Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-169"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.29.2-169"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Vi har röstat nej till betänkandet om en ändring av anställningsvillkoren för assistenter till EU-parlamentariker. Vi har absolut inget emot att man ser till att assistenterna i Europaparlamentet har rimliga löner och arbetsvillkor. Men lika litet som i fallet med EU-parlamentarikernas överförande till ett lönesystem i EU med en förmånlig EU-skatt vill vi överföra ledamöternas assistenter till ”EU-skattefrälset”. Såväl ledamöterna som deras assistenter måste vara förankrade i sin nationella verklighet. Löner och förmåner ska vara kopplade till förhållandena i deras medlemsstater eller i assistenternas fall till förhållandena på den arbetsort där de lever och verkar. Varken ledamöter eller assistenter ska isoleras i en ”EU-bubbla” med höga löner och förmåner långt ifrån den verklighet de medborgare som de ska representera lever i. Vi har därför röstat nej till detta förslag om en EU-stadga för assistenter. Det är för oss en principfråga som inte handlar om assistenters ekonomiska villkor i sig."@sv22
lpv:translated text
"− Hlasovali jsme proti zprávě o změně pracovního řádu asistentů poslanců Evropského parlamentu. Nemáme vůbec nic proti tomu, aby měli asistenti Evropského parlamentu zajištěnu slušnou mzdu a slušné pracovní podmínky. Nepřejeme si však převádět asistenty poslanců Evropského parlamentu do „daňového ráje EU“, stejně jako kdybychom museli převést poslance Evropského parlamentu do platebního systému v rámci EU s vhodnou daní uloženou Evropskou unií. Jak poslanci Evropského parlamentu, tak jejich asistenti musí vycházet z reality své země. Platy a náhrady musí být vycházet z podmínek v jejich členských státech, nebo – v případě asistentů – podmínkám místa, kde žijí a pracují. Ani poslanci Evropského parlamentu, ani jejich asistenti by neměli být uzavřeni v „bublině EU“ s vysokými platy a atraktivními náhradami vzdálenými od reálného života občanů, jež mají zastupovat. Proto jsme hlasovali proti tomuto návrhu na evropský statut asistentů. Je to pro nás otázka principu, která nemá nic co do činění s finančními podmínkami asistentů jako takovými."@cs1
"− Vi stemte imod betænkningen om ændring af ansættelsesvilkårene for parlamentariske assistenter. Vi har absolut intet imod at sikre, at assistenter i Europa-Parlamentet har rimelige lønninger og arbejdsvilkår. Vi ønsker imidlertid ikke, at de parlamentariske assistenter indlemmes i "EU's skattely", lige så lidt som vi ønskede, at medlemmerne af Europa-Parlamentet blev omfattet af et aflønningssystem i EU med en lav EU-skat. Medlemmerne af Europa-Parlamentet og deres assistenter bør være forankret i virkeligheden i deres eget land. Lønninger og andre goder skal være tilpasset vilkårene i deres medlemsstater, eller i tilfælde af assistenterne, vilkårene det sted, hvor de arbejder og bor. Medlemmerne af Europa-Parlamentet og deres assistenter bør ikke være isoleret i en "EU-boble" med høje lønninger og tiltrækkende fordele, der ligger langt over niveauet for de borgere, som de skal repræsentere. Vi stemte derfor imod dette forslag om en EU-statut for assistenter. Det er en principsag for os, og det har intet at gøre med de økonomiske vilkår for assistenter som sådan."@da2
"− Wir haben gegen den Bericht zur Veränderung der Beschäftigungsbedingungen der Assistenten von Abgeordneten gestimmt. Wir haben absolut nichts dagegen, dafür zu sorgen, dass die Gehälter und Arbeitsbedingungen der Assistenten im Europäischen Parlament angemessen sind. Allerdings ist unser Wunsch, die Assistenten der Abgeordneten in den „EU-Steuerhafen“ zu transferieren nicht größer, als unser Wunsch nach einem Transfer der Abgeordneten in ein Zahlungssystem innerhalb der EU war, in dem ein vergünstigter EU-Steuersatz gilt. Die Abgeordneten und ihre Assistenten müssen wieder auf den Boden der Realität in ihren Heimatländern zurückgebracht werden. Die Gehälter und Sozialleistungen müssen an die Bedingungen in ihren Mitgliedstaaten angebunden werden. Im Falle der Assistenten bedeutet das, sie den Bedingungen an ihrem Lebens- und Arbeitsort anzupassen. Weder die Abgeordneten, noch ihre Assistenten sollten in einer „EU-Blase“ mit hohen Gehältern und attraktiven Sozialleistungen isoliert werden, die weit über der Realität liegen, mit der die von ihnen angeblich vertretenen Bürger tagtäglich konfrontiert sind. Deshalb haben wir gegen diesen Vorschlag für ein EU-Statut für Assistenten gestimmt. Für uns ist dies eine prinzipielle Frage, die nichts mit den finanziellen Bedingungen der Assistenten als solche zu tun hat."@de9
"− Καταψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την τροποποίηση των όρων απασχόλησης των βοηθών των ευρωβουλευτών. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα κατά της εξασφάλισης ότι οι βοηθοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν εύλογους μισθούς και συνθήκες εργασίας. Όμως δεν έχουμε μεγαλύτερη επιθυμία να μεταφέρουμε τους βοηθούς των βουλευτών του ΕΚ στο «φορολογικό παράδεισο της ΕΕ» από ό,τι είχαμε να μεταφέρουμε τους βουλευτές του ΕΚ σε ένα σύστημα αμοιβών εντός της ΕΕ με ευνοϊκή φορολόγηση ΕΕ. Τόσο οι βουλευτές όσο και οι βοηθοί τους πρέπει να βασίζονται στην πραγματικότητα των χωρών τους. Οι αμοιβές και οι παροχές πρέπει να συνδέονται με τις συνθήκες στα κράτη μέλη τους ή, στην περίπτωση των βοηθών, με τις συνθήκες στον τόπο όπου ζουν και εργάζονται. Ούτε οι βουλευτές ούτε οι βοηθοί τους δεν πρέπει να απομονωθούν σε μια «φούσκα ΕΕ» με υψηλούς μισθούς και ελκυστικές παροχές πολύ πάνω από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες τους οποίους υποτίθεται ότι εκπροσωπούν. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε αυτή την πρόταση καθεστώτος των βοηθών της ΕΕ. Για εμάς είναι θέμα αρχής που δεν έχει καμία σχέση με τις οικονομικές συνθήκες των βοηθών καθαυτές."@el10
"− We voted against the report on amending the conditions of employment of assistants to MEPs. We have absolutely nothing against ensuring that assistants in the European Parliament have reasonable salaries and working conditions. However, we have no more desire to transfer MEPs’ assistants to the ’EU tax haven’ than we had to transfer MEPs to a pay system within the EU with a favourable EU tax. Both MEPs and their assistants must be rooted in the realities of their own country. Pay and benefits must be linked to the conditions in their Member States or, in the case of the assistants, to the conditions in the place where they live and work. Neither MEPs nor their assistants should be isolated in an ‘EU bubble’ with high salaries and attractive benefits way above the reality experienced by the citizens they are supposed to represent. We therefore voted against this proposal for an EU statute for assistants. For us, it is a matter of principle that has nothing to do with the financial conditions for assistants as such."@en4
"− Hemos votado en contra del informe sobre la modificación del Régimen aplicable a los asistentes de los diputados al Parlamento Europeo. No tenemos nada en contra de que los asistentes parlamentarios tengan unos salarios y unas condiciones de trabajo razonables. Sin embargo, tampoco deseamos transferir a los asistentes parlamentarios al «paraíso fiscal de la Unión Europea», al igual que no deseábamos transferir a los diputados al Parlamento Europeo a un sistema salarial dentro de la UE con una fiscalidad favorable. Los diputados al Parlamento Europeo y sus asistentes deben tener adaptarse a las realidades de su propio país. Los salarios y las prestaciones sociales deben estar vinculados a las condiciones imperantes en sus Estados miembros o, en el caso de los asistentes, a las condiciones imperantes en su lugar de residencia y de trabajo. Ni los diputados ni sus asistentes deben estar aislados en una «burbuja comunitaria» con salarios elevados y unas prestaciones sociales atractivos por encima de la realidad que viven los ciudadanos a los que se supone que representan. Por eso hemos votado en contra de esta propuesta de estatuto para los asistentes. Para nosotros es una cuestión de principio que nada tiene que ver con las condiciones financieras de los asistentes."@es21
"− Hääletasime parlamendiliikmete assistentide teenistustingimusi muutva raporti vastu. Meil ei ole midagi selle vastu, et tagada Euroopa Parlamendi assistentidele mõistlikud palgad ning töötingimused. Kuid me ei soovi parlamendiliikmete assistente tuua „ELi maksusadamasse” sugugi rohkem kui ELi raames soodsa ELi maksuga üle minna parlamendiliikmete hüvitissüsteemile. Nii parlamendiliikmed kui ka nende assistendid peavad olema seotud endi päritoluriigi tegelikkusega. Hüvitised ja toetused peavad olema seotud liikmesriigi tingimustega või assistentide puhul siis nende elu- ja töökoha tingimustega. Ei parlamendiliikmed ega nende assistendid pea olema „ELi mulli” kõrgete palkade ja ligitõmbavate hüvitiste eraldatuses, mis ületavad tunduvalt nende kodanike tegelikkust, keda nad peaks esindama. Seetõttu hääletasime ELi assistentide põhimääruse ettepaneku vastu. Meile on see põhimõtte küsimus, millel ei ole mingit seost assistentide kui selliste finantstingimustega."@et5
"− Äänestimme parlamentin jäsenten avustajien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta laadittua mietintöä vastaan. Meillä ei ole kerta kaikkiaan mitään sitä vastaan, että Euroopan parlamentissa työskenteleville avustajille taataan kohtuulliset palkat ja työehdot. Olemme kuitenkin aivan yhtä haluttomia siirtämään parlamentin jäsenten avustajia "EU:n veroparatiisiin" kuin olemme siirtämään parlamentin jäseniä EU:n palkkausjärjestelmään, jossa maksetaan edullisempaa EU-veroa. Sekä parlamentin jäsenten että heidän avustajiensa on oltava kiinni oman maansa todellisuudessa. Palkan ja etuuksien tulee vastata jäsenvaltioiden, tai avustajien tapauksessa työ- ja asuinpaikan tavanomaisia työehtoja. Parlamentin jäseniä tai heidän avustajiaan ei pidä eristää "EU-kuplaan", jonka korkea palkkataso ja houkuttelevat etuudet ovat kaukana niiden kansalaisten todellisuudesta, joita heidän olisi tarkoitus edustaa. Tästä syystä olemme äänestäneet tätä avustajien ohjesääntöä koskevaa ehdotusta vastaan. Meille se on periaatekysymys, jolla ei ole mitään tekemistä avustajien taloudellisen tilanteen kanssa sinänsä."@fi7
". − Nous avons voté contre le rapport sur la modification du régime d’emploi des assistants parlementaires européens. Nous sommes tout à fait d’accord pour assurer aux assistants parlementaires européens des salaires et des conditions de travail raisonnables. Nous n’avons par contre aucun désir d’inclure les assistants des députés européens dans le «paradis fiscal européen», tout comme nous n’avions aucun désir d’offrir aux députés européens un régime de rémunération européen bénéficiant d’une fiscalité communautaire avantageuse. Tant les députés européens que leurs assistants doivent avoir conscience des réalités de leur propre pays. Leur rémunération et leurs avantages doivent correspondre aux conditions en vigueur dans leurs États membres ou, dans le cas des assistants, aux conditions en vigueur dans les pays où ils travaillent et résident. Ni les députés européens, ni leurs assistants ne devraient être isolés dans une «bulle européenne» faite de salaires élevés et d’avantages attrayants sans commune mesure avec la réalité que connaissent les citoyens qu’ils sont censés représenter. Nous avons donc voté contre cette proposition de régime communautaire pour les assistants. Il s’agit pour nous d’une question de principe qui n’a rien à voir avec les conditions financières des assistants en tant que telles."@fr8
"− Ellene szavaztunk az európai parlamenti képviselői asszisztensek alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló jelentésnek. A világon semmi kifogásunk nincs az ellen, hogy az Európai Parlamentben dolgozó asszisztensek méltányos díjazásban és alkalmazási feltételekben részesüljenek. Arra azonban, hogy az európai parlamenti képviselői asszisztenseket áttegyük az „uniós adóparadicsomba”, ugyanúgy nem vágyunk, mint ahogy az európai parlamenti képviselőket sem akartuk egy EU-n belüli, kedvező uniós adózású fizetési rendszerbe átvinni. Az európai parlamenti képviselőknek és asszisztenseiknek egyaránt a saját hazájuk realitásaiból kellene kiindulniuk. A fizetést és a juttatásokat a tagállamukban fennálló feltételekhez, illetve az asszisztensek esetében a munkavégzés helyének körülményeihez kell igazítani. Sem az európai parlamenti képviselőket, sem az asszisztenseiket nem szabad elszigetelni az „uniós buborékban” az általuk képviselni hivatott polgárok számára elérhetetlenül magas fizetések és vonzó juttatások révén.. Ezért szavaztunk az asszisztensek uniós statútumára irányuló javaslat ellen. Számunkra ez elvi kérdés, amelynek semmi köze az asszisztensek pénzügyi helyzetéhez mint olyanhoz."@hu11
"− Abbiamo votato contro la relazione che modifica il regime applicabile agli assistenti dei deputati al Parlamento europeo. Non siamo certo contrari a garantire loro condizioni di lavoro e stipendi ragionevoli, ma non intendiamo concedere agli assistenti del deputati al Parlamento europeo il passaggio al “paradiso fiscale dell’UE” come già eravamo contrari a concedere agli stessi deputati un sistema retributivo con agevolazioni fiscali nell’ambito dell’Unione europea. Sia i deputati al Parlamento europeo che i loro assistenti devono fare riferimento alla realtà dei propri paesi. Stipendi e indennità devono essere conformi alle condizioni dei rispettivi Stati membri oppure, nel caso degli assistenti, alle condizioni del luogo in cui vivono e lavorano. Non possiamo permettere che i deputati o i loro assistenti vivano relegati nell’isola felice dell’Unione europea, sostenuti da alti stipendi e indennità allettanti, senza alcun rapporto con la realtà dei cittadini che dovrebbero rappresentare. Abbiamo quindi deciso di votare contro la proposta di statuto europeo per gli assistenti. Per noi è una questione di principio, che niente ha a che fare con le condizioni finanziarie degli assistenti."@it12
". − Mēs balsojām pret ziņojumu, ar ko groza deputātu palīgu nodarbināšanas kārtību. Mums nav pilnīgi nekas iebilstams pret to, ka palīgiem Eiropas Parlamentā tiek nodrošināts saprātīgs atalgojums un darba apstākļi. Taču mums nav ne par kripatiņu lielāka vēlēšanās nosūtīt deputātu palīgus uz „ES nodokļu paradīzi”, kā tas bija, pārceļot deputātus uz ES darba algas sistēmu ar izdevīgu ES nodokli. Gan deputātiem, gan viņu palīgiem jābūt saistītiem ar savas valsts realitāti. Atalgojumam un pabalstiem jābūt saistītiem ar viņu apstākļiem dalībvalstīs vai, palīgu gadījumā, ar apstākļiem, kādi ir vietā, kur viņi dzīvo un strādā. Ne deputātus, ne viņu palīgus nevajadzētu izolēt „ES burbulī” ar augstām algām un pievilcīgām piemaksām, kas ir daudz augstākas par to, ko reāli saņem iedzīvotāji valstī, kuru deputāti pārstāv. Tāpēc mēs balsojām pret šo priekšlikumu attiecībā uz ES nolikumu palīgu nodarbināšanai. Mūsuprāt, tas ir principa jautājums, un tam nav nekāda sakara ar palīgu finanšu apstākļiem."@lv13
"Vi har röstat nej till betänkandet om en ändring av anställningsvillkoren för assistenter till EU-parlamentariker. Vi har absolut inget emot att man ser till att assistenterna i Europaparlamentet har rimliga löner och arbetsvillkor. Men lika litet som i fallet med EU-parlamentarikernas överförande till ett lönesystem i EU med en förmånlig EU-skatt vill vi överföra ledamöternas assistenter till ”EU-skattefrälset”. Såväl ledamöterna som deras assistenter måste vara förankrade i sin nationella verklighet. Löner och förmåner ska vara kopplade till förhållandena i deras medlemsstater eller i assistenternas fall till förhållandena på den arbetsort där de lever och verkar. Varken ledamöter eller assistenter ska isoleras i en ”EU-bubbla” med höga löner och förmåner långt ifrån den verklighet de medborgare som de ska representera lever i. Vi har därför röstat nej till detta förslag om en EU-stadga för assistenter. Det är för oss en principfråga som inte handlar om assistenters ekonomiska villkor i sig."@mt15
". − Wij hebben gestemd tegen het verslag over wijziging van de regeling welke van toepassing is op de medewerkers van Europese Parlementsleden. Wij hebben er absoluut niets op tegen dat ervoor wordt gezorgd dat medewerkers in het Europees Parlement redelijke lonen en arbeidsvoorwaarden hebben. Wij voelen er echter even weinig voor om parlementaire medewerkers over te hevelen naar het “Europees belastingparadijs” als toen we Europese Parlementsleden moesten overhevelen naar een salarisstelsel in de EU met gunstige communautaire belasting. Zowel de leden als hun medewerkers moeten in hun realiteit van hun eigen land verankerd zijn. Salarissen en voordelen moeten aan de omstandigheden in hun landen gekoppeld zijn, of, in het geval van de medewerkers, aan de omstandigheden van de plaats waar ze leven en werken. Parlementsleden noch hun medewerkers mogen worden geïsoleerd in een “EU-bel” met hoge salarissen en aantrekkelijke voordelen die ver verwijderd zijn van de realiteit waarin de burgers leven die zij zouden moeten vertegenwoordigen. Wij hebben daarom tegen dit verslag over een Europees statuut voor medewerkers gestemd. Voor ons is dit een principiële kwestie, die niet van doen heeft met de financiële voorwaarden van assistenten op zich."@nl3
"− Głosowaliśmy za odrzuceniem sprawozdania w sprawie zmiany warunków zatrudnienia asystentów posłów do PE. W żadnym razie nie mamy nic przeciwko zapewnieniu asystentom pracującym w Parlamencie Europejskim rozsądnych wynagrodzeń i warunków pracy. Nie mniej jednak ani trochę bardziej nie chcemy przenosić asystentów posłów do PE do „unijnego raju podatkowego” niż chcieliśmy wcześniej przenieść posłów do PE do systemu wynagrodzeń w UE charakteryzującego się korzystnym podatkiem UE. Zarówno posłowe do PE, jak i ich asystenci muszą być osadzeni w realiach własnych państw. Wynagrodzenia i świadczenia muszą być powiązane z warunkami panującymi w ich państwach członkowskich albo, w przypadku asystentów, z warunkami istniejącymi w miejscu ich zamieszkania i pracy. Ani posłowie do PE ani ich asystenci nie powinni być izolowani i trzymani pod „unijnym kloszem”, gdzie będą wysoko wynagradzani i będą korzystać z atrakcyjnych świadczeń, wykraczających poza realia życia obywateli, których mają reprezentować. Dlatego też głosowaliśmy za odrzuceniem wniosku dotyczącego statutu unijnych asystentów. Dla nas nie ma on nic wspólnego finansowymi warunkami pracy asystentów."@pl16
"− Votámos contra o relatório sobre a alteração das condições de emprego dos assistentes dos eurodeputados. Não temos absolutamente nada contra a ideia de garantir aos assistentes no Parlamento Europeu vencimentos e condições de trabalho aceitáveis. Contudo, não pretendemos transferir os assistentes dos eurodeputados para o “paraíso fiscal da UE” da mesma forma que não os queríamos transferir para um sistema de pagamento na UE com um imposto europeu favorável. Tanto os eurodeputados como os seus assistentes têm de se basear na realidade do seu país. É necessário que os vencimentos e benefícios sejam associados às condições nos seus Estados-Membros ou, no caso dos assistentes, às condições do local onde residem e trabalham. Nem os eurodeputados nem os seus assistentes devem ser isolados numa “bolha da UE” com vencimentos elevados e benefícios atractivos muito distantes da realidade vivida pelos cidadãos que devem representar. Votámos, pois, contra esta proposta de um estatuto da UE para os assistentes. Para nós, é uma questão de princípio que nada tem a ver com as condições para os assistentes propriamente ditas."@pt17
"Vi har röstat nej till betänkandet om en ändring av anställningsvillkoren för assistenter till EU-parlamentariker. Vi har absolut inget emot att man ser till att assistenterna i Europaparlamentet har rimliga löner och arbetsvillkor. Men lika litet som i fallet med EU-parlamentarikernas överförande till ett lönesystem i EU med en förmånlig EU-skatt vill vi överföra ledamöternas assistenter till ”EU-skattefrälset”. Såväl ledamöterna som deras assistenter måste vara förankrade i sin nationella verklighet. Löner och förmåner ska vara kopplade till förhållandena i deras medlemsstater eller i assistenternas fall till förhållandena på den arbetsort där de lever och verkar. Varken ledamöter eller assistenter ska isoleras i en ”EU-bubbla” med höga löner och förmåner långt ifrån den verklighet de medborgare som de ska representera lever i. Vi har därför röstat nej till detta förslag om en EU-stadga för assistenter. Det är för oss en principfråga som inte handlar om assistenters ekonomiska villkor i sig."@ro18
". Hlasovali sme proti správe o zmene a doplnení podmienok zamestnávania asistentov poslancov. Vôbec nič nemáme proti tomu, aby sa pre asistentov v Európskom parlamente zabezpečili primerané platy a pracovné podmienky. Ale nemáme o nič väčší záujem presunúť asistentov poslancov do „daňového raja EÚ“, než sme mali v prípade presunutia poslancov do platobného systému v rámci EÚ s výhodnou daňou EÚ. Poslanci aj ich asistenti musia vychádzať z reality ich vlastnej krajiny. Odmeňovanie a výhody musia vychádzať z podmienok v ich členskom štáte alebo v prípade asistentov z podmienok miesta, kde žijú a pracujú. Ani poslanci, ani ich asistenti by nemali byť izolovaní v „zlatej klietke EÚ“ s vysokými platmi a atraktívnymi výhodami, ďaleko od reality, ktorú zažívajú občania, ktorých by mali zastupovať. Preto sme hlasovali proti tomuto návrhu štatútu EÚ pre asistentov. Pre nás je to principiálna záležitosť, ktorá nemá nič spoločné s finančnými podmienkami asistentov ako takými."@sk19
". − Glasovali smo proti poročilu o spremembi pogojev za zaposlitev pomočnikov poslancev EP. Prav nič nimamo proti zagotovitvi, da imajo pomočniki v Evropskem parlamentu sprejemljive plače in delovne pogoje. Vendar pa si prav nič bolj ne želimo prerazporediti pomočnikov poslancev EU v „davčne oaze EU“ kot smo si želeli prerazporediti poslance EP v plačilni sistem znotraj EU z ugodnejšimi davki EU. Poslanci EU in njihovi pomočniki morajo biti zakoreninjeni v realnosti svojih držav. Plača in ugodnosti morajo biti povezani s pogoji v njihovi državi članici ali v primeru pomočnikov s pogoji v kraju, kjer živijo in delajo. Poslancev EP in njihovih pomočnikov se ne sme osamiti v „mehurčku EU“ z visokimi plačami in privlačnimi ugodnostmi, ki močno presegajo realnost, v kateri živijo državljani, ki naj bi jih ti zastopali. Zato smo glasovali proti temu poročilu o statutu za pomočnike. Za nas je to vprašanje načela, ki nima nič opraviti s finančnimi pogoji za pomočnike kot takšnimi."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph