ki si zasluži podporo tega Parlamenta."@sl20
". Herr talman! Jag är besviken över att man har förlorat kraven på utsläppsminskningar i delar av klimatpaketet. EU måste beslutsamt slå in på en väg mot en framtid med låga koldioxidutsläpp, annars kommer det att övertas av andra länder som är ivrigare att ta igen förlorad tid. Jag anser att vi kanske kommer att ångra detta förlorade tillfälle att se om vårt eget hus före resten av världen. Men när det gäller direktivet om förnybar energi har parlamentet lyckats övertala medlemsstaterna att anamma behovet av radikala ändringar av hur vi hämtar vår energi. Jag vill tacka Claude Turmes: hans beslutsamhet gjorde detta framgångsrika resultat möjligt. För industrin för förnybara energikällor erbjuder direktivet en rättssäkerhet och avlägsnar hinder som stoppar utveckling, som anslutning till kraftledningsnätet. När det gäller förnybara energikällor inom transport har industrin fått stränga kriterier för biobränslen, något som jag välkomnar. Jag är lättad över att den slutgiltiga texten skyddar mark med stor biologisk mångfald och höga lager av koldioxid, och att kravet på besparingar av växthusgaser har ökats jämfört med kommissionens ursprungliga förslag på 35 procent till 60 procent för nya anläggningar från och med 2017. Ytterst kommer nu följderna av indirekt markanvändning att bli en faktor i beräkningen av besparingar av växthusgaser, och biobränslen utan risker för bieffekter kommer att belönas ekonomiskt. Livsmedelspriserna kommer att övervakas och hanteras genom regelbunden rapportering och översynen 2014. Om parlamentet hade fått sin vilja igenom skulle vissa åtgärder ha varit kraftfullare och mer omedelbara. Det är trots detta en slutgiltig text som förtjänar parlamentets stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"19,9
"Fiona Hall,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph