Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-20-Speech-4-030"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081120.3.4-030"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I too would like to thank the Court of Auditors. Having read their report and listened to the debate here this morning, I ask myself: is the glass half empty, or is the glass half full? The first sentence in the conclusions from the Court states that for 2007 the Court has identified further progress in the Commission’s supervisory and control systems, so at least we are going in the right direction. There are improvements in certain areas, but the error rate is still way too high in some sectors, and those have been outlined here this morning. An extremely important aspect is that, according to OLAF, suspected fraud in the Structural Funds affected 0.16% of payments made by the Commission between 2000 and 2007, and that is a hugely significant figure. However, as a politician on the ground, I see the other side of it. I am constantly being told by community groups, by voluntary groups, by NGOs, of the huge difficulty they have in applying for funding and adhering to strict compliance rules at every single step. I am constantly being bombarded about Brussels red tape and Brussels bureaucracy and, in the middle of citizens and this debate, we have Member States – many of whom need to seriously improve their act – the Commission, which still has some work to do, Parliament and the Court of Auditors. I believe, however, that the recommendations from the Court will make a difference, particularly in simplifying the basis of calculation of eligible costs and making greater use of lump-sum or flat-rate payments. We are making progress but it is too slow. So, is the glass half empty or half full? When I consider the full impact of European funding, the improvements that are being made, and hopefully the implementation of the recommendations, my opinion is that the glass is half full."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, také já bych chtěla poděkovat Účetnímu dvoru. Poté, co jsem si přečetla zprávu Účetního dvora a vyslechla dnešní dopolední rozpravu, jsem si položila otázku: je sklenice z poloviny plná nebo poloprázdná? V první větě v závěrech Účetního dvora se uvádí, že v roce 2007 Účetní dvůr zaznamenal další pokrok, kterého Komise dosáhla v oblasti systémů dohledu a kontroly, takže přinejmenším držíme správný směr. V některých oblastech došlo ke zlepšením, ale v jiných je míra chyb stále ještě příliš vysoká, a o nich se zde dnes dopoledne hovořilo. Mimořádně důležitým aspektem je, že podle závěrů agentury OLAF bylo podezření na spáchání podvodu ve strukturálních fondech zjištěno u 0,16 % plateb, které Komise provedla v období let 2000–2007, a to je velmi zneklidňující údaj. Nicméně, jako politička pohybující se v centru dění vidím i druhou stranu problému. Neustále slýchám od místních seskupení, dobrovolnických skupin, a nevládních organizací o obrovských problémech, s jakými se potýkají při podávání žádosti o financování nebo při dodržování přísných pravidel shody doslova na každém kroku. Neustále jsem bombardována stížnostmi na bruselskou byrokracii a úředničení a mezi občany a touto diskusí tu máme členské státy – z nichž mnohé potřebují zásadním způsobem zlepšit své fungování – a Komisi, která má stále co dělat, Parlament a Účetní dvůr. Věřím však, že doporučení Účetního dvora přinesou změnu, především ohledně zjednodušení základu pro výpočet způsobilých nákladů a většího využívání jednorázových nebo paušálních plateb. Děláme pokroky, ale příliš pomalu. Je tedy sklenice poloprázdná nebo z poloviny plná? Uvážím-li úplný dopad evropského financování, dosahovaná zlepšení a doufejme i splnění doporučení, pak je podle mého názoru sklenice z poloviny plná."@cs1
"Hr. formand! Også jeg vil gerne takke Revisionsretten. Jeg har læst deres beretning og lyttet til forhandlingen her i formiddag, og jeg spørger mig selv: Er glasset halvt tomt, eller er glasset halvt fuldt? I den første sætning i Rettens konklusion står der, at Retten for 2007 har fundet, at der er sket yderligere fremskridt i Kommissionens overvågnings- og kontrolsystemer, så vi er i det mindste på vej i den rigtige retning. Der er sket forbedringer på visse områder, men fejlforekomsten er stadig alt for høj i nogle sektorer, og disse er blevet skitseret her i formiddag. Det er et ekstremt vigtigt forhold, at der, ifølge OLAF, er mistanke om besvigelser i strukturfondene, som berører 0,16 % af de betalinger, Kommissionen har foretaget mellem 2000 og 2007, og det er et enormt signifikant tal. Som politiker på gulvet ser jeg imidlertid den anden side af det. Jeg får hele tiden at vide af fællesskabsgrupper, frivillige grupper og ngo'er, hvor enormt svært de har ved at ansøge om finansiering og overholde strenge regler i hver eneste fase. Jeg bliver hele tiden bombarderet i forhold til papirnusseriet i Bruxelles og bureaukratiet i Bruxelles, og midt iblandt borgerne og denne forhandling har vi medlemsstaterne – hvoraf mange har behov for alvorligt at forbedre deres handlinger – Kommissionen, som stadig har noget at arbejde på, Parlamentet og Revisionsretten. Jeg tror dog, at Revisionsrettens anbefalinger vil gøre en forskel, især med hensyn til at forenkle grundlaget for beregningen af støtteberettigede omkostninger og gøre større brug af engangsbetalinger eller betalinger på basis af faste priser. Vi gør fremskridt, men de sker for langsomt. Så, er glasset halvt tomt eller halvt fuldt? Når jeg tænker over den fulde betydning af EU-finansieringen, de forbedringer, der sker, og forhåbentlig gennemførelsen af anbefalingerne, mener jeg, at glasset er halvt fuldt."@da2
"Herr Präsident! Auch ich möchte dem Rechnungshof meinen Dank aussprechen. Nach der Lektüre des Berichts und der Verfolgung der Debatte an diesem Vormittag stellt sich mir eine Frage: Ist das Glas halb leer oder halb voll? Im ersten Satz der Schlussfolgerungen heißt es, dass 2007 weitere Fortschritte bei den Überwachungs- und Kontrollsystemen der Kommission festgestellt wurden. Wir sind also zumindest auf dem richtigen Weg. In einigen Bereichen hat es zwar Verbesserungen gegeben, doch in anderen, heute morgen bereits erwähnten, sind die Fehlerquoten nach wie vor unannehmbar. Ein äußerst wichtiger Aspekt ist, dass OLAF die Fälle von Betrugsverdacht bei den Strukturfonds mit 0,16 % aller Zahlungen der Kommission zwischen 2000 und 2007 beziffert – eine besorgniserregende Zahl. Als Politikerin an der Basis sehe ich jedoch auch die andere Seite. Ständig höre ich von Bürgergruppen, Freiwilligenverbänden und Nichtregierungsorganisationen, wie schwierig es ist, Fördermittel zu beantragen und auf Schritt und Tritt strenge Regeln einzuhalten. Klagen über die weltfremde Brüsseler Bürokratie sind an der Tagesordnung. Zwischen den Bürgern und Brüssel aber stehen die Mitgliedstaaten, von denen viele erst einmal gehörig bei sich aufräumen sollten. Hinzu kommen die Kommission, die ebenfalls noch einige Arbeit vor sich hat, das Parlament und der Rechnungshof. Ich meine jedoch, dass die Empfehlungen des Rechnungshofs – insbesondere die Vereinfachung der Berechnungsgrundlage für förderfähige Kosten und die häufigere Verwendung von Pauschalbeträgen oder Pauschalsätzen – die Sache wesentlich erleichtern können. Wir kommen also voran, aber etwas schneller dürfte es schon gehen. Um nun auf meine anfängliche Frage zurückzukommen: Wenn ich mir den Nutzen der EU-Mittel, die derzeitigen Fortschritte und die Tragweite der Empfehlungen, sofern sie denn umgesetzt werden, vor Augen führe, meine ich sagen zu können, dass das Glas halb voll ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αφού διάβασα την έκθεσή τους και άκουσα τη συζήτηση που διεξάγεται εδώ σήμερα το πρωί, αναρωτιέμαι: το ποτήρι είναι μισοάδειο ή μισογεμάτο; Στην πρώτη πρόταση των συμπερασμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρεται ότι για το 2007 το Ελεγκτικό Συνέδριο προσδιόρισε περαιτέρω πρόοδο στα συστήματα εποπτείας και ελέγχου της Επιτροπής, άρα τουλάχιστον βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, αλλά το ποσοστό σφάλματος είναι ακόμη πολύ υψηλό σε κάποιους τομείς και αυτοί περιγράφηκαν εδώ σήμερα το πρωί. Μια ιδιαίτερα σημαντική άποψη είναι ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η υποψία απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία επηρέασε το 0,16% των πληρωμών που πραγματοποίησε η Επιτροπή μεταξύ των ετών 2000 και 2007 κι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αριθμητικό στοιχείο. Ωστόσο, ως πολιτικός στο πεδίο της δράσης, βλέπω την άλλη όψη του πράγματος. Κοινότητες, εθελοντικές ομάδες, ΜΚΟ, μου δηλώνουν συνεχώς πόσο πολύ δυσκολεύονται να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση και να τηρήσουν τους αυστηρούς κανόνες συμμόρφωσης σε κάθε ένα βήμα. Δέχομαι συνεχώς καταιγισμό ερωτήσεων σχετικά με τη γραφειοκρατία και την προσήλωση στους διοικητικούς τύπους των Βρυξελών και, μεταξύ των πολιτών και της παρούσας συζήτησης, έχουμε τα κράτη μέλη – πολλά από τα οποία πρέπει να βελτιώσουν σημαντικά τη δράση τους – την Επιτροπή, η οποία πρέπει ακόμη να επιτελέσει κάποιο έργο, το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι συστάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κάνουν τη διαφορά, ιδίως στην απλοποίηση της βάσης υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών και στη μεγαλύτερη χρήση των εφάπαξ ή των ενιαίων πληρωμών. Σημειώνουμε κάποια πρόοδο, αλλά είναι πολύ αργή. Κατά συνέπεια, το ποτήρι είναι μισοάδειο ή μισογεμάτο; Όταν σκέφτομαι τις συνολικές επιδράσεις της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, τις βελτιώσεις που πραγματοποιούνται και ευτυχώς την εφαρμογή των συστάσεων, η άποψή μου είναι ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο."@el10
"Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Tribunal de Cuentas. He leído su informe y escuchado el debate de esta mañana, y me pregunto si la copa está medio vacía o medio llena. La primera frase de las conclusiones del Tribunal de Cuentas declara que en el ejercicio 2007 el Tribunal ha identificado nuevos avances en los sistemas de supervisión y control de la Comisión, de modo que, al menos, estamos caminando en la buena dirección. Se han dado mejoras en algunos ámbitos, pero los índices de error siguen siendo muy elevados en algunos sectores, que ya se han citado en el debate esta mañana. Un aspecto de gran importancia es que, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, las sospechas de fraude en relación con los Fondos Estructurales afectaban al 0,16 % de los pagos realizados por la Comisión entre 2000 y 2007, lo que da como resultado una cifra muy elevada. Sin embargo, en mi calidad de política sobre el terreno, veo la otra cara de la moneda. Los grupos de la comunidad, los grupos de voluntarios, las organizaciones no gubernamentales, siempre me están hablando de las dificultades con las que se topan a la hora de solicitar financiación y de cumplir la estricta normativa en cada uno de los pasos del procedimiento. Me bombardean constantemente en relación con los papeleos y la burocracia de Bruselas y, en medio de los ciudadanos y de este debate, tenemos a los Estados miembros —muchos de los cuales tienen que mejorar considerablemente su actuación—, a la Comisión —a la que todavía queda bastante trabajo por hacer—, al Parlamento y al Tribunal de Cuentas. Creo, no obstante, que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas cambiarán las cosas, sobre todo a la hora de simplificar la base para el cálculo de los costes elegibles y de recurrir en mayor medida al pago de cantidades globales o porcentajes a tanto alzado. Los avances se dejan ver, pero son muy lentos. De modo que ¿está la copa medio llena o medio vacía? Si miro todas las repercusiones de la financiación europea, se están consiguiendo mejoras, y ojalá se logre también aplicar de las recomendaciones, por lo que mi opinión es que la copa está medio llena."@es21
"Härra juhataja, sooviksin tänada kontrollikoda. Pärast aruande lugemist ja tänahommikuse arutelu kuulamist küsin endalt: „Kas see klaas on pooltühi või pooltäis?”. Kontrollikoja järelduste esimeses lauses öeldakse, et 2007. aastal on kontrollikoda tuvastanud jätkuvaid edusamme komisjoni järelevalve- ja kontrollisüsteemides, seega me vähemalt liigume õiges suunas. Teatavates valdkondades võib märgata paranemist, kuid mõnes sektoris on veamäär endiselt liiga kõrge ning need märgiti täna hommikul ära. Erakordselt tähtis on aspekt, et vastavalt OLAFi andmetele on kahtlustatav pettus struktuurifondides mõjutanud 0,16% komisjoni poolt aastatel 2000 kuni 2007 tehtud väljamaksetest, ja see on väga märkimisväärne number. Ometi näen ma realistliku poliitikuna probleemi teist külge. Ma kuulen pidevalt kogukonna rühmadelt, vabatahtlike ühendustelt ja valitsusvälistelt organisatsioonidelt suurtest raskustest rahastamise taotlemisel ja sellega kaasnevatest rangetest vastavusreeglitest igal sammul. Mind pommitatakse pidevalt Brüsseli keerulise asjaajamise ja Brüsseli bürokraatia pärast ning kodanike ja selle arutelu vahel asuvad liikmesriigid, kellest paljud peavad oma tegevust tõsiselt parandama, komisjon, millel on veel tööd vaja teha, parlament ja kontrollikoda. Siiski usun, et kontrollikoja soovitused muudavad olukorda, eriti seoses abikõlbulike kulude arvestamise aluste lihtsustamise ja ühekordsete või ühetaoliste maksete otstarbekama kasutamisega. Me teeme edusamme, kuid need on liiga aeglased. Seega, kas klaas on pooltühi või pooltäis? Kui ma võtan arvesse Euroopa fondide mõju tervikuna, käsil olevaid parandusi ja loodetavasti rakendatavaid soovitusi, siis minu arvamus on, et klaas on pooltäis."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Luettuani sen laatiman kertomuksen ja kuunneltuani täällä tämän aamun keskustelua mietin, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Tilintarkastustuomioistuimen päätelmien ensimmäisessä virkkeessä todetaan tilintarkastustuomioistuimen havainneen, että komission valvontajärjestelmissä tapahtui lisäedistystä vuonna 2007. Olemme siis ainakin menossa oikeaan suuntaan. Tietyillä osa-alueilla on saatu aikaan parannuksia, mutta virheiden määrä on edelleen aivan liian suuri joillakin aloilla, joita täällä tänä aamuna on käsitelty. Erittäin tärkeä näkökohta on, että OLAFin mukaan 0,16 prosenttiin komission vuosina 2000–2007 rakennerahastoissa suorittamista maksuista liittyi epäiltyjä petoksia. Tämä on äärimmäisen tärkeä luku. Toimiessani poliitikkona kentällä näen kuitenkin myös mitalin toisen puolen. Kuulen jatkuvasti yhteisöryhmiltä, vapaaehtoisryhmiltä ja kansalaisjärjestöiltä, että niillä on suunnattomia ongelmia rahoituksen hakemisessa ja tiukkojen noudattamista koskevien vaatimusten täyttämisessä joka ainoassa vaiheessa. Minulle toitotetaan jatkuvasti Brysselin raskaasta hallinnosta ja Brysselin byrokratiasta. Keskellä kansalaisia ja tätä keskustelua ovat jäsenvaltiot, joista monella on paljon parantamisen varaa, komissio, jolla on vielä työtä jäljellä sekä parlamentti ja tilintarkastustuomioistuin. Uskon kuitenkin, että etenkin tilintarkastustuomioistuimen suosituksilla, jotka koskevat tukikelpoisten kustannusten laskentaperusteiden yksinkertaistamista ja kertaluontoisten tai kiinteämääräisten maksujen osuuden lisäämistä, saadaan aikaan muutoksia. Edistystä tapahtuu, vaikkakin liian hitaasti. Onko lasi siis puoliksi tyhjä vain puoliksi täynnä? Kun otan huomioon EU:n rahoituksen kokonaisvaikutuksen, parhaillaan tehtävät parannukset ja suositusten täytäntöönpanon, joka toivottavasti toteutetaan, voin katsoa lasin olevan puoliksi täynnä."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais à mon tour remercier la Cour des comptes. Après avoir lu son rapport et écouté le débat de ce matin, je me demande si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. La première phrase des conclusions de la Cour dit que pour 2007 la Cour a constaté des améliorations constantes dans les systèmes de contrôle et de surveillance de la Commission; nous allons donc dans la bonne direction. On enregistre des améliorations dans certains domaines, mais le taux d’erreurs est toujours beaucoup trop élevé dans certains secteurs et ceux-ci ont été mis en évidence ce matin. Selon l’OLAF - et c’est un aspect extrêmement important -, la suspicion de fraudes dans les Fonds structurels concernait 0,16 % des paiements effectués par la Commission entre 2000 et 2007; c’est là un chiffre beaucoup trop élevé. Toutefois, en tant que responsable politique sur le terrain, je vois l’autre aspect des choses. Des associations communautaires, des groupes de bénévoles, des ONG n’arrêtent pas de me faire part des extrêmes difficultés qu’ils rencontrent pour solliciter un financement et pour respecter à chaque étape les règles strictes de conformité. Je suis sans cesse bombardée de paperasserie et de bureaucratie venant de Bruxelles et, parmi les citoyens et en plein débat, il y a des États membres, dont plusieurs doivent sérieusement améliorer leur façon d’agir, la Commission, qui a encore du pain sur la planche, le Parlement et la Cour des comptes. Je pense malgré tout que les recommandations émanant de la Cour feront bouger les choses, en particulier en simplifiant la base de calcul des coûts éligibles et en recourant davantage aux paiements forfaitaires ou uniformes. Il y a des progrès, mais ils sont trop lents. Alors, le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? À en juger par l’impact réel du financement européen, par les améliorations effectuées et - je l’espère - par la mise en œuvre des recommandations, je dirais que le verre est à moitié plein."@fr8
"Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a Számvevőszéknek. A jelentést olvasva és a mai vitát hallgatva a következő kérdés fogalmazódott meg bennem: félig üres vagy félig tele van a pohár? A Számvevőszék következtetéseinek első mondata azt tartalmazza, hogy a Számvevőszék 2007-re további fejlődést állapított meg a Bizottság felügyeleti és ellenőrző rendszerében, tehát legalább a jó irányba haladunk. Bizonyos területeken van fejlődés, de bizonyos szektorokban még mindig túl magas a hibaarány, és a mai délelőtt folyamán körvonalazódott is, hogy melyek ezek a szektorok. Nagyon fontos szempont, hogy az OLAF szerint 2000 és 2007 között a strukturális alapok terén a Bizottság kifizetéseinek 0,16%-ában áll fenn a csalás gyanúja – és ez a szám nagyon jelentős. Azonban alapvetően politikus lévén, én a dolog másik oldalát látom. Folyton azt hallom közösségi csoportoktól, önkéntes szervezetektől, nem kormányzati szervezetektől, hogy mennyi nehézséget okoz nekik a források megpályázása, mivel minden egyes lépésnél leragadnak a szigorú megfelelési szabályok miatt. Folyamatosan azzal bombáznak, hogy Brüsszel mennyire bürokratikus. És ugyanakkor itt vannak a tagállamok, amelyek közül soknak komolyan fejleszteni kell a fellépéseit; és itt van még a Bizottság, amelynek szintén van még mit tennie, meg a Parlament és a Számvevőszék. Hiszem, hogy a Számvevőszék ajánlásai változást hoznak majd, különösen a finanszírozásra jogosult költségek számítási alapjának egyszerűsítésében, valamint az átalányfizetés alkalmazásának elterjedésében. Van fejlődés, csak túl lassú. Szóval akkor félig üres a pohár vagy félig tele? Figyelembe véve az uniós támogatások összhatását, a jelenleg zajló fejlődést, illetve a remélhetőleg végrehajtásra kerülő ajánlásokat, véleményem szerint a pohár félig tele."@hu11
"Signor Presidente, desidero anch’io ringraziare la Corte dei conti. Dopo aver letto la relazione e ascoltato il dibattito in Aula di questa mattina, mi chiedo: il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? La prima frase delle conclusioni della Corte dice che per il 2007 la Corte ha rilevato ulteriori progressi relativamente ai sistemi di supervisione e controllo della Commissione. Sappiamo pertanto che ci stiamo quantomeno muovendo nella direzione giusta. Si riscontrano miglioramenti in alcuni settori, ma il tasso di errore è ancora troppo alto in alcuni ambiti, che sono stati menzionati questa mattina. Un elemento estremamente importante è che, secondo l’OLAF, nei fondi strutturali esiste un sospetto di frode in relazione allo 0,16 per cento dei pagamenti effettuati dalla Commissione fra il 2000 e il 2007, un dato sicuramente enorme. Tuttavia, essendo un politico concreto, colgo anche gli altri aspetti. Ci sono gruppi, associazioni di volontari, ONG che mi ripetono continuamente quanto sia difficile per loro fare richiesta di fondi europei e rispettare rigorosamente tutte le norme previste a ogni passo. Non faccio che ricevere lamentele sulla burocrazia di Bruxelles, sulle complesse procedure di Bruxelles, e, nel mezzo fra i cittadini e questo dibattito, abbiamo gli Stati membri – molti dei quali devono introdurre seri miglioramenti – la Commissione – che ha ancora del lavoro da sbrigare – il Parlamento e la Corte dei conti. Sono tuttavia convinta che le raccomandazioni della Corte avranno un impatto significativo, determinando soprattutto una semplificazione della base di calcolo dei costi ammissibili e un maggiore ricorso a pagamenti di tipo forfettario. Stiamo facendo progressi, ma troppo lentamente. In definitiva, il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Se guardo all’impatto prodotto dai finanziamenti europei, ai miglioramenti introdotti, e – speriamo – all’attuazione delle raccomandazioni, il mio parere è che il bicchiere sia mezzo pieno."@it12
"Pone pirmininke, aš taip pat norėčiau padėkoti Audito Rūmams. Perskaičiusi jų pranešimą ir išklausiusi šį rytą vykusias diskusijas, savęs klausiu: ši stiklinė pusiau tuščia ar pusiau pilna? Pirmajame Audito Rūmų išvadų sakinyje teigiama, kad 2007 m. Komisija padarė pažangą gerindama kontrolės ir priežiūros sistemas, taigi džiugu bent tai, kad einama teisinga kryptimi. Padėtis tam tikrose srityse pagerėjo, bet kai kuriuose sektoriuose, apie kuriuos šiandien rytą buvo bendrais bruožais kalbėta, klaidų lygis tebėra pernelyg aukštas. Ypač svarbu tai, kad, kaip teigia OLAF, įtariami sukčiavimo atvejai struktūrinių fondų srityje neigiamai paveikė 0,16 % mokėjimų, kuriuos Komisija atliko 2000–2007 m. laikotarpiu. Tai labai didelis skaičius. Bet kaip politikė, dažnai bendraujanti su savo rinkėjais, matau kitą šio reikalo pusę. Nuolat gaunu bendruomeninių, savanoriškų ir nevyriausybinių organizacijų skundus dėl to, kad jos susiduria su didžiuliais sunkumais teikdamos paraiškas dėl finansavimo ir kad joms labai sudėtinga kiekviename žingsnyje laikytis griežtų taisyklių. Mane nuolat bombarduoja dėl Briuselio biurokratizmo, bet tarp piliečių ir šių diskusijų stovi valstybės narės – iš kurių daugelis turi stipriai pagerinti savo veiklą – Komisija, kuri taip pat turi kai ką patobulinti, Parlamentas ir Audito Rūmai. Tačiau manau, kad Audito Rūmų rekomendacijos padės pakeisti padėtį, ypač jei bus supaprastintas kompensuoti tinkamų išlaidų skaičiavimo pagrindas ir dažniau taikomas vienkartinių išmokų ar tvirto mokėjimo metodas. Pažanga daroma, bet pernelyg lėtai. Taigi stiklinė pusiau tuščia ar pusiau pilna? Atsižvelgiant į visapusišką Europos finansavimo poveikį ir į daromą pažangą ir jei, tikėkimės, Audito Rūmų rekomendacijos bus įgyvendintos, stiklinė, mano nuomone, yra pusiau pilna."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, arī es gribētu pateikties Revīzijas palātai. Pēc tās pārskata izlasīšanas un šī rīta debašu noklausīšanās es domāju par to, vai glāze ir pustukša vai līdz pusei pilna. Revīzijas palātas secinājumu pirmajā teikumā ir lasāms, ka Komisijas uzraudzības un kontroles sistēmās Revīzijas palāta 2007. gadā ir konstatējusi progresu, tātad mēs vismaz esam uz pareizā ceļa. Atsevišķās jomās ir uzlabojumi, tomēr dažos sektoros kļūdu intensitāte joprojām ir pārāk augsta; šie sektori šorīt jau tika minēti. Ārkārtīgi svarīgs ir fakts, ka, saskaņā ar sniegto informāciju, iespējami krāpšanas gadījumi skar 0,16 % no struktūrfondu maksājumiem, ko Komisija veikusi no 2000. gada līdz 2007. gadam, un tas ir milzīgi liels skaitlis. Tomēr, darbodamās valsts politikā, es redzu arī problēmas otru pusi. Kopienu grupas, brīvprātīgo apvienības un NVO mani regulāri informē par to, cik ļoti grūti ir pieteikties finansējuma saņemšanai un ik uz soļa izpildīt stingros atbilstības kritērijus. Mani nepārtraukti apber ar pārmetumiem par Briseles birokrātiju, un šo pilsoņu diskusiju centrā ir gan dalībvalstis, no kurām daudzām nopietni jāuzlabo sava darbība, gan Komisija, kuru vēl gaida darbs, gan arī Parlaments un Revīzijas palāta. Tomēr es ceru, ka Revīzijas palātas ieteikumi palīdzēs mainīt situāciju, it īpaši vienkāršojot attiecināmo izmaksu aprēķināšanas sistēmu un plašāk izmantojot vienreizējos maksājumus vai vienotās likmes maksājumus. Progress ir vērojams, taču tas ir pārāk lēns. Un tomēr — vai glāze ir pustukša vai līdz pusei pilna? Ņemot vērā Eiropas finansējuma vispārējo ietekmi, panāktos uzlabojumus un, cerams, šo ieteikumu īstenošanu, man gribas teikt, ka glāze ir līdz pusei pilna."@lv13
"Mr President, I too would like to thank the Court of Auditors. Having read their report and listened to the debate here this morning, I ask myself: is the glass half empty, or is the glass half full? The first sentence in the conclusions from the Court states that for 2007 the Court has identified further progress in the Commission’s supervisory and control systems, so at least we are going in the right direction. There are improvements in certain areas, but the error rate is still way too high in some sectors, and those have been outlined here this morning. An extremely important aspect is that, according to OLAF, suspected fraud in the Structural Funds affected 0.16% of payments made by the Commission between 2000 and 2007, and that is a hugely significant figure. However, as a politician on the ground, I see the other side of it. I am constantly being told by community groups, by voluntary groups, by NGOs, of the huge difficulty they have in applying for funding and adhering to strict compliance rules at every single step. I am constantly being bombarded about Brussels red tape and Brussels bureaucracy and, in the middle of citizens and this debate, we have Member States – many of whom need to seriously improve their act – the Commission, which still has some work to do, Parliament and the Court of Auditors. I believe, however, that the recommendations from the Court will make a difference, particularly in simplifying the basis of calculation of eligible costs and making greater use of lump-sum or flat-rate payments. We are making progress but it is too slow. So, is the glass half empty or half full? When I consider the full impact of European funding, the improvements that are being made, and hopefully the implementation of the recommendations, my opinion is that the glass is half full."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de Rekenkamer bedanken. Na het lezen van haar verslag en het luisteren naar het debat van vanochtend, vraag ik me af of het glas halfleeg is of halfvol. De eerste zin in de conclusie van de Rekenkamer stelt dat de Rekenkamer in 2007 verdere vooruitgang heeft opgemerkt met betrekking tot de toezicht- en controlesystemen van de Commissie. We gaan dus in elk geval de juiste kant op. Er zijn verbeteringen op verschillende terreinen, maar het foutenpercentage is in sommige sectoren nog steeds veel te hoog, zoals we vanochtend hebben kunnen zien. Een extreem belangrijk aspect is dat er, volgens OLAF, bij 0,16% van de betalingen die zijn verricht door de Commissie tussen 2000 en 2007 sprake is geweest van vermeende fraude en dat is een aanzienlijk cijfer. Als politicus tussen de mensen zie ik echter ook de andere kant van dit verhaal. Gemeenschapsgroeperingen, vrijwilligersorganisaties en ngo’s vertellen mij continu over de enorme problemen die zij hebben met het aanvragen van gelden en met het naleven van de strikte conformiteitsregels bij iedere stap. Ik word constant gebombardeerd met klachten over Brusselse bureaucratie, en tussen de burgers en dit debat in bevinden zich de lidstaten – waarvan vele flinke verbeteringen moeten aanbrengen – de Commissie, die ook nog wat werk te verrichten heeft, het Parlement en de Rekenkamer. Ik denk echter dat de aanbevelingen van de Rekenkamer een verschil zullen maken, met name door de grondslag voor de berekening van de subsidiabele kosten te vereenvoudigen en meer te werken met betalingen van vaste of forfaitaire bedragen. We boeken wel vooruitgang, maar te langzaam. Dus, is het glas halfleeg of halfvol? Als ik kijk naar de volle impact van Europese financiering, de verbeteringen die worden aangebracht en hopelijk de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen, dan is het glas naar mijn mening halfvol."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja również chciałabym podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu. Po zapoznaniu się z przygotowanym przezeń sprawozdaniem i wysłuchaniu debaty, jaka odbyła się tutaj dziś rano, zadaję sobie pytanie: czy szklanka jest do połowy pusta, czy też do połowy pełna? Pierwsze zdanie we wnioskach Trybunału mówi, że w 2007 roku Trybunał odnotował dalszy postęp w zakresie zarządzanych przez Komisję systemów nadzoru i kontroli, tak więc przynajmniej podążamy we właściwym kierunku. W niektórych obszarach nastąpiła poprawa, ale odsetek błędów nadal jest zdecydowanie zbyt wysoki w niektórych sektorach, o których wspominano tutaj dzisiaj rano. Niezwykle ważnym aspektem jest fakt, że zgodnie z danymi OLAF, podejrzenie nadużyć finansowych w odniesieniu do funduszy strukturalnych dotyczyło 0,16% płatności dokonywanych przez Komisję w latach od 2000 do 2007, oraz że jest to bardzo znacząca liczba. Jednakże jako polityk bezpośrednio zaangażowany w sprawę dostrzegam drugą stronę tej sytuacji. Wciąż słyszę od grup działających w lokalnych społecznościach, od grup społecznych, czy organizacji pozarządowych o ogromnych trudnościach, jakie napotykają w związku ze składaniem wniosków o dofinansowanie i koniecznością stosowania się do ścisłych zasad na każdym kroku. Jestem wciąż bombardowana zarzutami dotyczącymi brukselskich wymogów formalnych i brukselskiej biurokracji, a gdzieś pomiędzy obywatelami a tą debatą mamy państwa członkowskie – wśród których wiele musi poważnie poprawić swoje działania – Komisję, która nadal ma sporo pracy do wykonania, Parlament oraz Trybunał Obrachunkowy. Jestem jednak przekonana, że zalecenia Trybunału przyniosą pozytywną zmianę, w szczególności jeśli chodzi o uproszczenie podstawy obliczania kosztów kwalifikowalnych i zastosowanie na szerszą skalę płatności ryczałtowych. Robimy postępy, ale są one zbyt powolne. A zatem czy szklanka jest do połowy pusta, czy pełna? Biorąc pod uwagę pełne oddziaływanie europejskiego dofinansowania, dokonującą się poprawę i, mam nadzieję, wdrożenie zaleceń, uważam, że szklanka jest do połowy pełna."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria igualmente de dirigir os meus agradecimentos ao Tribunal de Contas. Depois de ler o seu relatório e de ouvir o debate desta manhã, pergunto-me se o copo estará meio vazio ou meio cheio? A primeira frase das conclusões do Tribunal afirma que, relativamente a 2007, o Tribunal observou progressos nos sistemas de supervisão e de controlo da Comissão. Pelo menos, estamos a caminhar na direcção certa. Registam-se melhorias em determinados domínios, mas a taxa de erro continua a ser excessivamente elevada noutros, que foram aqui apontados esta manhã. Um aspecto extremamente importante é o de, segundo o OLAF, as suspeitas de fraude nos Fundos Estruturais terem afectado 0,16% dos pagamentos efectuados pela Comissão entre 2000 e 2007, valor esse deveras significativo. Porém, enquanto política conhecedora da realidade no terreno, vejo também o outro lado da questão. Grupos comunitários, grupos de voluntários e ONG queixam-se-me constantemente das enormes dificuldades que sentem para se candidatar aos fundos e cumprir, passo a passo, as apertadas regras aplicáveis. Sou constantemente confrontada com os chumbos e a burocracia de Bruxelas, e, entre os cidadãos e este debate, estão os Estados-Membros - muitos dos quais precisam de melhorar seriamente a sua acção -, a Comissão, que tem ainda algum trabalho pela frente, o Parlamento e o Tribunal de Contas. Creio, todavia, que as recomendações do Tribunal farão a diferença, nomeadamente na simplificação da base de cálculo das despesas elegíveis e na maior utilização do pagamento de montantes fixos e forfetários. Estamos a obter progressos, mas o processo revela-se demasiado moroso. Posto isto, estará o copo meio vazio ou meio cheio? Olhando para o impacto global dos fundos europeus, para as melhorias entretanto realizadas e, espero, para a aplicação das recomendações, a minha opinião é que o copo está meio cheio."@pt17
"Mr President, I too would like to thank the Court of Auditors. Having read their report and listened to the debate here this morning, I ask myself: is the glass half empty, or is the glass half full? The first sentence in the conclusions from the Court states that for 2007 the Court has identified further progress in the Commission’s supervisory and control systems, so at least we are going in the right direction. There are improvements in certain areas, but the error rate is still way too high in some sectors, and those have been outlined here this morning. An extremely important aspect is that, according to OLAF, suspected fraud in the Structural Funds affected 0.16% of payments made by the Commission between 2000 and 2007, and that is a hugely significant figure. However, as a politician on the ground, I see the other side of it. I am constantly being told by community groups, by voluntary groups, by NGOs, of the huge difficulty they have in applying for funding and adhering to strict compliance rules at every single step. I am constantly being bombarded about Brussels red tape and Brussels bureaucracy and, in the middle of citizens and this debate, we have Member States – many of whom need to seriously improve their act – the Commission, which still has some work to do, Parliament and the Court of Auditors. I believe, however, that the recommendations from the Court will make a difference, particularly in simplifying the basis of calculation of eligible costs and making greater use of lump-sum or flat-rate payments. We are making progress but it is too slow. So, is the glass half empty or half full? When I consider the full impact of European funding, the improvements that are being made, and hopefully the implementation of the recommendations, my opinion is that the glass is half full."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som Dvoru audítorov poďakovať. Keď som si prečítala jeho správu a vypočula parlamentnú rozpravu dnes ráno, pýtala som sa sama seba: je pohár napoly prázdny alebo napoly plný? V prvej vete záverov Dvora audítorov sa konštatuje, že za rok 2007 Dvor zaznamenal ďalší pokrok v systémoch dohľadu a kontroly Komisie, takže prinajmenšom sa uberáme správnym smerom. V niektorých oblastiach nastalo zlepšenie, ale v niektorých sektoroch je chybovosť stále príliš vysoká a o týchto sektoroch sa tu hovorilo dnes dopoludnia. Veľmi dôležitým aspektom je to, že podľa OLAF sa podozrenie na podvody v štrukturálnych fondoch dotýka 0,16 % platieb vykonaných Komisiou v rokoch 2000 až 2007, a to je veľmi významné číslo. Ako politik pohybujúci sa medzi ľuďmi však vidím aj druhú stránku veci. Miestne spoločenstvá, dobrovoľné skupiny a mimovládne organizácie mi neustále vravia, aké obrovské problémy majú so žiadosťami o finančnú podporu a s plnením prísnych predpisov pri každom kroku. Neustále ma bombardujú sťažnosťami na bruselské formality a bruselskú byrokraciu a medzi občanmi a touto rozpravou máme ešte členské štáty – z ktorých mnohé veľmi potrebujú zlepšiť svoje konanie – Komisiu, ktorá má stále nejakú prácu, Parlament a Dvor audítorov. Napriek tomu verím, že odporúčania Dvora audítorov prinesú zmenu, najmä pokiaľ inde o zjednodušenie základu pre výpočet oprávnených nákladov a častejšie používanie paušálnych úhrad alebo paušálnych sadzieb. Robíme pokrok, je ale príliš pomalý. Takže je pohár napoly prázdny alebo napoly plný? Keď vezmem do úvahy celý dosah európskej finančnej podpory, to, čo sa podarilo zlepšiť, a dúfam, že aj uplatnenie odporúčaní, môj názor je, že pohár je napoly plný."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi se zahvalila Računskemu sodišču. Po tem, ko sem prebrala njihovo poročilo in poslušala današnjo razpravo, se sprašujem: je kozarec napol prazen ali napol poln? Prvi stavek v zaključku Sodišča pravi, da je Sodišče za leto 2007 ugotovilo napredek na področju nadzornih in kontrolnih sistemov Komisije, kar pomeni, da smo vsaj na pravi poti. Na določenih področjih so ugotovljene izboljšave, vendar pa je v nekaterih sektorjih stopnja napak še vedno mnogo previsoka, kot je bilo danes tukaj izpostavljeno. Izjemno pomemben vidik je, kot poroča OLAF, da se sum goljufije v okviru strukturnih skladov nanaša na 0,16 % plačil Komisije med leti 2000 in 2007, kar je izjemno visok odstotek. Vendar pa kot političarka na mestu, vidim tudi drugo plat medalje. Skupine skupnosti, prostovoljne skupine in nevladne organizacije me pogosto opominjajo na velike težave, s katerimi se srečujejo, ko prosijo za financiranje in pri tem na vsakem koraku strogo upoštevajo pravila. Ves čas me napadajo zaradi bruseljske birokracije in med državljani in to razpravo stojijo države članice – mnoge med katerimi morajo resno izboljšati svoja dejanja – Komisija, ki jo čaka tudi še kar nekaj dela, Parlament in Računsko sodišče. Kljub vsemu pa verjamem, da bodo priporočila Sodišča pripomogla k spremembi, predvsem pri poenostavljanju osnove za izračun upravičenih stroškov in boljše uporabe pavšalnih plačil. Napredujemo, a prepočasi. Je torej kozarec napol prazen ali napol poln? Če pomislim na celoten vpliv evropskega financiranja, opravljene izboljšave in, upam, izvajanje priporočil, potem je po mojem mnenju kozarec napol poln."@sl20
"Herr talman! Även jag vill tacka revisionsrätten. Efter att ha läst rapporten och lyssnat på förmiddagens debatt frågar jag mig: är glaset halvtomt eller är det halvfullt? I den första meningen i revisionsrättens slutsatser sägs det att revisionsrätten har sett vidare framsteg för kommissionens övervaknings- och kontrollsystem under 2007, så vi går åtminstone på rätt håll. Vissa områden har förbättrats men felfrekvensen är fortfarande alldeles för hög i en del sektorer, och de har man beskrivit här under förmiddagen. En mycket viktig aspekt är att, enligt OLAF, misstänkta bedrägerier avseende strukturfonderna berörde 0,16 procent av kommissionens utbetalningar mellan 2000 och 2007, och det är en mycket signifikant siffra. Men eftersom jag är politiker på gräsrotsnivå ser jag den andra sidan av saken. Jag får hela tiden höra av lokala grupper, frivilliga sammanslutningar och icke-statliga organisationer hur svårt det är att ansöka om fondmedel och att följa de stränga regler som gäller för vartenda steg. Jag får hela tiden höra om Bryssels administrativa börda, om Bryssels byråkrati, och mitt bland medborgare och i den här debatten har vi medlemsstaterna, av vilka många i hög grad måste förbättra sin lagstiftning, kommissionen, som fortfarande har den del arbete kvar, parlamentet och revisionsrätten. Jag anser dock att revisionsrättens rekommendationer kommer att göra nytta, särskilt för att förenkla grunden för beräkning av stödberättigande kostnader och i högre utsträckning använda betalningar med schablonbelopp eller bestämda summor. Vi gör framsteg men det går för långsamt. Så är glaset halvtomt eller är det halvfullt? När jag tänker på EU-medlens stora betydelse, de förbättringar som görs, och förhoppningsvis genomförandet av de nya rekommendationerna, tycker jag att glaset är halvfullt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,5,20,15,1,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph