Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-03-Speech-3-223"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081203.18.3-223"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În România, stânga a câştigat alegerile pentru că a obţinut cel mai mare număr de voturi şi cel mai mare procentaj la alegerile de duminică, iar acest lucru nu poate fi ignorat, şi nici denaturat. 3 decembrie este ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Una din patru familii are printre membrii săi o persoană cu dizabilităţi. Pe fondul crizei economico-financiare, auzim aproape zilnic de mii de concedieri în statele membre. În acest context dificil, situaţia persoanelor cu dizabilităţi se deteriorează. Cum va putea o persoană cu dizabilităţi să îşi găsească un loc de muncă care să îi permită să trăiască decent dintr-un salariu, când mii de alte persoane fără dizabilităţi îşi pierd locurile de muncă? Solicit Comisiei adoptarea urgentă de măsuri concrete pentru a sprijini persoanele cu dizabilităţi. O atenţie specială trebuie să fie acordată bolilor rare care conduc la incapacităţi fizice sau mentale. Sper ca în anul 2009, anul inovării, să investim mai mult în cercetarea destinată identificării ...."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V Rumunsku dosáhla volebního vítězství levice, protože v nedělních volbách obdržela největší počet hlasů a největší procentní zastoupení. To je skutečnost, kterou nelze ignorovat ani překrucovat. 3. prosinec je Mezinárodním dnem lidí s postižením. Osobu s postižením má mezi svými členy každá čtvrtá rodina. Na pozadí této hospodářské a finanční krize slyšíme téměř denně o tisících nadbytečných pracovníků v členských státech. V tomto obtížném prostředí se situace osob s postižením zhoršuje. Jak mohou lidé se zdravotním postižením najít práci, která jim umožní vést slušný život z platu, když tisíce jiných lidí bez jakéhokoli postižení svá pracovní místa ztrácejí? Vyzývám Komisi, aby naléhavě přijala konkrétní opatření zaměřená na podporu lidí s postižením. Zvláštní pozornost je nutné věnovat vzácným onemocněním, jež vedou k fyzické nebo mentální nezpůsobilosti. Doufám, že v roce 2009, roce inovací, budeme investovat více do výzkumu zaměřeného na zjištění ..."@cs1
"Hr. formand! I Rumænien har venstrefløjen vundet valget, fordi den fik flest stemmer og den største procentdel af stemmerne i søndagens valg. Det er en kendsgerning, som ikke kan ignoreres eller fordrejes. Den 3. december er den internationale handicapdag. Én ud af fire familier har et handicappet familiemedlem. På baggrund af den aktuelle økonomiske og finansielle krise hører vi næsten hver dag om tusinder af afskedigelser i medlemsstaterne. I dette vanskelige klima bliver situation for handicappede værre. Hvordan kan handicappede finde et job, som giver dem et anstændigt liv med en løn, når tusinder af andre mennesker uden handicap mister deres job? Jeg opfordrer Kommissionen til omgående at vedtage specifikke foranstaltninger til støtte for handicappede. Der skal især lægges vægt på sjældne sygdomme, der fører til fysisk eller mental uarbejdsdygtighed. Jeg håber, at vi i 2009, innovationens år, vil investere mere i forskning med henblik på at udpege …"@da2
"In Rumänien hat die Linke die Wahlen von letztem Sonntag gewonnen, denn sie erhielt die meisten Wählerstimmen und wies den höchsten Prozentsatz auf. Diese Tatsache kann nicht ignoriert oder verdreht werden. Der 3. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. In jeder vierten Familie lebt ein Mensch mit Behinderungen. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise hören wir nahezu täglich von Massenentlassungen in den Mitgliedstaaten. In diesem schwierigen Wirtschaftsklima verschlechtert sich die Lage von behinderten Menschen zusehends. Wie sollen behinderte Menschen Arbeit finden können, die ihnen ein anständiges Auskommen erlaubt, wenn tausende andere Menschen ohne Behinderungen ihre Arbeit verlieren? Ich fordere die Kommission auf, dringend spezielle Maßnahmen zu ergreifen, die der Unterstützung behinderter Menschen dienen. Besondere Aufmerksamkeit muss seltenen Erkrankungen gewidmet werden, die zu physischen oder mentalen Behinderungen führen. Ich hoffe, wir verstärken im Jahr 2009, dem Jahr der Innovationen, unsere Investitionen in die Forschung zur Identifizierung …"@de9
"Στη Ρουμανία έχει κερδίσει η δεξιά τις εκλογές επειδή έλαβε μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές της Κυριακής. Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να αγνοηθεί ή να διαστρεβλωθεί. Η 3 Δεκεμβρίου είναι η Εθνική Ημέρα Ανθρώπων με Αναπηρίες. Μία στις τέσσερις οικογένειες έχει άτομο με αναπηρία ανάμεσα στα μέλη του. Με φόντο αυτήν την οικονομικής και χρηματοοικονομική κρίση, ακούμε σχεδόν κάθε μέρα χιλιάδες πλεονασμούς στα κράτη μέλη. Σε αυτό το δύσκολο κλίμα, η κατάσταση για τα ανάπηρα άτομα επιδεινώνεται. Πώς θα μπορέσουν οι ανάπηροι άνθρωποι να βρουν εργασία που να τους εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση από ένα μισθό, όταν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους; Καλώ την Επιτροπή να υιοθετήσει επειγόντως συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό τη στήριξη των ανθρώπων με αναπηρίες. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σπάνιες συνθήκες που οδηγούν σε φυσική ή διανοητική ανικανότητα. Ελπίζω το 2009, το έτος της καινοτομίας, να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα με σκοπό την ταυτοποίηση …"@el10
"In Romania the left has won the elections because it received the largest number of votes and the largest percentage in Sunday's elections. This is a fact that cannot be ignored or distorted. 3 December is International Day of People with Disabilities. One in four families has a person with disabilities among its family members. Against the backdrop of this economic and financial crisis, we are hearing almost every day of thousands of redundancies in Member States. In this difficult climate, the situation for disabled persons is getting worse. How will disabled people be able to find a job which will allow them a decent living from a salary, when thousands of other people without any disability are losing their jobs? I call on the Commission to urgently adopt specific measures aimed at supporting people with disabilities. Particular attention needs to be focused on rare conditions which lead to physical or mental incapacity. I hope that in 2009, the year of innovation, we will invest more in research aimed at identifying …"@en4
"En Rumania la izquierda ha ganado las elecciones porque recibió el mayor número de votos y el porcentaje más grande en las elecciones del domingo. Este es un hecho que no puede ser ignorado o distorsionado. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Uno de cada cuatro familias tiene una persona con discapacidad entre sus miembros. En esta situación de crisis económica y financiera, oímos casi cada día acerca de millares de despidos en los Estados miembros. En este difícil clima, la situación para las personas discapacitadas está empeorando. ¿Cómo podrán encontrar las personas discapacitadas un trabajo que les permita ganar un sueldo digno, cuando millares de personas sin ninguna discapacidad están perdiendo su empleo? Hago un llamamiento a la Comisión para adoptar urgentes medidas específicas dirigidas a apoyar a las personas con discapacidad. Debe prestarse una especial atención en las condiciones poco frecuentes que llevan a la incapacidad física o mental. Espero que en 2009, el año de la innovación, invirtamos más en la investigación dirigida a identificar…"@es21
"Rumeenias võitsid valimised vasakpoolsed, sest nad said laupäevastel valimistel suurima arvu ja protsendi hääli. See on fakt, mida ei saa eirata ega moonutada. 3. detsember on rahvusvaheline puuetega inimeste päev. Igas neljandas peres on puudega inimene. Praeguse majandus- ja finantskriisi taustal kuuleme peaaegu iga päev tuhandetest koondamistest liikmesriikides. Sel raskel ajal halveneb ka puuetega inimeste olukord. Kuidas saavad puuetega inimesed leida töö, mis võimaldaks neil palgast korralikult ära elada, kui tuhanded teised inimesed, kellel puuet ei ole, jäävad oma tööst ilma? Kutsun komisjoni üles võtma kiiresti konkreetseid meetmeid puuetega inimeste toetamiseks. Erilist tähelepanu tuleb pöörata haruldastele seisunditele, mis tekitavad füüsilist või vaimset teovõimetust. Loodan, et 2009. aastal – innovatsiooniaastal – investeerime enam uurimistegevusse, mille eesmärk on tuvastada..."@et5
"Romaniassa vasemmisto on voittanut vaalit, koska se sai suurimman äänimäärän ja suurimman prosenttiosuuden sunnuntain vaaleissa. Se on tosiasia, jota ei voi sivuuttaa eikä vääristellä. 3. joulukuuta on kansainvälinen vammaisten päivä. Yhdessä neljästä perheestä joku perheenjäsen on vammainen. Käynnissä olevan talous- ja rahoituskriisin vuoksi saamme lähes päivittäin kuulla tuhansien ihmisten irtisanomisista jäsenvaltioissa. Tässä vaikeassa tilanteessa vammaisten asema on heikkenemässä entisestään. Miten vammaiset pystyvät löytämään työtä, joka takaisi heille kunnollisen toimeentulon, kun tuhannet terveetkin ihmiset menettävät työpaikkansa? Vetoan komissioon, jotta se ryhtyisi kiireellisesti erityistoimiin vammaisten tukemiseksi. Erityishuomiota on kiinnitettävä sellaisiin harvinaisiin sairauksiin, jotka aiheuttavat fyysisistä tai henkisistä syistä johtuvaa työkyvyttömyyttä. Toivon, että vuonna 2009, innovoinnin teemavuonna, investoimme enemmän tutkimukseen, jolla pyritään tunnistamaan … ("@fi7
"En Roumanie, la gauche a remporté les élections parce qu’elle a recueilli le plus grand nombre de voix et obtenu le pourcentage le plus élevé des élections de dimanche. Ce fait ne peut être ni ignoré ni déformé. Le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Une famille sur quatre compte une personne handicapée. Avec pour toile de fond la crise économique et financière, nous entendons parler presque tous les jours de milliers de licenciements dans les États membres. Dans ce climat difficile, la situation des personnes handicapées s’aggrave. Comment ces personnes trouveront-elles un travail qui leur offrira une vie décente, alors que des milliers d’autres personnes sans aucun handicap perdent leur emploi? Je demande à la Commission d’adopter d’urgence des mesures spécifiques en vue de soutenir les personnes handicapées. Les affections rares entraînant une incapacité mentale ou physique doivent faire l’objet d’une attention particulière. J’espère qu’en 2009, l’année de l’innovation, nous investirons davantage dans la recherche qui vise à repérer …"@fr8
"Romániában a baloldal megnyerte a választásokat, mert a legtöbb szavazatot és a legnagyobb százalékot szerezte meg a vasárnapi választásokon. Ezt a tényt nem lehet letagadni vagy eltorzítani. December 3-a a fogyatékkal élő emberek nemzetközi napja. Minden negyedik családban van egy fogyatékkal élő személy a család tagjai között. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság hátterében szinte minden nap hallunk a tagállamokban végrehajtott sok ezres létszámleépítésekről. A jelenlegi nehéz időkben a fogyatékkal élő emberek helyzete még rosszabbra fordult. Hogyan fognak a fogyatékkal élő emberek olyan munkát találni, amely biztosítja számukra az emberhez méltó életet, amikor egészséges emberek ezrei elveszítik munkájukat? Felszólítom a Bizottságot, hogy sürgősen fogadjon el a fogyatékkal élő emberek támogatását célzó speciális intézkedéseket. Különös figyelmet kell fordítani a testi vagy mentális munkaképtelenséget előidéző ritka betegségekre. Remélem, hogy 2009-ben, az innováció évében többet fordítunk majd az annak azonosítását célzó kutatásokra…"@hu11
"In Romania la sinistra ha vinto le elezioni perché ha ricevuto il maggior numero di voti e la più alta percentuale nelle elezioni di domenica. Questo è un dato di fatto che non può essere ignorato o distorto. Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Una famiglia su quattro ha tra i suoi familiari una persona con disabilità. Nell’attuale contesto di crisi economica e finanziaria, quasi ogni giorno veniamo a sapere di migliaia di licenziamenti negli Stati membri. In questa difficile congiuntura, la situazione delle persone con disabilità sta peggiorando. Come faranno le persone con disabilità a trovare un lavoro che permetta loro un salario per condurre una vita dignitosa, quando migliaia di altre persone senza problemi di disabilità stanno perdendo il proprio posto di lavoro? Chiedo alla Commissione di adottare con urgenza misure specifiche volte a sostenere le persone con disabilità. Si deve concentrare l’attenzione in particolare su quelle rare condizioni che portano all’incapacità fisica o mentale. Mi auguro che nel 2009, l'anno dell’innovazione, si investa maggiormente nella ricerca volta a individuare…"@it12
"Rumunijoje rinkimuose laimėjo kairieji, nes surinko didžiąją dalį balsų ir didžiausią procentą sekmadienio rinkimuose. Tai faktas, kurio negalima nepaisyti ar iškraipyti. Gruodžio 3 d. – Tarptautinė žmonių su negalia diena. Vienoje iš keturių šeimų tarp jos narių yra asmuo su negalia. Per šią ekonomikos ir finansų krizę beveik kasdien girdime apie tūkstančius atleidimo atvejų valstybėse narėse. Vyraujant šiam sudėtingam klimatui, neįgaliųjų asmenų padėtis tampa sudėtingesnė. Kaip neįgalūs žmonės pajėgs susirasti darbą ir galės tinkamai pragyventi iš atlyginimo, kai tūkstančiai kitų žmonių be jokių negalių praranda darbus? Kviečiu Komisiją nedelsiant imtis tam tikrų priemonių, kuriomis būtų remiami asmenys su negalia. Reikia skirti ypatingą dėmesį į nepaprastas sąlygas, kurios sukelia fizinį ar protinį nedarbingumą. Tikiuosi, kad 2009 m., naujovių metais, daugiau investuosime į tyrimus, kuriais siekiama nustatyti…"@lt14
"Rumānijā kreisie uzvarēja vēlēšanas, jo saņēma vislielāko balsu skaitu un tiem bija vislielākais procents svētdienas vēlēšanās. Šo faktu nevar ignorēt vai izkropļot. 3. decembris ir Starptautiskā Invalīdu diena. Katrā ceturtajā ģimenē ir kāds invalīds. Šajos ekonomiskās un finansiālās krīzes apstākļos mēs gandrīz katru dienu dzirdam par tūkstošiem atlaišanas no darba gadījumiem dalībvalstīs. Šajā sarežģītajā atmosfērā invalīdu stāvoklis aizvien pasliktinās. Kā invalīdi spēs atrast darbu, kas ļaus viņiem pienācīgi iztikt no algas, kad tūkstošiem cilvēku bez invaliditātes zaudē darbu? Es aicinu Komisiju nekavējoties pieņemt īpašus pasākumus, kuru mērķis būtu atbalsta sniegšana invalīdiem. Īpaša uzmanība jāveltī retajiem gadījumiem, kad tiek izraisīta fiziska vai garīga invaliditāte. Es ceru, ka 2009. gadā — inovāciju gadā — mēs vairāk ieguldīsim pētniecībā, kuras mērķis ir noteikt …"@lv13
"În România, stânga a câştigat alegerile pentru că a obţinut cel mai mare număr de voturi şi cel mai mare procentaj la alegerile de duminică, iar acest lucru nu poate fi ignorat, şi nici denaturat. 3 decembrie este ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. Una din patru familii are printre membrii săi o persoană cu dizabilităţi. Pe fondul crizei economico-financiare, auzim aproape zilnic de mii de concedieri în statele membre. În acest context dificil, situaţia persoanelor cu dizabilităţi se deteriorează. Cum va putea o persoană cu dizabilităţi să îşi găsească un loc de muncă care să îi permită să trăiască decent dintr-un salariu, când mii de alte persoane fără dizabilităţi îşi pierd locurile de muncă? Solicit Comisiei adoptarea urgentă de măsuri concrete pentru a sprijini persoanele cu dizabilităţi. O atenţie specială trebuie să fie acordată bolilor rare care conduc la incapacităţi fizice sau mentale. Sper ca în anul 2009, anul inovării, să investim mai mult în cercetarea destinată identificării ...."@mt15
"In Roemenië heeft links de verkiezingen gewonnen omdat links het grootste aantal stemmen en het hoogste percentage bij de verkiezingen van zondag kreeg. Dit gegeven kan niet worden genegeerd of verdraaid. 3 December is de Internationale Dag voor personen met een handicap. Een van de vier gezinnen heeft iemand met een handicap. Tegen de achtergrond van de economisch-financiële crisis horen wij bijna dagelijks over duizenden ontslagen in de lidstaten. In deze moeilijke context verslechtert de situatie van de personen met een handicap. Hoe kan een persoon met een handicap een baan vinden met loon waarvan hij of zij fatsoenlijk kan leven, als duizenden andere personen, zonder handicap, hun baan verliezen? Ik verzoek de Commissie om urgent concrete maatregelen te nemen om mensen met een handicap te steunen. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan zeldzame ziekten die leiden tot een fysieke of mentale handicap. Ik hoop dat we in 2009, het jaar van de innovatie, meer zullen investeren in onderzoek gericht op de identificatie…"@nl3
"Lewica wygrała wybory w Rumunii, ponieważ w trakcie niedzielnych wyborów uzyskała największą liczbę głosów oraz ich najwyższy procent. To jest fakt, którego nie można lekceważyć, ani przeinaczać. 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jedna rodzina na cztery ma wśród swoich członków osobę dotkniętą niepełnosprawnością. Na tle obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego niemal codziennie słyszymy o tysiącach zwolnień z pracy w państwach członkowskich. W tym trudnym klimacie sytuacja osób niepełnosprawnych pogarsza się. Jak osoby niepełnosprawne zdołają znaleźć pracę, która pozwoli im na przyzwoite życie z pensji, podczas gdy tysiące innych osób bez żadnej niepełnosprawności traci pracę? Wzywam Komisję, aby pilnie przyjęła szczegółowe środki ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnością. Należy skupić szczególną uwagę na rzadkich stanach, które prowadzą do niesprawności fizycznej bądź umysłowej. Mam nadzieję, że w roku 2009, roku innowacji, będziemy więcej inwestować w badania mające na celu identyfikację..."@pl16
"Na Roménia, foi a esquerda que ganhou as eleições, pois recebeu o maior número de votos e a maior percentagem nas eleições de domingo. Este é um facto que não pode ser ignorado nem distorcido. O dia 3 de Dezembro é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Uma em cada quatro famílias tem uma pessoa com deficiência entre os seus familiares. No actual contexto de crise económica e financeira, quase todos os dias nos chegam notícias de milhares de despedimentos nos Estados-Membros. Nesta conjuntura difícil, a situação para as pessoas com deficiência agrava-se. Como é que as pessoas com deficiência podem encontrar um emprego com um salário que lhes permita uma vida condigna, quando milhares de outras pessoas sem qualquer deficiência estão a perder o emprego? Solicito à Comissão que adopte urgentemente medidas específicas destinadas a apoiar as pessoas com deficiência. Importa atribuir particular atenção a determinadas situações raras que provocam incapacidade física ou mental. Faço votos de que em 2009, o ano da inovação, invistamos mais em investigação destinada a identificar …"@pt17
"V Rumunsku vyhrala voľby ľavica. Vo voľbách, ktoré sa konali v nedeľu, získala najväčší počet hlasov a dosiahla najvyšší percentuálny podiel. To je skutočnosť, ktorú nemožno ignorovať alebo prekrútiť. Deň 3. december je Medzinárodným dňom zdravotne postihnutých. V každej štvrtej rodine je jeden jej člen postihnutý. Na pozadí hospodárskej a finančnej krízy takmer každý deň počujeme o tisícoch prepustených v členských štátoch. Za týchto zložitých okolností sa situácia ľudí s postihnutím zhoršuje. Ako si ľudia s postihnutím budú schopní nájsť prácu, ktorej plat im zabezpečí dôstojný život, keď prichádzajú o zamestnanie tisíce ľudí bez postihnutia? Vyzývam Komisiu, aby urýchlene prijala konkrétne opatrenia zamerané na podporu osôb s postihnutím. Zvláštnu pozornosť si vyžadujú prípady ojedinelých zdravotných stavov, ktoré vedú k telesnej alebo mentálnej nespôsobilosti. Dúfam, že v roku 2009, ktorý je Európskym rokom tvorivosti a inovácií, budeme investovať viac do výskumu zameraného na identifikáciu…"@sk19
"V Romuniji je levica zmagala na volitvah, ker je dobila največje število glasov in najvišji odstotek na nedeljskih volitvah. To je dejstvo, ki ga ne smemo ignorirati ali izkrivljati. 3. december je mednarodni dan invalidov. Ena od štirih družin ima invalida med svojimi člani. V tej gospodarski in finančni krizi skoraj vsak dan slišimo novice o tisočih presežnih delavcih v državah članicah. V tako težkem vzdušju se razmere za invalide še slabšajo. Kako bodo invalidi lahko našli delo, ki jim bo omogočalo, da bodo s svojo plačo dostojno živeli, ko tisoči drugih ljudi brez invalidnosti izgublja delo? Pozivam Komisijo, da nujno sprejme posebne ukrepe, namenjene podpori invalidov. Posebno pozornost je treba nameniti redkim okoliščinam, ki vodijo do fizične ali mentalne invalidnosti ... Upam, da bomo v letu 2009, letu inovacij, več vlagali v razvoj, namenjen opredelitvi …"@sl20
"I Rumänien har vänstern vunnit valet eftersom den fick flest röster och det största procentantalet i söndagens val. Detta är ett faktum som inte kan ignoreras eller förvrängas. Den 3 december är det den internationella dagen för handikappade. En av fyra familjer har en handikappad person bland sina familjemedlemmar. Mot bakgrund av den ekonomiska och finansiella krisen hör vi nästan varje dag nyheter om tusentals uppsägningar i medlemsstaterna. I detta tuffa klimat blir situationen för handikappade personer allt sämre. Hur ska handikappade personer kunna hitta en sysselsättning som ger dem en skälig lön när tusentals människor utan handikapp förlorar sina jobb? Jag uppmanar kommissionen att omedelbart vidta riktade åtgärder för att stödja handikappade personer. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot ovanliga sjukdomar som leder till fysiska eller mentala funktionshinder. Jag hoppas att vi under 2009, som är innovationsåret, kommer att investera mer i forskning som syftar till att fastställa…"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph