Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-15-Speech-1-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081215.16.1-154"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Hr. formand! Først og fremmest en stor tak til vores ordfører for legetøjsdirektivet, fru Thyssen. Marianne, du har gjort et meget efficient, professionelt og effektivt arbejde. Ligeledes tak til Rådet, til vores lille pige fra det franske formandskab: Godt gået! Og også til Kommissionen for fleksibilitet til på meget kort tid at finde fælles fodslag til den tekst, vi har foran os i dag. Hele processen med behandlingen af legetøjsdirektivet har været lærerig, både for mig, men nok også for mine kolleger her i aften. Fra at ville forbyde alle kemikalier, alle duftstoffer, har vi vist alle lært, at alt ikke er sort eller hvidt. Jeg er blevet klogere på, hvad der er muligt, og hvad der modsat gør produktionen af legetøj umulig. Derfor har mit udgangspunkt for arbejdet med dette direktiv været, at vi skal være strenge, men naturligvis fair. Jeg mener, at det forslag, vi har foran os, er ganske, ganske fornuftigt. Det har markante forbedringer i forhold til de nuværende regler for legetøj, som jo stammer helt tilbage fra 1988. Jeg synes, vi har opnået kompromiser med Rådet og Kommissionen, der gør, at vi kan være tilfredse og, som det allervigtigste gør, at børn stadig kan lege, og producenterne stadig kan lave legetøj, men sikkert legetøj. Af markante forbedringer med det nye forslag vil jeg fremhæve, at vi nu har klare regler for anvendelse af kemikalier og duftstoffer. Det er vigtigt, at vi har klargjort, hvilke stoffer man kan bruge, da disse kan være hormonforstyrrende, kræft- eller allergifremkaldende. Men vi skal ikke forbyde alle stoffer, når det ikke er nødvendigt sundhedsmæssigt, for derved forhindrer vi f.eks. produktion af børnecykler. Ja, I hører rigtigt! Forbød vi samtlige kemikalier, ville vi ikke kunne sætte dæk på børnecykler længere, og det ønsker vi vel trods alt ikke. Så jeg gentager, vi skal være strenge, men fair. Jeg vil også fremhæve vores trilogforhandlinger. Der kunne vi ikke nå til enighed omkring det juridiske grundlag for støj, bøger og tredjepartcertificering. Derfor forventer jeg meget, hr. kommissær, at de meget klare erklæringer fra Kommissionens side omkring disse tre spørgsmål vil blive fulgt til dørs, og vi i Parlamentet vil følge op på det. Jeg håber og ser frem til, at vi får et klart flertal her på torsdag."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v prvé řadě bych ráda srdečně poděkovala naší paní zpravodajce pro směrnici o bezpečnosti hraček, paní Thyssenové. Marianne, odvedla jste velmi profesionální, účinný a účelný kus práce. Ráda bych také poděkovala Radě a naší dívce z francouzského předsednictví: dobrá práce! Mé díky patří taktéž Evropské komisi za její flexibilitu, kdy velmi rychle nalezla společný zájem pro text, který zde před sebou dnes máme. Celý proces přípravy směrnice o bezpečnosti hraček byl velmi poučný, a to jak pro mne, tak také pro mé kolegy, kteří jsou zde dnes přítomní. Z postoje, kdy jsme chtěli prosadit zákaz všech chemických a všech vonných látek, jsme se jistě všichni ponaučili, že nic není pouze černé či bílé. Já jsem si začala mnohem více uvědomovat, co vše je možné, a co naopak znemožní výrobu hraček. Takže mým východiskem pro práci na této směrnici byl fakt, že bychom měli být přísní, ale současně také spravedliví. Jsem toho názoru, že návrh směrnice, který právě držíme v rukou, je velmi rozumný. Přináší významná zlepšení stávajících pravidel pro hračky, i když se tato pravidla datují do roku 1988. Domnívám se, že jsme s Radou a Komisí dosáhli kompromisu, což znamená, že můžeme být spokojení, a co je nejdůležitější, že si děti dál mohou hrát a výrobci dál mohou vyrábět hračky, které však budou bezpečné. Ze všech významných zlepšení, které nový návrh přináší, bych ráda vyzvedla skutečnost, že zde nyní máme jasná pravidla pro používání chemických a vonných látek. Bylo velmi důležité ujasnit, které látky mohou být používány, protože se může jednat o endokrinní disruptory, karcinogeny nebo alergeny. Nicméně pokud to není ze zdravotních důvodů nezbytně nutné, nemůžeme jen tak zakázat všechny látky, neboť by jsme tak naprosto znemožnili například výrobu dětských kol. Ano, slyšeli jste dobře! Pokud bychom měli zakázat veškeré chemické látky, pak by již nadále nebylo možné dávat na dětská kola pneumatiky, což určitě nikdo z nás nechce. Proto znovu opakuji: musíme být přísní, ale spravedliví. Ráda bych také zmínila naše vyjednávání v rámci trialogu, při kterých jsme nebyli schopni dosáhnout dohody o právním základu, který by se týkal hluku, knih a certifikace třetí stranou. Proto, pane komisaři, očekávám, že velmi jasné prohlášení Komise týkající se těchto tří problémů bude dotaženo do konce a že na něj v Parlamentu navážeme. Doufám a těším se, že budeme mít ve Sněmovně ve čtvrtek jasnou většinu."@cs1
"Herr Präsident! Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei unserer Berichterstatterin Frau Thyssen bedanken. Marianne, du hast ausgezeichnete, professionelle und effiziente Arbeit geleistet. Ich möchte mich auch beim Rat bedanken und bei unserer Kollegin von der französischen Präsidentschaft: mein Kompliment! Mein Dank geht weiterhin an die Kommission für die Flexibilität, mit der sie in kürzester Zeit eine gemeinsame Grundlage für den Text erarbeitet hat, der uns heute vorliegt. Die gesamte Vorbereitung der Spielzeugrichtlinie war sehr erhellend, sowohl für mich als auch für meine Kollegen, die heute Abend hier anwesend sind. Nach unserer anfänglichen Forderung eines Verbots von Chemikalien und Duftstoffen im Allgemeinen haben wir sicher alle gelernt, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Ich habe erfahren, was machbar ist und was im Gegenteil bei der Herstellung von Spielzeug unmöglich ist. Daher war mein Ausgangspunkt für die Arbeit an dieser Richtlinie, dass wir konsequent, aber trotzdem ausgewogen bleiben müssen. Ich halte den hier unterbreiteten Vorschlag für sehr vernünftig. Die geltenden Rechtsvorschriften für Spielzeug, die allerdings auch aus dem Jahr 1988 stammen, wurden erheblich verbessert. Ich denke, wir haben einen Kompromiss mit dem Rat und der Kommission geschlossen. Damit können wir wirklich zufrieden sein. Noch wichtiger ist, dass unsere Kinder weiterhin spielen und die Hersteller weiterhin Spielzeug produzieren können – allerdings sicheres Spielzeug. Im Rahmen der bedeutenden Verbesserungen möchte ich die Tatsache hervorheben, dass es jetzt klare Regelungen für den Einsatz von Chemikalien und Duftstoffen gibt. Es war wichtig, Klarheit darüber zu schaffen, welche Substanzen – darunter endokrine Disruptoren, Karzinogene oder Allergene – eingesetzt werdern dürfen und welche nicht. Dabei sollten wir allerdings darauf achten, nur Substanzen zu verbieten, bei denen dies aus gesundheitlicher Sicht erforderlich ist, denn andernfalls würden wir beispielsweise die Produktion von Kinderfahrrädern verhindern. Ja, da haben Sie richtig gehört! Wenn wir alle Chemikalien verbieten wollten, dürften wir in Zukunft keine Reifen mehr auf Kinderfahrräder aufziehen, und das wollen wir trotz allem doch sicher nicht. Ich wiederhole daher: Wir müssen zwar konsequent, aber auch ausgewogen bleiben. Des Weiteren möchte ich auf unsere Verhandlungen im Trilog eingehen, bei denen wir uns nicht auf eine Rechtsgrundlage in Bezug auf Lärmentwicklung, Bücher und Drittzertifizierung einigen konnten. Ich gehe fest davon aus, Herr Kommissar, dass die Kommission zu ihren eindeutigen Aussagen bezüglich dieser drei Themen stehen wird. Wir hier im Parlament werden dann das Unsere beitragen. Ich hoffe, wir werden am Donnerstag in diesem Haus eine klare Mehrheit erlangen, und freue mich schon darauf."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρώτον θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην εισηγήτριά μας για την Οδηγία των Παιχνιδιών, την κ. Thyssen. Marianne, εκπονήσατε ένα πολύ άρτιο, επαγγελματικό και αποτελεσματικό έργο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και τη φίλη μας από τη γαλλική Προεδρία: συγχαρητήρια! Οι ευχαριστίες μου απευθύνονται επίσης στην Επιτροπή για την ευελιξία της στην πολύ γρήγορη εξεύρεση κοινού εδάφους για το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της Οδηγίας των Παιχνιδιών ήταν διαφωτιστική, τόσο για εμένα όσο και για τους συναδέλφους μου που είναι παρόντες εδώ απόψε. Από μια θέση επιθυμίας απαγόρευσης όλων των χημικών και όλων των αρωμάτων, έχουμε σίγουρα όλοι μάθει ότι τίποτα δεν είναι άσπρο και μαύρο. Έχω αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση του τι είναι δυνατό και τι, αντιστρόφως, καθιστά την παραγωγή παιχνιδιών αδύνατη. Συνεπώς, η αφετηρία μου για το έργο επί της οδηγίας αυτής ήταν ότι έπρεπε να είμαστε αυστηροί και παράλληλα δίκαιοι. Νομίζω ότι η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας είναι εξαιρετικά λογική. Υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στους τρέχοντες κανόνες για τα παιχνίδια, παρότι αυτοί οι κανόνες χρονολογούνται στο 1988. Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει συμβιβασμούς με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, οι οποίοι σημαίνουν ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και, το σημαντικότερο, ότι τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν και οι κατασκευαστές μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν παιχνίδια, αλλά ασφαλή παιχνίδια. Από τις σημαντικές βελτιώσεις στη νέα πρόταση, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι τώρα έχουμε σαφείς κανόνες για τη χρήση χημικών και αρωμάτων. Το γεγονός ότι έχουμε αποσαφηνίσει ποιες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι σημαντικό, καθώς αυτές θα μπορούσαν να προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, να είναι καρκινογόνα ή αλλεργιογόνα. Ωστόσο, δεν πρέπει να απαγορεύσουμε όλες τις ουσίες, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο από άποψη υγείας, καθώς έτσι θα αποτρέπαμε την παραγωγή παιδικών ποδηλάτων, για παράδειγμα. Ναι, σωστά ακούσατε! Αν επρόκειτο να απαγορεύσουμε όλα τα χημικά, δεν θα τοποθετούσαμε πλέον ελαστικά στα παιδικά ποδήλατα και σίγουρα δεν το επιθυμούμε αυτό, παρ’ όλα αυτά. Επομένως, επαναλαμβάνω: πρέπει να είμαστε αυστηροί, αλλά δίκαιοι. Θα ήθελα επίσης να ανακινήσω τις διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου μας, στις οποίες δεν ήμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συμφωνία για τη νομική βάση όσον αφορά το θόρυβο, τα βιβλία και την πιστοποίηση από τρίτους. Συνεπώς, αναμένω, Επίτροπε, ότι οι πολύ σαφείς δηλώσεις εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά αυτά τα τρία ζητήματα θα ακολουθηθούν και εμείς στο Κοινοβούλιο θα το παρακολουθήσουμε αυτό. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια καθαρή πλειοψηφία στο Σώμα την Πέμπτη και προσβλέπω σε αυτό."@el10
"Mr President, first of all I would like to offer my sincere thanks to our rapporteur for the Toys Directive, Mrs Thyssen. Marianne, you have produced a very efficient, professional and effective piece of work. I would also like to thank the Council and our girl from the French Presidency: well done! My thanks also go to the Commission for its flexibility in very quickly finding common ground for the text we have before us today. The whole process of preparing the Toys Directive has been enlightening, both for me and also for my colleagues present here this evening. From a position of wanting to prohibit all chemicals and all fragrances, we have surely all learnt that nothing is black and white. I have become more aware of what is possible and what, conversely, makes the production of toys impossible. Therefore, my starting point for the work on this directive was that we should be strict, while of course being fair. I think that the proposal we have in front of us is extremely reasonable. There are significant improvements on the current rules for toys, although those rules do date back to 1988. I think that we have reached compromises with the Council and the Commission which mean that we can be satisfied and, most importantly, that children can continue to play and manufacturers can continue to make toys, but safe toys. From the significant improvements in the new proposal I would like to highlight the fact that we now have clear rules for the use of chemicals and fragrances. That we have clarified which substances can be used is important, as these could be endocrine disrupters, carcinogens or allergens. However, we must not prohibit all substances if it is not necessary from the point of view of health, as in doing so we would prevent the production of children’s bicycles, for example. Yes, you did hear right! If we were to prohibit all chemicals we would no longer be able to put tyres on children’s bicycles, and we surely do not want that, despite everything. I therefore repeat: we must be strict, but fair. I would also like to bring up our trilogue negotiations, in which we were unable to reach agreement on the legal basis with regard to noise, books and third party certification. I therefore very much expect, Commissioner, that the very clear statements from the Commission concerning these three issues will be followed through, and we in Parliament will follow up on this. I hope that we will get a clear majority in the House on Thursday, and I look forward to it."@en4
"Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a nuestra ponente por la Directiva de juguetes, la señora Thyssen. Ha realizado usted un gran trabajo, eficiente, profesional y eficaz. También me gustaría dar las gracias al Consejo y a nuestra chica de la Presidencia francesa: ¡bien hecho! También dirijo mis agradecimientos a la Comisión por su flexibilidad a la hora de encontrar rápidamente un terreno de interés común para el texto que tenemos hoy ante nosotros. Todo el proceso de preparación de la Directiva de juguetes ha sido instructivo, tanto para mí como también para mis colegas presentes esta noche aquí. A pesar de estar en una postura a favor de prohibir todas las sustancias químicas y todas las fragancias, seguramente todos hemos aprendido que nada es blanco o negro. Cada vez soy más consciente de lo que es posible y de lo que, al contrario, hace imposible la producción de juguetes. Por tanto, mi punto de partida para el trabajo realizado en esta Directiva fue que deberíamos ser estrictos al tiempo que justos, naturalmente. Considero que la propuesta que tenemos ante nosotros es sumamente razonable. Contiene importantes mejoras de las actuales normas para juguetes, aunque esas normas se remontan a 1988. Opino que hemos alcanzado compromisos con el Consejo y con la Comisión, lo que significa que podemos estar satisfechos y lo que es más importante, que los niños pueden seguir jugando y los fabricantes pueden seguir haciendo juguetes, solo que más juguetes más seguros. De entre las importantes mejoras contenidas en la nueva propuesta me gustaría destacar el hecho de que ahora disponemos de normas claras para el empleo de sustancias químicas y fragancias. Es importante que hayamos puntualizado qué sustancias pueden emplearse, ya que podrían crear trastornos endocrinos, carcinógenos o alergénicos. Sin embargo, no debemos prohibir todas las sustancias si no es necesario desde el punto de vista de la salud, ya que al hacerlo impediríamos la producción de bicicletas para niños, por ejemplo. Sí, ¡escuchan ustedes bien! Si prohibiéramos todas las sustancias químicas ya no podríamos ponerles llantas a las bicicletas de los niños, y seguramente no queremos eso, a pesar de todo. Así pues, repito: debemos ser estrictos, pero justos. También me gustaría hacer mención de nuestras negociaciones a tres bandas, por medio de las cuales fuimos incapaces de llegar a un acuerdo sobre la base jurídica con respecto al ruido, los libros y la certificación independiente. Por consiguiente, espero de verdad, Comisario, que se lleven a cabo las clarísimas declaraciones de la Comisión en lo que respecta a estos tres asuntos, y nosotros desde el Parlamento así lo comprobaremos. Espero que consigamos una amplia mayoría en la Cámara el jueves, realmente lo espero."@es21
"Austatud juhataja! Kõigepealt tahaksin avaldada siirast tänu meie mänguasjadirektiivi raportöörile proua Thyssenile. Marianne, oled koostanud tõhusa, professionaalse ja mõjusa dokumendi. Samuti tahaksin tänada nõukogu ja meie tüdrukut eesistujariigist Prantsusmaalt. Tublid! Samuti tänan komisjoni paindlikkuse eest leida kiirelt üksmeel täna meie ees oleva teksti suhtes. Mänguasjadirektiivi koostamise kogu protsess on olnud õpetlik, nii minule kui ka täna õhtul siin olevatele kolleegidele. Kõikide kemikaalide ja lõhnaainete keelustamise sooviga seoses oleme kindlasti teada saanud, et kõik ei ole must-valge. Olen teada saanud, mis on võimalik, ja vastupidi, mis muudab mänguasjade tootmise võimatuks. Seetõttu oli minu lähtepunkt selle direktiiviga töötamisel see, et peame olema karmid, aga muidugi õiglased. Minu arvates on meie ees olev ettepanek äärmiselt mõistlik. Praegusi mänguasjadele kohaldatavaid eeskirju on märkimisväärselt täiustatud, kuigi need eeskirjad pärinevad aastast 1988. Arvan, et oleme nõukogu ja komisjoniga kompromissile jõudnud, mis tähendab seda, et võime olla rahul ning – mis kõige tähtsam – et lapsed võivad edasi mängida ja tootjad mänguasju edasi toota, aga ohutuid mänguasju. Olulistest täiendustest uues ettepanekus tahaksin esile tõsta seda, et nüüd on olemas selged eeskirjad kemikaalide ja lõhnaainete kasutamise kohta. On mainimisväärne, et oleme selgitanud, milliseid aineid võib kasutada, sest need ained võivad kahjustada sisesekretsioonisüsteemi, tekitada pahaloomulisi kasvajaid või allergiat. Siiski ei tohi me keelata kõiki aineid, kui see ei ole tervise seisukohalt vajalik, sest seda tehes ei lubaks me toota näiteks laste jalgrattaid. Jah, kuulsite õigesti! Kui keelaksime ära kõik kemikaalid, ei saaks me enam laste jalgratastele kumme alla panna, ja kõigele vaatamata me seda ju ei taha. See tõttu kordan: peame olema karmid, aga õiglased. Samuti tahaksin mainida kolmepoolseid läbirääkimisi, kus me ei jõudnud kokkuleppele müra, raamatute ja kolmanda isiku poolse sertimise õigusliku aluse üle. Seetõttu, lugupeetud volinik, ootan väga, et komisjon esitaks väga selged avaldused nende kolme teemaga tegelemise kohta ja meie siin parlamendis hoiame sellel silma peal. Loodan, et neljapäeval saavutame parlamendis selge häälteenamuse. Ootan seda väga."@et5
"− Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluaisin ilmaista vilpittömät kiitokseni leludirektiivin esittelijälle, Marianne Thyssenille. Marianne, olet laatinut erittäin tehokkaan, ammattimaisen ja tuloksellisen työn. Haluaisin myös kiittää neuvostoa ja naistamme puheenjohtajavaltio Ranskasta: hyvin tehty! Kiitokseni myös komissiolle sen joustavuudesta, kun se löysi hyvin nopeasti yhteisen perustan tekstille, jota tänään käsittelemme. Koko leludirektiivin valmisteluprosessi on ollut valaiseva, sekä minulle että täällä tänä iltana läsnä oleville kollegoilleni. Kannasta, jonka mukaan kaikki kemikaalit ja kaikki hajusteet haluttiin kieltää, olemme varmasti kaikki oppineet, että mikään ei ole mustavalkoista. Olen tullut tietoisemmaksi siitä, mikä on mahdollista, ja mikä päinvastoin tekee lelujen tuotannosta mahdotonta. Tätä direktiiviä koskevan työn lähtökohtani oli siksi se, että meidän pitäisi olla tiukkoja ja samalla tietysti oikeudenmukaisia. Mielestäni käsiteltävänämme oleva ehdotus on erittäin järkevä. Siinä on huomattavia parannuksia nykyisiin leluja koskeviin sääntöihin, vaikka nuo säännöt ovat todellakin peräisin vuodelta 1988. Mielestäni olemme saaneet neuvoston ja komission kanssa aikaan kompromisseja, mikä tarkoittaa, että voimme olla tyytyväisiä ja, ennen kaikkea, että lapset voivat jatkaa leikkimistä ja valmistajat voivat jatkaa lelujen valmistamista, mutta turvallisten lelujen valmistamista. Uuden ehdotuksen huomattavista parannuksista haluaisin korostaa sitä, että meillä on nyt selkeät säännöt kemikaalien ja hajusteiden käytölle. Se, että olemme selkeyttäneet, mitä aineita voidaan käyttää, on tärkeää, koska ne voisivat olla hormonitoimintaa häiritseviä aineita tai karsinogeeneja tai allergeenejä. Emme saa kuitenkaan kieltää kaikkia aineita, jos se ei ole välttämätöntä terveyden kannalta, koska siten voisimme esimerkiksi kieltää lasten polkupyörien tuotannon. Kyllä, kuulitte todellakin oikein! Jos kieltäisimme kaikki kemikaalit, emme voisi enää panna renkaita lasten polkupyöriin, ja sitä emme varmasti halua, kaikesta huolimatta. Toistan siksi: meidän on oltava tiukkoja mutta oikeudenmukaisia. Haluaisin ottaa esiin myös kolmikantaneuvottelumme, joissa emme pystyneet saamaan aikaan sopimusta melua, kirjoja ja kolmannen tahon sertifiointia koskevasta oikeusperustasta. Siksi odotan todella, arvoisa komission jäsen, että komission hyvin selkeät lausunnot näistä kolmesta asiasta toteutetaan ja että me parlamentissa seuraamme sitä. Toivon, että saamme tässä parlamentissa selkeän enemmistön torstaina, ja odotan sitä."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier sincèrement notre rapporteure pour la directive «jouets», M Thyssen. Marianne, vous avez produit un travail très efficient, professionnel et efficace. Je voudrais également remercier le Conseil et la Présidence française: bravo! Mes remerciements également à la Commission pour la flexibilité dont elle a fait preuve pour trouver très rapidement un terrain d’entente commun pour le texte que nous avons devant nous aujourd’hui. L’ensemble du processus de préparation de la directive «jouets» a été édifiant, pour moi comme pour mes collègues présents ici ce soir. De notre position consistant à vouloir interdire tous les produits chimiques et toutes les substances parfumantes, nous avons certainement tous appris que rien n’est tout blanc ou tout noir. Je suis devenue plus consciente de ce qui est possible et, inversement, de ce qui rend impossible la production de jouets. En conséquence, mon principe de base pour le travail sur cette directive était que nous devions être stricts, tout en étant évidemment équitables. Je pense que la proposition que nous avons devant nous est extrêmement raisonnable. Les règles actuelles en matière de jouets ont été significativement améliorées, bien que ces règles datent de 1988. Je pense que nous sommes parvenus, avec le Conseil et la Commission, à des compromis qui signifient que nous pouvons être satisfaits et, surtout, que les enfants peuvent continuer à jouer et les fabricants continuer à fabriquer des jouets, mais des jouets sûrs. Concernant les améliorations significatives apportées par la nouvelle proposition, je voudrais mettre en lumière le fait que nous avons maintenant des règles claires en matière d’utilisation des produits chimiques et des substances parfumantes. Le fait que nous ayons clarifié quelles substances peuvent être utilisées est important, car celles-ci pouvaient être des perturbateurs endocriniens, des substances cancérigènes ou allergènes. Toutefois, nous ne devons pas interdire toutes les substances si cela n’est pas nécessaire au point de vue de la santé, car si nous le faisions, nous empêcherions la production de bicyclettes pour enfants, par exemple. Oui, vous avez bien entendu! Si nous interdisions tous les produits chimiques, nous ne pourrions plus équiper de pneus les bicyclettes pour enfants, et ce n’est sûrement pas ce que nous souhaitons, malgré tout. Donc je le répète: nous devons être stricts, mais équitables. Je voudrais également mentionner nos négociations en trilogue, qui ne nous ont pas permis de parvenir à un accord sur la base juridique concernant le bruit, les livres et la certification par un tiers. Je compte donc beaucoup, Monsieur le Commissaire, sur des déclarations prochaines et très claires de la Commission sur ces trois questions, et nous, au Parlement, nous suivrons ce sujet. J’espère que nous aurons une forte majorité à l’Assemblée jeudi, et j’attends cela avec impatience."@fr8
"Elnök úr, először is szeretném őszinte köszönetemet nyilvánítani az előadónknak, Thyssen asszonynak a játékokról szóló irányelvvel kapcsolatban. Marianne, rendkívül hatékony és szakmai munkát végzett. Szintén szeretnék köszönetet mondani a Tanácsnak, és a mi lányunknak a francia elnökségben. Szép munka volt! Köszönetet mondok a Bizottságnak is a rugalmasságáért, hogy rendkívül gyorsan talált közös nevezőt a ma elénk terjesztett szöveghez. A játékokról szóló irányelv előkészítésének teljes folyamata rendkívül tanulságos volt, nekem és a ma este itt jelenlévő kollégáimnak egyaránt. Abból kiindulva, hogy valamennyi vegyi anyagot és illatanyagot be kellene tiltani, eljutottunk odáig, hogy megtudjuk: semmi sem fekete vagy fehér. Jobban tisztában vagyok azzal, hogy mi lehetséges, és másfelől mi teszi lehetetlenné a játékok előállítását. Ezért az volt a kiindulópontom az irányelvvel való munkában, hogy szigorúan, ugyanakkor természetesen tisztességesen kell eljárni. Azt gondolom, hogy az előttünk lévő javaslat rendkívül ésszerű. Számottevő előrelépések történtek a játékokra vonatkozó jelenlegi szabályozásban, bár ezek a szabályok 1988-ra nyúlnak vissza. Azt hiszem, hogy kompromisszumra jutottunk a Tanáccsal és a Bizottsággal, amely azt jelenti, hogy elégedettek lehetünk, és ami még fontosabb, hogy a gyermekek továbbra is játszhatnak, a gyártók pedig továbbra is gyárthatnak játékokat, de biztonságos játékokat. Az új javaslatban foglalt jelentős előrelépések közül szeretném kiemelni azt, hogy immár világos szabályok vonatkoznak a vegyi anyagok és az illatanyagok alkalmazására. Lényeges, hogy tisztáztuk, mely anyagokat lehet felhasználni, mivel vannak köztük endokrin diszruptorok, rákkeltő és allergén anyagok. Azonban nem szabad betiltani valamennyi vegyi anyagot, ha ez az egészség szempontjából nem szükséges, mivel ezzel megakadályoznánk például a gyermekkerékpárok előállítását. Igen, jól hallották. Ha betiltanánk valamennyi vegyi anyagot, akkor nem lehetne abroncsot tenni a gyermekkerékpárokra, és ezt bizonyosan nem akarhatjuk. Ezért ismétlem: szigorúnak, de igazságosnak kell lennünk. Szeretném megemlíteni a háromoldalú egyeztetést, amely során nem tudtunk megállapodásra jutni a zajra, a könyvekre, illetve a harmadik fél általi tanúsításra vonatkozó jogalappal kapcsolatban. Ezért várakozással tekintek az elé, Biztos úr, hogy a Bizottság e három ügyre vonatkozó, rendkívül egyértelmű megállapításait át fogják-e vinni, és a Parlamentben szintén nyomon fogjuk követni. Remélem, hogy egyértelmű többséget érünk el e Házban csütörtökön, amely elé várakozással tekintek."@hu11
"Signor Presidente, innanzi tutto rivolgo alla nostra relatrice per la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, l’onorevole Thyssen, la mia sincera gratitudine. Marianne, hai preparato un documento molto efficiente, professionale ed efficace. Ringrazio altresì il Consiglio e la rappresentante della presidenza del Consiglio: complimenti! Sono grata anche alla Commissione per la sua flessibilità, che ci ha permesso di trovare molto rapidamente un terreno comune per il testo che è oggi al nostro esame. L’intero processo di preparazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è stato illuminante, sia per me che per i colleghi presenti qui stasera. Da una posizione incentrata sulla volontà di vietare tutte le sostanze chimiche e le fragranze, abbiamo sicuramente imparato tutti che il mondo non è in bianco e nero. Personalmente ho acquisito maggiore consapevolezza di ciò che è possibile e ciò che, per converso, rende impossibile la produzione di giocattoli. Quindi, nell’affrontare questa direttiva sono partita dalla necessità di essere severi ma allo stesso tempo, ovviamente, di essere onesti. Penso che la proposta di cui stiamo discutendo sia assolutamente ragionevole. Contiene importanti miglioramenti delle norme vigenti sui giocattoli, sebbene esse risalgano al 1988. Penso che abbiamo raggiunto compromessi con il Consiglio e con la Commissione, il che significa che possiamo essere soddisfatti e, cosa ancora più rilevante, che i bambini possono continuare a giocare e i produttori possono continuare a costruire giocattoli, purché siano giocattoli sicuri. Tra i miglioramenti più significativi presenti nella nuova proposta vorrei segnalare il fatto che adesso abbiamo norme chiare per l’uso di sostanze chimiche e fragranze. E’ importante aver chiarito quali sostanze possono essere utilizzate, perché potrebbe trattarsi di sostanze perturbatrici del sistema endocrino, cancerogene o allergizzanti. Non dobbiamo però proibire l’uso di tutte le sostanze se ciò non è necessario ai fini della tutela della salute, perché in quel modo renderemmo impossibile, ad esempio, la produzione delle biciclette per bambini. Sì, avete capito bene! Se vietassimo l’uso di tutte le sostanze chimiche, non potremmo più montare le ruote sulle biciclette dei bambini, e noi di certo non vogliamo che accada una cosa del genere, nonostante tutto. E quindi ripeto: dobbiamo essere severi, ma anche giusti. Vorrei parlare anche delle trattative che abbiamo avuto nell’ambito del dialogo a tre, durante le quali non siamo riusciti a trovare un accordo sulla base giuridica per il rumore, i libri e la certificazione di un organismo terzo. Mi aspetto quindi veramente, signor Commissario, che le dichiarazioni così chiare della Commissione su questi punti abbiano un seguito, e noi come Parlamento faremo la nostra parte. Spero che giovedì l’assemblea si esprima al riguardo con una netta maggioranza. Attendo con interesse l’esito della votazione."@it12
"Pone pirmininke, visų pirma norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai apie Žaislų direktyvą M. Thyssen. Marianne, jūs atlikote labai naudingą, profesionalų ir veiksmingą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti Tarybai ir pirmininkaujančios Prancūzijos pranešėjai: puikiai padirbėta! Taip pat dėkoju Komisijai už lankstumą labai greitai suradus bendrą pagrindą tekstui, kuris šiandien yra priešais mus. Visas Žaislų direktyvos rengimo procesas buvo informatyvus tiek man, tiek šįvakar čia dalyvaujantiems mano kolegoms. Pozicija, kai norėta uždrausti bet kokių chemikalų ir kvapų naudojimą, mus visus išmokė, kad gyvenimas nėra vien juodas arba baltas. Aš geriau suvokiau, kas yra galima ir kas, priešingai, žaislų gamybą daro neįmanomą. Todėl išeities tašku dirbdama su šia direktyva pasirinkau tai, kad mes turėtume būti griežtesni, bet kartu išlikti sąžiningi. Manau, kad mums pateiktas pasiūlymas yra visiškai pagrįstas. Atlikta ženklių dabar žaislams taikomų taisyklių patobulinimų, net jei šios taisyklės yra priimtos 1988 m. Manau, kad mes pasiekėme kompromisą su Taryba ir Komisija, todėl galime būti patenkinti, kad svarbiausia vaikai galės toliau žaisti, o gamintojai gaminti naujus, saugesnius žaislus. Atsižvelgdama į naujame pasiūlyme pateiktus reikšmingas patobulintas sritis, norėčiau pabrėžti, kad dabar turėsime aiškias chemikalų ir kvapų naudojimo taisykles. Labai svarbu, kad nustatėme, kokias medžiagas leidžiama naudoti, nes tai gali būti endokrininei sistemai kenkiančios medžiagos, kancerogenai ar alergenai. Vis dėlto privalome neuždrausti visų medžiagų naudojimo, jei tai nebūtina sveikatos sumetimais, nes šitaip užkirstume kelią, pavyzdžiui, vaikiškiems dviračiams gaminti. Taip, jūs išgirdote teisingai! Jeigu uždraustume visus chemikalus, būtų negalima gaminti padangų, kurios reikalingos vaikiškų dviračių ratams – nepaisant visko, to mums tikrai nereikia. Todėl kartoju: turime būti griežti, bet sąžiningi. Taip pat norėčiau iškelti trišalių derybų klausimą, kuriose mums nepavyko pasiekti susitarimą dėl triukšmo, knygų ir trečiųjų šalių atliekamo sertifikavimo teisinio pagrindimo. Todėl, Komisijos nary, labai tikiuosi, kad Komisija suformuluos labai aiškius teiginius šiais klausimais, o mes Parlamente juos tobulinsime. Viliuosi, kad ketvirtadienį „už“ balsuos didžioji dauguma Rūmų."@lt14
"— Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties mūsu referentei par Rotaļlietu direktīvu kundzei. jūs esat radījusi ārkārtīgi iedarbīgu, profesionālu un efektīvu darbu. Es gribētu arī pateikties Padomei un mūsu Francijas prezidentūras meitenei: labi pastrādāts! Es pateicos arī Komisijai par tās elastību, ļoti ātri atrodot kopēju pamatu tekstam, kas šodien atrodas mūs rokās. Viss šis Rotaļlietu direktīvas sagatavošanas process bija pamācošs gan man, gan arī maniem kolēģiem, kas šajā pēcpusdienā atrodas zālē. Runājot par nostāju aizliegt visas ķīmiskās vielas un smaržvielas: mēs noteikti esam apguvuši, ka nekas nav tikai melns vai balts. Es daudz labāk apzinos, kas ir iespējams un kas, tieši pretēji, padara rotaļlietu ražošanu neiespējamu. Tāpēc es darbu pie šīs direktīvas sāku ar domu, ka mums jārīkojas stingri un vienlaikus arī taisnīgi. Manuprāt, priekšlikums, kas ir mūsu rokās, ir ārkārtīgi saprātīgs. Tas ievērojami uzlabo pašreizējos noteikumus attiecībā uz rotaļlietām, lai gan šie noteikumi tika pieņemti 1988. gadā. Manuprāt, mēs esam panākuši kompromisus ar Padomi un Komisiju, kas nozīmē to, ka mēs varam būt apmierināti un, vissvarīgāk, ka bērni var turpināt spēlēties un ražotāji var turpināt ražot rotaļlietas, taču tām jābūt drošām rotaļlietām. Jaunajā priekšlikumā ietverto ievērojamo uzlabojumu starpā es gribētu izcelt apstākli, ka tagad mums ir skaidri ķīmisko vielu un smaržvielu izmantošanas noteikumi. Tas, ka mēs esam precizējuši, kādas vielas var izmantot, ir svarīgi, jo tās varētu būt vielas, kas bojā endokrīno sistēmu, kancerogēnas vai alergēnas vielas. Tomēr mums nav jāizliedz visas vielas, ja tas nav nepieciešams no veselības viedokļa, jo tā rīkojoties, mēs novērstu, piemēram, bērnu velosipēdu ražošanu. Jā, jūs pareizi dzirdējāt. Ja mēs aizliegtu visas ķīmiskās vielas, mēs vairs nevarētu bērnu velosipēdiem uzlikt riepas, un, par spīti visam, mēs to noteikti nevēlamies. Tāpēc es atkārtoju: mums jārīkojas stingri, bet taisnīgi. Es gribētu arī pieminēt mūsu trīspusējās sarunas, kur mēs nespējām panākt vienošanos par juridisko pamatu attiecībā uz troksni, grāmatām un trešo personu veiktām pārbaudēm. Tādēļ es, komisār, ļoti ceru, ka tiks sagatavots ļoti skaidrs Komisijas paziņojums par šiem trim jautājumiem, un mēs Parlamentā sekosim šim procesam. Es ceru, ka ceturtdien šajā zālē mēs saņemsim vairākuma atbalstu, un es ar prieku to gaidu."@lv13
"Hr. formand! Først og fremmest en stor tak til vores ordfører for legetøjsdirektivet, fru Thyssen. Marianne, du har gjort et meget efficient, professionelt og effektivt arbejde. Ligeledes tak til Rådet, til vores lille pige fra det franske formandskab: Godt gået! Og også til Kommissionen for fleksibilitet til på meget kort tid at finde fælles fodslag til den tekst, vi har foran os i dag. Hele processen med behandlingen af legetøjsdirektivet har været lærerig, både for mig, men nok også for mine kolleger her i aften. Fra at ville forbyde alle kemikalier, alle duftstoffer, har vi vist alle lært, at alt ikke er sort eller hvidt. Jeg er blevet klogere på, hvad der er muligt, og hvad der modsat gør produktionen af legetøj umulig. Derfor har mit udgangspunkt for arbejdet med dette direktiv været, at vi skal være strenge, men naturligvis fair. Jeg mener, at det forslag, vi har foran os, er ganske, ganske fornuftigt. Det har markante forbedringer i forhold til de nuværende regler for legetøj, som jo stammer helt tilbage fra 1988. Jeg synes, vi har opnået kompromiser med Rådet og Kommissionen, der gør, at vi kan være tilfredse og, som det allervigtigste gør, at børn stadig kan lege, og producenterne stadig kan lave legetøj, men sikkert legetøj. Af markante forbedringer med det nye forslag vil jeg fremhæve, at vi nu har klare regler for anvendelse af kemikalier og duftstoffer. Det er vigtigt, at vi har klargjort, hvilke stoffer man kan bruge, da disse kan være hormonforstyrrende, kræft- eller allergifremkaldende. Men vi skal ikke forbyde alle stoffer, når det ikke er nødvendigt sundhedsmæssigt, for derved forhindrer vi f.eks. produktion af børnecykler. Ja, I hører rigtigt! Forbød vi samtlige kemikalier, ville vi ikke kunne sætte dæk på børnecykler længere, og det ønsker vi vel trods alt ikke. Så jeg gentager, vi skal være strenge, men fair. Jeg vil også fremhæve vores trilogforhandlinger. Der kunne vi ikke nå til enighed omkring det juridiske grundlag for støj, bøger og tredjepartcertificering. Derfor forventer jeg meget, hr. kommissær, at de meget klare erklæringer fra Kommissionens side omkring disse tre spørgsmål vil blive fulgt til dørs, og vi i Parlamentet vil følge op på det. Jeg håber og ser frem til, at vi får et klart flertal her på torsdag."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ten eerste wil ik onze rapporteur voor de speelgoedrichtlijn, mevrouw Thyssen, hartelijk bedanken. Marianne, u hebt op een zeer efficiënte, professionele en doeltreffende manier aan het verslag gewerkt. Ook wil ik de Raad bedanken en tegen onze jongedame van het Franse voorzitterschap zeg ik: goed gedaan! Tevens wil ik de Commissie bedanken voor de flexibiliteit om op heel korte termijn een gemeenschappelijke basis te vinden voor de tekst die vandaag voor ons ligt. De gehele procedure waarin we de speelgoedrichtlijn hebben behandeld, is leerzaam geweest, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn collega's die hier vanavond aanwezig zijn. Eerst wilden we alle chemische stoffen en alle geurstoffen verbieden, maar inmiddels hebben we allemaal geleerd dat niet alles zwart of wit is. Ik weet nu veel beter wat mogelijk is en wat daarentegen de productie van speelgoed onmogelijk maakt. Om deze reden heb ik bij het werk aan deze richtlijn steeds als uitgangspunt genomen dat we streng moeten zijn, maar tegelijkertijd natuurlijk ook rechtvaardig. Ik ben van mening dat het voorliggende voorstel in dit verband zeer verstandig is. Het voorstel bevat belangrijke verbeteringen ten opzichte van de bestaande regels voor speelgoed, die immers reeds in 1988 zijn opgesteld. Ik ben van oordeel dat we tevreden kunnen zijn over de compromissen die we met de Raad en de Commissie hebben bereikt, aangezien deze compromissen ervoor zorgen, en dit is het belangrijkste, dat kinderen door kunnen gaan met spelen en dat producenten door kunnen gaan met het produceren van speelgoed, maar dan wel veilig speelgoed. Van alle belangrijke verbeteringen die in dit voorstel zijn opgenomen wil ik benadrukken dat we nu duidelijke regels hebben voor het gebruik van chemische stoffen en geurstoffen. Het is belangrijk dat we hebben verduidelijkt welke stoffen gebruikt mogen worden, aangezien deze stoffen de hormoonhuishouding kunnen verstoren en kanker of allergieën kunnen veroorzaken. We moeten echter niet alle stoffen gaan verbieden, als dat met het oog op de volksgezondheid niet nodig is, aangezien we anders bijvoorbeeld de productie van kinderfietsen zouden verhinderen. Ja, u hoort het goed! Als we alle chemische stoffen zouden verbieden, zouden we kinderfietsen niet van banden kunnen voorzien en dat is toch niet wat we willen. Daarom herhaal ik het: we moeten streng zijn, maar ook rechtvaardig. Verder wil ik de aandacht vestigen op ons trialoogoverleg, waarin we geen overeenstemming hebben kunnen bereiken aangaande geluidsoverlast, boeken en certificering door derden. Daarom verwacht ik eigenlijk wel, mijnheer de commissaris, dat de duidelijke uitspraken van de Commissie over deze drie onderwerpen ook een vervolg zullen krijgen, en wij in het Parlement zullen daar vervolgens weer verder mee gaan. Ik hoop van harte dat we in het Parlement donderdag een grote meerderheid zullen krijgen. Ik kijk ernaar uit."@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałabym szczerze podziękować pani Thyssen, naszej sprawozdawczyni pracującej nad dyrektywą w sprawie zabawek. Marianne! Przygotowałaś dokument efektywny, profesjonalny i skuteczny. Chciałabym również podziękować Radzie oraz naszej przedstawicielce w prezydencji francuskiej: gratuluję świetnej pracy! Dziękuję także Komisji za jej elastyczność w bardzo szybkim znajdywaniu wspólnego stanowiska w odniesieniu do tekstu, który mamy dziś przed sobą. Cały proces przygotowywania dyrektywy dotyczącej zabawek był pouczający, zarówno dla mnie, jak i dla moich koleżanek i kolegów obecnych tu dziś wieczorem. Bez wątpienia wychodząc ze stanowiska opowiadającego się za zakazem stosowania wszelkich substancji chemicznych i zapachowych zrozumieliśmy, że nic nie jest czarno-białe. Mam teraz większą świadomość, co jest możliwe do osiągnięcia, a co wręcz odwrotnie uniemożliwia produkcję zabawek. Dlatego dla mnie punktem wyjścia w pracy nad omawianą dyrektywą było przekonanie, że musimy być surowi, oczywiście przy zachowaniu sprawiedliwości. Uważam, że wniosek znajdujący się w naszych rękach jest niezmiernie racjonalny. Wprowadza istotne ulepszenia w zakresie obowiązujących zasad dotyczących zabawek, chociaż zasady te powstały w 1988 roku. Moim zdaniem doszliśmy wraz z Radą i Komisją do kompromisów, które pozwalają nam na poczucie zadowolenia i co najważniejsze pozwalają dzieciom na dalsze korzystanie z zabawek, a producentom na dalsze ich produkowanie, tyle że będą to zabawki bezpieczne. Spośród istotnych ulepszeń znajdujących się w nowym wniosku chciałabym podkreślić, że teraz mamy wyraźne zasady dotyczące stosowania substancji chemicznych i zapachowych. To bardzo ważne, że określiliśmy, które substancje mogą być wykorzystywane, ponieważ niektóre z nich mogą powodować zaburzenia endokrynologiczne, mogą być rakotwórcze lub alergenne. Nie możemy jednakże zakazywać stosowania wszystkich substancji, jeśli nie jest to konieczne z punktu widzenia zdrowia, ponieważ w ten sposób przeszkodzilibyśmy na przykład w produkowaniu rowerów dla dzieci. Tak, dobrze państwo usłyszeli! Jeśli zabronimy stosowania wszystkich rodzajów substancji chemicznych, to nie będziemy mogli w rowerach dla dzieci zakładać opon, a mimo wszystko, zdecydowanie tego nie chcemy. W związku z tym powtarzam: musimy być surowi, ale sprawiedliwi. Chciałabym również poruszyć temat naszych negocjacji trójstronnych, w których nie udało się nam dojść do porozumienia w sprawie podstawy prawnej dotyczącej hałasu, książek i wydawania certyfikatów przez organy zewnętrzne. Panie komisarzu! Dlatego też oczekuję, że Komisja przemyśli bardzo wyraźne oświadczenia dotyczące tych trzech kwestii, a my w Parlamencie podejmiemy dalsze działania. Mam nadzieję, że w czwartek zdobędziemy wyraźną większość głosów w Izbie i z niecierpliwością czekam na głosowanie."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar gostaria de apresentar os meus sinceros agradecimentos à nossa relatora, senhora deputada Thyssen, pela Directiva relativa à segurança dos brinquedos. A Marianne produziu um documento que espelha um elevado profissionalismo, eficiência e eficácia. Gostaria igualmente de agradecer ao Concelho e à nossa Presidente em exercício francesa: excelente trabalho! Agradeço igualmente à Comissão pela flexibilidade demonstrada, ao encontrar rapidamente uma base comum para o texto que hoje temos à nossa frente. Todo o processo relativo à preparação da Directiva relativa à segurança dos brinquedos foi esclarecedor, para mim, bem como para os meus colegas presentes aqui esta noite. Tendo partido da posição de querer a interdição de todas as substâncias químicas e de todas as fragrâncias, todos acabámos por aprender que nada é preto ou branco. Passei a ter maior consciência daquilo que é possível e daquilo que, pelo contrário, impede o fabrico de brinquedos. Por esse motivo, o meu ponto de partida para o trabalho realizado em torno desta directiva foi o de que deveríamos ser rigorosos e, naturalmente, ao mesmo tempo justos. Penso que a proposta que temos à nossa frente é extremamente razoável. Registaram-se melhorias significativas relativamente às regras actualmente em vigor aplicáveis aos brinquedos, apesar de as regras datarem de 1988. Penso que conseguimos chegar a um compromisso com o Concelho e com a Comissão, o que significa que nos podemos congratular e, o que é mais importante, as crianças podem continuar a brincar e os fabricantes de brinquedos podem continuar a produzir brinquedos, isto é, brinquedos seguros. Entre as significativas melhorias previstas na nova proposta, gostaria de salientar o facto de dispormos agora de regras claras relativas à utilização das substâncias químicas e de fragrâncias. É relevante o facto de termos clarificado quais as substâncias que podem ser utilizadas, tendo em conta que as mesmas poderem ser desreguladores endócrinos, carcinogénicas ou alergénicas. Contudo, não devemos proibir todas as substâncias se não for necessário do ponto de vista da saúde, pois ao fazê-lo estaremos a impedir a produção de bicicletas para crianças. Sim, ouviram bem! Se proibirmos todos as substâncias químicas, deixaremos de poder colocar pneus nas bicicletas, algo que, apesar de tudo, ninguém quer, certamente. Por isso volto a dizer que devemos ser rigorosos, mas justos. Gostaria igualmente de abordar as nossas negociações trilaterais e nas quais não lográmos chegar a acordo quanto à base jurídica relativa ao ruído, aos livros e à certificação de terceiros. Aguardo por esse motivo, com grande expectativa, Senhor Comissário que a declaração muito clara da Comissão relativamente a estes três aspectos se venha a concretizar, uma questão que o Parlamento irá acompanhar. Espero que na quinta-feira seja alcançada uma maioria clara nesta Assembleia, situação essa que aguardo com grande expectativa."@pt17
"Hr. formand! Først og fremmest en stor tak til vores ordfører for legetøjsdirektivet, fru Thyssen. Marianne, du har gjort et meget efficient, professionelt og effektivt arbejde. Ligeledes tak til Rådet, til vores lille pige fra det franske formandskab: Godt gået! Og også til Kommissionen for fleksibilitet til på meget kort tid at finde fælles fodslag til den tekst, vi har foran os i dag. Hele processen med behandlingen af legetøjsdirektivet har været lærerig, både for mig, men nok også for mine kolleger her i aften. Fra at ville forbyde alle kemikalier, alle duftstoffer, har vi vist alle lært, at alt ikke er sort eller hvidt. Jeg er blevet klogere på, hvad der er muligt, og hvad der modsat gør produktionen af legetøj umulig. Derfor har mit udgangspunkt for arbejdet med dette direktiv været, at vi skal være strenge, men naturligvis fair. Jeg mener, at det forslag, vi har foran os, er ganske, ganske fornuftigt. Det har markante forbedringer i forhold til de nuværende regler for legetøj, som jo stammer helt tilbage fra 1988. Jeg synes, vi har opnået kompromiser med Rådet og Kommissionen, der gør, at vi kan være tilfredse og, som det allervigtigste gør, at børn stadig kan lege, og producenterne stadig kan lave legetøj, men sikkert legetøj. Af markante forbedringer med det nye forslag vil jeg fremhæve, at vi nu har klare regler for anvendelse af kemikalier og duftstoffer. Det er vigtigt, at vi har klargjort, hvilke stoffer man kan bruge, da disse kan være hormonforstyrrende, kræft- eller allergifremkaldende. Men vi skal ikke forbyde alle stoffer, når det ikke er nødvendigt sundhedsmæssigt, for derved forhindrer vi f.eks. produktion af børnecykler. Ja, I hører rigtigt! Forbød vi samtlige kemikalier, ville vi ikke kunne sætte dæk på børnecykler længere, og det ønsker vi vel trods alt ikke. Så jeg gentager, vi skal være strenge, men fair. Jeg vil også fremhæve vores trilogforhandlinger. Der kunne vi ikke nå til enighed omkring det juridiske grundlag for støj, bøger og tredjepartcertificering. Derfor forventer jeg meget, hr. kommissær, at de meget klare erklæringer fra Kommissionens side omkring disse tre spørgsmål vil blive fulgt til dørs, og vi i Parlamentet vil følge op på det. Jeg håber og ser frem til, at vi får et klart flertal her på torsdag."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem vyjadriť svoju úprimnú vďačnosť našej spravodajkyni smernice o hračkách pani Thyssenovej. Marianne, vypracovali ste veľmi účinnú, odbornú a efektívnu správu. Rovnako chcem poďakovať aj Rade a nášmu dievčaťu z francúzskeho predsedníctva: dobrá práca! Moje poďakovanie patrí aj Komisii za jej pružnosť pri rýchlom nájdení spoločného základu pre text, ktorý pred sebou dnes máme. Celý postup prípravy smernice o hračkách bol pre mňa, ale aj pre mojich kolegov, ktorí sú tu dnes večer prítomní, poučný. Z pozície snahy o zakázanie všetkých chemických a vonných látok sme sa určite poučili, že veci nie sú len čierno-biele. Získala som viac informácií o tom, čo je možné a čo naopak znemožňuje výrobu hračiek. Moja úvodná myšlienka k práci na tejto smernici teda bola taká, že smernica by mala byť prísna, ale zároveň aj spravodlivá. Myslím si, že návrh, ktorý máme pred sebou, je mimoriadne rozumný. Predstavuje významné zlepšenie súčasných pravidiel pre hračky, pričom tieto pravidlá pochádzajú až z roku 1988. Domnievam sa, že sme dosiahli kompromis s Radou a Komisiou, čo znamená, že môžeme byť spokojní a, čo je ešte dôležitejšie, že sa deti môžu naďalej hrať a výrobcovia môžu naďalej vyrábať hračky, ale bezpečné hračky. Spomedzi výrazných zlepšení v novom návrhu by som chcela upozorniť na skutočnosť, že teraz máme jasné pravidlá používania chemických a vonných látok. Je dôležité, že sme objasnili, ktoré látky sa môžu používať, pretože môže ísť o endokrinné disruptory, karcinogény alebo alergénne látky. Nesmieme však zakazovať všetky látky, ak to nie je potrebné zo zdravotného hľadiska. Takýto zákaz by totiž napríklad bránil vo výrobe detských bicyklov. Áno, počujete správne. Ak by sme zakázali všetky chemické látky, nemohli by sme dať na detské bicykle pneumatiky. A to iste nechceme, aj napriek všetkému. Opakujem preto, že musíme byť prísni, ale spravodliví. Chcela by som spomenúť aj naše trojstranné rokovania, počas ktorých sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu o právnom základe pre otázky hluku, kníh a certifikácie tretími stranami. Očakávam preto, pán komisár, že budú nasledovať veľmi jasné vyhlásenia Komisie týkajúce sa týchto problémov a že sa tým v Parlamente budeme zaoberať. Dúfam, že vo štvrtok dosiahneme v Parlamente jasnú väčšinu, a teším sa na to."@sk19
". Gospod predsednik, najprej bi se želela iskreno zahvaliti poročevalki Direktive o igračah, gospe Thyssen. Marianne, opravila si zelo učinkovito, profesionalno in uspešno delo. Zahvaliti se želim tudi Svetu in našemu dekletu iz francoskega predsedstva: bravo! Velika zahvala gre tudi Komisiji za prožnost pri zelo hitrem iskanju skupnega izhodišča za besedilo, ki je danes pred nami. Cel postopek priprave Direktive o igračah je bil poučen tako zame, kot tudi za moje kolege, ki so nocoj tukaj prisotni. Iz stališča, da bi bilo treba prepovedati vse kemikalije in vse dišavne snovi, smo se zagotovo naučili, da ni nič črno belo. Veliko več vem o tem, kaj je možno in kaj lahko proizvodnjo igrač onemogoči. Zato je bilo moje izhodišče pri delu na tej direktivi, da bi morali biti strogi, a obenem tudi pravični. Mislim, da je predlog, ki je pred nami, zelo sprejemljiv. Veljavna pravila za igrače so doživela pomembne izboljšave, vendar pa ta pravila segajo nazaj v leto 1988. Mislim, da smo s Svetom in Komisijo dosegli kompromise, ki pomenijo, da smo lahko zadovoljni in, kar je najpomembnejše, da se lahko naši otroci še naprej igrajo in da proizvajalci lahko še naprej izdelujejo igrače, vendar varne igrače. Izmed vseh pomembnih izboljšav, ki jih vsebuje nov predlog, bi želela poudariti dejstvo, da imamo zdaj jasna pravila o uporabi kemikalij in dišavnih snovi. Pomembno je, da smo pojasnili, katere snovi se smejo uporabljati, saj bi med njimi lahko bili tudi endokrini motilci hormonov, rakotvorne ali alergene snovi. Vendar pa ne smemo prepovedati vseh snovi, če to ni potrebno z vidika zdravja, saj bi s tem preprečili na primer proizvodnjo otroških koles. Ja, prav ste slišali! Če bi prepovedali vse kemikalije, potem ne bi več mogli nameščati gum na otroška kolesa, tega pa si kljub vsemu zagotovo ne želimo. Zato ponavljam: moramo biti strogi, vendar pravični. Želela bi omeniti tudi pogajanja v sklopu trialoga, v okviru katerih nismo mogli doseči sporazuma o pravni podlagi glede hrupa, knjig in tega, da bi certifikate izdajale tretje strani. Zato resnično pričakujem, gospod komisar, da bo Komisija dala dokončne zelo jasne izjave o teh treh vprašanjih, mi v Parlamentu pa bomo to spremljali. Upam in veselim se, da bomo v četrtek v Parlamentu dobili jasno večino."@sl20
"Herr talman! För det första skulle jag vilja framföra mitt uppriktiga tack till leksaksdirektivets föredragande, Marianne Thyssen. Marianne, det resultat du har uppnått är mycket effektivt, professionellt och ändamålsenligt. Jag skulle också vilja tacka rådet och vår flicka från det franska ordförandeskapet. Bra gjort! Mina tack går också till kommissionen för att den på ett flexibelt och mycket snabbt sätt hittade en gemensam grund för den text som vi har framför oss i dag. Hela processen med utarbetandet av leksaksdirektivet har varit lärorik, både för mig själv och för mina kolleger som är här i kväll. Från att från början ha velat förbjuda alla kemikalier och alla doftämnen har vi säkert alla lärt oss att inget är svart och vitt. Jag har blivit mer medveten om vad som är möjligt och vad som å andra sidan omöjliggör leksaksproduktionen. Därför var min utgångspunkt för arbetet med detta direktiv att vi skulle vara stränga men naturligtvis också rättvisa. Jag anser att det förslag som vi har framför oss är mycket resonligt. Det görs betydande förbättringar av de aktuella reglerna för leksaker, som är från 1988. Jag tror att vi har nått kompromisser med rådet och kommissionen som innebär att vi kan vara nöjda. Viktigast av allt är att barnen kan fortsätta leka och att tillverkarna kan fortsätta göra leksaker, men säkra leksaker. Utifrån de betydande förbättringarna i det nya förslaget skulle jag vilja understryka att vi nu har tydliga regler för användningen av kemikalier och doftämnen. Att vi har förtydligat vilka ämnen som får användas är viktigt, eftersom det skulle kunna vara fråga om ämnen som förorsakar endokrina störningar och cancerframkallande eller allergiframkallande ämnen. Vi kan dock inte förbjuda alla ämnen om det inte är nödvändigt från hälsosynpunkt, eftersom vi därigenom till exempel skulle förhindra produktionen av barncyklar. Ja, ni hörde rätt! Om vi skulle förbjuda alla kemikalier skulle vi inte längre kunna sätta däck på barnens cyklar, och det vill vi ju göra, trots allt. Därför upprepar jag att vi måste vara stränga men rättvisa. Jag skulle också vilja ta upp våra trepartsförhandlingar, där vi inte kunde nå någon överenskommelse om en rättslig grund för buller, böcker och tredjepartscertifiering. Därför förväntar jag mig verkligen, herr kommissionsledamot, att kommissionens mycket tydliga uttalanden om dessa tre frågor kommer att följas upp, och parlamentet kommer att göra en uppföljning av detta. Jag hoppas att vi kommer att få en tydlig majoritet i parlamentet på torsdag, och jag ser fram emot det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph