Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-04-Speech-4-213"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081204.20.4-213"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Vi delar föredragandens oro över kvinnors utsatta situation på Balkan. Behovet av att vidta åtgärder för att komma till rätta med en rad problemområden framstår som stort. Vi är positiva till flera av skrivningarna som syftar till att förbättra jämställdheten i regionen, tillgången till barn- och äldrevård, vikten av att bekämpa stereotyper och diskriminering samt nödvändigheten för de länder som eftersträvar EU-medlemskap att leva upp till Köpenhamnskriterierna. Samtidigt är vi kritiska till hur Europaparlamentet oförtrutet försöker vinna inflytande och politisk makt på bekostnad av de nationella parlamenten. Tydliga skrivningar i föreliggande betänkande förordar därtill långtgående inblandning i Balkanstaternas inrikes angelägenheter, en utveckling som Junilistan är en stark motståndare till. Vi är positiva till flera av intentionerna såväl i utskottets betänkande som i förslaget till alternativ resolution. Junilistan har därför efter noga övervägande valt att rösta ja till det alternativa förslaget till resolution."@sv22
lpv:translated text
". Sdílíme zpravodajčino znepokojení ze zranitelnosti žen v balkánských zemích. Existuje nesporně velká potřeba přijmout opatření zaměřená na některé problémové oblasti. Podporujeme některé formulace, zaměřené na zlepšení rovnosti v regionu, dostupnosti péče o dítě a péče o staré lidi, důležitost boje proti stereotypům a diskriminaci a také nezbytnost toho, aby země, jež usilují o členství v EU, splnily kodaňská kritéria. Zároveň jsme kritičtí k tomu, jak neúnavně Evropský parlament usiluje o získání vlivu a politické moci na úkor vnitrostátních parlamentů. Jasné formulace v této zprávě také doporučují dalekosáhlé zásahy do vnitřních záležitostí balkánských států, což je vývoj, s nímž Červnová kandidátka důrazně nesouhlasí. Podporujeme některé záměry ve zprávě výboru i v navrhovaném alternativním usnesení. Po pečlivém zvážení se proto Červnová kandidátka rozhodla hlasovat pro navrhované alternativní usnesení."@cs1
"Vi deler ordførerens bekymring, hvad angår sårbarheden for kvinderne på Balkan. Der er tydeligvis et stort behov for at træffe foranstaltninger til håndtering af en række problemområder. Vi tilslutter os adskillige af de formuleringer, der er rettet mod at sikre lighed i regionen, adgang til børnepasning og ældrepleje, vigtigheden af at bekæmpe stereotyper og forskelsbehandling samt nødvendigheden af, at disse lande, som arbejder hen imod EU-medlemskab, opfylder Københavnskriterierne. Samtidig er vi kritiske over for den måde, hvorpå Parlamentet utrætteligt søger at opnå indflydelse og politisk magt på bekostning af de nationale parlamenter. Der er klare formuleringer i denne betænkning, der også anbefaler vidtrækkende indblanding i Balkanlandenes indre anliggender, en udvikling, som Junilisten er stærkt imod. Vi støtter en række af intentionerne i både udvalgets betænkning og i det alternative beslutningsforslag. Efter nøje overvejelse valgte Juniliste derfor at stemme for det alternative beslutningsforslag."@da2
"Wir teilen die Besorgnis der Berichterstatterin über die Gefährdung der Frauen auf dem Balkan. Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um eine Vielzahl von Problembereichen anzugehen. Wir sind mit vielen der Formulierungen einverstanden, die darauf abzielen, die Gleichstellung in der Region sowie den Zugang zu Betreuungsangeboten für Kinder und ältere Menschen zu verbessern, zudem stimmen wir der Bedeutung der Bekämpfung von Klischees und Diskriminierung zu und der Notwendigkeit, dass diese Länder, die die EU-Mitgliedschaft anstreben, die Kopenhagen-Kriterien erfüllen. Gleichzeitig stehen wir der Art und Weise, wie das Europäische Parlament unermüdlich versucht, Einfluss und politische Macht auf Kosten der nationalen Parlamente zu erlangen, kritisch gegenüber. In diesem Bericht wird auch eindeutig die weit reichende Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Balkanstaaten empfohlen, eine Entwicklung, mit der die Juniliste absolut nicht einverstanden ist. Wir sind mit verschiedenen Absichten sowohl im Bericht des Ausschusses als auch in der vorgeschlagenen alternativen Entschließung einverstanden. Nach sorgfältiger Überlegung hat die Juniliste deshalb entschieden, für die vorgeschlagene alternative Entschließung zu stimmen."@de9
"Μοιραζόμαστε την ίδια ανησυχία με τον εισηγητή σχετικά με την ευαίσθητη κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια. Υπάρχει σαφώς μεγάλη ανάγκη λήψης δράσης για την αντιμετώπιση αρκετών προβληματικών τομέων. Υποστηρίζουμε αρκετές από τις διατυπώσεις που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ισότητας στην περιοχή, της πρόσβασης σε παιδική φροντίδα και φροντίδα ηλικιωμένων, τη σπουδαιότητα της πάταξης των στερεοτύπων και τη διάκρισης καθώς και την αναγκαιότητα για αυτές τις χώρες που εργάζονται για το δικαίωμα μέλους της ΕΕ να εκπληρώσουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Παράλληλα, είμαστε δύσπιστοι ως προς τον τρόπο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει ακούραστα να κερδίσει επιρροή και πολιτική ισχύ εις βάρος των εθνικών κοινοβουλίων. Σαφείς διατυπώσεις στην παρούσα έκθεση αποτελούν επίσης μακροπρόθεσμη παρεμβολή στις εσωτερικές υποθέσεις των βαλκανικών κρατών, μια ανάπτυξη στην οποία αντιτάσσεται σθεναρά η Λίστα του Ιουνίου. Είμαστε υπέρ κάποιων προθέσεων στην έκθεση της Επιτροπής και στο προτεινόμενο εναλλακτικό ψήφισμα. Μετά από προσεκτική θεώρηση, η Λίστα του Ιουνίου επέλεξε να ψηφίσει για το εναλλακτικό προτεινόμενο ψήφισμα."@el10
"We share the rapporteur’s concern regarding the vulnerability of women in the Balkans. There is clearly a great need to take action to deal with a number of problem areas. We are in favour of several of the wordings that aim to improve equality in the region, access to child care and care for the elderly, the importance of combating stereotypes and discrimination as well as the necessity of those countries that are working towards EU membership fulfilling the Copenhagen criteria. At the same time, we are critical of how the European Parliament tirelessly seeks to gain influence and political power at the expense of the national parliaments. Clear wordings in the present report also recommend far-reaching interference in the internal affairs of the Balkan States, a development to which the June List is highly opposed. We are in favour of a number of the intentions both in the Committee’s report and in the proposed alternative resolution. After careful consideration, the June List has therefore chosen to vote for the alternative proposed resolution."@en4
"Compartimos la preocupación de la ponente al respecto de la vulnerabilidad de las mujeres en los Balcanes. Claramente hay una gran necesidad de actuar para abordar una serie de áreas problemáticas. Estamos a favor de varios de las formulaciones dirigidas a mejorar la igualdad en la región, el acceso a los cuidados para niños y ancianos, la importancia de luchar contra los estereotipos y la discriminación, así como la necesidad de que estos países que aspiran a incorporarse a la UE cumplan los criterios de Copenhague. Al mismo tiempo, criticamos la incansable búsqueda, por parte del Parlamento Europeo, de influencia y de poder político a costa de los parlamentos nacionales. Unas formulaciones claras en este informe también recomiendan una intervención de alcance en los asuntos internos de los Estados balcánicos, una opción a la que la Lista de Junio se opone radicalmente. Estamos a favor de varias de las intenciones tanto del informe del Comité como de la propuesta de resolución alternativa. Así, tras considerarlo con detenimiento, la Lista de Junio ha decidido votar por la propuesta de resolución alternativa."@es21
"Jagame raportööri muret Balkani naiste haavatavuse pärast. On selgelt suur vajadus mitmete probleemsete valdkondadega tegeleda. Pooldame mitmeid sõnastusi, mille eesmärk on suurendada piirkonnas võrdsust, juurdepääsu laste ja vanurite eest hoolitsemise teenustele ning stereotüüpide ja diskrimineerimisega võitlemise tähtsust ning Euroopa Liidu liikmesuse poole püüdlevate riikide jaoks ka vajadust Kopenhaageni kriteeriume täita. Samal ajal oleme kriitilised selle suhtes, kuidas Euroopa Parlament üritab väsimatult riiklike parlamentide kulul oma mõjukust ja poliitilist võimu saavutada. Praeguse raporti selged sõnastused soovitavad ka ulatuslikku sekkumist Balkani riikide siseasjadesse – areng, millele Juuninimekiri on väga vastu. Oleme mitmete komisjoni raportis ja esitatud alternatiivses resolutsioonis sisalduvate kavatsuste poolt. Pärast hoolikat kaalutlemist otsustas Juuninimekiri seega hääletada esitatud alternatiivse resolutsiooni poolt."@et5
"Me jaamme esittelijän huolen Balkanin alueen naisten haavoittuvasta asemasta. Tarve ryhtyä toimenpiteisiin monien ongelma-alueiden ratkaisemiseksi on selvästi suuri. Suhtaudumme myönteisesti moniin kohtiin, joissa viitataan alueen tasa-arvon ja lasten- ja vanhustenhoidon saatavuuden parantamiseen, ennakkoluulojen ja syrjinnän torjunnan merkitykseen sekä siihen, että niiden maiden, jotka pyrkivät EU:n jäseniksi, on täytettävä Kööpenhaminan kriteerit. Suhtaudumme kuitenkin kriittisesti siihen, kuinka Euroopan parlamentti lakkaamatta pyrkii hankkimaan lisää vaikutusvaltaa ja poliittista valtaa kansallisten parlamenttien kustannuksella. Mietinnössä suositellaan varsin selväsanaisesti pitkälle menevää puuttumista Balkanin valtioiden sisäisiin asioihin, mitä kehitystä Junilistan-puolue vastustaa jyrkästi. Me kannatamme useita aikomuksia sekä valiokunnan mietinnössä että ehdotetussa vaihtoehtoisessa päätöslauselmassa. Asiaa huolellisesti harkittuaan Junilistan-puolue on siksi päättänyt äänestää vaihtoehtoisen päätöslauselman puolesta."@fi7
"Osztjuk az előadónak, a balkáni nők kiszolgáltatottságával kapcsolatos aggodalmát. Egyértelműen nagy szükség van intézkedésekre ahhoz, hogy számos problémás területet kezelni tudjunk. A szöveg több részét is támogatjuk, amelyek a térségen belüli egyenlőség, a gyermek- és idősgondozás hozzáférhetőségének javítását, a sztereotípiák és megkülönböztetés elleni küzdelmet, valamint annak szükségességét célozzák, hogy azon országok, amelyek az uniós tagság irányába haladnak teljesítsék a koppenhágai kritériumokat. Ugyanakkor kritikusok vagyunk azzal kapcsolatban, ahogy az Európai Parlament fáradhatatlanul megpróbál befolyásra és politikai hatalomra szert tenni a nemzeti parlamentek kárára. A jelen jelentés szövege egyértelműen ajánlja a balkáni államok belügyeibe való nagymértékű beavatkozást is, ez egy olyan fejlemény, amelyet a Júniusi Lista komolyan ellenez. Mind a bizottsági jelentésben, mind a javasolt alternatív állásfoglalásban megfogalmazott szándékok közül többet is támogatunk. Alapos mérlegelés után, a Júniusi Lista ezért az alternatív javasolt állásfoglalás megszavazása mellett döntött."@hu11
"Condividiamo la preoccupazione della relatrice per la vulnerabilità delle donne nei Balcani. Indubbiamente vi è una forte necessità di agire e affrontare alcuni settori problematici. Siamo a favore di molte frasi tese a potenziare l’uguaglianza all’interno della regione, l’accesso all’assistenza all’infanzia e agli anziani, l’importanza di lottare contro gli stereotipi e la discriminazione e, per i paesi che si adoperano per aderire all’Unione europea, la necessità di adempiere ai criteri di Copenaghen. Al tempo stesso, critichiamo il modo in cui il Parlamento europeo cerca continuamente di esercitare influenza e potere politico a spese dei parlamenti nazionali. Questa relazione contiene anche frasi chiare che raccomandano un’ampia ingerenza negli affari interni degli Stati dei Balcani, uno sviluppo cui la lista di giugno si oppone con tutte le forze. Condividiamo alcune intenzioni espresse nella relazione della commissione e nella risoluzione alternativa proposta. Dopo un attento esame, la lista di giugno ha quindi deciso di votare a favore della risoluzione alternativa proposta."@it12
"Mes, kaip ir pranešėja, esame susirūpinę dėl moterų pažeidžiamumo Balkanų šalyse. Neabejotinai privalu imtis veiksmų, kad būtų sprendžiamos problemos daugelyje sričių. Mes pritariame kelioms formuluotėms, kuriomis siekiama užtikrinti lygybę regione ir galimybes gauti vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų priežiūros paslaugas, taip pat pabrėžiama kovos su stereotipais ir diskriminacija svarba ir būtinybė ES narystės siekiančioms šalims laikytis Kopenhagos kriterijų. Kartu kritiškai vertiname tai, kad Europos Parlamentas nenuilstamai siekia daryti įtaką ir įgyti politinės galios nacionalinių parlamentų sąskaita. Be to, kai kuriose šio pranešimo formuluotėse plačiu mastu rekomenduojamas kišimasis į Balkanų valstybių vidaus reikalus; „June List“ tam griežtai nepritaria. Mes esame už daugelį ir Komiteto pranešime, ir pasiūlytoje alternatyvioje rezoliucijoje išdėstytų ketinimų. Taigi nuodugniai apsvarsčiusi „June List“ nusprendė balsuoti už pasiūlytą alternatyvią rezoliuciją."@lt14
"Mēs piekrītam referentes bažām par Balkānu valstīs dzīvojošo sieviešu neaizsargātību. Ir skaidrs, ka ļoti nepieciešams veikt pasākumus, lai atrisinātu vairākas problemātiskas jomas. Mēs atbalstām vairākus formulētos punktus, kuru mērķis ir uzlabot vienlīdzību šajā reģionā, bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes pieejamību, piekrītam, ka svarīgi izskaust stereotipus un diskrimināciju, turklāt valstīm, kas vēlas kļūt par ES dalībvalstīm, ir jāizpilda Kopenhāgenas kritēriji. Tajā pašā laikā mēs kritiski raugāmies uz to, kā Eiropas Parlaments nenoguris cenšas iegūt ietekmi un politisko varu uz dalībvalstu parlamentu rēķina. Skaidri formulētos punktos šajā ziņojumā arī ieteikta tālejoša iejaukšanās Balkānu valstu iekšlietās, un pret šādu scenāriju „Jūnija saraksts” stingri iebilst. Mēs atbalstām vairākus nodomus gan komitejas ziņojumā, gan ierosinātajā alternatīvajā rezolūcijā. Rūpīgi visu apsverot, „Jūnija saraksts” izvēlējās balsot par ierosināto alternatīvo rezolūciju."@lv13
"Vi delar föredragandens oro över kvinnors utsatta situation på Balkan. Behovet av att vidta åtgärder för att komma till rätta med en rad problemområden framstår som stort. Vi är positiva till flera av skrivningarna som syftar till att förbättra jämställdheten i regionen, tillgången till barn- och äldrevård, vikten av att bekämpa stereotyper och diskriminering samt nödvändigheten för de länder som eftersträvar EU-medlemskap att leva upp till Köpenhamnskriterierna. Samtidigt är vi kritiska till hur Europaparlamentet oförtrutet försöker vinna inflytande och politisk makt på bekostnad av de nationella parlamenten. Tydliga skrivningar i föreliggande betänkande förordar därtill långtgående inblandning i Balkanstaternas inrikes angelägenheter, en utveckling som Junilistan är en stark motståndare till. Vi är positiva till flera av intentionerna såväl i utskottets betänkande som i förslaget till alternativ resolution. Junilistan har därför efter noga övervägande valt att rösta ja till det alternativa förslaget till resolution."@mt15
". − Wij delen de ongerustheid van de rapporteur over de kwetsbare situatie van vrouwen in de Balkan. Er is duidelijk grote behoefte aan maatregelen om een aantal probleemgebieden aan te pakken. Wij zijn voor een groot aantal van de formuleringen die bedoeld zijn om de gelijkheid in de regio en de toegang tot opvang voor kinderen en ouderen te verbeteren alsmede om het belang te benadrukken van het uitbannen van stereotypen en discriminatie en de noodzaak voor landen die naar lidmaatschap van de EU streven, om de criteria van Kopenhagen na te leven. Tezelfdertijd staan wij kritisch tegenover de manier waarop het Europees Parlement onverdroten invloed en politieke macht probeert te winnen ten koste van de nationale parlementen. Ondubbelzinnige formuleringen in het onderhavige verslag bepleiten bovendien verregaande inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Balkanlanden, een ontwikkeling waar wij van Junilistan sterk tegen gekant zijn. Wij zijn voor een aantal intenties in zowel het verslag van de commissie als de alternatieve ontwerpresolutie. Na rijp beraad hebben wij van Junilistan daarom besloten om voor de alternatieve ontwerpresolutie te stemmen."@nl3
"Podzielamy niepokój sprawozdawczyni dotyczący trudnej sytuacji kobiet na Bałkanach. Istnieje ewidentnie duże zapotrzebowanie na działania w różnych obszarach problemowych. Popieramy kilka sformułowań, które mają na celu zwiększenie równości w regionie, zwiększenie dostępu do instytucji opieki nad dziećmi i osobami starszymi, podkreślają znaczenie zwalczania stereotypów i dyskryminacji, jak również konieczność przestrzegania kryteriów kopenhaskich przez kraje dążące do członkostwa w UE. Jednocześnie krytycznie patrzymy na to, jak Parlament Europejski bezustannie stara się zdobywać wpływy i władzę polityczną kosztem parlamentów krajowych. W przedmiotowym sprawozdaniu jest przecież wyraźnie zalecana daleko idąca ingerencja w sprawy wewnętrzne państw bałkańskich, któremu to zjawisku Lista Czerwcowa jest zdecydowanie przeciwna. Podoba nam się wiele propozycji zarówno w sprawozdaniu komisji, jak i w proponowanej alternatywnej rezolucji. Po starannym rozważeniu tej kwestii przedstawiciele Listy Czerwcowej zdecydowali się zatem głosować za proponowaną alternatywną rezolucją."@pl16
"− Partilhamos a preocupação da relatora quanto à vulnerabilidade das mulheres dos Balcãs. É evidente que é impreterível tomar medidas para fazer face a várias áreas problemáticas. Aprovamos grande parte do teor do relatório, sobretudo no que respeita à promoção da igualdade entre homens e mulheres na região e à melhoria do acesso à assistência a crianças e a idosos, e estamos de acordo quanto à importância de combater estereótipos e a discriminação e quanto à necessidade de os países candidatos dos Balcãs cumprirem os critérios de Copenhaga. No entanto, não aprovamos a forma como o Parlamento Europeu procura incansavelmente ganhar influência e poder político em prejuízo dos parlamentos nacionais. As recomendações do relatório Gurmai implicam também uma interferência considerável nos assuntos internos dos Estados dos Balcãs, ao que a Lista de Junho se opõe firmemente. Somos favoráveis a algumas das intenções apresentadas no relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e na resolução alternativa proposta. Após ponderada reflexão, a Lista de Junho, decidiu, portanto, votar a favor da resolução alternativa proposta."@pt17
"Vi delar föredragandens oro över kvinnors utsatta situation på Balkan. Behovet av att vidta åtgärder för att komma till rätta med en rad problemområden framstår som stort. Vi är positiva till flera av skrivningarna som syftar till att förbättra jämställdheten i regionen, tillgången till barn- och äldrevård, vikten av att bekämpa stereotyper och diskriminering samt nödvändigheten för de länder som eftersträvar EU-medlemskap att leva upp till Köpenhamnskriterierna. Samtidigt är vi kritiska till hur Europaparlamentet oförtrutet försöker vinna inflytande och politisk makt på bekostnad av de nationella parlamenten. Tydliga skrivningar i föreliggande betänkande förordar därtill långtgående inblandning i Balkanstaternas inrikes angelägenheter, en utveckling som Junilistan är en stark motståndare till. Vi är positiva till flera av intentionerna såväl i utskottets betänkande som i förslaget till alternativ resolution. Junilistan har därför efter noga övervägande valt att rösta ja till det alternativa förslaget till resolution."@ro18
"Stotožňujeme sa s obavami pani spravodajkyne týkajúcimi sa zraniteľnosti žien na Balkáne. Očividne existuje veľká potreba vykonať kroky na vyriešenie problémov v mnohých oblastiach. Podporujeme viacero formulácií, ktorých cieľom je zlepšiť rovnosť v regióne, získať prístup k starostlivosti o deti a staršie osoby, zdôrazniť dôležitosť boja proti stereotypom a diskriminácii, ako aj potrebu, aby tieto krajiny uchádzajúce sa o členstvo v EÚ spĺňali kodanské kritériá. Zároveň sa však kriticky staviame k spôsobu, akým Európsky parlament neúnavne hľadá možnosti získať vplyv a politickú moc na účet národných parlamentov. Jasné formulácie v predloženej správe tiež odporúčajú výrazné zasahovanie do vnútorných záležitostí balkánskych krajín a strana Júnový zoznam je rezolútne proti tomu. Podporujeme niekoľko zámerov obsiahnutých v správe výboru aj v navrhovanom alternatívnom uznesení. Strana Júnový zoznam preto po dôkladnom zvážení hlasovala za navrhované alternatívne uznesenie."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph