Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-16-Speech-2-101"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081216.29.2-101"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Sein großes Verwendungsgebiet macht den Euro für Fälscher zum lohnenden Objekt. Die Blüten werden in derart hochwertiger Qualität hergestellt, sogar Sicherheitsmerkmale imitiert, dass der Laie nur allzu leicht auf die falschen 50-er und Co. reinfällt, und auch Automaten sind nicht vor Betrug gefeit. Aufgrund der Turbulenzen einzelner Währungen in der jüngsten Zeit wird der Euro wohl noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und kriminelle Banden werden versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Wenn wir einen möglichst sicheren Euro haben wollen, werden wir unsere Anstrengungen also auf mehreren Seiten noch verstärken müssen. Zum einen an der Währung selbst arbeiten, zum anderen mehr über die Sicherheitsmerkmale aufklären, denn der sicherste Euro nutzt nichts, wenn die Menschen mit dem Geld nach wie vor nicht so vertraut sind. Schlussendlich werden wir auch unsere Bemühungen zur Bekämpfung der Fälscherbanden verstärken müssen, und da muss die bisherige Aushungerungspolitik im Exekutivbereich endlich ein Ende haben. Der vorliegende Bericht kann also nur ein erster Schritt zu einem sichereren Euro sein; ich habe ihm jedenfalls zugestimmt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Rozsáhlá oblast, v níž se euro používá, je pro padělatele hodnotným cílem. Padělají bankovky a mince tak vysoké kvality, která dokonce napodobuje ochranné prvky, takže člověk na ulici snadno přijme padělané 50eurové bankovky. Před podvody nejsou bezpečné ani prodejní automaty. Otřesy, jimiž nedávno prošly některé měny, pravděpodobně zvýší význam eura, a zločinecké skupiny se toho budou snažit využít. Chceme-li, aby bylo euro co nejbezpečnější, musíme zvýšit naše úsilí v mnoha oblastech. Na jedné straně je třeba, abychom pracovali na měně samotné, na straně druhé bychom měli lépe informovat o ochranných prvcích, protože větší bezpečnost eura nemá smysl, pokud o tom lidé nadále nebudou vědět. Konečně musíme zvýšit úsilí v boji proti skupinám padělatelů. V tomto ohledu musí jednou provždy skončit současná nedostatečná politika bez výkonných pravomocí. Tato zpráva je pouze prvním krokem na cestě k bezpečnějšímu euru, nicméně jsem pro ni hlasoval."@cs1
"Det store område, hvor euroen anvendes, gør, at det er umagen værd for møntfalsknere. De fremstiller falske sedler og mønter af en så høj kvalitet, endda med efterligninger af sikkerhedselementer, at almindelige mennesker let fuppes af de falske 50-eurosedler. Salgsautomater er heller ikke sikret mod svindel. Den turbulens, som nogle valutaer for nylig har oplevet, vil sandsynligvis øge euroens betydning, og det vil kriminelle bander forsøge at udnytte. Hvis vi ønsker, at euroen skal være så sikker som mulig, skal vi øge vores indsats på en række fronter. Dels skal vi arbejde på selve valutaen, dels skal vi give mere information om sikkerhedselementerne, fordi det ikke har nogen mening af gøre euroen mere sikker, hvis befolkningen fortsat ikke er orienteret om det. Endelig skal vi også gøre en større indsats for at bekæmpe falskmøntnerbander. Hvad det angår, skal den nuværende sultepolitik på det udøvende plan bringes til ophør en gang for alle. Denne betænkning udgør blot et første skridt i retning af en mere sikker euro, men jeg har ikke desto mindre stemt for den."@da2
"− Η μεγάλη περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται το ευρώ το καθιστά χρήσιμο στόχο για τους πλαστογράφους. Παράγουν πλαστογραφημένα τραπεζογραμμάτια και κέρματα τόσο υψηλής ποιότητας, τα οποία έχουν ακόμη και απομιμήσεις των χαρακτηριστικών ασφαλείας, ώστε ο μη ειδικός ξεγελιέται εύκολα από τα πλαστογραφημένα τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ. Ούτε οι αυτόματοι πωλητές δεν είναι ασφαλείς από την απάτη. Η αναταραχή την οποία έχουν υποστεί πρόσφατα ορισμένα νομίσματα είναι πιθανό να αυξήσει τη σημασία του ευρώ και οι εγκληματικές συμμορίες θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν. Αν θέλουμε το ευρώ να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλές, πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας σε διάφορα μέτωπα. Αφενός πρέπει να εργαστούμε στο ίδιο το νόμισμα και αφετέρου πρέπει να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, διότι το να κάνουμε το ευρώ πιο ασφαλές δεν ωφελεί αν οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Τέλος, θα πρέπει επίσης να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για να καταπολεμήσουμε τις συμμορίες παραχαρακτών. Από αυτή την άποψη, η τρέχουσα πολιτική πείνας εντός του εκτελεστικού πρέπει να λήξει μια για πάντα. Αυτή η έκθεση είναι μόνο το πρώτο βήμα προς ένα πιο ασφαλές ευρώ, εγώ πάντως την υπερψήφισα."@el10
"− The large area in which the euro is used makes it a worthwhile target for forgers. They produce forged notes and coins of such high quality, which even have imitations of the security features, that the man on the street is easily taken in by the forged 50-euro notes. Vending machines are also not safe from fraud. The turmoil which some currencies have recently undergone is likely to increase the importance of the euro and criminal gangs will attempt to capitalise on this. If we want the euro to be as secure as possible, we must increase our efforts on a number of fronts. On the one hand, we need to work on the currency itself and, on the other hand, we need to provide more information about the security features, because making the euro more secure is of no use if people continue to be unfamiliar with it. Finally, we will also have to make a greater effort to combat the gangs of forgers. In this respect, the current starvation policy within the executive must be ended once and for all. This report is only the first step towards a more secure euro, but I have nevertheless voted in favour of it."@en4
"− Debido a la gran extensión de la zona en la que se utiliza, el euro es un preciado objetivo para los falsificadores. Estos producen monedas y billetes falsos de tal calidad, incluso imitando las medidas de seguridad, que es fácil engañar al hombre de la calle con billetes falsos de 50 euros. Las máquinas expendedoras tampoco están libres del fraude. Es probable que la turbulenta situación que han atravesado recientemente algunas monedas realce la importancia del euro y que las bandas de delincuentes traten de capitalizar esta situación. Si deseamos que el euro sea lo más seguro posible, debemos redoblar nuestros esfuerzos en varios frentes. Por una parte, tenemos que trabajar en la propia moneda y, por otra, tenemos que facilitar más información sobre las medidas de seguridad, ya que de nada servirá incrementar la seguridad del euro si los ciudadanos siguen sin estar familiarizados con él. Por último, también tendremos que redoblar los esfuerzos para luchar contra las bandas de delincuentes. A este respecto, debemos poner fin de una vez por todas a la actual política de agotamiento en el seno del ejecutivo y, aunque este informe es sólo un primer paso hacia un euro más seguro, yo he votado a favor del mismo."@es21
". − Suur kasutamispiirkond muudab euro võltsijatele tasuvaks sihtmärgiks. Nad valmistavad nii kõrge kvaliteediga võltsitud rahatähti ja münte, millel on isegi jäljendatud turvaelemente, ning tavainimene võib kergesti kasutada 50-euroseid võltsitud rahatähti. Isegi müügiautomaadid ei ole pettuse eest kaitstud. Mõningaid käibel olevaid vääringuid hiljuti tabanud kriisid suurendavad tõenäoselt euro tähtsust ning kuritegelikud jõugud üritavad seda ära kasutada. Kui soovime tagada eurole võimalikult kõrge turvaastme, siis tuleb meil suurendada oma jõupingutusi mitmel rindel. Ühelt poolt tuleb raha enda kallal töötada, kuid teisalt tuleb pakkuda rohkem teavet turvaelementidest, sest euro turvalisemaks muutmisel ei ole mõtet, kui inimesed pole jätkuvalt sellest teadlikud. Lõpetuseks tuleb meil rohkem pingutada võltsijate jõukudega võitlemisel. Selles küsimuses tuleb täitevvõimude seas valitsev näljutuspoliitika kohe ja alatiseks lõpetada. Käesolev raport on vaid esimene samm turvalisema euro suunas, kuid sellegipoolest hääletasin selle raporti poolt."@et5
". − Laaja käyttöalue tekee eurosta houkuttelevan kohteen väärentäjille. He tuottavat niin korkealaatuisia väärennettyjä seteleitä ja kolikoita, joissa on jopa jäljitelty niiden turvaominaisuuksia, että kadunmies menee helposti lankaan ja kelpuuttaa väärennetyn 50 euron setelin. Myyntiautomaatit eivät myöskään ole turvassa väärentäjiltä. Joidenkin valuuttojen viime aikoina läpikäymä myllerrys on vielä omiaan lisäämään euron merkitystä, ja rikollisjoukot pyrkivät hyödyntämään sen. Jos haluamme euron olevan mahdollisimman turvallinen valuutta, meidän on lisättävä toimiamme useilla rintamilla. Toisaalta on parannettava itse valuuttaa ja toisaalta on tarjottava ihmisille enemmän tietoa sen turvaominaisuuksista, koska euron turvallisuuden parantaminen ei juuri hyödytä, jos ihmiset eivät edelleenkään tunne asiaa. Lopuksi muistutan, että meidän on tehostettava taisteluamme väärentäjäliigoja vastaan. Nykyään täytäntöönpanopuolella harjoitettava näännytyspolitiikka onkin lopetettava välittömästi. Tämä mietintö on vasta ensimmäinen askel kohti turvallisempaa euroa, mutta äänestin kuitenkin sen puolesta."@fi7
". − Le vaste territoire d’utilisation de l’euro en fait une cible attrayante pour les faussaires. Ceux-ci fabriquent des billets et des pièces d’une telle qualité, imitant même les dispositifs de sécurité, que l’homme de la rue se laisse facilement tromper par les billets de 50 euros contrefaits. Les distributeurs automatiques ne sont pas non plus à l’abri de la fraude. Les problèmes rencontrés récemment par certaines devises auront probablement pour effet de renforcer encore l’importance de l’euro, et les organisations criminelles vont tenter d’en profiter. Si nous voulons un euro aussi sûr que possible, nous devons renforcer nos efforts à plusieurs niveaux. Nous devons travailler à renforcer la devise elle-même, et nous devons également fournir davantage d’informations concernant les dispositifs de sécurité. En effet, il ne sert à rien de sécuriser l’euro si les citoyens continuent à ignorer ces dispositifs. Enfin, nous allons également devoir redoubler d’efforts pour combattre les organisations de faux monnayeurs. Dans cette perspective, il convient de mettre fin une fois pour toutes à la politique actuelle de sous-alimentation au sein de l’exécutif. Ce rapport ne constitue qu’un premier pas vers un euro plus sûr, mais j’ai néanmoins voté en sa faveur."@fr8
"− Az eurót a használat területének nagysága miatt a pénzhamisítóknak érdemes hamisítaniuk. A hamis bankjegyeket és érméket olyan magas színvonalon állítják elő, hogy még a biztonsági jellemzőket is képesek utánozni, így nem csoda, ha az átlagembert könnyen megtévesztik a hamis 50 eurós bankjegyekkel. A csalással szemben az automaták sincsenek biztonságban. Az egyes valutáknál a közelmúltban lezajlott ingadozás valószínűleg tovább növelte az euro fontosságát, és a bűnözői csoportok ebből is tőkét próbálnak majd kovácsolni. Ha az eurót a lehető legbiztonságosabbá akarjuk tenni, több fronton is fokoznunk kell az erőfeszítéseket. Egyrészről dolgoznunk kell magán a valután, másrészt több tájékoztatást kell adnunk a biztonsági jellemzőkről, mivel hiába tesszük biztonságosabbá az eurót, ha az emberek továbbra sem tudják, hogyan ismerjék fel. Végezetül pedig a hamisítók bandái elleni fellépés terén is nagyobb erőfeszítések kellenek. E tekintetben egyszer és mindenkorra véget kell vetni a végrehajtáson belül uralkodó jelenlegi kiéheztetési politikának. Ez a jelentés csak az első lépés a biztonságosabb euro felé, én mindazonáltal mellette szavaztam."@hu11
"A causa della sua ampia estensione, la zona dell’euro è diventata un bersaglio interessante per i falsificatori; le banconote e le monete falsificate riproducono perfino le caratteristiche di sicurezza, ed è quindi difficile per la gente comune riconoscere le banconote falsificate da 50 euro. Neanche i distributori automatici di monete e banconote sfuggono alle frodi. Le violente fluttuazioni che hanno recentemente colpito alcune valute aumenteranno probabilmente l’importanza dell’euro e le organizzazioni criminali cercheranno di approfittarne. Se vogliamo garantire la sicurezza dell’euro, dobbiamo intensificare i nostri sforzi su diversi fronti. Da un lato, dobbiamo lavorare sulla valuta stessa e, dall’altro, dobbiamo fornire maggiori informazioni sulle caratteristiche di sicurezza, perché è inutile aumentare la sicurezza dell’euro senza informare la popolazione. Infine, dovremo impegnarci nella lotta alle organizzazioni di falsari. Da questo punto di vista, dobbiamo porre fine una volta per tutte all’attuale politica restrittiva che caratterizza l’esecutivo. Benché questa relazione rappresenti soltanto un primo passo verso un euro più sicuro, ho espresso voto favorevole."@it12
"− Didžiulė teritorija, kurioje euro yra naudojamas, yra vertingas taikinys klastotojams. Jų klastojami banknotai ir monetos yra tokios aukštos kokybės, netgi imituojančios apsaugos detales, kad žmogus gatvėje galėtų laisvai suklysti dėl suklastoto 50 EUR banknoto. Pardavimo automatai taip pat nėra apsaugoti nuo klastočių. Suirutė, su kuria neseniai susidūrė tam tikros valiutos, tikėtina, padidins euro svarbą ir nusikalstomos grupuotės pasistengs susikrauti iš to sau kapitalą. Jei norime, kad euro būtų kuo saugesnis, privalome padidinti savo pastangas daugelyje sričių. Viena vertus, turime dirbti su pačia valiuta, o kita vertus, turime suteikti daugiau informacijos apie apsaugos požymius, nes euro apsaugos didinimas nebus naudingas, jei žmonės apie tai nežinos. Galiausiai taip pat turėsime labiau stengtis kovojant su klastotojų grupuotėmis. Todėl dabartinė vykdoma politika turi pasikeisti visiems laikams. Šis pranešimas yra tik pirmasis žingsnis link saugesnio euro, tačiau aš vis tiek už jį balsavau."@lt14
". − Plašā teritorija, kurā tiek izmantots euro, padara to par viltotājiem pievilcīgu mērķi. Viņi izgatavo viltotas banknotes un monētas tik labā kvalitātē, ka tām pat ir drošības pazīmju imitācijas, un parastie iedzīvotāji viegli pieņem viltotās EUR 50 banknotes. Arī tirdzniecības automāti nav pasargāti no krāpšanas. Satricinājumi, ko pēdējā laikā ir pieredzējušas dažas valūtas, visdrīzāk palielinās euro nozīmīgumu, un kriminālie grupējumi mēģinās no tā gūt labumu. Ja mēs vēlamies, lai euro būtu pēc iespējas drošāks, mums ir jāpalielina centieni vairākās frontēs. No vienas puses, mums ir jāstrādā pie pašas valūtas un, no otras puses, mums ir jānodrošina vairāk informācijas par drošības pazīmēm, jo euro drošības uzlabošana ir lieka, ja cilvēki joprojām par to neko nezin. Visbeidzot, mums arī būs aktīvāk jācīnās pret viltotāju bandām. Šajā sakarā reizi par visām reizēm ir jādara gals pašreizējai resursu nepietiekamībai izpildvarā. Šis ziņojums ir tikai pirmais solis pretim drošākam euro, bet es tomēr balsoju par to."@lv13
". Sein großes Verwendungsgebiet macht den Euro für Fälscher zum lohnenden Objekt. Die Blüten werden in derart hochwertiger Qualität hergestellt, sogar Sicherheitsmerkmale imitiert, dass der Laie nur allzu leicht auf die falschen 50-er und Co. reinfällt, und auch Automaten sind nicht vor Betrug gefeit. Aufgrund der Turbulenzen einzelner Währungen in der jüngsten Zeit wird der Euro wohl noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und kriminelle Banden werden versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Wenn wir einen möglichst sicheren Euro haben wollen, werden wir unsere Anstrengungen also auf mehreren Seiten noch verstärken müssen. Zum einen an der Währung selbst arbeiten, zum anderen mehr über die Sicherheitsmerkmale aufklären, denn der sicherste Euro nutzt nichts, wenn die Menschen mit dem Geld nach wie vor nicht so vertraut sind. Schlussendlich werden wir auch unsere Bemühungen zur Bekämpfung der Fälscherbanden verstärken müssen, und da muss die bisherige Aushungerungspolitik im Exekutivbereich endlich ein Ende haben. Der vorliegende Bericht kann also nur ein erster Schritt zu einem sichereren Euro sein; ich habe ihm jedenfalls zugestimmt."@mt15
"Het grote gebied waarin de euro wordt gebruikt maakt de munt tot een geliefd doelwit voor valsemunters. Ze produceren valse biljetten en munten van een dusdanig hoge kwaliteit, zelfs met imitaties van de veiligheidskenmerken, dat de gewone man makkelijk om de tuin wordt geleid door de valse biljetten van 50 euro. En ook geldautomaten zijn niet gevrijwaard van bedrog. Door de turbulentie waarin sommige munteenheden sinds enige tijd verkeren zal het belang van de euro waarschijnlijk alleen maar toenemen, en criminele bendes zullen proberen hier een slaatje uit te slaan. Als we een zo veilig mogelijke euro willen, zullen we op een aantal fronten een tandje moeten bijzetten. Enerzijds moeten we werken aan de munteenheid zelf en anderzijds moeten we meer informatie verstrekken over de veiligheidskenmerken, omdat het veiliger maken van de euro geen zin heeft als mensen er niet vertrouwd mee zijn. Tot slot zullen we ons ook meer moeten inspannen om de valsemuntersbendes te bestrijden. Daarbij moet voorgoed een einde worden gemaakt aan het huidige uithongeringsbeleid door de uitvoerende macht. Dit verslag is dan ook slechts de eerste stap richting een veiligere euro; ik heb er in ieder geval vóór gestemd."@nl3
"− Duży obszar, w którym stosowana jest waluta euro jest interesującym celem dla fałszerzy. Wytwarzają oni fałszywe banknoty i monety tak bardzo wysokiej jakości, mające nawet podrobione elementy zabezpieczające przed fałszerstwem, że przeciętnego człowieka na ulicy można z łatwością nabrać na fałszywe banknoty o nominale 50 euro. Również automaty sprzedające nie są zabezpieczone przed oszustwem. Zawirowania, które ostatnio powstały wokół niektórych walut, przypuszczalnie przyczynią się do wzrostu znaczenia euro i gangi przestępcze będą zapewne podejmowały próby wykorzystania tej sytuacji. Jeżeli chcemy możliwie najlepiej zabezpieczyć euro, musimy wzmóc wysiłki na kilku frontach. Z jednej strony musimy pracować nad samą walutą, z drugiej natomiast zapewnić więcej informacji na temat elementów zabezpieczających, ponieważ zapewnianie większego bezpieczeństwa walucie euro nie ma sensu, jeżeli ludzie nie będą znali tych elementów. I wreszcie musimy także dokładać większych starań w celu zwalczania gangów fałszerzy. Pod tym względem obecna polityka bierności uprawiana przez przywódców musi się skończyć raz na zawsze. To sprawozdanie jest jedynie pierwszym krokiem w kierunku bardziej bezpiecznego euro, niemniej jednak głosowałem za jego przyjęciem."@pl16
"− A zona alargada em que o euro é utilizado transforma-o num alvo apetecível para os falsificadores. Eles produzem notas e moedas falsificadas de tal qualidade, incluindo até imitações dos elementos de segurança, que o cidadão comum é facilmente enganado pelas notas de 50 euros. As máquinas de venda automática também não estão a salvo da fraude. É provável que a perturbação que algumas moedas sofreram recentemente aumente a importância do euro e dos grupos criminosos que tentam tirar partido desta situação. Se pretendemos que o euro seja tão seguro quanto possível, temos de intensificar os nossos esforços em várias frentes. Por um lado, é necessário trabalhar na moeda em si e, por outro lado, devemos prestar mais informações sobre os elementos de segurança, porque não adianta tornar o euro mais seguro se as pessoas continuarem pouco familiarizadas com a moeda. Finalmente, teremos também de fazer um esforço suplementar para combater os grupos de falsificadores. A este respeito, é necessário acabar com a actual política de privação no executivo de uma vez por todas. Este relatório é apenas o primeiro passo para um euro mais seguro, mas, apesar disso, votei a seu favor."@pt17
". Sein großes Verwendungsgebiet macht den Euro für Fälscher zum lohnenden Objekt. Die Blüten werden in derart hochwertiger Qualität hergestellt, sogar Sicherheitsmerkmale imitiert, dass der Laie nur allzu leicht auf die falschen 50-er und Co. reinfällt, und auch Automaten sind nicht vor Betrug gefeit. Aufgrund der Turbulenzen einzelner Währungen in der jüngsten Zeit wird der Euro wohl noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und kriminelle Banden werden versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Wenn wir einen möglichst sicheren Euro haben wollen, werden wir unsere Anstrengungen also auf mehreren Seiten noch verstärken müssen. Zum einen an der Währung selbst arbeiten, zum anderen mehr über die Sicherheitsmerkmale aufklären, denn der sicherste Euro nutzt nichts, wenn die Menschen mit dem Geld nach wie vor nicht so vertraut sind. Schlussendlich werden wir auch unsere Bemühungen zur Bekämpfung der Fälscherbanden verstärken müssen, und da muss die bisherige Aushungerungspolitik im Exekutivbereich endlich ein Ende haben. Der vorliegende Bericht kann also nur ein erster Schritt zu einem sichereren Euro sein; ich habe ihm jedenfalls zugestimmt."@ro18
". Veľké územie, na ktorom sa euro používa, robí z neho hodnotný cieľ pre falšovateľov. Falšované bankovky a mince, na ktorých sú dokonca imitácie ochranných znakov, vyrábajú v takej vysokej kvalite, že človek z ulice sa ľahko dá oklamať bankovkami v hodnote 50 EUR. Ani predajné automaty nie sú chránené pred podvodmi. Zmätok, ktorému v poslednom čase niektoré meny čelili, pravdepodobne zvýši význam eura a kriminálne skupiny sa budú snažiť využiť to. Ak chceme, aby bolo euro čo najbezpečnejšie, musíme zvýšiť úsilie v mnohých oblastiach. Na jednej strane musíme pracovať na samotnej mene a na druhej strane musíme poskytovať viac informácií o ochranných znakoch, lebo nemá zmysel, aby sme robili euro bezpečnejším, ak sa o tom ľudia nedozvedia. Na záver treba uviesť, že väčšie úsilie budeme musieť vynaložiť aj na boj proti falšovateľským zločineckým skupinám. V tomto zmysle treba raz a navždy skoncovať s politickou hladovkou v exekutíve. Táto správa je len prvým krokom smerom k bezpečnejšiemu euru, ale aj tak som za ňu hlasoval."@sk19
". − Zaradi velikega območja, na katerem se uporablja evro, je valuta cilj za ponarejevalce, ki je vreden truda. Ti proizvajajo bankovce in kovance visoke kakovosti, ki imajo celo ponaredke varnostnih značilnosti, zaradi česar je povprečnega človeka lahko zanesti celo s ponarejenimi bankovci za 50 evrov. Celo avtomati niso varni pred goljufijo. Kriza, ki je nedavno doletela nekatere valute, bo verjetno povečala pomembnost evra, kriminalne združbe pa se bodo poskušale s tem okoristiti. Če hočemo, da je evro čim bolj zaščiten, moramo okrepiti naša prizadevanja na številnih bojnih črtah. Po eni strani moramo delati na valuti sami, po drugi strani pa moramo zagotoviti več informacij o varnostnih značilnostih, saj večja zaščita evra ne prinese ničesar, če ga ljudje še naprej ne bodo poznali. Nazadnje si bomo morali tudi še bolj prizadevati za boj proti združbam ponarejevalcev. V zvezi s tem je treba enkrat za vselej končati trenutno politiko lakote znotraj izvršilne oblasti. To poročilo je samo prvi korak k varnejšemu evru, vendar pa sem kljub temu glasoval zanj."@sl20
". − Det stora område där euron används gör den till en lönande måltavla för förfalskare. De producerar förfalskade sedlar och mynt av så hög kvalitet, också med imitationer av säkerhetsdetaljerna, att vanliga människor lätt luras av de förfalskade 50-eurosedlarna. Varuautomater är inte heller säkra mot bedrägerier. Den förvirring som vissa valutor nyligen har fått utstå kommer sannolikt att öka eurons betydelse, och kriminella grupper kommer att försöka dra fördel av detta. Om vi vill att euron ska vara så säker som möjligt måste vi öka våra ansträngningar på ett antal punkter. Å ena sidan behöver vi arbeta med själva valutan. Å andra sidan behöver vi tillhandahålla mer information om säkerhetsdetaljerna. Att göra euron säkrare är inte till någon nytta om folk inte känner till detta. Slutligen kommer vi också att behöva göra en större insats för att bekämpa förfalskargäng. I detta avseende måste den nuvarande svältpolitiken vid den verkställande myndigheten upphöra en gång för alla. Detta betänkande är bara ett första steg mot en mer säker euro, men jag har i alla fall röstat för detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph