Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-03-Speech-3-268"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081203.20.3-268"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Comisario, créame Comisario Michel que agradezco la gentileza de estar con nosotros y lidiar con unos temas que, efectivamente, son rudos para cualquiera. La Comisión nos pidió celeridad y con rapidez hemos actuado. La Comisión de Asuntos Jurídicos emitió en tiempo y forma su opinión y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, con una rara unanimidad, ha aprobado este informe que estamos discutiendo hoy. El Comisario Michel, en las notas que le han preparado en la Comisión, en Asuntos Fiscales, nos ha leído las propuestas que aprobó el Consejo el día 1 de diciembre, que no son exactamente las que estamos discutiendo aquí; lo que estamos discutiendo aquí es otra cosa. No me extraña que nos hayan leído lo que piensan hacer, porque lo que han hecho, como he dicho antes, es muy poco. La celeridad con que el Parlamento ha actuado en esta materia realmente importante, como han dicho mis colegas, no ha sido respondida por el entusiasmo de la Comisión ni por el entusiasmo del Consejo. Un presidente de Comisión muy importante dijo una vez que a la Comisión le pedía « ». La Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa y este Parlamento ha querido que así sea, pero tener este monopolio exige que estas iniciativas se exhiban, se planteen con coraje, sin temor, sin retraerse por el temor a que el Consejo no las pueda aprobar. Las iniciativas se lanzan, se empujan, se pelean, y será responsabilidad del Consejo ante la Comisión y ante este Parlamento si esas propuestas no llegan a feliz puerto. No ha sido este el caso. Lo que he contado en mi primera intervención es la historia de una degradación de la ambición desde las propuestas más absolutas a las medidas convencionales, a un paquete de medidas de las cuales solo se cogen dos, que son las más modestas. Agradezco al señor Michel y le ruego que transmita al Comisario responsable mi agradecimiento por haber aceptado alguna enmienda, pero realmente me siento frustrado por lo que hemos discutido aquí."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Věřte mi, komisaři Michele, oceňuji, že jste tak laskav a jste tu s námi a zabýváte se tématy, která jsou ve skutečnosti obtížná pro každého. Komise nás požádala, abychom věci urychlili, a my jsme rychle reagovali. Výbor pro právní otázky vydal své stanovisko řádně a včas, a v málokdy vídaném projevu jednomyslnosti i Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti schválil zprávu, o které dnes diskutujeme. Komisaři, přečetl jste nám návrhy, které Komise přijala 1. prosince, ze záznamů, které pro vás byly připraveny ve Výboru pro měnové záležitosti. Tyto návrhy však nejsou zcela totožné s těmi, o kterých zde diskutujeme. Diskutujeme o něčem jiném. Nepřekvapuje mě, že nám řekli, co zamýšlejí udělat, protože toho skutečně udělali velmi málo, jak jsem již řekl dříve. Rychlost, s jakou Parlament konal v případě tohoto skutečně důležitého tématu, jak poukázali mí kolegové, nebyla v Komisi ani v Radě přijata s nadšením.. Jeden významný předseda výboru jednou řekl, že očekával od Komise ‘ ’ – odvahu, více odvahy a vždy jen odvahu. Komise má monopol na legislativní iniciativu, a tento Parlament chtěl, aby to tak bylo, ale mít tento monopol znamená, že tyto iniciativy musí být předkládány a navrhovány směle a nebojácně, aniž by se Komise držela zpátky z obavy, že je Rada nemusí schválit. S iniciativami je nutné přicházet, prosazovat je a bojovat za ně, a Rada se bude muset Komisi a tomuto parlamentu zodpovídat, pokud tyto návrhy nebudou mít úspěch. To se však nestalo. To, co jsem popsal ve svém dřívějším vystoupení, byla historka o klesající ambici, od nanejvýš absolutních návrhů až po konvenční opatření, po balíček opatření, z nichž pouze dvě, ta nejumírněnější, byla vybrána. Jsem panu Michelovi vděčný a žádám ho, aby vyřídil odpovědnému komisaři mé díky za to, že akceptoval několik pozměňovacích návrhů, cítím se však skutečně frustrován tím, co jsme dnes projednávali."@cs1
"Fru formand! Tro mig, kommissær Michel, jeg sætter pris på den venlighed, De udviser ved at deltage her og drøfte emner, der faktisk er vanskelige for alle. Kommissionen anmodede os om at være hurtige, og vi har reageret hurtigt. Retsudvalget indsendte på behørig vis sin holdning i god tid, og med en sjælden enstemmighed godkendte Økonomi- og Valutaudvalget den betænkning, vi drøfter i dag. De har, hr. kommissær, læst de forslag, som Rådet vedtog den 1. december, højt for os ud fra de noter, som Komitéen for Fiskale Anliggender har udarbejdet til Dem. Disse forslag er dog ikke præcis dem, vi drøfter her. Vi drøfter noget andet. Det overrasker mig ikke, at de har fortalt os, hvad de har tænkt sig at gøre, fordi de har faktisk kun gjort ganske lidt, som jeg sagde tidligere. Den hastighed, som Parlamentet har handlet med i forbindelse med dette meget vigtige emne, er ikke, som mine kolleger har påpeget, blevet ledsaget af entusiasme i hverken Kommissionen eller Rådet. En meget vigtig udvalgsformand sagde på et tidspunkt, at han forventede " " fra Kommissionen – frækhed, mere frækhed og altid frækhed. Kommissionen har monopol på lovgivningsinitiativet, og sådan har Parlamentet ønsket det, men at have dette monopol betyder, at Kommissionen skal fremsætte disse initiativer direkte og uden frygt og uden at holde noget tilbage af frygt for, at Rådet ikke vil godkende dem. Initiativer skal lanceres, skubbes frem og kæmpes for, og Rådet er ansvarlig over for Kommissionen og Parlamentet, hvis forslagene ikke er vellykkede. Det har ikke været tilfældet. Det, som jeg beskrev i mit tidligere indlæg, var en fortælling om dalende ambition fra de mest absolutte forslag til konventionelle foranstaltninger, til en pakke med foranstaltninger, hvoraf kun de to – de mest beskedne – er blevet udvalgt. Jeg takker hr. Michel og beder ham overbringe min tak til den ansvarlige kommissær for at have accepteret et par ændringsforslag, men jeg er virkelig frustreret over det, som vi har drøftet her."@da2
"Glauben Sie mir, Herr Kommissar Michel, ich schätze es sehr, dass Sie hier heute anwesend sind, um sich mit Themen auseinanderzusetzen, die für jeden kompliziert sind. Die Kommission hat uns aufgefordert, schnell zu handeln – und das haben wir getan. Der Rechtsausschuss hat seine Stellungnahme pünktlich und in selten gezeigter Einstimmigkeit vorgelegt, der Ausschuss für Wirtschaft und Währung hat den Bericht, über den wir heute sprechen, angenommen. Herr Kommissar, Sie haben uns die Vorschläge vorgelesen, die der Ausschuss für Steuerfragen für Sie vorbereitet und der Rat am 1. Dezember angenommen hat. Genau betrachtet geht es in dieser Aussprache jedoch nicht um diese Vorschläge. Wir sprechen über etwas anderes. Es überrascht mich nicht, dass man uns gesagt hat, was man zu tun gedenkt, denn was bislang getan wurde ist, wie ich bereits sagte, sehr wenig. Die Geschwindigkeit, mit der das Parlament in dieser wirklich sehr wichtigen Angelegenheit gehandelt hat – meine Kollegen haben bereits darauf verwiesen – wurde weder von der Kommission noch vom Rat mit Begeisterung belohnt. Ein wichtiger Ausschussvorsitzender sagte einmal, dass er von der Kommission „ “ erwarte – Kühnheit, Kühnheit und nochmals Kühnheit. Die Kommission hat das Monopol der Gesetzesinitiative, und dieses Parlament hat das so gewünscht; doch dieses Monopol bedeutet, dass diese Initiativen entschlossen und unerschrocken vorgetragen werden müssen und nicht zurückgehalten werden dürfen aus Angst, der Rat könne sie nicht genehmigen. Initiativen müssen angestoßen und vorangetrieben werden, man muss um sie kämpfen, und der Rat muss der Kommission und diesem Parlament Rede und Antwort stehen, wenn die Vorschläge keinen Erfolg haben. Das war nicht der Fall. In meinem ersten Beitrag habe ich von nachlassendem Ehrgeiz gesprochen, von den umfassendsten Vorschlägen über konventionelle Maßnahmen bis hin zu einem Maßnahmenpaket, aus dem nur zwei – die beiden bescheidensten – Maßnahmen ausgewählt werden. Ich danke Herrn Michel und möchte ihn bitten, dem zuständigen Kommissar meinen Dank dafür zu übermitteln, dass eine Reihe von Änderungsanträgen angenommen wurde; das, worüber wir heute hier gesprochen haben, ist jedoch mehr als frustrierend."@de9
"Πιστέψτε με, Επίτροπε Michel, εκτιμώ την ευγένειά σας να είστε εδώ μαζί μας και να ασχολήστε με θέματα που είναι όντως δύσκολα για όλους. Η Επιτροπή ζήτησε να είμαστε γρήγοροι και ανταποκριθήκαμε άμεσα. Η Επιτροπή για Νομικές Υποθέσεις εξέδωσε έγκαιρα τη γνωμοδότησή της και με σπάνια ομοφωνία, η Επιτροπή για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις ενέκρινε την έκθεση που συζητούμε σήμερα. Επίτροπε, μας διαβάσατε τις προτάσεις που υιοθέτησε το Συμβούλιο στις 1 Δεκεμβρίου από τις σημειώσεις που προετοιμάστηκαν για εσάς στην Επιτροπή για Δημοσιονομικές Υποθέσεις. Αυτές οι προτάσεις, εντούτοις, δεν είναι ακριβώς αυτές για τις οποίες συζητάμε εδώ σήμερα. Αυτό που συζητάμε είναι κάτι άλλο. Δεν με εκπλήσσει που μας είπαν αυτό που σκέφτονται να πραγματοποιήσουν, επειδή αυτό που όντως έκανα είναι πολύ μικρό, όπως έχω ήδη πει. Η ομιλία με την οποία έδρασε το Κοινοβούλιο σε αυτό το πραγματικά σημαντικό θέμα, όπως σημείωσαν τα άλλα Μέλη, δεν ευωδόθηκε με ενθουσιασμό από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο. Κάποτε ένας πολύ σημαντικό πρόεδρος επιτροπής είχε δηλώσει ότι ανέμενε ‘ ’ από την Επιτροπή, θάρρος, περισσότερο θάρρος και θάρρος για πάντα. Ο Επίτροπος διατηρεί ένα μονοπώλιο στη νομοθετική πρωτοβουλία και αυτό το Κοινοβούλιο το ήθελε αυτό αλλά η διατήρηση αυτού του μονοπωλίου σημαίνει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να εμφανιστούν και να προταθούν με τόλμη και θάρρος, χωρίς συγκράτηση από φόβο μήπως το Συμβούλιο δεν τις εγκρίνει. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να εφαρμοστούν, να τεθούν σε ισχύ και να στηριχθούν και το Συμβούλιο πρέπει να απαντήσει στην Επιτροπή και στο παρόν Κοινοβούλιο εάν οι προτάσεις δεν είναι επιτυχείς. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό που περιέγραψα στον προηγούμενο λόγο μου ήταν η ιστορία της φθίνουσας φιλοδοξίας, από τις πιο απόλυτες προτάσεις στα συμβατικά μέτρα, σε ένα πακέτο μέτρων από τα οποία μόνο δύο έχουν επιλεχθεί, τα πιο συντηρητικά. Είμαι ευγνώμων στον κύριο Michel και του ζητώ να μεταφέρει στον αρμόδιο Επίτροπο τις ευχαριστίες μου για την αποδοχή μερικών τροπολογιών αλλά αισθάνομαι ταραγμένος από όσα συζητήσαμε εδώ."@el10
"Believe me, Commissioner Michel, I appreciate your kindness in being here with us and dealing with topics that actually are tough for anyone. The Commission asked us to be quick and we have responded swiftly. The Committee on Legal Affairs duly issued its opinion in good time and, in a rare show of unanimity, the Committee on Economic and Monetary Affairs approved the report that we are debating today. Commissioner, you have read out to us the proposals that the Council adopted on 1 December, from the notes that were prepared for you in the Committee on Fiscal Affairs. Those proposals, however, are not precisely the ones that we are debating here. What we are debating is something else. I am not surprised that they have told us what they are thinking of doing, because what they have actually done is very little, as I said before. The speed with which Parliament has acted on this really important topic, as my fellow Members have pointed out, has not been matched by enthusiasm in either the Commission or the Council. A very important committee chairman once said that he expected ‘ ’ from the Commission – boldness, more boldness and forever boldness. The Commission holds a monopoly on legislative initiative, and this Parliament has wanted it to be so, but holding this monopoly means that these initiatives have to be put on show and proposed boldly and fearlessly, without holding back for fear that the Council may not approve them. Initiatives need to be launched, pushed forward and fought for, and the Council will have to answer to the Commission and to this Parliament if the proposals are not successful. This has not been the case. What I described in my earlier speech was a story of declining ambition, from the most absolute proposals to conventional measures, to a package of measures from which only two, the most modest of them, are selected. I am grateful to Mr Michel and ask him to pass on to the Commissioner responsible my thanks for having accepted a couple of amendments, but I feel really frustrated by what we have debated here."@en4
"Uskuge mind, lugupeetud volinik Michel, ma hindan seda, et te olete lahkesti meiega ja arutate teemasid, mis on kõigi jaoks rasked. Komisjon palus meil kiirustada ja me vastasime kärmelt. Õiguskomisjon avaldas õigel ajal nõuetekohaselt oma arvamuse ning harvaesineva üksmeelega kiitis majandus- ja rahanduskomisjon täna arutatava raporti heaks. Volinik Michel, te lugesite maksuasjade komitee poolt teie jaoks koostatud märkmetest meile ette 1. detsembril vastu võetud nõukogu ettepanekud. Need ettepanekud ei ole siiski täpselt samad, mida me siin arutame. Meie arutame siin midagi muud. Mulle ei tule üllatusena, et nad kinnitavad meile, mida nad kavatsevad teha, sest nagu ma juba ütlesin, on nad tegelikult väga vähe teinud. Euroopa Parlamendi tegutsemise kiirus sel tõesti tähtsal teemal, nagu kolleeg mainis, ei ole leidnud sama innukat järgimist ei komisjonis ega ka nõukogus. Üks väga tähtis parlamendikomisjoni esimees sõnas kord, et ta ootab komisjonilt julgust, veel kord julgust ja alati julgust – „ ” Komisjon on ainus, kes võib õigusakte algatada, ja Euroopa Parlament on soovinud, et see oleks nii, aga selline ainuõigus tähendab, et need algatused tuleb teha nähtavaks ning esitada julgelt ja kartmatult, tundmata hirmu, et nõukogu ei pruugi neid heaks kiita. Algatused tuleb käima lükata, neid tuleb esile tõsta ja nende nimel võidelda ning nõukogu peab komisjonile ja Euroopa Parlamendile vastama, kui ettepanekutel pole edu. Seda pole tehtud. Oma eelmises sõnavõtus kirjeldasin, kuidas eesmärgid vähenevad, kui täiuslikud ettepanekud muutuvad traditsioonilisteks meetmeteks, meetmepaketiks, mille hulgast valitakse vaid kaks kõige tagasihoidlikumat meedet. Olen Louis Michelile tänulik ja palun tal öelda vastutavale volinikule edasi minu tänusõnad paari muudatusettepaneku heakskiitmise eest, aga ma olen tõsiselt mures selle pärast, mida me siin arutasime."@et5
"Komission jäsen Michel, minä todella arvostan sitä, että olette ystävällisesti täällä käsittelemässä aiheita, jotka ovat vaikeita itse asiassa kenelle tahansa. Komissio pyysi meitä olemaan nopeita, ja olemme vastanneet ripeästi. Oikeudellisten asioiden valiokunta antoi lausuntonsa hyvissä ajoin, ja talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyi tänään käsiteltävän mietinnön yksimielisesti, mikä on harvinaista. Arvoisa komission jäsen, olette lukenut meille ääneen veroasiainkomiteassa teille laadituista muistiinpanoista neuvoston 1. joulukuuta hyväksymät ehdotukset. Nämä ehdotukset eivät kuitenkaan ole aivan samoja kuin ne, joista täällä keskustellaan. Me keskustelemme jostain muusta. En ole yllättynyt siitä, että he ovat kertoneet meille, mitä he aikovat tehdä, sillä kuten totesin, se, mitä he todella ovat tehneet, on todella vähän. Se nopeus, jolla parlamentti on toiminut tässä todella tärkeässä asiassa, kuten kollegani ovat todenneet, ei ole saanut vastineeksi innostusta komissiossa eikä neuvostossa. Eräs todella tärkeä valiokunnan puheenjohtaja totesi kerran odottavansa komissiolta rohkeutta, lisää rohkeutta ja loputtomasti rohkeutta. Komissiolla on yksinoikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita, ja parlamentti on niin halunnut, mutta tämä yksinoikeus tarkoittaa sitä, että aloitteita on esitettävä rohkeasti ja pelottomasti. Niitä ei saa jättää esittämättä peläten, ettei neuvosto ehkä hyväksykään niitä. Aloitteita on esitettävä, niitä on ajettava tarmokkaasti läpi ja puolustettava, ja neuvoston on vastattava komissiolle ja parlamentille, elleivät ehdotukset ole onnistuneita. Näin ei ole tehty. Edellisessä puheenvuorossani kerroin tarinaa hiipuvasta kunnianhimosta, siitä, miten mitä täydellisimmistä ehdotuksista palataan tavanomaisiin toimenpiteisiin, sellaisten toimenpiteiden pakettiin, joista vain kaksi vaatimattominta lopulta valitaan. Kiitän komission jäsentä Micheliä ja pyydän häntä välittämään asiasta vastaavalle komission jäsenelle kiitokseni siitä, että hän on hyväksynyt pari tarkistusta, mutta olen todella turhautunut siihen, mitä täällä on puhuttu."@fi7
"Croyez-moi, Commissaire Michel, je vous sais gré d’avoir eu la bonté d’être parmi nous et de traiter de sujets difficiles pour nous tous. La Commission nous a demandé de faire diligence et nous avons répondu rapidement. La commission des affaires juridiques a dûment émis son avis en temps opportun et, avec une rare unanimité, la commission des affaires économiques et monétaires a approuvé le rapport que nous examinons aujourd’hui. Monsieur le Commissaire, vous nous avez lu les propositions que le Conseil a adoptées le 1 décembre, à partir des notes qui ont été préparées pour vous par les services des affaires fiscales de la Commission. Ces propositions ne sont cependant pas précisément celles dont nous débattons ici. Nous débattons d’autre chose. Je ne suis pas surpris qu’ils nous aient dit ce qu’ils envisagent de faire, car comme je l’ai dit auparavant, ce qu’ils ont fait effectivement est très peu de chose. Ainsi que l’ont souligné mes collègues députés, aucun enthousiasme au sein de la Commission ou du Conseil n’a fait écho à la vitesse à laquelle le Parlement a agi dans ce dossier vraiment capital. Un président de commission très important a déclaré un jour qu’il attendait de la Commission «de l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace». La Commission détient le monopole de l’initiative législative, et ce Parlement a voulu qu’il en soit ainsi, mais détenir ce monopole signifie que ces initiatives doivent être exposées et proposées avec audace et sans crainte, sans se retenir de crainte que le Conseil puisse ne pas les approuver. Les initiatives doivent être lancées, promues et défendues, et le Conseil devra répondre à la Commission et au Parlement si les propositions échouent. Tel n’a pas été le cas. Ce que j’ai décrit dans mon intervention précédente, c’est un exemple de baisse d’ambition, des propositions les plus absolues à des mesures conventionnelles, à un paquet de mesures dont seules deux, les plus modestes, sont retenues. Je sais gré à M. Michel et lui demande de faire part au commissaire compétent de ma gratitude pour avoir accepté quelques amendements, mais je suis très déçu par ce dont nous avons débattu ici."@fr8
"Higgye el nekem, Michel biztos úr, hogy nagyra értékelem a kedvességét, hogy ma itt van közöttünk és foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek valójában mindenkinek a számára nagyon kemények. A Bizottság azt kérte tőlünk, hogy legyünk nagyon gyorsak és mi gyorsan válaszoltunk. A Jogi Bizottság kellő időben közzétette véleményét, és a Gazdasági és Monetáris Bizottság ritkán tapasztalt egyhangúsággal jóváhagyta a ma megvitatott jelentést. Biztos úr, Ön felolvasta nekünk azokat a javaslatokat, amelyeket a Tanács december 1-jén elfogadott, azokból a jegyzetekből, amelyeket Pénzügyi Bizottság az Ön számára elkészített. Ezek a javaslatok azonban nem egyeznek meg pontosan az itt megvitatott javaslatokkal. Mi most valami másról vitázunk. Nem lepődtem meg azon, hogy ők azt mondták el nekünk, hogy milyen cselekvésről gondolkodnak, mert valójában nagyon keveset tesznek, amint ezt már mondtam. Ahhoz a gyorsasághoz, amellyel a Parlament ebben a valóban nagyon fontos kérdésben lépett, amint erre képviselőtársaim rámutattak, nem társult lelkesedés sem a Bizottság, sem pedig a Tanács részéről. Egy nagyon fontos bizottság elnöke egyszer azt mondta, hogy ‘ ’ – merészségre, több merészségre és örökké csak merészségre számított a Bizottság részéről. A Bizottság kezében van a jogalkotási kezdeményezés monopóliuma, és a Parlament azt akarta, hogy a Bizottság éljen ezzel a jogával, de ennek a monopóliumnak a birtoklása azt jelenti, hogy ezeket a kezdeményezéseket be kell mutatni és javasolni kell, merészen és félelem nélkül, és nem szabad, hogy visszatartsa Önöket az a félelem, hogy a Tanács esetleg nem hagyja jóvá ezeket a kezdeményezéseket. A kezdeményezéseket el kell indítani, előre kell lendíteni és meg kell harcolni, és a Tanács számadással tartozik a Bizottságnak és a Parlamentnek, ha a javaslatok elbuknak. Ebben az esetben nem ez történt. Korábbi felszólalásomban ezt a hanyatló törekvés történeteként jellemeztem, amelynek útja a színtiszta javaslatoktól a hagyományos intézkedéseken keresztül egy olyan intézkedéscsomaghoz vezetett, amelybe csak a két legszerényebb javaslatot vették fel. Hálás vagyok Michel úrnak, és arra kérem, hogy adja át köszönetemet a felelős biztosnak, amiért elfogadott néhány módosítást, de nagyon csalódott vagyok a mai vita miatt."@hu11
"Mi creda, Commissario Michel, apprezzo la gentilezza che dimostra di essere qui con noi per trattare argomenti che in realtà sono difficili per tutti. La Commissione ci ha chiesto di essere rapidi e noi abbiamo reagito prontamente. La commissione giuridica ha debitamente espresso il proprio parere in tempo utile e, in uno spettacolo di rara unanimità, la commissione per i problemi economici e monetari ha approvato la relazione che stiamo discutendo oggi. Signor Commissario, lei ci ha letto le proposte che il Consiglio ha adottato il primo dicembre, sulla scorta delle note preparate per voi in seno al Comitato per gli affari fiscali. Tali proposte, tuttavia, non sono proprio quelle di cui stiamo discutendo qui. L’oggetto di questa discussione è un altro. Non mi sorprende che ci abbiano detto cosa pensano di fare, perché, come ho detto prima, in effetti hanno fatto molto poco. La rapidità con cui il Parlamento ha agito su questo tema molto importante, come i miei colleghi hanno sottolineato, non è stata accolta con entusiasmo né in Commissione né in Consiglio. Una volta, un emerito presidente di commissione ha detto che si aspettava " " da parte della Commissione: audacia, ancora audacia e sempre audacia. La Commissione detiene il monopolio dell'iniziativa legislativa, e questo Parlamento ha voluto che fosse così, ma questo monopolio implica che ciascuna iniziativa sia messa in mostra e proposta con coraggio e senza paura, senza trattenersi per il timore che il Consiglio possa non approvarla. Ogni iniziativa deve essere lanciata, portata avanti e difesa, e il Consiglio dovrà rispondere alla Commissione e al Parlamento se le proposte non avranno successo. Ciò non è avvenuto. Nel mio precedente intervento ho descritto una storia di ambizione in declino, dalle proposte più assolute a quelle convenzionali, per arrivare a un pacchetto di misure dal quale vengono selezionate solo due, le più modeste. Sono grato al commissario Michel e gli chiedo di trasmettere al commissario responsabile i miei ringraziamenti per aver accolto un paio di emendamenti, ma mi sento veramente frustrato da questa discussione."@it12,12
"Patikėkite manimi, Komisijos nary L. Michelai, vertinu tai, kad jūs esate čia su mumis ir sprendžiate klausimus, kurie, tiesą sakant, yra sudėtingi visiems. Komisija paprašė mūsų veikti greitai, todėl mes skubiai į tai reagavome. Teisės reikalų komitetas tinkamai ir laiku pateikė savo nuomonę, o Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas vienbalsiai, tai retai pasitaiko, patvirtino pranešimą, dėl kurio šiandien diskutuojame. Komisijos nary, iš rašto, kurį jums parengė Fiskalinių reikalų komitetas, jūs mums garsiai perskaitėte pasiūlymus, kuriuos gruodžio 1 d. priėmė Taryba. Tačiau tie pasiūlymai nėra būtent tie, apie kuriuos mes čia kalbame. Tai, dėl ko diskutuojame, yra kas kita. Nesistebiu, kad jie mums pasakė tai, ką jie planuoja daryti, nes, kaip sakiau anksčiau, tai, ką jie iš tikrųjų nuveikė, yra menkas dalykas. Kaip pabrėžė mano kolegos nariai, tokio tempo, kokiu Parlamentas ėmėsi veiksmų šios tikrai svarbios srities atžvilgiu, negalima lyginti su entuziazmu Komisijoje ar Taryboje. Labai svarbaus komiteto pirmininkas kartą pasakė, kad iš Komisijos jis tikėjosi drąsos, daugiau drąsos ir visada drąsos. Komisijai priklauso įstatymų leidybos iniciatyvos monopolis, o šis Parlamentas to ir norėjo, tačiau šio monopolio turėjimas reiškia, kad šios iniciatyvos turi egzistuoti ir būti drąsiai, be jokios baimės pateikiamos, nesibaiminant, kad Taryba gali joms nepritarti. Turi būti imamasi iniciatyvų, jos turi būti nagrinėjamos toliau ir už jas kovojama, o Taryba turės atsakyti Komisijai ir šiam Parlamentui, jeigu pasiūlymai nebus tinkami. Tačiau tokios praktikos nėra. Tai, apie ką kalbėjau ankstesnėje savo kalboje, buvo mažėjančių ambicijų tradicijų nuo neabejotinų pasiūlymų iki tradicinių priemonių, iki priemonių paketo, iš kurio tik dvi moderniausios buvo pasirinktos. Esu dėkingas L. Michelui ir prašau jo perduoti atsakingajam Komisijos nariui mano padėką už tai, kad priėmė porą pakeitimų, tačiau jaučiuosi tikrai nusivylęs dėl to, apie ką mes čia kalbėjome."@lt14
"Ticiet man, komisār kungs, ka es augstu vērtēju jūsu laipnību, ka esat šeit kopā ar mums un nodarbojaties ar jautājumiem, kas patiesībās domāti visiem. Komisija lūdza mūs rīkoties ātri, un mēs nekavējoties reaģējām. Juridiskā komiteja savlaicīgi sagatavoja atzinumu, un Ekonomikas un monetārā komiteja retā vienprātībā apstiprināja ziņojumu, par kuru mēs šodien debatējam. Komisāra kungs! No piezīmēm, kuras jums sagatavoja Fiskālā komiteja, jūs mums nolasījāt 1. decembrī pieņemtos Padomes priekšlikumus. Taču šie priekšlikumi nav tieši tie paši, par kuriem mēs šodien debatējam. Mēs debatējam par kaut ko citu. Mani nepārsteidz, ka viņi mums ir pateikuši, ko domā par darīšanu, jo tas, ko viņi ir patiesībā izdarījuši, ir ļoti maz, kā jau es iepriekš teicu. Ātrumam, ar kādu Parlaments rīkojās šajā tiešām svarīgajā jautājumā, kā norādīja manu kolēģi, nepievienojās entuziasms ne Komisijā, ne Padomē. Kādas ļoti svarīgas komitejas priekšsēdētājs reiz teica, ka no Komisijas viņš gaida „ drosmi, lielāku drosmi un mūžam drosmi. Komisijai pieder likumdošanas iniciatīvas monopols, un šis parlaments gribēja, lai tā būtu, taču šis monopols nozīmē, ka šīs iniciatīvas ir jāparāda atklātībā un ka tās ir jāierosina drosmīgi un bezbailīgi, neko neslēpjot bailēs, ka Padome var tās noraidīt. Ierosmes ir jāizsaka, jāvirza un par tām ir jācīnās, un Padomei būs jāatbild Komisijai un šim Parlamentam, ja priekšlikumi cietīs neveiksmi. Šis nav tas gadījums. Tas, ko es aprakstīju savā iepriekšējā runā, bija stāsts par vēriena samazināšanu no visradikālākajiem priekšlikumiem līdz konvencionāliem pasākumiem, līdz tādu pasākumu kopumam, no kuriem ir izvēlēti tikai divi vismērenākie pasākumi. Es pateicos kungam un lūdzu nodot atbildīgajam komisāram manu pateicību par pāris grozījumu pieņemšanu, taču tas, ko mēs te apspriedām, tiešām sagādāja man vilšanos."@lv13
"Señor Comisario, créame Comisario Michel que agradezco la gentileza de estar con nosotros y lidiar con unos temas que, efectivamente, son rudos para cualquiera. La Comisión nos pidió celeridad y con rapidez hemos actuado. La Comisión de Asuntos Jurídicos emitió en tiempo y forma su opinión y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, con una rara unanimidad, ha aprobado este informe que estamos discutiendo hoy. El Comisario Michel, en las notas que le han preparado en la Comisión, en Asuntos Fiscales, nos ha leído las propuestas que aprobó el Consejo el día 1 de diciembre, que no son exactamente las que estamos discutiendo aquí; lo que estamos discutiendo aquí es otra cosa. No me extraña que nos hayan leído lo que piensan hacer, porque lo que han hecho, como he dicho antes, es muy poco. La celeridad con que el Parlamento ha actuado en esta materia realmente importante, como han dicho mis colegas, no ha sido respondida por el entusiasmo de la Comisión ni por el entusiasmo del Consejo. Un presidente de comisión muy importante dijo una vez que a la Comisión le pedía . La Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa y este Parlamento ha querido que así sea, pero tener este monopolio exige que estas iniciativas se exhiban, se planteen con coraje, sin temor, sin retraerse por el temor a que el Consejo no las pueda aprobar. Las iniciativas se lanzan, se empujan, se pelean, y será responsabilidad del Consejo ante la Comisión y ante este Parlamento si esas propuestas no llegan a feliz puerto. No ha sido este el caso. Lo que he contado en mi primera intervención es la historia de una degradación de la ambición desde las propuestas más absolutas a las medidas convencionales, a un paquete de medidas de las cuales sólo se cogen dos, que son las más modestas. Agradezco al señor Michel y le ruego que transmita al Comisario responsable mi agradecimiento por haber aceptado alguna enmienda, pero realmente me siento frustrado por lo que hemos discutido aquí."@mt15
"Commissaris Michel, neemt u van mij aan dat ik dankbaar ben voor het feit dat u zo vriendelijk bent geweest hier bij ons aanwezig te zijn om uw tanden te zetten in onderwerpen die inderdaad voor niemand gemakkelijk zijn. De Commissie heeft ons verzocht om spoed te betrachten, en we zijn snel in actie gekomen. De Commissie juridische zaken heeft bijtijds en naar behoren haar standpunt uitgebracht, en de Commissie economische en monetaire zaken heeft met zeldzame blijk van eenparigheid het onderhavige verslag goedgekeurd. Commissaris Michel, u heeft ons de voorstellen voorgelezen die de Raad op 1 december heeft goedgekeurd. Dat heeft u gedaan op basis van de aantekeningen die voor u zijn voorbereid in de Commissiediensten voor belastingen. Die voorstellen zijn echter niet precies dezelfde waarover wij hier debatteren. Waar wij hier over debatteren, is wat anders. Het verbaast me niet dat zij ons verteld hebben wat zij van plan zijn te gaan doen, want zoals ik al zei, hebben ze feitelijk bitter weinig gedaan. Op het rappe tempo waarin het Parlement deze materie behandeld heeft, zoals mijn collega’s al zeiden, is door de Commissie noch door de Raad met eenzelfde enthousiasme gereageerd. Een belangrijke commissievoorzitter zei eens dat hij de Commissie verzocht had om “ Het wetgevingsinitiatief ligt in handen van de Commissie en dit Parlement heeft dat ook zo gewild, maar die monopoliepositie vereist wel dat de initiatieven duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat ze met lef gepresenteerd worden, zonder reserves en zonder angst dat ze misschien door de Raad zullen worden afgekeurd. Initiatieven moeten gelanceerd worden, ze moeten naar voren worden gebracht, en er moet voor worden gevochten, en de Raad dient voor de Commissie en dit Parlement verantwoording af te leggen als de voorstellen geen succes hebben. Dat is niet het geval geweest. Wat ik in mijn eerste betoog heb verteld, is het verhaal van een afnemende ambitie die begon met de meest absolute voorstellen, die werden afgezwakt tot conventionele maatregelen, en ten slotte eindigden in de vorm van een pakket maatregelen waarvan er maar twee worden overgenomen, en nog wel de twee meest bescheiden maatregelen. Ik dank de heer Michel, en verzoek hem de verantwoordelijke commissaris mijn dank over te brengen, omdat een paar amendementen zijn overgenomen, maar ik ben werkelijk teleurgesteld door datgene waarover we hier gedebatteerd hebben."@nl3
"Proszę mi uwierzyć, panie komisarzu Michel, że doceniam fakt, iż jest pan tak uprzejmy i uczestniczy tutaj w debacie dotyczącej tematów, które są w rzeczywistości trudne dla wszystkich. Komisja poprosiła nas o szybkie działanie i taka też była nasza odpowiedź. Komisja Prawna zgodnie z planem wydała swoją opinię na czas, natomiast, co jest rzadkim przykładem jednomyślności, Komisja Gospodarcza i Monetarna zatwierdziła sprawozdanie, które jest przedmiotem naszej dzisiejszej debaty. Panie komisarzu! Odczytał nam pan wnioski, które Rada przyjęła 1 grudnia z notatek, które przygotowała panu Komisja Spraw Fiskalnych. Jednak wnioski te nie są dokładnie tymi samymi wnioskami, nad którymi tutaj debatujemy. Debatujemy nad czymś innym. Nie dziwi mnie, że powiedzieli nam o tym, co zamierzają zrobić, ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, w rzeczywistości dotychczas zrobili bardzo mało. Jak zauważyli moi koledzy w tej Izbie, entuzjazm Komisji i Rady nie dorównywał tempu, z jakim Parlament pracował nad tą niezmiernie ważną kwestią. Jeden bardzo ważny przewodniczący komisji powiedział kiedyś, że oczekuje od Komisji „ ” – odwagi, jeszcze większej odwagi i odwagi na zawsze. Komisja jest monopolistą w zakresie inicjatyw legislacyjnych, a Parlament ten chciał, aby tak właśnie było, jednak utrzymywanie tego monopolu oznacza, że inicjatywy te muszą być proponowane otwarcie, odważnie i bez obaw o konsekwencje, bez opóźniania ich ze strachu, że nie zgodzi się na nie Rada. Inicjatywy te należy wdrażać, promować je i o nie walczyć, a Rada będzie musiała odpowiedzieć przed Komisją i Parlamentem, jeżeli wnioski te nie zostaną przyjęte. Na razie tak się nie dzieje. W swoim poprzednim wystąpieniu opisałem historię malejących ambicji: od wniosków najbardziej absolutnych, poprzez środki konwencjonalne do pakietu środków, z których wybierane są dwa najbardziej skromne. Jestem wdzięczny panu komisarzowi Michelowi i proszę go, aby przekazał komisarzowi odpowiedzialnemu za te kwestie moje podziękowania za przyjęcie kilku poprawek, jednak po naszej dzisiejszej debacie odczuwam prawdziwą frustrację."@pl16
"Pode estar certo, Senhor Comissário Michel, de que agradeço a sua presença aqui para abordar temas que, efectivamente, são duros para todos. A Comissão solicitou-nos celeridade e actuámos com rapidez. A Comissão dos Assuntos Jurídicos emitiu atempada e devidamente o seu parecer e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, numa rara demonstração de unanimidade, aprovou este relatório objecto do nosso debate de hoje. Senhor Comissário, o senhor leu-nos as propostas que o Conselho adoptou a 1 de Dezembro, com base nas notas que lhe foram preparadas nos respectivos serviços, propostas que não são exactamente as que estamos aqui a debater. O que estamos a debater aqui é outra coisa. Não me surpreende que nos tenham dito o que pensam fazer, porque o que de facto fizeram é muito pouco, como já referi antes. A celeridade com que o Parlamento actuou nesta matéria realmente importante, como salientaram os meus colegas, não foi correspondida nem com o entusiasmo da Comissão nem com o entusiasmo do Conselho. Um presidente de comissão muito importante disse uma vez que esperava da Comissão (coragem, mais coragem e sempre coragem). A Comissão detém o monopólio da iniciativa legislativa, e este Parlamento assim o quis, mas deter este monopólio exige que estas iniciativas sejam mostradas e que sejam propostas com coragem e sem receios, sem recuar por temor a que o Conselho possa não as aprovar. É preciso lançar, fazer avançar e defender iniciativas, e o Conselho terá de responder perante a Comissão e perante este Parlamento se essas propostas não tiveram bons resultados. Não foi esse o caso. O que descrevi na minha intervenção anterior é a história de uma ambição em declínio, das propostas mais absolutas às medidas convencionais, a um pacote de medidas das quais apenas se seleccionam duas, as mais modestas. Agradeço ao Senhor Comissário Michel e peço-lhe que transmita ao Comissário responsável os meus agradecimentos por ter aceite algumas alterações, embora me sinta realmente frustrado pelo que aqui foi debatido."@pt17
"Señor Comisario, créame Comisario Michel que agradezco la gentileza de estar con nosotros y lidiar con unos temas que, efectivamente, son rudos para cualquiera. La Comisión nos pidió celeridad y con rapidez hemos actuado. La Comisión de Asuntos Jurídicos emitió en tiempo y forma su opinión y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, con una rara unanimidad, ha aprobado este informe que estamos discutiendo hoy. El Comisario Michel, en las notas que le han preparado en la Comisión, en Asuntos Fiscales, nos ha leído las propuestas que aprobó el Consejo el día 1 de diciembre, que no son exactamente las que estamos discutiendo aquí; lo que estamos discutiendo aquí es otra cosa. No me extraña que nos hayan leído lo que piensan hacer, porque lo que han hecho, como he dicho antes, es muy poco. La celeridad con que el Parlamento ha actuado en esta materia realmente importante, como han dicho mis colegas, no ha sido respondida por el entusiasmo de la Comisión ni por el entusiasmo del Consejo. Un presidente de comisión muy importante dijo una vez que a la Comisión le pedía . La Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa y este Parlamento ha querido que así sea, pero tener este monopolio exige que estas iniciativas se exhiban, se planteen con coraje, sin temor, sin retraerse por el temor a que el Consejo no las pueda aprobar. Las iniciativas se lanzan, se empujan, se pelean, y será responsabilidad del Consejo ante la Comisión y ante este Parlamento si esas propuestas no llegan a feliz puerto. No ha sido este el caso. Lo que he contado en mi primera intervención es la historia de una degradación de la ambición desde las propuestas más absolutas a las medidas convencionales, a un paquete de medidas de las cuales sólo se cogen dos, que son las más modestas. Agradezco al señor Michel y le ruego que transmita al Comisario responsable mi agradecimiento por haber aceptado alguna enmienda, pero realmente me siento frustrado por lo que hemos discutido aquí."@ro18
"Verte mi, pán komisár Michel, oceňujem vašu láskavosť, že ste tu dnes s nami a zaoberáte sa témami, ktoré sú náročné vlastne pre kohokoľvek. Komisia žiadala, aby sme boli pohotoví, a my sme reagovali rýchlo. Výbor pre právne veci vydal svoje stanovisko načas a Výbor pre hospodárske a menové veci schválil správu, o ktorej dnes diskutujeme, v nezvyčajnom prejave jednomyseľnosti. Pán komisár, z poznámok, ktoré vám pripravil Výbor pre menové veci, ste nám prečítali návrhy, ktoré Rada prijala 1. decembra. Jej návrhy však nie sú práve tie, o ktorých tu teraz diskutujeme. Diskutujeme o niečom inom. Neprekvapuje ma, že nám povedali, čo zamýšľajú urobiť, pretože toho, čo už spravili, je – ako som už predtým povedal – málo. Entuziazmus Komisie ani Rady sa nevyrovná rýchlosti, akou Parlament reagoval na túto naozaj dôležitú otázku, ako už páni poslanci poznamenali. Veľmi významný predseda výboru kedysi povedal, že od Komisie očakáva ‘ ’ – odvahu, viac odvahy a vždy len odvahu. Komisia má v legislatívnych iniciatívach monopolné postavenie a tento Parlament to tak aj chcel, ale mať monopolné postavenie znamená, že iniciatívy treba predkladať a navrhovať odvážne a smelo, bez váhania zo strachu, že Rada ich nemusí prijať. Iniciatívy treba predkladať, treba ich presadzovať a bojovať za ne, a Rada sa bude musieť zodpovedať Komisii a Parlamentu, ak tieto návrhy nebudú úspešné. To však nie je náš prípad. Vo svojom prejave som popísal príbeh upadajúcej ambície od úplného návrhu až po obvyklé opatrenia, po balík opatrení, z ktorých sa vyberú len dve, tie najmiernejšie. Som vďačný pánovi Michelovi a chcel by som ho požiadať, aby odovzdal zodpovednému komisárovi moje poďakovanie za prijatie niekoľkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ale som skutočne znechutený našou diskusiou."@sk19
"Verjemite, gospod komisar Michel, cenim vašo prijaznost, da ste danes tukaj z nami in se ukvarjate s temami, ki so pravzaprav težke za vse. Komisija nas je prosila, naj pohitimo, in mi smo se tako odzvali. Odbor za pravne zadeve je pravočasno pripravil svoje mnenje in v redko videnem soglasju je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve potrdil poročilo, o katerem danes razpravljamo. Gospod komisar, prebrali ste nam predloge, ki jih je Svet sprejel 1. decembra iz zapiskov, ki so vam jih pripravili na Odboru za fiskalne zadeve. Ti predlogi pa niso točno tisti, o katerih tukaj razpravljamo. Razpravljamo o nečem drugem. Nisem presenečen, da so nam povedali, kaj nameravajo storiti, kajti v resnici so naredili zelo malo, kot sem povedal že prej. Hitrosti, s katero se je Parlament odzval na to res pomembno temo, kot so opozorili že moji kolegi poslanci, Komisija in Svet nista sledila z enakim navdušenjem. Zelo pomemben predsednik odbora je nekoč rekel, da od Komisije pričakuje „ drznost, več drznosti in vselej drznost. Komisija ima monopol nad zakonodajnimi pobudami in Parlament je hotel, da je temu tako, vendar pa ta monopol pomeni, da je treba pobude pripravljati in jih predstaviti drzno in brez strahu, ne da bi se bali, ali jih mogoče Svet ne bo potrdil. Pobude je treba predstaviti, potiskati naprej in se boriti zanje, Svet pa bo moral odgovarjati Komisiji in temu Parlamentu, če predlogi ne bodo uspešni. To se ni zgodilo. V prejšnjem govoru sem povedal zgodbo o vse manjši ambicioznosti, od najbolj absolutnih predlogov do klasičnih ukrepov in do svežnja ukrepov, iz katerega sta izbrana le dva najskromnejša. Hvaležen sem gospodu Michelu in ga prosim, da sporoči odgovornemu gospodu komisarju mojo zahvalo, ker je sprejel nekaj sprememb, vendar sem še vedno nejevoljen glede tega, o čemer smo tukaj razpravljali."@sl20
"Tro mig, kommissionsledamot Michel, jag uppskattar att ni hade vänligheten att komma hit i dag och tala om frågor som faktiskt är svåra för vem som helst. Kommissionen bad oss att vara snabba, och vi har svarat snabbt. Utskottet för rättsliga frågor har som sig bör yttrat sig i god tid, och utskottet för ekonomi och valutafrågor har med ovanligt stor enighet godkänt det betänkande vi diskuterar i dag. Herr kommissionsledamot, ni har läst upp de förslag som rådet antog den 1 december från de anteckningar som förbereddes åt er i skattekommittén. Dessa förslag är dock inte exakt vad vi diskuterar här. Vi diskuterar något annat. Det förvånar mig inte att de har talat om för oss vad de planerar att göra, eftersom det som de faktiskt gjort är mycket lite, vilket jag påpekade tidigare. Parlamentets snabba agerande i denna mycket viktiga fråga har inte, vilket mina kolleger har påpekat, mötts av någon motsvarande entusiasm varken i kommissionen eller i rådet. En mycket framstående utskottsordförande sade en gång att han förväntade sig ” ” från kommissionen – djärvhet, åter djärvhet och ännu mer djärvhet. Kommissionen har ensamrätt till lagstiftningsinitiativ, och parlamentet har velat ha det så, men att ha en sådan ensamrätt innebär att kommissionen måste lägga fram initiativen på ett djärvt och oförskräckt sätt, utan att hålla tillbaka av rädsla för att rådet inte ska godta dem. Kommissionen måste lansera, förespråka och kämpa för dessa initiativ, och rådet måste svara inför kommissionen och parlamentet om förslagen inte går igenom. Så har inte varit fallet. Det som jag beskrev tidigare i mitt tal var en skildring av en sjunkande ambition, från de mest radikala förslagen till konventionella åtgärder, till ett åtgärdspaket varifrån man har valt endast två åtgärder, de mest blygsamma av alla. Jag tackar Louis Michel och ber honom vidarebefordra mitt tack till den ansvarige kommissionsledamoten för de ändringsförslag han har godtagit, men dagens debatt har gjort mig mycket frustrerad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"de l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace”."3
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph