Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-20-Speech-4-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081120.5.4-078"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I find what the Commissioner has said rather disappointing. I know that he is standing in for Mr Dimas and could not help but read out what was given to him, but I think we need rather more than that. Environmental legislation is something that most people – perhaps all people – in this Chamber are in favour of – perhaps even including UKIP, who are apparently not here and are perhaps ironing their Union Jacks. The trouble is that we do not know what is happening in the Member States, and the proposals from the European Commission go only a very little way to improving that situation. We, in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, are still in favour of having a directive rather than a recommendation. I do not, myself, see why we could not have a general directive regarding environmental inspections and specific rules attached to specific directives where that is appropriate. Let me then turn to the question of an EU environmental inspection force. It is perhaps a little strange that this idea comes forward from the mouth of a British Conservative – vote Blue, go Green – but we do need this, because, otherwise, the Commission is entirely dependent on the Member States for the information that they choose to give it. It is extraordinary that nine years after the Landfill Directive came into force, Spain is now being prosecuted before the European Court of Justice for having 60 000 illegal landfills, taking up more than half-a-million tonnes of illegally dumped waste. We think we know what is happening south of Naples. The Birds Directive adopted in 1979 is still being widely neglected. The Commission often finds that its prosecutions before the Court of Justice on environmental matters are initiated by private citizens. I do not think that this is good enough. We should tell the people of Europe that we cannot be sure that the environmental legislation which we are adopting is being complied with. Given the fact that we are now looking at climate change legislation, that is very serious. We must return to the issue of an EU environmental inspection force, which I fully support."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, to, co zde řekl pan komisař, mě poněkud zklamalo. Vím, že tu zastupuje pana Dimase a mohl pouze přečíst to, co dostal do rukou, ale myslím, že potřebujeme víc než to. Právní předpisy v oblasti životního prostředí jsou něčím, co většina lidí – možná že všichni – v této komoře podporuje, snad dokonce včetně členů United Kingdom Independence Party, kteří tu zdá se nejsou a nejspíš někde přežehlují vlajku Velké Británie. Problém je, že nevíme, co se děje v členských státech, a návrhy Evropské komise jsou v tomto ohledu jen málo užitečné. My ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jsme stále spíše pro směrnici než pro doporučení. Já sama například nevím, proč bychom tam, kde to je vhodné, nemohli mít obecnou směrnici týkající se inspekcí životního prostředí a konkrétní pravidla přičleněná ke konkrétním směrnicím. Nyní mi dovolte věnovat se otázce orgánu UK pro inspekci životního prostředí. Je možná trochu zvláštní, že tento nápad vyšel z úst britského konzervativce – volte modré, buďte zelení –, nicméně takový nápad potřebujeme, protože jinak by Komise byla zcela závislá na členských státech ohledně informací, které se rozhodnou jí poskytnout. Je zvláštní, že devět let poté, co vstoupila v platnost směrnice EU o skladování odpadů, je nyní Španělsko stíháno u Evropského soudního dvoru za to, že má 60 tisíc nelegálních skládek, na nichž je více než půl milionu tun nelegálního odpadu. Myslím, že všichni víme, co se děje na jihu Neapole. Směrnice o ptácích z roku 1979 je stále široce ignorována. Komise často zjišťuje, že její stíhání před Soudním dvorem ve věcech životního prostředí jsou často iniciovány jednotlivci. Nemyslím si, že to je dobře. Měli bychom říci Evropanům, že si nemůžeme být jisti, že právní předpisy v oblasti životního prostředí, které přijímáme, jsou dodržovány. Vzhledem k tomu, že se nyní zabýváme právními předpisy v oblasti změny klimatu, jde o velmi závažný problém. Musíme se vrátit k myšlence orgánu EU pro inspekci životního prostředí, kterou plně podporuji."@cs1
"Fru formand! Jeg synes, kommissærens ord er temmelig skuffende. Jeg ved, at han afløser hr. Dimas og ikke kunne andet end at læse det op, han havde fået udleveret, men jeg synes, vi har brug for noget mere end det. Miljølovgivning er noget, de fleste mennesker – måske alle mennesker – i Parlamentet går ind for – måske endda også UKIP, som åbenbart ikke er her i dag og måske er ved at stryge deres Union Jack-flag. Problemet er, at vi ikke ved, hvad der sker i medlemsstaterne, og forslagene fra Kommissionen hjælper kun meget lidt på at forbedre den situation. I Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed foretrækker vi stadig et direktiv frem for en henstilling. Selv kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke kan have et generelt direktiv vedrørende miljøinspektioner og specifikke regler i henhold til specifikke direktiver, hvor dette er hensigtsmæssigt. Lad mig nu tage fat på spørgsmålet om en EU-miljøinspektionsstyrke. Det er måske lidt besynderligt, at denne idé kommer ud af munden på en britisk konservativ – stem blåt, bliv grøn – men vi har faktisk brug for den, fordi Kommissionen ellers er fuldstændig afhængig af medlemsstaterne, med hensyn til hvilke oplysninger de vælger at give den. Det er bemærkelsesværdigt, at der nu, ni år efter at Direktivet om Deponering af Affald trådte i kraft, bliver rejst tiltale mod Spanien ved EF-Domstolen for at have 60 000 ulovlige lossepladser, hvor der deponeres mere end en halv mio. ton ulovligt dumpet affald. Vi tror, vi ved, hvad der sker syd for Napoli. Birds-direktivet, der blev vedtaget i 1979, negligeres stadig i vidt omfang. Kommissionen ser ofte, at det er private borgere, der tager initiativ til dens retsforfølgninger af miljøsager ved EF-Domstolen. Jeg synes ikke, det er godt nok. Vi bør fortælle folk i EU, at vi ikke kan være sikre på, at den miljølovgivning, vi vedtager, bliver overholdt. I betragtning af, at vi nu ser på lovgivning i forbindelse med klimaændringerne, er det meget alvorligt. Vi må og skal vende tilbage til spørgsmålet om en EU-miljøinspektionsstyrke, som jeg bakker fuldt op om."@da2
"Frau Präsidentin! Ich finde das vom Herrn Kommissar Gesagte eher enttäuschend. Ich weiß, dass er Herrn Dimas vertritt und nur das vorgelesen hat, was ihm vorgelegt wurde; aber ich denke, dass wir mehr brauchen als das. Umweltrecht ist etwas, was die meisten Personen – vielleicht alle Personen – in diesem Haus befürworten, vielleicht sogar einschließlich der UKIP, deren Mitglieder scheinbar nicht hier sind und möglicherweise ihre Union Jacks bügeln. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, was in den Mitgliedstaaten vor sich geht, und die Vorschläge der Europäischen Kommission tragen nur sehr geringfügig zur Verbesserung dieser Situation bei. Wir im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit sind immer noch für eine Richtlinie statt für eine Empfehlung. Ich persönlich verstehe nicht, warum es uns nicht möglich sein sollte, über eine allgemeine Richtlinie betreffend Umweltinspektionen und – wo dies angemessen ist – über spezifische Vorschriften im Rahmen bestimmter Richtlinien zu verfügen. Lassen Sie mich sodann auf die Frage nach einer Umweltinspektionsbehörde der EU zu sprechen kommen. Vielleicht ist es etwas seltsam, dass diese Idee aus dem Munde einer britischen Konservativen kommt – „vote Blue, go Green“ (Wähle Blau, aber sei umweltbewusst) –, aber wir brauchen dies, weil die Kommission andernfalls komplett von den Informationen abhängig ist, die die Mitgliedstaaten ihr zu geben bereit sind. Es ist außerordentlich, dass Spanien jetzt, neun Jahre nach dem Inkrafttreten der Richtlinie über Abfalldeponien, vor dem Europäischen Gerichtshof angeklagt ist, über 60 000 illegale Abfalldeponien zu verfügen, die mehr als eine halbe Million Tonnen illegal beseitigter Abfälle aufnehmen. Wir denken, dass wir wissen, was südlich von Neapel passiert. Die 1979 verabschiedete Vogelschutzrichtlinie wird immer noch weitgehend vernachlässigt. Die Kommission stellt häufig fest, dass die vor den Gerichtshof gebrachten Klagen in Umweltangelegenheiten von Privatpersonen initiiert worden sind. Ich denke nicht, dass dies ausreicht. Wir sollten den Menschen in Europa sagen, dass wir uns der Einhaltung der von uns angenommenen Umweltrechtsvorschriften nicht sicher sein können. Da wir uns gerade mit Rechtsvorschriften im Bereich des Klimawandels befassen, ist dies äußerst gravierend. Wir müssen auf das Thema einer Umweltinspektionsbehörde der EU zurückkommen, die ich voll und ganz unterstütze."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτό που δήλωσε ο Επίτροπος είναι μάλλον απογοητευτικό. Γνωρίζω ότι αντικαθιστά τον κ. Dimas και μπορεί μόνο να διαβάσει ότι του δόθηκε, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε μάλλον περισσότερα από αυτό. Η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι κάτι στο οποίο οι περισσότεροι από εμάς – ίσως όλοι εμείς – σε αυτήν την αίθουσα συνεδριάσεων τασσόμαστε υπέρ – ίσως συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και το Ανεξάρτητο Κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας που προφανώς δεν παρίστανται εδώ και ίσως ασχολούνται με δικά τους θέματα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα κράτη μέλη και οι προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνουν ελάχιστα αυτήν την κατάσταση. Εμείς, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων τασσόμαστε ακόμη υπέρ της θέσπισης μιας οδηγίας και όχι μιας σύστασης. Εγώ δεν βλέπω το λόγο γιατί δεν μπορούμε να θεσπίσουμε μια γενική οδηγία αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και συγκεκριμένους κανόνες που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες οδηγίες όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο. Κατά συνέπεια, ας ασχοληθώ με το θέμα της δημιουργίας μιας μονάδας περιβαλλοντικού ελέγχου. Ίσως είναι κάπως παράξενο που αυτή η ιδέα προέρχεται από κάποιον Βρετανό, μέλος του Συντηρητικού Κόμματος – ψηφίστε τους Συντηρητικούς, γίνετε Οικολόγοι – αλλά δεν το χρειαζόμαστε αυτό, διότι, διαφορετικά, η Επιτροπή εξαρτάται τελείως από τα κράτη μέλη για τις πληροφορίες που εκείνα επιλέγουν να της δώσουν. Είναι ασυνήθιστο ότι εννέα χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, η Ισπανία τώρα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή έχει 60.000 παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής, που καταλαμβάνουν περισσότερο από μισό εκατομμύριο τόνους αποβλήτων που έχουν απορριφθεί παράνομα. Νομίζουμε ότι ξέρουμε τι συμβαίνει στη νότια περιοχή της Νάπολης. Η Οδηγία για τα πτηνά που υιοθετήθηκε το 1979 ακόμη δεν λαμβάνεται υπόψη σε ευρεία κλίμακα. Πολλές φορές η Επιτροπή θεωρεί ότι οι παραπομπές της στο Δικαστήριο σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα ξεκινούν από ιδιώτες. Δεν νομίζω ότι αυτό αρκεί. Πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους ότι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία που θεσπίζουμε. Με δεδομένο το γεγονός ότι τώρα ασχολούμαστε με τη νομοθεσία για τις κλιματικές αλλαγές, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να επιστρέψουμε στο θέμα της μονάδας περιβαλλοντικού ελέγχου της ΕΕ, το οποίο υποστηρίζω πλήρως."@el10
"Señora Presidenta, me parecen decepcionantes las observaciones que ha hecho el señor Comisario. Sé que ha venido en representación del señor Dimas y que no ha tenido más remedio que leer lo que le han dado, pero en mi opinión hace falta mucho más. La legislación medioambiental es algo en lo que coiniciden la mayoría de las personas —si no todas las personas— de esta Cámara, incluso puede que hasta los representantes del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), que al parecer no están presentes; tal vez estén planchando sus banderas. El problema es que no sabemos lo que está sucediendo en los Estados miembros, y las propuestas de la Comisión Europea hacen muy poco para mejorar esta situación. Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria somos favorables a que se adopte una directiva en vez de una recomendación. Personalmente, no veo por qué no podríamos contar con una directiva general sobre las inspecciones medioambientales y con normas específicas relacionadas con las directivas concretas cuando sea necesario. Permitan que vuelva a la cuestión de la creación de un instrumento de inspección medioambiental de la Unión Europea. Tal vez esta idea suene un poco rara viniendo de una conservadora británica —vote al azul y apueste al verde—, pero creo que es realmente necesario, porque, de lo contrario, la Comisión será totalmente dependiente de los Estados miembros en cuanto a la información que ellos decidan transmitirle. Es inaudito que, nueve años después de que entrara en vigor la Directiva sobre vertederos, se lleve a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por disponer de 60 000 vertederos ilegales, que reciben más de medio millón de toneladas de descargas ilegales de residuos. Creemos que sabemos lo que está ocurriendo al sur de Nápoles. Todavía hoy sigue incumpliéndose la Directiva sobre aves adoptada en 1979. La Comisión ve que muchas veces son los ciudadanos de a pie quienes emprenden acciones judiciales ante el Tribunal de Justicia en relación con cuestiones medioambientales. No vale. Debemos decir a todos los ciudadanos de Europa que no estamos seguros de que se esté respetando en su totalidad la legislación medioambiental que adoptamos. Teniendo en cuenta el hecho de que estamos tratando de abordar la legislación sobre el cambio climático, este problema es muy grave. Debemos volver a la idea de un instrumento de inspección medioambiental de la Unión Europea, idea que apoyo plenamente."@es21
"Proua juhataja, ma pean tunnistama, et voliniku öeldu valmistas mulle pettumuse. Ma tean, et ta asendab härra Dimast ning pidi tahes-tahtmata ette lugema selle, mis talle oli antud, kuid ma leian, et me vajame märksa enamat. Keskkonnaalased õigusaktid on miski, mida enamik inimesi – võib-olla lausa kõik inimesed – selles istungisaalis pooldavad, vahest isegi UKIP, keda siin praegu nähtavasti küll ei ole ja kes on võib-olla ametis oma Briti riigilipu triikimisega. Probleem on selles, et me ei tea, mis liikmesriikides toimub, ning Euroopa Komisjoni ettepanekud parandavad seda olukorda vaid õige pisut. Meie keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis eelistame endiselt direktiivi soovitusele. Mina isiklikult ei näe põhjust, miks meil ei võiks olla keskkonnajärelevalve kohta üldist direktiivi ning kindlatele direktiividele vastavalt vajadusele lisatud kindlaid reegleid. Läheksin nüüd ELi keskkonnajärelevalvejõu küsimuse juurde. Võib näida kummaline, et see idee pärineb Briti konservatiivi suust – vali sinised, mõtle roheliselt –, kuid me tõepoolest vajame seda, sest vastasel korral sõltub komisjon info saamise osas täielikult liikmesriikidest, kes annavad täpselt nii palju teavet, kui heaks arvavad. On tähelepanuväärne, et praegu, üheksa aastat pärast prügilate direktiivi jõustumist, seisab Hispaania Euroopa Kohtu ees oma 60 000 ebaseadusliku prügila tõttu, millesse ladestati ebaseaduslikult enam kui pool miljonit tonni jäätmeid. Me kujutame ette, et teame, mis sünnib Napolist lõuna pool. 1979. aastal vastu võetud lindude direktiivi eiratakse siiani laialdaselt. Komisjon avastab tihtilugu, et Euroopa Kohtu ette toodud keskkonnaalaseid hagisid algatavad eraisikud. Ma leian, et see ei ole rahuldav. Me peaksime Euroopa inimestele ütlema, et ei saa olla kindlad, et meie poolt vastu võetud keskkonnaalaseid õigusakte järgitakse. Arvestades, et meil tuleb tegemist kliimamuutuste alaste õigusaktidega, on see äärmiselt raske probleem. Me peame pöörduma tagasi ELi keskkonnajärelevalvejõu idee juurde, mida ma täielikult toetan."@et5
"Arvoisa puhemies, mielestäni komission jäsenen puhe oli lähinnä pettymys. Tiedän, että hän on Stavros Dimasin sijaisena eikä voinut tehdä muuta kuin lukea ääneen hänelle annetun vastauksen, mutta mielestäni me tarvitsemme enemmän. Ympäristölainsäädäntöä puoltavat tässä istuntosalissa useimmat tai jopa kaikki – mahdollisesti myös UKIP, joka ei näytä olevan nyt läsnä vaan taitaa olla silittämässä Ison-Britannian lippujaan. Ongelmana on, että me emme tiedä, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu, ja Euroopan komission ehdotus on vasta hyvin pieni askel kohti tilanteen paranemista. Me ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa kannatamme yhä direktiiviä suosituksen sijaan. Minä en ymmärrä, miksi meillä ei voisi olla ympäristötarkastuksia koskevaa yleisdirektiiviä ja tarvittaessa erityisdirektiiveihin liitettyjä erityissääntöjä. Haluaisin seuraavaksi siirtyä kysymykseen EU:n ympäristötarkastusvirastosta. On ehkä vähän outoa, että tämä ajatus kuullaan brittikonservatiivilta – "äänestä sinistä, toimi vihreästi" – mutta me tarvitsemme sitä, koska muutoin komissio on täysin riippuvainen siitä, mitä tietoja jäsenvaltiot haluavat antaa. On tavatonta, että yhdeksän vuotta kaatopaikkadirektiivin voimaantulon jälkeen Espanja asetetaan nyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa syytteeseen 60 000 laittomasta kaatopaikasta, joihin mahtuu yli puoli miljoonaa tonnia niihin laittomasti tyhjennettyä jätettä. Me uskomme tietävämme, mitä tapahtuu Napolin eteläpuolella. Vuonna 1979 hyväksytty lintudirektiivi jätetään edelleen laajasti huomiotta. Komission tuomioistuimeen viemät ympäristöasioita koskevat syytteet ovat usein yksityisten kansalaisten aloitteita. Mielestäni se ei riitä. Meidän pitäisi kertoa eurooppalaisille, että me emme voi taata, että meidän hyväksymäämme ympäristölainsäädäntöä noudatetaan. Tämä on hyvin vakava asia ajatellen sitä, että pohdimme parhaillaan ilmastonmuutosta koskevaa lainsäädäntöä. Meidän on palattava kysymykseen EU:n ympäristötarkastusviranomaisesta, jota tuen täysin."@fi7
"Madame la Présidente, je trouve le discours du commissaire plutôt décevant. Je sais qu’il remplace M. Dimas et qu’il ne pouvait que lire ce qui lui a été transmis, mais je trouve que cela ne suffit pas. La législation environnementale est un thème qui recueille les faveurs de la plupart des députés de l’Assemblée - peut-être même de l’ensemble des députés -, y compris éventuellement les députés de l’UKIP, qui semblent être absents; peut-être sont-ils en train de repasser leurs drapeaux britanniques. Le problème, c’est que nous ignorons ce qui se passe dans les États membres et les propositions de la Commission européenne n’améliorent que très légèrement cette situation. Les membres de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire restent favorables à une directive plutôt qu’à une recommandation. Pour ma part, je ne comprends pas pourquoi nous ne pourrions pas disposer d’une directive générale concernant les inspections environnementales ainsi que de règles spécifiques liées à des directives spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire. Permettez-moi maintenant d’aborder la question d’un instrument européen d’inspection environnementale. Il peut sembler un peu étrange que cette idée sorte de la bouche d’une députée britannique conservatrice - votez bleu, passez au vert -, mais un tel instrument est nécessaire, faute de quoi la Commission dépendra totalement des États membres et des informations qu’ils voudront bien lui donner. Il est incroyable que neuf ans après l’entrée en vigueur de la directive concernant la mise en décharge, l’Espagne est maintenant traduite devant la Cour de justice européenne pour 60 000 décharges illégales, soit plus d’un demi-million de tonnes de déchets versés illégalement. Nous pensons savoir ce qui se passe au sud de Naples. La directive oiseaux adoptée en 1979 est toujours négligée dans une très large mesure. La Commission découvre souvent que les poursuites engagées contre elle devant la Cour de justice à propos de questions environnementales le sont par de simples citoyens. Cela ne suffit pas, à mon sens. Nous devrions dire aux citoyens européens que nous ne pouvons être sûrs du respect de la législation environnementale adoptée. Cette situation est très grave eu égard au fait que nous examinons actuellement une législation sur le changement climatique. Nous devons revenir à la question d’un instrument européen d’inspection environnementale, auquel je suis totalement favorable."@fr8
"Elnök asszony, a biztos úr szavai nem feleltek meg a várakozásaimnak. Tudom, hogy Dimas urat képviseli itt, és nem tehet mást, mint hogy felolvassa, amit odaadtak neki, de véleményem szerint ennél többre van szükségünk. A környezetvédelmi jog olyasvalami, amit ebben a Parlamentben a legtöbben, sőt talán mindenki támogat – talán még az UKIP is, bár úgy tűnik, ők most nincsenek itt, talán a brit nemzeti lobogót vasalják éppen. A probléma az, hogy nem tudjuk, mi történik a tagállamokban, és az Európai Bizottság javaslatai csak nagyon kis mértékben javítanak a helyzeten. Mi, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság tagjai, még mindig inkább azt támogatjuk, hogy ne ajánlás, hanem irányelv jöjjön létre. Részemről nem értem, miért ne lehetne egy általános, a környezetvédelmi ellenőrzésekről szóló irányelv, valamint emellett miért ne lehetne külön szabályozásokkal kiegészíteni a külön irányelveket, ahol ez szükséges. Most pedig áttérnék az európai uniós környezetvédelmi ellenőrzési munkacsoport kérdésére. Talán egy kissé furcsa, hogy ez az ötlet éppen egy brit konzervatív fejéből pattant ki – szavazz a kékre, tarts a zöldekkel –, de szükségünk van rá, mivel különben a Bizottság teljesen a tagállamok által kiadott információkra van utalva. Érthetetlen, hogy a hulladéklerakókról szóló irányelv hatályba lépése után kilenc évvel eljárás indul az Európai Bíróságon Spanyolország ellen, mivel az országban 60 000 illegális hulladéklerakó működik, ahol több mint félmillió tonna illegálisan lerakott hulladék fér el. Tudni véljük, mi történik Nápolytól délre. Az 1979-ben elfogadott, madarakról szóló irányelvet még mindig nagy mértékben figyelmen kívül hagyják. A Bizottság gyakran tapasztalja, hogy az Európai Bíróságon a környezetvédelmi ügyekben folyó eljárásokat magánszemélyek kezdeményezik. Nem hiszem, hogy ez elégséges lenne. Az európai polgárok tudomására kell hoznunk, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy az elfogadott környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásra is kerülnek. Ez nagyon komoly ügy, már csak azért is, mert most foglalkozunk az éghajlatváltozással kapcsolatos jogszabályokkal is. Vissza kell térnünk az európai uniós környezetvédelmi ellenőrzési munkacsoport kérdésére, amelyet én teljes mértékben támogatok."@hu11
". – Signora Presidente, trovo piuttosto deludente l’intervento del commissario. Riconosco che sta sostituendo il commissario Dimas e che ha dovuto limitarsi a leggere il testo che gli è stato affidato, ma credo che ci serva qualcosa di più. La normativa ambientale è un tema che trova un ampio consenso in quest’Aula, forse addirittura unanime, raccogliendo magari anche l’appoggio dell’UKIP i cui membri sembra non siano presenti in Aula, probabilmente perché stanno stirando le loro Il problema è che non sappiamo cosa sta accadendo negli Stati membri e le proposte della Commissione migliorano la situazione sono in minima parte. Noi della commissione per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare continuiamo a preferire una direttiva alla raccomandazione. Personalmente non capisco perché non si possa avere una direttiva generale sulle ispezioni ambientali corredata, ove necessario, da norme specifiche allegate a direttive specifiche. Permettetemi di soffermarmi sulla questione di una forza europea d’ispezione ambientale. Forse può suonare insolito che una simile proposta esca dalla bocca di un conservatore britannico vota blu e scegli il verde, lo slogan del partito conservatore – ma è lo strumento di cui abbiamo bisogno perché, diversamente, la Commissione si troverà a dipendere interamente dagli Stati membri dai quali riceverà solo le informazioni che questi ultimi sceglieranno di fornirle. E’ straordinario che, otto anni dopo l’entrata in vigore della direttiva sulle discariche, la Spagna debba rispondere oggi davanti alla Corte di giustizia dell’esistenza di 60 000 discariche abusive nelle quali sono state scaricate illegalmente più di mezzo milione di tonnellate di rifiuti. Penso si sappia cosa accade a sud di Napoli. La direttiva uccelli adottata nel 1979 è ancora in larga misura disattesa. La Commissione rileva che spesso i casi portati davanti alla Corte in materia di ambiente sono il frutto dell’iniziativa di cittadini privati. Non ritengo che la situazione sia soddisfacente. Dovremmo dire ai cittadini europei che non possiamo essere certi del rispetto della normativa ambientale da noi adottata. Se consideriamo che ora ci stiamo occupando della normativa sui cambiamenti climatici, questa constatazione è piuttosto grave. Dobbiamo ritornare sul tema di una forza europea di ispezione ambientale, la cui istituzione appoggio fermamente."@it12
"Ponia pirmininke, mane nuvylė Komisijos nario atsakymas. Suprantu, kad jis pavaduoja Stavrosą Dimasą ir turėjo paskelbti garsiai tai, kas jam buvo perduota, bet manau, kad mums tokio atsakymo nepakanka. Už teisinį aplinkos srities reglamentavimą pasisako dauguma, galbūt visi šiuose Rūmuose esantys nariai, įskaitant net Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partiją, kurių atstovų, akivaizdu, šiandien čia nėra —matyt, šiuo metu jie lygina Jungtinės Karalystės valstybės vėliavas. Kelia susirūpinimą tai, kad mes nežinome, kas vyksta valstybėse narėse, o Europos Komisijos pateikti pasiūlymai padės pagerinti padėtį tik labai nedideliu mastu. Mes, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, tebesame tos nuomonės, kad vertėtų turėti direktyvą, o ne rekomendaciją. Asmeniškai aš nematau priežasčių, kodėl negalėtume priimti bendros direktyvos dėl aplinkosauginių tikrinimų ir tam tikrais atvejais nustatyti konkrečių taisyklių papildant jomis tam tikras konkrečias direktyvas. Leiskite dabar pereiti prie klausimo dėl ES aplinkosauginių tikrinimų pajėgų įsteigimo. Galbūt šiek tiek keista, kad šią idėją iškėlė Britanijos konservatorius — jų šūkis žadantis ekonominį augimą ir švarią aplinką – bet mums to nereikia, nes Komisija visiškai priklausoma nuo valstybių narių ta prasme, kad ji gauna iš valstybių narių tokią informaciją, kokią jos nori pateikti. Keista, kad praėjus devyneriems metams nuo direktyvos dėl atliekų sąvartynų įsigaliojimo Ispanijai dabar keliama byla Europos Teisingumo Teisme dėl 60 000 neteisėtų sąvartynų, kuriuose neteisėtai išversta per pusę milijono tonų atliekų. Manau, visi žinome, kas vyksta pietinėje Neapolio dalyje. Daugelyje valstybių narių nevykdoma ir ES direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos, priimta 1979 m. Komisija pripažįsta, kad dažnu atveju ji kelia bylas Europos Teisingumo Teisme dėl pažeidimų aplinkos apsaugos srityje asmenine piliečių iniciatyva. Nemanau, kad tai labai gerai. Turėtume pasakyti Europos žmonėms, kad nesugebame užtikrinti aplinkos apsaugos teisės aktų, kuriuos priimame, vykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu ruošiamasi priimti teisės aktus dėl kovos su klimato kaita, padėtis labai rimta. Turime sugrįžti prie klausimo dėl ES aplinkosauginių tikrinimų pajėgų įsteigimo, kurį aš visapusiškai palaikau."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra teikto es uzskatu par visai apbēdinošu. Es zinu, ka viņš aizstāj kungu un ka viņam neatliek nekas cits kā vien nolasīt iedoto tekstu, taču uzskatu, ka mums vajadzīgs kas vairāk. Vides tiesību akti ir kas tāds, ko šajā Parlamentā atbalsta vairums no mums, — varbūt pat visi, arī Apvienotās Karalistes Neatkarības partijas deputāti, kuri gan nav ieradušies, jo acīmredzot gludina savus karodziņus. Nelaime tāda, ka mēs nezinām, kas notiek dalībvalstīs, un Eiropas Komisijas priekšlikumi tikai nedaudz palīdz labot šo situāciju. Mēs Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā joprojām uzskatām, ka direktīva būtu labāka par ieteikumu. Es personiski nesaprotu, kāpēc mums nevar būt vispārēja direktīva par vides pārbaudēm un konkrēti noteikumi, kas iekļauti konkrētās atbilstīgajās direktīvās. Tagad ar jūsu atļauju pievērsīšos jautājumam par ES vides pārbaudes institūciju. Varbūt ir nedaudz dīvaini šādu domu dzirdēt no britu Konservatīvās partijas pārstāves — „Balso par zilo un kļūsti zaļš” ( ) —, bet mums tas ir vajadzīgs, citādi Komisija ir pilnībā atkarīga no tās informācijas, kādu dalībvalstis uzskata par vajadzīgu tai iesniegt. Ārkārtējs ir fakts, ka šobrīd, deviņus gadus pēc Atkritumu poligonu direktīvas stāšanās spēkā, Eiropas Kopienu Tiesā ir celta prasība pret Spāniju par 60 000 nelegāliem poligoniem, kuros nelegāli izgāzts vairāk nekā pusmiljons tonnu atkritumu. Mēs zinām, kas notiek dienvidos no Neapoles. Joprojām daudzviet tiek pārkāpta 1979. gadā pieņemtā Putnu direktīva. Komisijai bieži jāsecina, ka lietas, ko tā ierosina Eiropas Kopienu Tiesā par vides tiesību pārkāpumiem, sākotnēji ir rosinājuši paši pilsoņi. Nedomāju, ka ar to pietiek. Mums ir jāsaka Eiropas iedzīvotājiem, ka nevaram būt droši par mūsu pieņemto vides tiesību aktu ievērošanu. Tas ir ļoti nopietni, ņemot vērā to, ka patlaban mēs izskatām tiesību aktus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām. Mums ir jāatgriežas pie jautājuma par ES vides pārbaudes institūciju, ko es pilnībā atbalstu."@lv13
"Madam President, I find what the Commissioner has said rather disappointing. I know that he is standing in for Mr Dimas and could not help but read out what was given to him, but I think we need rather more than that. Environmental legislation is something that most people – perhaps all people – in this Chamber are in favour of – perhaps even including UKIP, who are apparently not here and are perhaps ironing their Union Jacks. The trouble is that we do not know what is happening in the Member States, and the proposals from the European Commission go only a very little way to improving that situation. We, in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, are still in favour of having a directive rather than a recommendation. I do not, myself, see why we could not have a general directive regarding environmental inspections and specific rules attached to specific directives where that is appropriate. Let me then turn to the question of an EU environmental inspection force. It is perhaps a little strange that this idea comes forward from the mouth of a British Conservative – vote Blue, go Green – but we do need this, because, otherwise, the Commission is entirely dependent on the Member States for the information that they choose to give it. It is extraordinary that nine years after the Landfill Directive came into force, Spain is now being prosecuted before the European Court of Justice for having 60 000 illegal landfills, taking up more than half-a-million tonnes of illegally dumped waste. We think we know what is happening south of Naples. The Birds Directive adopted in 1979 is still being widely neglected. The Commission often finds that its prosecutions before the Court of Justice on environmental matters are initiated by private citizens. I do not think that this is good enough. We should tell the people of Europe that we cannot be sure that the environmental legislation which we are adopting is being complied with. Given the fact that we are now looking at climate change legislation, that is very serious. We must return to the issue of an EU environmental inspection force, which I fully support."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik vind wat de commissaris zegt nogal teleurstellend. Ik weet dat hij de heer Dimas vervangt en er niets aan kon doen dat hij moest voorlezen wat hem was aangereikt, maar ik denk dat we meer nodig hebben dan dat. Milieuwetgeving is iets waar de meeste mensen – misschien zelfs iedereen – in dit Huis vóór is – wellicht zelfs ook de leden van de UK Independence Party), die blijkbaar niet aanwezig zijn en misschien thuis hun Britse vlag aan het strijken zijn. Het probleem is dat wij niet weten wat zich afspeelt in de lidstaten. De voorstellen van de Europese Unie helpen maar een heel klein beetje om daar verandering in te brengen. Wij in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid hebben nog steeds liever een richtlijn dan een aanbeveling. Ik begrijp zelf niet waarom wij geen algemene richtlijn over milieu-inspecties zouden kunnen hebben met daarbij, indien van toepassing, specifieke regels voor specifieke richtlijnen. Laat ik iets zeggen over de Europese milieu-inspectiedienst. Het is wellicht wat vreemd dat dit idee uit de mond van een Britse conservatief komt – “stem blauw, maar doe groen” – maar we hebben zo’n dienst echt nodig, omdat de Commissie anders voor informatie volledig afhankelijk is van de lidstaten, die die informatie ook nog eens zelf uitkiezen. Het is buitengewoon dat, negen jaar nadat de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen van kracht is geworden, Spanje nu voor het Europees Hof van Justitie wordt gedaagd omdat het 60 000 illegale stortplaatsen heeft, waar meer dan een half miljoen ton aan afval illegaal wordt gedumpt. We denken dat we weten wat er ten zuiden van Napels aan de hand is. De in 1979 aangenomen Vogelrichtlijn wordt nog steeds op brede schaal genegeerd. De Commissie merkt vaak dat haar procedures bij het Europees Hof van Justitie betreffende milieuzaken worden geïnitieerd door particuliere burgers. Ik denk dat dit niet goed genoeg is. Wij moeten alle burgers van Europa vertellen dat we er niet zeker van kunnen zijn dat de milieuwetgeving die wij aannemen wordt nageleefd. Aangezien we ons nu bezighouden met wetgeving op het gebied van klimaatverandering, is dat zeer ernstig. We moeten terugkomen op het idee van een Europese milieu-inspectiedienst, dat ik overigens ten volle steun."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pan komisarz sprawił mi zawód tym, co powiedział. Wiem, że zastępuje pana Dimasa i nie miał innego wyjścia, tylko przeczytać to, co miał napisane, ale uważam, że nam potrzeba czegoś więcej. Przepisy prawodawstwa, dotyczące środowiska popiera większość osób – być może wszystkie – w tej Izbie – możliwe, że nawet członkowie brytyjskiej partii UKIP, którzy jak widać są tu nieobecni i przypuszczalnie teraz prasują swoje flagi narodowe. Problem polega na tym, że nie wiemy, co się dzieje w państwach członkowskich i propozycje Komisji Europejskiej tylko w bardzo niewielkim stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji. My, w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, w dalszym ciągu opowiadamy się za dyrektywą raczej niż za zaleceniem. Osobiście nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy mieć ogólnej dyrektywy dotyczącej kontroli w zakresie ochrony środowiska i szczegółowych zasad powiązanych z konkretnymi dyrektywami, tam gdzie ma to zastosowanie. Pozwolę sobie nawiązać do pytania dotyczącego unijnego organu kontroli w zakresie ochrony środowiska. Wydaje się dość dziwne, że ta koncepcja została wysunięta przez brytyjskiego konserwatystę – oddaj głos na konserwatystów, wybierz dobro środowiska – ale nam ten organ jest faktycznie potrzebny, ponieważ bez niego Komisja jest całkowicie uzależniona od państw członkowskich pod względem informacji, które zdecydują się jej przekazać. Jest rzeczą niesłychaną, że dziewięć lat po wprowadzeniu w życie dyrektywy w sprawie składowania odpadów obecnie toczy się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości postępowanie przeciwko Hiszpanii za to, że posiada ona 60 tysięcy nielegalnych składowisk odpadów, przyjmujących ponad pół miliona ton nielegalnie składowanych odpadów. Domyślamy się, co się dzieje na południe od Neapolu. Dyrektywa ptasia przyjęta w 1979 roku jest w dalszym ciągu w znacznym zakresie lekceważona. Komisja często stwierdza, że jej skargi wnoszone do Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska są inicjowane przez indywidualnych obywateli. Moim zdaniem taki stan rzeczy nie jest zadowalający. Powinniśmy powiedzieć obywatelom Europy, że nie możemy być pewni, czy przepisy dotycząc środowiska, które przyjmujemy są przestrzegane. Biorąc pod uwagę, że obecnie zajmujemy się przepisami prawodawstwa, dotyczącymi zmian klimatycznych, jest to kwestia bardzo poważna. Musimy powrócić do sprawy europejskiego organu kontroli w zakresie ochrony środowiska, którą w pełni popieram."@pl16
"Senhora Presidente, o que o Senhor Comissário acaba de dizer parece-me assaz decepcionante. Sei bem que ele está a substituir o Senhor Comissário Dimas e não tinha outro remédio senão ler o que lhe foi entregue, mas creio que precisamos de bastante mais do que isso. A legislação ambiental é uma matéria que tem o apoio da maioria dos membros deste Parlamento – de todos talvez, e talvez até dos do UKIP, que parece que não estão aqui: se calhar ficaram a passar a ferro as suas . O problema é que não sabemos o que se passa nos Estados-Membros, e as propostas da Comissão Europeia avançam muito pouco no sentido de melhorar esta situação. Na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, continuamos a preferir que haja uma directiva em vez de uma recomendação. Pela parte que me toca, não vejo por que razão não haveríamos de ter uma directiva que regulasse em geral as inspecções ambientais, e, por outro lado, quando fosse conveniente, normas específicas incluídas em directivas específicas. Permita-me que passe agora à questão da força de inspecção ambiental da UE. Que esta ideia surja da boca de um conservador britânico pode parecer um pouco estranho – “vote Azul, faça Verde” – mas a verdade é que precisamos dela, porque sem ela a Comissão ficará na inteira dependência das informações que os Estados-Membros entendam fornecer-lhe. É extraordinário que a Espanha esteja agora, nove anos depois de a Directiva Aterros entrar em vigor, a ser processada perante o Tribunal de Justiça Europeu, por ter 60 000 aterros ilegais, em que mais de meio milhão de toneladas de resíduos estão depositadas ilicitamente. E julgamos estar ao corrente do que se passa a sul de Nápoles. A Directiva Aves adoptada em 1979 continua a ser muito negligenciada. A Comissão verifica frequentemente que os seus processos penais perante o Tribunal de Justiça sobre matéria ambiental são iniciados por particulares. Não creio que isso seja suficiente. Devemos dizer à população europeia que não podemos dar por garantida a observância da legislação ambiental que estamos a adoptar. Considerado o facto de estarmos agora a tratar de legislação sobre alterações climáticas, isto é muito grave. Teremos de voltar à questão da força de inspecção ambiental da UE, que apoio plenamente."@pt17
"Madam President, I find what the Commissioner has said rather disappointing. I know that he is standing in for Mr Dimas and could not help but read out what was given to him, but I think we need rather more than that. Environmental legislation is something that most people – perhaps all people – in this Chamber are in favour of – perhaps even including UKIP, who are apparently not here and are perhaps ironing their Union Jacks. The trouble is that we do not know what is happening in the Member States, and the proposals from the European Commission go only a very little way to improving that situation. We, in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, are still in favour of having a directive rather than a recommendation. I do not, myself, see why we could not have a general directive regarding environmental inspections and specific rules attached to specific directives where that is appropriate. Let me then turn to the question of an EU environmental inspection force. It is perhaps a little strange that this idea comes forward from the mouth of a British Conservative – vote Blue, go Green – but we do need this, because, otherwise, the Commission is entirely dependent on the Member States for the information that they choose to give it. It is extraordinary that nine years after the Landfill Directive came into force, Spain is now being prosecuted before the European Court of Justice for having 60 000 illegal landfills, taking up more than half-a-million tonnes of illegally dumped waste. We think we know what is happening south of Naples. The Birds Directive adopted in 1979 is still being widely neglected. The Commission often finds that its prosecutions before the Court of Justice on environmental matters are initiated by private citizens. I do not think that this is good enough. We should tell the people of Europe that we cannot be sure that the environmental legislation which we are adopting is being complied with. Given the fact that we are now looking at climate change legislation, that is very serious. We must return to the issue of an EU environmental inspection force, which I fully support."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, slová pána komisára sú pre mňa skôr sklamaním. Viem, že zastupuje pána Dimasa a nemohol urobiť nič iné okrem toho, že prečítal, čo mal napísané, ale myslím si, že by sme potrebovali niečo viac. Právne predpisy na ochranu životného prostredia sú niečím, za čo je väčšina ľudí – možno aj všetci ľudia – v tomto Parlamente – hádam aj vrátane strany UKIP, ktorej poslanci tú zjavne nie sú, pretože si možno práve žehlia národné vlajky. Problém je v tom, že nevieme, čo sa deje v členských štátoch, a návrhy z Európskej komisie len veľmi pomaly napredujú k zlepšeniu situácie. My vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sme stále za to, aby sme mali radšej smernicu ako odporúčanie. Ja osobne nerozumiem, prečo by sme nemohli mať všeobecnú smernicu týkajúcu sa environmentálnych inšpekcií a doplnené špecifické pravidlá k špecifickým smerniciam tam, kde je to vhodné. Dovoľte, aby som sa vrátila k otázke zložky environmentálnej inšpekcie EÚ. Možno je trochu zvláštne, že táto myšlienka vychádza z úst britskej konzervatívnej poslankyne – voľte modrú, správajte sa ekologicky – ale naozaj ju potrebujeme, pretože inak bude Komisia úplne závislá od toho, že členské štáty jej poskytnú len informácie, ktoré budú samy chcieť. Je nezvyčajné, že deväť rokov po tom, ako vstúpila do platnosti smernica o skládkach odpadov, Španielsko sa teraz zodpovedá pred Európskym súdnym dvorom za to, že sa na jeho území nachádza 60 000 nezákonných skládok odpadu, čo je viac ako pol milióna ton nezákonne vyhodeného odpadu. Určite viete, čo sa odohráva južne od Neapolu. Smernica o vtákoch prijatá v roku 1979 sa stále vo veľkom zanedbáva. Komisia často zisťuje, že jej obžaloby pred Súdnym dvorom o environmentálnych záležitostiach pochádzajú od súkromných osôb. Nemyslím si, že je to postačujúce. Mali by sme povedať občanom Európy, že si nemôžeme byť istí dodržiavaním právnych predpisov na ochranu životného prostredia, ktoré prijímame. A to vzhľadom na skutočnosť, že sa pozeráme na právne predpisy týkajúce sa zmeny klímy, čo je veľmi vážne. Musíme sa vrátiť k otázke zložky environmentálnej inšpekcie EÚ, ktorú plne podporujem."@sk19
"Gospa predsednica, glede tega, kar je povedal komisar, sem nekoliko razočarana. Vem, da nadomešča gospoda Dimasa in ni mogel narediti nič drugega, kot prebrati, kar so mu dali, vendar mislim, da potrebujemo precej več kot to. Okoljska zakonodaja je nekaj, kar odobrava večina ljudi, morda vsi ljudje v tej dvorani, morda celo vključno z UKIP, ki jih očitno ni tu in morda likajo svoje zastave Velike Britanije. Težava je, da ne vemo, kaj se dogaja v državah članicah, predlogi Evropske komisije pa storijo zelo malo za izboljšanje te situacije. V Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane smo še vedno za direktivo, raje kot priporočilo. Sam ne razumem, zakaj ne bi mogli imeti splošne direktive glede okoljskih inšpekcijskih pregledov in posebna pravila, dodana posebnim direktivam, kjer je to ustrezno. Naj se posvetim vprašanju organa EU za okoljske inšpekcijske preglede. Morda je nekoliko nenavadno, da ta zamisel prihaja iz ust britanskega konzervativca – glasuj konzervativno, deluj zeleno –, vendar to potrebujemo, saj bo drugače Komisija povsem odvisna od držav članic glede informacij, ki se ji jih te odločijo dati. Nenavadno je, da se Španijo devet let po tem, ko je začela veljati Direktiva o odlagališčih, toži pred Sodiščem Evropskih skupnosti, ker ima 60 000 nezakonitih odlagališč, ki zberejo več kot pol milijona ton nezakonito odstranjenih odpadkov. Mislimo, da vemo, kaj se dogaja južno od Neaplja. Direktivo o pticah, ki je bila sprejeta leta 1979, se še vedno v pretežni meri zanemarja. Komisija pogosto ugotovi, da njene tožbe glede okoljskih zadev pred Sodiščem Evropskih skupnosti sprožijo državljani. Menim, da to ni dovolj dobro. Ljudem v Evropi moramo povedati, da ne moremo biti prepričani, da se upošteva okoljsko zakonodajo, ki jo sprejemamo. Glede na dejstvo, da se zdaj ukvarjamo z zakonodajo o podnebnih spremembah, je to zelo resno. Vrniti se moramo k vprašanju organa EU za okoljske inšpekcijske preglede, kar povsem podpiram."@sl20,20
"Fru talman! Jag är tämligen besviken över det som kommissionsledamoten sagt. Jag vet att han vikarierar för Stavros Dimas och inte kan göra mycket mer än att läsa upp den text han fått, men jag anser att vi behöver något mer än detta. Miljölagstiftning är något som de flesta – kanske alla – här i kammaren är positiva till – kanske till och med UKIP, som uppenbarligen inte är här. Kanske håller de på att stryka sina Union Jack-flaggor. Problemet är att vi inte vet vad som händer i medlemsstaterna, och förslagen från Europeiska kommissionen gör väldigt lite för att förbättra denna situation. Vi i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är fortfarande för upprättandet av ett direktiv i stället för en rekommendation. För egen del förstår jag inte varför vi inte skulle kunna ha ett allmänt direktiv om miljötillsyn och särskilda bestämmelser i särskilda direktiv där så är lämpligt. Låt mig övergå till frågan om ett EU-organ för miljötillsyn. Det kanske kan te sig lite märkligt att detta förslag kommer från en brittisk konservativ parlamentsledamot – rösta blått, bli grön – men vi behöver detta eftersom kommissionen annars är helt och hållet beroende av medlemsstaterna och den information de väljer att uppge. Det är märkligt att Spanien, nio år efter att direktivet om deponering av avfall trädde i kraft, dras inför EG-domstolen för att ha 60 000 olagliga deponier som rymmer över en halv miljon ton avfall som dumpats olagligt. Vi tror att vi vet vad som sker söder om Neapel. Fågeldirektivet som antogs 1979 nonchaleras fortfarande i hög utsträckning. Kommissionen upplever ofta att de åtal som väcks inför EG-domstolen när det gäller miljöfrågor sker på initiativ av privata medborgare. Enligt min mening duger inte detta. Vi bör säga till Europas medborgare att vi inte kan vara säkra på att den miljölagstiftning som vi antagit efterlevs. Med tanke på att vi nu överväger lagstiftning mot klimatförändringar är detta mycket allvarligt. Vi måste återvända till frågan om ett EU-organ för miljötillsyn, ett förslag som jag helhjärtat stöder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Caroline Jackson,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9,12
"Union Jack."12
"Union Jacks"17
"Vote Blue Go Green"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph