Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-15-Speech-1-093"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081215.14.1-093"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, tonight we are discussing a very important piece of legislation and our discussion and our vote in this Parliament will send a very clear message to workers and to families across the EU. In Ireland, we have a question we ask when we are discussing social policy and that question is: are we closer to Boston or Berlin? Well, in the context of tonight’s discussion, we need to be closer to Berlin – that is, if Berlin or indeed Paris can deliver a real advancement for the health and safety of workers. I listened to Mrs Létard and she asked us to behave responsibly, and I believe Mr Cercas has done just that. At the Council meeting last week in the discussion of the Treaty of Lisbon, a commitment was given by the Council to strengthen workers’ rights. The Council and Parliament now have an opportunity to do just that. Furthermore, we often speak in Parliament about work/life balance and everybody nods their head in agreement. Once again we have an opportunity to help ensure work/life balance for Europe’s citizens. And remember, as already mentioned by Mr Silva Peneda, 48 hours per week is eight hours per day, six days per week. Mr Bushill-Matthews spoke of a woman working 12 hours per day, seven days per week as if that were acceptable. It is totally unacceptable and we should not be complicit in this type of exploitation. As I said earlier, tonight’s debate and our vote on this report will send a clear signal to the citizens of Europe. We need to send a clear message that social Europe is alive and well."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dnes večer diskutujeme o velmi závažném právním předpisu a naše rozprava a hlasování tohoto Parlamentu vyšlou velmi jasné poselství pracovníkům a rodinám v celé EU. Když v Irsku diskutujeme o sociální politice, musíme vždy položit otázku, která zní: jsme blíže Bostonu, nebo Berlínu? Nuže, v kontextu dnešní rozpravy musíme být blíže Berlínu – tedy pokud Berlín nebo Paříž mohou přinést skutečný pokrok v oblasti zdraví a bezpečnosti pracovníků. Poslouchala jsem paní Létardovou, která nás žádala, abychom jednali odpovědně, a domnívám se, že přesně tak se zachoval pan Cercas. Rada se na svém zasedání minulý týden při rozpravě o Lisabonské smlouvě zavázala posílit práva pracujících. Rada a Parlament mají nyní příležitost právě toto učinit. Dále, často v Parlamentu hovoříme o rovnováze rodinného a pracovního života a všichni přitom souhlasně pokyvují hlavou. Opět zde máme příležitost pomoci, aby měli evropští občané tuto rovnováhu zajištěnu. A pamatujte si, že, jak již zmínil pan Silva Peneda, 48 hodin týdně znamená šest dní v týdnu osm hodin denně. Pan Bushill-Matthews hovořil o ženě, která pracuje dvanáct hodin denně sedm dní v týdnu, jako kdyby to bylo něco přijatelného. To je však zcela nepřijatelné, a my bychom neměli mít spoluúčast na tomto typu vykořisťování. Jak jsem již řekla dříve, dnešní rozprava a naše hlasování ve věci této zprávy vyšle občanům Evropy jasné poselství. Musíme vyslat jasné poselství, že sociální Evropa žije a daří se jí."@cs1
"Hr. formand! Her til aften drøfter vi et meget vigtigt stykke lovgivning, og vores drøftelse og vores afstemning i Parlamentet vil sende et meget klart budskab til arbejdstagere og til familier over hele EU. I Irland har vi et spørgsmål, som vi stiller, når vi drøfter socialpolitik, og dette spørgsmål lyder: "Er vi tættere på Boston eller på Berlin?" Tja, i forbindelse med aftenens drøftelse er vi nødt til at være tættere på Berlin – dvs. hvis Berlin eller i virkeligheden Paris kan levere et reelt fremskridt for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Jeg lyttede til fru Létard, og hun bad os opføre os ansvarligt, og jeg mener, at det er netop det, hr. Cercas har gjort. På rådsmødet i sidste uge under drøftelsen af Lissabontraktaten gav Rådet et løfte om at styrke arbejdstagernes rettigheder. Rådet og Parlamentet har nu en mulighed for at gøre netop det. Endvidere taler vi i Parlamentet ofte om balancen mellem arbejds- og familieliv, og alle nikker samtykkende. Endnu en gang har vi en mulighed for at hjælpe med til at sikre balancen mellem arbejds- og familieliv for Europas borgere. Og husk på, som hr. Silva Peneda allerede har nævnt, at 48 timer om ugen er otte timer om dagen, seks dage i ugen. Hr. Bushill-Matthews talte om en kvinde, der arbejdede 12 timer om dagen, syv dage i ugen, som om det var acceptabelt. Det er totalt uacceptabelt, og vi bør ikke være medvirkende til denne form for udnyttelse. Som jeg sagde tidligere, vil aftenens forhandling og vores afstemning om denne betænkning sende et klart signal til Europas borgere. Vi er nødt til at sende et klart budskab om, at det sociale Europa lever og har det godt."@da2
"Herr Präsident! Wir erörtern heute Abend einen sehr wichtigen Rechtsakt, und die Abstimmung im Parlament wird den Arbeitnehmern und Familien in der EU eine klare Botschaft vermitteln. Wir stellen uns in Irland eine Frage, wenn wir sozialpolitische Belange diskutieren, und die lautet: Sind wir näher an Boston oder an Berlin? Nun, im Rahmen der Diskussion, die wir heute Abend führen, sollten wir uns eherBerlin annähern – sofern man in Berlin oder sogarParis einen wahren Fortschritt für die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer vorweisen kann. Ich habe Frau Létard zugehört: Sie forderte uns zu einem verantwortungsvollen Handeln auf, und ich denke, Herr Cercas hat genau dem entsprochen. Bei der Ratstagung in der letzten Woche verpflichtete sich der Rat im Zusammenhang mit dem Vertrag von Lissabon, die Rechte der Arbeitnehmer zu stärken. Der Rat und das Parlament bekommen nun die Gelegenheit dazu. Wir sprechen im Parlament häufig über das Gleichgewicht von Arbeit und Freizeit, und überall ist zustimmendes Nicken zu sehen. Hier haben wir wieder einmal die Chance, zu einem solchen Gleichgewicht für die Bürger Europas beizutragen. Und vergessen Sie nicht, wie bereits Herr Silva Peneda sagte, dass 48 Wochenstunden auch 8 Stunden pro Tag sind, und das an 6 Tagen in der Woche. Herr Bushill-Matthews sprach von einer Frau, die an 7 Tagen der Woche jeweils 12 Stunden arbeitet, als sei dies akzeptabel. Es ist absolut untragbar, und wir sollten uns nicht zu Komplizen dieser Art von Ausbeutung machen. Wie ich bereits zuvor einleitend erwähnte, wird unsere Debatte und unsere Abstimmung über diesen Bericht den Bürgern Europas ein klares Zeichen setzen. Wir sollten sie unmissverständlich wissen lassen, dass das soziale Europa lebt und wohlauf ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, απόψε συζητούμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι νομοθεσίας και η συζήτησή μας και η ψηφοφορία μας σε αυτό το Κοινοβούλιο θα στείλει ένα πολύ σαφές μήνυμα στους εργαζόμενους και στις οικογένειες σε όλη την ΕΕ. Στην Ιρλανδία, έχουμε μια ερώτηση την οποία κάνουμε όταν συζητούμε την κοινωνική πολιτική και αυτή η ερώτηση είναι: είμαστε εγγύτερα στη Βοστόνη ή στο Βερολίνο; Λοιπόν, στο πλαίσιο της αποψινής συζήτησης, πρέπει να είμαστε εγγύτερα στο Βερολίνο – ήτοι, αν το Βερολίνο ή το Παρίσι μπορούν να παράσχουν μια πραγματική πρόοδο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Άκουσα την κ. Létard και μας ζήτησε να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα και πιστεύω ότι ο κ. Cercas έκανε ακριβώς αυτό. Στη διάσκεψη του Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα στη συζήτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, δόθηκε μια δέσμευση από το Συμβούλιο για ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν τώρα μια ευκαιρία να κάνουν ακριβώς αυτό. Επιπλέον, συχνά μιλάμε στο Κοινοβούλιο για την ισορροπία εργασίας/ζωής και όλοι νεύουν με το κεφάλι τους συμφωνώντας. Για ακόμη μία φορά, έχουμε μια ευκαιρία να συμβάλουμε στην εξασφάλιση της ισορροπίας εργασίας/ζωής για τους πολίτες της Ευρώπης. Και να ενθυμείστε, όπως αναφέρθηκε ήδη από τον κ. Silva Peneda, 48 ώρες την εβδομάδα είναι οκτώ ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα. Ο κ. Bushill-Matthews μίλησε για μια γυναίκα που εργάζεται 12 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, σαν να ήταν αποδεκτό κάτι τέτοιο. Είναι εντελώς απαράδεκτο και δεν πρέπει να είμαστε συνεργοί σε αυτό τον τύπο εκμετάλλευσης. Όπως είπα νωρίτερα, η αποψινή συζήτηση και η ψηφοφορία μας επ’ αυτής της έκθεσης θα στείλει ένα σαφές σήμα στους πολίτες της Ευρώπης. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η κοινωνική Ευρώπη είναι ακμαία."@el10
"Señor Presidente, esta noche estamos discutiendo sobre un acto legislativo muy importante y nuestro debate y nuestro voto en este Parlamento enviarán un mensaje muy claro a los trabajadores y las familias de toda la UE. En Irlanda hay una pregunta que hacemos cuando estamos debatiendo sobre una política social y es la siguiente: ¿estamos más cerca de Boston o de Berlín? Bien, en el contexto de la discusión de esta noche, tenemos que estar más cerca de Berlín —es decir, si Berlín o, de hecho, París puede lograr una mejora real en la salud y la seguridad de los trabajadores—. He escuchado a la señora Létard, que nos ha pedido que nos comportemos de forma responsable, y creo que eso es exactamente lo que el señor Cercas ha hecho. En la reunión del Consejo de la semana pasada durante el debate sobre el Tratado de Lisboa, el Consejo se comprometió a reforzar los derechos de los trabajadores. El Consejo y el Parlamento tienen ahora la oportunidad de hacer exactamente eso. Además, a menudo hablamos en el Parlamento sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal y todo el mundo asiente con la cabeza. Una vez más tenemos la oportunidad de ayudar a garantizar el equilibro entre vida laboral y personal para los ciudadanos europeos. Y, como ya ha mencionado el señor Silva Peneda, recuerden que 48 horas a la semana son ocho horas al día, seis días a la semana. El señor Bushill-Matthews habló de una mujer que trabaja doce horas al día, siete días a la semana como si eso fuese aceptable. Es totalmente inaceptable y no deberíamos cómplices de este tipo de explotación. Como dije antes, el debate de esta noche y nuestro voto sobre este informe enviarán un mensaje claro a los ciudadanos de Europa. Tenemos que enviar un mensaje claro de que la Europa social sigue viva y presente."@es21
"Austatud juhataja! Arutleme täna väga olulise õigusakti üle ning meie arutelu ja hääletus siin parlamendis edastab ELi töötajatele ja peredele väga selge sõnumi. Iirimaal esitame sotsiaalpoliitikast rääkides alati küsimuse, kas oleme lähemal Bostonile või Berliinile. Tänases arutelus peame olema lähemal Berliinile. See tähendab, kui Berliin või hoopis Pariis suudab töötajate tervisekaitset ja ohutust tõeliselt paremaks muuta. Kuulasin proua Létardi, kes palus meil käituda vastutustundlikult, ja härra Cercas tegi minu arust seda sama. Nõukogu eelmisel nädalal toimunud istungil, kus arutati Lissaboni lepingut, andis nõukogu lubaduse tugevdada töötajate õigusi. Nüüd on nõukogul ja parlamendil võimalust just seda teha. Lisaks räägime parlamendis sageli töö ja eraelu tasakaalust. Kõik noogutavad nõusolevalt pead. Jällegi on meil võimalus Euroopa kodanike töö ja eraelu tasakaalu parandada. Ja ärge unustage, et 48 tundi nädalas tähendab kaheksat tundi päevas ja kuut päeva nädalas, mida härra Silva Peneda juba ütles. Härra Bushill-Matthews rääkis naisest, kes töötab 12 tundi päevas, seitse päeva nädalas, nagu see oleks vastuvõetav. See on täiesti vastuvõetamatu ja me ei tohiks sellise ärakasutamise kaassüüdlased olla. Nagu ma juba varem mainisin, saadab tänane arutelu ja meie hääletus selle raporti üle Euroopa kodanikele selge signaali. Peame edastama selge sõnumi, et sotsiaalne Euroopa on elus ja terve."@et5
"− Arvoisa puhemies, keskustelemme tänä iltana hyvin merkittävästä säädöksestä, ja keskustelumme ja äänestyksemme tässä parlamentissa antavat hyvin selkeän viestin työntekijöille ja perheille koko EU:ssa. Meillä on Irlannissa kysymys, jota kysymme keskustellessamme sosiaalipolitiikasta, ja se kysymys on tämä: olemmeko lähempänä Bostonia vai Berliiniä? No, tämän illan keskustelun puitteissa meidän on oltava lähempänä Berliiniä – näin on, jos Berliini tai todellakin Pariisi voi tarjota todellista edistystä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Kuuntelin Valérie Létardia, ja hän pyysi meitä käyttäytymään vastuullisesti, ja mielestäni Alejandro Cercas on tehnyt juuri niin. Viime neuvoston kokouksen Lissabonin kokousta koskevassa keskustelussa neuvosto sitoutui vahvistamaan työntekijöiden oikeuksia. Neuvostolla ja parlamentilla on nyt tilaisuus tehdä juuri niin. Puhumme parlamentissa lisäksi usein työ- ja perhe-elämän tasapainosta, ja kaikki nyökyttävät päätään myöntymisen merkiksi. Meillä on jälleen kerran tilaisuus auttaa varmistamaan työ- ja perhe-elämän tasapaino Euroopan kansalaisille. Ja muistakaa, kuten José Albino Silva Peneda jo mainitsi, 48 tuntia viikossa on kahdeksan tuntia päivässä, kuusi päivää viikossa. Philip Bushill-Matthews puhui naisesta, joka työskentelee 12 tuntia päivässä, seitsemän päivää viikossa, aivan kuin se olisi hyväksyttävissä. Sitä on täysin mahdotonta hyväksyä, eikä meidän pitäisi osallistua tämän kaltaiseen hyväksikäyttöön. Kuten aiemmin sanoin, tämän illan keskustelu ja äänestyksemme tästä mietinnöstä antavat selkeän viestin Euroopan kansalaisille. Meidän on annettava selkeä viesti, että sosiaalinen Eurooppa on hengissä ja voi hyvin."@fi7
"Monsieur le Président, nous discutons ce soir d’un texte législatif très important et notre discussion et notre vote dans ce Parlement enverront un message très clair aux travailleurs et aux familles de toute l’UE. En Irlande, quand nous discutons de politique sociale, nous nous posons la question suivante: de qui sommes-nous les plus proches, de Boston ou de Berlin? Eh bien, dans le contexte de la discussion de ce soir, nous devons nous rapprocher de Berlin - c’est-à-dire si Berlin ou, en fait, Paris, peut réellement faire avancer la cause de la santé et de la sécurité des travailleurs. J’ai écouté M Létard et elle nous a demandé de nous comporter de manière responsable, et je pense que c’est précisément ce qu’a fait M. Cercas. La semaine dernière, à la réunion du Conseil, celui-ci s’est engagé, dans le cadre de la discussion du traité de Lisbonne, à renforcer les droits travailleurs. Le Conseil et le Parlement ont à présent l’occasion de remplir cet engagement. En outre, au Parlement nous parlons souvent de l’équilibre vie professionnelle/vie privée et tout le monde acquiesce en signe d’accord. Là aussi, nous avons l’occasion de favoriser l’obtention d’un l’équilibre vie professionnelle/vie privée pour les citoyens européens. Et n’oubliez pas, comme M. Silva Peneda l’a déjà mentionné, que 48 heures par semaine signifient huit heures par jour, six jours par semaine. M. Bushill-Matthews a parlé d’une femme qui travaille 12 heures par jours, sept jours sur sept, comme si c’était une situation acceptable. C’est totalement inacceptable et nous ne devrions pas être les complices de ce type d’exploitation. Comme je l’ai dit précédemment, le débat de ce soir et notre vote sur ce rapport enverront un signal clair aux citoyens européens. Nous devons faire passer clairement le message que l’Europe sociale existe et qu’elle est bien vivante."@fr8
"Elnök úr, ma este egy rendkívül fontos jogszabályt vitatunk meg, és e vita és parlamenti szavazásunk egyértelmű üzenetet küld a munkavállalóknak és a családoknak Unió-szerte. Írországban a szociális politika megvitatásakor feltesszük ezt a kérdést: Bostonhoz vagy Berlinhez vagyunk közelebb? Nos, a ma esti vita fényében Berlinhez kell közelebb lennünk – azaz amennyiben Berlin vagy Párizs valódi előrelépést tud nyújtani a munkavállalók egészsége és biztonsága tekintetében. Meghallgattam Létard asszonyt, aki arra kért minket, hogy felelősségteljesen viselkedjünk. Úgy gondolom, hogy Cercas úr így tett. A Tanács múlt heti ülésén a Lisszaboni Szerződés vitája során a Tanács kötelezettségvállalást tett a munkavállalók jogainak erősítése tekintetében. A Tanácsnak és a Parlamentnek most lehetősége nyílik ugyanerre. Emellett gyakran beszélünk a Parlamentben a munka és az élet egyensúlyáról, amire mindenki egyetértően bólogat. Újra itt a lehetőség, hogy biztosítsuk az európai polgárok számára a munka és az élet egyensúlyát. Ne feledjék, ahogy azt Silva Peneda úr már említette, a heti 48 óra napi nyolc órát és heti hat napot jelent. Bushill-Matthews úr úgy beszélt egy asszonyról, aki a hét minden napján napi 12 órát dolgozik, mintha ez elfogadható volna. Ez teljesen elfogadhatatlan, és nem vállalhatunk részt az ehhez hasonló kizsákmányolásban. Amint azt korábban mondtam, a ma esti vita és a jelentésről való szavazás egyértelmű üzenetet küld az európai polgároknak. Egyértelmű üzenetet kell küldenünk arról, hogy a szociális Európa él és virul."@hu11
". Signor Presidente, stasera ci occupiamo di una normativa molto importante e la nostra discussione e il nostro voto come Parlamento europeo invieranno un messaggio molto chiaro ai lavoratori e alle loro famiglie in tutta l’Unione europea. In Irlanda, quando si parla di politica sociale ci si chiede di solito: siamo più vicini a Boston o a Berlino? Bene, nel contesto della discussione di stasera, possiamo rispondere che dobbiamo essere più vicini a Berlino, purché Berlino – o, meglio, Parigi – possa apportare un effettivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Ho ascoltato l’intervento della presidente Létard, la quale ci ha chiesto di dar prova di senso di responsabilità, e credo che l’onorevole Cercas lo abbia fatto. Nella sua riunione della settimana scorsa, durante la discussione sul trattato di Lisbona il Consiglio si è impegnato a rafforzare i diritti dei lavoratori. Consiglio e Parlamento hanno adesso l’occasione di farlo. Inoltre, quando in questa sede, e succede spesso, ricordiamo la necessità di conciliare il lavoro con la famiglia, tutti annuiscono e si dicono d’accordo. Bene, oggi ci viene nuovamente offerta l’opportunità di contribuire a creare per i cittadini europei un equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita familiare. Non dimenticate poi che, come osservato dall’onorevole Silva Peneda, 48 ore lavorative la settimana vogliono dire otto ore al giorno per sei giorni la settimana. L’onorevole Bushill-Matthews ha citato il caso di una donna che lavora dodici ore al giorno per sette giorni la settimana, come se ciò fosse accettabile. No, è una situazione del tutto inaccettabile e noi non dobbiamo renderci complici di questo tipo di sfruttamento. Come ho detto prima, la nostra discussione e il nostro voto su questa relazione invieranno un chiaro segnale ai cittadini d’Europa. Dobbiamo lanciare il messaggio inequivocabile che l’Europa sociale è viva e vegeta."@it12
"Gerb. pirmininke, šįvakar svarstome labai svarbų teisės aktą, ir mūsų diskusija, ir balsavimas Parlamente paskelbs labai aiškią žinią ES darbuotojams ir jų šeimoms. Airijoje svarstydami socialinę politiką, mes užduodame klausimą: ar mes arčiau Bostono, ar Berlyno? Šio vakaro diskusijos aplinkybėmis mums reikia būti arčiau Berlyno, t. y. ar Berlynas, ar iš tiesų Paryžius gali padaryti pažangą darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos klausimu. Klausiausi V. Létard, kuri prašė mūsų elgtis atsakingai, ir manau, kad A. Cercas ką tik taip ir pasielgė. Praėjusią savaitę per Tarybos posėdžio diskusiją dėl Lisabonos sutarties Taryba įsipareigojo stiprinti darbuotojų teises. Dabar Taryba ir Parlamentas turi galimybę kaip tik tai ir padaryti. Be to, kai Parlamente dažnai kalbame apie galimybę derinti darbą ir šeimą, visi pritariamai linksi. Mes vėl turime galimybę padėti užtikrinti Europos piliečiams derinti darbą ir šeimą. Ir atminkite, kaip jau minėjo J. A. Silva Peneda, 48 val. per savaitę – tai aštuonios valandos per dieną šešias dienas per savaitę. P. Bushill-Matthews kalbėjo apie dvylika valandų per dieną septynias dienas per savaitę dirbančią moterį, tarsi tai būtų įmanoma. Tai visiškai netoleruotina ir mums nederėtų būti tokio išnaudojimo bendrininkais. Kai anksčiau sakiau, šio vakaro diskusijos ir mūsų balsavimas dėl šio pranešimo Europos piliečiams pasiųs aiškų signalą. Turime aiškiai paskelbti, kad gyvuoja socialinė Europa."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šovakar mēs apspriežam ļoti nozīmīgu tiesību aktu, un mūsu diskusijas un Parlamenta balsojums dos ļoti skaidru vēstījumu darba ņēmējiem un viņu ģimenēm visā ES teritorijā. Īrijā, kad mēs apspriežam sociālās politikas jautājumus, mēs uzdodam jautājumu, un šis jautājums ir: kam mēs atrodamies tuvāk – Bostonai vai Berlīnei? Labi, saistībā ar šīvakara diskusiju mums vajadzētu atrasties tuvāk Berlīnei – tas ir, ja Berlīne, jeb faktiski Parīze var sniegt reālu progresu attiecībā uz darba ņēmēju veselību un drošību. Es klausījos, ko teica kundze, un viņa lūdza, lai mēs rīkojamies atbildīgi, un es uzskatu, ka kungs tieši tā arī ir rīkojies. Apspriežot Lisabonas līgumu Padomes sēdē, kas notika pagājušajā nedēļā, Padome apņēmās stiprināt darba ņēmēju tiesības. Padomei un Parlamentam šobrīd ir iespēja tieši to arī darīt. Turklāt mēs Parlamentā bieži runājam par darba un privātās dzīves līdzsvaru, un visi piekrītoši māj ar galvu. Mums atkal ir iespēja palīdzēt nodrošināt darba/privātās dzīves līdzsvaru visiem Eiropas iedzīvotājiem. Un atcerēsimies, kā jau minēja ka 48 stundu darba nedēļa ir astoņas stundas dienā sešas dienas nedēļā. kungs runāja par sievieti, kas strādāja 12 stundas dienā septiņas dienas nedēļā, it kā tas būtu pieņemami. Tas ir absolūti nepieņemami, un mēs nedrīkstam būt līdzdalībnieki šāda veida ekspluatācijai. Kā jau teicu iepriekš, šīvakara debates un mūsu balsojums par šo ziņojumu dos skaidru signālu Eiropas iedzīvotājiem. Mums ir jādod skaidrs vēstījums, ka sociālā Eiropa ir dzīva un vesela."@lv13
"Mr President, tonight we are discussing a very important piece of legislation and our discussion and our vote in this Parliament will send a very clear message to workers and to families across the EU. In Ireland, we have a question we ask when we are discussing social policy and that question is: are we closer to Boston or Berlin? Well, in the context of tonight’s discussion, we need to be closer to Berlin – that is, if Berlin or indeed Paris can deliver a real advancement for the health and safety of workers. I listened to Mrs Létard and she asked us to behave responsibly, and I believe Mr Cercas has done just that. At the Council meeting last week in the discussion of the Lisbon Treaty, a commitment was given by the Council to strengthen workers’ rights. The Council and Parliament now have an opportunity to do just that. Furthermore, we often speak in Parliament about work/life balance and everybody nods their head in agreement. Once again we have an opportunity to help ensure work/life balance for Europe’s citizens. And remember, as already mentioned by Mr Silva Peneda, 48 hours per week is eight hours per day, six days per week. Mr Bushill-Matthews spoke of a woman working 12 hours per day, seven days per week as if that were acceptable. It is totally unacceptable and we should not be complicit in this type of exploitation. As I said earlier, tonight’s debate and our vote on this report will send a clear signal to the citizens of Europe. We need to send a clear message that social Europe is alive and well."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, vanavond debatteren we over een zeer belangrijk stuk regelgeving. Onze bespreking en onze stem in dit Parlement zullen een zeer duidelijke boodschap aan de werknemers en de gezinnen in de hele EU zenden. In Ierland stellen we ons altijd de volgende vraag als we debatteren over sociaal beleid: bevinden we ons dichter bij Boston of bij Berlijn? Welnu, in de context van het debat van vanavond moeten we dichter bij Berlijn staan, dat wil zeggen als Berlijn of Parijs een echte vooruitgang voor de veiligheid en gezondheid van werknemers kan bieden. Ik heb geluisterd naar mevrouw Létard en zij vroeg ons onze verantwoordelijkheid te nemen, en ik meen dat mijnheer Cercas dat zojuist heeft gedaan. De Raad heeft vorige week in het debat over het Verdrag van Lissabon veel belang gehecht aan de versterking van de rechten van de werknemers. De Raad en het Parlement hebben nu de kans om precies dat te doen. Bovendien spreken we in het Parlement vaak over het evenwicht tussen werk en privéleven en iedereen knikt dan instemmend. Nu hebben we opnieuw een kans om te zorgen voor evenwicht tussen werk en privéleven voor de burgers van Europa. En bedenk wel, zoals de heer Silva Peneda al beklemtoonde, dat 48 uur per week acht uur per dag is en dat zes dagen per week. De heer Bushill-Matthews sprak over een vrouw die twaalf uur per dag werkt en dat zeven dagen per week, alsof dit acceptabel zou zijn. Dit is totaal onacceptabel en we moet ons niet medeplichtig maken aan dit soort uitbuiting. Nogmaals, het debat van vanavond en onze stem over dit verslag zullen een duidelijk signaal zenden aan de burgers van Europa. We moeten een duidelijke boodschap zenden om te laten zien dat sociaal Europa springlevend is."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziś wieczorem omawiamy bardzo ważny akt ustawodawczy, a nasza dyskusja i nasze głosowanie w tym Parlamencie będzie stanowiło bardzo wyraźne przesłanie dla pracowników i rodzin w całej UE. W Irlandii, omawiając politykę społeczną zadajemy sobie pytanie, które brzmi: czy bliżej nam do Bostonu czy do Berlina? W kontekście dyskusji dziś wieczorem, musimy być bliżej Berlina – to znaczy, jeżeli Berlin czy Paryż mogą zapewnić prawdziwy postęp w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Słuchałem pani Létard, która zwracała się do nas, abyśmy zachowywali się w sposób odpowiedzialny, i uważam, że pan Cercas to właśnie uczynił. Na posiedzeniu Rady w ubiegłym tygodniu, podczas omawiania Traktatu Lizbońskiego, Rada podjęła zobowiązanie do wzmacniania praw pracowniczych. Rada i Parlament mają teraz sposobność, aby to właśnie uczynić. Ponadto, często mówimy w Parlamencie o równowadze między pracą a życiem, i każdy przytakuje z aprobatą. Raz jeszcze mamy możliwość działać na rzecz zapewnienia równowagi między pracą a życiem dla obywateli Europy. I proszę pamiętać, jak już wspomniał pan Silva Peneda, 48 godzin tygodniowo oznacza osiem godzin dziennie, sześć dni w tygodniu. Pan Bushill-Matthews wspominał o kobiecie pracującej 12 godzin dziennie, siedem dni w tygodniu, jakby to było do przyjęcia. Jest to całkowicie nie do przyjęcia i nie powinniśmy przyzwalać na tego rodzaju wyzysk. Jak już wspomniałem wcześniej, nasza dzisiejsza debata i nasze głosowanie nad tym sprawozdaniem będą wyraźnym sygnałem dla obywateli Europy. Musimy wysłać wyraźny komunikat, że Europa socjalna żyje i ma się dobrze."@pl16
"Senhor Presidente, discutimos aqui esta noite um diploma de grande importância. A discussão e a votação deste Parlamento enviarão uma mensagem muito clara aos trabalhadores e famílias de toda a UE. Na Irlanda, quando discutimos as políticas sociais, perguntamo-nos sempre: estamos mais próximos de Boston ou de Berlim? Bem, no contexto da presente discussão, temos de estar mais próximos de Berlim – isto se Berlim, ou mesmo Paris, lograr um verdadeiro avanço em matéria de saúde e segurança dos trabalhadores. Ouvi as palavras da Senhora Presidente Létard a pedir-nos para sermos responsáveis, e penso que foi isso que o senhor deputado Cercas acabou de fazer. Na reunião do Conselho da semana passada, na discussão do Tratado de Lisboa, o Conselho comprometeu-se a reforçar os direitos dos trabalhadores. O Conselho e o Parlamento têm agora a oportunidade de o fazer. Além disso, discutimos amiúde no Parlamento o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e toda a agente acena a cabeça afirmativamente. Mais uma vez, temos a oportunidade de ajudar a garantir o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos cidadãos europeus. E, convém recordar, pegando nas palavras do senhor deputado Silva Peneda, que 48 horas semanais correspondem a oito horas por dia e a seis dias por semana. O senhor deputado Bushill-Matthews aludiu ao caso de uma mulher que trabalhava 12 horas por dia e sete dias por semana como se isso fosse aceitável. Não o é de todo, nem devemos ser cúmplices deste tipo de exploração. Como disse anteriormente, o debate desta noite e a nossa votação deste relatório enviarão um sinal claro aos cidadãos europeus. Temos de lhes dizer claramente que a Europa social está viva e bem de saúde."@pt17
"Mr President, tonight we are discussing a very important piece of legislation and our discussion and our vote in this Parliament will send a very clear message to workers and to families across the EU. In Ireland, we have a question we ask when we are discussing social policy and that question is: are we closer to Boston or Berlin? Well, in the context of tonight’s discussion, we need to be closer to Berlin – that is, if Berlin or indeed Paris can deliver a real advancement for the health and safety of workers. I listened to Mrs Létard and she asked us to behave responsibly, and I believe Mr Cercas has done just that. At the Council meeting last week in the discussion of the Lisbon Treaty, a commitment was given by the Council to strengthen workers’ rights. The Council and Parliament now have an opportunity to do just that. Furthermore, we often speak in Parliament about work/life balance and everybody nods their head in agreement. Once again we have an opportunity to help ensure work/life balance for Europe’s citizens. And remember, as already mentioned by Mr Silva Peneda, 48 hours per week is eight hours per day, six days per week. Mr Bushill-Matthews spoke of a woman working 12 hours per day, seven days per week as if that were acceptable. It is totally unacceptable and we should not be complicit in this type of exploitation. As I said earlier, tonight’s debate and our vote on this report will send a clear signal to the citizens of Europe. We need to send a clear message that social Europe is alive and well."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dnes večer rokujeme o veľmi dôležitom právnom predpise a naším rokovaním a hlasovaním vyšleme veľmi jasnú správu pracovníkom a rodinám v celej EÚ. Keď v Írsku rokujeme o sociálnej politike, kladieme si jednu otázku: Sme bližšie k Bostonu alebo k Berlínu? V súvislosti s dnešnou diskusiou musíme byť bližšie k Berlínu, to znamená, či Berlín alebo vlastne Paríž môžu znamenať skutočný posun v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Vypočula som si pani Létardovú, ktorá nás požiadala, aby sme sa správali zodpovedne, a som presvedčená, že pán Cercas postupoval práve týmto spôsobom. Na zasadnutí Rady minulý týždeň v rámci rokovania o Lisabonskej zmluve sa Rada zaviazala posilniť práva pracovníkov. Rada a Parlament majú teraz príležitosť tento záväzok splniť. V Parlamente okrem toho často hovoríme o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a každý súhlasne pritakáva. Zase máme príležitosť pomôcť zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pre občanov Európy. Nezabúdajte, ako už spomínal pán Silva Peneda, 48 hodín týždenne znamená osem hodín denne a šesť dní v týždni. Pán Bushill-Matthews rozprával o žene, ktorá pracuje 12 hodín denne, sedem dní v týždni, ako keby to bolo prijateľné. Je to úplne neprijateľné a nemali by sme sa zúčastňovať na tomto druhu zneužívania. Ako som už uviedla, dnešná rozprava a naše hlasovanie o tejto správe vyšlú jasný signál občanom Európy. Musíme vyslať jasnú správu o tom, že sociálna Európa je nažive a v dobrej kondícii."@sk19
"Gospod predsednik, nocoj razpravljamo o zelo pomembnem delu zakonodaje, naša razprava in naš glas v tem Parlamentu pa bosta poslala jasno sporočilo delavcem in družinam v EU. Ko na Irskem razpravljamo o socialni politiki, postavljamo eno vprašanje: smo bližje Bostonu ali Berlinu? No, v okviru nocojšnje razprave bi morali biti bližje Berlinu – to je, če Berlin ali dejansko Pariz lahko ustvari pravi napredek na področju zdravja in varnosti delavcev. Poslušala sem gospo Létard, ki nas je prosila, naj ravnamo odgovorno, in menim da je gospod Cercas storil prav to. Prejšnji teden je na zasedanju Sveta v razpravi o Lizbonski pogodbi Svet dal zavezo, da bo okrepil pravice delavcev. Svet in Parlament imata zdaj priložnost, da storita prav to. Poleg tega v Parlamentu pogosto govorimo o ravnovesju med delom in življenjem in ob tem vsi prikimavajo. Še enkrat imamo priložnost, da pomagamo zagotoviti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem za državljane Evrope. In ne pozabite, kot je omenil že gospod Silva Peneda, 48 ur na teden je osem ur na dan, šest dni na teden. Gospod Bushill-Matthews je govoril o ženski, ki dela 12 ur na dan, sedem dni na teden, kot da bi to bilo sprejemljivo. To je povsem nesprejemljivo in v tej vrsti izkoriščanja ne smemo sodelovati. Kot sem že dejala, bosta nocojšnja razprava in naš glas o tem poročilu državljanom Evrope poslala jasen signal. Poslati moramo jasen signal, da je socialna Evropa živa in zdrava."@sl20
"Herr talman! I kväll diskuterar vi en mycket viktig rättsakt, och vår diskussion och omröstning här i parlamentet kommer att sända ett mycket tydligt budskap till arbetstagare över hela EU och deras familjer. På Irland har vi en fråga som vi ställer när vi diskuterar socialpolitik, och den frågan lyder: Är vi nära Boston eller Berlin? Med tanke på sammanhanget för kvällens diskussion måste vi vara närmare Berlin – det vill säga om Berlin, eller Paris, kan ge en verklig förbättring av arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Jag har lyssnat på Valérie Létard, och hon har bett oss att uppträda på ett ansvarsfullt sätt, och jag anser att Alejandro Cercas har gjort just det. På rådets möte förra veckan, i diskussionen om Lissabonfördraget, gjorde rådet ett åtagande att stärka arbetstagarnas rättigheter. Rådet och parlamentet har nu möjlighet att göra just det. Dessutom talar vi ofta i parlamentet om balansen mellan arbete och familjeliv, och alla instämmer i detta. Återigen har vi nu en möjlighet att säkra balansen mellan arbete och familjeliv för EU:s medborgare. Och kom ihåg att, som José Albino Silva Peneda redan har nämnt, 48 timmar per vecka är åtta timmar per dag, sex dagar i veckan. Philip Bushill-Matthews talade om en kvinna som arbetar 12 timmar per dag, sju dagar i veckan som om detta var acceptabelt. Det är helt oacceptabelt, och vi ska inte vara delaktiga i denna sorts exploatering. Som jag sade tidigare, kvällens debatt och vår omröstning om betänkandet kommer att sända ett tydligt budskap till EU:s medborgare. Vi måste sända ett tydligt budskap om att det sociala Europa lever och frodas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,5,20,15,14,16,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph