Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-03-Speech-3-167"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081203.16.3-167"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, notre groupe soutient avec enthousiasme le projet de que nous a présenté la Commission en juin dernier. Certes, dès les années 2000, des initiatives ont été prises en direction des PME, et je pense notamment à l’excellent travail de notre collègue Dominique Vlasto, sur la charte des PME. Des initiatives qui ont été appréciées mais jugées insuffisantes parce que restées trop souvent à l’état de vœu pieux. Aujourd’hui, nous devons aller plus loin. La grave crise économique que nos pays traversent et dont les conséquences sont particulièrement préoccupantes pour les PME, nous y invitent s’il en était besoin. À cet égard le s’inscrit dans une démarche nouvelle résolument volontariste. Dans quelques semaines, nous examinerons le rapport de M Herczog sur la communication de la Commission, mais aujourd’hui, à travers le dépôt de cette question orale, nous avons souhaité interpeller le Conseil. Monsieur le ministre, nous avons pris connaissance avec intérêt des conclusions adoptées hier par le Conseil «Compétitivité» et nous souhaiterions savoir si le Conseil européen des 11 et 12 décembre prochains relayera bien ses conclusions et donnera une impulsion forte afin que le grand principe directeur soit transposé rapidement dans le cadre réglementaire des États membres. Nous souhaitons que le Conseil s’engage sur le principe du plan d’action qui y est annexé, assorti de mesures concrètes. À cet égard, et dans le court temps qui m’est imparti, j’insisterai sur trois directions dans lesquelles il nous faut des impulsions contraignantes. Les études d’impact qui devraient être systématiques, et le suivi régulier, avec le contrôle du Parlement européen, de l’état du dans les États membres. L’accès aux marchés publics. Le code de bonne conduite n’a aucune portée contraignante, il faut qu’ensemble, nous soyons plus imaginatifs, plus inventifs et que nous proposions des mesures concrètes, adaptées, qui ouvrent réellement aux PME l’accès de ces marchés. Enfin, l’accès aux financements, plus indispensable que jamais dans le contexte actuel. Vos propositions sont bonnes, Monsieur le ministre, elles doivent intégrer aussi le soutien à l’offre. Il y a urgence. Merci de nous assurer de la volonté du Conseil."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, pane Jouyete, pane Verheugene, dámy a pánové, naše skupina důrazně podporuje návrh Small Business Act, který nám Komise předložila letos v červnu. Pravda, od roku 2000 byly podniknuty iniciativy ve prospěch malých a středních podniků (MSP) – napadá mě zejména skvělá práce, kterou odvedla paní Vlastová při přípravě Charty pro malé podniky –, iniciativy, které byly přivítány, ale shledány nedostatečnými, protože až příliš často zůstává jen u zbožných přání. Dnes musíme jít dál. Závažná hospodářská krize, kterou prožíváme v našich zemích, se zvlášť zhoubnými důsledky pro MSP, nám dává ostruhy tam, kde bylo zapotřebí povzbuzení. Z tohoto pohledu je Small Business Act součástí nového, jednoznačně proaktivního přístupu. Za několik málo týdnů se budeme zabývat zprávou paní Herczogové ke sdělení Komise, ale dnes jsme se v této otázce k ústnímu zodpovězení rozhodli obrátit se na Radu. Pane Jouyete, se zájmem jsme zaznamenali závěry, jež včera přijala Rada ve složení pro konkurenceschopnost, a chtěli bychom vědět, zda Evropská rada na svém zasedání 11.–12. prosince skutečně tyto závěry předloží a zda bude prosazovat, aby obecná řídící zásada „Zelenou malým a středním podnikům” byla urychleně převedena do právního řádu členských států. Doufáme, že Rada bude postupovat na základě akčního plánu, který je k návrhu přiložen spolu s praktickými opatřeními. V této souvislosti a v rámci krátké doby, která mi byla udělena, chci zdůraznit tři oblasti, ve kterých potřebujeme silné vedení: Za prvé, systematické posuzování dopadů a pravidelné vyhodnocování stavu Small Business Act v členských státech monitorované Evropským parlamentem. Za druhé, přístup k veřejným zakázkám. Etický kodex nemá závaznou platnost; musíme mít společně větší představivost, musíme být vynalézavější a navrhovat vhodná a praktická opatření, jež skutečně otevřou malým a středním podnikům přístup k těmto zakázkám. A konečně, přístup k financování, který je za nynější situace ještě důležitější než kdy předtím. Vaše návrhy jsou rozumné, pane Jouyete, měla by do nich být začleněna také podpora nabídky. Času není nazbyt. Ujistěte nás prosím o záměrech Rady."@cs1
"Hr. formand, hr. Jouyet, hr. Verheugen, mine damer og herrer! Vores gruppe støtter entusiastisk den Small Business Act, som Kommissionen fremlagde for os sidste juni. Det sandt, at der siden 2000 er igangsat initiativer for små og mellemstore virksomheder – jeg kommer navnlig til at tænke på fru Vlastos fremragende arbejde i forbindelse med chartret om små og mellemstore virksomheder – initiativer, der har været velkomne, men som er blevet vurderet som utilstrækkelige, fordi de alt for ofte ikke blev til andet end fromme håb. I dag skal vi gå videre. Den alvorlige økonomiske krise, der opleves i vores lande, og som har særlig bekymrende konsekvenser for små og mellemstore virksomheder, ansporer os, hvor der var behov for mere tilskyndelse. I den henseende udgør denne Small Business Act en del af en ny og helt sikkert proaktiv tilgang. Om et par uger skal vi behandle fru Herczogs betænkning om Kommissionens meddelelse, men i dag har vi valgt at rette opfordringen til Rådet ved at indgive denne mundtlige forespørgsel. Vi har, hr. Jouyet, med interesse bemærket de konklusioner, der blev truffet på Rådets møde om konkurrenceevnen i går, og vi vil gerne vide, om Rådet på sit møde den 11. og 12. december rent faktisk vil vedtage disse konklusioner og skubbe på for at få medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre tænk småt først-princippet i deres lovgivning. Vi håber, at Rådet vil fortsætte på grundlag af den handlingsplan, der er knyttet til det, ledsaget af praktiske foranstaltninger. I den henseende og på den korte tid, jeg har fået tildelt, vil jeg fremhæve tre områder, hvor vi skal føre stærkt an. For det første systematiske konsekvensanalyser og regelmæssig opfølgning overvåget af Parlamentet med hensyn til status for Small Business Act i medlemsstaterne. For det andet adgang til offentlige kontrakter. Adfærdskodeksen har ingen bindende effekt. Sammen skal vi være mere fantasirige og mere opfindsomme, og vi skal foreslå praktiske foranstaltninger, der reelt åbner disse kontrakter for små og mellemstore virksomheder. Endelig adgang til finansiering, som i det aktuelle klima er mere afgørende end nogensinde før. Deres forslag er sunde, hr. Jouyet. De bør også indeholde støtte til tilbuddet. Der er ingen tid at spilde. Giv os venligst forsikring om Rådets intentioner."@da2
". Herr Präsident, Herr Jouyet, Herr Verheugen, meine Damen und Herren! Unsere Fraktion unterstützt den uns von der Kommission im letzten Juni präsentierten Entwurf des „Small Business Act“ mit Begeisterung. Es stimmt, dass seit dem Jahr 2000 Initiativen für kleine und mittlere Unternehmen – mir fällt hier vor allem die exzellente Arbeit von Frau Vlasto zur KMU-Charta ein – eingeführt worden sind, Initiativen, die begrüßt, aber als unzulänglich erachtet worden sind, da sie allzu oft nichts weiter als fromme Wünsche bleiben. Heute müssen wir weiter gehen. Die schwere Wirtschaftskrise in unseren Ländern, mit besonders besorgniserregenden Folgen insbesondere für KMU, spornt uns dort an, wo Ermutigung nötig war. In diesem Zusammenhang bildet der „Small Business Act“ einen Teil eines neuen, entschlossen proaktiven Ansatzes. In wenigen Wochen werden wir den Bericht von Frau Herczog über die Mitteilung der Kommission prüfen. Heute haben wir uns jedoch durch die Unterbreitung dieser mündlichen Anfrage dafür entschieden, den Rat anzurufen. Herr Jouyet, wir haben die vom Rat für Wettbewerbsfähigkeit gestern angenommenen Schlussfolgerungen mit Interesse zur Kenntnis genommen, und wir würden gern wissen, ob der Europäische Rat vom 11. und 12. Dezember diese Schlussfolgerungen tatsächlich aufgreifen sowie auf eine schnelle Umsetzung des allgemeinen Leitgrundsatzes „Vorfahrt für KMU“ in die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten drängen wird. Wir hoffen, dass der Rat auf der Grundlage des zugehörigen Aktionsplans verfahren und zudem praktische Maßnahmen ergreifen wird. In diesem Zusammenhang und in der mir gewährten kurzen Zeit möchte ich drei Bereiche hervorheben, in denen wir eine starke Führung brauchen. Erstens: systematische Folgenabschätzungen und ein vom Europäischen Parlament überwachtes regelmäßiges Nachfassen des Stands des „Small Business Act“ in den Mitgliedstaaten. Zweitens: Zugang zu öffentlichen Aufträgen. Der Verhaltenskodex ist nicht verbindlich. Wir müssen gemeinsam einfallsreicher und erfindungsreicher sein und angemessene sowie praktische Maßnahmen vorschlagen, die KMU den Zugang zu diesen Aufträgen tatsächlich ermöglichen. Und schließlich: Zugang zu Finanzmitteln, was im aktuellen Klima wichtiger ist denn je. Ihre Vorschläge sind gut, Herr Jouyet; sie sollten auch die Unterstützung für das Angebot enthalten. Wir sollten keine Zeit verlieren. Versichern Sie uns bitte der Absichten des Rates."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Jouyet, κύριε Verheugen, κυρίες και κύριοι, η ομάδα μας υποστηρίζει με ενθουσιασμό το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις που μας παρουσίασε η Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο. Είναι αλήθεια, καθώς το έτος 2000, πραγματοποιήθηκαν πρωτοβουλίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως η εξαίρετη δουλειά της κυρίας Vlasto στο Χάρτη των ΜΜΕ που μου έρχεται συγκεκριμένα στο νου, πρωτοβουλίες που καλωσορίστηκαν αλλά θεωρήθηκαν ανεπαρκείς καθώς πολύ συχνά παραμένουν ευσεβείς πόθοι. Σήμερα, πρέπει να προχωρήσουμε. Η σοβαρή οικονομική κρίση που υπέστησαν οι χώρες μας, με ιδιαίτερα ανησυχητικές επιδράσεις για τις ΜΜΕ, μας κινητοποίησε ως προς το πού απαιτείται ενθάρρυνση. Σχετικά με αυτό, η Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις αποτελεί μέρος μιας νέας, αποφασιστικά προορατικής προσέγγισης. Σε διάστημα λίγων εβδομάδων, θα εξετάσουμε την αναφορά της κυρίας Herczog σχετικά με την επικοινωνία της Επιτροπής αλλά σήμερα, με την υποβολή αυτής της προφορικής ερώτησης, επιλέξαμε να επικαλεστούμε το Συμβούλιο. Κύριε Jouyet, σημειώσαμε με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν χθες από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και θα επιθυμούσαμε να μάθουμε εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11 και 12 Δεκεμβρίου θα αναμεταδώσει πράγματι αυτά τα συμπεράσματα και θα ασκήσει πίεση για τη γενική κατευθυντήρια αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» (Think Small First) για την ταχεία μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών μελών. Ελπίζουμε το Συμβούλιο να προβεί στη βάση του προγράμματος δράσης που έχει προσαρτηθεί σε αυτό, μαζί με πρακτικά μέτρα. Από αυτήν την σκοπιά, και στο μικρό διάστημα που μου παραχωρήθηκε, επιθυμώ να δώσω έμφαση σε τρεις τομείς στους οποίους χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία. Πρώτον, συστηματικές αξιολογήσεις επίδρασης και τακτικές παρακολουθήσεις, που παρακολουθούνται από το Ευρωκοινοβούλιο, στην κατάσταση της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις στα κράτη μέλη. Δεύτερον, πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις. Ο κώδικας δεοντολογίας δεν έχει δεσμευτική εξουσία. Μαζί, πρέπει να έχουμε περισσότερη φαντασία, εφευρετικότητα και να προτείνουμε κατάλληλα και πρακτικά μέτρα που θα εκχωρήσουν πράγματι αυτές τις συμβάσεις στις ΜΜΕ. Τέλος, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η οποία στο παρόν κλίμα είναι πιο ζωτική από ποτέ. Οι προτάσεις σας είναι σαφείς, κύριε Jouyet, και πρέπει επίσης να ενσωματώσουν στήριξη για την προσφορά. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Παρακαλώ διαβεβαιώστε μας για τις βλέψεις του Συμβουλίου."@el10
". Mr President, Mr Jouyet, Mr Verheugen, ladies and gentlemen, our group enthusiastically supports the draft Small Business Act presented to us by the Commission last June. It is true, since the year 2000, initiatives have been launched for small and medium-sized enterprises – Mrs Vlasto’s excellent work on the SME Charter comes to mind in particular – initiatives that have been welcomed but deemed insufficient, since all too often they remain no more than pious hopes. Today, we need to go further. The serious economic crisis being experienced in our countries, with particularly worrying consequences for SMEs, spurs us on where encouragement was needed. In this respect, the Small Business Act forms part of a new, determinedly pro-active approach. In a few weeks’ time, we will examine Mrs Herczog’s report on the Commission’s communication, but today, by submitting this oral question, we have chosen to call on the Council. Mr Jouyet, we have noted with interest the conclusions adopted yesterday by the Competitiveness Council and we would like to know whether the European Council of 11 and 12 December will indeed relay these conclusions and push for the general guiding principle ‘Think Small First’ to be transposed quickly into Member States’ legislation. We hope that the Council will proceed on the basis of the action plan that is attached to it, accompanied by practical measures. In this regard, and in the short time I have been allocated, I wish to emphasise three areas in which we need a strong lead. Firstly, systematic impact assessments and regular follow-up, monitored by the European Parliament, on the status of the Small Business Act in the Member States. Secondly, access to public contracts. The code of good conduct has no binding authority; together we need to be more imaginative, more inventive and to propose appropriate and practical measures that will genuinely open up these contracts to SMEs. Finally, access to funding, which in the current climate is more vital than ever. Your proposals are sound, Mr Jouyet, they should also incorporate support for the offer. There is no time to waste. Please assure us of the Council’s intentions."@en4
". Señor Presidente, señor Jouyet, señor Verheugen, señoras y señores, nuestro grupo apoya de forma entusiasta el proyecto de la Ley de la Pequeña Empresa que nos fue presentado el pasado junio. Es cierto que, desde el año 2000, se han lanzado varias iniciativas para las pequeñas y medianas empresas – me viene a la cabeza el excelente trabajo de la señora Vlasto en la Carta de las PYME – iniciativas que han sido bien recibidas pero juzgadas como insuficientes, dado que con demasiada frecuencia se quedan en poco más que vanas esperanzas. Hoy, necesitamos ir más allá. La grave situación económica que atraviesan nuestros países, con consecuencias especialmente preocupantes para las PYME, nos espolea cuando necesitamos un estímulo. En este aspecto, la Ley de la Pequeña Empresa forma parte de un nuevo y decidido enfoque proactivo. En pocas semanas, revisaremos el informe de la señora Herczog sobre la Comunicación de la Comisión, pero hoy, presentando esta pregunta oral, hemos decidido apelar al Consejo. Señor Jouyet, ya hemos notado con interés las conclusiones adoptadas ayer por el Consejo de Competitividad y nos gustaría saber si el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre transmitirá esas conclusiones y si presionará para que el principio rector Pensar primero a pequeña escala se transponga rápidamente a la legislación de los Estados miembros. Esperamos que el Consejo proceda en base al plan de acción ligado a él, acompañado de las medidas prácticas. He sido designado a este respecto, y a corto plazo, me gustaría enfatizar tres ámbitos en los que necesitamos un liderazgo fuerte. En primer lugar, evaluaciones de impacto sistemáticas y un seguimiento habitual, controlado por el Parlamento Europeo, sobre el estado de la Ley de la Pequeña Empresa en los Estados miembros. En segundo lugar, el acceso a los contratos públicos. El código de buena conducta no tiene carácter vinculante; juntos necesitamos ser más imaginativos, tener más inventiva y proponer medidas prácticas y apropiadas que realmente abrirán esos contratos a las PYME. Finalmente, el acceso a la financiación, que en el clima actual es más importante que nunca. Sus propuestas son sensatas, señor Jouyet, pero también deberían de incorporar el apoyo a la oferta. No hay tiempo que perder. Tenemos que asegurarnos de las intenciones del Consejo."@es21
". Austatud juhataja, lugupeetud minister, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! Meie fraktsioon toetab innukalt väikeettevõtete õigusakti eelnõud, mille komisjon meile eelmise aasta juunis esitas. On tõsi, et alates 2000. aastast on käima pandud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks mõeldud algatusi – eelkõige meenub meie kolleegi Dominique Vlasto suurepärane töö VKEde hartaga – algatusi, mida on heaks kiidetud, aga peetud ebapiisavaks, sest liiga sageli pole need midagi enamat kui vagad lootused. Täna peame minema kaugemale. Meie riikides valitsev tõsine majanduskriis, mille tagajärjed on eriti murettekitavad VKEde jaoks, sunnib meid tegutsema seal, kus seda on vaja. Selles mõttes on väikeettevõtete õigusakt osa uuest otsustavalt ettenägelikust lähenemisest. Mõne nädala pärast vaatame läbi proua Herczogi raporti komisjoni teatise kohta, aga täna otsustasime pöörduda selle suuliselt vastatava küsimusega nõukogu poole. Austatud minister, võtsime konkurentsinõukogu eilsed järeldused huviga teadmiseks ning tahaksime teada, kas 11. ja 12. detsembril toimuv Euroopa Ülemkogu need järeldused ka edastab ja kas ta nõuab, et liikmesriigid võtaksid üldise juhtpõhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele” kiiresti oma õigusesse üle. Loodame, et nõukogu tegutseb sellega seotud tegevuskava kohaselt ja et sellega kaasnevad praktilised meetmed. Sellega seoses tahaksin mulle antud lühikese aja jooksul esile tuua kolme valdkonda, milles on vaja tugevat juhtimist. Esimene on süstemaatilised mõjuhinnangud väikeettevõtete õigusakti olukorra kohta liikmesriikides ja regulaarsed järelmeetmed, mille üle teostab järelevalvet Euroopa Parlament. Teine on riigihankelepingute kättesaadavus. Käitumisjuhend ei ole siduv. Peame koos olema parema kujutlusvõimega ja leidlikumad ning pakkuma välja sobivad praktilised meetmed, mis muudavad need lepingud VKEdele tõepoolest kättesaadavaks. Kolmas ja viimane on juurdepääs rahastamisele, mis on praeguses olukorras olulisem kui kunagi varem. Teie ettepanekud, minister, on mõistlikud ja nende hulgas peaks olema ka toetus pakkumise korral Aega ei ole raisata. Palun andke meile kinnitus nõukogu kavatsuste kohta."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri Jouyet, arvoisa komission jäsen Verheugen, hyvät parlamentin jäsenet, ryhmämme kannattaa innokkaasti pienyrityksiä koskevaa säädösluonnosta, jonka komissio esitteli meille viime kesäkuussa. Vuodesta 2000 alkaen on todellakin käynnistetty aloitteita pk-yritysten hyväksi, ja mieleeni tulee erityisesti jäsen Vlaston erinomainen työ pienyrityksiä koskevan peruskirjan parissa. Näitä aloitteita on pidetty hyvinä mutta riittämättöminä, koska ne ovat jääneet aivan liian usein pelkiksi hyväntahtoisiksi toiveiksi. Meidän on nyt mentävä pidemmälle. Maitamme koetteleva vakava talouskriisi, joka vaikuttaa erityisen huolestuttavalla tavalla pk-yrityksiin, kannustaa meitä, jos kannustusta tarvitsemme. Tässä suhteessa pienyrityksiä koskeva säädös on osa uutta ehdottoman aktiivista lähestymistapaa. Käsittelemme muutaman viikon päästä jäsen Herczogin mietintöä komission tiedonannosta, mutta esittämällä tämän suullisen kysymyksen olemme nyt päättäneet kääntyä neuvoston puoleen. Arvoisa ministeri Jouyet, olemme panneet kiinnostuneina merkille kilpailukykyneuvoston eilen hyväksymät päätöslauselmat ja haluamme tietää, välittääkö 11.–12. joulukuuta kokoontuva Eurooppa-neuvosto nämä päätöslauselmat eteenpäin ja vaatiiko se siirtämään yleisen ohjaavan "pienet ensin" -periaatteen nopeasti osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Toivomme, että neuvosto etenee säädökseen liitetyn, käytännön toimenpiteitä sisältävän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tältä osin – ja koska minulle on myönnetty vain vähän puheaikaa – korostan kolmea aluetta, jolla tarvitsemme vahvaa johtajuutta. Ensinnäkin pienyrityksiä koskevan säädöksen asemaa jäsenvaltioissa on seurattava säännöllisesti ja sen vaikutuksia on arvioitava järjestelmällisesti, ja Euroopan parlamentin on valvottava tätä toimintaa. Toinen ala koskee julkisten hankintasopimusten tekemistä. Hyvät käytännesäännöt eivät ole sitovia, joten meidän on oltava yhdessä mielikuvituksekkaampia ja kekseliäämpiä ja ehdotettava asianmukaisia ja käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka tarjoavat pk-yrityksille todella mahdollisuuden päästä mukaan näihin sopimuksiin. Kolmanneksi mainitsen rahoituksen saatavuuden, joka on nykyisessä tilanteessa tärkeämpi asia kuin koskaan ennen. Arvoisa ministeri Jouyet, ehdotuksenne ovat järkeviä, ja niiden pitäisi myös tukea tarjousta. Aikaa ei ole hukattavaksi. Olkaa hyvä ja vakuuttakaa meidät neuvoston aikeista."@fi7
"Elnök úr, Jouyet úr, Verheugen úr, hölgyeim és uraim! Képviselőcsoportunk lelkesen támogatja az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag tervezetét, amelyet a Bizottság tavaly júniusban benyújtott hozzánk. Való igaz, hogy a 2000. évtől kezdve több kezdeményezést is benyújtottak a kis- és középvállalkozásokért – elsősorban Vlasto asszony kiváló munkája jut az eszembe a kis- és középvállalkozási chartáról –, mi ezeket a kezdeményezéseket üdvözöltük, de elégtelennek tartottuk, mivel túl gyakran csak a jóindulatú remény szintjén mozogtak. Ma tovább kell lépnünk. Az országainkban megtapasztalt súlyos gazdasági válság, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra gyakorolt aggasztó következményekre, ott ösztönöz minket, ahol bátorításra van szükség. E tekintetben az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag egy új, eltökélt, proaktív megközelítési mód részét alkotja. Néhány héten belül meg fogjuk vizsgálni Herczog asszony jelentését a Bizottság közleményéről, de ma, ennek a szóbeli kérdésnek a benyújtásával a Tanács összehívása mellett döntöttünk. Jouyet úr! Érdeklődéssel fogadtuk a Versenyképességi Tanács által tegnap elfogadott következtetéseket, és szeretnénk tudni, hogy vajon az Európai Tanács december 11–12-i ülése valóban átveszi-e ezeket a következtetéseket és törekedni fog-e arra, hogy gyorsan átültessék a „gondolkozz először kicsiben” általános vezérelvet a tagállamok jogalkotásába. Reméljük, hogy a Tanács továbblép az ehhez kapcsolódó cselekvési tervnek az alapján, és gyakorlati intézkedéseket tesz. Ebben a vonatkozásban, és a számomra előírt rövid idő alatt szeretnék kiemelni három olyan területet, amelyeken határozottan kézbe kell vennünk az eseményeket. Először: szisztematikus hatásvizsgálatok és rendszeres nyomon követés, az Európai Parlament megfigyelése mellett, az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag helyzetéről a tagállamokban. Másodszor: a közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférés. A magatartási kódexnek nincs kötelező ereje; közösen fantáziadúsabbnak, eltökéltebbnek kell lennünk, és olyan megfelelő és gyakorlatias intézkedéseket kell javasolnunk, amelyek valóban elérhetővé teszik ezeket a szerződéseket a kis- és középvállalkozások számára. És végül: a finanszírozáshoz való hozzáférés, ami a jelenlegi helyzetben még inkább létkérdés, mint valaha. Az Ön javaslatai megalapozottak, Jouyet úr, de az ajánlat mellé támogatást is kell helyezni. Nincs vesztegetni való időnk. Kérem, biztosítson bennünket a Tanács szándékai felől."@hu11
". Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio Jouyet, Commissario Verheugen, onorevoli colleghi, il nostro gruppo sostiene con entusiasmo il progetto di normativa sulle piccole imprese presentato dalla Commissione lo scorso giugno. E’ vero che fino dal 2000 sono state avviate iniziative per le piccole e medie imprese – mi viene in mente in particolare l'eccellente lavoro dell'onorevole Vlasto sulla Carta delle piccole e medie imprese – iniziative che sono state accolte con favore ma ritenute insufficienti, dal momento che troppo spesso rimangono solo dei pii desideri. Oggi abbiamo bisogno di andare oltre. La grave crisi economica che affligge i nostri paesi, con conseguenze particolarmente preoccupanti per le piccole e medie imprese, ci sprona a un necessario incoraggiamento. A questo proposito, la normativa sulle piccole imprese fa parte di un’impostazione nuova che è decisamente stimolante. Tra poche settimane, prenderemo in esame la relazione dell'onorevole Herczog sulla comunicazione della Commissione, ma oggi, presentando questa interrogazione orale, abbiamo scelto di chiamare in causa il Consiglio. Signor Presidente in carica del Consiglio Jouyet, abbiamo preso atto con interesse delle conclusioni approvate ieri dal Consiglio “Competitività” e vorremmo sapere se il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre intenda riprendere queste conclusioni e adoperarsi per un rapido recepimento del generale principio guida “Pensare prima in piccolo” nella legislazione degli Stati membri. Ci auguriamo che il Consiglio proceda sulla base del piano d'azione che è collegato a quel principio, accompagnato da misure concrete. A questo proposito, e nel breve tempo mi è stato assegnato, vorrei sottolineare tre settori in cui abbiamo bisogno di una guida forte. In primo luogo, sistematiche valutazioni d'impatto e regolari interventi supplementari, monitorati da parte del Parlamento europeo, sulla situazione di recepimento della normativa sulle piccole imprese negli Stati membri. In secondo luogo, l'accesso agli appalti pubblici. Il Codice di buona condotta non ha alcuna autorità vincolante; insieme abbiamo bisogno di essere più creativi, più inventivi e di proporre misure adeguate e concrete, che aprano realmente questi contratti alle piccole e medie imprese. Infine, l'accesso ai finanziamenti, che nell’attuale congiuntura è più importante che mai. Le sue proposte sono valide, signor Presidente in carica del Consiglio Jouyet: dovrebbero includere anche un sostegno per l'offerta. Non c'è tempo da perdere. La prego di rassicurarci sulle intenzioni del Consiglio."@it12
". Gerb. pirmininke, gerb. J. P. Jouyet ir G. Verheugenai, ponios ir ponai, mūsų frakcija entuziastingai palaiko Smulkiojo verslo akto projektą, kurį praėjusį birželio mėn. mums pristatė Komisija. Tiesa, nuo 2000 m. mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių iniciatyvos (ypač įsimintinas puikus gerb. D. Vlasto darbas dėl Mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių chartijos) būdavo šiltai sutinkamos, bet vėliau laikomos nepakankamomis ir teikiančiomis nerealių vilčių. Šiandien reikia eiti toliau. Arši ekonominė krizė, siaučianti mūsų šalyse ir nešanti itin žiaurių padarinių MVĮ, skatina mus imtis veiksmų. Šiuo atžvilgiu Smulkiojo verslo aktas – naujo iniciatyvaus požiūrio dalis. Per kelias savaites išnagrinėsime Parlamento narės E. Herczog pranešimą Komisijos komunikate, tačiau šiandien, pateikdami šį žodinį paklausimą, mes nusprendėme paraginti Tarybą. Gerb. J. P. Jouyet, mes atkreipėme dėmesį į vakar patvirtintas Konkurencingumo tarybos išvadas ir norėtume sužinoti, ar Europos Vadovų Taryba gruodžio 11−12 d. iš tikrųjų persakys šias išvadas valstybėms narėms paskatindama jas įdiegti principą „pradėk nuo mažo“ jų įstatymuose. Tikimės, kad Taryba ir toliau vadovausis pridėtuoju veiksmų planu bei imsis praktinių priemonių. Todėl per šį trumpą man skirtą laiką noriu išskirti tris sritis, kuriose mums reikia tvirtos paramos. Pirma – sisteminis poveikio vertinimas ir Europos Parlamento sekamas atgalinis ryšys dėl Smulkiojo verslo akto statuso valstybėse narėse. Antra – prieiga prie viešųjų sutarčių. Gero elgesio kodeksas neturi saistančio poveikio; turime būti kūrybingesni ir išradingesni, siūlyti atitinkamas praktines priemones, kurios atvertų MVĮ galimybes sudaryti viešąsias sutartis. Pagaliau – prieiga prie finansinių išteklių, kurie dabartinėmis sąlygomis yra dar svarbesni nei anksčiau. Jūsų pasiūlymai protingi, gerb. J. P. Jouyet, juose turėtų atsispindėti palaikymas. Negalime švaistyti laiko. Patikinkite mus dėl Tarybos ketinimų."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs kungs kungs, dāmas un kungi! Mūsu grupa aizrautīgi atbalsta Mazās uzņēmējdarbības akta projektu, ko pagājušajā jūnijā mums iesniedza Komisija. Tā ir tiesa, ka kopš 2000. gada ir uzsāktas ar maza un vidēja lieluma uzņēmumiem saistītas iniciatīvas — īpaši prātā nāk kundzes izcilais darbs pie MVU hartas —, iniciatīvas, kas ir atzinīgi novērtētas, taču uzskatītas par nepietiekamām, jo pārāk bieži tās nebija nekas vairāk par veltām cerībām. Šodien mums ir jādodas tālāk. Nopietnā ekonomikas krīze, ko piedzīvojam savās valstīs un kuras ietekme uz MVU ir īpaši satraucoša, skubina mūs darboties jomā, kurā bija vajadzīgs pamudinājums. Šajā ziņā Mazās uzņēmējdarbības akts ir daļa no jaunas, apņēmīgas un aktīvas pieejas. Pāris nedēļu laikā mēs pārskatīsim kundzes ziņojumu par Komisijas paziņojumu, taču šodien, iesniedzot šo jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, mēs izvēlējāmies izteikt aicinājumu Padomei. kungs, mēs ar interesi piefiksējām secinājumus, ko vakar pieņēma Konkurences padome, un mēs gribētu zināt, vai Eiropadome 11. un 12. decembra sanāksmē patiešām atkārtoti pieņems šos secinājumus un mēģinās panākt vispārējā vadošā principa „priekšroka mazajiem” ātru pārņemšanu dalībvalstu tiesību aktos. Mēs ceram, ka Padome turpinās, pamatojoties uz pievienoto rīcības plānu, un ka to papildinās praktiski pasākumi. Saistībā ar to man piešķirtajā īsajā laika posmā es gribētu uzsvērt trīs jomas, kurās mums ir nepieciešama spēcīga vadība. Pirmkārt, sistemātiski ietekmes novērtējumi un regulāras pārbaudes, ko uzrauga Eiropas Parlaments, par Mazās uzņēmējdarbības akta statusu dalībvalstīs. Otrkārt, pieeja valsts līgumiem. Labas rīcības kodeksam nav saistoša spēka; kopā mums ir jābūt izdomas bagātākiem un radošākiem un jāierosina piemēroti un praktiski pasākumi, kas patiešām nodrošinās MVU pieeju šiem līgumiem. Visbeidzot, piekļuve finansējumam, kas pašreizējā situācijā ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Jūsu priekšlikumi ir saprātīgi kungs, tajos vajadzētu iekļaut arī piedāvājuma atbalstu. Vairs nav laika, ko tērēt. Lūdzu, pārlieciniet mūs par Padomes nodomiem."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur le Commissaire, chers collègues, notre groupe soutient avec enthousiasme le projet de que nous a présenté la Commission en juin dernier. Certes, dès les années 2000, des initiatives ont été prises en direction des PME, et je pense notamment à l'excellent travail de notre collègue Dominique Vlasto, sur la charte des PME. Des initiatives qui ont été appréciées mais jugées insuffisantes parce que restées trop souvent à l'état de vœu pieux. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin. La grave crise économique que nos pays traversent et dont les conséquences sont particulièrement préoccupantes pour les PME, nous y invitent s'il en était besoin. À cet égard le s'inscrit dans une démarche nouvelle résolument volontariste. Dans quelques semaines, nous examinerons le rapport de Mme Herczog sur la communication de la Commission, mais aujourd'hui, à travers le dépôt de cette question orale, nous avons souhaité interpeller le Conseil. Monsieur le ministre, nous avons pris connaissance avec intérêt des conclusions adoptées hier par le Conseil Compétitivité et nous souhaiterions savoir si le Conseil européen des 11 et 12 décembre prochain relayera bien ses conclusions et donnera une impulsion forte afin que le grand principe directeur soit transposé rapidement dans le cadre réglementaire des États membres. Nous souhaitons que le Conseil s'engage sur le principe du plan d'action qui y est annexé, assorti de mesures concrètes. À cet égard, et dans le court temps qui m'est imparti, j'insisterai sur trois directions dans lesquelles il nous faut des impulsions contraignantes. Les études d'impact qui devraient être systématiques, et le suivi régulier, avec le contrôle du Parlement européen, de l'état du dans les États membres. L'accès aux marchés publics. Le code de bonne conduite n'a aucune portée contraignante, il faut qu'ensemble, nous soyons plus imaginatifs, plus inventifs et que nous proposions des mesures concrètes, adaptées, qui ouvrent réellement aux PME l'accès de ces marchés. Enfin, l'accès aux financements, plus indispensable que jamais dans le contexte actuel. Vos propositions sont bonnes, Monsieur le ministre, elles doivent intégrer aussi le soutien à l'offre. Il y a urgence. Merci de nous assurer de la volonté du Conseil."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de minister, mijnheer de commissaris, beste collega’s, onze fractie is enthousiast over het ontwerp van de de Wet voor kleine ondernemingen, dat de Commissie ons in juni van dit jaar heeft voorgelegd. Er worden al sinds het begin van dit decennium initiatieven voor KMO’s ontplooid, waarbij ik met name denk aan het uitstekende werk van collega Dominique Vlasto over het handvest voor KMO’s. Hoewel deze initiatieven positief werden onthaald, werden ze toch ontoereikend geacht omdat ze maar al te vaak bleven hangen in het stadium van vrome wensen. Nu moeten we verder gaan. De ernstige economische crisis die in onze landen woedt, met haar uiterst zorgwekkende consequenties voor de KMO’s, nodigt ons daartoe uit, voor zover dat nog nodig was. In dit opzicht past de binnen de nieuwe, resolute aanpak, die gekenmerkt wordt door een proactieve opstelling. Binnen enkele weken zullen wij ons buigen over het verslag van mevrouw Herczog over de mededeling van de Commissie, maar vandaag wilden we via deze mondelinge vraag de Raad even aan de tand voelen. Mijnheer de minister, wij hebben met belangstelling kennisgenomen van de gisteren door de Raad Concurrentievermogen aangenomen conclusies en willen weten of de Europese Raad van 11 en 12 december aanstaande deze conclusies zal overnemen en een krachtige impuls zal geven. Die impuls moet ertoe leiden dat het grote leidende beginsel “Denk eerst klein” snel wordt opgenomen in de wetgeving van de lidstaten. Wij willen dat de Raad het principe van het als bijlage opgenomen actieplan onderschrijft en dit vergezeld laat gaan van concrete maatregelen. In het korte tijdsbestek dat mij gegund is, wil ik in dit verband nader ingaan op drie richtingen waar een krachtige impuls nodig is. De effectbeoordelingen die stelselmatig moeten plaatsvinden, en de regelmatige follow-up, met controle door het Europees Parlement, van de stand van zaken rond de in de lidstaten. De toegang tot overheidsopdrachten. De gedragscode is volkomen vrijblijvend, we moeten samen wat meer verbeeldingskracht tonen en inventiever zijn, we moeten concrete, aangepaste maatregelen voorstellen die deze markten voor overheidsopdrachten daadwerkelijk toegankelijker maken voor KMO’s. Tot slot gaat het om toegang tot financiering, onmisbaarder dan ooit in de huidige situatie. Uw voorstellen zijn goed, mijnheer de minister, maar zij moeten ook steun aan de aanbodzijde omvatten. Het is de hoogste tijd. Gelieve ons te overtuigen van de intenties van de Raad."@nl3
". – ( Panie przewodniczący, panie ministrze Jouyet, panie komisarzu Verheugen, panie i panowie! Nasza grupa gorąco popiera projekt Karty małych przedsiębiorstw przedstawiony nam przez Komisję w czerwcu tego roku. To prawda, że od 2000 roku uruchamiane są inicjatywy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw – w tym kontekście przychodzi mi na myśl w szczególności doskonała praca pani poseł Vlasto nad Kartą MŚP – inicjatywy pożądane, lecz uznane za niewystarczające, ponieważ zbyt często pozostają one jedynie pobożnymi życzeniami. Dziś musimy pójść dalej. Poważny kryzys gospodarczy, jaki odczuwamy w naszych krajach, który niesie ze sobą szczególnie napawające troską skutki dla MŚP, dopinguje nas do działania tam, gdzie potrzebna była zachęta. Z tego punktu widzenia Karta małych przedsiębiorstw stanowi element nowego, zdecydowanie proaktywnego podejścia. W ciągu najbliższych kilku tygodni przeanalizujemy sprawozdanie pani poseł Herczog dotyczące komunikatu Komisji; dziś jednak, zadając to pytanie ustne, zadecydowaliśmy, że zwrócimy się do Rady. Panie pośle Jouyet, z zainteresowaniem zwróciliśmy uwagę na wnioski przyjęte wczoraj przez Radę ds. Konkurencyjności i chcielibyśmy wiedzieć, czy Rada Europejska, która będzie obradować 11 i 12 grudnia, naprawdę przyjmie te wnioski i będzie czynić starania na rzecz szybkiego dokonania transpozycji wiodącej zasady ogólnej „Najpierw myśl na małą skalę” do ustawodawstwa państw członkowskich. Mamy nadzieję, że Rada będzie kontynuować działania w oparciu o załączony do nich plan działań, któremu towarzyszą środki praktyczne. W tym kontekście, a także w przysługującym mi krótkim czasie, pragnę podkreślić trzy obszary, w których potrzebujemy zdecydowanej inicjatywy. Po pierwsze, systematyczne oceny oddziaływania i regularna kontynuacja działań w sprawie statusu Karty małych przedsiębiorstw w państwach członkowskich, monitorowane przez Parlament Europejski. Po drugie, dostęp do zamówień publicznych. Kodeks dobrego postępowania nie ma mocy wiążącej; wszyscy razem musimy wykazywać więcej wyobraźni, więcej pomysłowości i proponować odpowiednie i praktyczne środki, które prawdziwie otworzą rynek tych zamówień dla MŚP. I na koniec dostęp do finansowania – który w obecnie panującym klimacie jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Panie ministrze Jouyet! Pańskie propozycje są rozsądne – powinny one obejmować także poparcie dla tej oferty. Nie ma chwili do stracenia. Proszę upewnić nas co do zamiarów Rady."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Ministro Jouyet, Senhor Comissário Verheugen, Senhoras e Senhores Deputados, o nosso grupo apoia entusiasticamente o projecto que a Comissão nos apresentou no passado mês de Junho. É verdade que, a partir do ano 2000, têm sido lançadas iniciativas destinadas às pequenas e médias empresas – das quais, me vem particularmente à memória, o excelente trabalho da senhora deputada Vlasto sobre a Carta das PME –, iniciativas que têm sido apreciadas, mas consideradas insuficientes, uma vez que, demasiado frequentemente, não passam de votos piedosos. Hoje, temos de ir mais longe. A grave crise económica que está a fazer-se sentir nos nossos países, com consequências particularmente preocupantes para as PME, incita-nos a fazê-lo, como se para tal houvesse necessidade de encorajamento. A este respeito, a faz parte de uma nova, abordagem, determinadamente pró-activa. Dentro de algumas semanas, iremos examinar o relatório da senhora deputada Herczog sobre a comunicação da Comissão. Hoje, porém, ao apresentar esta pergunta oral, optámos por recorrer ao Conselho. Senhor Ministro Jouyet, foi com interesse que tomámos nota das conclusões adoptadas ontem pelo Conselho "Competitividade" e gostaríamos de saber se o Conselho Europeu de 11 e 12 de Dezembro irá, de facto, retransmitir estas conclusões e insistir em que o princípio geral director "pensar primeiro em pequena escala" seja rapidamente transposto para a legislação dos Estados-Membros. Esperamos que o Conselho prossiga com base no plano de acção associado a esse princípio, acompanhado de medidas concretas. A este respeito, e no curto espaço de tempo de uso da palavra que me foi atribuído, desejo realçar três domínios em que temos necessidade de uma forte orientação. Em primeiro lugar, análises de impacto sistemáticas e acompanhamento regular, controlado pelo Parlamento Europeu, do estatuto do nos Estados-Membros. Em segundo lugar, acesso a contratos públicos. O código de boa conduta não tem qualquer autoridade vinculativa. Juntos, temos de ser mais imaginativos, mais inventivos, e de propor medidas mais adequadas e mais práticas, que abram verdadeiramente às PME o acesso a estes contratos. Finalmente, o acesso ao financiamento, que, no actual clima, é mais imprescindível do que nunca. As propostas que apresentou, Senhor Ministro Jouyet, são boas, mas deviam incluir apoio à oferta. Não há tempo a perder. Por favor, queira certificar-nos de quais são as intenções do Conselho."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur le Commissaire, chers collègues, notre groupe soutient avec enthousiasme le projet de que nous a présenté la Commission en juin dernier. Certes, dès les années 2000, des initiatives ont été prises en direction des PME, et je pense notamment à l'excellent travail de notre collègue Dominique Vlasto, sur la charte des PME. Des initiatives qui ont été appréciées mais jugées insuffisantes parce que restées trop souvent à l'état de vœu pieux. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin. La grave crise économique que nos pays traversent et dont les conséquences sont particulièrement préoccupantes pour les PME, nous y invitent s'il en était besoin. À cet égard le s'inscrit dans une démarche nouvelle résolument volontariste. Dans quelques semaines, nous examinerons le rapport de Mme Herczog sur la communication de la Commission, mais aujourd'hui, à travers le dépôt de cette question orale, nous avons souhaité interpeller le Conseil. Monsieur le ministre, nous avons pris connaissance avec intérêt des conclusions adoptées hier par le Conseil Compétitivité et nous souhaiterions savoir si le Conseil européen des 11 et 12 décembre prochain relayera bien ses conclusions et donnera une impulsion forte afin que le grand principe directeur soit transposé rapidement dans le cadre réglementaire des États membres. Nous souhaitons que le Conseil s'engage sur le principe du plan d'action qui y est annexé, assorti de mesures concrètes. À cet égard, et dans le court temps qui m'est imparti, j'insisterai sur trois directions dans lesquelles il nous faut des impulsions contraignantes. Les études d'impact qui devraient être systématiques, et le suivi régulier, avec le contrôle du Parlement européen, de l'état du dans les États membres. L'accès aux marchés publics. Le code de bonne conduite n'a aucune portée contraignante, il faut qu'ensemble, nous soyons plus imaginatifs, plus inventifs et que nous proposions des mesures concrètes, adaptées, qui ouvrent réellement aux PME l'accès de ces marchés. Enfin, l'accès aux financements, plus indispensable que jamais dans le contexte actuel. Vos propositions sont bonnes, Monsieur le ministre, elles doivent intégrer aussi le soutien à l'offre. Il y a urgence. Merci de nous assurer de la volonté du Conseil."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán Jouyet, pán Verheugen, dámy a páni, naša skupina s nadšením podporuje návrh iniciatívy Small Business Act, ktorú nám predložila Komisia v júni minulého roka. Pravda je, že od roku 2000 sú zavedené iniciatívy pre malé a stredné podniky – napadá mi najmä vynikajúca práca pani Vlastovej, charta malých a stredných podnikov – iniciatívy, ktoré sú vítané, ale považujú sa za nedostatočné, pretože všetky príliš často zostávajú len zbožnými želaniami. Dnes musíme pokročiť. Závažná hospodárska kríza, ktorá panuje v našich krajinách so zvlášť znepokojivými následkami pre MSP nás ženie tam, kde bolo potrebné povzbudenie. Vzhľadom na to tvorí iniciatíva Small Business Act súčasť nového, rozhodne aktívneho prístupu. V období niekoľkých týždňov preskúmame správu pani Herczogovej o oznámení Komisie, ale dnes sme sa predložením otázky na ústne zodpovedanie rozhodli, že oslovíme Radu. Pán Jouyet, so záujmom sme zaregistrovali závery, ktoré včera prijala Rada pre konkurencieschopnosť. Chceli by sme vedieť, či Európska rada 11. a 12. decembra odovzdá tieto závery ďalej a či bude presadzovať, aby sa všeobecné pravidlo „najskôr myslieť v malom“ rýchlo prenieslo do právnych predpisov členských štátov. Dúfame, že Rada bude postupovať na základe priloženého akčného plánu, ktorý je doplnený praktickými opatreniami. V tejto súvislosti a v krátkom čase, ktorý mám pridelený, by som rada zdôraznila tri oblasti, v ktorých potrebujeme výraznú iniciatívu. Po prvé, systematické posúdenie vplyvu a pravidelnú kontrolu, ktoré bude sledovať Európsky parlament, o stave iniciatívy Small Business Act v členských štátoch. Po druhé, prístup k verejným zákazkám. Kódex dobrého správania nemá žiadnu záväznú právomoc. Spolu musíme konať s väčšou predstavivosťou, vynaliezavosťou a navrhovať primerané a praktické opatrenia, ktoré naozaj sprístupnia tieto zmluvy MSP. Nakoniec, prístup k financovaniu, ktorý je v súčasnej atmosfére dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Vaše návrhy sú zaujímavé, pán Jouyet, ale mali by zahŕňať aj podporu takejto ponuky. Nesmieme strácať čas. Prosím vás, ubezpečte nás o úmysloch Rady."@sk19
". Gospod predsednik, gospod Jouyet, gospod Verheugen, gospe in gospodje, naša skupina navdušeno podpira osnutek akta za malo gospodarstvo, ki ga je junija predstavila Komisija. Drži, da je bilo od leta 2000 uvedenih veliko pobud za mala in srednje velika podjetja – pri tem se še zlasti spomnim odličnega dela gospe Vlasto na Listini o malih in srednje velikih podjetjih –, ki so bile deležne pozdrava, vendar so bile nezadostne, saj vse prepogosto ostanejo nič več kot pobožne želje. Seveda pa moramo danes storiti še več. Resna gospodarska kriza, ki jo doživljajo naše države in ki še zlasti prinaša zaskrbljujoče posledice v malih in srednje velikih podjetjih, nas priganja v nekaj, kar zahteva pogum. V tem smislu akt o malem gospodarstvu tvori del novega, neomajno proaktivnega pristopa. Čez nekaj tednov bomo preučevali poročilo gospe Herczog o sporočilu Komisije, danes pa sva se s predložitvijo vprašanja za ustni odgovor odločili pozvati Svet. Gospod Jouyet, z zanimanjem sva pregledali sklepe, ki jih je včeraj sprejel Svet za konkurenčnost in bi radi vedeli, če bo Evropski svet 11. in 12. decembra res sprejel te sklepe in jih uveljavil kot načelo splošne usmeritve „Najprej pomisli na male“, ki ga je treba hitro prenesti v zakonodajo držav članic. Upamo, da bo Svet nadaljeval na podlagi akcijskega načrta, ki je k temu aktu priložen skupaj s praktičnimi ukrepi. S tem v zvezi in v tem kratkem času, ki mi je bil dodeljen, bi rada poudarila tri področja, kjer potrebujemo močno vodstvo. Prvič, sistematična ocena vplivov in redno nadaljnje spremljanje statusa akta o majhnem gospodarstvu v državah članicah, kar nadzoruje Evropski parlament. Drugič, dostop do javnih naročil. Kodeks pravilnega ravnanja nima nobenega zavezujočega organa; skupaj moramo biti bolj domiselni in iznajdljivi ter predlagati praktične ukrepe, ki bodo ta naročila resnično odprli malim in srednje velikim podjetjem. In na koncu še dostop do financiranja, ki je v trenutnem stanju pomembnejše kot kdajkoli. Vaši predlogi so trdni, gospod Jouyet, vključiti bi morali tudi podporo za to ponudbo. Ne smemo izgubljati časa. Prosim vas, da nam daste zagotovilo o namerah Sveta."@sl20
". Herr talman, herr Jouyet, herr Verheugen, mina damer och herrar! Vår grupp stöder entusiastiskt det utkast till småföretagsakten som kommissionen lade fram i juni. Det stämmer att det sedan 2000 har tagits initiativ för små och medelstora företag – jag tänker särskilt på Dominique Vlastos utmärkta arbete med småföretagsstadgan – initiativ som har varit välkomna men bedömts vara otillräckliga, eftersom de alltför ofta förblir fromma önskningar. I dag måste vi gå längre. Den allvarliga ekonomiska kris som medlemsstaterna drabbats av, med särskilt oroande konsekvenser för små och medelstora företag, driver på oss i de fall vi behöver pådrivning. I detta avseende är småföretagsakten en del av en ny, avgjort proaktiv strategi. Om några veckor ska vi granska Edit Herczogs betänkande om kommissionens meddelande, men i dag, när vi ställde denna muntliga fråga, har vi valt att vända oss till rådet. Herr Jouyet! Vi har med intresse noterat de slutsatser som antogs i går av rådet (konkurrenskraft), och vi skulle vilja veta om Europeiska rådet vid sitt möte den 11–12 december verkligen kommer att ta upp dessa slutsatser och förespråka att den allmänna grundsatsen att ”tänka småskaligt först” snabbt införlivas i medlemsstaternas lagstiftning. Vi hoppas att rådet kommer att gå vidare med utgångspunkt i den tillhörande handlingsplanen, åtföljd av praktiska åtgärder. Med anledning av detta, och på den korta tid jag har tilldelats, vill jag framhäva tre områden där vi behöver kraftfulla initiativ. För det första behöver vi systematiska konsekvensbedömningar och regelbunden uppföljning av småföretagsaktens status i medlemsstaterna, och detta bör övervakas av Europaparlamentet. För det andra behövs tillgång till offentliga upphandlingar. Uppförandekoden har ingen bindande verkan. Tillsammans måste vi bli mer fantasifulla och mer uppfinningsrika, och vi måste föreslå lämpliga och praktiska åtgärder som verkligen kommer att ge små och medelstora företag tillgång till dessa upphandlingar. Slutligen behövs tillgång till finansiering, vilket är viktigare än någonsin i det rådande klimatet. Era förslag är kloka, herr Jouyet, och de bör även inbegripa stöd för erbjudandet. Det finns ingen tid att förlora. Var snäll och låt oss få veta rådets avsikter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"auteure"18,15,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph