Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-04-Speech-4-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081204.20.4-152"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". ( ) Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens wird durch die internationale Finanzkrise gebeutelt. Erinnerungen an die asiatische Währungskrise von 1997 werden wach. Während die südkoreanische Regierung einerseits heute zuversichtlicher ist, weil rasch agiert wurde, kriselt es heute auch in Europa und den USA, was die Lage um einiges ernster macht. Dennoch ist die OECD der Ansicht, Korea werde sich in absehbarer Zeit erholen, der schwächelnde Won Exporte fördern und die konjunkturbelebenden Maßnahmen die Innennachfrage ankurbeln. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Korea dürften also intakt bleiben, womit es trotz der momentan schwierigen Situation durchaus Sinn macht, gewisse Spielregeln festzulegen. In Wirtschaftsabkommen werden allzu oft nur die Interessen der Investoren geschützt, deshalb hat die EU dafür Sorge zu tragen, dass auch arbeitsrechtliche Regeln sowie Sozial- und Umweltstandards in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. In dem den Abstimmungen zugrundeliegenden Bericht kommt dies nicht deutlich genug zum Ausdruck, weshalb ich mich der Stimme enthalten habe."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Čtvrtá největší ekonomika v Asii je postižena mezinárodní finanční krizí. Znovu ožívají vzpomínky na asijskou měnovou krizi roku 1997. Zatímco na jedné straně jihokorejská vláda je dnes optimističtější, protože byla přijata rychlá opatření, krize je nyní také v Evropě a v USA, což poněkud komplikuje situaci. OECD je nicméně toho názoru, že Korea se v dohledné budoucnosti vzpamatuje, oslabující won povzbudí vývoz a opatření na podporu růstu vzpruží vnitřní poptávku. Hospodářské vztahy mezi EU a Koreou by proto měly zůstat nedotčeny, a v důsledku toho má rozhodně smysl stanovit určitá základní pravidla nehledě na obtížnou povahu nynější situace. V hospodářských dohodách jsou až příliš často chráněny jen zájmy investorů, proto EU musí dbát na to, aby byla dostatečná pozornost věnována také předpisům v oblasti zaměstnanosti a sociálních a ekologických standardů. To není ve zprávě, jež tvoří základ pro hlasování, dost jasně zdůrazněno, a z tohoto důvodu jsem jí nedal svůj hlas."@cs1
"( ) Den fjerdestørste økonomi i Asien er hårdt ramt af den internationale finanskrise. Man kommer pludselig til at tænke på den asiatiske valutakrise i 1997 igen. Selv om den sydkoreanske regering på den ene side er mere optimistisk i dag, fordi der blev truffet hurtige foranstaltninger, er der nu også en krise i Europa og USA, hvilket gør situationen lige den smule mere alvorlig. Ikke desto mindre mener OECD, at Korea vil komme på fode igen inden for en overskuelig fremtid, den svækkede won vil fremme eksporten, og de reflatoriske foranstaltninger vil sætte skub i den indenlandske efterspørgsel. De økonomiske forbindelser mellem EU og Korea bør derfor forblive intakte, og derfor giver det rigtig god mening at opstille visse grundlæggende regler på trods af den nuværende vanskelige situation. Alt for ofte er det kun investorernes interesser, der beskyttes i økonomiske aftaler, og derfor skal EU sørge for, at der også tages tilstrækkeligt hensyn til beskæftigelseslovgivningen og de sociale og miljømæssige standarder. Det fremgår ikke tydeligt nok af denne betænkning, der danner grundlag for afstemningen, og derfor har jeg undladt at stemme."@da2
". ( ) Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ασία πλήττεται από τη διεθνή οικονομική κρίση. Ξυπνούν οι μνήμες της κρίσης του ασιατικού νομίσματος του 1997. Ενώ από την μια πλευρά η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει μεγαλύτερη σιγουριά σήμερα, διότι αναλήφθηκε ταχεία δράση, υπάρχει επίσης σήμερα κρίση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο κάνει την κατάσταση λίγο πιο σοβαρή. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι η Κορέα θα ανακάμψει στο άμεσο μέλλον, το εξασθενισμένο γουόν θα ενθαρρύνει τις εξαγωγές και τα μέτρα επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας θα ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση. Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας πρέπει, επομένως, να παραμείνουν άθικτες και για το λόγο αυτό, έχει νόημα να καθοριστούν ορισμένοι βασικοί κανόνες παρά τη δύσκολη φύση της τρέχουσας κατάστασης. Πολύ συχνά στις οικονομικές συμφωνίες προστατεύονται μόνο τα συμφέροντα των επενδυτών, επομένως η ΕΕ πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να εξετάζονται επαρκώς οι κανονισμοί απασχόλησης και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτό δεν αναφέρεται με αρκετή σαφήνεια στην έκθεση που αποτελεί βάση για την ψηφοφορία και για το λόγο αυτό αρνήθηκα να ψηφίσω."@el10
". ( ) The fourth largest economy in Asia is being battered by the international financial crisis. Memories of the Asian currency crisis of 1997 are reawakening. While on the one hand the South Korean Government is more confident today because rapid action was taken, now there is also a crisis in Europe and USA, which makes the situation that bit more serious. Nevertheless the OECD is of the opinion that Korea will recover in the foreseeable future, the weakening Won will encourage exports and the reflationary measures will boost domestic demand. Economic relations between the EU and Korea ought therefore to remain intact, as a result of which it makes perfect sense to set certain ground rules despite the difficult nature of the current situation. All too often only the interests of the investors are protected in economic agreements, therefore the EU must take care that employment regulations and social and environmental standards are also given sufficient consideration. This is not stated clearly enough in the report forming the basis for the vote, for which reason I have withheld my vote."@en4
". ( ) La cuarta mayor economía de Asia está siendo maltratada por la crisis financiera. Estamos reviviendo los recuerdos de la crisis monetaria asiática de 1997. Mientras que por una parte el Gobierno surcoreano tiene hoy más confianza debido a que se ha actuado de manera rápida, ahora también hay crisis en Europa y en Estados Unidos, lo que agrava la situación. No obstante, la OCDE opina que Corea se recuperará en un futuro inmediato, que una moneda debilitada como el alentará las exportaciones y que las medidas reactivadoras incentivarán la demanda doméstica. Las relaciones económicas entre la UE y Corea deben por tanto permanecer intactas, como resultado del o cual tiene mucho sentido establecer algunas reglas básicas a pesar de la complicada naturaleza de la situación actual. Muy a menudo solo los intereses de los inversores están protegidos por los acuerdos económicos, por lo que la UE debe procurar que las normativas sobre empleo y los estándares sociales y ambientales también estén considerados de manera suficiente. El informe, que es la base de la votación, no indica esto con la necesaria claridad, por lo que no he votado."@es21
"( ) Neljandat suurimat majandust Aasias piitsutab rahvusvaheline rahanduskriis. 1997. aasta Aasia valuutakriisi mälestused kerkivad taas esile. Kui ühest küljest on Lõuna-Korea valitsus praegu enesekindlam, kuna võeti kasutusele kiired meetmed, on kriis ka Euroopas ja USAs, mis teeb olukorra veidi tõsisemaks. Sellegipoolest on OECD arvamusel, et Korea lähitulevikus taastub, nõrgenev von soodustab eksporti ja inflatsiooni taastekitavad meetmed suurendavad kodumaist nõudlust. Majandussuhted Euroopa Liidu ja Korea vahel peaks seega puutumatuks jääma, mistõttu on täiesti loomulik kehtestada teatud mängureeglid, hoolimata praeguse olukorra keerulisest loomusest. Liigagi sageli kaitstakse majanduslepingutes vaid investorite huve, nii et Euroopa Liit peab hoolt kandma selle eest, et tööõiguse aspekte ja keskkonnastandardeid võetaks samuti piisavalt arvesse. Seda ei sätestada hääletamise aluseks olevas raportis piisavalt selgelt, mistõttu hoidusingi hääletamisest."@et5
". ( ) Kansainvälinen rahoituskriisi runtelee Aasian neljänneksi suurinta taloutta. Muistot Aasian valuuttakriisistä vuonna 1997 ovat heräämässä. Vaikka Etelä-Korean hallitus onkin nyt luottavaisempi, koska toimenpiteisiin ryhdyttiin nopeasti, tällä kertaa myös Eurooppa ja Yhdysvallat ovat kriisissä, mikä tekee tilanteesta vakavamman. OECD katsoo kuitenkin, että Korea elpyy lähiaikoina, wonin heikkeneminen edistää vientiä ja elvytystoimet lisäävät kotimaista kysyntää. Näin ollen EU:n ja Korean väliset taloussuhteet pysynevät kunnossa, ja siksi on täysin mielekästä asettaa tiettyjä perussääntöjä nykyisestä vaikeasta tilanteesta huolimatta. Taloussopimuksissa suojellaan aivan liian usein vain investoijien etuja, ja siksi EU:n on huolehdittava siitä, että työlainsäädäntö sekä sosiaali- ja ympäristönormit otetaan myös riittävästi huomioon. Tätä ei mietinnössä ilmaista riittävän selvästi, ja siksi äänestin tyhjää."@fi7
". ( ) La quatrième plus grande économie d’Asie est mise à mal par la crise financière internationale. Le souvenir de la crise monétaire asiatique de 1997 se ravive. Si, d’un côté, le gouvernement sud-coréen a davantage confiance aujourd’hui parce que des mesures ont été prises rapidement, la crise fait désormais rage en Europe et aux États-Unis également, ce qui complique sensiblement la situation. Néanmoins, l’OCDE estime que la Corée se rétablira dans un avenir proche, l’affaiblissement du won encouragera les exportations et les mesures de relance dynamiseront la demande intérieure. Les relations économiques entre l’UE et la Corée doivent donc être maintenues intactes, il est par conséquent parfaitement logique de fixer certaines règles de base en dépit de la nature difficile de la situation actuelle. Trop souvent, seuls les intérêts des investisseurs sont protégés dans les accords économiques, aussi l’UE doit-elle s’assurer que les règles en matière d’emploi et les normes sociales et environnementales fassent aussi l’objet d’une attention suffisante. Ce point ne figure pas assez clairement dans le rapport mis aux voix, c’est pourquoi je n’ai pas voté pour."@fr8
". ( ) Ázsia negyedik legnagyobb gazdaságát teszi tönkre a nemzetközi pénzügyi válság. Az 1997-es ázsiai valutaválság emlékei élednek újjá. Miközben egy részről, a dél-koreai kormány ma sokkal magabiztosabb, mert gyorsan lépett, most Európában és az USA-ban is válság van, amitől a helyzet még súlyosabb. Mindenek ellenére az OECD azon a véleményen van, hogy Korea a belátható jövőn belül talpra fog állni, a gyengülő von ösztönzőleg fog hatni az exportra és a reflációs intézkedések pedig ösztönzőleg hatnak majd a belföldi keresletre. Ezért az EU és Korea közötti gazdasági kapcsolatokon nem szabad változtatni, aminek következtében teljesen ésszerű, hogy bizonyos alapszabályok kerüljenek megállapításra a jelenlegi helyzet bonyolult jellege ellenére. Túlságosan gyakori, hogy csak a beruházók érdekét védik a gazdasági megállapodásokban, ezért az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy a foglalkoztatási szabályokat, valamint a szociális és környezetvédelmi normákat is kellő mértékben figyelembe vegyék. Ez nem szerepel elég egyértelműen a szavazás alapját képező jelentésben, és ezért nem adtam rá a szavazatom."@hu11
". − ( ) La quarta più importante economia asiatica è sconquassata dalla crisi finanziaria internazionale. Si risvegliano i ricordi della crisi valutaria asiatica del 1997. Se da una parte il governo sudcoreano è oggi più fiducioso grazie alla rapida adozione di misure, dall’altra si assiste a una crisi in Europa e negli Stati Uniti, che aggrava un po’ la situazione. Tuttavia l’OCSE ritiene che la Corea si riprenderà nel prossimo futuro, con un won più debole che incoraggerà le esportazioni e misure di rilancio che faranno crescere la domanda interna. Le relazioni economiche tra l’Unione europea e la Corea devono quindi rimanere immutate, motivo per cui è più che ragionevole definire alcune regole di base nonostante la difficile situazione attuale. Troppo spesso negli accordi economici vengono tutelati solo gli interessi degli investitori, motivo per cui l’Unione europea deve garantire che anche le disposizioni in materia di occupazione e le norme sociali e ambientali siano tenute in debita considerazione. La relazione oggetto della votazione non lo afferma con sufficiente chiarezza, ed ecco perché mi sono astenuto dal voto."@it12
". ( ) Starptautiskā finanšu krīze ir smagi skārusi ceturto lielāko tautsaimniecību Āzijā. Atkal uzaust atmiņas par 1997. gada Āzijas valūtu krīzi. Lai gan patlaban, no vienas puses, Dienvidkorejas valdība kļūst aizvien uzticamāka, jo tā ir ātri rīkojusies, tagad Eiropā un ASV mēs saskaramies ar krīzi, un tas šo situāciju padara mazliet nopietnāku. Tomēr ESAO uzskata, ka Koreja atgūsies tuvākajā nākotnē, vājais vons sekmēs eksportu un reflācijas pasākumi palielinās iekšzemes pieprasījumu. ES un Korejas ekonomikas attiecībām tādējādi vajadzētu saglabāties nemainīgām, un tāpēc pilnīgi noteikti ir vērts izstrādāt pamatnoteikumus, neskatoties uz sarežģīto pašreizējo situāciju. Pārāk bieži ekonomikas nolīgumos ir aizsargātas vienīgi investoru intereses, tādēļ ES ir jārūpējas par to, lai pietiekami būtu ņemti vērā nodarbinātības noteikumi, kā arī sociālie un vides standarti. Ziņojumā, par kuru notiek šis balsojums, šis aspekts nav pietiekami skaidri precizēts, tādēļ es atturējos no balsojuma."@lv13
". Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens wird durch die internationale Finanzkrise gebeutelt. Erinnerungen an die asiatische Währungskrise von 1997 werden wach. Während die südkoreanische Regierung einerseits heute zuversichtlicher ist, weil rasch agiert wurde, kriselt es heute auch in Europa und den USA, was die Lage um einiges ernster macht. Dennoch ist die OECD der Ansicht, Korea werde sich in absehbarer Zeit erholen, der schwächelnde Won Exporte fördern und die konjunkturbelebenden Maßnahmen die Innennachfrage ankurbeln. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Korea dürften also intakt bleiben, womit es trotz der momentan schwierigen Situation durchaus Sinn macht, gewisse Spielregeln festzulegen. In Wirtschaftsabkommen werden allzu oft nur die Interessen der Investoren geschützt, deshalb hat die EU dafür Sorge zu tragen, dass auch arbeitsrechtliche Regeln sowie Sozial- und Umweltstandards in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. In dem den Abstimmungen zugrundeliegenden Bericht kommt dies nicht deutlich genug zum Ausdruck, weshalb ich mich der Stimme enthalten habe."@mt15
". De internationale financiële crisis heeft diepe sporen getrokken in de op vier na grootste economie van Azië. De situatie roept herinneringen op aan de monetaire crisis die Azië in 1997 teisterde. Enerzijds heeft de Zuid-Koreaanse regering in de huidige omstandigheden meer vertrouwen weten in te boezemen door sneller in te grijpen, maar anderzijds is de ernst van de situatie wel wat toegenomen, nu zich ook in Europa en de VS een crisis aftekent. Toch denkt de OESO dat Korea er binnen afzienbare tijd weer bovenop komt, de export als gevolg van een kwakkelende won zal toenemen en fiscale stimuleringsmaatregelen de binnenlandse vraag op gang zullen brengen. De economische betrekkingen tussen de EU en Korea zouden hiermee intact blijven, hetgeen betekent dat het ook onder de huidige moeilijke omstandigheden wel degelijk zin heeft om bepaalde spelregels vast te leggen. Maar al te vaak worden in economische overeenkomsten louter de belangen van investeerders beschermd. Het is dus de taak van de EU om ervoor te zorgen dat tevens de arbeidswetgeving alsook maatschappelijke en milieunormen voldoende aandacht krijgen. Het verslag dat nu in stemming wordt gebracht, schept op dit punt te weinig duidelijkheid. Daarom heb ik mij van stemming onthouden."@nl3
". ( ) Czwartą co do wielkości gospodarkę w Azji nęka międzynarodowy kryzys finansowy. Budzą się wspomnienia azjatyckiego kryzysu walutowego z 1997 roku. Chociaż z jednej strony, rząd Korei Południowej ma dziś większą pewność, bo podjęto szybkie działania, teraz mamy kryzys także w Europie i USA, co sprawia, że sytuacja jest nieco poważniejsza. Niemniej jednak OECD jest zdania, że Korea niedługo się odbuduje, słabnący won będzie sprzyjał eksportowi, a środki reflacyjne będą napędzały popyt krajowy. Stosunki gospodarcze pomiędzy UE i Koreą powinny zatem pozostać be zmian, dzięki czemu wprowadzenie pewnych podstawowych uregulowań będzie w pełni uzasadnione pomimo złożoności obecnej sytuacji. Zbyt często w umowach gospodarczych chroni się jedynie interesy inwestorów, a więc UE musi zadbać, by w wystarczający sposób wziąć pod uwagę przepisy dotyczące zatrudnienia oraz normy społeczne i środowiskowe. Nie jest to wystarczająco jasno powiedziane w sprawozdaniu stanowiącym podstawę głosowania i z tego powodu wstrzymuję się od głosu."@pl16
"( ) A quarta maior economia da Ásia está a ser afectada pela crise financeira internacional. As memórias da crise monetária asiática de 1997 estão a ressurgir. Embora, por um lado, o Governo da Coreia do Sul esteja actualmente mais confiante por terem sido tomadas medidas céleres, por outro existe também uma crise na Europa e nos EUA que torna a situação mais séria. Apesar disso, a OCDE é de opinião que a Coreia irá recuperar num futuro próximo, que o enfraquecimento do Won vai incentivar as exportações e que as medidas de recuperação irão impulsionar a procura doméstica. Assim, as relações económicas entre a UE e a Coreia devem permanecer intactas e, em resultado disso, faz todo o sentido fixar certas regras básicas apesar da natureza difícil da actual situação. Dado que é demasiado frequente os acordos económicos protegerem apenas os interesses dos investidores, a UE tem de garantir que também é dada suficiente atenção às disposições em matéria de emprego e às normas sociais e ambientais. Isto não é referido de forma suficientemente clara no relatório que constitui a base para a votação e foi por esse motivo que me abstive."@pt17
". Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens wird durch die internationale Finanzkrise gebeutelt. Erinnerungen an die asiatische Währungskrise von 1997 werden wach. Während die südkoreanische Regierung einerseits heute zuversichtlicher ist, weil rasch agiert wurde, kriselt es heute auch in Europa und den USA, was die Lage um einiges ernster macht. Dennoch ist die OECD der Ansicht, Korea werde sich in absehbarer Zeit erholen, der schwächelnde Won Exporte fördern und die konjunkturbelebenden Maßnahmen die Innennachfrage ankurbeln. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Korea dürften also intakt bleiben, womit es trotz der momentan schwierigen Situation durchaus Sinn macht, gewisse Spielregeln festzulegen. In Wirtschaftsabkommen werden allzu oft nur die Interessen der Investoren geschützt, deshalb hat die EU dafür Sorge zu tragen, dass auch arbeitsrechtliche Regeln sowie Sozial- und Umweltstandards in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. In dem den Abstimmungen zugrundeliegenden Bericht kommt dies nicht deutlich genug zum Ausdruck, weshalb ich mich der Stimme enthalten habe."@ro18
"( ) Štvrté najväčšie hospodárstvo v Ázii oslabuje medzinárodná finančná kríza. Znova sa vynárajú spomienky na ázijskú menovú krízu z roku 1997. Hoci je dnes juhokórejská vláda sebavedomejšia, pretože sa podnikli rýchle kroky, predsa súčasná kríza v Európe a USA situáciu trochu komplikuje. Napriek tomu OECD zastáva názor, že sa Kórea v najbližšej budúcnosti pozviecha, oslabenie wonu posilní vývoz a reflačné opatrenia zvýšia domáci dopyt. Hospodárske vzťahy medzi EÚ a Kóreou by teda mali zostať neporušené, a preto je absolútne odôvodnené stanoviť určité základné pravidlá aj napriek náročnosti súčasnej situácie. V rámci hospodárskych dohôd sa príliš často chránia len záujmy investorov, a preto musí EÚ zaistiť, aby sa patričná pozornosť sústredila aj na predpisy v oblasti zamestnanosti a sociálne a environmentálne normy. V správe to nie je dostatočne jasne definované na to, aby som mohol hlasovať, a preto som sa hlasovania zdržal."@sk19
"( ) Četrto največje gospodarstvo v Aziji pesti mednarodna finančna kriza. Spomini na azijsko valutno krizo iz leta 1997 se spet obujajo. Medtem ko je po eni strani vlada Južne Koreje danes bolj samozavestna zaradi tega, ker so bili ukrepi hitro sprejeti, pa sedaj obstaja kriza tudi v Evropi in ZDA, kar dela položaj nekoliko bolj resen. Kljub temu OECD meni, da si bo Koreja v bližnji prihodnosti opomogla, vse šibkejši von bo spodbudil izvoz in stimulacijski ukrepi bodo povečali domače povpraševanje. Gospodarski odnosi med EU in Korejo bi morali zato ostati nedotaknjeni, zaradi česar je smiselno določiti nekatera temeljna pravila kljub zapleteni naravi sedanjega položaja. Vse pogosteje se v gospodarskih sporazumih zaščitijo le interesi vlagateljev, zato mora EU skrbeti za to, da se predpisi zaposlovanja ter socialni in okoljski standardi prav tako upoštevajo v zadostni meri. To ni jasno navedeno v poročilu, ki je podlaga našemu glasovanju, zaradi česar sem se pri glasovanju vzdržal."@sl20
". Asiens fjärde största ekonomi krossas av den internationella finanskrisen. Minnen från valutakrisen i Asien 1997 återuppväcks. Medan Sydkoreas regering har bättre självförtroende i dag tack vare ett snabbt ingripande då, pågår krisen även i EU och USA den här gången vilket gör situationen lite allvarligare. OECD tror trots det att Korea kommer att återhämta sig inom en överskådlig framtid, att deras försvagade valuta kommer att leda till ökad export och att reflationsåtgärderna kommer att öka den inhemska efterfrågan. Det ekonomiska förhållandet mellan EU och Korea torde därför förbli intakt och det är därför helt logiskt att inrätta vissa grundbestämmelser trots den rådande svåra situationen. Alltför ofta skyddas endast investerarnas intressen i ekonomiska avtal och EU måste därför se till att man tar tillräcklig hänsyn till anställningsbestämmelser, sociala normer och miljölagstiftning. Detta uttrycks inte tydligt nog i det betänkande som ligger till grund för omröstningen och jag avstod därför från att rösta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Andreas Mölzer (NI ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,10,2,13,4,21,17,9,12,8
"DE"5,20,19,14,16,11,7,10,2,13,4,21,17,9,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph