Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-116"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.29.2-116"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Det är positivt att ekonomiska medel återbetalas till medlemsstaterna när genomförandegraden är låg i strukturfonderna. I den andra delen av denna ändringsbudget handlar det om katastrofbistånd och inrättandet av en snabbinsatsmekanism för att hantera stigande livsmedelspriser i utvecklingsländerna. Vi ställer oss tveksamma till det föreslagna anslaget på 262 miljoner euro. Frågan är mer komplicerad än så. Det finns många exempel på hur EU har dumpat livsmedelspriserna och slagit ut lokala livsmedelsproducenter i utvecklingsländerna. EU har därmed hindrat den lokala livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna. Nu vill man alltså rycka in med katastrofbistånd som en kortsiktig klösning. Det som behövs är att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken i EU och EU:s exportbidrag för jordbruksprodukter. Vi kan därför i detta nu inte stödja denna del av ändringsbudgeten. Då återbetalningen av oanvända strukturfondsanslag till medlemsstaterna utgör den allra största delen av ändringsbudget nr 9/2008 har vi valt att rösta ja till förslaget i dess helhet. Det innebär inte att vi stödjer förslaget om katastrofbiståndet i denna ändringsbudget."@sv22
lpv:translated text
"− Je správné, aby byly při nízké míře plnění v rámci strukturálních fondů finanční prostředky zpětně vyplaceny členským státům. Druhá část tohoto opravného rozpočtu se týká rozvojové pomoci a vytvoření nástroje rychlé reakce pro řešení rostoucích cen potravin v rozvojových zemích. Pochybujeme o navrhované položce ve výši 262 milionů EUR. Otázka je mnohem složitější. Existuje mnoho příkladů, jak EU podhodnocovala ceny potravin a ničila místní výrobce potravin v rozvojových zemích. EU tak v rozvojových zemích brání místním dodávkám potravin. Nyní chce přijít s rozvojovou pomocí jako s krátkodobým řešením. Je třeba změnit společnou zemědělskou politiku EU a její vývozní subvence na zemědělské produkty. Proto nemůžeme v tomto ohledu podpořit tuto část opravného rozpočtu. Protože zpětné vyplácení nevyužitých prostředků ze strukturálních fondů tvoří drtivou většinu opravného rozpočtu č. 9/2008, rozhodli jsme se hlasovat pro celý návrh. To neznamená, že podporujeme návrh týkající se v tomto opravném rozpočtu rozvojové pomoci."@cs1
"Det er godt, at finansielle midler betales tilbage til medlemsstaterne, når gennemførelsesgraden er lav inden for strukturfondene. Den anden del af dette ændringsbudget vedrører nødhjælp og oprettelse af en hurtig reaktionsmekanisme for at klare stigende fødevarepriser i udviklingslande. Vi har vores tvivl om den foreslåede bevilling på 262 mio. EUR. Sagen er mere kompliceret. Der er mange eksempler på, hvordan EU har dumpet fødevarepriser og elimineret lokale fødevareproducenter i udviklingslandene. Ved at gøre det har EU lagt hindringer i vejen for lokale fødevareforsyninger i udviklingslandene. Nu ønsker EU at træde til med nødhjælp som en kortsigtet løsning. Det, der er brug for, er en ændring af den fælles landbrugspolitik i EU og af EU's eksporttilskud til landbrugsprodukter. Derfor kan vi ikke støtte denne del af ændringsbudgettet. Eftersom tilbagebetalingen af uudnyttede bevillinger fra strukturfonden til medlemsstaterne udgør langt størstedelen af ændringsbudget nr. 9/2008, har vi valgt at stemme for forslaget som helhed. Dette betyder ikke, at vi støtter forslaget om nødhjælp i dette ændringsbudget."@da2
"Es ist gut, wenn bei einer geringen Umsetzungsquote der Strukturfonds finanzielle Ressourcen an die Mitgliedstaaten zurückgezahlt werden. Im zweiten Teil dieses Berichtigungshaushaltsplans geht es um Notfallhilfe und den Aufbau eines schnellen Aktionsmechanismus, um auf steigende Lebensmittelpreise in Entwicklungsländern reagieren zu können. In Bezug auf die vorgeschlagenen Mittel in Höhe von 262 Millionen Euro haben wir unsere Zweifel. Diese Problematik ist wesentlich komplizierter. Es gibt viele Beispiele dafür, dass die EU Lebensmittelpreise in den Keller getrieben und Lebensmittelherstellern in Entwicklungsländern geschadet hat. Damit hat die EU die lokale Lebensmittelversorgung in Entwicklungsländern behindert. Nun möchte sie mit Nothilfe als kurzfristiger Lösung einmarschieren. Erforderlich ist eine Änderung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU sowie der EU-Exportbeihilfen für Landwirtschaftsprodukte. Deshalb können wir diesen Teil des Berichtigungshaushaltsplans in dieser Hinsicht nicht unterstützen. Da die Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus den Strukturfonds an die Mitgliedstaaten den weitaus größten Teil des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 9/2008 ausmacht, haben wir uns dennoch entschieden, zugunsten des Vorschlags als Ganzes zu stimmen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir den in diesem Berichtigungshaushaltsplan enthaltenen Vorschlag für Nothilfe unterstützen."@de9
"− Είναι θετικό να επιστρέφονται οικονομικοί πόροι στα κράτη μέλη, όταν το ποσοστό εκτέλεσης είναι χαμηλό στα Διαρθρωτικά Ταμεία. Το δεύτερο μέρος αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού ασχολείται με την επείγουσα βοήθεια και τη δημιουργία ενός μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε τις αμφιβολίες μας για την προτεινόμενη πίστωση ύψους 262 εκατ. ευρώ. Το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πώς η ΕΕ έχει κάνει ντάμπινγκ στις τιμές των τροφίμων και έχει βγάλει εκτός αγοράς τοπικούς παραγωγούς τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με αυτό τον τρόπο η ΕΕ έχει παρεμποδίσει την τοπική προμήθεια τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα θέλει να εισβάλει με επείγουσα βοήθεια ως βραχυπρόθεσμη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι η τροποποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ και των εξαγωγικών επιδοτήσεων της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το μέρος του διορθωτικού προϋπολογισμού σε αυτό το θέμα. Αφού η επιστροφή των αχρησιμοποίητων πιστώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων προς τα κράτη μέλη αποτελεί την συντριπτική πλειοψηφία του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2008, επιλέξαμε να υπερψηφίσουμε την πρόταση στο σύνολό της. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την πρόταση σε αυτό το διορθωτικό προϋπολογισμό για επείγουσα βοήθεια."@el10
"− It is good for financial resources to be repaid to the Member States when the implementation rate is low in the Structural Funds. The second part of this amending budget deals with emergency aid and the establishment of a rapid response mechanism to deal with rising food prices in developing countries. We have our doubts about the proposed appropriation of EUR 262 million. The issue is more complicated than that. There are many examples of how the EU has dumped food prices and beaten down local food producers in developing countries. In so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries. Now it wants to march in with emergency aid as a short-term solution. What is needed is the alteration of the common agricultural policy in the EU and of the EU’s export subsidies for agricultural products. Therefore, we cannot support this part of the amending budget in this respect. Since the repayment of unused Structural Fund appropriations to Member States makes up the vast majority of amending budget No 9/2008, we have chosen to vote in favour of the proposal as a whole. This does not mean that we support the proposal in this amending budget for emergency aid."@en4
"− Es bueno que se reembolsen los recursos financieros a los Estados miembros cuando el índice de ejecución del presupuesto para los Fondos Estructurales es bajo. La segunda parte de este presupuesto rectificativo se refiere a la ayuda de emergencia y al establecimiento de un mecanismo de respuesta rápida para abordar la subida de los precios de los alimentos en los países en desarrollo. Tenemos nuestras dudas sobre la propuesta de asignación de 262 millones de euros. Este asunto no es algo tan sencillo. Existen numerosos ejemplos de cómo la Unión Europea ha inundado el mercado con alimentos baratos y ha obligado a bajar los precios de los alimentos a los productores locales de los países en desarrollo, obstruyendo así el suministro local en estos países. Ahora pretende poner en marcha una reserva de ayuda de emergencia como una solución a corto plazo, cuando lo que se necesita es modificar la política agrícola común de la UE y las subvenciones a la exportación de productos agrícolas comunitarios. Por lo tanto, no podemos apoyar la parte del presupuesto rectificado relativa a esta cuestión. Dado que el presupuesto rectificativo nº 9/2008 se refiere mayoritariamente reembolso de los créditos no gastados a los Estados miembros, hemos decidido votar a favor de la propuesta en su conjunto, lo que no significa que apoyemos la propuesta del presupuesto rectificativo relativa a la ayuda de emergencia."@es21
"− Rahalistele vahendite tagasimaksmine liikmesriikidele on hea, kui struktuurifondis on selle kasutusmäär madal. Teine osa sellest paranduseelarvest tegeleb otsetoetuste ja kiirreageerimismehhanismide loomisega, mille kaudu tegeleda arengumaades toimuva toiduhinna tõusuga. Meil on omad kahtlused 262 miljoni euro suuruse assigneeringu ettepaneku suhtes. Probleem on siiski hulga keerukam. On mitmeid näiteid sellest, kuidas EL on toiduhindasid langetanud ning arengumaades kohalikud toiduainete tootjad löögi alla seadnud. Selliselt toimides on EL takistanud arengumaid kohaliku toiduga varustamisel. Nüüd soovitakse lühiajalise lahendusena pakkuda otsetoetusi. Vaja on ELi ühise põllumajanduspoliitika muutmist ja ELi põllumajandustoodete väljaveo toetuste muutmist. Seetõttu ei saa me toetada käesolevas küsimuses seda osa paranduseelarvest. Kuna kasutamata struktuurifondide assigneeringute tagasi maksmine liikmesriikidele moodustab suure osa paranduseelarvest nr 9/2008, siis oleme otsustanud hääletada ettepaneku kui terviku poolt. See ei tähenda, et toetame selle paranduseelarve ettepanekut otsetoetustest."@et5
"− On hyvä, että varat maksetaan takaisin jäsenvaltioille silloin, kun rakennerahastojen käyttöaste on alhainen. Tämän lisätalousarvion toisessa osassa käsitellään hätäapua ja rahoitusvälineen perustamista elintarvikkeiden hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa. Meillä on omat epäilyksemme esitetyn 262 miljoonan euron määrärahan suhteen. Asia ei ole aivan niin yksinkertainen. On olemassa monia esimerkkejä siitä, miten EU on polkenut elintarvikkeiden hintoja kehitysmaissa ja saanut kehitysmaiden paikalliset elintarviketuottajat laskemaan hintojaan. Näin tehdessään EU on jarruttanut kehitysmaiden omaa paikallista elintarviketuotantoa. Nyt se haluaa rientää apuun esittämällä lyhytaikaiseksi ratkaisuksi hätäapua. Sen sijaan tarvitaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja EU:n maataloustuotteille maksamien vientitukien muuttamista. Tältä osin emme voi siis kannattaa lisätalousarviota. Koska valtaosa lisätalousarviosta nro 9/2008 koostuu käyttämättömien rakennerahastojen rahoitusosuuksien palautuksista, olemme päättäneet äänestää mietinnön puolesta kokonaisuudessaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kannattaisimme lisätalousarvioon sisältyvää ehdotusta hätäavusta."@fi7
". Face au faible taux de mise en œuvre des Fonds structurels, le fait de restituer les ressources financières concernées aux États membres est une bonne chose. La deuxième partie de ce budget rectificatif concerne l’aide d’urgence et la création d’un mécanisme de réponse rapide destiné à faire face à l’augmentation du prix des aliments dans les pays en développement. Nous avons nos doutes quant au crédit proposé de 262 millions d’euros. Ce problème est plus compliqué que cela. Dans de nombreux cas, c’est le dumping pratiqué par l’Union européenne qui a frappé les producteurs de denrées alimentaires des pays en développement. Ce faisant, l’Union européenne a sapé l’approvisionnement alimentaire local des pays en développement. Et maintenant, elle veut débarquer avec une aide d’urgence comme solution à court terme. Ce qu’il faut, c’est modifier la politique agricole commune de l’Union européenne et les subsides européens à l’exportation de produits agricoles. Nous ne pouvons donc pas soutenir cette partie du budget rectificatif. Étant donné que la restitution aux États membres des crédits non dépensés du Fonds structurel constitue de loin la partie principale du budget rectificatif n° 9/2008, nous avons décidé de voter en faveur de cette proposition dans son ensemble. Cela ne veut pas dire que nous soutenons la proposition relative à l’aide d’urgence contenue dans ce budget rectificatif."@fr8
"− Jó döntés, hogy a pénzügyi erőforrásokat visszafizetik a tagállamoknak, amikor a strukturális alapokban alacsony a végrehajtási arány. A költségvetés-módosítás második része a gyorssegéllyel és a gyorsreagálási mechanizmus végrehajtásával foglalkozik, hogy kezelje az emelkedő élelmiszerárak problémáját a fejlődő országokban. A javasolt 262 millió euro összegű előirányzattal kapcsolatban megvannak a magunk kétségei. A kérdés ennél jóval összetettebb. Sok példát láttunk arra, hogy az EU hogyan nyomta le az élelmiszerárakat és szorította háttérbe a helyi élelmiszertermelőket a fejlődő országokban. Az EU ezzel megakadályozta a fejlődő országok helyi élelmiszerellátását, most pedig be akar vonulni a rövid távú megoldásnak szánt gyorssegéllyel. Valójában a közös agrárpolitikát és az EU mezőgazdasági termékekre vonatkozó exporttámogatását kellene megváltoztatni az EU-ban. Ezért ebben a tekintetben nem tudjuk támogatni a költségvetés-módosításnak ezt a részét. Mivel a 2008-as évre szóló 9. költségvetés-módosítás legnagyobb részét a strukturális alapok fel nem használt előirányzatainak a tagállamok részére történő visszafizetése teszi ki, úgy döntöttünk, hogy a javaslat egésze mellett szavazunk. Ez nem jelenti azt, hogy támogatjuk a gyorssegélyre vonatkozó javaslatot ebben a költségvetés-módosításban."@hu11
"− Riteniamo positivo che le risorse finanziarie vengano restituite agli Stati membri se il tasso di attuazione dei Fondi strutturali è basso. La seconda parte di questo bilancio rettificativo si occupa di aiuti d’urgenza e dell’istituzione di un meccanismo di risposta rapida per affrontare l’impennata dei prezzi dei prodotti alimentari nei paesi in via di sviluppo. Siamo dubbiosi sull’opportunità di stanziare 262 milioni di euro, giacché la questione è assai complessa. Ci sono vari esempi di dumping dei prezzi dei prodotti alimentari nella storia dell’Unione europea, che ha ripetutamente schiacciato i produttori locali di generi alimentari nei paesi in via di sviluppo, ostacolando così l’approvvigionamento locale di prodotti alimentari in questi paesi. Adesso l’UE propone gli aiuti di urgenza come soluzione di breve periodo. Ma quello che serve è una revisione della politica agricola comune dell’Unione europea e dei sussidi all’esportazione dell’UE per i prodotti agricoli. Non possiamo quindi sostenere la parte del bilancio rettificativo che riguarda questo punto specifico. Poiché la restituzione degli stanziamenti inutilizzati del Fondo strutturale agli Stati membri costituisce la gran parte del bilancio rettificativo n. 9/2008, abbiamo deciso di votare a favore dell’intera proposta, ma ciò non significa che sosteniamo la proposta contenuta in questo bilancio rettificativo per quanto riguarda gli aiuti d’urgenza."@it12
"− Gerai, kad lėšos yra grąžinamos valstybėms narėms, kai jų panaudojimas struktūriniuose fonduose nėra aukštas. Antroji taisomojo biudžeto dalis yra susijusi su neatidėliotina pagalba ir greito reagavimo mechanizmo sukūrimu kovojant su didėjančiomis maisto prekėmis besivystančiose šalyse. Turime abejonių dėl pasiūlytų 262 mln. EUR asignavimų. Klausimas yra daug sudėtingesnis. Turime daug pavyzdžių, kai ES taikė dempingą maisto kainoms ir nugalėjo vietinius maisto gamintojus besivystančiose šalyse. Taip elgdamasi ES užkirto kelią vietinio maisto tiekimui besivystančiose šalyse. Dabar kaip trumpalaikį sprendimą ji nori teikti neatidėliotiną pagalbą. Reikalinga keisti bendrą žemės ūkio politiką ir ES taikomas žemės ūkio produktams subsidijas eksportui. Todėl negalime pritarti šiai taisomojo biudžeto daliai. Kadangi neišnaudotų struktūrinių fondų asignavimų išmokėjimas sudaro didžiąją taisomojo biudžeto Nr. 9/2008 dalį, nusprendėme balsuoti už visą pasiūlymą. Tai nereiškia, kad pritariame pasiūlymui dėl taisomojo biudžeto neatidėliotinai pagalbai."@lt14
". − Tas ir labi, ka finanšu resursi tiek atmaksāti dalībvalstīm, kad struktūrfondu īstenošanas rādītājs ir zems. Otrā šī budžeta grozījuma daļa ir saistīta ar ārkārtas palīdzību un mehānisma izveidi ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs. Mums ir šaubas par ierosinātajām apropriācijām EUR 262 miljonu apmērā. Šis jautājums ir daudz sarežģītāks. Pastāv daudz piemēru tam, kā ES ir veikusi pārtikas preču dempingu un apspiedusi vietējos pārtikas ražotājus jaunattīstības valstīs. Tā rīkojoties, ES ir kavējusi vietējo pārtikas piegādi jaunattīstības valstīs. Tagad tā vēlas piedāvāt ārkārtas palīdzību kā īstermiņa risinājumu. Ir vajadzīgas izmaiņas kopējā ES lauksaimniecības politikā un ES eksporta subsīdijās lauksaimniecības produktiem. Tādēļ mēs nevaram atbalstīt šo budžeta grozījuma daļu šajā aspektā. Tā kā neizmantoto struktūrfondu apropriāciju atmaksa dalībvalstīm veido lielāko daļu budžeta grozījuma Nr. 9/2008, mēs esam izvēlējušies balsot par priekšlikumu kopumā. Tas nenozīmē, ka mēs atbalstām priekšlikumu šajā budžeta grozījumā attiecībā uz ārkārtas palīdzību."@lv13
"Det är positivt att ekonomiska medel återbetalas till medlemsstaterna när genomförandegraden är låg i strukturfonderna. I den andra delen av denna ändringsbudget handlar det om katastrofbistånd och inrättandet av en snabbinsatsmekanism för att hantera stigande livsmedelspriser i utvecklingsländerna. Vi ställer oss tveksamma till det föreslagna anslaget på 262 miljoner euro. Frågan är mer komplicerad än så. Det finns många exempel på hur EU har dumpat livsmedelspriserna och slagit ut lokala livsmedelsproducenter i utvecklingsländerna. EU har därmed hindrat den lokala livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna. Nu vill man alltså rycka in med katastrofbistånd som en kortsiktig klösning. Det som behövs är att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken i EU och EU:s exportbidrag för jordbruksprodukter. Vi kan därför i detta nu inte stödja denna del av ändringsbudgeten. Då återbetalningen av oanvända strukturfondsanslag till medlemsstaterna utgör den allra största delen av ändringsbudget nr 9/2008 har vi valt att rösta ja till förslaget i dess helhet. Det innebär inte att vi stödjer förslaget om katastrofbiståndet i denna ändringsbudget."@mt15
". − Het is goed dat financiële middelen aan de lidstaten terug worden betaald wanneer het niveau van kredietbesteding in de structuurfondsen laag is. In het tweede deel van deze gewijzigde begroting gaat het om noodhulp en het opzetten van een snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden. Wij hebben onze twijfels bij de voorgestelde kredieten van 262 miljoen euro. De kwestie is veel complexer dan dat. Er zijn veel voorbeelden van de manier waarop de EU de levensmiddelprijzen gedumpt en lokale voedselproducenten in de ontwikkelingslanden geëlimineerd heeft. De EU heeft zodoende de lokale voedselvoorziening in de ontwikkelingslanden belemmerd. Nu wil ze noodhulp laten aanrukken als kortetermijnoplossing. Wat nodig is, is een wijziging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de EU en van de Europese exportsubsidies voor landbouwproducten. Daarom kunnen wij dit deel van de gewijzigde begroting in dit opzicht niet steunen. Omdat de terugbetaling aan de lidstaten van ongebruikte kredieten voor structuurfondsen het overgrote deel van gewijzigde begroting nr. 9/2008 uitmaken, hebben wij ervoor gekozen om voor het verslag als geheel te stemmen. Dat betekent niet dat wij het voorstel over noodhulp in deze gewijzigde begroting steunen."@nl3
"− Zwrot środków finansowych państwom członkowskim, gdy wskaźnik wykorzystania funduszy strukturalnych jest niski, to dobre rozwiązanie. W drugiej części tego budżetu korygującego jest mowa o pomocy nadzwyczajnej i utworzeniu mechanizmu szybkiego reagowania na wzrost cen żywności w krajach rozwijających się. Mamy zastrzeżenia do proponowanej kwoty 262 milionów euro. Sprawa jest w tym wypadku bardziej skomplikowana. Istnieje wiele przykładów dumpingowania przez UE cen żywności i doprowadzania do upadku lokalnych producentów żywności w krajach rozwijających się. Postępując w ten sposób, UE utrudniała lokalną podaż żywności w krajach rozwijających się. Teraz chce wkroczyć z pomocą nadzwyczajną jako rozwiązaniem krótkoterminowym, a tymczasem potrzebna jest zmiana wspólnej polityki rolnej w UE i systemu subsydiów wywozowych na produkty rolne. Dlatego też nie możemy poprzeć tej części budżetu korygującego. Niemniej jednak, ponieważ niewykorzystane środki z funduszy strukturalnych, które mają zostać zwrócone państwom członkowskim, stanowią znaczną część budżetu korygującego nr 9/2008, postanowiliśmy głosować za przyjęciem wniosku w całości. Nie oznacza to jednak, że popieramy propozycję zawartą w tym budżecie korygującym, dotyczącą pomocy nadzwyczajnej."@pl16
"− É positivo que os recursos financeiros sejam devolvidos aos Estados-Membros quando a taxa de execução é baixa nos Fundos Estruturais. A segunda parte deste orçamento rectificativo aborda as ajudas de emergência e a criação de um mecanismo de resposta rápida ao aumento dos preços dos produtos alimentares nos países em desenvolvimento. Temos dúvidas sobre a dotação proposta de 262 milhões de euros. A questão é mais complicada. Há muitos exemplos de como a UE aplicou preços de aos géneros alimentícios e prejudicou produtores locais de países em desenvolvimento. Com esta atitude, a UE obstruiu o fornecimento local de géneros alimentícios em países em desenvolvimento. Agora, pretende avançar com ajudas de emergência como solução de curto prazo. O que é necessário é alterar a política agrícola comum na UE e as subvenções à exportação da UE para produtos agrícolas. Por conseguinte, não podemos apoiar esta secção do orçamento rectificativo a este respeito. Uma vez que a devolução de Fundos Estruturais não executados aos Estados-Membros representa claramente a maior parte do orçamento rectificativo n.º 9/2008, optámos por votar a favor da proposta no seu conjunto. Isto não significa que apoiemos a proposta deste orçamento rectificativo em relação às ajudas de emergência."@pt17
"Det är positivt att ekonomiska medel återbetalas till medlemsstaterna när genomförandegraden är låg i strukturfonderna. I den andra delen av denna ändringsbudget handlar det om katastrofbistånd och inrättandet av en snabbinsatsmekanism för att hantera stigande livsmedelspriser i utvecklingsländerna. Vi ställer oss tveksamma till det föreslagna anslaget på 262 miljoner euro. Frågan är mer komplicerad än så. Det finns många exempel på hur EU har dumpat livsmedelspriserna och slagit ut lokala livsmedelsproducenter i utvecklingsländerna. EU har därmed hindrat den lokala livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna. Nu vill man alltså rycka in med katastrofbistånd som en kortsiktig klösning. Det som behövs är att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken i EU och EU:s exportbidrag för jordbruksprodukter. Vi kan därför i detta nu inte stödja denna del av ändringsbudgeten. Då återbetalningen av oanvända strukturfondsanslag till medlemsstaterna utgör den allra största delen av ändringsbudget nr 9/2008 har vi valt att rösta ja till förslaget i dess helhet. Det innebär inte att vi stödjer förslaget om katastrofbiståndet i denna ändringsbudget."@ro18
". − Je dobré, že finančné prostriedky sa vrátia členským štátom, keď je miera čerpania štrukturálnych fondov nízka. Druhá časť tohto opravného rozpočtu sa zaoberá pomocou pri mimoriadnych udalostiach a zriadením mechanizmov rýchlej reakcie, ktoré majú riešiť prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách. Máme pochybnosti o navrhovaných prostriedkoch vo výške 262 miliónov EUR. Táto otázka je určite omnoho komplikovanejšia. Existuje mnoho príkladov toho, že EÚ znížila ceny potravín na dumpingové ceny a išla pod ceny miestnych výrobcov potravín v rozvojových krajinách. Týmto konaním EÚ zablokovala miestne dodávky potravín v rozvojových krajinách. Teraz chce napochodovať s pomocou pri mimoriadnych udalostiach, čo je krátkodobé riešenie. Ale to, čo je potrebné, je zmena spoločnej poľnohospodárskej politiky v EÚ a vývozných dotácií EÚ pre poľnohospodárske výrobky. Preto v tomto ohľade nemôžeme podporiť túto časť opravného rozpočtu. Keďže vyplatenie nevyužitých prostriedkov zo štrukturálnych fondov členským štátom tvorí väčšinu opravného rozpočtu č. 9/2008, rozhodli sme sa hlasovať za tento návrh ako celok. To neznamená, že podporujeme návrh opravného rozpočtu týkajúci sa pomoci pri mimoriadnych udalostiach."@sk19
"− Dobro je, da bodo finančna sredstva vrnjena državam članicam, ko je stopnja izvrševanja strukturnih skladov nizka. Drugi del te spremembe proračuna obravnava nujno pomoč in vzpostavitev mehanizma za hitro odzivanje za obravnavanje naraščajočih cen hrane v državah v razvoju. Pomisleke imamo glede predlaganih sredstev v višini 262 milijonov EUR. Vprašanje je bolj zapleteno. Obstaja veliko primerov, kako je EU znižala cene hrane in oslabila lokalne proizvajalce hrane v državah v razvoju. S tem je EU ovirala lokalno oskrbo s hrano v državah članicah. Zdaj želi napredovati z nujno pomočjo kot kratkoročno rešitvijo. Potrebna je sprememba skupne kmetijske politike v EU in izvoznih subvencij EU za kmetijske proizvode. Zato ne moremo tozadevno podpreti tega dela spremembe proračuna. Ker vračilo neporabljenih sredstev strukturnih skladov državam članicam predstavlja večino spremembe proračuna št. 9/2008, smo se odločili glasovati za predlog kot celoto. To ne pomeni, da podpiramo predlog glede spremembe proračuna za nujno pomoč."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph