Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-20-Speech-4-183"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Junilistan anser att det är positivt att de nuvarande 21 förordningarna om sektorspecifika marknadsordningar revideras och samlas i en och samma förordning för att strömlinjeforma och förenkla lagstiftningen. Men som kommissionen konstaterar – den grundläggande politiken ändras inte. Junilistan har därför röstat nej till detta betänkande då vi inte stödjer den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
"Juuni nimekiri on arvamusel, et õigusaktide kooskõlastamiseks ja lihtsustamiseks on hea, kui praegused 21 määrust sektorispetsiifilise turukorralduse kohta vaadatakse läbi ja konsolideeritakse üheks määruseks. Siiski, nagu osutab komisjon, pole poliitika fundamentaalselt muutunud. Seepärast hääletas juuni nimekiri käesoleva raporti vastu, kuna me ei toeta praegust ühist põllumajanduspoliitikat."@et5
lpv:translated text
"Junijska lista meni, da je dobro, da se revidira 21 uredb o sektorsko specifični organizaciji trga in se jih uskladi ter združi v eno uredbo, da bi racionalizirali in poenostavili zakonodajo. Vendar pa se, kot ugotavlja Komisija, temeljna politika ni spremenila. Junijska lista je zato glasovala proti temu poročilu, saj ne podpiramo trenutne skupne kmetijske politike."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Junilistan anser att det är positivt att de nuvarande 21 förordningarna om sektorspecifika marknadsordningar revideras och samlas i en och samma förordning för att strömlinjeforma och förenkla lagstiftningen. Men som kommissionen konstaterar – den grundläggande politiken ändras inte. Junilistan har därför röstat nej till detta betänkande då vi inte stödjer den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken."@mt15
lpv:translated text
". − Strana June List se domnívá, že je dobře, aby bylo současných 21 předpisů v oblasti odvětvové organizace trhu přezkoumáno a sjednoceno do jediného předpisu, aby se zefektivnily a zjednodušily právní předpisy. Avšak jak Komise podotkla, základní politika se nezměnila. Strana June List proto hlasovala proti této zprávě, protože nepodporujeme současnou společnou zemědělskou politiku."@cs1
lpv:translated text
". Politická strana June List zastáva názor, že by bolo vhodné, aby sa súčasných 21 nariadení o odvetvovej organizácii trhu zrevidovalo a skonsolidovalo do jedného nariadenia s cieľom zefektívniť a zjednodušiť právne predpisy. Ako však podotýka Komisia, základná stratégia sa nezmenila. Keďže nepodporujeme súčasnú spoločnú poľnohospodársku politiku, strana Júnový zoznam hlasovala proti tejto správe."@sk19
lpv:translated text
"„Birželio sąrašo“ partija pritaria minčiai persvarstyti šiuo metu galiojančius skirtingiems sektoriams skirtus reglamentus dėl bendro rinkos organizavimo, kurių yra 21, ir sujungti juos į vieną reglamentą, kad bendro rinkos organizavimo teisinė sistema būtų pritaikyta prie naujų sąlygų ir supaprastinta. Tačiau, kaip pastebėjo Komisija, pagrindinė politinė linija nepakito. Todėl „Birželio sąrašo“ partija balsavo prieš šį pranešimą, nes mes nepritariame šiuo metu vykdomai bendrajai žemės ūkio politikai."@lt14
lpv:translated text
"Partia Lista Czerwcowa uważa, że przegląd i konsolidacja w jednym rozporządzeniu dwudziestu jeden rozporządzeń w sprawie organizacji rynków w poszczególnych sektorach w celu poprawy skuteczności i uproszczenia przepisów jest rzeczą dobrą. Niemniej jednak, jak zauważa Komisja, podstawowa polityka nie uległa zmianie. Z tego powodu Lista Czerwcowa głosowała za odrzuceniem sprawozdania, ponieważ nie popieramy wspólnej polityki rolnej w obecnej formie."@pl16
lpv:translated text
"A Júniusi Lista szerint jó dolog a jelenlegi 21 ágazatspecifikus piaci rendtartás felülvizsgálata és egyesítésük egy rendtartássá a jogszabályok ésszerűsítése és egyszerűsítése érdekében. Azonban a Bizottság szerint az alapvető politika nem változott. A Júniusi Lista így a jelentés ellen szavazott, mivel nem támogatjuk a jelenlegi közös agrárpolitikát."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
"Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει την αναθεώρηση και τη συγκέντρωση σε έναν κανονισμό των ισχυόντων 21 κανονισμών για την τομεακή οργάνωση της αγοράς με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της νομοθεσίας. Εντούτοις, όπως παρατήρησε η Επιτροπή, η θεμελιώδης πολιτική δεν έχει αλλάξει. Κατά συνέπεια, η Λίστα του Ιουνίου καταψήφισε αυτή την έκθεση, διότι δεν υποστηρίζουμε την ισχύουσα κοινή γεωργική πολιτική."@el10
lpv:translated text
"− Junilisten synes, at det er godt, at de nuværende 21 forordninger om de sektorspecifikke markedsordninger bliver revideret og samlet i én forordning for at strømline og forenkle lovgivningen. Den grundlæggende politik er dog som nævnt af Kommissionen ikke blevet ændret. Junilisten har derfor stemt imod betænkningen, da vi ikke støtter den nuværende fælles landbrugspolitik."@da2
lpv:translated text
"Junilistanin mielestä on hyvä asia, että nykyiset markkinoiden alakohtaisten järjestelyjen 21 asetusta tarkistetaan ja yhdistetään yhdeksi asetukseksi, jotta lainsäädäntöä voitaisiin tehostaa ja yksinkertaistaa. Kuten komissio on todennut, peruspolitiikka ei kuitenkaan ole muuttunut. Junilistan äänesti mietintöä vastaan, koska me emme tue nykyistä yhteistä maatalouspolitiikkaa."@fi7
lpv:translated text
". uzskata, ka tiesību aktu pilnveides un vienkāršošanas labad ir pareizi pārskatīt un konsolidēt vienā regulā pašreizējo 21 regulu, kas saistīta ar atsevišķu nozaru tirgus organizāciju. Tomēr, kā norāda Komisija, politikas pamatnostādnes nav mainījušās. Tāpēc balsoja pret šo ziņojumu, jo mēs neatbalstām pašreizējo kopējo lauksaimniecības politiku."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". − De Zweedse partij Junilistan is van mening dat het een goede zaak is dat de 21 bestaande verordeningen over sectorspecifieke gemeenschappelijke marktordeningen worden herzien en gecombineerd in één allesomvattende verordening met de bedoeling het rechtskader te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Maar, zoals de Commissie vaststelt, het fundamentele beleid is niet veranderd. Junilistan heeft daarom tegen dit verslag gestemd, want wij steunen het huidig gemeenschappelijk landbouwbeleid niet."@nl3
lpv:spoken text
"Junilistan anser att det är positivt att de nuvarande 21 förordningarna om sektorspecifika marknadsordningar ses över och samlas i en och samma förordning för att effektivisera och förenkla lagstiftningen. Men som kommissionen konstaterar – den grundläggande politiken ändras inte. Junilistan har därför röstat nej till detta betänkande då vi inte stöder den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken."@sv22
lpv:translated text
"The June List thinks that it is a good thing for the current 21 regulations on the sector-specific organisation of the market to be revised and consolidated in one regulation in order to streamline and simplify the legislation. However, as the Commission observes, the fundamental policy has not changed. The June List has therefore voted against this report, as we do not support the current common agricultural policy."@en4
lpv:translated text
"La Lista de Junio opina que es una buena cosa revisar y consolidar en un único reglamento los veintiún reglamentos que existen actualmente sobre la organización de cada sector del mercado, con el fin agilizar y simplificar la legislación. No obstante, tal y como señala la Comisión, la política fundamental no ha cambiado. Por lo tanto, la Lista de Junio ha votado en contra de este informe, dado que no apoyamos la actual Política Agrícola Común."@es21
lpv:translated text
"A Lista de Junho considera positivo que os actuais 21 regulamentos em matéria de organização sectorial do mercado sejam revistos e consolidados num só, de modo a racionalizar e simplificar a legislação. Contudo, tal como observa a Comissão, a política fundamental mantém-se inalterada. Assim, a Lista de Junho votou contra este relatório, pois não apoiamos a actual política agrícola comum."@pt17
lpv:translated text
"Die Juni-Liste ist der Ansicht, dass es eine gute Sache ist, die derzeitigen 21 Verordnungen über die sektorspezifische Organisation des Marktes zu revidieren und in einer einzigen Verordnung zu konsolidieren, um die Gesetzgebung zu straffen und zu vereinfachen. Jedoch hat sich die grundlegende Politik – wie die Kommission feststellt – nicht geändert. Die Juni-Liste hat daher gegen diesen Bericht gestimmt, da wir die aktuelle Gemeinsame Agrarpolitik nicht unterstützen."@de9
lpv:translated text
"Junilistan valuta positivamente la revisione degli attuali 21 regolamenti OCM settoriali e il loro consolidamento in un unico regolamento ai fini di una semplificazione della legislazione. Come rileva la Commissione, tuttavia, la politica fondamentale non viene a essere modificata. Junilistan ha dunque votato contro la relazione, perché non appoggia l’attuale politica agricola comune."@it12
lpv:translated text
"La Liste de juin estime que la révision et la consolidation des actuels 21 règlements concernant l’organisation sectorielle du marché en un seul règlement dans le but de rationaliser et de simplifier la législation est une bonne chose. Toutefois, comme l’a fait remarquer la Commission, la politique fondamentale n’a pas changé. C’est pourquoi la Liste de juin a voté contre le présent rapport étant donné que nous n’approuvons pas l’actuelle politique agricole commune."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081120.23.4-183"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph