Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-03-Speech-3-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081203.12.3-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, last time we met we praised the Council’s speedy response to the financial crisis. But for this European Council, speed seems no longer to be of the essence. Well, it should be. The challenges facing our Union are real. The recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark. We need the Council and the Commission to acknowledge what Martin Luther King called ‘the fierce urgency of now’. Yesterday, our finance ministers failed to grasp the urgency of the recovery plan. The stimulus impulse is changing from sugar to treacle. The Presidency should tell us which Member States were against. We have got to stay within the Stability and Growth Pact, maintain competition and state aid rules and meet the challenge of the Lisbon Agenda, but we have got to act fast. The Council will, of course, search for a legally binding framework to cut carbon emissions. There has been progress: cap and trade, not regulation and burden, derogations for small-scale emitters, sensitivity to individual states’ circumstances and a sliding scale for carbon auctioning – all these are reasonable. What would not be reasonable is any attempt by any Member State to shoot down a long-term plan for short-term self interest. If we do not tackle climate change now, the bill will balloon. Last week’s deal on CO from cars shows how easy it is to take the path of least resistance, to let vested interests get ahead of global interests. There will be costs in a climate-change deal, but there are opportunities too. Europe can lead the world in green innovation. The prizes go to the bold and Europe must have the courage of its convictions. Last week, the Irish published a thoughtful report on options for the Treaty of Lisbon. Now the Taoiseach must come forward with a concrete plan and a clear time frame for moving forward, because Europe’s citizens want an effective European Union. You will never convince anyone to have more confidence in our Union if it does not work. And we saw last week an example of the Union not working. Members of this House who escaped last week’s bombings in Mumbai were met by an EU consul who told them he would help only citizens from his own country. Nothing shows more the urgent need for coordinated EU consular protection. Our Union must protect all its citizens in their time of need. The Commission President has said ‘we sink or swim together’. Well, some may prefer to tread water, but Europe has done that before and it does not work. We need action now from the European Council."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, když jsme se posledně sešli, ocenili jsme rychlou reakci Rady na finanční krizi. Pro tuto Evropskou radu však, jak se zdá, už rychlost není důležitá. Ale měla by být. Výzvy, před nimiž naše Unie stojí, jsou reálné. Recese rdousí podniky a změna klimatu se stále více prohlubuje. Rada a Komise si musí uvědomit to, co Martin Luther King nazval „krutou naléhavostí dneška”. Naši ministři financí včera nedokázali pochopit naléhavost plánu obnovy. Stimulační impuls ztrácí svou hodnotu. Předsednictví by nám mělo říci, které členské státy byly proti. Musíme zůstat v rámci Paktu o stabilitě a růstu, zachovat konkurenceschopnost a pravidla pro poskytování státní podpory a naplnit výzvu lisabonské agendy, ale musíme konat rychle. Rada bude samozřejmě hledat právně závazný rámec pro snížení emisí uhlíku. Je zde pokrok. Stropy pro obchodování s emisemi, nikoli regulace a náklady, odchylky pro menší producenty emisí, citlivý přístup k situaci v jednotlivých zemích a pohyblivé rozpětí pro dražby emisních povolenek – to vše je rozumné. Co by rozumné nebylo, je jakýkoli pokus kteréhokoli členského státu zmařit dlouhodobý plán kvůli krátkodobému sobeckému zájmu. Nebudeme-li řešit změnu klimatu nyní, ujede nám vlak. Dohoda o emisích CO z osobních automobilů dosažená minulý týden ukazuje, jak snadné je vydat se cestou nejmenšího odporu, dát přednost právně zaručeným zájmům před globálními zájmy. Dohoda týkající se změny klimatu bude něco stát, ale existují také příležitosti. Evropa může vést svět v inovaci zelených technologií. Odvážný bere vše a Evropa musí mít odvahu pramenící z jejího přesvědčení. Minulý týden v Irsku vydali podnětnou zprávu o možnostech volby pro Lisabonskou smlouvu. Taoiseach musí nyní přijít s konkrétním plánem a jasným časovým harmonogramem, jak se pohnout dopředu, protože občané Evropy chtějí efektivní Evropskou unii. Nikdy nikoho nepřesvědčíte, aby více důvěřoval naší Unii, když nebude fungovat. A minulý týden jsme byli svědky toho, jak Unie nefunguje. Poslance této sněmovny, kteří minulý týden vyvázli z pumových útoků v Bombaji, uvítal konzul z EU, který jim řekl, že pomůže jen občanům své vlastní země. Nic neukazuje naléhavou nutnost koordinované konzulární ochrany v EU víc než toto. Naše Unie musí chránit všechny své občany, když se dostanou do nouze. Předseda Komise řekl „buď se spolu utopíme, nebo budeme plavat spolu”. Pravda, někteří možná budou chtít raději šlapat vodu, ale Evropa to tak dělala dřív, a nefunguje to. Nyní potřebujeme od Evropské rady činy."@cs1
"Hr. formand! Sidste gang vi mødtes, roste vi Rådets hurtige reaktion på finanskrisen. For dette Europæiske Råd synes hurtighed imidlertid ikke længere at være vigtig, selv om det burde være det. De udfordringer, som EU står over for, er reelle. Recessionen kvæler virksomhederne, og klimaændringerne bliver stadig større. Vi har brug for Rådet og Kommissionen til at anerkende, hvad Martin Luther King kaldte nuets påtrængende nødvendighed. I går kunne vores finansministre ikke forstå, at genopretningsplanen er presserende. Incitamentet ændrer sig fra sukker til sirup. Formandskabet bør fortælle os, hvilke medlemsstater der var imod. Vi skal holde os til stabilitets- og vækstpagten, bevare konkurrencen og reglerne om statsstøtte og tage Lissabondagsordenens udfordring op, men vi skal handle hurtigt. Rådet vil selvfølgelig søge juridisk bindende rammer til at nedbringe CO emissionerne. Der er gjort fremskridt. "Cap-and-trade", ingen regulering og byrder, undtagelser for småudledere, følsomhed over for enkelte staters situation og en glidende skala for bortauktionering af CO alle disse ting er fornuftige. Hvad der ikke ville være fornuftigt er, hvis en medlemsstat forsøgte at forkaste en langsigtet plan på grund af kortsigtede egeninteresser. Hvis vi ikke tackler klimaændringerne nu, vil regningen hurtigt blive større. Sidste uges aftale om CO fra biler viser, hvor let det er at springe over, hvor gærdet er lavest og lade særinteresser gå forud for globale interesser. Der vil være udgifter forbundet med en løsning på klimaændringerne, men der er også muligheder. Europa kan føre an i verden, når det gælder grøn innovation. De dristige vinder, og Europa må have mod til at stå ved sine meninger. I sidste uge offentliggjorde irerne en tankevækkende rapport om mulighederne for Lissabontraktaten. Nu må premierministeren fremlægge en konkret plan og en klar tidsramme for at komme videre, fordi Europas borgere ønsker et effektivt EU. Man kan aldrig overbevise nogen om, at de skal have større tillid til EU, hvis det ikke fungerer. I sidste uge så vi et eksempel på, at EU ikke fungerer. Medlemmer af Parlamentet, som slap godt fra bombningerne i Mumbai i sidste uge, blev mødt af en EU-konsul, der fortalte dem, at han kun ville hjælpe borgere fra sit eget land. Der er intet, der i højere grad viser, at der er et tvingende behov for en koordineret konsulær EU-beskyttelse. EU skal beskytte alle sine borgere, når de har behov for det. Kommissionsformanden sagde, at vi må "svømme eller gå til bunds sammen". Nogle foretrækker måske at træde vande, men det har Europa gjort før, og det virker ikke. Vi har nu brug for handling fra Det Europæiske Råds side."@da2
"Herr Präsident! Als wir uns zum letzten Mal trafen, lobten wir die schnelle Reaktion des Rates auf die Finanzkrise. Aber für diesen Europäischen Rat scheint die Schnelligkeit nicht mehr wesentlich zu sein. Sie sollte es aber sein. Die Herausforderungen für unsere Union sind real. Die Rezession erstickt die Unternehmen, und der Klimawandel nimmt immer stärker zu. Der Rat und die Kommission müssen anerkennen, was Martin Luther King die „grimmige Notwendigkeit des Jetzt“ nannte. Gestern ist es unseren Finanzministern nicht gelungen, die Dringlichkeit des Konjunkturprogramms zu begreifen. Der Anstoßimpuls fließt nicht mehr, er tröpfelt nur noch. Die Präsidentschaft sollte uns sagen, welche Mitgliedstaaten dagegen waren. Wir müssen im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts bleiben, die Regeln für den Wettbewerb und die staatlichen Beihilfen aufrecht erhalten und die Herausforderungen der Lissabon-Agenda erfüllen, aber wir müssen schnell handeln. Der Rat wird natürlich nach einem rechtlich bindenden Rahmen suchen, um die Kohlenstoffemissionen zu senken. Es hat Fortschritte gegeben: Kapitalisierung und Handel, Deregulierungen und Abbau von Hürden, Herabsetzungen für kleine Emittenten, Berücksichtigung der Umstände der einzelnen Staaten und eine gleitende Skala für den Handel mit Kohlenstoffemissionen – all das ist sehr vernünftig. Nicht vernünftig wäre jeglicher Versuch eines Mitgliedstaats, einen langfristigen Plan wegen eigener kurzfristiger Interessen abzuschießen. Gehen wir den Klimawandel jetzt nicht an, wird die Rechnung nur in die Höhe gehen. Die Vereinbarung letzter Woche über den CO Ausstoß durch Autos zeigt, wie einfach es ist, den Weg des geringsten Widerstands zu nehmen, es zuzulassen, dass sich eigene Interessen gegen die globalen Interessen durchsetzen. Ein Abkommen zum Klimawandel wird Geld kosten, aber auch Chancen bieten. Europa kann die Welt in eine grüne Innovation führen. Die lockenden Preise sind beachtlich und Europa muss den Mut seiner Überzeugungen haben. Vergangene Woche wurde in Irland ein durchdachter Bericht zu den Möglichkeiten des Vertrags von Lissabon veröffentlicht. Jetzt ist der Premierminister gefragt, einen konkreten Plan und einen eindeutigen Zeitrahmen vorzulegen, um Fortschritte zu erreichen, denn die Bürgerinnen und Bürger Europas wollen eine effektive Europäische Union. Es wird nie gelingen, bei den Menschen mehr Vertrauen in unsere Union wecken, wenn sie nicht funktioniert. Und letzte Woche haben wir ein Beispiel für die nicht funktionierende Union gesehen. Mitglieder dieses Hauses, die den Bombenanschlägen in Bombay vergangene Woche entgangen sind, trafen auf einen EU-Konsul, der ihnen sagte, er würde nur Bürgerinnen und Bürgern aus seinem eigenen Land helfen. Nichts zeigt eindeutiger die dringende Notwendigkeit eines konsularischen Schutzes für die EU. Unsere Union muss all ihre Bürgerinnen und Bürger schützen, wenn sie das brauchen. Der Kommissionspräsident sagte: „wir gehen gemeinsam unter oder wir schwimmen gemeinsam“. Nun gut, manche bevorzugen es, auf der Stelle zu treten, aber Europa hat das früher schon getan und es funktioniert nicht. Wir brauchen jetzt Maßnahmen des Europäischen Rates."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στην τελευταία συνάντηση μας επαινέσαμε τη γρήγορη απάντηση του Συμβουλίου για τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αλλά για αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η ταχύτητα δεν θεωρείται πλέον ως ουσιώδης. Όμως θα έπρεπε να είναι. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση μας είναι πραγματικότητα. Η ύφεση «πνίγει» τις επιχειρήσεις και οι κλιματικές αλλαγές είναι ακόμα πιο έντονες. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσουν αυτό που ονόμαζε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ «η επιτακτική ανάγκη των καιρών». Χθες, οι υπουργοί οικονομικών μας απέτυχαν να κατανοήσουν το επείγον του σχεδίου ανάκαμψης. Ο παλμός τόνωσης αλλάζει από ζάχαρη σε μελάσα. Η προεδρία πρέπει να μας πει ποια κράτη μέλη ήταν εναντίον. Πρέπει να παραμείνουμε εντός του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να διατηρήσουμε τους διαγωνισμούς και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και να φέρουμε εις πέρας το Πρόγραμμα της Λισσαβώνας, αλλά πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα. Το Συμβούλιο θα ψάξει, φυσικά, για το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο ώστε να σταματήσουν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Έχει σημειωθεί πρόοδος: στην ανταλλαγή ποσοστώσεων εκπομπών, στη μη ρύθμιση και στις επιβαρύνσεις, στις παρεκκλίσεις για εκπομπές μικρής κλίμακας, στην ευαισθησία για ξεχωριστές περιπτώσεις κρατών και στη κλίμακα παραγωγικότητας για δημοπράτηση διοξειδίου του άνθρακα -τα οποία είναι όλα εντός του λογικού-. Αυτό που δεν θα ήταν λογικό είναι η οποιαδήποτε προσπάθεια από κάθε κράτος μέλος να καταρρίψει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για ένα βραχυπρόθεσμο ατομικού ενδιαφέροντος. Αν δεν ρυθμίσουμε τις κλιματικές αλλαγές τώρα, η κατάσταση θα διογκωθεί. Το αντικείμενο της προηγούμενης εβδομάδας για το CO από τα οχήματα δείχνει πόσο εύκολο είναι να πάρουμε το μονοπάτι της μικρότερης αντίστασης, να αφήσουμε τα έννομα συμφέροντα να προηγούνται των παγκοσμίων συμφερόντων. Θα υπάρξουν έξοδα σε μια συμφωνία για κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης και ευκαιρίες. Η Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο προς την πράσινη καινοτομία. Τα βραβεία δίνονται στον τολμηρό και η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει το θάρρος της γνώμης. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ιρλανδός δημοσίευσε μια προνοητική έκθεση για τις επιλογές στη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Τώρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να προτείνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα σαφές χρονικό πλαίσιο για να προχωρήσει, μια και οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν θα πείσετε κάποιον να δείξει περισσότερη εμπιστοσύνη στην Ένωση μας εάν δεν λειτουργεί σωστά. Και είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα παράδειγμα της μη λειτουργικότητας της Ένωσης. Τα μέλη αυτού του συμβουλίου που ξέφυγαν από τους βομβαρδισμούς στη Βομβάη της προηγούμενης εβδομάδας, συναντήθηκαν με έναν πρόξενο της ΕΕ, ο οποίος τους είπε ότι θα βοηθούσε μόνο τους πολίτες της χώρας του. Όλα δείχνουν την επείγουσα ανάγκη για συντονισμό στη προξενική προστασία της ΕΕ. Η Ένωση μας πρέπει να προστατεύσει όλους τους πολίτες της σε στιγμές ανάγκης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει «είτε όλοι μαζί είτε κανένας». Μερικοί προτιμούν να κολυμπάνε όρθιοι, αλλά η Ευρώπη το έχει δοκιμάσει στο παρελθόν και δεν λειτουργεί. Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο."@el10
"Señor Presidente, la última vez que nos reunimos solicitamos al Consejo una respuesta rápida a la crisis financiera. Pero para este Consejo Europeo, no parece que sea ya muy veloz, pero, bueno, debería serlo. Los retos a los que se enfrenta nuestra Unión son reales. La recesión está suavizando los negocios y el cambio climático crece cada vez con más crudeza. Necesitamos que el Consejo y la Comisión hagan suyo lo que Martin Luther King llamó «la intensa urgencia de este momento». Ayer, nuestros ministros de economía no lograron aprovechar la urgencia del plan de recuperación. El impulso del estímulo está pasando de azúcar a melaza. La Presidencia nos tendría que haber dicho qué Estados miembros estaban en contra. Tenemos que mantenernos en el Pacto de estabilidad y crecimiento, mantener la competencia y las normas de ayuda estatal y cumplir con el reto de la Agenda de Lisboa, pero tenemos que actuar rápido. Por supuesto, el Consejo buscará un marco legal vinculante para reducir las emisiones de carbono. Se ha progresado: capitalización y comercio, no regulación y carga, derogaciones de emisores a pequeña escala, sensibilidad hacia las circunstancias de estados concretos y una escala variable de subastas de carbono, todo esto es razonable. Lo que no debería ser razonable es un intento de los Estados miembros de derribar planes a largo plazo por intereses a corto plazo. Si no nos enfrentamos al cambio climático ahora, la factura se inflará. El acuerdo de la semana pasada sobre el CO de los automóviles muestra lo fácil que es adoptar la senda de eliminar reticencias, dejar que los intereses conferidos superen los intereses globales. Habrá costes en un acuerdo de cambio climático, pero también habrá oportunidades. Europa puede liderar en el mundo la innovación ecológica. Los premios son positivos y Europa tiene el coraje de sus convicciones. La semana pasada, los irlandeses publicaron un cuidadoso informe sobre las opciones del Tratado de Lisboa. Ahora el Taoiseach debe avanzar con un plan concreto y un calendario claro para progresar, porque los ciudadanos europeos quieren una Unión Europea efectiva. Nunca convenceremos a nadie de que tenga más confianza en nuestra Unión si no funciona. Y vimos la semana pasada un ejemplo de Unión que no funciona. Los diputados de esta Cámara que escaparon de los atentados de la semana pasada en Bombay se reunieron con un cónsul de la UE que les dijo que sólo ayudaría a los ciudadanos de su país. No hay nada que muestre más la necesidad de una coordinación urgente que la protección consular de la UE. Nuestra Unión debe proteger a todos sus ciudadanos en tiempos de necesidad. El Presidente de la Comisión ha dicho que «o nadamos juntos o nos hundimos todos». Bueno, algunos quizás prefieran mantenerse a flote, pero Europa lo ha hecho antes y no funciona. Ahora necesitamos que el Consejo Europeo actúe."@es21
"Austatud juhataja! Kui me viimati kohtusime, siis kiitsime nõukogu kiiret reageerimist finantskriisile. Kuid eelseisva Euroopa Ülemkogu puhul ei tundu kiirus enam olevat oluline. Aga peaks olema. Euroopa Liidu ees on reaalsed probleemid. Majanduslangus lämmatab ettevõtteid ja kliimamuutus muutub üha ilmsemaks. Nõukogu ja komisjon peavad tunnistama hädavajadust tegutseda nüüd ja kohe, nagu kunagi ütles Martin Luther King. Eile ei mõistnud meie rahandusministrid majanduse taastamise kava kiireloomulisust. Stimuleerimise hoog on hakanud raugema. Eesistujariik peaks meile ütlema, kes liikmesriikidest olid vastu. Me peame jääma stabiilsuse ja kasvu pakti juurde, pidama kinni konkurentsi- ja riigiabieeskirjadest ning püüdlema Lissaboni strateegia eesmärkide suunas, kuid me peame tegutsema kiiresti. Muidugi otsib nõukogu õiguslikult siduvat raamistikku süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks. Edusamme on tehtud: teatava ülempiiri raames kauplemine, reguleerimise ja halduskoormuse vähendamine, erandid väikestele heitkoguste tekitajatele, konkreetsete riikide olude arvessevõtmine ja heitkoguste enampakkumise libisev skaala – need kõik on mõistlikud vahendid. Kuid poleks mõistlik, kui keegi liikmesriikidest loobuks pikaajalistest plaanidest lühiajalise isikliku kasu nimel. Kui me kliimamuutusega praegu ei tegele, siis peame tulevikus maksma väga kõrget hinda. Eelmisel nädalal sõlmitud kokkulepe sõidukitest pärineva süsinikdioksiidi kohta näitab, kui lihtne on minna väiksema vastupanu teed ja tõsta erahuvid üleilmsetest huvidest kõrgemale. Kliimamuutust käsitleva kokkuleppega kaasnevad teatavad kulud, ent see toob enesega kaasa ka võimalusi. Euroopa võib keskkonnahoidlike uuenduste vallas olla teerajaja. Võidu võtavad julged, ja Euroopal peab olema julgust käituda oma veendumuste järgi. Eelmisel nädalal avaldasid iirlased põhjaliku aruande Lissaboni lepinguga seotud võimaluste kohta. Nüüd peab Iiri peaminister esitama edasiliikumiseks konkreetse plaani ja selge ajakava, sest Euroopa kodanikud soovivad tõhusat Euroopa Liitu. Teil ei õnnestu kunagi panna inimesi meie liitu usaldama, kui see ei toimi. Ja eelmisel nädalal me nägime näidet selle kohta, kuidas Euroopa Liit ei toimi. Euroopa Parlamendi liikmetele, kes põgenesid Mumbais eelmisel nädalal toimunud pommirünnakute eest, ütles Euroopa Liidu ühe liikmesriigi konsul, et ta aitab ainult oma riigi kodanikke. Miski ei tõesta paremini tungivat vajadust Euroopa Liidu kooskõlastatud konsulaarkaitse järele. Euroopa Liit peab kaitsma kõiki oma kodanikke, kui need on sattunud hätta. Komisjoni president on öelnud, et „me kas upume või ujume koos”. Mõned võivad eelistada vett niisama sõtkuda, kuid Euroopa on seda juba teinud ja see ei toimi. Nüüd vajame Euroopa Ülemkogult tegutsemist."@et5
"− Arvoisa puhemies, edellisellä kerralla ylistimme neuvoston nopeaa vastausta rahoituskriisiin. Mutta tässä Eurooppa-neuvostossa nopeus ei enää näytä olevan olennaista. No, sen pitäisi olla. Unionin kohtaamat haasteet ovat todellisia. Taantuma tukahduttaa yrityksiä ja ilmastonmuutos käy koko ajan selvemmäksi. Neuvoston ja komission on tunnustettava se, mitä Martin Luther King kutsui tämän hetken sanelemaksi kiivaaksi pakoksi. Eilen valtiovarainministerimme eivät onnistuneet käsittelemään elvytyssuunnitelman pakkoa. Kannustinelvytys on menossa ojasta allikkoon. Puheenjohtajavaltion pitäisi kertoa meille, mitkä jäsenvaltiot vastustavat. Meidän on pysyttävä vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa, säilytettävä kilpailua ja valtiontukea koskevat säännöt ja vastattava Lissabonin ohjelman haasteeseen, mutta meidän on toimittava nopeasti. Neuvosto tietysti pyrkii oikeudellisesti sitoviin puitteisiin hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi. Edistystä on saatu aikaan: päästörajoituksiin perustuva päästökauppajärjestelmä "cap and trade", ei sääntelyä ja rasituksia, poikkeuksia pienen mittakaavan päästölähteille, yksittäisten valtioiden olosuhteiden ottaminen huomioon ja päästöoikeuksien huutokaupan liukuva asteikko – kaikki nämä ovat järkeviä. Järkevää ei olisi minkä tahansa jäsenvaltion mikä tahansa yritys ampua pitkän aikavälin suunnitelma alas lyhyen aikavälin oman edun takia. Jos emme puutu ilmastonmuutokseen nyt, lasku paisuu. Viime viikon sopimus autojen hiilidioksidipäästöistä osoittaa, miten helppoa on valita pienimmän vastarinnan tie ja antaa omien etujen mennä maailmanlaajuisten etujen edelle. Ilmastonmuutosta koskevasta sopimuksesta koituu kustannuksia, mutta siinä on myös mahdollisuuksia. EU voi olla maailmanjohtaja vihreässä innovaatiossa. Rohkea vie voiton ja EU:lla on oltava rohkeutta toteuttaa vakaumuksensa. Irlanti julkaisi viime viikolla ajatuksia herättävän raportin Lissabonin sopimusta koskevista vaihtoehdoista. Nyt pääministerin on esitettävä konkreettinen suunnitelma ja selkeä aikataulu etenemiselle, koska EU:n kansalaiset haluavat tehokkaan Euroopan unionin. Ketään ei saada luottamaan enemmän unioniimme, jos se ei toimi. Ja viime viikolla näimme esimerkin unionista, joka ei toimi. Mumbain viime viikon pommituksia paenneet tämän parlamentin jäsenet tapasivat EU:n jäsenvaltion konsulin, joka kertoi heille auttavansa vain oman maansa kansalaisia. Mikään ei osoita selvemmin, että tarvitaan välittömästi koordinoitua EU:n konsuliviranomaisten suojelua. Unionimme on suojeltava kaikkia kansalaisiaan heidän hätänsä hetkellä. Komission puheenjohtaja on sanonut, että uppoamme tai uimme yhdessä. No, jotkut saattavat haluta polkea paikallaan, mutta EU on tehnyt sen aiemmin eikä se toimi. Nyt tarvitaan toimintaa Eurooppa-neuvostolta."@fi7
". Monsieur le Président, la dernière fois que nous nous sommes réunis, nous avons loué la réaction rapide du Conseil face à la crise financière. Toutefois, pour le prochain Conseil européen, il semble que la rapidité ne soit plus de mise. C’est un tort. Les défis auxquels l’Union est confrontée sont réels. Les entreprises payent un lourd tribut à la récession et le changement climatique est de plus en plus menaçant. Le Conseil et la Commission doivent faire face à ce que Martin Luther King qualifiait d’«urgence extrême du présent». Hier, nos ministres des finances n’ont pas saisi l’urgence du plan de relance. Ce plan perd de sa substance. La Présidence devrait nous dire quels États membres se sont prononcés contre. Nous devons rester dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, maintenir les règles relatives à la concurrence et aux aides d’État et relever les défis de la stratégie de Lisbonne. Mais nous devons agir vite. Le Conseil cherchera assurément à élaborer un cadre juridiquement contraignant pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Des progrès ont été accomplis: un système de plafonnement et d’échange, qui n’impose pas de nouvelles règles ni charges, des dérogations pour les petits émetteurs, la prise en considération des circonstances nationales et une diminution progressive des quotas d’émission vendus aux enchères – tout cela est raisonnable. Ce qui ne serait pas raisonnable par contre, c’est qu’un État membre tente de saper un plan à long terme pour servir ses propres intérêts à court terme. Si nous ne nous attaquons pas dès maintenant au changement climatique, la facture sera salée. L’accord obtenu la semaine dernière sur les émissions de CO des voitures particulières révèle à quel point il est facile de suivre la voie de la moindre résistance, de laisser des intérêts particuliers prendre le dessus sur les intérêts de tous. Un accord en matière de lutte contre le changement climatique impliquera des coûts, mais sera également source de possibilités. L’Europe peut se positionner à l’avant-garde mondiale de l’innovation verte. La fortune sourit aux audacieux et l’Europe doit faire preuve d’un courage à la hauteur de ses convictions. La semaine dernière, les Irlandais ont publié un rapport sensé présentant des pistes à suivre pour le traité de Lisbonne. Le Premier ministre irlandais doit maintenant proposer un plan concret et un calendrier clair pour progresser, parce que les citoyens européens veulent une Union européenne efficace. On ne convaincra jamais personne d’avoir davantage confiance en l’Union si cette dernière ne fonctionne pas. Et nous avons vu la semaine dernière un exemple du mauvais fonctionnement de l’Union. Les membres de cette Assemblée qui avaient échappé aux attentats commis à Mumbai la semaine dernière ont été accueillis par un consul d’un État membre de l’Union européenne qui leur a déclaré qu’il n’aiderait que les citoyens de son pays. Rien n’est plus révélateur de la nécessité urgente de coordonner la protection consulaire de l’Union européenne. L’Union doit protéger tous ses citoyens quand ils en ont besoin. Le Président de la Commission a déclaré que nous devions nager ensemble, ou couler ensemble. Eh bien, certains préféreraient nager en faisant du surplace, ce que l’Europe a déjà fait par le passé, en vain. Le Conseil européen doit agir maintenant."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Az előző találkozónk során dicsértük a Tanács pénzügyi válságra adott, gyors válaszát. Az Európai Tanács következő ülésének esetében azonban nem tűnik már lényegesnek a gyorsaság. Nos, ennek fontosnak kellene lennie. Az Unió előtt álló kihívások valóságosak. A recesszió fojtogatja a vállalkozásokat, és egyre erőteljesebb az éghajlatváltozás. Mind a Tanácsnak, mind a Bizottságnak el kell ismernie, amit Martin Luther King „a jelen sürgető nyomásának” nevezett. A pénzügyminisztereink tegnap nem fogták fel a gazdaságélénkítési terv sürgető mivoltát. Az ösztönző impulzus katalizátorként működik. Az elnökségnek tájékoztatnia kellene minket arról, hogy mely tagállamok voltak ellene. A stabilitási és növekedési paktum keretén belül kell maradnunk, fenn kell tartanunk a verseny és az állami támogatás szabályait, meg kell felelnünk a lisszaboni menetrend kihívásának, de gyorsan kell cselekednünk. A Tanács természetesen jogilag kötelező erejű keretet fog keresni a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. Már történt haladás e téren: szén-dioxid-kibocsátási plafon, kvótakereskedelem, dereguláció és teher, eltérés a kismértékű széndioxidot kibocsátók esetében, az egyes államok körülményeinek figyelembevétele, valamint mozgóskála a szén-dioxid aukciós értékesítése esetében – mindez ésszerű dolog. Az nem lenne ésszerű, ha bármelyik tagállam rövid távú, önös érdeke miatt egy hosszú távú terv ellen dolgozna. Ha nem foglalkozunk most az éghajlatváltozással, később óriási árat fizetünk ezért. Az autók CO kibocsátásáról szóló, múlt heti meggyegyezés azt mutatja, hogy mennyire könnyű a legkisebb ellenállás felé venni az irányt, hogy mennyire könnyű a szerzett érdekeltségeket a globális érdekek elé helyezni. Az éghajlatváltozásról szóló megállapodás költségekkel jár, de lehetőségeket is jelent. Európa világelső lehet a környezetbarát innováció területén. Bátraké a szerencse, és Európának meggyőződéseiből kell bátorságot merítenie. A múlt héten az írek átgondolt jelentést tettek közzé a Lisszaboni Szerződés lehetséges változatairól. A Taoiseach most konkrét tervvel kell, hogy előálljon, és meg kell, hogy határozza az előrelépés világos időkeretét, mert Európa polgárai hatékony Európai Uniót akarnak. Soha nem győzünk meg senkit sem arról, hogy nagyobb bizalommal legyen az Unió felé, ha az nem működik. És a múlt héten arra láttunk példát, hogy az Unió nem működik. A tisztelt Ház azon képviselői, akik megmenekültek a múlt heti mumbai robbantásoktól, találkoztak olyan EU-konzullal, aki azt mondta nekik, hogy csak a saját országa polgárainak nyújt segítséget. Semmi sem mutatja jobban, hogy sürgős szükség van az összehangolt európai uniós konzuli védelemre. Az Uniónknak valamennyi polgárát meg kell védenie, mégpedig akkor, amikor arra szükségük van. A Bizottság elnökének szavaival „együtt úszunk vagy együtt merülünk el”. Nos van, aki inkább a vizet taposná, de Európa korábban ezt tette, és ez nem működik. Most látjuk szükségesnek az Európai Tanács intézkedését."@hu11
"Signor Presidente, l'ultima volta che ci siamo incontrati abbiamo elogiato la rapida risposta del Consiglio alla crisi finanziaria. Ma la rapidità non sembra più essere l'essenza di questo Consiglio europeo. Ebbene, dovrebbe esserlo. Le sfide che la nostra Unione si trova ad affrontare sono reali. La recessione sta soffocando le imprese e i mutamenti climatici si fanno sempre più evidenti. Abbiamo bisogno che il Consiglio e la Commissione riconoscano ciò che Martin Luther King ha chiamato “la feroce urgenza dell’oggi.” Ieri, i nostri ministri delle Finanze non hanno colto l'urgenza del piano di ripresa. Gli stimoli di impulso stanno perdendo efficacia. La presidenza dovrebbe dirci quali Stati membri si sono dichiarati contrari. Dobbiamo attenerci al patto di stabilità e di crescita, mantenere la concorrenza e le regole per gli aiuti di Stato, e affrontare la sfida dell’agenda di Lisbona. Però dobbiamo agire in fretta. Il Consiglio, naturalmente, cercherà un quadro giuridicamente vincolante per ridurre le emissioni di carbonio. Sono stati registrati progressi: il sistema del non regolamenti e oneri, deroghe per i piccoli produttori di emissioni, comprensione delle diverse situazioni dei vari Stati e una scala a calare per la procedura di asta per l’assegnazione delle quote di emissione di carbonio, sono tutte misure ragionevoli. Quello che invece non sarebbe ragionevole, è qualsiasi tentativo da parte di uno Stato membro di far naufragare un piano a lungo termine per un proprio interesse a breve termine. Se non affrontiamo ora il cambiamento climatico, il conto da pagare lieviterà a dismisura. L’accordo della scorsa settimana sulle emissioni di CO delle automobili mostra come sia facile prendere la via di minor resistenza, per far sì che gli interessi acquisiti prevalgano su quelli globali. Ci sono dei costi in un accordo sul clima, ma anche delle opportunità: l'Europa potrà guidare il mondo nell’innovazione rispettosa dell’ambiente. I premi vanno a chi osa e l’Europa deve avere il coraggio delle proprie convinzioni. La scorsa settimana, l'Irlanda ha reso nota una meditata relazione sulle opzioni per il trattato di Lisbona. Ora il Taoiseach deve presentare un piano concreto e un chiaro calendario per andare avanti, perché i cittadini europei vogliono un’Europa efficace. Non si potrà mai convincere nessuno ad avere più fiducia nella nostra Unione, se questa non funziona. E abbiamo visto la scorsa settimana un esempio di un’Unione che non funziona: i membri di questo Parlamento scampati alle bombe la scorsa settimana a Mumbai sono stati raggiunti da un console che ha detto loro che avrebbe aiutato solo i cittadini del proprio paese. Niente dimostra meglio l'urgente necessità di un coordinamento per una protezione consolare europea. Nel momento del bisogno l'Unione deve tutelare tutti i suoi cittadini. Il presidente della Commissione ha detto “o affondiamo o nuotiamo insieme.” Ebbene, alcuni preferirebbero camminare sull’acqua, ma l'Europa lo ha fatto in precedenza e sappiamo che non funziona. Oggi abbiamo bisogno di azione da parte del Consiglio europeo."@it12,12
"Gerb. pirmininke, pastarąjį kartą posėdžiaudami gyrėme greitą Tarybos atsaką į finansų krizę. Vis dėlto šioje Europos Vadovų Taryboje tempas tikriausiai nebesvarbus. O turėtų būti svarbus. Mūsų ES laukiantys iššūkiai – tikri. Nuosmukis gniuždo verslą, o klimato kaita didėja dar akivaizdžiau. Mums reikia, kad Taryba ir Komisija pripažintų tai, ką Martin Luther King vadino „įnirtinga dabarties skuba“. Vakar mūsų finansų ministrams nepavyko suvokti ekonomikos atkūrimo plano skubos. Skatinimo entuziazmas keičiasi „iš cukraus į sirupą“. Tarybai pirmininkaujanti valstybė turėtų mums pasakyti, kurios valstybės narės buvo prieš. Turime laikytis Stabilumo ir augimo pakto, išlaikyti konkurenciją, valstybės pagalbos taisykles ir įveikti Lisabonos darbotvarkės iššūkį, tačiau turime veikti greitai. Taryba išmetamųjų anglies junginių kiekiui mažinti, žinoma, ieškos teisiškai privalomo pagrindo. Tam tikra pažanga padaryta. Ne reguliavimas ir apsunkinimas, o viršutinės ribos ir prekyba, nukrypti leidžiančios nuostatos mažiesiems teršėjams, atidumas konkrečių valstybių aplinkybėms ir slankioji teisių išmesti anglies junginius pardavimo aukcione skalė – visa tai protinga. Neprotinga bet kurios valstybės narės bandymas dėl trumpalaikių savanaudiškų interesų sužlugdyti ilgalaikį planą. Jeigu klimato kaitos klausimų nespręsime dabar, sąskaita už ją augs geometrine progresija. Pastarosios savaitės susitarimas dėl iš automobilių išmetamo CO kiekio rodo, kaip lengva eiti mažiausio pasipriešinimo keliu, leisti grupiniams interesams nustelbti visuotinius. Susitarimas dėl kovos su klimato kaita kainuos, bet teiks ir galimybių. Ekologiškų naujovių srityje Europa gali pirmauti pasaulyje. Laimėjimai atitenka drąsiems. Europa turi turėti drąsos įgyvendinti savo įsitikinimus. Praėjusią savaitę airiai paskelbė turiningą pranešimą apie Lisabonos sutarties variantus. Dabar Airijos premjeras turi pateikti konkretų planą ir aiškų tolesnių veiksmų tvarkaraštį, nes Europos piliečiai nori, kad Europos Sąjunga būtų veiksmingesnė. Niekada nieko neįtikinsite labiau pasitikėti ES, jeigu ji nedirbs. O praėjusią savaitę matėme pavyzdį, kai ES nedirba. Nuo bombardavimo Mumbajuje pabėgusius šio Parlamento narius sutiko ES konsulas, kuris pareiškė, kad padės tik savo šalies piliečiams. Tai parodo, kaip skubiai reikia koordinuotos ES konsulinės apsaugos. Mūsų ES turi ginti visus piliečius, kai tik jiems to reikia. Komisijos Pirmininkas pasakė: „skęsime arba plauksime kartu“. Kai kuriems gal labiau patiktų lūkuriuoti, bet Europa tai jau darė ir tai neveiksminga. Dabar reikia, kad Europos Vadovų Taryba imtųsi veiksmų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, iepriekšējā reizē, kad mēs tikāmies, mēs cildinājām Padomes ātro reakciju uz finanšu krīzi. Bet šai Eiropadomei, šķiet, ātrumam vairs nav būtiskas nozīmes. Taču tam ir jābūt nozīmei. Problēmas, ar ko saskaras mūsu Savienība, ir reālas. Lejupslīde smacē uzņēmējdarbību, un klimats mainoties kļūst arvien stingāks. Mums vajag, lai Padome un Komisija atzīst to, ko Mārtiņš Luters sauca par „šī brīža nežēlīgo neatliekamību”. Vakar mūsu finanšu ministri nespēja aptvert glābšanas plāna neatliekamību Stimula impulss no cukura pārvēršas sīrupā. Prezidentūrai ir mums jāpasaka, kuras dalībvalstis bija pret. Mums ir jāpaliek Stabilitātes un izaugsmes paktā, jāsaglabā konkurence un valsts palīdzības noteikumi un jārisina Lisabonas programmas uzdevums, bet mums ir jārīkojas strauji. Padome, protams, meklēs tiesiski saistošu pamatu, lai samazinātu oglekļa izmešus. Ir panākts progress: kvotu ierobežojumi un tirdzniecība, nevis regulējums un slogs, atvieglojumi maza mēroga izmešu radītājiem, jutīgums pret situācijām atsevišķās valstīs un slīdoša skala oglekļa izsolēm — tas viss ir saprātīgi. Nav vērtējama kā saprātīga tāda rīcība, ja kāda dalībvalsts kaut kādā veidā mēģina iznīcināt ilgtermiņa plānu savtīgu īstermiņa interešu labā. Ja mēs neatrisinām klimata pārmaiņas tagad, rēķins augs. Pagājušās nedēļas vienošanās par automašīnu radīto CO parāda, cik viegli ir iet pa vieglākās pretestības ceļu, dot priekšroku savtīgām, nevis globālām interesēm. Vienošanās par klimata pārmaiņām radīs izmaksas, bet tajā ir arī iespējas. Eiropa var atrasties pasaules zaļo jauninājumu vadībā. Drosmīgie tiek apbalvoti, un Eiropai ir jābūt savas pārliecības drosmei. Pagājušajā nedēļā Īrija publicēja pārdomu pilnu ziņojumu par izvēlēm attiecībā uz Lisabonas līgumu. Tagad Īrijas premjerministram jānāk klajā ar konkrētu plānu un skaidru laika grafiku virzībai uz priekšu, jo Eiropas pilsoņiem ir vajadzīga efektīva Eiropas Savienība. Jūs nekad nevienam neradīsiet pārliecību par mūsu Savienību, ja tā nedarbosies. Un pagājušajā nedēļā mēs redzējām piemēru, kad Savienība nedarbojas. Šī Parlamenta deputāti, kas bija izglābušies no bumbu sprādzieniem Mumbajā pagājušajā nedēļā, tikās ar ES konsulu, kas viņiem pateica, ka viņš palīdzēs vienīgi savas valsts pilsoņiem. Nekas neparāda vēl vairāk neatliekamo vajadzību pēc koordinētas ES konsulārās aizsardzības. Mūsu Savienībai jāaizsargā visi tās pilsoņi vajadzības brīdī. Komisijas priekšsēdētājs ir teicis: „Mēs nogrimsim vai izpeldēsim kopā”. Protams, daži varbūt labāk gribētu brist pa ūdeni, bet Eiropa to ir iepriekš mēģinājusi, un tas nedarbojas. Mums tagad ir vajadzīga Eiropadomes rīcība."@lv13
"Mr President, last time we met we praised the Council’s speedy response to the financial crisis. But for this European Council, speed seems no longer to be of the essence. Well, it should be. The challenges facing our Union are real. The recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark. We need the Council and the Commission to acknowledge what Martin Luther King called ‘the fierce urgency of now’. Yesterday, our finance ministers failed to grasp the urgency of the recovery plan. The stimulus impulse is changing from sugar to treacle. The Presidency should tell us which Member States were against. We have to stay within the Stability and Growth Pact, maintain competition and state aid rules and meet the challenge of the Lisbon Agenda, but we have to act fast. The Council will, of course, search for a legally binding framework to cut carbon emissions. There has been progress. Cap and trade, not regulation and burden, derogations for small-scale emitters, sensitivity to individual states’ circumstances and a sliding scale for carbon auctioning – all these are reasonable. What would not be reasonable is any attempt by any Member State to shoot down a long-term plan for short-term self interest. If we do not tackle climate change now, the bill will balloon. Last week’s deal on CO from cars shows how easy it is to take the path of least resistance, to let vested interests get ahead of global interests. There will be costs in a climate-change deal, but there are opportunities too. Europe can lead the world in green innovation. The prizes go to the bold. Europe must have the courage of its convictions. Last week, the Irish published a thoughtful report on options for the Lisbon Treaty. Now the Taoiseach must come forward with a concrete plan and a clear time frame for moving forward, because Europe’s citizens want an effective European Union. You will never convince anyone to have more confidence in our Union if it does not work. And we saw last week an example of the Union not working. Members of this House who escaped last week’s bombings in Mumbai were met by an EU consul who told them he would help only citizens from his own country. Nothing shows more the urgent need for coordinated EU consular protection. Our Union must protect all its citizens in their time of need. The Commission President has said ‘we sink or swim together’. Well, some may prefer to tread water, but Europe has done that before and it does not work. We need action now from the European Council."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, bij onze vorige ontmoeting heb ik de Raad geprezen om zijn uiterst snelle reactie op de financiële crisis, maar deze Europese Raad lijkt niet zo veel belang meer te hechten aan snelheid. Dat zou het wel moeten doen! De uitdagingen waar onze Unie zich voor geplaatst ziet, zijn reëel. De recessie is funest voor het bedrijfsleven en de klimaatsituatie wordt steeds grimmiger. De Raad en de Commissie mogen de ogen niet sluiten voor wat Martin Luther King ‘ ’ noemde. Gisteren wilde het niet tot onze ministers van Financiën doordringen dat het herstelplan een bittere noodzaak is. De impuls die de economie heeft gekregen middels de stimulerende maatregelen is van suiker in stroop aan het veranderen. Het voorzitterschap zou ons moeten vertellen welke lidstaten tegen het herstelplan gekant waren. We moeten binnen het Stabiliteits- en groeipact blijven, het concurrentieniveau en de regels voor staatssteun handhaven en de uitdaging van de agenda van Lissabon aangaan, maar we moeten snel handelen. De Raad zal uiteraard zoeken naar een juridisch bindend kader om de CO uitstoot terug te dringen. Er is op dat gebied al vooruitgang geboekt. Uitstootbeperking en emissiehandel in plaats van regulering en belastingen, uitzonderingen voor kleine vervuilers, begrip voor de omstandigheden van individuele lidstaten en een glijdende schaal voor de emissiehandel – het zijn allemaal redelijke initiatieven. Wat niet redelijk zou zijn, is een poging van om het even welke lidstaat om een langetermijnplan af te schieten met het oog op eigen kortetermijnbelangen. Als we nu niets doen aan de klimaatverandering, krijgen we daarvoor straks een torenhoge rekening gepresenteerd. Het akkoord dat vorige week is bereikt over de CO uitstoot van auto’s laat zien hoe gemakkelijk het is om de weg van de minste weerstand te kiezen, om gevestigde belangen te verkiezen boven mondiale belangen. Aan een klimaatovereenkomst zijn kosten verbonden, maar ook kansen. Europa kan in de wereld een lichtend voorbeeld zijn op het gebied van milieu-innovatie. De prijzen gaan naar de dapperen en Europa moet dan ook de moed hebben te handelen naar haar overtuigingen. Verleden week hebben de Ieren een doordacht rapport uitgebracht met mogelijkheden voor het Verdrag van Lissabon. Nu moeten de Taoiseach komen met een concreet plan en een helder tijdschema voor de weg voorwaarts, want de burgers van Europa willen een effectieve Unie. Het zal ons nooit lukken meer vertrouwen in de Unie te kweken als deze niet functioneert, en vorige week hebben we een voorbeeld gezien van het disfunctioneren van de Unie. Leden van dit Parlement die waren ontsnapt aan de aanslagen verleden week in Mumbai werden opgewacht door een EU-consul die hun mededeelde dat hij alleen burgers van zijn eigen land zou helpen. Een schrijnender illustratie van de noodzaak van gecoördineerde consulaire bescherming voor alle EU-burgers is niet denkbaar. Onze Unie moet al haar burgers beschermen als ze in nood zitten. De voorzitter van de Commissie heeft gezegd dat we “samen moeten zwemmen of verzuipen”. Nou, sommigen mogen liever willen watertrappelen, maar Europa heeft dat al eens gedaan en het werkt niet. De Europese Raad moet nu in actie komen."@nl3
"Panie przewodniczący! Gdy widzieliśmy się ostatnio, chwaliliśmy szybką odpowiedź Rady na kryzys finansowy. Wydaje się jednak, że dla obecnej Rady Europejskiej szybkość nie ma znaczenia. A powinna. Wyzwania stojące przed Unią są bardzo realne. Recesja dławi przedsiębiorstwa, a zmiany klimatu stają się coraz surowsze. Rada i Komisja muszą przyjąć do wiadomości to, co Martin Luther King nazywał „palącą potrzebą teraźniejszości”. Wczoraj nasi ministrowie finansów nie zdołali pojąć nagłej konieczności stworzenia planu naprawy. Bodziec zmienia się w prawdziwe antidotum. Prezydencja powinna powiedzieć nam, które państwa członkowskie były przeciwne. Musimy utrzymać pakt stabilności i wzrostu, zasady konkurencji i pomocy państwa oraz sprostać wyzwaniu w postaci strategii lizbońskiej, ale musimy działać szybko. Rada oczywiście będzie szukać prawnie wiążących ram, które pozwolą zmniejszyć emisje dwutlenku węgla. Już poczyniono postępy: wprowadzono zasadę „cap and trade”, czyli handlu wymiennego pozwoleniami na emisję, zamiast nadmiernej regulacji i obciążenia, wprowadzono odstępstwa dla podmiotów emitujących niewielkie ilości zanieczyszczeń, stosuje się podejście uwzględniające okoliczności w poszczególnych krajach i system aukcyjny dotyczący dwutlenku węgla uzależniony od indywidualnych możliwości. Wszystkie te działania są rozsądne. Nierozsądne byłyby wszelkie próby państw członkowskich poświęcenia planu długoterminowego na rzecz osiągnięcia zysków krótkoterminowych. Jeśli teraz nie zajmiemy się zmianami klimatu, rachunek do zapłaty znacznie się zwiększy. Podpisana w ubiegłym tygodniu umowa dotycząca emisji CO przez samochody pokazuje jak łatwo można pójść drogą najmniejszego oporu, pozwolić by żywotne interesy wzięły górę nad korzyściami globalnymi. Pakiet klimatyczno-energetyczny wiąże się z kosztami, ale oferuje również możliwości. Europa może stanąć na czele świata w dziedzinie ekologicznej innowacyjności. Odważni zdobywają nagrody, a Europa musi mieć odwagę swoich przekonań. W ubiegłym tygodniu Irlandczycy opublikowali przemyślane sprawozdanie w sprawie wyborów w odniesieniu do traktatu z Lizbony. Teraz musi przedstawić konkretny plan i wyraźne ramy czasowe dalszych działań, ponieważ obywatele Europy chcą efektywnej Unii Europejskiej. Nigdy nie przekonamy nikogo do obdarzenia Unii większym zaufaniem, jeśli Unia nie będzie funkcjonować. A w zeszłym tygodniu widzieliśmy przykład Unii, która nie funkcjonuje. Posłowie do tego Parlamentu, którym tydzień temu udało się schronić przed atakami bombowymi w Bombaju spotkali się z konsulem UE, który powiedział, że pomoże jedynie obywatelom swojego kraju. Nic nie ukazuje wyraźniej natychmiastowej konieczności wprowadzenia skoordynowanej ochrony konsularnej na szczeblu UE. Nasza Unia musi chronić wszystkich obywateli, gdy tego potrzebują. Przewodniczący Komisji powiedział: „toniemy lub płyniemy razem”. Niektórzy wolą stąpać po wodzie, ale Europa próbowała tego wcześniej i to nie działa. Rada Europejska musi już teraz rozpocząć działania."@pl16
"Senhor Presidente, da última vez que nos reunimos louvámos a celeridade com que o Conselho respondeu à crise financeira. Mas para este Conselho Europeu a celeridade já não parece ser essencial. Pois bem, deveria ser. Os desafios que se colocam à nossa União são reais. A recessão está a sufocar as empresas e as alterações climáticas são cada vez mais dramáticas. Precisamos de que a Comissão e o Conselho reconheçam aquilo que Martin Luther King designou como "a cruel urgência do agora". Ontem, os nossos Ministros das Finanças não conseguiram compreender a urgência do plano de relançamento da economia. O impulso de estímulo está a deixar ficar tudo na mesma. A Presidência deverá dizer-nos quais os Estados-Membros que se opuseram. Temos de nos manter dentro dos limites do Pacto de Estabilidade e Crescimento, manter as regras da concorrência e das ajudas estatais e responder ao desafio da Agenda de Lisboa, mas temos de agir rapidamente. É evidente que o Conselho procurará um quadro juridicamente vinculativo para reduzir as emissões de carbono. Tem havido progressos. Limitação e comércio, não regulamentação e encargos, derrogações para emissores em pequena escala, sensibilidade relativamente às circunstâncias de Estados individualmente considerados e um escalonamento para a venda em leilão de licenças de emissão de carbono – tudo isto é razoável. O que não seria razoável é qualquer tentativa por parte de um Estado-Membro para deitar abaixo um plano de longo prazo por motivos de interesse próprio de curto prazo. Se não combatemos agora as alterações climáticas, a factura sobe em flecha. O acordo da semana passada relativo ao CO proveniente dos automóveis mostra como é fácil enveredar pelo caminho da resistência mínima, deixar que os interesses instalados passem à frente dos interesses globais. Um acordo no domínio das alterações climáticas terá os seus custos, mas também encerra oportunidades. A Europa pode liderar o mundo em matéria de inovação ecológica. São os corajosos que ganham os prémios. A Europa tem de ter a coragem de assumir as suas convicções. A semana passada, os Irlandeses publicaram um relatório de reflexão sobre opções para o Tratado de Lisboa. Agora o tem de apresentar um plano concreto e um horizonte temporal claro para se avançar, porque os cidadãos da Europa querem uma União Europeia eficaz. Nunca se convencerá ninguém a ter mais confiança na nossa União se esta não funcionar. E na semana passada vimos um exemplo do não funcionamento da União Europeia. Deputados a esta Assembleia que escaparam aos ataques à bomba em Bombaim na semana passada avistaram-se com um cônsul da UE que lhes disse que apenas ajudaria os cidadãos do seu próprio país. Nada é mais revelador da necessidade urgente de uma protecção consular comunitária coordenada. A nossa União tem de proteger todos os seus cidadãos em momentos de necessidade. O Presidente da Comissão afirmou que "nos afundaremos, se não nadarmos juntos". Bom, talvez haja quem prefira "caminhar" na água, em posição vertical, mantendo sempre a cabeça de fora, mas a Europa já o fez anteriormente e não resulta. Precisamos de que o Conselho Europeu actue agora."@pt17
"Mr President, last time we met we praised the Council’s speedy response to the financial crisis. But for this European Council, speed seems no longer to be of the essence. Well, it should be. The challenges facing our Union are real. The recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark. We need the Council and the Commission to acknowledge what Martin Luther King called ‘the fierce urgency of now’. Yesterday, our finance ministers failed to grasp the urgency of the recovery plan. The stimulus impulse is changing from sugar to treacle. The Presidency should tell us which Member States were against. We have to stay within the Stability and Growth Pact, maintain competition and state aid rules and meet the challenge of the Lisbon Agenda, but we have to act fast. The Council will, of course, search for a legally binding framework to cut carbon emissions. There has been progress. Cap and trade, not regulation and burden, derogations for small-scale emitters, sensitivity to individual states’ circumstances and a sliding scale for carbon auctioning – all these are reasonable. What would not be reasonable is any attempt by any Member State to shoot down a long-term plan for short-term self interest. If we do not tackle climate change now, the bill will balloon. Last week’s deal on CO from cars shows how easy it is to take the path of least resistance, to let vested interests get ahead of global interests. There will be costs in a climate-change deal, but there are opportunities too. Europe can lead the world in green innovation. The prizes go to the bold. Europe must have the courage of its convictions. Last week, the Irish published a thoughtful report on options for the Lisbon Treaty. Now the Taoiseach must come forward with a concrete plan and a clear time frame for moving forward, because Europe’s citizens want an effective European Union. You will never convince anyone to have more confidence in our Union if it does not work. And we saw last week an example of the Union not working. Members of this House who escaped last week’s bombings in Mumbai were met by an EU consul who told them he would help only citizens from his own country. Nothing shows more the urgent need for coordinated EU consular protection. Our Union must protect all its citizens in their time of need. The Commission President has said ‘we sink or swim together’. Well, some may prefer to tread water, but Europe has done that before and it does not work. We need action now from the European Council."@ro18
"Vážený pán predseda, na našom poslednom stretnutí sme chválili rýchlu reakciu Komisie na finančnú krízu. Ale zdá sa, že pre túto Európsku radu už nie je rýchlosť podstatná. Mala by však byť. Úlohy, pred ktorými stojí Únia, sú skutočné. Recesia tlmí činnosť podnikov a zmena klímy je čoraz zreteľnejšia. Je potrebné, aby Rada a Komisia uznali to, čo Martin Luther King nazval „pálčivou naliehavosťou prítomnosti“. Včera naši ministri financií nepochopili naliehavosť plánu obnovy. So stimulačným impulzom to ide od desiatich k piatim. Predsedníctvo by nám malo povedať, ktoré členské štáty nesúhlasili. Musíme ostať v rámci Paktu stability a rastu, zachovať úroveň konkurencie a pravidlá štátnej pomoci a splniť úlohy lisabonskej stratégie, ale musíme konať rýchlo. Samozrejme, Rada bude hľadať právne záväzný rámec na zníženie emisií uhlíka. Pokročili sme. Limity a obchodovanie, nie regulácia a zaťaženie, výnimky pre malých emitentov, citlivý prístup v závislosti od špecifických podmienok v jednotlivých štátoch a pohyblivé rozpätie pre obchodovanie s emisiami – to všetko je primerané. Nerozumné by bolo, keby sa nejaký členský štát pokúsil odmietnuť dlhodobý plán pre vlastný krátkodobý záujem. Ak nebudeme riešiť zmenu klímy hneď, bude nás to stáť veľmi veľa. Dohovor o CO produkovanom automobilmi z minulého týždňa ukazuje, aké ľahké je ísť cestou najmenšieho odporu a uprednostniť vlastné záujmy pred globálnymi záujmami. Realizácia dohovoru o zmene klímy nebude jednoduchá, bude však zároveň ponúkať aj nové možnosti. Európa môže globálne zohrávať vedúcu úlohu v ekologických inováciách. Odvážnemu šťastie praje a Európa musí mať odvahu v tom, o čom je presvedčená. Minulý týždeň Íri zverejnili obsažnú správu o možnostiach v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Teraz musí írsky predseda vlády predložiť konkrétny plán a jasný časový rámec napredovania, pretože občania Európy chcú efektívnu Európsku úniu. Nikdy nikoho nepresvedčíte, aby viac dôveroval našej Únii, ak nefunguje. Minulý týždeň sme však videli príklad Únie, ktorá nefunguje. Poslanci Parlamentu, ktorí minulý týždeň unikli bombovým útokom v Bombaji, sa stretli s konzulom EÚ, ktorý im povedal, že pomôže iba občanom svojej krajiny. Nič nesvedčí viac o naliehavej potrebe koordinovanej konzulárnej ochrany EÚ. Naša Únia musí chrániť všetkých svojich občanov, ak sa ocitnú v núdzi. Predseda Komisie povedal, že „plávame a potápame sa spolu“. Nuž, niektorí radšej mútia vodu, ale Európa to robila aj predtým a nefunguje to. Teraz potrebujeme činy zo strany Európskej rady."@sk19
"Gospod predsednik, ko smo se zadnjič sestali, smo hvalili hiter odziv Sveta na finančno krizo. Pri tem Evropskem svetu pa se zdi, da hitrost ni več bistvena. Pa bi morala biti. Izzivi, ki so pred Unijo, so stvarni. Recesija duši gospodarstvo in podnebne spremembe so vse močnejše. Svet in Komisija morata priznati to, kar je Martin Luther imenoval „silovita nuja sedanjega trenutka“. Našim finančnim ministrom včeraj ni uspelo doumeti nujnosti načrta za oživitev gospodarstva. Spodbuda se iz sladkorja spreminja v melaso. Predsedstvo bi nam moralo povedati, katere države članice nasprotovale. Ostati moramo znotraj pakta za stabilnost in rast, ohranjati konkurenčnost in pravila državne pomoči ter se spopasti z izzivi lizbonske agende, vendar pa moramo ukrepati hitro. Svet bo seveda poiskal pravno zavezujoč okvir za zmanjšanje ogljikovih emisij. Napredek je bil dosežen na področjih: omejitve in trgovanje z emisijami, ne pa urejanje in obremenjevanje, odstopanja za manjše onesnaževalce, dovzetnost za okoliščine v posameznih državah članicah in drseča lestvica pri dražbah z emisijami ogljika – vse to je smiselno. Niso pa smiselni kakršni koli poskusi napadov držav članic na dolgoročni načrt zaradi lastnih kratkoročnih interesov. Če se zdaj ne bomo lotili podnebnih sprememb, se bo cena, ki jo bomo plačali, napihnila kot balon. Dogovor iz prejšnjega tedna o CO iz avtomobilov kaže, kako lahko se je podati na pot s čim manj odpora, ko se dopusti, da se posamezni interesi postavijo nad globalne. Dogovor o podnebnih spremembah prinaša stroške, pa tudi priložnosti. Evropa je lahko glede zelenih inovacij vodilna v svetu. Nagrade pripadajo drznim in Evropa mora imeti pogum, da sledi svojim prepričanjem. Prejšnji teden so Irci izdali skrbno poročilo o možnostih Lizbonske pogodbe. Zdaj mora predsednik vlade predložiti konkreten načrt in jasen časovni okvir za pot naprej, kajti evropski državljani želijo učinkovito Evropsko unijo. Nikoli vam nikogar ne bo uspelo prepričati, naj bolj verjame v našo Unijo, če ta ni učinkovita. In prejšnji teden smo lahko videli, kako Unija ne deluje. Poslanci tega parlamenta, ki so imeli srečo v bombnih napadih v Mumbaju prejšnji teden, so se srečali s konzulom, ki jim je povedal, da bi pomagal le državljanom iz svoje lastne države. Nič bi ne moglo bolje prikazati potrebe po usklajeni konzularni zaščiti EU. Naša Unija mora ščititi vse svoje državljane, ko so v stiski. Predsednik Komisije je dejal, da „smo skupaj, ko se bodisi utapljamo bodisi plavamo“. Nekaterim je morda ljubše gaziti po vodi, vendar je Evropa to že storila, pa ni delovalo. Evropski svet mora ukrepati zdaj."@sl20
". Herr talman! Förra gången vi träffades berömde vi rådets snabba reaktion på finanskrisen. Men den här gången verkar snabbhet inte längre spela någon större roll för rådet. Det borde det göra. De svårigheter som EU står inför är verkliga. Recessionen kväver företagen, och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga. Rådet och kommissionen måste inse det som Martin Luther King kallade ”nuets tvingande nödvändighet”. I går visade våra finansministrar att de inte förstår hur brådskande det är att vi genomför återhämtningsplanen. Stimulanspaketet har blivit segt som sirap. Ordförandeskapet borde berätta vilka medlemsstater som var emot. Vi måste hålla oss inom stabilitets- och tillväxtpakten, upprätthålla konkurrensen och regler för statligt stöd och ta itu med Lissabonfördraget, men vi måste handla snabbt. Rådet kommer naturligtvis att försöka få fram en rättsligt bindande ram för att minska koldioxidutsläppen. Man har gjort vissa framsteg: system med utsläppstak och handel med utsläppsrätter i stället för betungande regler, dispens för småskaliga utsläpp, förståelse för enskilda medlemsstaters situation och en glidande skala för auktionering av utsläppsrätter – allt detta är rimligt. Vad som inte är rimligt är enskilda staters försök att sätta käppar i hjulet för en långsiktig plan på grund av egna kortsiktiga intressen. Om vi inte tar itu med klimatförändringarna nu kommer notan att bli dyr. Förra veckans överenskommelse om koldioxidutsläpp från bilar visar oss hur lätt det är att välja den enkla vägen och att låta egenintressen gå före globala intressen. Ett klimatavtal kommer att kosta, men det rymmer även möjligheter. EU kan bli världsledande inom grön innovation. Man måste våga för att vinna, och EU måste våga följa sina övertygelser. Förra veckan offentliggjorde irländarna en noga genomtänkt rapport om alternativ för Lissabonfördraget. Nu måste premiärministern komma med en konkret plan och en tydlig tidsram för att gå vidare, för våra medborgare vill ha ett effektivt EU. Ni kommer aldrig att kunna få någon att hysa större förtroende för vår union om den inte fungerar. Förra veckan såg vi ett exempel på att unionen inte fungerar. Ledamöter från vårt parlament som flydde från bombdåden i Mumbai möttes av en EU-konsul som talade om för dem att han bara hjälpte medborgare från sitt eget land. Inget kan tydligare bevisa det akuta behovet av ett samordnat konsulärt skydd för EU-medborgare. EU måste skydda alla sina medborgare när de befinner sig i nödsituationer. ”Vi befinner oss alla i samma situation”, sade kommissionsordföranden. Några kanske föredrar att stå och stampa på samma fläck, men EU har gjort det förut och det fungerar inte. Vi behöver se handling från Europeiska rådets sida."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,20,15,1,19,14,16,11,3,10,2,13,4,21,17,9,12,8
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph