Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-235"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.31.2-235"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Irish ‘no’ to Lisbon was never just an Irish issue: it needed to be dealt with as a European issue, and that is what has happened. One of the responsibilities of any politician is to find solutions. The Irish Government listened to the concerns of the Irish people and, in partnership with their European colleagues, has drawn up a number of legal guarantees that will address the core concerns of Irish citizens. Subject to satisfactory conclusions, the Irish Government will run a second referendum, and that is the essence of democracy: politicians working to produce a solution and then asking the people for their consent. However, I have a very strong word of warning: we must not, again, underestimate the forces at play here. We must pay very careful attention to those who are trying to influence the outcome and those who are funding part of the ‘no’ campaign. We must fully understand that some on the ‘no’ side, who profess to be pro-European, want to see an unravelling of the EU and its institutions. Ireland was and will be a battleground for the heart and soul of Europe. That is what is at stake – nothing less – and it is worth all our cooperation, all our commitment and all our efforts. To those, like Nigel Farage, who lecture us on democracy and others who say that the people of Europe, given a chance in a direct vote, would say ‘no’ to Lisbon, I want to say: you have neglected to check the facts and figures. The results from five direct votes – four on the Constitution and one on Lisbon – have yielded 27 million EU citizens voting ‘yes’ and 23 million voting ‘no’, so the majority of EU citizens who have voted directly have voted ‘yes’. Finally, even though Mr Sarkozy has left, I want to thank him for his energy, his commitment to the EU and his efforts to find solutions to difficult problems."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, irské „ne“ Lisabonu nikdy nebylo čistě irskou otázkou: je třeba jej řešit jako evropský problém, a tak se tomu děje. Jedním z úkolů každého politika je nalézat řešení. Irská vláda vyslechla obavy Irů a ve spolupráci se svými evropskými kolegy navrhla několik právních záruk, které vyřeší jádro obav irských občanů. Po úspěšném dokončení irská vláda zahájí druhé referendum, a to je podstatou demokracie: politici pracují, aby vytvořili řešení, a poté lidi požádají o souhlas. Musím však všechny důrazně varovat: nesmíme znovu podcenit zúčastněné síly. Musíme dávat pozor na ty, kdo se snaží ovlivnit výsledek, a ty, kdo zčásti financují kampaň za odmítnutí. Musíme plně chápat, že někteří na straně, která usiluje o odmítnutí Lisabonu, kteří se vyjadřují proevropsky, chtějí rozštěpení EU a jejích institucí. Irsko bylo a je bojištěm za srdce a duši Evropy. Toto je v sázce – nic méně – a stojí to za veškerou naši spolupráci, všechny naše závazky a veškeré naše úsilí. Těm, jako je Nigel Farage, který nás poučuje o demokracii, a dalším, kteří tvrdí, že pokud by měli Evropané možnost, hlasovali by proti Lisabonu, chci říci: zanedbáváte kontrolu faktů a údajů. Podle výsledků pěti přímých hlasování – čtyř o ústavě a jednom o Lisabonu – hlasovalo pro 27 milionů občanů EU a proti 23 milionů, takže se většina přímo hlasujících občanů EU vyslovila pro. I když pan Sarkozy odešel, chtěla bych mu na závěr poděkovat za jeho energii, oddanost EU a jeho úsilí o nalézání řešení obtížných problémů."@cs1
"Hr. formand! Det irske nej til Lissabon var på intet tidspunkt et rent irsk spørgsmål. Det skulle behandles som et europæisk spørgsmål, og det er også, hvad der er sket. Alle politikere har ansvar for at finde løsninger. Den irske regering lyttede til den irske befolknings bekymringer og har i samarbejde med deres europæiske kolleger udarbejdet en række retlige garantier, der vil tage fat på de mest centrale af de irske borgeres bekymringer. Hvis konklusionerne er tilfredsstillende, vil den irske regering afholde en ny folkeafstemning, og dette er netop essensen i demokratiet, at politikerne arbejder på at skabe en løsning, hvorefter de beder om befolkningens samtykke. Jeg vil dog gerne udsende en kraftig advarsel. Vi må ikke endnu en gang undervurdere de kræfter, der er på spil her. Vi er nødt til at være meget opmærksomme på dem, som forsøger at påvirke udfaldet, og dem, som finansierer en del af nejkampagnen. Vi må være helt klar over, at der er folk på nejsiden, som giver sig ud for at være proeuropæiske, men som ønsker EU's og dets institutioners opløsning. Irland var og vil blive en slagmark for Europas hjerte og sjæl. Det er det, som står på spil – intet mindre – og det er hele samarbejdet, engagementet og anstrengelserne værd. Til dem, der, som Nigel Farage, belærer os om demokrati, og andre, der siger, at den europæiske befolkning ville sige nej til Lissabon, hvis de fik chancen i en direkte folkeafstemning, vil jeg gerne sige, at de ikke har set på kendsgerningerne og tallene. Resultaterne af fem folkeafstemninger – fire om forfatningen og en om Lissabon – har været 27 mio. EU-borgere, der stemte ja, og 23 mio., der stemte nej, så flertallet af de EU-borgere, der har stemt direkte, har sagt ja. Selv om præsident Sarkozy er gået, vil jeg gerne slutte af med at takke ham for hans energi, hans engagement i EU og hans indsats for at finde løsninger på vanskelige problemer."@da2
"Herr Präsident! Das irische Nein zu Lissabon war niemals eine rein irische Angelegenheit: Es musste vielmehr als ein europäisches Problem angesehen werden. Und genau so ist es geschehen. Jeder Politiker ist dafür verantwortlich, Lösungen zu finden. Die irische Regierung hat auf die Bedenken des irischen Volkes gehört und in Partnerschaft mit ihren europäischen Amtskollegen eine Reihe rechtsverbindlicher Garantien erarbeitet, die die wichtigsten Bedenken der irischen Bürger ausräumen sollen. Vorbehaltlich zufrieden stellender Ergebnisse wird die irische Regierung ein zweites Referendum abhalten. Und genau dies ist es, was das Wesen der Demokratie ausmacht: Die Politik erarbeitet Lösungen und bittet das Volk dann um Zustimmung. Allerdings möchte ich an dieser Stelle eine dringende Warnung aussprechen: Wir dürfen die Kräfte, die hier wirken, nicht erneut unterschätzen. Wir müssen sehr genau diejenigen im Auge behalten, die versuchen, das Ergebnis der Volksbefragung zu beeinflussen, und die zum Teil die „Nein“-Kampagne finanzieren. Wir müssen verstehen, dass einige der Neinsager, die sich vordergründig proeuropäisch geben, in Wirklichkeit die Zerschlagung der EU und ihrer Institutionen anstreben. Irland war in der Vergangenheit ein Kampfplatz um Herz und Kopf Europas, und wird es auch weiterhin bleiben. Darum geht es – um nichts Geringeres – und es lohnt daher all unsere Bemühungen, all unser Engagement und allen Aufwand. Leuten wie Nigel Farage, die uns Lehren über Demokratie erteilen wollen, und anderen, die behaupten, dass die Menschen in Europa „Nein“ zu Lissabon sagen würden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten, möchte ich sagen: Sie vernachlässigen die harten Fakten und Zahlen. Die Ergebnisse aus fünf direkten Abstimmungen – vier zur Verfassung und eine zu Lissabon – haben gezeigt, dass 27 Millionen EU-Bürger mit Ja und 23 Millionen mit Nein gestimmt haben. Eine Mehrheit der direkt abstimmenden EU-Bürger hat also ein positives Votum abgegeben. Abschließend möchte ich noch Präsident Sarkozy – obwohl er bereits gegangen ist – für seine Energie, sein Engagement für die EU und seine Bemühungen um Lösungen für schwierige Probleme danken."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το ιρλανδικό «όχι» στη Λισσαβόνα δεν υπήρξε ποτέ μόνο ένα ιρλανδικό ζήτημα: έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και αυτό συνέβη. Μία από τις ευθύνες οποιουδήποτε πολιτικού είναι να βρίσκει λύσεις. Η ιρλανδική κυβέρνηση αφουγκράστηκε τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού και, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους συναδέλφους της, έχει καταρτίσει μια σειρά νομικών εγγυήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν τις κεντρικές ανησυχίες των ιρλανδών πολιτών. Μετά από ικανοποιητικά συμπεράσματα, η ιρλανδική κυβέρνηση θα διενεργήσει ένα δεύτερο δημοψήφισμα και αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας: οι πολιτικοί να καταβάλλουν προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης κι έπειτα να ζητάνε τη συναίνεση του λαού. Εντούτοις, θέλω να διατυπώσω μια έντονη προειδοποίηση: δεν πρέπει, και πάλι, να υποτιμήσουμε τις εμπλεκόμενες δυνάμεις εδώ. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε εκείνους που προσπαθούν να επηρεάσουν την έκβαση και εκείνους που χρηματοδοτούν μέρος της εκστρατείας του «όχι». Πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως ότι κάποιοι από την πλευρά του «όχι», οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι υπέρμαχοι της Ευρώπης, θέλουν να δουν τη διάλυση της ΕΕ και των θεσμικών της οργάνων. Η Ιρλανδία ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένα πεδίο μάχης για την καρδιά και την ψυχή της Ευρώπης. Αυτό είναι που διακυβεύεται – τίποτα λιγότερο – και αξίζει όλη μας τη συνεργασία, όλη μας τη δέσμευση και όλες μας τις προσπάθειες. Σε εκείνους, σαν τον Nigel Farage, οι οποίοι μας δίνουν διαλέξεις για τη δημοκρατία και άλλους που λένε ότι ο λαός της Ευρώπης, εάν είχε την ευκαιρία της άμεσης ψήφου, θα έλεγε «όχι» στη Λισσαβόνα, θέλω να πω: έχετε αμελήσει να δείτε τα γεγονότα και τους αριθμούς. Τα αποτελέσματα πέντε άμεσων ψηφοφοριών – τέσσερις για το Σύνταγμα και μία για τη Λισσαβόνα – απέδωσαν 27 εκατομμύρια θετικές ψήφους των πολιτών της ΕΕ και 23 εκατομμύρια αρνητικές, επομένως η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ που έχει ψηφίσει άμεσα ψήφισαν «ναι». Τέλος, αν και ο κύριος Sarkozy έχει φύγει, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την ενέργειά του, τη δέσμευσή του στην ΕΕ και τις προσπάθειές του να βρει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα."@el10
"Señor Presidente, el «no» de los irlandeses a Lisboa nunca ha sido un tema sólo irlandés: tenía que tratarse como un tema europeo y eso es lo que ha ocurrido. Una de las responsabilidades de los políticos es encontrar soluciones. El Gobierno irlandés escuchó las preocupaciones de los irlandeses y, en sociedad con sus colegas europeos, ha preparado una cantidad de garantías judiciales que trataran las principales preocupaciones de los ciudadanos irlandeses. Sujeto a conclusiones satisfactorias, el Gobierno irlandés realizará un segundo referendo y ésa es la esencia de la democracia: que los políticos trabajen para obtener una solución y luego le pidan al pueblo su consentimiento. Sin embargo, tengo que hacerles una advertencia importante: no debemos subestimar otra vez las fuerzas que juegan aquí. Debemos prestar mucha atención a los que están intentando influir en el resultado y a los que son parte de la financiación de la campaña en contra. Debemos entender completamente que algunos de los que están del lado del «no», que afirman ser pro europeos, quieren ver una desintegración de la UE y sus instituciones. Irlanda ha sido y será un campo de batalla por el alma de Europa. Eso es lo que está en juego –nada menos– y se merece toda nuestra colaboración, toda nuestra dedicación y todos nuestros esfuerzos. A aquellos que, como Nigel Farage, nos dan clases de democracia y a otros que dicen que los europeos, si se les diera la oportunidad de una votación directa, dirían «no» a Lisboa, les quiero decir: habéis olvidado comprobar los hechos y las cifras. Los resultados de cinco votaciones directas –cuatro por la Constitución y una por Lisboa– han dado 27 millones de ciudadanos de la UE que votaron «sí» y 23 millones que votaron «no», así que la mayoría de los ciudadanos de la UE que votaron directamente votaron «sí». Finalmente, aunque el señor Sarkozy se haya ido, quiero agradecerle su energía, su compromiso con la UE y sus esfuerzos por encontrar soluciones a los problemas difíciles."@es21
"Austatud juhataja, iirlaste „ei” Lissaboni lepingule ei olnud kunagi ainult iirlaste probleem, seda tuli käsitleda kogu Euroopa probleemina ning seda ka tehti. Iga poliitiku vastutuste hulka kuulub lahenduste leidmine. Iiri valitsus võttis kuulda iirlaste muresid ning koostöös oma kolleegidega Euroopas koostati mitmeid õiguslikke garantiisid, millega käsitleti iirlaste väljendatud põhilisi muresid. Rahuldustpakkuva lahenduse leidmisel korraldab Iiri valitsus uue rahvahääletuse ning see ongi demokraatia tuum: poliitikud otsivad lahendusi ning küsivad seejärel inimestelt nende heakskiitu. Kuid ma soovin siiski hoiatada: me ei tohi taas alahinnata mängus olevaid jõudusid. Peame pöörama väga hoolikalt tähelepanu neile, kes üritavad mõjutada selle protsessi tulemust ning rahastavad osaliselt seda nn ei kampaaniat. Peame mõistma absoluutselt, et mõned „ei” poole esindajad, kes väidavad end olevat Euroopa poolt, soovivad näha Euroopa Liidu ja selle institutsioonide laialilagunemist. Iirimaa oli ning jääb lahinguväljaks võitluses Euroopa südame ja vaimu üle. See ongi kaalul, ei midagi vähemat, ning see väärib kogu meie pühendumust ning kõiki meie jõupingutusi. Neile, nagu Nigel Farage, kes peavad meile jutlusi demokraatia teemadel, ning teistele, kes ütlevad, et otsese hääletamise korral ütleksid eurooplased Lissaboni lepingule „ei”, soovin öelda, et te ei ole tutvunud tõsiasjade ja arvudega. Viie otsese hääletuse tulemused – neli põhiseaduse ja üks Lissaboni lepingu üle – näitasid, et 27 miljonit eurooplast hääletasid poolt ning 23 miljonit vastu. Seega hääletas enamik otseselt hääletanutest eurooplastest poolt. Lõpetuseks, olgugi, et Nicolas Sarkozy juba lahkus, soovin tänada teda tema energilisuse, Euroopa Liidule pühendumuse ning jõupingutuste eest rasketele probleemidele lahendusi leida!"@et5
"Arvoisa puhemies, Irlannin "ei" Lissabonin sopimukselle ei ollut koskaan pelkästään Irlantia koskeva kysymys: sitä piti käsitellä eurooppalaisena kysymyksenä, ja näin tehtiin. Jokaisen poliitikon velvollisuus on löytää ratkaisuja. Irlannin hallitus kuunteli Irlannin kansalaisten huolenaiheita ja laati EU:n kollegoiden kanssa useita oikeudellisia takeita, joilla vastataan Irlannin kansalaisten keskeisiin huolenaiheisiin. Tyydyttävien tulosten perusteella Irlannin hallitus järjestää toisen kansanäänestyksen, ja se on demokratian olennainen osa: poliitikot työskentelevät ratkaisun aikaansaamiseksi ja sen jälkeen pyytävät kansalaisilta heidän suostumustaan. Esitän kuitenkin erittäin voimakkaan varoituksen: emme saa jälleen kerran aliarvioida tämän asian merkitystä. Meidän on kiinnitettävä erittäin tarkasti huomiomme niihin henkilöihin, jotka yrittävät vaikuttaa tulokseen ja jotka rahoittavat "ei"-kampanjaa. Meidän on ymmärrettävä täysin, että eräät "ei"-puolen henkilöt, jotka esittävät olevansa EU:lle myönteisiä, haluavat purkaa EU:n ja sen toimielimet. Irlanti oli ja on edelleen Euroopan sydämen ja sielun taistelukenttä. Juuri tästä on kyse – ei vähemmästä – ja se edellyttää meidän kaikkien yhteistyötä, sitoutumista ja kaikkia toimiamme. Niille henkilöille, kuten Nigel Faragelle, jotka läksyttävät meitä demokratiasta ja sanovat, että Euroopan kansat vastaisivat kielteisesti Lissabonin sopimukseen saadessaan mahdollisuuden suoraan äänestykseen, sanoisin, että ette ole tarkistaneet tosiseikkoja ja lukuja. Viiden suoran äänestyksen – neljä perustuslaista ja yksi Lissabonin sopimuksesta – tulokset ovat, että 27 miljoonaa EU:n kansalaista äänesti "kyllä" ja 23 miljoonaa "ei". Siten suurin osa näistä EU:n kansalaisista äänesti "kyllä". Lopuksi vaikka presidentti Sarkozy on lähtenyt, haluaisin kiittää häntä energiastaan, sitoumuksestaan EU:hun sekä ponnisteluistaan ratkaisujen löytämiseksi vaikeisiin ongelmiin."@fi7
"Monsieur le Président, le «non» irlandais à Lisbonne n’a jamais été un problème uniquement irlandais. Il fallait l’aborder comme un problème européen, et c’est ce qu’il s’est passé. L’une des responsabilités de tout responsable politique est de trouver des solutions. Le gouvernement irlandais a écouté les préoccupations des citoyens irlandais et, en partenariat avec ses homologues européens, a fixé un certain nombre de garanties légales répondant aux principales préoccupations des Irlandais. Moyennant des conclusions satisfaisantes, le gouvernement irlandais va organiser un deuxième référendum, et c’est là l’essence même de la démocratie: des responsables politiques qui s’efforcent d’arriver à une solution et qui demandent ensuite l’accord du peuple. Mais je dois vous mettre en garde: nous ne devons pas sous-estimer une fois de plus les forces en présence. Nous devons faire très attention à ceux qui s’efforcent d’influencer le résultat du vote et à ceux qui financent en partie la campagne du «non». Nous devons avoir pleinement conscience que certains partisans du «non», même s’ils se disent partisans de l’Europe, souhaitent en fait le démantèlement de l’Union européenne et de ses institutions. L’Irlande est et restera un champ de bataille pour le cœur et l’âme de l’Europe. Tels sont les enjeux, rien de moins, et ces enjeux méritent toute notre collaboration, notre engagement et nos efforts. À ceux qui, comme Nigel Farage, nous font la morale à propos de la démocratie, et aux autres qui affirment que les citoyens européens, s’ils avaient la possibilité de s’exprimer par un vote direct, diraient «non» à Lisbonne, je tiens à dire ceci: vous avez oublié de vérifier les faits et les chiffres que vous avancez. Les résultats de cinq votes directs - quatre sur la constitution et un sur Lisbonne - ont donné 27 millions de voix pour et 23 millions de voix contre. La plupart des citoyens européens qui ont pu voter directement ont donc voté «oui». Enfin, bien que M. Sarkozy ait dû partir, je tiens à le remercier pour son énergie, pour son engagement envers l’UE et pour les efforts qu’il a déployés pour résoudre des problèmes difficiles."@fr8
"Elnök úr, a Lisszabonra adott ír „nem” egy pillanatig sem volt pusztán ír kérdés: európai kérdésként kell kezelni, és ez így is történt. A politikusok felelősségi körébe a megoldások megkeresése is beletartozik. Az ír kormány meghallgatta az ír nép aggályait, és európai kollégáikkal partnerségben több olyan jogi garanciát fogalmazott meg, amelyek választ adnak az ír polgárok alapvető aggodalmaira. Az ír kormány a kielégítő következtetések függvényében második népszavazást fog hirdetni, és éppen ez a demokrácia lényege: a politikusok kidolgoznak egy megoldást, majd kérik hozzá a nép beleegyezését. Szeretnék azonban határozottan figyelmeztetni arra, hogy ezúttal nem szabad ismét alábecsülnünk az itt működő erőket. Nagyon gondosan oda kell figyelnünk azokra, akik megpróbálják befolyásolni az eredményt, és azokra, akik részben finanszírozzák a „nem” kampányt. Meg kell értenünk, hogy a „nem” oldal hívei közül néhányan, akik Európa-pártinak vallják magukat, az EU és az intézmények felbomlását szeretnék elérni. Írország mindig is az európaiságért vívott harc színtere volt. Ez forog kockán most is – nem kevesebb –, így ez a mi részünkről érdemes a teljes körű együttműködésre, mindenfajta kötelezettségvállalásra és erőfeszítésre. Azoknak, mint Nigel Farage, akik kioktatnak bennünket a demokráciáról, és másoknak, akik szerint, ha Európa népei lehetőséget kapnának a közvetlen szavazásra, szintén nemet mondanának Lisszabonra, azt szeretném mondani: Önök figyelmen kívül hagyják a tényeket és számadatokat. Az öt közvetlen szavazás eredményeinek – négy szólt az Alkotmányról, egy Lisszabonról – összesítése alapján 27 millió uniós polgár mondott igent, 23 millió szavazott nemmel, az EU közvetlenül szavazó polgárainak többsége tehát az igen” mellett szavazott. Bár Sarkozy úr időközben távozott, befejezésül szeretnék köszönetet mondani neki az energiájáért, az EU melletti elkötelezettségéért és a nehéz problémák megoldására tett erőfeszítéseiért."@hu11
". Signor Presidente, il “no” irlandese al trattato di Lisbona non è mai stato un problema puramente irlandese: andava trattato come un problema europeo, e appunto questo è avvenuto. Ogni esponente politico ha, tra le sue responsabilità, quella di trovare soluzioni. Il governo irlandese ha ascoltato le preoccupazioni dei cittadini d’Irlanda e, in collaborazione con gli altri governi europei, ha elaborato una serie di garanzie giuridiche per affrontare i temi che più stanno a cuore ai cittadini irlandesi. A condizione che le conclusioni siano soddisfacenti, il governo irlandese indirà un altro referendum, e questa è l’essenza della democrazia: la classe politica lavora per produrre una soluzione e poi chiede il consenso dei cittadini. Devo tuttavia pronunciare un deciso monito: non dobbiamo sottovalutare ancora una volta le forze in campo. Dobbiamo fare estrema attenzione a coloro cercano di influenzare l’esito del voto e a coloro che finanziano in parte la campagna per il “no”. Bisogna aver chiaro che alcuni sostenitori del “no”, pur dichiarandosi fautori dell’Europa, desiderano in realtà il disfacimento dell’Unione europea e delle sue istituzioni. L’Irlanda è, e sarà sempre, un campo di battaglia per il cuore e l’anima dell’Europa: è questa la posta in gioco – nulla meno di questo – ed è una posta che vale tutta la nostra collaborazione, il nostro impegno, le nostre fatiche. A coloro che, l’onorevole Farage, vogliono darci lezioni di democrazia e a coloro i quali sostengono che i cittadini europei, se avessero l’occasione di votare direttamente, direbbero “no” al trattato di Lisbona, rispondo: non avete controllato i fatti e le cifre. I risultati di cinque votazioni dirette – quattro sulla Costituzione e una sul trattato di Lisbona – ci dicono che 27 milioni di cittadini europei hanno votato “sì”, mentre 23 milioni hanno votato “no”: la maggioranza dei cittadini dell’Unione che hanno votato direttamente si sono quindi espressi per il “sì”. Infine, benché il presidente Sarkozy non sia più in Aula, desidero ringraziarlo per l’energia e l’impegno che ha profuso a favore dell’Europa, oltre che per la tenacia con cui ha cercato di risolvere i problemi più difficili."@it12
"Gerb. pirmininke, Airijos nepritarimas Lisabonos sutarčiai niekada nebuvo tik Airijos reikalas: šis klausimas turėjo būti sprendžiamas Europos lygmeniu, o dabar matome pasekmes. Viena iš kiekvieno politiko pareigų yra sprendimų radimas. Airijos vyriausybė išklausė savo žmonių nerimą, ir, bendradarbiaudama su savo kolegomis Europoje, nustatė daugybę teisinių garantijų, kuriomis bus atremtas didžiausias Airijos piliečių nerimas. Pasiekusi tenkinamas išvadas, Airijos vyriausybė surengs antrą referendumą, ir tai yra demokratijos esmė: politikai, siekiantys rasti sprendimą ir po to prašantys žmonių pritarti. Tačiau turiu įspėti: negalime dar kartą neįvertinti čia veikiančių jėgų. Turime atidžiai stebėti tuos, kurie bando daryti įtaką baigčiai, ir tuos, kurie finansuoja dalį kampanijos, raginančios nepritarti sutarčiai. Turime suprasti, kad kai kurie raginantys nepritari, kurie apsimeta esantys proeuropiečiais, nori matyti ES ir jos institucijų sunykimą. Airija buvo ir bus kovos laukas dėl Europos širdies ir sielos. Būtent tai yra pastatyta ant kortos – ne kas kitas – ir tai nusipelnė visų mūsų bendradarbiavimo, visų mūsų įsipareigojimų ir pastangų. Tokiems kaip Nigel Farage, kurie mums aiškina apie demokratiją, ir kurie sako, kad Europos žmonės, turėdami progą tiesiogiai balsuoti, nepritartų Lisabonos sutarčiai, norėčiau pasakyti: „jūs nesivarginote sužinoti faktus ir skaičius. Penkių tiesioginių balsavimų – keturių dėl konstitucijos ir vieno dėl Lisabonos sutarties – rezultatai rodo, kad 27 mln. ES piliečių balsavo už sutartį ir 23 mln. balsavo prieš sutartį, taigi dauguma ES tiesiogiai balsavusių piliečių balsavo už sutartį“. Pagaliau nors N. Sarkozy ir išvyko, noriu jam padėkoti už jo energiją, įsipareigojimus ES ir už jo pastangas rasti sudėtingų problemų sprendimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, īru „nē” attiecībā uz Lisabonas līgumu nekad nav bijis tikai un vienīgi īru jautājums: tas bija jārisina kā Eiropas līmeņa jautājums, un tieši tas arī tika darīts. Viens no jebkura politiķa uzdevumiem ir atrast risinājumus. Īrijas valdība ieklausījās īru tautas izteiktajās bažās, un sadarbībā ar Eiropas kolēģiem ir izstrādājusi virkni tiesisko garantiju, kas risinās galvenās Īrijas pilsoņu minētās problēmas. Ja tiks izdarīti pareizie secinājumi, Īrijas valdība organizēs otru referendumu, un tieši tāda ir demokrātijas būtība: politiķi strādā, lai atrastu risinājumu, un tad prasa tautai tās piekrišanu. Tomēr, es vēlētos izteikt ļoti stingru brīdinājumu: mēs nedrīkstam šajā procesā iesaistītos spēkus atkal novērtēt pārāk zemu. Mums ir ļoti cītīgi jāpievērš uzmanība tiem, kas mēģina ietekmēt iznākumu, un tiem, kas finansē daļu no pretinieku kampaņas. Mums ir jāsaprot, ka daži pretinieku pusē esošie, kuri izliekas, ka ir Eiropas atbalstītāji, vēlas redzēt ES un tās iestāžu sabrukumu. Īrija bija un arī būs kaujas lauks par Eiropas sirdi un dvēseli. Tieši tas, un ne mazāk, ir likts uz spēles, un tas ir mūsu sadarbības, mūsu apņēmības un visu mūsu centienu vērts. Tiem, kuri kā mums lasa lekcijas par demokrātiju, un citiem, kuri saka, ka, ja Eiropas tautām tiktu dota iespēja tiešā veidā nobalsot, viņi Lisabonas līgumam teiktu „nē”, es vēlos teikt sekojošo: jūs neesat papūlējušies pārbaudīt skaitļus un faktus. Rezultāti piecos tiešajos balsojumos – četros par Konstitūciju un vienā par Lisabonas līgumu – bija tādi, ka 27 miljoni ES pilsoņu nobalsoja par un 23 miljoni nobalsoja pret, tātad vairākums ES pilsoņu, kuri piedalījās tiešajos balsojumos, ir teikuši „jā”. Visbeidzot, lai gan kungs jau ir aizgājis, es tomēr vēlos viņam pateikties par viņa enerģiju, par viņa uzticību ES un par centieniem atrast risinājumus sarežģītām problēmām."@lv13
"Mr President, the Irish ‘no’ to Lisbon was never just an Irish issue: it needed to be dealt with as a European issue, and that is what has happened. One of the responsibilities of any politician is to find solutions. The Irish Government listened to the concerns of the Irish people and, in partnership with their European colleagues, has drawn up a number of legal guarantees that will address the core concerns of Irish citizens. Subject to satisfactory conclusions, the Irish Government will run a second referendum, and that is the essence of democracy: politicians working to produce a solution and then asking the people for their consent. However, I have a very strong word of warning: we must not, again, underestimate the forces at play here. We must pay very careful attention to those who are trying to influence the outcome and those who are funding part of the ‘no’ campaign. We must fully understand that some on the ‘no’ side, who profess to be pro-European, want to see an unravelling of the EU and its institutions. Ireland was and will be a battleground for the heart and soul of Europe. That is what is at stake – nothing less – and it is worth all our cooperation, all our commitment and all our efforts. To those, like Nigel Farage, who lecture us on democracy and others who say that the people of Europe, given a chance in a direct vote, would say ‘no’ to Lisbon, I want to say: you have neglected to check the facts and figures. The results from five direct votes – four on the Constitution and one on Lisbon – have yielded 27 million EU citizens voting ‘yes’ and 23 million voting ‘no’, so the majority of EU citizens who have voted directly have voted ‘yes’. Finally, even though Mr Sarkozy has left, I want to thank him for his energy, his commitment to the EU and his efforts to find solutions to difficult problems."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het Ierse nee tegen het Verdrag van Lissabon is nooit alleen maar een Ierse zaak geweest: het moest als een Europese zaak worden behandeld, en dat is ook gebeurd. Een van de verantwoordelijkheden van een politicus is oplossingen te vinden. De Ierse regering heeft geluisterd naar de zorgen van de Ierse bevolking en heeft, samen met haar Europese collega’s, een aantal wettelijke garanties opgesteld die tegemoetkomen aan de kernzorgen van de Ierse burgers. Als de conclusies bevredigend zijn, zal de Ierse regering een tweede referendum houden, en dat is de essentie van democratie: politici werken aan een oplossing en vragen het volk vervolgens om zijn toestemming. Ik moet echter een heel duidelijke waarschuwing laten klinken: we mogen niet nogmaals onderschatten welke krachten er spelen. We moeten heel goed letten op degenen die proberen de uitkomst te beïnvloeden, en op degenen die een deel van de nee-campagne financieren. We moeten terdege begrijpen dat sommige mensen aan de nee-kant, die beweren pro-Europees te zijn, willen dat de EU en haar instellingen uiteenvallen. Ierland was en zal een slagveld zijn voor het hart en de ziel van Europa. Dat is wat er op het spel staat – niets minder dan dat – en het is al onze samenwerking, al onze inzet en al onze inspanningen waard. Tot degenen, zoals de heer Farage, die ons de les lezen over democratie en anderen die beweren dat de mensen van Europa nee zouden zeggen tegen het Verdrag van Lissabon als ze de kans kregen om direct te stemmen, wil ik zeggen dat u bent vergeten de feiten en cijfers te controleren. De uitslag van vijf directe stemmingen – vier over de Grondwet en een over het Verdrag van Lissabon – was dat 27 miljoen EU-burgers ja hebben gezegd en 23 miljoen nee, dus de meerderheid van de burgers van de EU die direct hebben gestemd, heeft ja gezegd. Tot slot: de heer Sarkozy is weliswaar vertrokken, maar ik wil hem toch bedanken voor zijn energie, zijn inzet voor de EU en zijn inspanningen om oplossingen te vinden voor moeilijke problemen."@nl3
"Panie przewodniczący! Irlandzkie „nie” dla traktatu lizbońskiego nigdy nie było wyłącznie irlandzką sprawą: należało zająć się nią jak sprawą europejską i to się właśnie stało. Do obowiązków każdego polityka należy znajdowanie rozwiązań. Rząd Irlandii wysłuchał niepokojów swych obywateli i w partnerstwie z europejskimi kolegami sporządził listę gwarancji prawnych, które uspokoją główne obawy obywateli Irlandii. O ile zostaną osiągnięte zadowalające rezultaty, rząd irlandzki przeprowadzi drugie referendum — i w tym tkwi istota demokracji: Politycy pracują, by przygotować rozwiązanie, a następnie zwracają się do narodu o przyzwolenie. Mam jednak poważne słowa przestrogi: nie możemy ponownie zlekceważyć sił, które tu grają rolę. Musimy szczególnie uważać na tych, którzy usiłują wpłynąć na wynik oraz na tych, którzy finansują kampanię sprzeciwu. Musimy w pełni zrozumieć, że część przeciwników przyjęcia traktatu, którzy udają proeuropejskich, chce rozpadu UE i jej instytucji. Irlandia była i będzie polem bitwy o serce i duszę Europy. Taka jest stawka — ani trochę mniejsza — i jest ona warta całej naszej współpracy, całego zaangażowania i wszystkich wysiłków. Tym, którzy pouczają nas o demokracji, jak Nigel Farage, oraz innym, którzy twierdzą, że gdyby narody Europy miały możliwość wypowiedzenia się w bezpośrednim plebiscycie, odrzuciłyby Lizbonę, chcę powiedzieć: nie sięgnęliście do danych liczbowych. Wyniki pięciu głosowań bezpośrednich — czterech w sprawie konstytucji i jednego w sprawie Lizbony — to 27 milionów obywateli UE „za” i 23 miliony „przeciw”, a zatem większość bezpośrednio głosujących obywateli UE opowiedziała się za. Na koniec, mimo że pan Sarkozy nas opuścił, chcę mu podziękować za jego energię i zaangażowanie dla EU, jak również za wysiłki w celu rozwikłania trudnych problemów."@pl16
"Senhor Presidente, o “não” irlandês a Lisboa nunca foi apenas uma questão irlandesa: necessitava de ser encarado como uma questão europeia e foi isso que aconteceu. Uma das responsabilidades de qualquer político é encontrar soluções. O Governo da Irlanda escutou as preocupações do povo irlandês e, em parceria com os seus colegas europeus, elaborou uma série de garantias jurídicas que irão dar resposta às principais preocupações dos cidadãos irlandeses. Sujeito a conclusões satisfatórias, o Governo irlandês irá realizar um segundo referendo e é nisso que reside a essência da democracia: os políticos trabalham para produzir uma solução e, em seguida, pedem aos cidadãos a sua aprovação. No entanto, não posso deixar de lançar um alerta muito sério: não devemos, uma vez mais, subestimar as forças aqui em jogo Temos de prestar muita atenção aos que estão a tentar influenciar o resultado e aos que estão a financiar parte da campanha pelo “não”. Temos de entender plenamente que alguns dos partidários do “não”, que alegam ser pró-europeus, pretendem assistir ao desmembramento da UE e das suas instituições. A Irlanda foi e será um campo de batalha para a alma da Europa. É nada menos do que isso que está em causa e merece toda a nossa cooperação, todo o nosso empenho e todo o nosso esforço. A esses, como o senhor Nigel Farage, que nos dão lições sobre a democracia e aos que afirmam que os cidadãos europeus diriam “não” a Lisboa, se tivessem acesso à votação directa, quero dizer o seguinte: os senhores esqueceram-se de confirmar os factos e os números. Os resultados de cinco votações directas – quatro na Constituição e uma em Lisboa – revelaram o voto de 27 milhões de cidadãos europeus no “sim” e de 23 milhões no “não”, pelo que a maioria dos cidadãos da UE que votaram directamente, votaram no “sim”. Para concluir, e apesar do senhor Sarkozy já ter abandonado o Hemiciclo, quero agradecer-lhe pela sua energia, pelo seu empenho e pelos seus esforços para encontrar soluções para problemas tão difíceis."@pt17
"Mr President, the Irish ‘no’ to Lisbon was never just an Irish issue: it needed to be dealt with as a European issue, and that is what has happened. One of the responsibilities of any politician is to find solutions. The Irish Government listened to the concerns of the Irish people and, in partnership with their European colleagues, has drawn up a number of legal guarantees that will address the core concerns of Irish citizens. Subject to satisfactory conclusions, the Irish Government will run a second referendum, and that is the essence of democracy: politicians working to produce a solution and then asking the people for their consent. However, I have a very strong word of warning: we must not, again, underestimate the forces at play here. We must pay very careful attention to those who are trying to influence the outcome and those who are funding part of the ‘no’ campaign. We must fully understand that some on the ‘no’ side, who profess to be pro-European, want to see an unravelling of the EU and its institutions. Ireland was and will be a battleground for the heart and soul of Europe. That is what is at stake – nothing less – and it is worth all our cooperation, all our commitment and all our efforts. To those, like Nigel Farage, who lecture us on democracy and others who say that the people of Europe, given a chance in a direct vote, would say ‘no’ to Lisbon, I want to say: you have neglected to check the facts and figures. The results from five direct votes – four on the Constitution and one on Lisbon – have yielded 27 million EU citizens voting ‘yes’ and 23 million voting ‘no’, so the majority of EU citizens who have voted directly have voted ‘yes’. Finally, even though Mr Sarkozy has left, I want to thank him for his energy, his commitment to the EU and his efforts to find solutions to difficult problems."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, írske „nie“ Lisabonskej zmluve nebolo nikdy len írskou záležitosťou: bolo k nemu treba pristupovať ako k európskej záležitosti a práve to sa stalo. Jednou z povinností každého politika je hľadať riešenia. Írska vláda venovala pozornosť obavám írskych občanov a v partnerstve so svojimi európskymi kolegami vypracovala množstvo právnych záruk, ktorých cieľom je odstrániť hlavné obavy írskych občanov. Na základe uspokojivých záverov usporiada írska vláda druhé referendum a to je podstatou demokracie: politici pracujú, aby dosiahli riešenie, a potom požiadajú ľudí o ich súhlas. Pred niečím však musím dôrazne varovať: nesmieme znovu podceniť aktérov zúčastnených na tomto procese. Musíme si dať veľký pozor na tých, ktorí sa pokúšajú ovplyvniť výsledok, a na tých, ktorí financujú kampaň proti Zmluve. Musíme pochopiť, že niektorí účastníci kampane proti Zmluve, ktorí o sebe vyhlasujú, že sú proeurópski, chcú dosiahnuť rozpad EÚ a jej inštitúcií. Írsko bolo a bude miestom, kde sa odohráva boj o srdce a dušu Európy. o to ide – o nič menej – a musíme do toho vložiť všetku našu spoluprácu, všetko naše odhodlanie a všetko naše úsilie. Takým ako pán Nigel Farage, ktorí nám dávajú lekcie z demokracie, a ostatným, ktorí hovoria, že keby mali Európania šancu vyjadriť sa v priamom hlasovaní, povedali by Lisabonskej zmluve „nie“, chcem povedať: neoverili ste si fakty a čísla. V piatich priamych hlasovaniach – štyri sa týkali ústavy a jedno Lisabonu –27 miliónov občanov EÚ hlasovalo za Zmluvu a 23 miliónov hlasovalo proti Zmluve, takže väčšina občanov EÚ, ktorí hlasovali priamo, hlasovala za Zmluvu. A nakoniec, aj keď pán Sarkozy už odišiel, chcem sa mu poďakovať za jeho energiu, jeho angažovanosť za EÚ a jeho úsilie nachádzať riešenia zložitých problémov."@sk19
"Gospod predsednik, irski „ne“ Lizbonski pogodbi nikoli ni bil samo irsko vprašanje: obravnavati ga je bilo treba kot evropsko vprašanje in to se je tudi zgodilo. Ena izmed odgovornosti vsakega politika je iskanje rešitev. Irska vlada je prisluhnila skrbem irskega prebivalstva in je v sodelovanju z evropskimi kolegi sestavila številna pravna jamstva, ki bodo obravnavala ključne skrbi irskih državljanov. Glede na zadovoljive sklepe bo irska vlada izvedla drugi referendum, to pa je bistvo demokracije: politiki, ki delajo na rešitvah in nato ljudi prosijo za njihovo odobritev. Vendar pa bi rad opozoril na nekaj: ne smemo ponovno podcenjevati sil, ki so tu v igri. Veliko pozornost moramo nameniti tistim, ki poskušajo vplivati na izid, in tistim, ki financirajo del kampanje za zavrnitev. Popolnoma moramo razumeti, da si nekateri na tisti strani, ki je proti, in ki zatrjujejo, da so proevropsko usmerjeni, želijo razpada EU in njenih institucij. Irska je bila in bo bojišče za srce in dušo Evrope. To je na preizkušnji – in nič manj – in vredno je vsega našega sodelovanja, vse naše zavezanosti in vseh naših prizadevanj. Tistim, kot je Nigel Farage, ki nam pridigajo o demokraciji, in drugim, ki pravijo, da bi Evropejci, če bi imeli možnost neposrednega glasovanja, rekli „ne“ Lizbonski pogodbi, želim reči: niste preverili dejstev in številk. Rezultati petih neposrednih glasovanj – štirih o ustavi in enega o Lizbonski pogodbi – so pokazali, da je 27 milijonov evropskih državljanov glasovalo z „da“ in 23 z „ne“, tako da je večina državljanov EU, ki so glasovali neposredno, glasovala z „da“. Nazadnje se želim gospod Sarkozyju, čeprav je odšel, zahvaliti za njegovo energijo, njegovo zavezanost EU in njegova prizadevanja pri iskanju rešitev za težavne probleme."@sl20
"Herr talman! Irländarnas ”nej” till Lissabon var aldrig bara en irländsk fråga. Den behövde behandlas som en europeisk fråga, och det är vad man har gjort. Alla politiker har ett ansvar för att hitta lösningar. Den irländska regeringen lyssnade på irländarnas betänksamheter, och tillsammans med sina europeiska kolleger har den utarbetat ett antal rättsliga garantier som svar på irländarnas största farhågor. Under förutsättning att resultaten är tillfredsställande kommer Irlands regering att hålla en andra folkomröstning, och detta är demokratins kärna: politiker som arbetar för att komma fram till en lösning och som sedan ber folket om deras samtycke. Jag vill dock komma med en mycket tydlig varning. Vi får inte på nytt underskatta de krafter som är i rörelse här. Vi måste mycket noga uppmärksamma dem som försöker påverka resultatet och dem som är med och finansierar ”nej”-kampanjen. Vi måste verkligen förstå att vissa på ”nej”-sidan, som menar sig vara europavänner, vill att EU och dess institutioner rivs upp. Irland var och kommer att vara ett slagfält för EU:s själ och hjärta. Det är vad som står på spel – inget mindre – och det förtjänar verkligen samarbete, engagemang och ansträngningar från vår sida. Till dem som liksom Nigel Farage predikar för oss om demokrati och andra som säger att EU:s folk, om de gavs möjlighet i en direkt omröstning, skulle säga ”nej” till Lissabonfördraget, vill jag säga följande: Ni har inte kontrollerat fakta och siffror. Resultatet från fem direkta omröstningar – fyra om konstitutionen och en om Lissabonfördraget – visar att 27 miljoner EU-medborgare röstade ”ja” medan 23 miljoner röstade ”nej”, så merparten av de EU-medborgare som har röstat direkt har röstat ”ja”. Även om Nicolas Sarkozy nu har gått vill jag ändå avslutningsvis tacka honom för hans energi, hans entusiasm för EU och hans insatser för att hitta lösningar på svåra problem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,20,15,1,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph