Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-03-Speech-3-217"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081203.18.3-217"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A pretexto da crise do capitalismo, começam a surgir cada vez mais processos de chantagem dos trabalhadores, impondo-lhes condições que levam à perda de direitos adquiridos. Exemplos significativos são os que envolvem o Centro de Produção de Mangualde da Peugeot/Citroën e a Unidade de Cacia, Aveiro, da Renault, ambos na área da indústria automóvel, em Portugal. Nos dois casos foram atribuídos elevados apoios financeiros comunitários e nacionais, visando a defesa do emprego e com a condição de criarem mais postos de trabalho. No entanto, neste momento, a administração da Peugeot/Citroën, em Mangualde, quer destruir direitos conquistados e consignados nas leis laborais, pressionando os trabalhadores a aceitarem condições lesivas que afectam a sua vida. Na Unidade da Renault, em Cacia, a administração decidiu reduzir a produção este ano e prepara-se para não renovar contratos de trabalho a termo, apesar de se ter comprometido a aumentar..."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pod záminkou krize kapitalismu začíná docházet ke stále většímu počtu incidentů vydírání pracovníků, při kterých jsou jim vnucovány podmínky, jež vedou ke ztrátě práv, jež získali. Typickým příkladem jsou incidenty, které se týkají výrobního závodu Peugeot/Citroen v Mangualde a průmyslové jednotky Renault v Cacii, provincie Aveiro; obě jsou součástí portugalského automobilového průmyslu. V obou případech vláda i EU poskytly významnou finanční pomoc zaměřenou na ochranu pracovních míst pod podmínkou, že budou vytvořena další místa. Vedení Peugeot/Citroen v Mangualde však v poslední době chce zlikvidovat práva, jež byla vybojována a zakotvena v pracovněprávních předpisech, tím, že vyvíjí na pracovníky nátlak, aby akceptovali škodlivé podmínky ohrožující jejich životy. V průmyslové jednotce Renault v Cacii se vedení rozhodlo snížit v tomto roce výrobu a připravit se na neobnovení pracovních smluv na dobu určitou, přestože se zavázali k rozšíření ..."@cs1
"Hr. formand! Under foregivende af kapitalismens krise oplever vi et stigende antal tilfælde af afpresning af arbejdstagere, hvor de pålægges betingelser, der betyder, at de mister rettigheder, de har i dag. Væsentlige eksempler omfatter Peugeot/Citroens produktionscenter i Mangualde og Renaultfabrikken i Cacia. Begge er en del af den portugisiske bilindustri. I begge tilfælde blev der ydet betydelig finansiel støtte med henblik på at sikre arbejdspladser fra både regeringens og EU's side med en betingelse om at skabe flere arbejdspladser. Ledelsen af Peugeot/Citroen i Mangualde ønsker dog nu at ødelægge de rettigheder, man har kæmpet for, og som er fastlagt i arbejdsmarkedslovgivningen, ved at presse arbejdstagerne til at acceptere skadelige betingelser, der bringer deres liv i fare. På Renaultfabrikken i Cacia har ledelsen i år besluttet at reducere produktionen og forbereder sig på ikke at forny tidsbegrænsede kontrakter, selv om de har forpligtet sig til at udvide ..."@da2
"Unter dem Vorwand der Krise des Kapitalismus häufen sich die Fälle von Erpressungen von Arbeitnehmern, wobei ihnen Arbeitsbedingungen aufgezwungen werden, die zum Verlust von zuvor erkämpften Rechten führen. Herausragende Beispiele hierfür sind das Produktionszentrum von Peugeot/Citroen in Mangualde und das Renault-Industriewerk in Cacia, Aveiro. Beide Standorte sind Teil der portugiesischen Automobilindustrie. In beiden Fällen waren zuvor erhebliche finanzielle Fördermittel sowohl von der Regierung als auch von der EU mit der Maßgabe geflossen, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das Management von Peugeot/Citroen in Mangualde möchte die erstrittenen Rechte, die auch im portugiesischen Arbeitsrecht garantiert sind, zerstören, indem es seine Arbeitnehmer dazu zwingen will, nachteilige Bedingungen zu akzeptieren, die ihre Existenz gefährden. Im Renault-Industriewerk in Cacia hat das Management beschlossen, dieses Jahr die Produktion zu drosseln. Außerdem bereitet sich die Leitung darauf vor, befristete Arbeitsverträge nicht mehr zu verlängern, obwohl das Unternehmen eine weitere Expansion zugesagt hatte ..."@de9
"Η αύξηση των αριθμών κρουσμάτων εκβιασμού εργατών, σε περιπτώσεις που τους επιβάλλεται και οδηγούν στην απώλεια των δικαιωμάτων που απέκτησαν, αυξάνονται με το πρόσχημα της κρίσης του καπιταλισμού. Σημαντικά παραδείγματα περιλαμβάνουν το Κέντρο Παραγωγής Peugeot/Citroen στη Mangualde και τη Βιομηχανική Μονάδα Renault στην Cacia, Aveiro. Και τα δύο παραδείγματα αποτελούν τμήμα της πορτογαλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Και στις δύο περιπτώσεις, χορηγήθηκε σημαντική οικονομική βοήθεια για την προστασία των εργασιών από την κυβέρνηση και τη ΕΕ, με την προϋπόθεση δημιουργίας περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Ωστόσο, η διοίκηση της Peugeot/Citroen στη Mangualde επιθυμεί να καταστρέψει τα δικαιώματα για τα οποία πολέμησαν και προβλέπονται στις εργατικές νομοθεσίες με πίεση των εργατών για την αποδοχή επιβλαβών συνθηκών που θέτουν σε κίνδυνο της ζωή τους. Στη Βιομηχανική Μονάδα Renault στη Cacia, η διοίκηση αποφάσισε να μειώσει την παραγωγή αυτό το έτος και να προετοιμαστεί για τη μη ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, παρότι είχε δεσμευτεί σε επέκταση ..."@el10
"Increasing numbers of incidences of blackmail of workers – in which conditions are imposed on them that lead them to lose rights they have acquired – are beginning to arise under the pretext of the crisis of capitalism. Significant examples are those involving the Peugeot/Citroen Production Centre in Mangualde and the Renault Industrial Unit in Cacia, Aveiro; both of these are part of the Portuguese automobile industry. In both cases significant financial aid aimed at protecting jobs was granted by both the government and the EU, with the condition of creating more positions. However, the management of Peugeot/Citroen in Mangualde currently wishes to destroy rights that were fought for and are enshrined in the labour laws by pressuring the workers to accept harmful conditions that endanger their lives. At the Renault Industrial Unit in Cacia, the management decided to reduce production this year and prepare itself for not renewing fixed-term contracts, despite having committed itself to expansion ..."@en4
"Están empezando a surgir crecientes casos de chantaje a trabajadores —en los que se les imponen tales condiciones que les llevan a perder los derechos que habían adquirido— bajo el pretexto de la crisis del capitalismo. Ejemplos significativos son los que implican al centro de producción de Peugeot/Citroën en Mangualde y la Unidad Industrial de Renault en Cacia, Aveiro; ambas forman parte de la industria automovilística portuguesa. En ambos casos se garantizó una ayuda financiera significativa destinada a proteger el empleo, tanto por parte del Gobierno como de la UE, a condición de crear más puestos de trabajo. Sin embargo, la dirección de Peugeot/Citroën en Mangualde actualmente desea destruir derechos por los cuales se luchó y que están consagrados en las leyes laborales al presionar a los trabajadores para que acepten condiciones perjudiciales que pongan sus vidas en peligro. En la Unidad Industrial de Renault en Cacia, la dirección decidió reducir la producción este año y prepararse para no renovar contratos de duración determinada, a pesar de haberse comprometido a la expansión..."@es21
"Kapitalismi kriisi ettekäändel on suurenemas töötajate vastu suunatud väljapressimine. See tähendab, et neile kehtestatakse tingimused, mille tulemuseks on nende saadud õiguste kadumine. Märkimisväärsed näited sellest on Portugali autotööstusesse kuuluvad Peugeot’/Citroëni tootmiskeskus Mangualdes ja Renault’ tööstusüksus Aveiros Cacias. Mõlemal juhul andis nii valitsus kui ka EL märkimisväärset rahalist abi tingimusel, et luuakse rohkem töökohti. Ent Mangualde Peugeot’/Citroëni juhtkond tahab praegu kaotada välja võideldud ja tööõiguses sätestatud õigused ning avaldab töötajatele survet, et nad nõustuksid neile kahjulike tingimustega, mis ohustavad nende elu. Renault’ tööstusüksuses Cacias otsustas juhtkond selle aasta tootmist vähendada ja teha ettevalmistusi tähtajaliste lepingute pikendamata jätmiseks, vaatamata sellele, et oli võtnud kohustuse laieneda..."@et5
"Kapitalismin kriisi synnyttää yhä useammin työntekijöiden kiristystä. Toisin sanoen työntekijöitä pakotetaan olosuhteisiin, joiden vuoksi he menettävät saavutettuja oikeuksiaan. Huomattavia esimerkkejä tästä ovat Portugalin autoteollisuudessa ilmenneet tapaukset, jotka liittyvät Peugeot/Citroenin tuotantokeskukseen Mangualdessa ja Renaultin teollisuusyksikköön Caciassa, Aveirossa. Molemmissa tapauksissa sekä Portugalin hallitus että EU ovat myöntäneet huomattavaa taloudellista tukea työpaikkojen turvaamiseen. Tuen saamisen ehtona on ollut, että työpaikkoja syntyy lisää. Peugeot/Citroenin Mangualden tehtaan johto kuitenkin haluaa tällä hetkellä romuttaa työntekijöiden oikeudet, joiden puolesta on taisteltu ja jotka on vahvistettu työlainsäädännössä, painostamalla työntekijöitä hyväksymään haitallisia olosuhteita, jotka vaarantavat heidän henkensä. Renaultin teollisuusyksikössä Caciassa johto päätti vähentää tuotantoa tänä vuonna ja valmistautua jättämään määräaikaiset sopimukset uusimatta huolimatta siitä, että se oli sitoutunut laajentamaan..."@fi7
"La crise du capitalisme sert de plus en plus de prétexte pour exercer un chantage sur les travailleurs (par lequel les conditions qui leur sont imposées les conduisent à perdre les droits qu’ils ont acquis). Les cas du centre de production de Peugeot/Citroën à Mangualde et de l’unité industrielle de Renault à Cacia, dans le district d’Aveiro, constituent deux exemples significatifs; ils font tous deux partie de l’industrie automobile portugaise. Dans les deux cas, l’UE et le gouvernement ont octroyé à ces entreprises une aide financière considérable afin de protéger les emplois, à la condition que d’autres emplois soient créés. Pourtant, la direction de Peugeot/Citroën à Mangualde souhaite actuellement supprimer les droits acquis de haute lutte par les travailleurs, qui figurent dans les droits du travail, en faisant pression sur les travailleurs pour qu’ils acceptent des conditions nuisibles mettant leurs vies en danger. Dans l’unité industrielle de Renault à Cacia, la direction a décidé de réduire la production cette année et de se préparer au non-renouvellement des contrats à durée déterminée, alors qu’elle s’était engagée à accroître son activité..."@fr8
"Egyre nagyobb számban fordul elő a munkavállalók megzsarolása – ennek során olyan feltételeket kényszerítenek rájuk, amelyek megszerzett jogaik elvesztéséhez vezetnek – a kapitalizmus válságának örve alatt. A komolyabb példák között említést érdemel a mangualde-i Peugeot/Citroen Gyártási Központ és a Renault Ipari Egység az aveiroi Caciában; mindkettő a portugál gépjárműgyártás része. Mindkét esetben jelentős pénzügyi segítséget nyújtott mind a kormány, mind pedig az EU a munkahelyek megőrzésének támogatására, azzal a feltétellel, hogy létrehoznak további állásokat. A Peugeot/Citroen mangualde-i vezetősége jelenleg azoknak a jogoknak a szétzúzására törekszik, amelyeket harcban kivívtunk és amelyeket munkaügyi törvényekbe foglaltunk, és nyomást gyakorolnak a munkavállalókra, hogy fogadjanak el az életüket veszélyeztető káros feltételeket. A Renault caciai Ipari Egységében a menedzsment úgy döntött, hogy csökkenti az ez évi termelést és arra készülnek, hogy nem újítják meg a határozott idejű szerződéseket, annak ellenére, hogy kötelezettséget vállaltak a bővítésre..."@hu11
"Con il pretesto della crisi del capitalismo comincia ad emergere un numero sempre crescente di episodi di ricatto nei confronti dei lavoratori, con i quali vengono loro imposte condizioni che li portano a perdere i diritti acquisiti. Esempi significativi sono quelli che coinvolgono lo stabilimento Peugeot/Citrôen di Mangualde e lo stabilimento industriale Renault a Cacia, Aveiro; entrambi facenti parte dell’industria automobilistica portoghese. In entrambi i casi sono stati concessi significativi aiuti finanziari da parte del governo e dell'Unione europea volti a tutelare i posti di lavoro, a condizione che fossero creati più impieghi. Tuttavia, la gestione Peugeot/Citrôen a Mangualde vuole ora distruggere i diritti ottenuti con la lotta e sanciti dalla legislazione del lavoro, costringendo i lavoratori ad accettare condizioni inique, che mettono a repentaglio la loro vita. Allo stabilimento industriale Renault di Cacia, la direzione ha deciso di ridurre la produzione di quest'anno e si prepara a non rinnovare i contratti a tempo determinato, pur essendosi assunta l'impegno di espandere…"@it12
"Kilus kapitalizmo krizei, didėjantis darbuotojų šantažavimo atvejų, kai jiems sudaromos tokios sąlygos, kurioms esant jie netenka savo turėtų teisių, skaičius ima dar labiau augti. Tarp svarbių pavyzdžių yra ir gamybos centras Mangualde mieste ir gamybinis padalinys Cacia, Aveiroje; jie abu yra Portugalijos automobilių pramonės dalis. Abiem atvejais tiek vyriausybė, tiek ES skyrė žymią finansinę paramą, skirtą darbo vietoms išsaugoti, su sąlyga, kad bus sukurta daugiau vietų. Tačiau vadovybė Mangualde mieste šiuo metu nori panaikinti teises, dėl kurių buvo kovota ir kurias puoselėja darbo teisė, versdama darbuotojus sutikti su žalingomis sąlygomis, kurios kelia pavojų jų gyvybėms. gamybinio padalinio, esančio Cacia, vadovybė nusprendė sumažinti šių metų gamybą ir yra pasirengusi neatnaujinti terminuotų sutarčių, nepaisydama savo įsipareigojimo plėstis..."@lt14
"Aizbildinoties ar kapitālisma krīzi, pieaug strādnieku šantāžas gadījumi, kuros tiem tiek uzspiesti apstākļi, kas noved viņus pie iegūto tiesību zaudēšanas. Nozīmīgi piemēri tam ir ražošanas centrs un ražotne ; abas tās ir daļa no Portugāles automobiļu rūpniecības. Abos gadījumos ievērojamu finansiālu palīdzību darbavietu aizsardzībā sniedza gan valdība, gan ES, ar noteikumu radīt vairāk amatu. Tomēr ražošanas centrs pašlaik vēlas iznīcināt tiesības, kas tika izcīnītas un iekļautas darba likumdošanā, piespiežot strādājošos pieņemt bīstamus noteikumus, kas apdraud viņu dzīvības. ražotnē vadība nolēma šogad samazināt ražošanu un gatavoties neatjaunot līgumus, kas noslēgti uz laiku, neskatoties uz to, ka bija apņēmusies paplašināt ..."@lv13
"A pretexto da crise do capitalismo, começam a surgir cada vez mais processos de chantagem dos trabalhadores, impondo-lhes condições que levam à perda de direitos adquiridos. Exemplos significativos são os que envolvem o Centro de Produção de Mangualde da Peugeot/Citroen e a Unidade de Cacia, Aveiro, da Renault, ambos na área da indústria automóvel, em Portugal. Nos dois casos foram atribuídos elevados apoios financeiros comunitários e nacionais, visando a defesa do emprego e com a condição de criarem mais postos de trabalho. No entanto, neste momento, a administração da Peugeot/Citroen, em Mangualde, quer destruir direitos conquistados e consignados nas leis laborais, pressionando os trabalhadores a aceitarem condições lesivas que afectam a sua vida. Na Unidade da Renault, em Cacia, a administração decidiu reduzir a produção este ano e prepara-se para não renovar contratos de trabalho a termo, apesar de se ter comprometido a aumentar..."@mt15
"Onder het voorwendsel van de crisis van het kapitalisme doen zich steeds meer gevallen voor van chantage van werknemers, aan wie voorwaarden worden opgelegd die leiden tot het verlies van verworven rechten. Belangrijke voorbeelden, beide binnen de automobielindustrie in Portugal, zijn het productiecentrum in Mangualde van Peugeot/Citroen en de fabriek in Cacia, Aveiro, van Renault. In beide gevallen werd veel communautaire en nationale financiële steun toegekend, met het doel banen te behouden en op voorwaarde dat meer banen gecreëerd zouden worden. Echter, op dit moment wil de directie van Peugeot/Citroen in Mangualde de verworven rechten die zijn vastgelegd in het arbeidsrecht, afpakken. Zij oefent druk uit op de werknemers om slechte voorwaarden te accepteren die een negatieve invloed hebben op hun toekomst. De directie van Renault in Cacia heeft besloten de productie voor dit jaar in te krimpen en zij is voornemens om de tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen, terwijl zij zich juist gecommitteerd heeft aan uitbreiding..."@nl3
"Pod pretekstem kryzysu kapitalizmu ma miejsce coraz więcej przypadków szantażowania robotników. Narzuca im się takie warunki, które prowadzą do utraty nabytych przez nich praw. Najbardziej widoczne tego przykłady miały miejsce w zakładach Peugeot/Citroen Production Centre w Mangualde oraz w Renault Industrial Unit w Cacia, Aveiro. Obydwie te fabryki stanowią część portugalskiego przemysłu samochodowego. W obydwu przypadkach zarówno rząd, jak i UE przyznały znaczną pomoc finansową, pod warunkiem stworzenia większej liczby stanowisk pracy. Teraz jednak zarząd zakładów Peugeot/Citroen w Mangualde zamierza zniszczyć prawa, o które walczono i które są chronione prawem pracy, poprzez wywieranie na robotników presji, aby zaakceptowali szkodliwe, zagrażające ich życiu warunki. W zakładach Renault Industrial Unit w Cacia zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu w tym roku produkcji i przygotowuje się do tego, aby nie odnawiać umów na czas określony, pomimo iż zobowiązał się on do rozszerzenia..."@pl16
"A pretexto da crise do capitalismo, começam a surgir cada vez mais processos de chantagem dos trabalhadores, impondo-lhes condições que levam à perda de direitos adquiridos. Exemplos significativos são os que envolvem o Centro de Produção de Mangualde da Peugeot/Citroen e a Unidade de Cacia, Aveiro, da Renault, ambos na área da indústria automóvel, em Portugal. Nos dois casos foram atribuídos elevados apoios financeiros comunitários e nacionais, visando a defesa do emprego e com a condição de criarem mais postos de trabalho. No entanto, neste momento, a administração da Peugeot/Citroen, em Mangualde, quer destruir direitos conquistados e consignados nas leis laborais, pressionando os trabalhadores a aceitarem condições lesivas que afectam a sua vida. Na Unidade da Renault, em Cacia, a administração decidiu reduzir a produção este ano e prepara-se para não renovar contratos de trabalho a termo, apesar de se ter comprometido a aumentar..."@ro18
"Rastúci počet prípadov vydierania pracovníkov – keď sú na nich kladené podmienky vedúce k strate ich práv, ktoré získali – sa začínajú objavovať pod zámienkou krízy kapitalizmu. K významným príkladom patrí výrobné stredisko Peugeot/Citroen v meste Mangualde a priemyselný závod Renault v Cacii pri meste Aveiro, ktoré sú súčasťou portugalského automobilového priemyslu. V obidvoch prípadoch bola udelená výrazná finančná pomoc zameraná na ochranu zamestnania zo strany vlády a EÚ s podmienkou vytvorenia viacerých pracovných miest. Vedenie spoločnosti Peugeot/Citroen v Mangualde však zároveň chce zlikvidovať práva pracovníkov, ktoré si vybojovali a ktoré sú zakotvené v pracovných zákonoch, tým, že na nich robí nátlak, aby akceptovali škodlivé podmienky, ktoré ohrozujú ich životy. V priemyselnom závode v Cacii sa vedenie tento rok rozhodlo obmedziť výrobu a pripraviť sa na neobnovenie zmlúv s dobou určitou napriek tomu, že sa zaviazali expandovať…"@sk19
"Vse več je primerov izsiljevanja delavcev – prisiljeni so sprejeti pogoje, zaradi katerih izgubijo pridobljene pravice – do katerih prihaja pod pretvezo krize kapitalizma. Dobra primera sta proizvodni center podjetja Peugeot/Citroen v kraju Mangualde in Renaultov industrijski obrat v kraju Cacia, Aveiro; oba sta del portugalske avtomobilske industrije. V obeh primerih sta vlada in EU zagotovili znatno finančno pomoč, namenjeno zaščiti delovnih mest, pod pogojem, da se ustvarijo nova delovna mesta. Vendar pa vodstvo podjetja Peugeot/Citroen v kraju Mangualde zdaj želi uničiti pravice, za katere smo se borili in ki jih varuje delovna zakonodaja, tako da pritiska na delavce, naj sprejmejo škodljive pogoje, ki ogrožajo njihova življenja. V Renaultovem industrijskem obratu v kraju Cacia pa se je vodstvo odločilo, da bo letos zmanjšalo proizvodnjo in se pripravlja, da ne bo podaljševalo pogodb za določen čas, čeprav so obljubili, da so bodo širili…"@sl20
"Alltfler fall av utpressning mot arbetstagare – där de tvingas gå med på villkor som gör att de förlorar alla sina rättigheter – börjar inträffa under förevändning av den kapitalistiska krisen. Tydliga exempel på detta är Peugeot/Citroëns produktionscentrum i Mangualde och Renaults industrianläggning i Cacia i Aveiro. Båda dessa företag är en del av den portugisiska bilindustrin. I båda fallen gavs ett betydande ekonomiskt stöd i syfte att skydda sysselsättningen, både från regeringen och från EU, på villkor att företagen skulle skapa fler arbetstillfällen. Men Peugeot/Citroëns ledning i Mangualde vill nu omintetgöra de rättigheter som man har kämpat för och som bevarats i arbetsrätten genom att tvinga arbetstagarna att acceptera skadliga villkor som sätter deras liv i fara. På Renaults industrianläggning i Cacia har ledningen bestämt sig för att minska produktionen detta år och förbereder sig på att inte förnya visstidskontrakt trots att de har gått med på att expandera…"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Cacia"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph