Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-03-Speech-3-255"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081203.19.3-255"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Pokud jde o zprávu o nástroji rychlé odpovědi na prudce rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (), jsem samozřejmě pro její přijetí, neboť pomoc rozvojovým zemím je v tomto ohledu nutná. Ovšem zároveň bych chtěl upozornit na to, že mezi příčinami krize uváděnými ve zprávě chybí podle mne příčiny mnohem důležitější, než je zvýšená spotřeba masa v Číně a Indii či sucho v Austrálii. Připomínám, že ceny potravin rostou i na teritoriu Evropské unie a je více než jasné, že za neustálým zdražováním stojí rostoucí ceny energií v přímé úměře zvyšující zisky nadnárodních energetických koncernů. Neoliberalismus, jenž se stal modlou veškeré politiky Evropské unie, vskutku nevyřeší problém dostatku potravin nikde na světě."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hvad angår betænkningen om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene (), mener jeg bestemt, at den bør vedtages, da udviklingslandene har brug for denne form for hjælp. Samtidig vil jeg dog påpege, at betænkningen blandt de mange årsager til krisen undlader at medtage én, som efter min mening er langt vigtigere end det øgede forbrug af kød i Kina og Indien eller tørken i Australien. Jeg minder Dem om, at fødevarepriserne også stiger i EU, og det er indlysende, at de konstante stigninger skyldes de stigende energipriser, der igen skyldes de multinationale energiselskabers stigende overskud. Nyliberalisme er blevet modellen for alle EU's politikker, men den vil i realiteten ikke løse fødevareproblemet noget sted i verden."@da2
"Ich bin eindeutig für die Verabschiedung des Berichts über eine Krisenreaktionsfazilität zur Bewältigung des drastischen Anstiegs der Nahrungsmittelpreise in Entwicklungsländern (), denn die Entwicklungsländer brauchen diese Art von Hilfe. Gleichzeitig möchte ich jedoch unterstreichen, dass der Bericht eine Ursache für die Krise nicht aufgreift, die meines Erachtens deutlich wichtiger ist als der zunehmende Fleischkonsum in China und Indien oder die Dürre in Australien. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Nahrungsmittelpreise auch in der Europäischen Union steigen, und es ist hinreichend bekannt, dass dieser konstante Anstieg auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen ist, die ihrerseits wiederum direkt mit den steigenden Profiten der multinationalen Energiekonzerne zusammenhängen. Die EU-Politik ist inzwischen in allen Bereichen durch das Modell des Neoliberalismus geprägt; das Problem der unzureichenden Nahrungsmittelversorgung wird dieser jedoch an keinem Ort der Welt lösen können."@de9
"Σχετικά με την έκθεση για τη διευκόλυνση της γρήγορης απόκρισης στις διογκούμενες τιμές τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (), υποστηρίζω αναμφίβολα την υιοθέτησή της, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται τέτοιου είδους βοήθεια. Παράλληλα, όμως, θα ήθελα να σημειώσω ότι η έκθεση δεν κατάφερε να συμπεριλάβει μεταξύ των αιτιών της κρίσης κάποιο που κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο σημαντικό από την αυξημένη κατανάλωση κρέατος στην Κίνα και την Ινδία ή τη ξηρασία στην Αυστραλία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι τιμές τροφίμων αυξάνονται επίσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πλήρως ξεκάθαρο ότι οι συνεχείς αυξήσεις οφείλονται στις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας οι οποίες με τη σειρά τους σχετίζονται άμεσα με τα αυξανόμενα κέρδη των πολυεθνικών εταιρειών ενέργειας. Ο νεοφιλελευθερισμός έγινε μοντέλο για όλες τις πολιτικές της ΕΕ αλλά στην πραγματικότητα δεν έλυσε το πρόβλημα της τροφικής επάρκειας ανά τον κόσμο."@el10
"Concerning the report on a facility for responding rapidly to soaring food prices in developing countries (), I am definitely in favour of its adoption, since developing countries need this kind of assistance. At the same time, though, I would like to point out that the report failed to include among the causes of the crisis one which in my view is far more important than the increased consumption of meat in China and India or the drought in Australia. I would remind you that food prices are also increasing within the European Union and it is abundantly clear that the constant increases are due to rising energy prices which in turn relate directly to the mounting profits of multinational energy firms. Neoliberalism has become the model for all of the EU’s policies, but in reality it will not solve the problem of food sufficiency anywhere in the world."@en4
"Respecto al informe sobre un mecanismo de respuesta rápida frente a la fuerte subida de los precios de los productos alimentos en los países en desarrollo (), estoy definitivamente a favor de su adopción, puesto que los países en desarrollo necesitan esta clase de ayuda. Al mismo tiempo, empero, quisiera señalar que el informe no ha incluido entre las causas de la crisis una que en mi opinión es mucho más importante que el consumo creciente de carne en China y la India o la sequía en Australia. Les recuerdo que los precios de los alimentos también están aumentando dentro de la Unión Europea y está perfectamente claro que los aumentos constantes son debido a los crecientes costes de la energía que a su vez se relacionan directamente con los ingentes beneficios de las empresas energéticas multinacionales. El neoliberalismo se ha convertido en el modelo para las políticas de toda la UE, pero en realidad no solucionará el problema de la suficiencia alimentaria en ningún lugar del mundo."@es21
"Ma pooldan kindlasti selle raporti vastuvõtmist, mis käsitleb rahastamisvahendi loomist kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades (), sest arengumaad vajavad sedalaadi abi. Samas sooviksin aga osutada sellele, et raportis ei ole ära märgitud üht kriisi põhjust, mis minu arvates on palju olulisem kui suurenenud lihatarbimine Hiinas ja Indias ning põud Austraalias. Tuletaksin teile meelde, et toiduainete hinnad tõusevad ka Euroopa Liidus ning on täiesti selge, et pidevate hinnatõusude põhjuseks on kasvav energiahind, mis omakorda on otseselt seotud rahvusvaheliste energiaettevõtete kerkiva kasumiga. Uusliberalism on saanud kõikide Euroopa Liidu tegevuskavade aluseks, kuid tegelikult ei lahenda see mitte kusagil maailmas toiduga varustamise probleemi."@et5
"Kannatan ehdottomasti rahoitusvälineen perustamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa laaditun mietinnön () hyväksymistä, koska kehitysmaat tarvitsevat tämänkaltaista apua. Samalla haluaisin kuitenkin huomauttaa, että mietinnössä on jätetty kriisin syiden joukosta pois yksi, jota itse pidän paljon tärkeämpänä kuin lihan kulutuksen lisääntymistä Kiinassa ja Intiassa tai Australian kuivuutta. Muistuttaisin teille, että elintarvikkeiden hinnat nousevat myös Euroopan unionissa, ja on täysin selvää, että jatkuvat hinnankorotukset johtuvat energiahintojen noususta, jolla on puolestaan suora yhteys monikansallisten energiayhtiöiden kasvaviin voittoihin. Uusliberalismista on tullut kaiken EU:n toiminnan malli, mutta todellisuudessa sillä ei ratkaista elintarviketurvaa missäänpäin maailmaa."@fi7
"Concernant le rapport sur une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (), je soutiens totalement son adoption, puisque les pays en développement ont besoin de ce type d’aide. Néanmoins, je souhaite souligner que le rapport ne mentionnait pas parmi les causes de la crise une raison qui me semble bien plus importante que l’augmentation de la consommation de viande en Chine et en Inde ou la sécheresse en Australie. Je vous rappelle que les prix alimentaires sont également en augmentation dans l’Union européenne et qu’il est totalement évident que les augmentations constantes sont dues à l’augmentation des prix de l’énergie, qui à leur tour sont directement liés à l’accroissement des profits des sociétés énergétiques multinationales. Le néolibéralisme est devenue le modèle pour toutes les politiques communautaires, mais en réalité, il ne règlera nulle part dans le monde le problème de la suffisance alimentaire."@fr8
"A fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszközről szóló jelentés tekintetében () egyértelműen támogatom annak elfogadását, mivel a fejlődő országoknak szükségük van ilyen jellegű segítségre. Ugyanakkor azonban szeretnék rámutatni arra, hogy a jelentés nem tér ki a válság okaira, ami véleményem szerint sokkal fontosabb, mint Kína és India fokozott húsfogyasztása vagy az ausztráliai aszály. Szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy az élelmiszerárak az Európai Unióban is emelkedtek, és a napnál is világosabb, hogy ez a folyamatos áremelkedés az emelkedő energiaáraknak tulajdonítható, ami viszont közvetlenül kapcsolódik a multinacionális energiacégek által felhalmozott nyereséghez. A neoliberalizmus az EU összes politikájának modelljévé vált, de a valóságban a világ egyetlen pontján sem oldja meg az élelmiszerhiány problémáját."@hu11
"Per quanto riguarda la relazione () sugli strumenti per fornire una risposta rapida all’impennata dei prezzi dei generi alimentari nei paesi in via di sviluppo , sono decisamente a favore della sua adozione, in quanto i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di questo tipo di assistenza. Allo stesso tempo, però, vorrei far notare che la relazione non include tra le cause della crisi un elemento che a mio avviso è assai più importante dell'aumento del consumo di carne in Cina e in India o della siccità in Australia. Vi ricordo che i prezzi alimentari sono in aumento anche all'interno dell'Unione europea ed è evidente che i rincari sono dovuti al continuo aumento dei prezzi dell'energia, che a loro volta, si riferiscono direttamente ai crescenti profitti delle imprese energetiche multinazionali. Il neoliberismo è diventato il modello per tutte le politiche dell'Unione europea, ma in realtà questo non risolverà il problema del fabbisogno alimentare nel mondo."@it12
"Kalbant apie pranešimą dėl greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonės (), tikrai pritariu jo priėmimui, nes besivystančioms šalims reikia tokios pagalbos. Tačiau kartu norėčiau pabrėžti, kad pranešime tarp krizės priežasčių nėra paminėta priežastis, kuris, mano nuomone, yra daug svarbesnė nei padidėjęs mėsos suvartojimas Kinijoje ir Indijoje ar sausra Australijoje. Primenu jums, kad maisto kainos didėja ir Europos Sąjungoje, akivaizdžiai aišku, kad nuolatinis augimas priklauso nuo energijos kainų kilimo, o tai savo ruožtu tiesiogiai siejasi su didėjančiu tarptautinių energetikos bendrovių pelnu. Neoliberalizmas tapo visos ES politikos pavyzdžiu, tačiau iš tiesų tai niekur pasaulyje neišspręs pakankamo maisto kiekio problemos."@lt14
"Kas attiecas uz ziņojumu par mhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20081203+ITEM-019+DOC+XML+V0//LV&language=LV" (), es noteikti esmu par tā apstiprināšanu, tā kā jaunattīstības valstīm ir nepieciešama šāda palīdzība. Tomēr tajā pašā laikā es vēlētos uzsvērt, ka ziņojumā starp citiem krīzes cēloņiem nebija iekļauts viens, pēc manām domām, daudz svarīgāks cēlonis nekā lielāks gaļas patēriņš Ķīnā un Indijā, vai sausums Austrālijā. Es gribētu jums atgādināt, ka pārtikas cenas aug arī Eiropas Savienībā, un ir pārpārēm skaidrs, ka pašreizējais pieaugums ir saistīts ar enerģijas cenu pieaugumu, kas, savukārt, tiešā veidā atsaucas uz daudznacionālo enerģijas uzņēmumu peļņas pieaugumu. Neoliberālisms ir kļuvis par modeli visiem ES politikas virzieniem, bet patiesībā tas nekur pasaulē neatrisinās pārtikas pietiekamības problēmu."@lv13
"Pokud jde o zprávu o nástroji rychlé odpovědi na prudce rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (), jsem samozřejmě pro její přijetí, neboť pomoc rozvojovým zemím je v tomto ohledu nutná. Ovšem zároveň bych chtěl upozornit na to, že mezi příčinami krize uváděnými ve zprávě chybí podle mne příčiny mnohem důležitější, než je zvýšená spotřeba masa v Číně a Indii či sucho v Austrálii. Připomínám, že ceny potravin rostou i na teritoriu Evropské unie a je více než jasné, že za neustálým zdražováním stojí rostoucí ceny energií v přímé úměře zvyšující zisky nadnárodních energetických koncernů. Neoliberalismus, jenž se stal modlou veškeré politiky Evropské unie, vskutku nevyřeší problém dostatku potravin nikde na světě."@mt15
"Ik ben uiteraard voor aanneming van het verslag over de snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden (), aangezien hulp aan ontwikkelingslanden op dit vlak onontbeerlijk is. Ik wil er echter tevens op wijzen dat er onder de in het verslag genoemde oorzaken van de crisis een nog veel belangrijke oorzaak geheel ontbreekt, namelijk de verhoging van de vleesconsumptie in China en India en de droogte in Australië. Tevens mag niet worden vergeten dat ook in de Europese Unie de voedselprijzen stijgen en dat deze voordurende prijsstijgingen veroorzaakt worden door de energieprijzen die recht evenredig aan de vette winsten van de multinationale energieconcerns stijgen. Het tot fetisj van het Europees beleid verworden neoliberalisme is echt niet in staat om waar dan ook ter wereld het voedseltekort op te lossen."@nl3
"Jeżeli idzie o sprawozdanie dotyczące instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (), zdecydowanie opowiadam się za jego przyjęciem, ponieważ kraje rozwijające się potrzebują tego rodzaju pomocy. Jednocześnie jednak chciałbym wskazać, że w omawianym sprawozdaniu wśród przyczyn kryzysu nie uwzględniono jednej przyczyny, która w mojej ocenie jest daleko ważniejsza niż zwiększone spożycie mięsa w Chinach i Indiach czy susza w Australii. Chciałbym państwu przypomnieć, że w Europie ceny żywności również rosną i aż nadto jasne jest, że stały wzrost tych cen wynika z rosnących cen energii, co z kolei ma związek z coraz większymi zyskami wielonarodowych firm energetycznych. Neoliberalizm staje się modelem dla wszystkich polityk UE, lecz w rzeczywistości nie rozwiązuje problemu wystarczającej ilości żywności na świecie."@pl16
"No que diz respeito ao relatório sobre uma facilidade de resposta rápida ao aumento dos preços dos produtos alimentares nos países em desenvolvimento (A6-0396-/2008), sou decididamente a favor da sua adopção, visto que estes países necessitam deste tipo de assistência. Contudo, gostaria, simultaneamente, de chamar a atenção para o facto de o relatório não incluir entre as causas da crise uma que, na minha opinião, é muito mais importante do que o aumento do consumo de carne na China e na Índia ou a seca na Austrália. Gostaria de vos lembrar que os preços dos produtos alimentares também estão a aumentar na União Europeia e é mais que óbvio que os aumentos constantes se devem ao aumento do preço da energia, que, por seu lado, está directamente relacionado com o aumento dos lucros das empresas multinacionais de energia. O neoliberalismo tornou-se o modelo para todas as políticas da UE, mas, na realidade, não resolverá o problema da suficiência de produtos alimentares seja onde for."@pt17
"Pokud jde o zprávu o nástroji rychlé odpovědi na prudce rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (), jsem samozřejmě pro její přijetí, neboť pomoc rozvojovým zemím je v tomto ohledu nutná. Ovšem zároveň bych chtěl upozornit na to, že mezi příčinami krize uváděnými ve zprávě chybí podle mne příčiny mnohem důležitější, než je zvýšená spotřeba masa v Číně a Indii či sucho v Austrálii. Připomínám, že ceny potravin rostou i na teritoriu Evropské unie a je více než jasné, že za neustálým zdražováním stojí rostoucí ceny energií v přímé úměře zvyšující zisky nadnárodních energetických koncernů. Neoliberalismus, jenž se stal modlou veškeré politiky Evropské unie, vskutku nevyřeší problém dostatku potravin nikde na světě."@ro18
"Pokiaľ ide o správu o nástroji rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách (), som, samozrejme, za jej prijatie, pretože pomoc rozvojovým krajinám je v tomto ohľade nevyhnutná. Zároveň by som ale chcel upozorniť na to, že medzi príčinami krízy uvedenými v správe podľa mňa chýba príčina omnoho dôležitejšia, ako je zvýšená spotreba mäsa v Číne a Indii, či sucho v Austrálii. Pripomínam, že ceny potravín rastú aj v Európskej únii a je viac než jasné, že za neustálym zdražovaním stoja rastúce ceny energií, ktoré v priamej úmere zvyšujú zisky nadnárodných energetických koncernov. Neoliberalizmus, ktorý sa stal modlou všetkých politík Európskej únie, naozaj nevyrieši problém dostatku potravín nikde na svete."@sk19
"Zagotovo sem za sprejem poročila o instrumentu za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju (), saj države v razvoju potrebujejo tovrstno pomoč. Hkrati pa bi rad opozoril, da v poročilu ni omenjen vzrok za krizo, ki je po mojem mnenju veliko bolj pomemben od večje porabe mesa na Kitajskem in v Indiji ali suše v Avstraliji. Naj vas spomnim, da cene hrane naraščajo tudi v Evropski uniji in več kot jasno je, da so stalna povečanja posledica naraščajočih cen energije, kar je po drugi strani neposredno povezano z vedno večjimi dobički multinacionalnih energetskih podjetij. Model za vse politike EU je neoliberalizem, ki pa v resnici nikjer na svetu ne bo rešil problema prehranske zadostnosti."@sl20
"Beträffande betänkandet om en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (), är jag definitivt för ett antagande, eftersom utvecklingsländerna behöver den här typen av hjälp. Samtidigt vill jag dock påpeka att det bland de orsaker till krisen som nämns i betänkandet saknas en orsak som jag anser är mycket viktigare än den ökade köttkonsumtionen i Kina och Indien eller torkan i Australien. Jag vill påminna er om att livsmedelspriserna även ökar inom EU och att det är helt uppenbart att den ständiga ökningen beror på stigande energipriser som i sin tur direkt beror på de multinationella energibolagens stigande vinster. Nyliberalismen har blivit en modell för all EU-politik, men i själva verket kommer den inte att lösa problemet med livsmedelsförsörjningen någonstans i världen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph