Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-03-Speech-3-231"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081203.19.3-231"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the food facility began as a proposal from the Commission, in the light of the rising food prices that provoked riots in some countries, to use EUR 1 billion in leftover agricultural subsidy money to relieve the situation in developing countries through agricultural inputs and emergency safety nets. The money was, in this form, expected to be wholly additional to existing development funds. Now, five months later, we have our billion, but it is in an entirely different form than that originally envisaged. Two Fridays ago, I attended the budget conciliation meeting, with my colleagues from the Committee on Budgets and the Council, where we were finally able to reach a compromise over the funding of the food facility regulation. The last sticking points were then ironed out on the following Monday at a trialogue between Parliament, Commission and Council. The final compromise funding looks like this: EUR 1 billion to be financed over a period of three years, 2008-2010, via the flexibility instrument accounting for EUR 420 million; redeployment, with Heading 4, ‘External actions’, giving another EUR 240 million; and the increase of the emergency aid reserve by EUR 240 million for 2008. This increase requires a revision of the interinstitutional agreement. This amount is additional to another EUR 100 million used from the existing emergency aid reserve. As the emergency aid reserve is made up of contributions by the Member States, the top-up of funding will only be additional if the Member States do not compensate for their contributions by a corresponding reduction of the national budgets. It has been suggested that there are noises of dissatisfaction from the Committee on Foreign Affairs and others about the part-financing of this from the Stability Fund. The Foreign Affairs Committee may be unhappy about this but it was probably about the best deal that could be done in the circumstances. Although I support the compromise we have now reached, I have made a point of mentioning the shortcomings of the process and the outcome, both in the interests of honesty and to highlight – as I have done on previous occasions – the ludicrous situation where governments across the globe are producing multiple billions of dollars to bail out banks but have to search their souls to find, between 27 Member States and the budget of this Union, EUR 1 billion for the poorest people in the world. I think we have done the best we could have done in a hundred days. We have found the money and we have put the regulation together, but it is not a totally additional billion. The content of this report includes the fact that the compromise text has already been accepted by all Member States in COREPER, and that essential elements from my report and the amendments from my colleagues on the Committee on Development are in it. The regulation is limited in time. It now runs until the end of 2010. It concentrates on tackling the short-term crisis; its objectives are to boost agricultural production. It opposes the dispersion of funds by confining its use to a limited list of high-priority countries. It also widens the scope of possible implementing organisations and ensures parliamentary accountability. There are two statements appended to the regulation which help to ensure its proper implementation. At the end of the day, I think we have done the best we can between Council, Parliament and Commission. We have done it in a hundred days. We have brought the law before Parliament. We will vote on it tomorrow. It is already agreed. We have found the money. I would like, in that context, to pay tribute to the cooperation we received from the Council and the Commission, particularly from Commissioner Michel, who really did want this money to be additional. I would also like to thank the secretariat of the Development Committee, particularly Guido Van Hecken and Anne McLauchlan and to thank, in my office, Eoin Ó Seanáin and Oliver O’Callaghan, who were very helpful in all of this. I think at the end of the day that it is a good day’s work and the best we could have done."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, potravinový nástroj se zrodil jako návrh Komise, aby s ohledem na rostoucí ceny potravin, jež v některých zemích vyvolaly nepokoje, byla 1 miliarda EUR z nevyčerpaných peněžních prostředků určených na zemědělské dotace použita ke zmírnění situace v rozvojových zemích prostřednictvím zemědělských vstupů a mimořádných bezpečnostních sítí. Očekávalo se, že v tomto formátu půjde v plném rozsahu o dodatečné finanční prostředky, vynaložené navíc k již existujícím rozvojovým fondům. Nyní, po pěti měsících, sice máme svou miliardu, ale ve zcela jiném formátu, než se původně předpokládalo. Předminulý pátek jsem se zúčastnil dohodovacího jednání o rozpočtu se svými kolegy z Rozpočtového výboru a z Rady, kde jsme konečně dokázali dosáhnout kompromisu v otázce nařízení o financování tohoto potravinového nástroje. Poslední sporné body pak byly vyřešeny následující pondělí během trialogu mezi Parlamentem, Komisí a Radou. Konečné kompromisní financování vypadá takto: 1 miliarda EUR bude uvolněna v období tří let 2008-2010, a to prostřednictvím nástroje pro flexibilitu v částce 420 milionů EUR; přerozdělením v rámci okruhu 4, vnější činnosti, získáme dalších 240 milionů EUR; a navýšením rezervy pro mimořádnou pomoc v roce 2008 o 240 milionů EUR. Toto navýšení vyžaduje revizi interinstitucionální dohody. Uvedená částka bude doplněna o dalších 100 milionů EUR ze stávající rezervy pro mimořádnou pomoc. Jelikož rezervu pro mimořádnou pomoc tvoří příspěvky členských států, při jejím navýšení půjde o dodatečné prostředky jen tehdy, nebudou-li členské státy své příspěvky kompenzovat příslušným snížením vnitrostátních rozpočtů. Bylo konstatováno, že zazněly výhrady z Výboru pro zahraniční věci a dalších výborů týkající se dílčího financování z fondu stability. Výboru pro zahraniční věci se to možná nelíbí, ale za současných okolností to bylo pravděpodobně nejlepší řešení, jakého bylo možné dosáhnout. Kompromis, jehož jsme nyní dosáhli, podporuji, přesto jsem se však zmínil o nedostatcích tohoto postupu a jeho výsledku, v zájmu poctivosti a – jak jsem to učinil již při předchozích příležitostech – abych poukázal na absurdní situaci, kdy vlády na celém světě vynakládají miliardy a miliardy dolarů, aby vykoupily banky, ale mají problémy najít u 27 členských států a v rozpočtu Unie 1 miliardu EUR pro nejchudší lidi světa. Myslím, že jsme udělali maximum, jehož bylo možné za sto dní dosáhnout. Našli jsme finanční prostředky a připravili jsme nařízení, ve skutečnosti se však nejedná o celou miliardu navíc. Ve zprávě se uvádí, že kompromisní text byl již schválen všemi členskými státy v COREPER a že jsou v něm zahrnuty nejdůležitější prvky z mé zprávy a změny navržené kolegy z Výboru pro rozvoj. Platnost nařízení je časově omezena. Prozatím platí do konce roku 2010. Zaměřuje se na řešení krátkodobé krize; jeho cílem je podpora zemědělské výroby. Brání rozptýlení financí tím, že omezuje jejich použití na určitý počet nejpotřebnějších zemí. Rozšiřuje také okruh možných distribučních organizací a zajišťuje parlamentní kontrolu čerpání. K nařízení jsou přiloženy dvě zprávy, jež pomáhají zajistit jeho správné provádění. Nakonec si tedy myslím, že jsme – Rada, Parlament a Komise – udělali vše, co bylo možné. Udělali jsme to za sto dní. Předložili jsme tento právní předpis Parlamentu. Zítra o něm budeme hlasovat. Již jsme se na něm shodli. Sehnali jsme peníze. Chtěl bych v této souvislosti ocenit spolupráci, kterou nám poskytla Rada a Komise, a zejména komisař Michel, který skutečně chtěl, aby to byly finanční prostředky vynaložené navíc. Chtěl bych také poděkovat sekretariátu Výboru pro rozvoj, zejména panu Van Heckenovi a paní McLauchlanové, a paní Ó Seanáinové a panu O´Callaghanovi z mé kanceláře, kteří s tím vším velmi pomohli. Při zpětném pohledu se mi zdá, že je to dobře odvedená práce a to nejlepší, čeho jsme mohli dosáhnout."@cs1
"Hr. formand! Fødevarefaciliteten begyndte som et forslag fra Kommissionen på baggrund af de stigende fødevarepriser, som fremprovokerede opstande i visse lande, om at bruge 1 mia. EUR af den resterende landbrugsstøtte til at afhjælpe situationen i udviklingslandene gennem rå- og hjælpestoffer og sikkerhedsnetforanstaltninger. Det forventedes, at pengene i denne form fuldstændig var i tillæg til eksisterende udviklingsmidler. Nu, fem måneder senere, har vi vores milliard, men det er i en helt anden form end oprindelig forventet. Forrige fredag deltog jeg i et forligsmøde om budgettet med mine kolleger fra Budgetudvalget og Rådet, hvor vi endelig nåede frem til en kompromisaftale om finansieringen af forordningen om fødevarefaciliteten. Der blev opnået enighed om de sidste udestående punkter den efterfølgende mandag på et trepartsmøde mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet. Den endelige kompromisfinansiering ser sådan ud: 1 mia. EUR finansieres over en periode på tre år, 2008-2010, via fleksibilitetsinstrumentet, som tegner sig for 420 mio. EUR; omlægning under udgiftsområde 4, "Eksterne foranstaltninger", som giver endnu 240 mio. EUR; udvidelse af nødhjælpsreserven med 240 mio. EUR for 2008. Denne udvidelse kræver en revision af den interninstitutionelle aftale. Dette beløb er i tillæg til endnu 100 mio. EUR, der bruges af den eksisterende nødhjælpsreserve. Da nødhjælpsreserven består af bidrag fra medlemsstaterne, vil den nye finansiering kun være ekstra, hvis medlemsstaterne ikke kompenserer for deres bidrag ved en tilsvarende reduktion af de nationale budgetter. Det er blevet antydet, at der er utilfredshed i bl.a. Udenrigsudvalget om delfinansieringen af dette fra Stabilitetsfonden. Udenrigsudvalget er muligvis utilfreds med dette, men dette var sandsynligvis noget nær den bedste aftale, vi kunne opnå under de gældende omstændigheder. Selv om jeg støtter det kompromis, vi nu har opnået, er det vigtigt for mig at nævne manglerne i processen og resultatet af hensyn til både ærlighed og klarhed – som jeg tidligere har gjort det – den groteske situation, hvor regeringer i hele verden yder milliarder af dollar for at redde bankerne, men skal lede dybt og længe i de 27 medlemsstaters og EU's budgetter for at finde 1 mia. EUR til de fattigste mennesker i verden. Jeg tror, vi har gjort det så godt, vi kunne på 100 dage. Vi har fundet pengene, og vi har sat forordningen sammen, men det er ikke en helt ekstra milliard. Det anføres bl.a. i denne betænkning, at kompromisteksten allerede er godkendt af alle medlemsstater i COREPER, og at de vigtigste elementer fra min betænkning og ændringsforslagene fra mine kolleger i Udviklingsudvalget er medtaget i den. Forordningen er tidsbegrænset. Den gælder nu indtil udgangen af 2010. Den fokuserer på at overvinde den kortsigtede krise. Dens målsætninger er at sætte skub i landbrugsproduktionen. Den opponerer mod spredningen af midler ved at begrænse dens anvendelse til en begrænset liste over højt prioriterede lande. Den udvider også omfanget af mulige gennemførelsesorganisationer og sikrer parlamentarisk ansvarlighed. Der er føjet to begrundelser til forordningen, som vil bidrage til at sikre dens korrekte gennemførelse. Når alt kommer til alt, har vi efter min mening gjort vores bedste i samarbejdet mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen. Vi har gjort det på 100 dage. Vi har fremlagt retsakten for Parlamentet. Vi vil stemme om den i morgen. Det er allerede aftalt. Vi har fundet pengene. Jeg vil i den forbindelse rose det samarbejde, vi har haft med Rådet og Kommissionen, navnlig kommissær Michel, der virkelig ønsker, at disse penge skal være ekstra. Jeg vil også gerne takke Udviklingsudvalgets sekretariat, navnlig Guido Van Hecken og Anne McLauchlan, og mit kontor, Eoin Ó Seanáin og Oliver O’Callaghan, som har været meget hjælpsomme i hele denne proces. Vi har, når alt kommer til alt, gjort det godt stykke arbejde og det bedste, vi havde mulighed for."@da2
"Herr Präsident! Die Nahrungsmittelfazilität hat ihren Ursprung in einem Vorschlag der Kommission, den diese angesichts steigender Nahrungsmittelpreise und den daraufhin in einigen Ländern ausgebrochenen Unruhen einbrachte. Die Idee bestand darin, eine Milliarde Euro aus überschüssigen Agrarsubventionsgeldern zu verwenden, um die Situation in Entwicklungsländern mittels Finanzleistungen für die Landwirtschaft und Sicherheitsnetzen für Notfälle zu entschärfen. Alle Hilfsgelder sollten in dieser Form zusätzlich zu den existierenden Entwicklungsgeldern fließen. Nun, fünf Monate später, haben wir zwar unsere benötigte Milliarde zur Verfügung, aber in einer völlig anderen Form, als wir es uns ursprünglich vorgestellt hatten. Am Freitag vor zwei Wochen nahm ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen des Haushaltsausschusses und des Rates am Haushaltskonzertierungstreffen teil. Dort konnten wir in Bezug auf die Finanzierung der Nahrungsmittelfazilität schließlich einen Kompromiss erzielen. Die letzten Knackpunkte wurden dann noch am folgenden Montag bei einem Trilog zwischen Parlament, Kommission und Rat geklärt. Die abschließende Kompromissfinanzierung sieht wie folgt aus: Eine Milliarde Euro werden über einen Zeitrahmen von drei Jahren, 2008-2010, über das Flexibilitätsinstrument in Höhe von 420 Millionen Euro finanziert; eine Umschichtung gemäß Rubrik 4, „Externe Maßnahmen“, über weitere 240 Millionen Euro sowie eine Erhöhung der Nothilfereserve um 240 Millionen Euro für 2008. Diese Erhöhung erfordert eine Überprüfung der interinstitutionellen Vereinbarung. Dieser Betrag fließt zusätzlich zu weiteren 100 Millionen Euro, die aus der vorhandenen Nothilfereserve verwendet werden. Da die Nothilfereserve aus Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert wird, stellt die zusätzliche Finanzierung nur dann einen Zusatz dar, wenn die Mitgliedstaaten ihre Beiträge nicht durch eine entsprechende Kürzung ihrer nationalen Haushalte ausgleichen. Es war zu hören, dass vom Ausschuss für außenpolitische Angelegenheiten und von anderer Seite Unzufriedenheit geäußert wurde über die Teilfinanzierung dieser Maßnahme aus dem Stabilitätsfonds. Der Auswärtige Ausschuss mag hierüber vielleicht unzufrieden sein, aber es war wahrscheinlich das unter den gegebenen Umständen bestmögliche Vorgehen. Obwohl ich den Kompromiss, den wir nun erreicht haben, unterstütze, habe ich gleichwohl auf die Mängel des Verfahrens und des Ergebnisses hingewiesen, sowohl im Interesse der Ehrlichkeit als auch, um auf die groteske Situation hinzuweisen - wie ich es bereits bei früheren Gelegenheiten getan habe -, dass Regierungen auf der ganzen Welt etliche Milliarden Dollar für die Rettung von Banken aufwenden, aber sich die Hacken ablaufen müssen, um bei den 27 Mitgliedstaaten und im Unionshaushalt 1 Milliarde Euro für die Ärmsten dieser Welt zusammenzubringen. Ich denke, wir haben in diesen 100 Tagen getan, was wir konnten. Wir haben die erforderlichen Mittel zusammengebracht, und wir haben die Verordnung formuliert, allerdings haben wir es nicht geschafft, eine ganze Milliarde zusätzlicher Mittel zusammenzubringen. Der Inhalt dieses Berichts umfasst die Tatsache, dass der Kompromisstext bereits durch sämtliche im COREPER vertretenen Mitgliedstaaten angenommen worden ist und wesentliche Elemente aus meinem Bericht sowie die Änderungsanträge meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Entwicklungsausschuss ebenfalls berücksichtigt worden sind. Die Verordnung ist befristet. Sie gilt nun bis Ende 2010. Sie konzentriert sich auf Maßnahmen zur Begegnung der akuten Krise. Ihr Ziel ist die Ankurbelung der Agrarproduktion. Die Verordnung wirkt der Zerstreuung von Mitteln entgegen, indem sie deren Einsatz auf eine begrenzte Zahl priorisierter Länder beschränkt. Sie erweitert außerdem den Rahmen möglicher Organisationen zur Umsetzung und sorgt für die parlamentarische Kontrolle. Der Verordnung angehängt sind zwei Stellungnahmen, die zu einer ordnungsgemäßen Umsetzung beitragen sollen. Als Fazit, so denke ich, kann festgehalten werden, dass wir zwischen Rat, Parlament und Kommission unser Bestes getan haben. Wir haben dieses Ergebnis innerhalb von hundert Tagen erreicht. Wir haben den Gesetzesentwurf dem Parlament vorgelegt. Morgen werden wir darüber abstimmen. Die Zustimmung ist bereits gesichert. Und wir haben die benötigten Mittel aufbringen können. In diesem Zusammenhang möchte ich meinen Dank aussprechen für die Kooperation, die uns seitens des Rates und der Kommission, insbesondere durch Kommissar Michel, gewährt worden ist. Letzterer hat sich wirklich sehr dafür eingesetzt, dass diese Mittel auch tatsächlich zusätzlich aufgebracht werden. Ich möchte außerdem dem Sekretariat des Entwicklungsausschusses danken, insbesondere Guido Van Hecken und Anne McLauchlan, sowie meinen Büromitarbeitern Eoin Ó Seanáin und Oliver O’Callaghan, die bei all dem sehr hilfreich waren. Ich denke, im Endeffekt haben wir viel geleistet und die bestmögliche Arbeit vorgelegt."@de9,9
"Κύριε Πρόεδρε, η ποιότητα τροφίμων άρχισε ως πρόταση από την Επιτροπή, εν όψει της αύξησης των τιμών των τροφίμων που προκάλεσε διαμάχες σε μερικές χώρες, για τη χρήση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε εναπομείναντα χρήματα γεωργικής επιδότησης για την ανακούφιση της κατάστασης σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω γεωργικών εισροών και δικτύων ασφαλείας έκτακτης ανάγκης. Τα χρήματα, σε αυτή τη μορφή, αναμένονταν να είναι επιπρόσθετα στις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις ανάπτυξης. Τώρα, πέντε μήνες μετά, έχουμε το δισεκατομμύριό μας αλλά είναι σε εντελώς διαφορετική μορφή από την αναμενόμενη. Πριν δυο Παρασκευές, παρευρέθηκα στη συνάντηση συμβιβασμού προϋπολογισμού με τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή για Προϋπολογισμούς και το Συμβούλιο, όπου μπορέσαμε τελικά να πετύχουμε ένα συμβιβασμό για τη χρηματοδότηση του κανονισμού διευκόλυνσης τροφίμων. Τα τελευταία σημεία κολλήματος αντιμετωπίστηκαν την ακόλουθη Δευτέρα σε διάλογο ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η χρηματοδότηση του τελικού συμβιβασμού είναι ως εξής: 1 δισεκατομμύριο ευρώ προς χρηματοδότηση για μια περίοδο τριών ετών, 2008-2010, μέσω της ιδρυτικής πράξης ευελιξίας που δικαιολογεί 420 εκατομμύρια ευρώ, ανακατανομή, με Επικεφαλίδα 4, «Εξωτερικές πράξεις», δίνοντας άλλα 240 εκατομμύρια ευρώ, και την αύξηση του αποθέματος συνδρομής έκτακτης ανάγκης κατά 240 εκατομμύρια ευρώ για το 2008. Αυτή η αύξηση απαιτεί την αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας. Αυτό το ποσό είναι επιπρόσθετο σε άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν από το υπάρχον αποθεματικό συνδρομής έκτακτης ανάγκης. Καθώς το αποθεματικό συνδρομής έκτακτης ανάγκης αποτελείται από συνεισφορές από τα Κράτη Μέλη, η πλήρωση της χρηματοδότησης θα είναι επιπρόσθετη μόνο εάν τα Κράτη Μέλη δεν αποζημιώσουν για τις συνεισφορές τους κατά την αντίστοιχη μείωση των εθνικών προϋπολογισμών. Έχει υπονοηθεί ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από την Επιτροπή για Εξωτερικές Υποθέσεις και άλλα για μερική χρηματοδότηση αυτού από το Ταμείο Σταθερότητας. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μπορεί να είναι δυσαρεστημένη σχετικά με αυτό αλλά ίσως να ήταν η καλύτερη συμφωνία που μπορούσε να γίνει υπό αυτές τις καταστάσεις. Παρότι στηρίζω το συμβιβασμό που επιτεύξαμε, θέσαμε ένα σημείο αναφοράς των μειονεκτημάτων της διαδικασίας και του αποτελέσματος, προς όφελος της τιμιότητας και για να τονίσω, όπως έχω κάνει και σε προηγούμενες περιστάσεις, τη φαιδρή κατάσταση όπου οι κυβερνήσεις παγκοσμίως παράγουν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για παροχή εγγυήσεων σε τράπεζες που πρέπει όμως να ερευνήσουν για να βρουν, μεταξύ 27 κρατών μελών και το προϋπολογισμό αυτής της Ένωσης, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τους άπορους του κόσμου. Πιστεύω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε μέσα σε εκατό ημέρες. Βρήκαμε χρήματα και θεσπίσαμε τον κανονισμό αλλά δεν είναι ακριβώς ένα πρόσθετο δισεκατομμύριο. Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης περιλαμβάνει το γεγονός ότι το κείμενο συμβιβασμού έχει ήδη γίνει δεκτό από όλα τα κράτη μέλη στην Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER), και ότι τα βασικά στοιχεία από την έκθεσή μου και τοι τροπολογίες από τους συναδέλφους στην Επιτροπή για την Ανάπτυξη είναι εντός. Ο κανονισμός είναι χρονικά περιορισμένος. Τώρα λειτουργεί μέχρι το τέλος του 2010. Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της βραχυπρόθεσμης κρίσης. Οι στόχοι είναι η ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής. Αντιτίθεται στην εξάπλωση των κεφαλαίων, περιορίζοντας τη χρήση του σε μια περιορισμένη λίστα χωρών πρώτης προτεραιότητας. Επίσης, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής πιθανών οργανισμών εκτέλεσης και διασφαλίζει την κοινοβουλευτική ευθύνη. Υπάρχουν δυο δηλώσεις συνημμένες στον κανονισμό που θα βοηθήσει στη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής. Στο τέλος της ημέρας, πιστεύω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Το πραγματοποιήσαμε σε εκατό ημέρες. Θέσαμε το νόμο ενώπιον του Κοινοβουλίου. Θα ψηφίσουμε για αυτό αύριο. Έχει ήδη συμφωνηθεί. Βρήκαμε τα χρήματα. Θα ήθελα, σε αυτό το πλαίσιο, να τιμήσω τη συνεργασία που λάβαμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ειδικά από τον Επίτροπο Michel, ο οποίος ήθελε όντως αυτά τα χρήματα να είναι πρόσθετα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής Ανάπτυξης, ειδικά τον Guido Van Hecken και την Anne McLauchlan και να ευχαριστήσω, κατά τη θητεία μου, τον Eoin Ó Seanáin και τον Oliver O’Callaghan, που βοήθησαν πάρα πολύ σε όλα αυτά. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας ότι το έργο ήταν καλό και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε."@el10
"Señor Presidente, el mecanismo alimentario comenzó como una oferta de la Comisión, teniendo en cuenta los precios de los alimentos que provocaron disturbios en algunos países, para utilizar 1 000 millones de euros en subsidios agrícolas añadidos para aliviar la situación de los países en desarrollo a través de aportaciones agrícolas y de redes de seguridad para emergencias. Se esperaba que el dinero, de esta forma, fuera enteramente añadido a los fondos de desarrollo existentes. Ahora, cinco meses después, tenemos nuestros 1 000 millones, pero de una forma totalmente distinta a la considerada originalmente. Hace dos viernes, asistí a la reunión de concertación presupuestaria, con mis colegas de la Comisión de Presupuestos y del Consejo, donde fuimos capaces finalmente de alcanzar un compromiso sobre la financiación de la regulación del mecanismo alimentario. Los últimos puntos de fricción entonces fueron resueltos el lunes siguiente en un diálogo a tres bandas entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo El compromiso final sobre la financiación es como sigue: 1 000 millones de euros que se financiarán durante un plazo de tres años, 2008-2010 con el Instrumento de Flexibilidad que representa 420 millones de euros; la redistribución dentro de la rúbrica 4, «Acciones externas», que proporcionan otros 240 millones de euros; y el aumento de la reserva para ayuda de emergencia por el importe de 240 millones de euros para 2008. Este aumento requiere una revisión del Acuerdo Interinstitucional. Esta cantidad se añade a otros 100 millones de euros usados de la reserva existente para ayuda de emergencia. Puesto que la reserva de ayuda de emergencia está compuesta por contribuciones de los Estados miembros, la ampliación de la financiación solamente será adicional si los Estados miembros no compensan sus contribuciones con la correspondiente reducción de los presupuestos nacionales. Se ha sugerido que hay voces de descontento provenientes de la Comisión de Asuntos Exteriores y otras acerca de la financiación parcial de este asunto por parte del Fondo de Estabilidad. La Comisión de Asuntos Exteriores puede estar insatisfecha respecto a este asunto pero probablemente era el mejor acuerdo que se podía conseguir dadas las circunstancias. Aunque apoyo el compromiso hemos alcanzado, me he encargado de mencionar los defectos del proceso y del resultado, tanto en interés de la honradez como para destacar —como he hecho en ocasiones anteriores— la absurda situación en la que los gobiernos de todo el mundo están produciendo miles de millones de dólares para rescatar a los bancos pero tienen que buscar sus almas para encontrar, entre los 27 Estados miembros y el presupuesto de esta Unión, 1 000 millones de euros para la gente más pobre del mundo. Pienso que hemos hecho lo mejor que podíamos hacer en cien días. Hemos encontrado que el dinero y hemos reunido la regulación, pero no son 1 000 millones totalmente adicionales. El contenido de este informe incluye el hecho de que el texto transaccional ha sido aceptado ya por todos los Estados miembros en el Coreper, y los elementos esenciales de mi informe y de las enmiendas de mis colegas de la Comisión de Desarrollo se encuentran en él. La regulación está limitada en el tiempo. Ahora está vigente hasta finales de 2010. Se concentra en abordar la crisis a corto plazo; sus objetivos son impulsar la producción agrícola. Se opone a la dispersión de fondos confinando su uso a una lista limitada de países prioritarios. También amplía el alcance de posibles organizaciones ejecutivas y asegura la responsabilidad parlamentaria. Hay dos declaraciones añadidas a la regulación que ayudan a asegurar una implementación apropiada. A fin de cuentas, pienso que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Lo hemos hecho en cien días. Hemos traído la ley al Parlamento. Votaremos sobre ella mañana. Se ha acordado ya así. Hemos encontrado el dinero. Quisiera, en ese contexto, rendir tributo a la cooperación que hemos recibido por parte del Consejo y de la Comisión, particularmente del Comisario Michel, quien realmente quería que este dinero fuera adicional. También quisiera agradecer a la Secretaría de la Comisión de Desarrollo, particularmente a Guido Van Hecken y a Anne McLauchlan y agradecer, de mi oficina, a Eoin Ó Seanáin a y Oliverio O'Callaghan, que fueron de suma utilidad en este asunto Pienso a fin de cuentas que ha sido un gran trabajo y lo mejor que podíamos hacer."@es21
"Austatud juhataja! Toiduainete rahastamisvahend sai alguse mõningates riikides rahutusi esile kutsunud toiduainehindade tõusu taustal tehtud komisjoni ettepanekust kasutada põllumajandustoetustest üle jäänud miljardit eurot selleks, et leevendada arengumaades valitsevat olukorda põllumajandusliku tooraine ja turvavõrgu abil. Sellisel kujul pidi tegemist olema üksnes lisarahaga seniste arengufondide täienduseks. Nüüd, viis kuud hiljem, on meil see miljard olemas, kuid täiesti teistsugusel kujul, kui algselt kavandatud. Üle-eelmisel reedel osalesin koos kolleegidega eelarvekomisjonist ja nõukogust eelarveteemalisel lepituskohtumisel, kus suutsime lõpuks jõuda toiduainete rahastamisvahendit käsitleva määruse suhtes kompromissile. Viimased erimeelsused siluti siis sellele järgnenud esmaspäeval Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu kolmepoolsel kohtumisel. Rahastamist puudutav lõplik kompromiss on järgmine: üks miljard eurot antakse kolmeaastaseks ajavahemikuks, aastateks 2008–2010; seda tehakse paindlikkusvahendi kaudu 420 miljoni euro suuruses summas, ümberpaigutamisest eelarverubriiki 4 „Välistegevus” antakse veel 240 miljonit ja 2008. aasta hädaabi reservi suurendatakse 240 miljoni euro võrra. Suurendamiseks on vaja läbi vaadata institutsioonidevaheline kokkulepe. See summa on täienduseks sajale miljonile eurole, mis võetakse kasutusse olemasolevast hädaabi reservist. Et hädaabi reserv moodustub liikmesriikide osamaksetest, loetakse juurdemakstavat osa lisasummaks üksnes siis, kui liikmesriigid ei kompenseeri oma osamakseid riigieelarve vastava vähendamisega. On vihjatud, et väliskomisjonis ja ka mujal ollakse rahuolematud selle rahastamisvahendi osalise rahastamise pärast stabiilsusfondist. See võib väliskomisjoni kurvastada, kuid tõenäoliselt oli see antud oludes parim võimalik lahendus. Kuigi ma toetan saavutatud kompromissi, pean mainima puudujääke nii töö käigus kui ka tulemustes, et olla aus ja rõhutada, nagu ma varasematelgi kordadel olen teinud, kentsakat olukorda, kus kogu maailma riikide valitsused leiavad pankade päästmiseks mitmeid miljardeid dollareid, ent 27 liikmesriiki peavad enda ja Euroopa Liidu eelarvest tikutulega otsima üht miljardit eurot, et aidata maailma vaeseid. Minu arvates oleme saavutanud parima, mida on saja päevaga võimalik saavutada. Leidsime selle summa ja koostasime määruse, kuid see ei ole täielikult lisamiljard. Käesolevas raportis sisaldub tõsiasi, et kompromissteksti on alaliste esindajate komitees heaks kiitnud juba kõik liikmesriigid ning see sisaldab minu raportist pärit olulisi punkte ja arengukomisjoni kuuluvate kolleegide muudatusettepanekuid. Määrus on ajaliselt piiratud. Praeguse seisuga kehtib see 2010. aasta lõpuni. Määruses keskendutakse lühiajalisele kriisile, selle eesmärk on suurendada põllumajandustootmist. Määruses ei pooldata summade hajutamist, vaid selle kohaldamisel piirdutakse üksnes piiratud arvu esmatähtsate riikidega. Samuti laiendatakse sellega võimalike rakendusorganisatsioonide tegevusulatust ja tagatakse parlamendi tasandi aruandekohustus. Määrusele on lisatud kaks avaldust, mis aitavad tagada selle nõuetekohase rakendamise. Seda kõike arvesse võttes leian, et oleme nõukogus, Euroopa Parlamendis ja komisjonis andnud endast parima. Tegime seda saja päevaga. Tõime õigusakti Euroopa Parlamendi ette. Me hääletame seda homme. Kokkulepe on juba saavutatud. Oleme raha juba leidnud. Seepärast soovin kiita koostööd, mida nõukogu ja komisjon meiega tegid, eriti volinik Michel, kes tõepoolest tahtis, et see oleks lisaraha. Samuti tahaksin tänada arengukomisjoni sekretariaati, eeskätt Guido Van Heckenit ja Anne McLauchlanit ning oma töötajaid Eoin Ó Seanáini ja Oliver O’Callaghani, kes olid kõiges väga abivalmid. Usun, et kokkuvõttes oleme teinud head tööd ja et see on parim, mida me teha saime."@et5
"Arvoisa puhemies, elintarvikerahoitusväline oli alun perin komission ehdotus, jonka taustalla oli tieto elintarvikkeiden hinnannousun joissakin maissa aiheuttamista mellakoista. Ajatuksena oli käyttää miljardi euroa maataloustuista ylijäänyttä rahaa kehitysmaiden tilanteen helpottamiseen parantamalla maatalouden tuotantopanosten saatavuutta ja luomalla turvaverkkoja kaikkein köyhimmille. Rahoituksen oli tarkoitus olla kokonaisuudessaan olemassa olevia kehitysyhteistyötoimia täydentävää. Nyt viisi kuukautta myöhemmin meillä on koossa miljardi euroa, mutta kokonaan eri muodossa kuin alun perin suunniteltiin. Kaksi viikkoa sitten perjantaina osallistuin budjettivaliokunnan jäsenten ja neuvoston kanssa talousarviota koskevaan neuvotteluun, jossa saimme lopulta aikaan kompromissin elintarvikkeita koskevan rahoitusvälineen rahoituksesta. Viimeiset kiistakohdat saatiin ratkaistua seuraavana maanantaina parlamentin, komission ja neuvoston kolmikantaneuvotteluissa. Rahoitusta koskevan kompromissin lopullinen tulos näyttää tältä: miljardi euroa, jotka on tarkoitus rahoittaa kolmen vuoden aikana, vuosina 2008 2010, siten, että joustovälineen osuus on 420 miljoonaa euroa, otsakkeesta 4 (Ulkoiset toimet) siirretään tähän tarkoitukseen 240 miljoonaa euroa, ja lisäksi korotetaan varausta hätäapua varten vuoden 2008 osalta 240 miljoonalla eurolla. Tämä korotus edellyttää toimielinten välisen sopimuksen tarkistamista. Summa täydentää niitä 100 miljoonaa euroa, jotka käytetään nykyisestä varauksesta hätäapua varten. Koska varaus hätäapua varten koostuu jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista, lisärahoitus on täydentävää vain, jos jäsenvaltiot eivät vastaavasti vähennä kansallisista talousarvioistaan maksettavaa apua. On väitetty, että ulkoasianvaliokunnassa ja vähän muuallakin oltaisiin tyytymättömiä siihen, että osa rahoituksesta tulee vakausrahastosta. Ulkoasianvaliokunta saattaa olla tyytymätön tähän, mutta tämä nyt kuitenkin oli kutakuinkin paras lopputulos, mitä näissä olosuhteissa voitiin saavuttaa. Vaikka kannatankin aikaansaatua kompromissia, minusta on kuitenkin ollut tärkeää mainita myös prosessin ja sen lopputuloksen puutteet. Olen nähnyt sen tarpeelliseksi sekä rehellisyyden vuoksi että siksi, että olen halunnut korostaa – niin kuin olen aiemmissakin yhteyksissä tehnyt – sitä varsin naurettavaa tilannetta, että hallitukset eri puolilla maailmaa käyttävät useita miljardeja dollareita pankkien pelastamiseen, mutta joutuvat harjoittamaan ankaraa itsetutkistelua löytääkseen 27 jäsenvaltion varoista ja unionin talousarviosta miljardi euroa maailman köyhimpien ihmisten hyväksi. Minusta me olemme tehneet voitavamme näissä sadassa päivässä. Olemme löytäneet rahat ja saaneet kokoon asetuksen, mutta tuo miljardi euroa ei ole kokonaan lisärahaa. Mietinnöstä käy ilmi myös se, että kaikki jäsenvaltiot olivat jo hyväksyneet kompromissitekstin Coreperissa ja että mietintöni oleellisimmat kohdat ja kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenten tekemät tarkistukset sisältyvät siihen. Asetuksen ajallinen kesto on rajoitettu. Nyt se on voimassa vuoden 2010 loppuun asti. Siinä keskitytään lyhytaikaisen kriisin hoitamiseen, ja sen tavoitteena on lisätä maataloustuotantoa. Siinä pyritään estämään resurssien hajautuminen keskittämällä rahoitus muutamiin ensisijaisiin kohdemaihin. Siinä myös laajennetaan mahdollisten täytäntöönpanosta vastaavien organisaatioiden alaa ja taataan parlamentaarinen vastuu. Asetuksen liitteenä on kaksi lausumaa, jotka auttavat takaamaan asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon. Loppujen lopuksi olemme mielestäni tehneet neuvoston, parlamentin ja komission kesken voitavamme. Olemme tehneet sen sadassa päivässä. Olemme tuoneet lainsäädäntöehdotuksen parlamentin käsiteltäväksi. Äänestämme siitä huomenna. Siitä on jo sovittu. Olemme löytäneet rahat. Haluaisin tässä yhteydessä antaa tunnustusta neuvostolle ja komissiolle hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää komission jäsentä Micheliä, joka todella halusi rahoituksen olevan täydentävää. Haluan kiittää myös kehitysyhteistyövaliokunnan sihteeristöä, erityisesti Guido Van Heckeniä ja Anne McLauchlania, sekä toimistostani Eoin Ó Seanáinia ja Oliver O’Callaghania, joista oli todella paljon apua kaikessa tässä. Mielestäni olemme kaiken kaikkiaan tehneet melkoisen urakan ja olemme tehneet sen parhaamme mukaan."@fi7
". Monsieur le Président, la «facilité alimentaire» était au départ une proposition de la Commission, au vu de l’augmentation des prix des denrées alimentaires ayant provoqué des émeutes dans certains pays, d’utiliser 1 milliard d’euros de subventions agricoles restantes pour soulager la situation dans les pays en développement via des intrants agricoles et des filets de sécurité d’urgence. L’argent devait, sous cette forme, venir s’ajouter aux fonds de développement existants. Cinq mois plus tard, nous voici avec notre milliard, mais la forme est totalement différente de ce qui avait été initialement prévu. Il y a deux vendredis de cela, j’ai assisté à une réunion de conciliation budgétaire, avec mes collègues de la commission des budgets et du Conseil, durant laquelle nous somme finalement parvenus à un compromis concernant le financement du règlement sur la facilité alimentaire. Les derniers points de désaccords ont ensuite été aplanis le lundi suivant, lors d’un trilogue entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Le compromis de financement final est le suivant: 1 milliard d’euros qui seront financés sur une période de trois ans, de 2008 à 2010, à hauteur de 420 millions d’euros via l’instrument de flexibilité, de 240 millions d’euros via le redéploiement, avec la rubrique 4, «actions extérieures», et de 240 millions d’euros via l’augmentation de la réserve pour les aides d’urgence pour 2008. Cette augmentation nécessite une révision de l’accord interinstitutionnel. Ce montant s’ajoute aux 100 millions d’euros prélevés de la réserve pour les aides d’urgence existante. Ces aides étant formées de contributions des États membres, le complément de financement ne sera additionnel que si les États membres n’appliquent pas de réduction correspondante de leurs budgets nationaux pour compenser leurs contributions. Certains suggèrent que des bruits circuleraient concernant l’insatisfaction de la commission des affaires étrangères, entre autres, au sujet du financement partiel de cette aide par l’instrument de stabilité. La commission des affaires étrangères n’est peut-être pas satisfaite, mais c’est sans doute le meilleur accord que l’on pouvait passer vu les circonstances. Bien que je soutienne le compromis auquel nous sommes désormais parvenus, j’ai pris soin de pointer les déficiences du processus et du résultat, à la fois pour être sincère et pour souligner, comme je l’ai fait par le passé, la situation grotesque selon laquelle les gouvernements du monde entier trouvent des milliards de dollars pour renflouer les banques et entrent dans un débat existentiel pour trouver, parmi les 27 États membres et le budget de l’Union, 1 milliard d’euros pour les plus déshérités de la planète. Je pense que nous avons agi du mieux que nous le pouvions en cent jours. Nous avons trouvé l’argent et nous avons échafaudé le règlement; néanmoins il ne s’agit pas d’un milliard totalement supplémentaire. Ce rapport mentionne que le texte de compromis a déjà été approuvé par tous les États membres au sein du COREPER, et que les éléments essentiels de mon rapport et des amendements de mes collègues de la commission du développement y figurent. Le règlement est limité dans le temps. Il court désormais jusqu’ à la fin 2010. Il se concentre sur la gestion de la crise à court terme, son objectif étant de promouvoir la production agricole. Il s’oppose à la dispersion des fonds en confinant leur utilisation à une liste restreinte de pays hautement prioritaires. Il élargit également le champ des organisations de mise en œuvre et veille à la responsabilité parlementaire. Deux déclarations annexées au règlement contribuent à garantir sa bonne mise en œuvre. En somme, je crois que nous avons fait du mieux que nous pouvions, entre le Conseil, le Parlement et la Commission. Nous l’avons fait en cent jours. Nous avons présenté l’acte législatif au Parlement. Nous voterons dessus. Il est déjà approuvé. Nous avons trouvé l’argent. Je souhaite, dans ce contexte, rendre hommage à la coopération du Conseil et de la Commission, en particulier du commissaire Michel, qui souhaitait vraiment que cet argent soit supplémentaire. Je souhaite également remercier le secrétariat de la commission du développement, en particulier Guido Van Hecken et Anne McLauchlan et remercier, de mon bureau, Eoin Ó Seanáin et Oliver O’Callaghan, dont l’aide a été précieuse. Je crois au final que nous avons bien travaillé et que nous avons fait au mieux."@fr8
"Elnök úr! Az élelmiszer-eszköz a Bizottság javaslataként kezdődött, az emelkedő élelmiszerárak fényében, ami egyes országokban zavargásokat váltott ki, egymilliárd euró felhasználásáról a fennmaradt mezőgazdasági támogatási pénzösszegből, a fejlődő országokban kialakult helyzet mezőgazdasági inputok és vészhelyzeti biztonsági hálók létrehozásán keresztül történő enyhítésére. Arra számítottunk, hogy ez a pénzösszeg, ebben a formában teljes egészében csak kiegészíti a meglévő fejlesztési alapokat. Most, öt hónappal később, még mindig megvan az egymilliárd eurónk, de az eredeti tervekhez képest teljesen más formában. Két péntekkel ezelőtt részt vettem a költségvetési egyeztetési ülésen a Költségvetési Bizottságban és a Tanácsban dolgozó munkatársaimmal, ahol végül sikerült kompromisszumra jutnunk az élelmiszer-eszköz szabályozásának finanszírozásáról. Az utolsó olyan pontokat, ahol elakadtunk, a következő hétfőn sikerült elsimítanunk a Parlament, a Bizottság és a Tanács közötti háromoldalú megbeszélésen. A végső kompromisszumos finanszírozás így néz ki: egymilliárd euró finanszírozást nyújtunk három év alatt, 2008 és 2010 között, a rugalmassági eszközön keresztül 420 millió eurót; a 4. fejezetből: „Külső fellépések” történő átcsoportosítással további 240 millió eurót biztosítunk; ezenkívül 240 millió euróval megnöveljük a 2008. évi gyorssegélytartalék összegét. Ehhez a növeléshez felül kell vizsgálnunk az intézményközi megállapodást. Ezt az összeget még kiegészíti további 100 millió euró, amelyet a meglévő gyorssegélytartalékból használunk fel. Mivel a gyorssegélytartalék a tagállamok hozzájárulásaiból képződik, a finanszírozás feltöltése csak akkor jelentkezik kiegészítésként, ha a tagállamok nem kompenzálják hozzájárulásaikat nemzeti költségvetésük megfelelő mértékű csökkentésével. Érzékeltették, hogy elégedetlen hangok hallatszanak a Külügyi Bizottság és mások részéről ennek a tételnek a stabilitási alapból történő részleges finanszírozása miatt. A Külügyi Bizottság talán elégedetlen ezzel a megoldással, de valószínűleg ez volt a legjobb megoldás, amely az adott körülmények között megvalósítható volt. Bár én támogatom az így elért kompromisszumot, megemlítettem az eljárás és a végeredmény hiányosságait, egyrészt az őszinteség kedvéért, másrészt azért, hogy rávilágítsak – amint ez már korábbi alkalmak során is megtettem – arra a komikus helyzetre, amikor a kormányok szerte a világon sok milliárd dollárt teremtenek elő a bankok kimentésére, de tűvé kellett tennünk a 27 tagállam és az Unió költségvetését egymilliárd euróért a világ legszegényebb embereinek érdekében. Úgy gondolom, hogy a lehető legjobb eredményt értük el, ami száz nap alatt lehetséges volt. Megtaláltuk a pénzt és összeállítottuk a rendeletet, de ez nem teljesen további egymilliárd euró. A jelentés tartalmazza azt a tényt, hogy a kompromisszumos szöveget már elfogadták a tagállamok az Állandó Képviselők Bizottságában (COREPER), és hogy a szövegben szerepelnek jelentésem legfontosabb elemei, valamint a Fejlesztési Bizottságban dolgozó munkatársaim módosításai. A rendelet hatálya időben korlátozott. Jelenleg 2010-ig tart. A rövid távú válságok kezelésére összpontosít; célkitűzése a mezőgazdasági termelés fellendítése. Szembehelyezkedik a pénzalapok szétszórásával, mert azok felhasználását magas prioritású országok szűk listájára korlátozza. Emellett kiszélesíti a lehetséges végrehajtó szervezetek körét, és gondoskodik a parlamenti elszámoltathatóságról. A rendelethez hozzáfűztünk két nyilatkozatot, amelyek hozzájárulnak a megfelelő végrehajtás biztosításához. Végül úgy gondolom, mindent megtettünk, ami a Tanács, a Parlament és a Bizottság között lehetséges volt. Mindezt száz nap alatt értük el. Beterjesztettük a törvényt a Parlament elé. Holnap szavazni fogunk róla. Erről már megállapodtunk. Megtaláltuk a pénzt. Ezzel kapcsolatban szeretnék elismeréssel adózni azért az együttműködésért, amelyet a Tanács és a Bizottság, és különösen Michel biztos úr részéről tapasztaltunk, aki valóban azt akarta, hogy ez a pénz kiegészítő jellegű legyen. Szeretnék továbbá köszönetet mondani a Fejlesztési Bizottság titkárságának, és különösen Guido Van Hecken úrnak és Anne McLauchlan asszonynak, és köszönetet mondok a saját irodámban Eoin Ó Seanáin és Oliver O’Callaghan úrnak, akitől nagyon sok segítséget kaptam ebben az ügyben. Visszatekintve úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk és minden tőlünk telhetőt megtettünk."@hu11
"Signor Presidente, lo strumento alimentare è nato come proposta della Commissione in risposta alla crescita dei prezzi dei prodotti alimentari che aveva provocato disordini in alcuni paesi, e prevedeva inizialmente di utilizzare 1 miliardo di euro dai fondi residui dei sussidi agricoli al fine di alleviare la situazione dei paesi in via di sviluppo tramite contributi all’agricoltura e reti di sicurezza di emergenza. In questa forma, il denaro avrebbe dovuto essere interamente aggiunto ai fondi di sviluppo esistenti. Ora, dopo cinque mesi, abbiamo il nostro miliardo di euro ma in una forma completamente diversa rispetto a quella originariamente prevista. Due venerdì fa, ho partecipato alla riunione di conciliazione di bilancio, con i miei colleghi della commissione per i bilanci e con il Consiglio: siamo finalmente riusciti a raggiungere un compromesso sul finanziamento del regolamento per lo strumento alimentare. Gli ultimi punti in sospeso sono poi stati risolti il lunedì successivo nel corso di un dialogo a tre fra Parlamento, Commissione e Consiglio. Il compromesso finale sul finanziamento è di questo tipo: sarà stanziato un miliardo di euro per un periodo di tre anni, dal 2008 al 2010, di cui 420 milioni attraverso lo strumento di flessibilità contabile , 240 milioni di euro tramite riassegnazione, con il Capitolo IV, “Azioni esterne”, e altri 240 milioni di euro tramite un aumento della riserva per aiuti di emergenza per il 2008. Per tale aumento è necessaria una revisione dell'accordo interistituzionale. Detto importo si aggiunge ad altri 100 milioni di euro utilizzati dalla già esistente riserva per aiuti di emergenza. Poiché la riserva per aiuti di emergenza è costituita da contributi degli Stati membri, le aggiunte di finanziamento avranno carattere supplementare solo se gli Stati membri non compenseranno i loro contributi con una corrispondente riduzione dei bilanci nazionali. Si è alluso alle voci di insoddisfazione da parte della commissione per gli affari esteri e di altri circa il cofinanziamento da parte del Fondo per la stabilità. La commissione per gli affari esteri può esprimere la sua insoddisfazione al proposito, ma era probabilmente il migliore accordo che si potesse raggiungere in queste circostanze. Anche se sostengo il compromesso che ora abbiamo raggiunto, mi sono fatto scrupolo di citare le carenze del processo e dei risultati, sia per amore di onestà che per evidenziare – come ho già fatto in precedenti occasioni – la ridicola situazione in cui tutti i governi del mondo trovano svariati miliardi di dollari per salvare le banche, ma devono angosciosamente frugarsi in tasca, tra i 27 Stati membri e il bilancio di questa Unione, per raggranellare 1 miliardo di euro per le persone più povere del mondo. Penso che abbiamo fatto il meglio che si potesse fare in un centinaio di giorni. Abbiamo trovato i soldi e abbiamo messo insieme il regolamento, ma non si tratta propriamente di un ulteriore miliardo. Il contenuto di questo rapporto include il fatto che il testo di compromesso è già stato accettato da tutti gli Stati membri in sede di Coreper, e che esso contiene gli elementi essenziali della mia relazione e gli emendamenti dei miei colleghi della commissione per lo sviluppo. Il regolamento è limitato nel tempo. Adesso arriva fino alla fine del 2010 e si concentra sulla lotta contro la crisi a breve termine, con l’obiettivo di stimolare la produzione agricola. Esso si oppone inoltre alla dispersione dei fondi, limitandone l’utilizzo per un elenco limitato di paesi di alta priorità, e amplia il campo di applicazione degli eventuali organismi di attuazione, garantendo al contempo la responsabilità parlamentare. Ci sono due dichiarazioni allegate al regolamento che contribuiranno a garantirne la corretta applicazione. In conclusione, ritengo che abbiamo fatto il meglio che si poteva fare tra Consiglio, Parlamento e Commissione. L’abbiamo fatto in un centinaio di giorni. Abbiamo portato la legge all'esame del Parlamento. Voteremo domani. E’ già concordato. Abbiamo trovato il denaro. Vorrei, in questo contesto, rendere omaggio alla collaborazione che abbiamo ricevuto da parte del Consiglio e della Commissione, in particolare dal commissario Michel, che hanno voluto con forza che queste risorse avessero carattere supplementare. Vorrei anche ringraziare la segreteria della commissione per lo sviluppo, in particolare Guido Van Hecken e Anne McLauchlan, e vorrei ringraziare, nel mio ufficio, Eoin Ó Seanáin e Oliver O'Callaghan, che sono stati di grande aiuto. Penso che alla fine sia stato fatto un buon lavoro, il meglio che si potesse fare."@it12
"Gerb. pirmininke, priemonė dėl maisto atsirado kaip Komisijos pasiūlymas, susijęs su maisto kainų kilimu, kuris sukėlė riaušes keliose šalyse, panaudoti 1 mlrd. EUR likusių žemės ūkio subsidijų palengvinti padėtį besivystančiose šalyse indėliais į žemės ūkį ir skubiais saugumo tinklais. Pinigų šiuo atveju buvo tikimasi kaip tik papildomų prie dabartinių vystymosi fondų. Dabar, praėjus penkiems mėnesiams, turime savo milijardą, tačiau jis įgavo visiškai kitokią formą nei buvo numatyta iš pradžių. Taip pat norėčiau padėkoti Vystymosi komiteto sekretoriatui, ypač Guido Van Heckenui ir Anne McLauchlan, taip pat Eoin Ó Seanáin ir Oliveriui O’Callaghanui, dirbantiems mano biure, kurie labai daug prisidėjo prie to. Manau, kad galiausiai tai – gerai atliktas darbas ir geriausia, ką galėjome padaryti. Prieš dvi savaites su savo kolegomis iš Biudžeto komiteto ir Tarybos dalyvavau biudžeto suderinimo susitikime, kuriame mums pagaliau pavyko pasiekti kompromisą dėl reglamentuojamų priemonių dėl maisto finansavimo. Tą pirmadienį trišalėse derybose tarp Parlamento, Komisijos ir Tarybos buvo susitarta dėl paskutinių kliūčių. Galutinis kompromisas dėl finansavimo atrodo taip: 1 mlrd. EUR bus paskirstytas per trejus metus, 2008–2010 m., remiantis lankstumo priemonėmis, pateikiant ataskaitą už 240 mln. EUR; perskirstymas pavadintas Nr. 4 „Išoriniai veiksmai“, skiriant dar 240 mln. EUR; neatidėliotinos pagalbos rezervo padidinimas 240 mln. EUR 2008 m. Siekiant šio padidinimo, reikia persvarstyti tarpinstitucinį susitarimą. Ši suma yra papildoma prie kitų 100 mln. EUR, panaudotų iš dabartinio neatidėliotinos pagalbos rezervo. Kadangi neatidėliotinos pagalbos rezervas sudaromas iš valstybių narių įnašų, finansavimo papildymas bus tik papildomas, jeigu valstybės narės nekompensuos savo įnašų, atitinkamai sumažindamos savo biudžetus. Buvo pareikšta, kad kilo Užsienio reikalų ir kitų komitetų nepasitenkinimo triukšmas dėl jo dalinio finansavimo iš Stabilumo fondo. Užsienio reikalų komitetas gali būti nepatenkintas dėl to, bet tai turbūt buvo geriausias sprendimas, esant tokioms aplinkybėms. Nors ir pritariu mūsų pasiektam kompromisui, specialiai paminėjau proceso ir rezultato trūkumus tiek norėdamas būti sąžiningas, tiek kaip ir anksčiau norėdamas pabrėžti absurdišką padėtį, kai valdžia visame pasaulyje gamina daugybę milijardų dolerių, kad išgelbėtų bankus, tačiau turi pasiekti jų sielas, kad 27 valstybių narių ir šios Sąjungos biudžete būtų rastas 1 mlrd. EUR vargingiausiems žmonėms pasaulyje. Manau, kad padarėme viską, ką galėjome padaryti per šimtą dienų. Suradome pinigų, o kartu parengėme reglamentą, tačiau tai nėra tik papildomas milijardas. Šio pranešimo turinyje nurodoma, kad per COREPER susitikimą dėl kompromisinio teksto jau susitarė visos valstybės narės, jame pateikiamos svarbiausios mano pranešimo dalys ir mano kolegų iš Vystymosi komiteto pasiūlyti pakeitimai. Reglamento taikymo trukmė ribota. Dabar jis galioja iki 2010 m. pabaigos. Juo orientuojamasi į trumpalaikės krizės įveikimą bei siekiama pakelti žemės ūkio gamybą. Juo priešinamasi finansavimo išsklaidymui, apribojant jo naudojimą tik baigtinio sąrašo aukšto prioriteto šalių atžvilgiu. Taip pat juo išplečiama galimų įgyvendinančiųjų organizacijų sritis bei užtikrinama Parlamento atskaitomybė. Reglamentą papildo du pareiškimai, kuriais užtikrinamas tinkamas jo įgyvendinimas. Viską apsvarstęs manau, kad Taryboje, Parlamente ir Komisijoje padarėme viską, ką galėjome. Mes tą padarėme per šimtą dienų. Parlamentui pateikėme reglamento projektą. Dėl jo balsuosime rytoj. Dėl jo jau susitarta. Radome pinigų. Norėčiau padėkoti Tarybai ir Komisijai, o ypač Komisijos nariui L. Michelui, kuris tikrai siekė, kad tie pinigai būtų papildomai skirti, dėl jų bendradarbiavimo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ņemot vērā pārtikas cenu pieaugumu, kas izraisīja nemierus dažās valstīs, mehānisms ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos bija Komisijas priekšlikums izmantot 1 miljardu euro no pārpalikušās lauksaimniecības subsīdijas naudas, lai atvieglotu situāciju jaunattīstības valstīs, izmantojot lauksaimniecības investīcijas un ārkārtas drošības tīklus. Tika paredzēts, ka nauda šādā formā tikai papildinās jau esošos attīstības fondus. Tagad, pēc pieciem mēnešiem mums ir mūsu miljards, bet tā ir pilnīgi cita forma, nekā sākotnēji tika paredzēts. Pirms divām nedēļām piektdien es kopā ar saviem kolēģiem no Budžeta komitejas un Padomes piedalījos budžeta saskaņošanas sanāksmē, kur mēs visbeidzot spējām panākt kompromisu par finansējumu pārtikas cenu regulēšanas mehānismam. Pēdējie šaubīgie jautājumi tika noregulēti nākamajā pirmdienā, satiekoties trim iestādēm — Parlamentam, Komisijai un Padomei. Pēdējais kompromisa finansējums izskatās šāds: 1 miljards euro jāfinansē trīs gadu laikā, no 2008-2010. gadam, izmantojot elastīguma instrumentu, kas ir 420 miljoni euro; pārdalījums ar 4. posteni „Ārējās darbības”, kas dod papildus vēl 240 miljonus euro; un neatliekamās palīdzības rezerves palielinājums par 240 miljoniem euro līdz 2008. gadam. Šim palielinājumam ir nepieciešams pārskatīt Iestāžu nolīgumu. Šī summa tiek piešķirta papildus vēl 100 miljoniem euro, kas tiek izmantoti no esošās neatliekamās palīdzības rezerves. Tā kā neatliekamās palīdzības rezerves tiek veidotas no dalībvalstu piešķīrumiem, finansējums tiks palielināts tikai tādā gadījumā, ja dalībvalstis nekompensē savus piešķīrumus, attiecīgi samazinot nacionālo budžetu. Ir dzirdēts, ka Ārlietu komiteja un citi ir nepamierināti ar to, ka tas daļēji tiek finansēts no Stabilitātes fonda. Ārlietu komitejai tas var nepatikt, bet tas, iespējams, bija vislabākais darījums, ko varēja panākt šajos apstākļos. Lai gan es atbalstu pašlaik panākto kompromisu, es gribētu pievērst uzmanību dažiem procesa un rezultātu trūkumiem divu iemeslu dēļ — gan, lai tas būtu godīgi, gan, lai izceltu — kā es to esmu darījis iepriekšējos gadījumos — smieklīgo situāciju, kad valdības visā pasaulē gādā vairākus miljardus dolāru, lai galvotu par bankām, bet tajā pašā laikā tām jāizlaiž gars, lai starp 27 dalībvalstīm un šīs Savienības budžetā atrastu 1 miljardu euro pasaules nabadzīgākajiem cilvēkiem. Es domāju, ka mēs esam izdarījuši maksimālo, ko šajās simts dienās varēja izdarīt. Mēs esam atraduši naudu un esam sakārtojuši regulu, bet tas nav tikai papildu miljards. Šajā ziņojumā ir ietverts fakts, ka kompromisa tekstu jau ir apstiprinājušas visas dalībvalstis un tajā ir būtiskas mana ziņojuma sastāvdaļas, kā arī manu kolēģu no Attīstības komitejas ierosinātie grozījumi. Regula ir spēkā ierobežotu laika periodu. Pašlaik tās darbības termiņš ir līdz 2010. gada beigām. Tā koncentrējas uz īstermiņa krīzes risināšanu, tās mērķi ir veicināt lauksaimniecības ražošanu. Tā iebilst pret finansējuma izkaisīšanu, aprobežojoties ar tā izmantošanu ierobežotam skaitam augstas prioritātes valstīm. Tā arī paplašina iespējamo īstenošanas organizāciju loku un nodrošina parlamentāro atbildību. Regulai ir divi pielikumi, kas palīdz nodrošināt tās pienācīgu īstenošanu. Visbeidzot, es domāju, ka mēs — Padome, Parlaments un Komisija esam izdarījuši vislabāko iespējamo. Mēs to esam paveikuši simts dienās. Mēs esam iesnieguši likumu Parlamentam. Mēs rīt par to balsosim. Par to jau ir panākta vienošanās. Mēs esam atraduši naudu. Šajā sakarībā es vēlētos uzteikt sadarbību, kāda mums bija ar Padomi un Komisiju, jo īpaši no komisāra puses, kurš patiesi vēlējās šo papildu naudu. Es vēlētos arī pateikties Attīstības komitejas sekretariātam, jo īpaši un un saviem kolēģiem kas man ļoti palīdzēja visā. Darbu nobeidzot, es uzskatu, ka darbs ir labi paveikts un mēs darījām maksimālo iespējamo."@lv13
"Mr President, the food facility began as a proposal from the Commission, in the light of the rising food prices that provoked riots in some countries, to use EUR 1 billion in leftover agricultural subsidy money to relieve the situation in developing countries through agricultural inputs and emergency safety nets. The money was, in this form, expected to be wholly additional to existing development funds. Now, five months later, we have our billion, but it is in an entirely different form than that originally envisaged. Two Fridays ago, I attended the budget conciliation meeting, with my colleagues from the Committee on Budgets and the Council, where we were finally able to reach a compromise over the funding of the food facility regulation. The last sticking points were then ironed out on the following Monday at a trialogue between Parliament, Commission and Council. The final compromise funding looks like this: EUR 1 billion to be financed over a period of three years, 2008-2010, via the flexibility instrument accounting for EUR 420 million; redeployment, with Heading 4, ‘External actions’, giving another EUR 240 million; and the increase of the emergency aid reserve by EUR 240 million for 2008. This increase requires a revision of the interinstitutional agreement. This amount is additional to another EUR 100 million used from the existing emergency aid reserve. As the emergency aid reserve is made up of contributions by the Member States, the top-up of funding will only be additional if the Member States do not compensate for their contributions by a corresponding reduction of the national budgets. It has been suggested that there are noises of dissatisfaction from the Committee on Foreign Affairs and others about the part-financing of this from the Stability Fund. The Foreign Affairs Committee may be unhappy about this but it was probably about the best deal that could be done in the circumstances. Although I support the compromise we have now reached, I have made a point of mentioning the shortcomings of the process and the outcome, both in the interests of honesty and to highlight – as I have done on previous occasions – the ludicrous situation where governments across the globe are producing multiple billions of dollars to bail out banks but have to search their souls to find, between 27 Member States and the budget of this Union, EUR 1 billion for the poorest people in the world. I think we have done the best we could have done in a hundred days. We have found the money and we have put the regulation together, but it is not a totally additional billion. The content of this report includes the fact that the compromise text has already been accepted by all Member States in COREPER, and that essential elements from my report and the amendments from my colleagues on the Committee on Development are in it. The regulation is limited in time. It now runs until the end of 2010. It concentrates on tackling the short-term crisis; its objectives are to boost agricultural production. It opposes the dispersion of funds by confining its use to a limited list of high-priority countries. It also widens the scope of possible implementing organisations and ensures parliamentary accountability. There are two statements appended to the regulation which help to ensure its proper implementation. At the end of the day, I think we have done the best we can between Council, Parliament and Commission. We have done it in a hundred days. We have brought the law before Parliament. We will vote on it tomorrow. It is already agreed. We have found the money. I would like, in that context, to pay tribute to the cooperation we received from the Council and the Commission, particularly from Commissioner Michel, who really did want this money to be additional. I would also like to thank the secretariat of the Development Committee, particularly Guido Van Hecken and Anne McLauchlan and to thank, in my office, Eoin Ó Seanáin and Oliver O’Callaghan, who were very helpful in all of this. I think at the end of the day that it is a good day’s work and the best we could have done."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de voedselfaciliteit begon als een voorstel van de Commissie, naar aanleiding van de stijgende voedselprijzen die in enkele landen tot relletjes hadden geleid, om een miljard euro van het geld dat was overgebleven van de landbouwsubsidies te gebruiken om met behulp van landbouwinputs en vangnetten voor noodsituaties de situatie in de ontwikkelingslanden te verlichten. Het geld zou, in deze vorm, volledig aanvullend zijn op de bestaande ontwikkelingsgelden. Nu, vijf maanden later, hebben we ons miljard euro, maar in een volkomen andere vorm dan oorspronkelijk de bedoeling was. Twee vrijdagen geleden nam ik deel aan de bemiddelingsvergadering over de begroting, met mijn collega’s van de Begrotingscommissie en de Raad, en daar lukte het eindelijk om een compromis over de financiering van de verordening inzake de voedselfaciliteit te bereiken. De maandag daarna werden de laatste plooien gladgestreken tijdens een trialoog tussen het Parlement, de Commissie en de Raad. Het uiteindelijke compromis ziet er als volgt uit: een miljard euro voor een periode van drie jaar, 2008-2010, waarvan 420 miljoen via het flexibiliteitsinstrument, herschikking in rubriek 4 (extern optreden) van nog eens 240 miljoen, en een uitbreiding van de noodhulpreserve met 240 miljoen euro voor 2008. Deze uitbreiding vereist een herziening van het Interinstitutioneel Akkoord. Dit bedrag komt bovenop de 100 miljoen euro uit de bestaande noodhulpreserve. Aangezien de noodhulpreserve bestaat uit bijdragen van de lidstaten, zullen de extra middelen alleen additioneel zijn als de lidstaten hun bijdragen niet compenseren door een even grote verlaging van de nationale begrotingen. Er is gesuggereerd dat er in de Commissie buitenlandse zaken en andere commissies onvrede bestaat over de gedeeltelijke financiering hiervan uit het Stabiliteitsfonds. De Commissie buitenlandse zaken mag hier ongelukkig mee zijn, maar dit was waarschijnlijk de beste deal die onder de gegeven omstandigheden uit het vuur kon worden gesleept. Hoewel ik het compromis dat we nu hebben bereikt steun, heb ik er een punt van gemaakt om ook de tekortkomingen van het proces en van het resultaat te vermelden, zowel eerlijkheidshalve als om te wijzen op de bespottelijke situatie – zoals ik ook bij eerdere gelegenheden heb gedaan – dat regeringen over de hele wereld miljarden dollars ophoesten om banken te redden, maar met een kaarsje moeten zoeken om uit de begrotingen van 27 lidstaten en die van de Unie een miljard euro te vinden voor de armste mensen op deze wereld. Ik denk dat we er hebben uitgesleept wat er in honderd dagen uit te slepen viel. We hebben het geld gevonden en we hebben de verordening rond gekregen. Maar deze miljard euro is niet volledig additioneel. In het verslag wordt opgemerkt dat de compromistekst in het Coreper al door alle lidstaten is aanvaard en dat essentiële elementen van mijn verslag en de amendementen van mijn collega’s van de Commissie ontwikkelingssamenwerking in de tekst zijn geïntegreerd. De verordening heeft een beperkte looptijd, tot eind 2010. De verordening concentreert zich op het bestrijden van de kortetermijncrisis. Het doel is het stimuleren van de landbouwproductie. De versnippering van middelen wordt tegengegaan door het gebruik ervan te begrenzen tot een beperkte lijst van landen met een hoge prioriteit. Ook wordt het aantal mogelijke uitvoerende organisaties uitgebreid en wordt de parlementaire verantwoordingsplicht geregeld. Aan de verordening zijn twee verklaringen gehecht die een behoorlijke uitvoering moeten helpen waarborgen. Alles overziend denk ik dat we het best mogelijke resultaat tussen de Raad, het Parlement en de Commissie hebben behaald. Dat hebben we gedaan in honderd dagen. We hebben het voorstel aan het Parlement voorgelegd. Morgen gaan we erover stemmen. Er is al overeenstemming. We hebben het geld gevonden. In dat verband wil ik de medewerking van de Raad en de Commissie prijzen, en in het bijzonder van commissaris Michel, die echt wilde dat dit geld additioneel zou zijn. Ook wil ik het secretariaat van de Commissie ontwikkelingssamenwerking bedanken, en met name Guido Van Hecken en Anne McLauchlan, alsook, van mijn eigen bureau, Eoin Ó Seanáin en Oliver O’Callaghan, die mij bij dit alles zeer hebben geholpen. Ik denk dat we uiteindelijk goed werk hebben afgeleverd en dat dit het best mogelijke resultaat is."@nl3
"Panie przewodniczący! Instrument żywnościowy pojawił się po raz pierwszy w kontekście wzrostu cen żywności, który w pewnych krajach wywołał zamieszki, jako wniosek ze strony Komisji w sprawie wykorzystania 1 miliarda euro z kwot niezrealizowanych dotacji dla rolnictwa i przeznaczenia tej sumy na rozładowanie sytuacji w krajach rozwijających się poprzez udzielenie pomocy w zakresie środków produkcji rolnej i nadzwyczajnych sieci bezpieczeństwa. Oczekiwano, że środki pieniężne w tej postaci będą w całości stanowiły uzupełnienie w stosunku do istniejących funduszy rozwoju. Obecnie, pięć miesięcy później, mamy co prawda ten miliard euro, ale w całkowicie innej postaci, niż pierwotnie zakładano. Przed dwoma tygodniami, wraz z moimi kolegami z Komisji Budżetowej i z Rady, w ramach budżetowego postępowania porozumiewawczego uczestniczyłem w spotkaniu podczas którego zdołaliśmy w końcu osiągnąć kompromis w sprawie finansowania rozporządzenia dotyczącego instrumentu żywnościowego. W następny poniedziałek po tym spotkaniu w rozmowach trójstronnych pomiędzy Parlamentem, Komisją i Radą zostały rozstrzygnięte ostatnie kwestie sporne. Ostateczne kompromisowe finansowanie przedstawia się, jak następuje: 1 miliard euro ma być finansowany w okresie trzech lat, tj. w latach 2008-2010, za pośrednictwem instrumentu elastyczności w kwocie 420 milionów euro, przegrupowania w ramach działu „Działania zewnętrzne”, które daje kolejne 240 milionów euro, oraz w wyniku zwiększenia rezerwy na pomoc nadzwyczajną o 240 milionów euro w 2008 roku. Zwiększenie to wymaga zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego. Jest to kwota dodatkowa w stosunku do kolejnych 100 milionów euro, które zostały wykorzystane z istniejącej rezerwy na pomoc nadzwyczajną. Z uwagi na to, że rezerwa na pomoc nadzwyczajną pochodzi z kwot wnoszonych przez państwa członkowskie, uzupełnienie finansowania zachowa swój dodatkowy charakter wyłącznie wówczas, gdy państwa członkowskie nie dokonają kompensacji swoich wpłat poprzez zmniejszenie budżetów krajowych o analogiczne kwoty. Wskazywano na pojawiające się głosy niezadowolenia ze strony Komisji Spraw Zagranicznych oraz z innych kręgów, dotyczące częściowego finansowania tego rozwiązania z funduszu stabilności. Być może Komisja Spraw Zagranicznych jest z tego niezadowolona, natomiast było to prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie, jakie można było znaleźć w danej sytuacji. Chociaż popieram kompromis, jaki obecnie osiągnęliśmy, starałem się wskazać na wady tego procesu oraz na jego ostateczny rezultat, przy czym powodowały mną zarówno względy uczciwości, jak i chęć uwydatnienia – jak to czyniłem przy wcześniejszych okazjach – groteskowej sytuacji, w której rządy na całym świecie wykładają wiele miliardów dolarów, aby dofinansować banki, ale muszą się głęboko zastanawiać, aby znaleźć – w grupie 27 państw członkowskich i w budżecie Unii – 1 miliard euro dla najbiedniejszych ludzi na świecie. Sądzę, że uczyniliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić w ciągu stu dni. Znaleźliśmy pieniądze i przygotowaliśmy rozporządzenie, nie jest to jednak w pełni dodatkowy miliard euro. Treść przedmiotowego sprawozdania uwzględnia fakt, że tekst kompromisowy został już przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie w komitecie COREPER i że znajdują się w nim zasadnicze elementy z mojego sprawozdania oraz poprawki zgłoszone przez moich kolegów z Komisji Rozwoju. Czas obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia jest ograniczony. Obecnie obowiązuje ono do końca 2010 roku. Koncentruje się na przeciwdziałaniu kryzysowi w krótkim okresie; jego celem jest pobudzenie produkcji rolnej. Rozporządzenie oznacza przeciwstawienie się rozproszeniu środków, ograniczając ich wykorzystanie do wąskiej grupy krajów bezwzględnie priorytetowych. Rozszerza również krąg ewentualnych organizacji wdrażających i zapewnia odpowiedzialność parlamentarną. Do omawianego rozporządzenia dołączone są dwa oświadczenia, które pomogą zapewnić jego właściwe wdrożenie. Koniec końców sądzę, że w Radzie, Parlamencie i Komisji zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Dokonaliśmy tego w ciągu stu dni. Przedstawiliśmy akt prawny w Parlamencie. Będziemy nad tym aktem głosować w dniu jutrzejszym. Jest on już uzgodniony. Znaleźliśmy pieniądze. W związku z tym chciałbym wyrazić uznanie dla Rady i Komisji za okazaną współpracę, zwłaszcza panu komisarzowi Louisowi Michelowi, który naprawdę pragnął, aby te pieniądze były rzeczywiście środkami dodatkowymi. Chciałbym również podziękować sekretariatowi Komisji Rozwoju, szczególnie Guidonowi Van Heckenowi i Anne McLauchlan, a w moim biurze, podziękować Eoinowi Ó Seanáinowi oraz Oliverowi O’Callaghanowi, którzy byli bardzo pomocni we wszystkich tych działaniach. Na koniec, sądzę, że jest to dobrze wykonana robota i stanowi ona wszystko, co mogliśmy zrobić."@pl16,16
"− Senhor Presidente, o instrumento no domínio alimentar começou por ser uma proposta da Comissão para fazer face à subida dos preços dos alimentos, que provocou distúrbios em alguns países. Propunha-se utilizar os mil milhões de euros que restaram dos subsídios agrícolas para melhorar a situação nos países em desenvolvimento através de factores de produção e redes de segurança de emergência. Esperava-se que as verbas fossem desta forma inteiramente adicionais no que respeita aos fundos de desenvolvimento existentes. Hoje, cinco meses mais tarde, atingimos esses mil milhões, mas de uma forma completamente diferente da que estava originalmente prevista. Há duas sextas-feiras atrás, participei na reunião de concertação orçamental com os meus colegas da Comissão dos Orçamentos e do Conselho, onde finalmente conseguimos chegar a um compromisso relativamente ao financiamento do Regulamento que institui uma facilidade de resposta rápida ao aumento dos preços dos produtos alimentares nos países em desenvolvimento. As últimas questões problemáticas que subsistiam foram resolvidas na segunda-feira seguinte, no âmbito de um diálogo entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho. O acordo final em matéria de financiamento tem a seguinte forma: mil milhões de euros de financiamento ao longo de um período de três anos, 2008-2010, através do instrumento de flexibilidade que representa 420 milhões de euros; reafectação, a título da rubrica 4, “acções externas”, representa outros 240 milhões de euros; aumento da reserva para ajudas de emergência em 240 milhões de euros relativamente a 2008. Este aumento exige uma revisão do acordo interinstitucional. Este montante é adicional relativamente a outros 100 milhões de euros que provêm da reserva para ajudas de emergência existente. Uma vez que a reserva para ajudas de emergência é constituída por contribuições dos Estados-Membros, o reforço do financiamento apenas será adicional se os Estados-Membros não compensarem as suas contribuições através de uma redução equivalente a nível dos orçamentos nacionais. Foi sugerido que a Comissão dos Assuntos Externos, bem como outras entidades, terão manifestado algum descontentamento devido ao co-financiamento através do fundo de estabilidade. A Comissão dos Assuntos Externos poderá estar descontente com este facto, mas foi provavelmente o melhor acordo que se poderia alcançar dadas as circunstâncias. Embora eu apoie o compromisso que agora alcançámos, fiz questão de mencionar as limitações do processo e respectivas consequências, por uma questão de honestidade e para destacar – conforme fiz em ocasiões anteriores – a situação absurda em que governos do mundo inteiro facultam muitos milhares de milhões de dólares para salvar bancos, ao mesmo tempo que, só à custa de muito esforço, 27 Estados-Membros e o orçamento da União Europeia no seu conjunto conseguem disponibilizar mil milhões de euros para as pessoas mais pobres do mundo. Penso que fizemos o melhor que estava ao nosso alcance no espaço de 100 dias. Conseguimos as verbas e elaborámos o regulamento, mas não se trata de mil milhões inteiramente adicionais. O conteúdo do presente relatório inclui o facto de o texto de compromisso ter já sido aceite por todos os Estados-Membros no COREPER e estão nele incluídos os elementos fundamentais do meu relatório, bem como as alterações efectuadas pelos meus colegas da Comissão do Desenvolvimento. O regulamento é limitado no tempo. Estará em vigor até final de 2010 e centra-se na luta contra a crise a curto prazo. O seu objectivo é aumentar a produção agrícola. Impede a dispersão de fundos, na medida em que limita a sua atribuição a uma lista restrita de países altamente prioritários. Alarga igualmente o leque de possíveis organizações de execução e assegura a responsabilização parlamentar. Foram adicionadas ao regulamento duas declarações que ajudam a assegurar a sua correcta execução. Penso que, no fim de contas, fizemos o nosso melhor, a nível do Conselho, do Parlamento e da Comissão. Conseguimos concretizá-lo em 100 dias. Apresentámos a lei ao Parlamento e vamos votá-la amanhã. O acordo já foi conseguido. Obtivemos o financiamento. Nesse contexto, gostaria de prestar homenagem à colaboração com que pudemos contar por parte do Conselho e da Comissão, em especial do Senhor Comissário Michel, que pretendia verdadeiramente que estas verbas fossem adicionais. Gostaria igualmente de agradecer ao secretariado da Comissão do Desenvolvimento, em especial a Guido Van Hecken e Anne McLauchlan, bem como a Eoin Ó Seanáin e Oliver O’Callaghan, do meu próprio gabinete, que foram muito úteis em todo este processo. Em última análise, considero que foi um bom trabalho, o melhor que podíamos ter feito."@pt17
"Mr President, the food facility began as a proposal from the Commission, in the light of the rising food prices that provoked riots in some countries, to use EUR 1 billion in leftover agricultural subsidy money to relieve the situation in developing countries through agricultural inputs and emergency safety nets. The money was, in this form, expected to be wholly additional to existing development funds. Now, five months later, we have our billion, but it is in an entirely different form than that originally envisaged. Two Fridays ago, I attended the budget conciliation meeting, with my colleagues from the Committee on Budgets and the Council, where we were finally able to reach a compromise over the funding of the food facility regulation. The last sticking points were then ironed out on the following Monday at a trialogue between Parliament, Commission and Council. The final compromise funding looks like this: EUR 1 billion to be financed over a period of three years, 2008-2010, via the flexibility instrument accounting for EUR 420 million; redeployment, with Heading 4, ‘External actions’, giving another EUR 240 million; and the increase of the emergency aid reserve by EUR 240 million for 2008. This increase requires a revision of the interinstitutional agreement. This amount is additional to another EUR 100 million used from the existing emergency aid reserve. As the emergency aid reserve is made up of contributions by the Member States, the top-up of funding will only be additional if the Member States do not compensate for their contributions by a corresponding reduction of the national budgets. It has been suggested that there are noises of dissatisfaction from the Committee on Foreign Affairs and others about the part-financing of this from the Stability Fund. The Foreign Affairs Committee may be unhappy about this but it was probably about the best deal that could be done in the circumstances. Although I support the compromise we have now reached, I have made a point of mentioning the shortcomings of the process and the outcome, both in the interests of honesty and to highlight – as I have done on previous occasions – the ludicrous situation where governments across the globe are producing multiple billions of dollars to bail out banks but have to search their souls to find, between 27 Member States and the budget of this Union, EUR 1 billion for the poorest people in the world. I think we have done the best we could have done in a hundred days. We have found the money and we have put the regulation together, but it is not a totally additional billion. The content of this report includes the fact that the compromise text has already been accepted by all Member States in COREPER, and that essential elements from my report and the amendments from my colleagues on the Committee on Development are in it. The regulation is limited in time. It now runs until the end of 2010. It concentrates on tackling the short-term crisis; its objectives are to boost agricultural production. It opposes the dispersion of funds by confining its use to a limited list of high-priority countries. It also widens the scope of possible implementing organisations and ensures parliamentary accountability. There are two statements appended to the regulation which help to ensure its proper implementation. At the end of the day, I think we have done the best we can between Council, Parliament and Commission. We have done it in a hundred days. We have brought the law before Parliament. We will vote on it tomorrow. It is already agreed. We have found the money. I would like, in that context, to pay tribute to the cooperation we received from the Council and the Commission, particularly from Commissioner Michel, who really did want this money to be additional. I would also like to thank the secretariat of the Development Committee, particularly Guido Van Hecken and Anne McLauchlan and to thank, in my office, Eoin Ó Seanáin and Oliver O’Callaghan, who were very helpful in all of this. I think at the end of the day that it is a good day’s work and the best we could have done."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, potravinový nástroj začal návrhom Komisie na pozadí rastúcich cien potravín, ktoré v niektorých krajinách vyvolali nepokoje. Návrhom bolo použiť 1 miliardu EUR z prebytku dotácií určených pre poľnohospodárstvo, aby sa pomocou poľnohospodárskych vstupov a vytvorením núdzových záchranných sietí táto situácia v rozvojových krajinách zmiernila. Peniaze v tejto podobe mali byť výhradne doplnkom k existujúcim rozvojovým fondom. Dnes, po piatich mesiacoch, máme našu miliardu, ale v úplne inej podobe, ako sme pôvodne plánovali. V predminulý piatok som sa s kolegami z Výboru pre rozpočet a Rady zúčastnil zmierovacieho rokovania o rozpočte, na ktorom sme konečne boli schopní dosiahnuť kompromis vo veci financovania nariadenia o potravinovom nástroji. Posledné sporné body sa urovnali v nasledujúci pondelok počas rokovaní medzi Parlamentom, Komisiou a Radou. Konečný kompromis financovania vyzerá nasledovne: Finančné prostriedky vo výške 1 miliardy EUR sa rozložia na obdobie troch rokov 2008 až 2010. Nástroj flexibility zabezpečí sumu 420 miliónov EUR, presun v rámci kapitoly 4, Vonkajšie opatrenia, ďalších 240 miliónov EUR a rezervy na núdzovú pomoc sa zvýšia o 240 miliónov na rok 2008. Toto zvýšenie si vyžaduje prepracovanie Medziinštitucionálnej dohody. Táto suma je prídavkom k ďalším 100 miliónom EUR, ktoré sa použijú z existujúcej rezervy na núdzovú pomoc. Keďže rezervu na rozvojovú pomoc tvoria príspevky členských štátov, doplnenie financovania bude prídavkom len vtedy, ak členské štáty svoje príspevky nebudú kompenzovať zodpovedajúcim znížením vnútroštátnych rozpočtov. Niektorí poukazujú na hlasy nespokojnosti z radov Výboru pre zahraničné veci a iných v súvislosti s čiastočným financovaním tejto záležitosti z Fondu stability. Výbor pre zahraničné veci môže byť z toho nešťastný, ale pravdepodobne to bola najlepšia dohoda, akú sme za daných okolností mohli dosiahnuť. Hoci podporujem kompromis, ktorý sme teraz dosiahli, spomenul som aj nedostatky tohto procesu a jeho výsledku, a to v záujme čestnosti a aby som poukázal – ako som to spravil pri predchádzajúcich príležitostiach – na nezmyselnú situáciu, kedy vlády na celom svete poskytujú sumy niekoľkých miliárd dolárov, aby pomohli z ťažkostí bankám, ale majú veľký problém, aby v zdrojoch 27 členských štátov a rozpočtu Únie našli 1 miliardu EUR pre najchudobnejších ľudí na svete. Myslím, že sme spravili to najlepšie, čo sa za sto dní spraviť dalo. Našli sme peniaze a pripravili sme nariadenie, ale nie je to celkom miliarda navyše. Obsah tejto správy zahŕňa skutočnosť, že kompromisný text už prijali všetky členské štáty vo výbore COREPER a že sú v ňom zahrnuté podstatné prvky z mojej správy a z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov mojich kolegov z Výboru pre rozvoj. Nariadenie je časovo obmedzené. Je platné do roku 2010. Sústreďuje sa na riešenie krátkodobej krízy a jeho cieľom je zvýšenie poľnohospodárskej výroby. Bráni rozptylu peňažných prostriedkov obmedzením ich použitia na limitovaný počet prioritných krajín. Taktiež zväčšuje rozsah možných vykonávacích organizácií a zabezpečuje parlamentnú zodpovednosť. Nariadenie je doplnené dvoma ustanoveniami, ktoré pomáhajú zabezpečiť jeho správnu realizáciu. Napokon si myslím, že sme s Radou, Parlamentom a Komisiou urobili to najlepšie, čo sme mohli. Urobili sme to v priebehu sto dní. Predložili sme Parlamentu zákon. Zajtra o ňom budeme hlasovať. Už je odsúhlasený. Našli sme peniaze. V súvislosti s tým by som rád vzdal hold spolupráci s Radou a Komisiou, a najmä s pánom komisárom Michelom, ktorý skutočne chcel, aby tieto peniaze boli prídavkom. Okrem toho by som rád poďakoval sekretariátu Výboru pre rozvoj, najmä pánovi Guidovi Van Heckenovi a pani Anne McLauchlanovej, a svojmu úradu, pánom Eoinovi Ó Seanáinovi a Oliverovi O’Callaghanovi, ktorí boli v celom procese veľmi nápomocní. Myslím, že napokon sme vykonali dobrú prácu a spravili sme to najlepšie, čo sa dalo."@sk19
"Gospod predsednik, ko je zaradi naraščajočih cen hrane prišlo do nemirov v nekaterih državah, je Komisija predlagala instrument za hrano, s pomočjo katerega bi uporabili 1 milijardo EUR iz preostanka denarja za kmetijske subvencije, da bi omilili razmere v državah v razvoju prek kmetijskih proizvodnih sredstev in varnostnih mrež za izredne razmere. V tej obliki naj bi bila to v celoti dodatna sredstva k obstoječim razvojnim sredstvom. Zdaj, pet mesecev kasneje, imamo to milijardo, vendar v popolnoma drugačni obliki, kot je bilo prvotno predvideno. Dva petka nazaj sem bil s kolegi iz Odbora za proračun in iz Sveta na proračunskem usklajevalnem sestanku, kjer smo končno uspeli doseči kompromis glede financiranja uredbe o instrumentu za hrano. Zadnja razhajanja pa so zgladili naslednji ponedeljek na trialogu med Parlamentom, Komisijo in Svetom. Končni kompromis glede financiranja je: 1 milijarda EUR, ki bi jo financirali v triletnem obdobju 2008-2010 prek instrumenta prožnosti v višini 420 milijonov EUR; s prerazporejanjem v okviru razdelka 4 „Zunanji ukrepi” bi prišli do nadaljnjih 240 milijonov EUR; s povečanjem rezerve za nujno pomoč pa bi dobili 240 milijonov EUR za leto 2008. To povečanje pa zahteva revizijo medinstitucionalnega sporazuma. To je dodatni znesek poleg 100 milijonov EUR iz obstoječih rezerv za nujno pomoč. Ker se rezerva za nujno pomoč financira iz prispevkov držav članic, bo dopolnilno financiranje dodatno le, če države članice ne bodo nadomestile svojih prispevkov z ustreznim zmanjšanjem nacionalnih sredstev. Odbor za zunanje zadeve in nekateri drugi naj ne bi bili zadovoljni z delnim financiranjem tega iz Sklada za stabilnost. Mogoče Odbor za zunanje zadeve ni zadovoljen, vendar je to verjetno najboljša rešitev, ki jo je bilo v danih okoliščinah mogoče doseči. Čeprav podpiram kompromis, ki smo ga zdaj dosegli, sem omenil tudi pomanjkljivosti glede procesa in izida, ker bi bil rad pošten in opozoril – kot sem to storil v preteklosti – na smešne razmere, ko vlade po celem svetu dajejo milijarde dolarjev za pomoč bankam, zelo težko pa se med 27 državami članicami in proračunom Unije najde 1 milijardo EUR za najrevnejše ljudi na svetu. Mislim, da smo naredili največ, kar se je dalo narediti v stotih dneh. Našli smo denar in pripravili uredbo, ne gre pa za milijardo, ki bi bila v celoti dodatna. V poročilu je zapisano dejstvo, da so kompromisno besedilo vse države članice že sprejele na Coreperju, in da so že vključeni bistveni elementi iz mojega poročila in spremembe mojih kolegov iz Odbora za razvoj. Uredba je časovno omejena. Zdaj traja do konca leta 2010. Osredotoča se na reševanje kratkoročne krize; njeni cilji so spodbuditi kmetijsko proizvodnjo. Nasprotuje razpršitvi sredstev in omejuje njihovo porabo na omejen seznam prednostnih držav. Razširja tudi obseg možnih izvajalskih organizacij in zagotavlja parlamentarno odgovornost. K uredbi sta priloženi dve izjavi, ki pomagata zagotoviti njeno pravilno izvajanje. Konec koncev mislim, da smo naredili največ, kar je bilo mogoče doseči med Svetom, Parlamentom in Komisijo. To smo storili v stotih dneh. Zakon smo pripeljali pred Parlament. Jutri bomo o njem glasovali. Dogovor je že dosežen. Našli smo denar. V tem kontekstu bi se rad zahvalil za sodelovanje Svetu in Komisiji, zlasti komisarju Michelu, ki si je res želel, da bi bila to dodatna sredstva. Zahvalil bi se rad tudi sekretariatu Odbora za razvoj, zlasti Guidu Van Hecknu in Anne McLauchlan, iz moje pisarne pa Eoin Ó Seanáin in Oliverju O’Callaghanu, ki sta mi zelo pomagala. Na koncu koncev mislim, da smo dobro delali in naredili največ, kar smo lahko."@sl20
"Herr talman! Livsmedelsmekanismen började som ett förslag från kommissionen, mot bakgrund av de stigande livsmedelspriser som orsakade upplopp i vissa länder. Detta förslag gick ut på att använda 1 miljard euro av de pengar som blivit över från jordbruksstödet till att underlätta situationen i utvecklingsländerna genom insatsvaror i jordbruket och säkerhetsnät för nödsituationer. Dessa pengar förväntades i denna form helt och hållet vara ett tillägg till de befintliga utvecklingsfonderna. Nu, fem månader senare, har vi vår miljard, men det är i en helt annan form än vi först hade planerat. Fredagen för två veckor sedan deltog jag vid budgetförlikningsmötet tillsammans med mina kolleger från budgetutskottet och rådet, och där lyckades vi slutligen uppnå en kompromiss i fråga om finansieringen av förordningen om livsmedelsmekanismen. De sista frågetecknen rätades ut den följande måndagen vid ett trepartsmöte mellan parlamentet, kommissionen och rådet. Den slutgiltiga kompromissen ser ut på följande sätt: 1 miljard euro ska finansieras över en period på tre år, 2008–2010, med hjälp av flexibilitetsmekanismen som står för 420 miljoner euro, en omställning av anslagen under rubrik 4 ”Externa åtgärder” som ger ytterligare 240 miljoner euro och en ökning av reserven för katastrofhjälp med 240 miljoner euro för 2008. Denna ökning kräver en omarbetning av det interinstitutionella avtalet. Summan är ett tillägg till de ytterligare 100 miljoner euro som används från den befintliga reserven för katastrofhjälp. Eftersom reserven för katastrofhjälp utgörs av bidrag från medlemsstaterna kommer ökningen av medlen endast ge ökade kostnader om medlemsstaterna inte kompenserar sina bidrag med en motsvarande minskning av den nationella budgeten. Det har antytts att det finns ett uttalat missnöje i utskottet för utrikes frågor och andra utskott i fråga om delfinansieringen av detta från stabilitetsfonden. Det är möjligt att man i utskottet för utrikes frågor är missnöjda med detta, men det var troligtvis den bästa överenskommelse vi kunde uppnå under de rådande omständigheterna. Även om jag stöder den kompromiss vi nu har kommit fram till, tycker jag att det är viktigt att nämna bristerna i denna process och resultatet av den, både för ärlighetens skull och för att understryka – vilket jag har gjort vid tidigare tillfällen – den skrattretande situation där regeringar över hela världen pumpar ut flera miljarder dollar för att lösa ut banker samtidigt som de måste vända ut och in på sig själva för att ge världens fattigaste människor 1 miljard euro som slås ut på 27 medlemsstater och EU:s budget. Jag anser att vi har gjort så gott vi kunnat på hundra dagar. Vi har tagit fram pengarna och vi har utarbetat förordningen, men det är inte helt och hållet en extra miljard. I detta betänkande framgår det att kompromisstexten redan har godkänts av alla medlemsstater i Coreper, och att huvuddelarna i mitt betänkande och ändringsförslagen från mina kolleger i utskottet för utveckling finns med där. Förordningen är tidsbegränsad. Den gäller nu fram till slutet av 2010. Den är inriktad på att hantera den kortsiktiga krisen och har som mål att främja jordbruksproduktionen. Den ska motverka onödig spridning av medel med hjälp av en lista på länder med hög prioritet. I förordningen utökas även de möjliga organisationer som kan genomföra förordningen och parlamenten får ansvarsskyldighet. Två uttalanden har lagts till förordningen som kommer att bidra till att den verkligen tillämpas. När allt kommer omkring anser jag att vi har gjort så gott vi kan rådet, parlamentet och kommissionen emellan. Vi har gjort detta på hundra dagar. Vi har lagt fram lagen för parlamentet. Vi kommer att hålla en omröstning om den i morgon, det är redan bestämt. Vi har tagit fram finansieringen. Med anledning av detta vill jag visa min uppskattning för den samarbetsvilja rådet och kommissionen visat, särskilt kommissionsledamot Louis Michel, som verkligen ville att dessa pengar skulle vara ett tillägg. Jag vill även tacka sekretariatet för utskottet för utveckling, särskilt Guido Van Hecken och Anne McLauchlan och tacka Eoin Ó Seanáin och Oliver O’Callaghan på min avdelning som har varit mycket hjälpsamma i allt detta. Jag anser att vi när allt kommer omkring har gjort ett bra jobb och vi har gjort så gott vi kan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Anne McLauchlan"13
"Eoin Ó Seanáin"13
"Gay Mitchell,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"Guido Van Hecken"13
"Oliver O’Callaghan"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph