Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-03-Speech-3-178"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081203.16.3-178"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Ministre, au moment même où Nicole Fontaine posait la question, le Conseil lui apportait la réponse. Et c’est assez rare pour le souligner. En effet, le Conseil «Compétitivité», il y a 48 heures, a pris en considération et soutenu le plan proposé par la Commission, au mois de juillet, au moment même où nous sommes en train de l’examiner dans notre Parlement. C’est un incontestable succès du Conseil sous la Présidence française et je voulais, Monsieur le Ministre, vous en rendre grâce et dire combien, avec vos collègues, M. Novelli en particulier, vous avez bien travaillé. Ce succès du Conseil est d’autant plus considérable que, prendre en compte le plan de la Commission, a consisté pour vous à y ajouter un plan d’action, c’est-à-dire une concrétisation dans le temps, sur 3, 5, 10 ans, des principes contenus dans le plan de la Commission. Je crois qu’effectivement, ce que nous avons à faire maintenant, c’est dans chaque législation, dans chaque mesure, tenir compte prioritairement des petites et moyennes entreprises. Et nous allons le faire avec la société privée européenne, nous allons le faire avec la directive sur les délais de paiement, j’espère que nous le ferons à travers les taux réduits de TVA, etc. Mais je voudrais simplement dire, pour terminer, qu’il ne faut surtout pas que les petites et moyennes entreprises se retrouvent dans un ghetto, c’est-à-dire que les réglementations que l’on fasse pour elles deviennent si particulières qu’elles finissent par les handicaper. Je rejoindrai ce que vient de dire M Vlasto. Il est clair qu’au moment actuel, où elles ont tellement besoin de financement et où ce financement est tellement difficile, il ne faudrait pas que l’on prenne pour elles des mesures, par exemple d’exemption en matière de garantie comptable qui affaiblissent leurs crédits et qui, ainsi, les empêchent d’avoir tous les moyens de travailler. C’est pourquoi, les petites et moyennes entreprises ne sont pas des sous-entreprises. Elles doivent être des entreprises comme les autres, prioritaires dans l’économie."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane Jouyete, když paní Fontaineová pokládala svou otázku, Rada již odpovídala. To se nestává příliš často a stojí to za zmínku. Skutečně, Rada ve složení pro konkurenceschopnost před 48 hodinami projednala a podpořila plán, který předložila Komise v červenci, zatímco náš parlament ho stále ještě zvažuje. Pro Radu za francouzského předsednictví je to nepopiratelný úspěch, a chtěl bych vám, pane Jouyete, poděkovat a vyslovit uznání za dobrou práci, kterou jste vy a vaši kolegové, zejména pan Novelli, odvedli. Úspěch Rady je zvlášť pozoruhodný proto, že plán Komise znamenal, že k němu budete muset vypracovat ještě akční plán, který bude vycházet ze zásad v něm obsažených a stanoví cíle na příštích 3, 5 a 10 let. Chápu to tak, že v praxi nyní musíme klást malé a střední podniky na první místo v každém právním předpisu a v každém opatření. Budeme tak postupovat v případě předpisu o evropském soukromém podniku, ve směrnici o opožděných platbách, doufám, že také v předpisu o snížení sazeb DPH a tak dále. Chtěl bych však prostě říci, a tím bych uzavřel, že MSP především nesmíme uzavírat do ghett, jinými slovy, nařízení týkající se MSP, jež zavádíme, nesmí být natolik výlučná, aby je nakonec neznevýhodnila. Souhlasím s tím, co před chvílí řekla paní Vlastová. Je očividné, že za nynější situace, kdy tyto podniky tolik potřebují peníze, a získat finance je tak obtížné, nesmíme jejich jménem přijímat opatření, například snížení rezerv v účetní závěrce, jež jim sníží úvěry a tím je zbaví prostředků pro jejich činnost. Malé a střední podniky totiž nejsou firmami nižšího řádu. Musí to být podniky jako každé jiné, životně důležité pro evropské hospodářství."@cs1
"Hr. formand, hr. Jouyet! Da Nicole Fontaine fremsatte sin forespørgsel, var Rådet allerede ved at svare. Det sker så sjældent, at det må bemærkes. For 48 timer siden undersøgte og støttede Rådet om konkurrenceevnen den plan, som Kommissionen fremlagde i juli, mens Parlamentet stadig overvejer den. Det er unægtelig en succes for Rådet under det franske formandskab, og jeg vil gerne takke Dem, hr. Jouyet, og rose det gode arbejde, som De og Deres kolleger har udført, navnlig hr. Novelli. Rådets succes er især bemærkelsesværdig, fordi Kommissionens plan betød, at De skulle tilføje en handlingsplan, som omfattede de principper, den indeholdt, og fastlægge mål for de næste tre, fem og 10 år. Hvad angår det praktiske, kan jeg forstå, at vi nu først skal tage hensyn til de små og mellemstore virksomheder i alle retsakter og alle foranstaltninger. Det vil vi gøre i forbindelse med det europæiske private selskab, direktivet om forsinket betaling og forhåbentlig med sænkelse af momssatserne osv. Jeg vil til sidst dog sige, at vi frem for alt ikke må isolere de små og mellemstore virksomheder. De SMV-bestemmelser, vi indfører, må altså ikke være så specielle, at de bliver til et handicap. Jeg er enig med det, som fru Vlasto lige har sagt. Det er indlysende, at vi i den aktuelle situation, hvor disse virksomheder har så stort behov for finansiering, og det er så vanskeligt at skaffe denne finansiering, ikke må træffe foranstaltninger på deres vegne, f.eks. regnskabsmæssig garantifritagelse, som sænker deres kreditter og dermed forhindrer, at de har midler til at drive virksomhed. Det er grunden til, at små og mellemstore virksomheder ikke er underselskaber. De skal være selskaber som alle andre med afgørende betydning for den europæiske økonomi."@da2
"Herr Jouyet! Als Nicole Fontaine ihre Anfrage stellte, war der Rat bereits dabei, zu antworten. Dies ist selten genug und sollte daher erwähnt werden. In der Tat hat der Rat für Wettbewerbsfähigkeit den von der Kommission im Juli unterbreiteten Plan vor 48 Stunden untersucht und unterstützt, während unser Parlament ihn noch prüft. Dies ist ein unumstrittener Erfolg für den Rat unter der französischen Präsidentschaft, und ich möchte Ihnen, Herr Jouyet, danken und der von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, vor allem Herrn Novelli, geleisteten guten Arbeit Anerkennung zollen. Der Erfolg des Rates ist besonders bemerkenswert, weil der Plan der Kommission bedeutete, dass Sie einen Aktionsplan hinzufügen mussten, wobei die darin enthaltenen Prinzipien zu berücksichtigen und Ziele für die nächsten 3, 5 und 10 Jahre festzulegen waren. Ich verstehe, dass wir jetzt in der Praxis bei jedem Rechtsakt und jeder Maßnahme zuerst kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigen müssen. Wir werden dies bei der Europäischen Privatgesellschaft, der Zahlungsverzugsrichtlinie, den – wie ich hoffe – ermäßigten Mehrwertsteuersätzen usw. tun. Ich möchte jedoch abschließend einfach sagen, dass KMU vor allem nicht gettoisiert werden dürfen. Mit anderen Worten: Die von uns eingeführten KMU-Regelungen dürfen nicht so speziell sein, dass sie sich am Ende als Hindernis herausstellen. Ich stimme dem zu, was Frau Vlasto gerade gesagt hat. Es ist offensichtlich, dass wir in der aktuellen Lage, in der diese Unternehmen Finanzierungsmittel so dringend benötigen und diese so schwer erhältlich sind, keine Maßnahmen für sie ergreifen dürfen – beispielsweise Ausnahmeregelungen für Bürgschaften –, die bewirken, dass ihre Kredite gekürzt werden und somit verhindern, dass sie über die für ihre geschäftliche Tätigkeit benötigten Mittel verfügen. Dies ist der Grund, weshalb kleine und mittlere Unternehmen keine Tochterunternehmen sind. Sie müssen Unternehmen sein wie alle anderen auch, die für die europäische Wirtschaft wichtig sind."@de9
"Κύριε Jouyet, όταν η Nicole Fontaine έθετε το ερώτημά της, το Συμβούλιο ήδη απαντούσε. Σπάνια αξίζουν να σημειωθούν κάποια πράγματα. Μάλιστα, 48 ώρες πριν, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας εξέτασε και υποστήριξε το σχέδιο που καταρτίστηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο, ενώ το Κοινοβούλιο ακόμα το εξετάζει. Αυτό είναι αναμφισβήτητη επιτυχία για το Συμβούλιο υπό τη γαλλική Προεδρία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Jouyet, και να σας τιμήσω για το εξαίρετο έργο που εσείς και οι συνάδελφοί σας πραγματοποιήσατε, και συγκεκριμένα ο κύριος Novelli. Η επιτυχία του Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη επειδή το πλάνο της Επιτροπής σήμαινε ότι έπρεπε να προσθέτατε ένα πρόγραμμα δράσης, λαμβάνοντας τις αρχές που περιείχε και θέτοντας τους στόχους για τα επόμενα 3, 5 και 10 χρόνια. Κατανοώ ότι, με πρακτικούς όρους, αυτό που πρέπει τώρα να κάνουμε είναι να εξετάσουμε πρώτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κάθε τμήμα της νομοθεσίας και με κάθε μέτρο. Θα το υλοποιήσουμε με την Ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία, με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, ελπίζω, με περικοπές στους συντελεστές ΦΠΑ και ούτω καθ’ εξής. Απλώς θα ήθελα να πω, ωστόσο, για να ολοκληρώσω, ότι όλες οι ΜΜΕ δεν πρέπει να γκετοποιηθούν, με άλλα λόγια οι κανονισμοί ΜΜΕ που εισάγουμε δεν πρέπει να είναι τόσο ειδικοί ώστε να καταλήγουν να αποτελούν εμπόδιο. Συμφωνώ με αυτό που μόλις είπε η κυρία Vlasto. Είναι εμφανές ότι η τρέχουσα κατάσταση, όταν οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε ανάγκη κεφαλαίου και η λήψη χρηματοδότησης είναι πολύ δύσκολη, δεν πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα για λογαριασμό τους, για παράδειγμα απαλλαγές λογιστικής εγγύησης που περικόπτουν την πίστωσή τους και επομένως, τις αποτρέπουν από να διαθέτουν μέσα λειτουργίας. Για αυτό το λόγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι υπο-εταιρείες. Πρέπει να είναι εταιρείες σαν τις άλλες, ζωτικές στην Ευρωπαϊκή οικονομία."@el10
"Mr Jouyet, when Nicole Fontaine was putting her question, the Council was already answering. That is rare enough to be worthy of note. In fact, 48 hours ago, the Competitiveness Council examined and supported the plan put forward by the Commission in July, while our Parliament is still considering it. That is an undeniable success for the Council under the French Presidency and I would like to thank you, Mr Jouyet, and pay tribute to the good work that you and your colleagues have done, in particular Mr Novelli. The Council’s success is particularly notable because the Commission’s plan meant that you had to add an action plan, taking the principles it contained and setting goals for the next 3, 5 and 10 years. I understand that, in practical terms, what we have to do now is to consider small and medium-sized enterprises first in every piece of legislation and in every measure. We will do this with the European private company, with the late payments directive, with, I hope, cuts in VAT rates, and so on. I would simply like to say, however, to conclude, that above all SMEs must not be ghettoised, in other words the SME regulations we introduce must not be so singular that they end up forming a handicap. I agree with what Mrs Vlasto just said. It is obvious that in the current situation, when these businesses are in such need of funding and obtaining finance is so difficult, we must not take measures on their behalf, for example accounting guarantee exemptions, that cut their credits and therefore prevent them from having the means to operate. It is for this reason that small and medium-sized enterprises are not sub-companies. They must be companies like any others, vital to the European economy."@en4
"Señor Jouyet, cuando Nicole Fontaine estaba formulando su pregunta, el Consejo ya estaba respondiendo. Eso es lo bastante raro como para que merezca la pena comentarlo. De hecho, hace 48 horas el Consejo de Competitividad examinó y apoyó el plan propuesto por la Comisión en julio, mientras que nuestro Parlamento aún lo está considerando. Este es un éxito innegable para el Consejo bajo Presidencia francesa y me gustaría darle las gracias, señor Jouyet, y homenajear el buen trabajo que usted y sus compañeros han hecho, especialmente el señor Novelli. El éxito del Consejo es especialmente notable porque el plan de la Comisión significa que han tenido que añadir un plan de acción, tomando los principios que el primero contenía y estableciendo los objetivos para los próximos tres, cinco y diez años. Comprendo que, en la práctica, lo que tenemos que hacer ahora es considerar como principales a las pequeñas y medianas empresas en cada legislación y en cada medida. Lo haremos con la sociedad privada europea, con la Directiva sobre el pago tardío, con, espero, recortes en los tipos del IVA, etc. Sencillamente me gustaría decir, no obstante, para concluir, que sobre todo las PYME no deben ser marginadas, en otras palabras, que las regulaciones para las PYME que introduzcamos no deben ser tan extrañas que terminen convirtiéndose en una desventaja. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la señora Vlasto. Es obvio que en la situación actual, cuando estas empresas tienen tal necesidad de financiación y obtenerla es tan difícil, no debemos tomar medidas en su nombre, por ejemplo las exenciones de garantías financieras, que recorten sus créditos y por ello impidan que dispongan de los medios para funcionar. Por este motivo las PYME no son subempresas. Deben ser empresas como cualquier otra, vitales para la economía europea."@es21
"Austatud minister, kui Nicole Fontaine küsimust esitas, oli nõukogu juba vastamas. See on piisavalt haruldane, et väärida äramärkimist. Õigupoolest vaatas konkurentsinõukogu komisjoni poolt juulis esitatud kava läbi ja kiitis selle 48 tundi tagasi heaks, samas kui parlament seda alles kaalus. See on eesistujariigi Prantsusmaa juhitud nõukogu jaoks kahtlemata edu ning tahaksin teid, lugupeetud minister, tänada ja kiita teid ja teie kolleege, eelkõige härra Novellit tubli töö eest. Nõukogu edu on eriti tähelepanuväärne sellepärast, et komisjoni kava tähendas ka seda, et te pidite lisama tegevuskava koos selles sisalduvate põhimõtetega ning eesmärkidega järgmiseks kolmeks, viieks ja kümneks aastaks. Ma saan aru, et praktikas tähendab see, et peame nüüd kõikide õigusaktide ja meetmete korral mõtlema kõigepealt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Teeme seda Euroopa eraettevõtete ja hilinenud maksete direktiivide ning loodetavasti ka käibemaksumäärade vähendamist käsitlevate ja muude õigusaktidega. Tahaksin siiski lõpetuseks lihtsalt öelda, et eelkõige ei tohi VKEsid getostada – teisisõnu ei tohi meie kehtestatud VKEsid puudutavad õigusaktid olla nii erilised, et need tekitavad puude. Olen nõus sellega, mida proua Vlasto just ütles. On selge, et praeguses olukorras, kus neil ettevõtetel on nii suur vajadus raha järele ja selle saamine on nii raske, ei tohi me võtta meetmeid nende eest, näiteks lubada vabastusi raamatupidamistagatisest, nii et nende krediidi saamise võimalused vähenevad ega lase neil nii saada tegevusvahendeid. Sel põhjusel ei ole väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted allettevõtted. Nad peavad olema ettevõtted nagu kõik teised ja Euroopa majandusele olulised."@et5
"Arvoisa ministeri Jouyet, jäsen Fontainen esittäessä kysymyksensä neuvosto vastasi jo hänelle. Tämä on niin harvinaista, että se on syytä panna merkille. Kilpailukykyneuvosto nimittäin käsitteli ja kannatti komission heinäkuussa esittämää suunnitelmaa 48 tuntia sitten, kun taas Euroopan parlamentti käsittelee sitä vielä. Tämä on kiistaton saavutus, jonka neuvosto on saanut aikaan Ranskan puheenjohtajakaudella. Arvoisa ministeri Jouyet, haluan kiittää teitä hyvästä työstä, jota te ja kolleganne, erityisesti ministeri Novelli, olette tehneet. Neuvoston saavutus on erityisen huomionarvoinen siksi, että komission suunnitelma merkitsi sitä, että teidän oli laadittava toimintasuunnitelma, otettava huomioon komission asettamat periaatteet ja asetettava tavoitteet seuraaviksi kolmeksi, viideksi ja kymmeneksi vuodeksi. Ymmärrän, että käytännössä meidän on nyt tarkasteltava ensin pk-yrityksiä kaikissa säädöksissä ja toimenpiteissä. Teemme niin yksityisen eurooppayhtiön kohdalla, maksuviivästysdirektiivin tapauksessa – jolloin toivoakseni alennamme arvonlisäverokantoja – ja niin edelleen. Lopuksi haluan kuitenkin todeta, että kaikkein tärkeintä on se, ettei pk-yritysten anneta gettoutua. Toisin sanoen hyväksymämme pk-yrityksiä koskevat säännökset eivät saa olla niin erikoisia, että niistä aiheutuu lopulta haittaa. Olen samaa mieltä siitä, mitä jäsen Vlasto juuri sanoi. On selvää, että nykytilanteessa, jossa nämä yritykset tarvitsevat kipeästi rahoitusta ja rahoituksen saaminen on vaikeaa, emme saa tukea niitä esimerkiksi kirjanpitotakeita koskevien vapautusten kaltaisilla toimenpiteillä, jotka heikentävät niiden luotonsaantia ja estävät siten niitä saamasta varoja toimintaansa varten. Tästä syystä pk-yritykset eivät saa olla minkäänlaisia "aliyrityksiä". Niiden on oltava yrityksiä siinä missä muidenkin, koska ne ovat tärkeitä EU:n taloudelle."@fi7
"Jouyet úr! Amikor Nicole Fontaine feltette kérdését, a Tanács már meg is adta rá a választ. Ez elég ritka jelenség ahhoz, hogy kellően figyelemreméltó legyen. A helyzet az, hogy a Versenyképességi Tanács 48 órával ezelőtt megvizsgálta és támogatta azt a tervet, amelyet a Bizottság júliusban benyújtott, és amelyet a Parlament jelenleg is mérlegel. Ez tagadhatatlan siker a francia elnökség vezetése alatt álló Tanács számára, és szeretnék köszönetet mondani Önnek, Jouyet úr, és szeretnék elismeréssel adózni az előtt a nagyszerű munka előtt, amelyet Ön és munkatársai, és különösen Novelli úr elvégeztek. A Tanács sikere azért különösen figyelemreméltó, mert a Bizottság terve azt jelentette, hogy Önöknek ki kellett azt egészíteniük egy cselekvési tervvel, a tervben szereplő alapelvek átvételével, és fel kellett állítaniuk célkitűzéseket a következő 3, 5 és 10 évre. Az én értelmezésem szerint a gyakorlatban ez először is azt jelenti, hogy most mérlegelnünk kell a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó minden egyes jogszabályt és intézkedést. Meg kell ezt tennünk az európai magántársasággal, a késedelmes fizetésekről szóló irányelvvel, reményeim szerint a héa csökkentésével és így tovább. Összegzésként azt azért szeretném elmondani, hogy a kis- és középvállalkozásokat nem szabad gettóba zárni, más szavakkal a kis- és középvállalkozások tekintetében bevezetni kívánt jogszabályok nem lehetnek annyira egyediek, hogy végül versenyhátrányt okozzanak. Egyetértek azzal, amit Vlasto asszony az előbb mondott. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor ezeknek a vállalkozásoknak olyan nagy szükségük van finanszírozásra, és amikor a finanszírozás megszerzése ennyire nehéz, nem hozhatunk olyan intézkedéseket az érdekükben, például nem adhatunk számviteli szabályok alóli mentességeket, amelyek csökkentenék hitelképességüket és ezért akadályoznák őket működési feltételeik megszerzésében. Ezért a kis- és középvállalkozások nem fiókvállalatok. Az összes többi vállalathoz hasonló vállalatoknak kell lenniük, amelyek nélkülözhetetlenek az európai gazdaság számára."@hu11
"Ministro Jouyet, quando l’onorevole Fontaine ha presentato la sua interrogazione, il Consiglio aveva già risposto. Questo è un evento tanto raro da essere degno di nota. In effetti, 48 ore fa, il Consiglio “Competitività” ha esaminato e appoggiato il piano presentato dalla Commissione nel mese di luglio, mentre il nostro Parlamento lo stava ancora vagliando. Questo è un successo innegabile del Consiglio sotto l’egida della presidenza francese: vorrei ringraziarla, Ministro Jouyet, e rendere omaggio al buon lavoro che lei e i suoi colleghi avete svolto, in particolare il ministro Novelli. Il successo del Consiglio è particolarmente degno di nota perché il piano della Commissione lo incaricava di elaborare un piano d’azione, sulla base dei principi in esso indicati e fissando degli obiettivi per i prossimi 3, 5 e 10 anni. Mi rendo conto che, in termini pratici, quello che dobbiamo fare adesso è tenere conto degli interessi delle PMI prima di ogni atto legislativo e di ogni provvedimento. Lo faremo con la società privata europea, con la direttiva sui ritardi dei pagamento e, mi auguro, con i tagli alle aliquote IVA, e così via. Tuttavia, per concludere, vorrei dire semplicemente che soprattutto le piccole e medie imprese non devono venire ghettizzate: in altre parole, le norme per le piccole e medie imprese che stiamo introducendo non devono essere così particolari da finire per creare un handicap. Sono d'accordo con quanto ha appena detto l'onorevole Vlasto. E’ evidente che nella situazione attuale, quando quelle imprese hanno un tale bisogno di finanziamento e ottenere fondi è così difficile, non dobbiamo prendere misure in loro nome, per esempio esenzioni in materia di garanzie contabili che riducano i crediti a loro disposizione e pertanto impediscano loro di avere i mezzi per operare. E’ per questo motivo che le piccole e medie imprese non vanno considerate come sotto-imprese. Devono essere imprese come le altre, di vitale importanza per l'economia europea."@it12
"Gerb. J. P. Jouyet, kai Nicole Fontaine pateikė savo klausimą, Taryba į jį jau atsakė. Toks atvejis pernelyg retas, kad reikėtų teikti jam daug dėmesio. Tiesą sakant, prieš 48 val. Konkurencijos Taryba išanalizavo ir pritarė Komisijos liepos mėn. pasiūlytam planui, kurį Parlamente jį vis dar svarstome. Tai nepaneigiama Tarybos sėkmė pirmininkaujant Prancūzijai ir norėčiau padėkoti jums, J. P. Jouyet ir pagerbti puikų jūsų ir jūsų kolegų, ypač H. Novelli atliktą darbą. Tarybos sėkmė ypatingai verta dėmesio todėl, kad Komisijos plane buvo numatyta, kad jūs turite pridėti veiksmų planą ir atsižvelgiant į jame numatytus principus nustatyti tikslus kitiems 3, 5 ir 10 metų. Suprantu, kad praktiniu požiūriu, svarstydami kiekvieną įstatymą ir kiekvieną priemonę dabar turime atsižvelgti į mažąsias ir vidutines įmones. Tai įgyvendinsime Europos privačiosios bendrovės statute, Pavėluotų mokėjimų direktyvoje, sumažindami, PVM tarifus ir t. t. Tačiau baigdamas norėčiau pasakyti, kad svarbiausia MVĮ nesuvaryti į savotišką getą, kitaip tariant, mūsų įvedamos taisyklės MVĮ neturi būti tokios savotiškos, kad galiausiai suformuotų kliūtis. Sutinku su D. Vlasto išsakytomis mintimis. Akivaizdu, kad šiandien susiklosčiusioje situacijoje, kai tokioms įmonėms taip reikia finansavimo, o gauti jį taip sudėtinga, negalime imtis priemonių MVĮ įmonių vardu, kurios pareikalautų tik dar daugiau lėšų ir kenktų verslui. Būtent dėl to mažosios ir vidutinės įmonės yra pilnavertės. Jos turi būti tokios pat, kaip kitos įmonėms, gyvybiškai svarbios Europos ekonomikai."@lt14
"kungs, kad uzdeva jautājumu, Padome jau sniedza uz to atbildi. Šādi gadījumi notiek tik reti, ka tas ir pieminēšanas vērts. Patiesībā pirms 48 stundām Konkurētspējas padome izskatīja un atbalstīja Komisijas jūlijā iesniegto plānu, bet mūsu Parlaments joprojām to izskata. Tas ir neapstrīdams Padomes panākums Francijas prezidentūras vadībā, un es vēlos pateikties jums kungs un paust atzinību par lielisko darbu, ko jūs un jūsu kolēģi, it sevišķi kungs, esat paveikuši. Padomes veikums ir vērtējams īpaši atzinīgi tāpēc, ka saskaņā ar Komisijas plānu jums bija jāizstrādā arī rīcības plāns, ņemot vērā tajā noteiktos principus un nosakot mērķus turpmākajiem 3, 5 un 10 gadiem. Es saprotu, ka faktiski mums tagad, izstrādājot jebkuru tiesību aktu un pasākumu, vispirms ir jādomā par maziem un vidējiem uzņēmumiem. To mēs arī darīsim, izstrādājot Eiropas privātā uzņēmuma statūtus, Kavētu maksājumu direktīvu un, cerams, izskatot jautājumu par PVN likmju samazinājumu, kā arī veicot citus pasākumus. Taču nobeigumā es tikai vēlos teikt, ka visbūtiskākais ir, lai MVU netiktu norobežoti, jeb, citiem vārdiem sakot, mūsu pieņemtās tiesību normas attiecībā uz MVU nedrīkst būt tik unikālas, ka tās galu galā kļūst par apgrūtinājumu. Es piekrītu tam, ko tikko teica kundze. Ir skaidri redzams, ka pašreizējā situācijā, kad šiem uzņēmumiem tik ļoti ir nepieciešams finansējums un finansējumu iegūt ir tik grūti, mēs nedrīkstam viņu vārdā veikt pasākumus, piemēram, noteikt izņēmumus attiecībā uz garantijām, kas mazinātu to uzticamību un tādējādi liegtu tiem iespēju iegūt finansējumu darbības nodrošināšanai. Tieši tāpēc mazi un vidēji uzņēmumi nav mazāk svarīgi uzņēmumi. Tiem ir jābūt tikpat būtiskiem Eiropas ekonomikā, cik būtiski ir jebkuri citi uzņēmumi."@lv13
"Monsieur le Ministre, au moment même où Nicole Fontaine posait la question, le Conseil lui apportait la réponse. Et c'est assez rare pour le souligner. En effet, le Conseil "Compétitivité", il y a 48 heures, a pris en considération et soutenu le plan proposé par la Commission, au mois de juillet, au moment même où nous sommes en train de l'examiner dans notre Parlement. C'est un incontestable succès du Conseil sous la Présidence française et je voulais, Monsieur le Ministre, vous en rendre grâce et dire combien, avec vos collègues, M. Novelli en particulier, vous avez bien travaillé. Ce succès du Conseil est d'autant plus considérable que, prendre en compte le plan de la Commission, a consisté pour vous à y ajouter un plan d'action, c'est-à-dire une concrétisation dans le temps, sur 3, 5, 10 ans, des principes contenus dans le plan de la Commission. Je crois qu'effectivement, ce que nous avons à faire maintenant, c'est dans chaque législation, dans chaque mesure, tenir compte prioritairement des petites et moyennes entreprises. Et nous allons le faire avec la société privée européenne, nous allons le faire avec la directive sur les délais de paiement, j'espère que nous le ferons à travers les taux réduits de TVA, etc. Mais je voudrais simplement dire, pour terminer, qu'il ne faut surtout pas que les petites et moyennes entreprises se retrouvent dans un ghetto, c'est-à-dire que les réglementations que l'on fasse pour elles deviennent si particulières qu'elles finissent par les handicaper. Je rejoindrai ce que vient de dire Mme Vlasto. Il est clair qu'au moment actuel, où elles ont tellement besoin de financement et où ce financement est tellement difficile, il ne faudrait pas que l'on prenne pour elles des mesures, par exemple d'exemption en matière de garantie comptable qui affaiblissent leurs crédits et qui, ainsi, les empêchent d'avoir tous les moyens de travailler. C'est pourquoi, les petites et moyennes entreprises ne sont pas des sous-entreprises. Elles doivent être des entreprises comme les autres, prioritaires dans l'économie européenne."@mt15
"Mijnheer de minister, op het moment dat Nicole Fontaine haar vraag stelde, gaf de Raad al antwoord. Dat is zeldzaam genoeg om even op te merken. Sterker nog, 48 uur geleden heeft de Raad Concurrentievermogen het in juli door de Commissie naar voren gebrachte plan bestudeerd en goedgekeurd, terwijl ons Parlement het nog steeds in overweging heeft. Dat is een onbetwistbaar succes voor de Raad onder het Franse voorzitterschap en ik wil u daarvoor bedanken, mijnheer de minister, en u prijzen voor het goede werk dat u en uw collega’s, met name de heer Novelli, hebben geleverd. Het succes van de Raad is met name opmerkelijk omdat het plan van de Commissie inhield dat u een actieplan moest toevoegen, op basis van de beginselen van het plan van de Commissie, en doelen moest stellen voor de komende 3, 5 en 10 jaar. Ik begrijp dat wij, praktisch gezien, nu bij elk stukje wetgeving en bij elke maatregel rekening moeten houden met kleine en middelgrote ondernemingen. We zullen dit doen met de Europese besloten vennootschap, met de richtlijn inzake betalingsachterstanden, en naar ik hoop met btw-verlagingen, enzovoort. Afsluitend wil ik echter zeggen dat KMO’s vooral geen benadeelde groep mogen worden, dat wil zeggen dat de KMO-regelingen die wij introduceren niet zo specifiek moeten worden dat ze geen verbetering maar een handicap vormen. Ik ben het eens met wat mevrouw Vlasto zojuist heeft gezegd. Het is duidelijk dat wij in de huidige situatie, waarin deze bedrijven financiering nodig hebben en het zo lastig is deze te krijgen, geen maatregelen mogen nemen namens de KMO’s, zoals vrijstellingen van accountinggaranties, omdat die hun kredieten beperken, waardoor ze over onvoldoende middelen beschikken om te opereren. Daarom zijn kleine en middelgrote ondernemingen geen subondernemingen. Het zijn ondernemingen als iedere ander, en zij zijn van essentieel belang voor de Europese economie."@nl3
"Panie ministrze Jouyet! Gdy pani poseł Nicole Fontaine zadawała pytanie, Rada już na nie odpowiadała. Jest to na tyle rzadkie, że warto zwrócić na to uwagę. W istocie, 48 godzin temu Rada ds. Konkurencyjności przeanalizowała i poparła plan przedstawiony przez Komisję w lipcu, podczas gdy nasz Parlament wciąż go rozważa. Jest to niezaprzeczalny sukces Rady pod przewodnictwem Francji i chciałbym podziękować panu, panie ministrze Jouyet, oraz wyrazić uznanie za dobrą pracę pana oraz pańskich kolegów, a w szczególności pana ministra Novelliego. Osiągnięcie Rady jest szczególnie godne uwagi, ponieważ plan Komisji oznaczał, że musieli państwo ze swej strony sformułować plan działań, opierając się na zawartych w nim zasadach i ustanawiając cele na następne 3, 5 oraz 10 lat. Rozumiem, że w praktyce teraz będziemy musieli w pierwszym rzędzie uwzględnić małe i średnie przedsiębiorstwa w każdym akcie prawodawczym i w każdym działaniu. Uczynimy to w odniesieniu do europejskiej firmy prywatnej, dyrektywy w sprawie opóźnionych płatności, z – mam nadzieję – cięciami w stawkach VAT-u i tak dalej. Chciałbym jednak na zakończenie powiedzieć po prostu, że nade wszystko nie wolno izolować MŚP; innymi słowy, przepisy w sprawie MŚP, które wprowadzimy, nie mogą być tak wyjątkowe, by w końcu zaczęły stanowić utrudnienie. Zgadzam się z tym, co przed chwilą powiedziała pani poseł Vlasto. Jest oczywiste, że w obecnej sytuacji, kiedy te przedsiębiorstwa tak bardzo potrzebują finansowania, a jego uzyskanie jest takie trudne, nie wolno nam podejmować działań w ich imieniu, takich jak na przykład wprowadzanie zwolnień z obowiązku ustanawiania gwarancji rachunkowych, które powodują pomniejszenie kwot przyznawanych im kredytów i w ten sposób uniemożliwiają im uzyskanie środków na działalność. Z tego też powodu małe i średnie przedsiębiorstwa nie powinny stanowić gorszej kategorii firm. Muszą one być firmami jak wszystkie inne, ważnymi dla europejskiej gospodarki."@pl16
"Senhor Ministro Jouyet, quando a senhora deputada Nicole Fontaine ainda estava a fazer a sua pergunta já o Conselho estava a responder, o que é suficientemente raro para ser digno de nota. De facto, há 48 horas atrás, o Conselho "Competitividade" examinou e apoiou o plano apresentado em Julho pela Comissão, enquanto o nosso Parlamento ainda está a examiná-lo. Isso constitui um êxito inegável para o Conselho, sob a Presidência francesa, e, pessoalmente, gostaria de lhe agradecer, Senhor Ministro Jouyet, e de prestar homenagem ao excelente trabalho realizado pelo Senhor Ministro e pelos seus colegas, particularmente pelo Senhor Ministro Novelli. O êxito do Conselho é particularmente notável pelo facto de o plano da Comissão implicar para o Conselho a necessidade de lhe acrescentar um plano de acção, quer dizer, uma concretização no tempo, 3, 5 e 10 anos, dos princípios contidos no plano da Comissão. Compreendo que, em termos práticos, o que temos a fazer agora é considerar as pequenas e médias empresas em primeiro lugar, em todas as legislações, em todas as medidas. Iremos fazê-lo com as empresas privadas europeias, com a última Directiva relativa aos pagamentos em atraso e, espero eu, com cortes nos índices do IVA, etc. Para concluir, gostaria, contudo, de dizer simplesmente que, sobretudo, as PME não devem ser metidas num gueto – por outras palavras, que as regulamentações que introduzimos para as PME não sejam tão singulares que acabem por constituir uma desvantagem para elas. Estou de acordo com o que a senhora deputada Vlasto acaba de dizer. É óbvio que na actual situação, quando estas empresas têm tanta necessidade de financiamento, e quando obtê-lo é tão difícil, não devemos adoptar medidas em seu nome, como, por exemplo, isenção em matéria de garantia contabilística, que cortem os seus créditos, impedindo-as, portanto, de dispor de meios para operarem. É por essa razão que as pequenas e médias empresas não são sub-empresas. Devem ser empresas como quaisquer outras, de importância fundamental para a economia europeia."@pt17
"Monsieur le Ministre, au moment même où Nicole Fontaine posait la question, le Conseil lui apportait la réponse. Et c'est assez rare pour le souligner. En effet, le Conseil "Compétitivité", il y a 48 heures, a pris en considération et soutenu le plan proposé par la Commission, au mois de juillet, au moment même où nous sommes en train de l'examiner dans notre Parlement. C'est un incontestable succès du Conseil sous la Présidence française et je voulais, Monsieur le Ministre, vous en rendre grâce et dire combien, avec vos collègues, M. Novelli en particulier, vous avez bien travaillé. Ce succès du Conseil est d'autant plus considérable que, prendre en compte le plan de la Commission, a consisté pour vous à y ajouter un plan d'action, c'est-à-dire une concrétisation dans le temps, sur 3, 5, 10 ans, des principes contenus dans le plan de la Commission. Je crois qu'effectivement, ce que nous avons à faire maintenant, c'est dans chaque législation, dans chaque mesure, tenir compte prioritairement des petites et moyennes entreprises. Et nous allons le faire avec la société privée européenne, nous allons le faire avec la directive sur les délais de paiement, j'espère que nous le ferons à travers les taux réduits de TVA, etc. Mais je voudrais simplement dire, pour terminer, qu'il ne faut surtout pas que les petites et moyennes entreprises se retrouvent dans un ghetto, c'est-à-dire que les réglementations que l'on fasse pour elles deviennent si particulières qu'elles finissent par les handicaper. Je rejoindrai ce que vient de dire Mme Vlasto. Il est clair qu'au moment actuel, où elles ont tellement besoin de financement et où ce financement est tellement difficile, il ne faudrait pas que l'on prenne pour elles des mesures, par exemple d'exemption en matière de garantie comptable qui affaiblissent leurs crédits et qui, ainsi, les empêchent d'avoir tous les moyens de travailler. C'est pourquoi, les petites et moyennes entreprises ne sont pas des sous-entreprises. Elles doivent être des entreprises comme les autres, prioritaires dans l'économie européenne."@ro18
"Vážený pán Jouyet, keď pani Nicole Fontainová kládla otázku, Rada už odpovedala. Stojí to za spomenutie, pretože je to dosť zriedkavé. V skutočnosti pred 48 hodinami Rada pre konkurencieschopnosť preskúmala a podporila plán, ktorý v júli predložila Komisia, zatiaľ čo náš Parlament ho stále zvažuje. To je nesporný úspech Rady počas francúzskeho predsedníctva a chcel by som sa vám poďakovať, pán Jouyet, a vzdať hold za dobrú prácu, ktorú ste vy a vaši kolegovia, najmä pán Novelli, vykonali. Úspech Rady je zvlášť pozoruhodný preto, že plán Komisie znamenal, že ste museli pridať akčný plán, ktorý by zahŕňal jeho zásady a stanovoval ciele na ďalších 3, 5 a 10 rokov. Rozumiem tomu, že z praktického hľadiska teraz musíme posudzovať malé a stredné podniky v prvom rade v každom právnom predpise a v každom opatrení. Urobíme to pri európskej súkromnej spoločnosti, pri smernici o oneskorených platbách a dúfam, že aj pri zníženiach sadzieb DPH a podobne. Na záver by som však chcel povedať len to, že z MSP v žiadnom prípade nesmieme robiť getá, inými slovami predpisy o MSP, ktoré zavádzame, nesmú byť také jednostranné, aby mali za následok vznik znevýhodnenia. Súhlasím s tým, čo práve povedala pani Vlastová. Je zrejmé, že v súčasnej situácii, keď tieto spoločnosti tak veľmi potrebujú finančné prostriedky a keď je ich získavanie také náročné, nesmieme prijímať opatrenia v ich mene, napríklad výnimky týkajúce sa účtovných záruk, ktoré znižujú ich úvery, čím im bránia disponovať finančnými prostriedkami. Z toho dôvodu nie sú malé a stredné podniky menejcennými spoločnosťami. Musia byť spoločnosťami ako ostatné, životne dôležité pre hospodárstvo Európy."@sk19
"Gospod Jouyet, ko je Nicole Fontaine zastavljala svoje vprašanje, je Svet nanj že odgovarjal. To se zgodi tako redko, da je vredno omembe. Pravzaprav je svet za konkurenčnost pred 48 urami pregledal in podprl načrt, ki ga je Komisija predložila julija, naš parlament pa še vedno razmišlja o njem. To je za Svet pod okriljem francoskega predsedstva uspeh, ki se ga ne da zanikati, in rad bi se vam zahvalil, gospod Jouyet, in izrazil spoštovanje dobremu delu, ki ste ga opravili vi in vaši kolegi, še zlasti gospod Novelli. Uspeh Sveta je še zlasti pomemben, ker je načrt Komisije pomenil, da morate dodati akcijski načrt in pri tem upoštevati vsa načela v načrtu ter določiti cilje za naslednjih 3, 5 in 10 let. V praktičnem smislu moramo zdaj mala in srednje velika podjetja upoštevati pri vsakem delu zakonodaje in pri vsakem ukrepu. To bomo storili pri evropskih zasebnih družbah, direktivi o zamudah pri plačilih in upam, da tudi pri zmanjšanju stopenj DDV in tako naprej. Ob koncu bi rad povedal le, da malih in srednje velikih podjetij ne smemo getoizirati, kar z drugimi besedami pomeni, da predpisi glede MSP ne smejo biti tako edinstveni, da bi na koncu predstavljali oviro. Strinjam se s tem, kar je pravkar povedala gospa Vlasto. Očitno je, da v sedanjih razmerah, ko ta podjetja tako zelo potrebujejo finančna sredstva in je ta sredstva tako težko dobiti, ne smemo v njihovem imenu sprejemati ukrepov kot na primer izvzetja pri jamstvih, kar zmanjšuje možnost pridobitve kreditov in s tem sredstev za poslovanje. In zato mala in srednje velika podjetja niso podpodjetja. Biti morajo kot vsa druga podjetja, bistvenega pomena za evropsko gospodarstvo."@sl20
"Herr Jouyet! I samma stund som Nicole Fontaine ställde sin fråga kom rådet med ett svar. Detta är ovanligt nog för att vara värt att noteras. Faktum är att rådet (konkurrenskraft) för 48 timmar sedan granskade och stödde den plan som lades fram av kommissionen i juli, medan parlamentet fortfarande överväger frågan. Detta är utan tvekan en framgång för rådet under det franska ordförandeskapet och jag vill tacka er, herr Jouyet, och berömma det fina arbete som ni och era kolleger har utfört, särskilt Hervé Novelli. Rådets framgång är särskilt märkbar eftersom kommissionens plan innebar att ni var tvungna att lägga till en handlingsplan utifrån principerna i kommissionens plan och sätta upp mål för de kommande tre, fem och tio åren. Jag förstår att vad vi behöver göra nu, rent praktiskt, är att först och främst ta hänsyn till små och medelstora företag i all lagstiftning och i alla åtgärder. Vi kommer att göra detta genom stadgan för europeiska privata aktiebolag och direktivet om betalningsförseningar och förhoppningsvis genom sänkningar av momssatser och så vidare. Avslutningsvis vill jag dock bara säga att små och medelstora företag framför allt inte får isoleras från andra företag – med andra ord får inte de bestämmelser som vi tar fram för små och medelstora företag vara så specifika att de utgör ett handikapp. Jag håller med om det som Dominique Vlasto precis sade. Det är uppenbart att vi i den rådande situationen när dessa företag är i ett sådant behov av finansiering och detta är så svårt att få, inte får vidta åtgärder på deras vägnar, exempelvis undantag från skuldgarantin, som försvagar deras krediter och därför hindrar dem från att finansiera sin verksamhet. Det är därför små och medelstora företag inte bör betraktas som dotterföretag. De måste vara företag som vilka som helst som är viktiga för EU:s ekonomi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph