Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-20-Speech-4-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081120.3.4-025"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to thank the Court of Auditors for its report and the Commissioner and his team for the work they are doing. This is such an important subject, because there are so many failing and failed states in different parts of the world – I will not list them as they are obvious – and that is where criminality flourishes and spreads to the rest of us. So we have to tackle these problems and I am satisfied that we are moving gradually in the right direction. I deeply regret that there is nobody present from the Council, because it is the Member States who are failing to do their job in this area. There is not a single person present, and we should try to correct that for next year. I want to say one word to the absent Mr Bloom from my country, who made a silly speech about ‘knobbly carrots’ or something and then walked out and did not have the courtesy to listen to the rest of the debate. If he were here, he would hear me remind him that one major British Government department dealing with pensions has failed to have its accounts approved for the last 14 years. So, we in Britain have nothing to be proud of either. One of the things that baffle me about the UK is that the British Government refuses to cooperate with OLAF, which seems to be completely nonsensical and needs correcting. I would love to have an answer from the British Government to that. My final point is addressed directly to you, Mr President: when we make recommendations about the committees for the new Parliament next year, I think we should consider seriously how to strengthen the Committee on Budgetary Control – give it extra powers and responsibilities, so that we continue to work very hard on this problem."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, chtěl bych poděkovat Účetnímu dvoru za jeho zprávu a panu komisaři a jeho týmu za práci, kterou vykonávají. Jedná se o velmi důležitou otázku, protože v různých částech světa je tolik zemí, které selhávají nebo selhaly – nebudu je jmenovat, protože všichni víme, o koho jde – a právě v těchto zemích bují zločinnost a šíří se i k nám. Proto se musíme těmito problémy zabývat, a já jsem rád, že se postupně vydáváme správným směrem. Je mi velmi líto, že zde dnes není nikdo z Rady, protože to jsou členské státy, kdo neplní své úkoly v této oblasti. Není zde ani jeden zástupce, a tento nedostatek bychom měli do příštího roku napravit. Dovolte mi ještě pár slov na adresu pana Blooma, mého krajana, který není přítomen. Pronesl zde prostoduchý příspěvek o „boulovitých mrkvích“ nebo něčem podobném, a pak neprojevil dost slušnosti a opustil jednání, aniž by si vyslechl zbývající řečníky. Kdyby tu byl, vyslechl by si i mou připomínku, že jednomu z významných ministerstev britské vlády, zabývajících se problematikou důchodů, nebyla po dobu uplynulých 14 let schválena účetní závěrka. Takže ani my ve Velké Británii nemáme být na co hrdí. Jedna z věcí, která mě na Velké Británii udivuje, je, že odmítá spolupracovat s agenturou OLAF, což mi připadá naprosto nesmyslné a je potřeba to napravit. Velice rád bych se na tuto otázku dočkal od britské vlády odpovědi. Můj závěrečný bod je určen přímo vám, pane předsedo: při vytváření doporučení o výborech nového Parlamentu pro příští rok bychom měli důkladně zvážit možnosti posílení Výboru pro rozpočtovou kontrolu – vybavit jej mimořádnými pravomocemi a povinnostmi tak, abychom mohli pokračovat v usilovné práci na vyřešení tohoto problému."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke Revisionsretten for dens beretning og kommissæren og hans hold for det arbejde, de udfører. Dette emne er så vigtigt, fordi der i forskellige dele af verden er så mange stater, der svigter og har svigtet – jeg vil ikke opremse dem, for de er åbenlyse for enhver – og det er her, kriminaliteten blomster og spredes til resten af os. Så vi er nødt til at håndtere disse problemer, og jeg er glad for, at vi bevæger os gradvist i den rigtige retning. Jeg beklager dybt, at der ikke er nogen til stede fra Rådet, for det er medlemsstaterne, der svigter deres opgave på dette område. Der er ikke én eneste person til stede, og det må vi prøve at rette op på til næste år. Jeg ønsker at sige et par ord til den fraværende hr. Bloom fra mit land, som holdt en fjollet tale om "ujævne gulerødder" eller lignende og derefter gik ud og ikke var høflig nok til at lytte til resten af forhandlingen. Hvis han var her, ville han høre mig minde ham om, at et stort, britisk regeringskontor, som har med pensioner at gøre, ikke har fået sine regnskaber godkendt i de sidste 14 år. Så i Storbritannien har vi heller ikke noget at prale af. Noget af det, der forbløffer mig ved Det Forenede Kongerige, er, at den britiske regering nægter at samarbejde med OLAF, hvilket synes at være helt meningsløst, og hvilket der skal rettes op på. Jeg ville sætte stor pris på at få et svar fra den britiske regering på dét. Til slut henvender jeg mig direkte til Dem, hr. formand. Når vi kommer med vores anbefalinger om udvalgene til det nye Parlament næste år, synes jeg, vi bør overveje meget alvorligt, hvordan vi skal styrke Budgetkontroludvalget – give det ekstra beføjelser og ansvarsområder, så vi kan fortsætte med at arbejde meget hårdt på dette problem."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte dem Rechnungshof für seinen Bericht und dem Herrn Kommissar und seinen Kollegen für ihre Arbeit danken. Unser heutiges Thema ist nicht zuletzt angesichts der erschreckenden Anzahl scheiternder und gescheiterter Staaten in verschiedenen Teilen der Welt – ich brauche sie Ihnen nicht aufzuzählen – von großer Brisanz. Diese Staaten sind als Nährboden für Kriminalität eine Gefahr für uns alle – ein Problem, das dringend unserer Aufmerksamkeit bedarf. Ich freue mich daher, dass wir uns allmählich in die richtige Richtung bewegen. Zutiefst bedauerlich ist dagegen die Abwesenheit des Rates, denn es sind ja gerade die Mitgliedstaaten, die diesen Bereich vernachlässigen. Kein einziger Vertreter ist in unserer Mitte. Wir sollten uns bemühen, dies nächstes Jahr zu ändern. Gestatten Sie mir eine kurze Bemerkung an meinen abwesenden Landsmann, Herrn Bloom, der eine etwas alberne Rede über schiefe Rüben hielt und uns dann verließ, ohne die Höflichkeit aufzubringen, seine Kollegen anzuhören. Er sei daran erinnert, dass die Abschlüsse eines wichtigen britischen Ministeriums, das für Renten verantwortlich ist, im vierzehnten Jahr in Folge ungenehmigt sind. Wir Briten sollten uns also hüten, den Mund zu weit aufzureißen. Etwas, das mich an der britischen Regierungspolitik vor ein Rätsel stellt, ist die Weigerung, mit OLAF zusammenzuarbeiten – eine meines Erachtens völlig unsinnige Haltung, die dringend überdacht werden sollte. Über eine Erklärung seitens der britischen Regierung würde ich mich freuen. Meine letzte Bemerkung richtet sich direkt an Sie, Herr Präsident. Ich meine, dass wir bei der Aussprache von Empfehlungen für die Ausschüsse der kommenden Wahlperiode ernsthaft über eine Stärkung des Haushaltskontrollausschusses – über zusätzliche Befugnisse und Kompetenzen – nachdenken sollten, um den anstehenden Problemen die gebührende Aufmerksamkeit widmen zu können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω το Ελεγκτικό Συνέδριο για την έκθεσή του και τον κύριο Επίτροπο και την ομάδα του για το έργο που επιτελούν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι υπάρχουν τόσα πολλά κράτη που αποτυχαίνουν και που έχουν αποτύχει σε διαφορετικά μέρη του κόσμου – δεν θα τα αναφέρω ένα προς ένα, καθώς είναι προφανή – και εκεί αναπτύσσεται η εγκληματικότητα και εξαπλώνεται σε όλους εμάς. Κατά συνέπεια, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και είμαι ικανοποιημένος που κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Λυπάμαι πολύ που δεν παρίσταται κάποιος εκπρόσωπος του Συμβουλίου, διότι τα κράτη μέλη δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε αυτόν τον τομέα. Δεν παρίσταται ούτε ένα άτομο και πρέπει να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε αυτό για το επόμενο έτος. Θέλω να αναφέρω κάτι στον κ. Bloom από τη χώρα μου που απουσιάζει, ο οποίος στην ανόητη ομιλία του αναφέρθηκε σε «καρότα με ρόζους» ή κάτι ανάλογο και στη συνέχεια αποχώρησε και δεν είχε την ευγένεια να ακούσει την υπόλοιπη συζήτηση. Εάν ήταν εδώ, θα με άκουγε να του υπενθυμίζω ότι ένα σημαντικό Υπουργείο της Βρετανικής Κυβέρνησης που ασχολήθηκε με τις συντάξεις δεν κατόρθωσε να εγκριθούν οι λογαριασμοί του τα τελευταία 14 έτη. Κατά συνέπεια, κι εμείς στη Βρετανία δεν έχουμε λόγο για να είμαστε υπερήφανοι. Ένα από τα πράγματα που με μπερδεύουν σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι η Βρετανική κυβέρνηση αρνείται να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, γεγονός το οποίο φαίνεται ότι είναι τελείως ανόητο και πρέπει να διορθωθεί. Θα ήθελα πολύ να έχω μια απάντηση από τη Βρετανική Κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Η τελευταία μου παρατήρηση απευθύνεται απευθείας σε σας, κύριε Πρόεδρε: όταν κάνουμε συστάσεις σχετικά με τις επιτροπές για το νέο Κοινοβούλιο το επόμενο έτος, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πώς να ενισχύσουμε την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού – να της δώσουμε επιπρόσθετες εξουσίες και αρμοδιότητες, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πολύ έντονα σχετικά με αυτό το πρόβλημα."@el10
"Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Tribunal de Cuentas por su informe y al señor Comisario y a su equipo por la labor que están realizando. Es un tema de gran magnitud, ya que son muchos los Estados en proceso de desintegración y los Estados desetructurados por todo el mundo —no voy a dar nombres, porque son de sobra conocidos—, y es en ellos donde campa la delincuencia y se extiende a todos los demás. Tenemos que poner fin a estos problemas, y me complace ver como poco a poco estamos avanzando en la buena dirección. Lamento que no esté presente ningún representante del Consejo, porque son los Estados miembros los que están fracasando en su labor en este ámbito. No hay ni un solo representante en los escaños, cosa que debemos corregir de aquí al próximo año. Quiero dirigir unas palabras a mi compatriota el señor Bloom, que ya se ha ido, que ha pronunciado un discurso absurdo sobre zanahorias o algo así, y luego ha salido de la Cámara sin tener la cortesía de escuchar el resto del debate. Si estuviera presente, escucharía cómo le recuerdo que uno de los principales departamentos del Gobierno británico encargado de las pensiones tampoco ha recibido la aprobación de sus cuentas en los últimos catorce años. Por tanto, tampoco los británicos podemos echar las campanas al vuelo. Y algo que me deja estupefacto en relación con el Reino Unido es que el Gobierno británico se niegue a cooperar con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, cosa que me parece totalmente ilógica y debe corregirse. Me gustaría recibir una respuesta del Gobierno británico sobre esta cuestión. Mi último punto se dirige directamente a usted, Señor Presidente: cuando hagamos recomendaciones sobre las comisiones para el nuevo Parlamento del próximo año, creo que deberíamos plantearnos seriamente cómo reforzar la Comisión de Control Presupuestario, es decir, concederle más poderes y más responsabilidades para que sigamos trabajando con ahínco en este problema."@es21
"Härra president, sooviksin tänada kontrollikoda aruande eest ning volinikku ja tema meeskonda töö eest, mida nad teevad. Kõnealune teema on äärmiselt tähtis, sest maailma erinevates paikades on palju ebaõnnestunud või sellel teel olevaid riike – ma ei loetle neid, sest need on silmnähtavad –, kus kriminogeensus õilmitseb ja levib ka meie suunas. Seega peame nende probleemidega tegelema ja mul on heameel öelda, et liigume järk-järgult õiges suunas. Märgin sügava kahetsusega nõukogu esindajate puudumist, sest just liikmesriigid ei tule toime oma tööga kõnealuses valdkonnas. Kohal ei viibi ühtegi inimest ja me peame proovima seda järgmisel aastal parandada. Ma tahan öelda ühe sõna puuduvale härra Bloomile oma kodumaalt, kes pidas rumala kõne „muhklikest porganditest” või umbes nii, ja kõndis siis välja, olemata viisakus, et järgnev arutelu ära kuulata. Kui ta siin viibiks, kuuleks ta mind meenutamas seda, et ühe pensionidega tegeleva tähtsa Briti valitsusasutuse raamatupidamisaruandeid ei ole viimase 14 aasta jooksul kinnitatud. Seega ei ole meil Suurbritannias ka millegagi uhkustada. Mind hämmastab Ühendkuningriigi puhul asjaolu, et Briti valitsus keeldub koostööd tegemast OLAFiga, mis tundub olevat täiesti mõttetu ja vajab parandamist. Mulle meeldiks väga kuulda Briti valitsuse vastust. Minu lõppsõna on otseselt teile adresseeritud, härra president: kui teeme järgmises aasta uuele parlamendile soovitusi parlamendikomisjonide osas, siis arvan, et peame tõsiselt kaaluma eelarvekontrollikomisjoni tugevdamist – andma täiendavaid volitusi ja suurendama vastutust, et saaksime jätkata väga rasket tööd nimetatud probleemiga."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen kertomuksesta ja komission jäsentä ja hänen ryhmäänsä työstä, jota he parhaillaan tekevät. Tämä on varsin tärkeä aihe, koska eri puolilla maailmaa on niin paljon toimimattomista rakenteista kärsiviä ja toimintakyvyttömiä valtioita, joita en aio tässä luetella, koska ne ovat tiedossa. Rikollisuus rehottaa niissä ja leviää niistä muualle maailmaan. Meidän on siis tartuttava näihin ongelmiin, ja olen vakuuttunut siitä, että alamme vähitellen ottaa oikean suunnan. On todella valitettavaa, ettei kukaan neuvostosta ole paikalla, koska juuri jäsenvaltiot eivät hoida tehtäviään tällä alalla. Paikalla ei ole ainoatakaan neuvoston edustajaa, ja meidän olisi pyrittävä korjaaman asia ensi vuonna. Haluan sanoa muutaman sanan poissaolevalle oman maani edustajalle Godfrey Bloomille, joka piti typerän puheen jostain muhkuraisista porkkanoista. Sen jälkeen hän poistui suvaitsematta jäädä kuuntelemaan keskustelua loppuun. Jos hän olisi täällä, hän kuulisi, kun muistuttaisin häntä siitä, että eläkkeistä vastaava Yhdistyneen kuningaskunnan viranomainen ei ole hyväksyttänyt tilejään viimeiseen 14 vuoteen. Meillä briteilläkään ei siis ole varaa ylpeilyyn. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta on hämmentävää, että sen hallitus kieltäytyy tekemästä yhteistyötä OLAFin kanssa. Tässä tilanteessa ei ole mitään järkeä, ja se on korjattava. Minusta olisi hyvä saada Yhdistyneen kuningaskunnan vastaus tähän. Osoitan viimeisen huomatukseni teille, arvoisa puhemies: kun annamme ensi vuonna uuden parlamentin valiokuntia koskevia suosituksia, meidän pitäisi mielestäni pohtia perusteellisesti mahdollisuuksia vahvistaa talousarvion valvontavaliokuntaa ja antaa sille lisää toimivaltaa ja vastuualueita, jotta ponnistelut näiden ongelmien ratkomiseksi voivat jatkua."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier la Cour des comptes pour son rapport, ainsi que le commissaire et son équipe pour le travail effectué. C’est un thème très important vu l’existence de tant d’États défaillants et en déliquescence dans différents endroits du monde - je ne les citerai pas, car tout le monde les connaît - et c’est là que la criminalité prospère et c’est de là qu’elle s’étend au reste du monde. Nous devons donc nous attaquer à ces problèmes et je constate avec satisfaction que nous nous dirigeons progressivement dans la bonne voie. Je regrette profondément l’absence de tout représentant du Conseil, car ce sont les États membres qui ne font pas leur boulot dans ce domaine. Aucun représentant du Conseil n’est présent et il faudrait essayer de rectifier cette situation l’année prochaine. Je voudrais dire un mot à M. Bloom, qui est un représentant de mon pays. Il a déjà quitté l’hémicycle après avoir fait un discours ridicule à propos de «carottes filandreuses» ou quelque chose du genre; il est ensuite parti sans avoir la courtoisie d’écouter la suite du débat. S’il était présent, je lui rappellerais que cela fait 14 ans qu’un important ministère du gouvernement britannique qui s’occupe des retraites ne parvient pas à obtenir l’approbation de ses comptes. La Grande-Bretagne n’a donc pas non plus de raisons d’être fière. Une des choses qui me déconcerte à propos du Royaume-Uni, c’est le refus du gouvernement britannique de coopérer avec l’OLAF, ce qui semble totalement absurde, et cela doit changer. Je souhaiterais que le gouvernement britannique réponde à mes remarques. Ma dernière remarque s’adresse directement à vous, Monsieur le Président: lorsque nous formulerons des recommandations à propos des commissions pour le nouveau Parlement de l’année prochaine, j’estime que nous devrions sérieusement examiner la manière de renforcer la commission du contrôle budgétaire, lui donner des pouvoirs et des responsabilités accrus afin de pouvoir continuer à œuvrer avec ardeur."@fr8
"Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a Számvevőszéknek a jelentéséért, valamint a biztosnak és munkatársainak a munkájukért. Ez nagyon fontos terület, mert olyan sok hanyatló és megbukott állam van a világ különböző részein – nem sorolom fel őket, úgyis nyilvánvaló –, amelyekben virágkorát éli a bűnözés, ami hozzánk is begyűrűzik. Tehát foglalkoznunk kell ezekkel a problémákkal, és örülök, hogy lassanként végre kezdünk a helyes irányba elindulni. Sajnálatos, hogy senki nincs jelen a Tanácsból, mert a tagállamok azok, amelyek nem végzik el a dolgukat ezen a területen. Egyetlen személy sincs itt a Tanácsból – arra kell törekednünk, hogy ez jövőre ne legyen így. Szeretnék néhány szót szólni távol lévő honfitársamhoz, Bloom úrhoz, aki mondott egy ostoba felszólalást a „répák göcsörtösségéről” vagy valami ilyesmiről, aztán kiment, mert még annyi udvariasság sincs benne, hogy végighallgassa a vitát. Ha Bloom úr itt lenne, szívesen emlékeztetném arra, hogy a nyugdíjakért felelős brit minisztériumnak sem sikerült az elmúlt 14 évben jóváhagyatni az elszámolásait. Tehát Nagy-Britanniában sincs mire büszkének lennünk. Nagy-Britanniával kapcsolatban az is csalódást okoz nekem, hogy a brit kormány nem hajlandó együttműködni az OLAF-fal, ami teljes értelmetlenségnek tűnik és javításra szorul. Szeretnék magyarázatot kapni erre a brit kormánytól. Az utolsó megjegyzésemet pedig közvetlenül az elnök úrnak címezném: amikor jövőre az új Parlament számára javaslatokat teszünk a bizottságokról, akkor szerintem komolyan fontolóra kell vennünk, hogy hogyan lehetne megerősíteni a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságot – úgy, hogy erősebb legyen, és több felelősséggel bírjon, és hogy ezen a problémán továbbra is nagyon keményen dolgozzunk."@hu11
"Signor Presidente, vorrei ringraziare la Corte dei conti per la relazione e il commissario e la sua squadra per il lavoro che stanno svolgendo. Il tema è importante, soprattutto perché nel mondo ci sono molti Stati falliti o sul punto di fallire –non li elencherò, li conosciamo – ed è lì che prospera la criminalità che poi raggiunge i nostri paesi. Dobbiamo quindi affrontare questi problemi e sono lieto che ci stiamo muovendo a poco a poco nella giusta direzione. Mi rammarica constatare l’assenza del Consiglio, perché sono gli Stati membri che non svolgono il loro lavoro in questo settore. Non c’è nessuno in rappresentanza del Consiglio, una situazione alla quale dovremo cercare di rimediare il prossimo anno. Desidero rivolgermi all’onorevole Bloom, mio connazionale, ora assente, che ha pronunciato un assurdo intervento sulle “carote bitorzolute” o qualcosa del genere, e poi ha lasciato l’Aula senza avere la gentilezza di ascoltare il resto della discussione. Se fosse qui, gli ricorderei che un importante ministero britannico che si occupa di pensioni non ottiene l’approvazione dei conti da 14 anni. Non c’è di che essere orgogliosi nemmeno nel Regno Unito. Una delle cose che mi lascia perplesso del Regno Unito è che il governo britannico si rifiuta di collaborare con l’OLAF, una situazione assurda che va rettificata. Mi piacerebbe che il governo britannico replicasse. La mia ultima osservazione è rivolta a lei, signor Presidente: quando formuleremo le raccomandazioni sulle commissioni del nuovo Parlamento, dovremmo prendere in seria considerazione l’ipotesi di rafforzare la commissione per il controllo dei bilanci, dandole più poteri e responsabilità, in modo da continuare a lavorare a fondo su questo fronte."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau padėkoti Audito Rūmams už pranešimą, taip pat Komisijai ir jos komandai už atliekamą darbą. Tai itin svarbus klausimas, nes visame pasaulyje yra labai daug bankrutavusių ir bankrutuojančių valstybių – nevardysiu jų, nes jos visiems gerai žinomos – ir būtent jose klesti nusikalstamumas, plintantis ir į kitas mūsų šalis. Taigi turime spręsti šias problemas. Džiaugiuosi, kad pamažu judame teisinga kryptimi. Labai apgailestauju, kad čia nėra Tarybos atstovų, nes būtent valstybės narės neatlieka savo darbo šioje srityje. Šiandien čia nėra nė vieno asmens, taigi turėtume pasistengti, kad kitais metais būtų kitaip. Norėčiau pasakyti vieną žodį čia nesančiam išėjusiam ponui G. Bloomui, mano šalies atstovui, kuris kvailai pakalbėjo apie gumbuotas morkas ar kažką panašaus ir nepagarbiai išėjo neišklausęs kitų diskusijų dalyvių kalbų. Jei jis būtų čia, būtų išgirdęs mano priminimą, skirtą jam, kad vieno svarbaus Britanijos Vyriausybės departamento, atsakingo už pensijų sritį, sąskaitos nėra patvirtinamos jau keturiolika metų. Taigi Britanijoje mes taip pat neturime kuo didžiuotis. Vienas iš dalykų, kuris mane glumina JK, yra Britanijos Vyriausybės atsisakymas bendradarbiauti su OLAF. Tokia padėtis visiškai absurdiška ir ji turi būti ištaisyta. Norėčiau išgirsti Britanijos Vyriausybės atsakymą į tai. Mano paskutiniai žodžiai skirti jums, pone pirmininke: manau, kad kitais metais teikdami rekomendacijas dėl naujojo Parlamento komitetų, turėtume rimtai apsvarstyti, kaip sustiprinti Biudžeto kontrolės komitetą suteikiant jam papildomų įgaliojimų ir įpareigojimų, kad galėtume tęsti svarbų darbą sprendžiant šią problemą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pateikties gan Revīzijas palātai par šo pārskatu, gan komisāram un viņa komandai par ieguldīto darbu. Šī ir ārkārtīgi svarīga joma, jo pasaulē ir tik daudz atpalikušu un atpaliekošu valstu — es tās neuzskaitīšu, jo tās visiem ir zināmas —, kurās plaukst noziedzība, kas izplatās arī pārējās valstīs. Tāpēc mums ir jārisina šīs problēmas, un esmu gandarīts, ka mēs pamazām dodamies pareizajā virzienā. Man ir ļoti žēl, ka šeit nav neviena Padomes pārstāvja, jo tās ir tieši dalībvalstis, kas šajā jomā nav paveikušas savu darbu. Nav neviena paša pārstāvja, un nākamgad šo situāciju mums ir jācenšas labot. Gribu teikt pāris vārdu savam klāt neesošajam tautietim kungam, kurš teica muļķīgu uzrunu par pumpainiem burkāniem vai ko tamlīdzīgu un pēc tam pameta zāli, nebūdams pat tik pieklājīgs, lai noklausītos debates līdz galam. Ja viņš būtu šeit, es viņam atgādinātu, ka viens no svarīgākajiem Lielbritānijas valdības departamentiem, kas nodarbojas ar pensijām, pēdējos 14 gadus nav varējis iegūt apstiprinājumu par saviem pārskatiem. Tātad arī mums Lielbritānijā nav ar ko lepoties. Viena no lietām, kas mani mulsina Apvienotajā Karalistē, ir Lielbritānijas valdības atteikšanās sadarboties ar ; manā skatījumā tā ir pilnīga nejēdzība, un šī situācija ir jālabo. Ļoti priecāšos saņemt Lielbritānijas valdības atbildi šajā jautājumā. Noslēgumā es vēršos tieši pie jums, priekšsēdētāja kungs. Nākamgad, izstrādājot ieteikumus jaunajam Parlamentam attiecībā uz komitejām, mums, manuprāt, nopietni jāapsver iespējas stiprināt Budžeta kontroles komiteju, piešķirot tai papildu pilnvaras un atbildību, lai varētu turpināt nopietnu darbu šīs problēmas risināšanā."@lv13
"Mr President, I should like to thank the Court of Auditors for its report and the Commissioner and his team for the work they are doing. This is such an important subject, because there are so many failing and failed states in different parts of the world – I will not list them as they are obvious – and that is where criminality flourishes and spreads to the rest of us. So we have to tackle these problems and I am satisfied that we are moving gradually in the right direction. I deeply regret that there is nobody present from the Council, because it is the Member States who are failing to do their job in this area. There is not a single person present, and we should try to correct that for next year. I want to say one word to the absent Mr Bloom from my country, who made a silly speech about ‘knobbly carrots’ or something and then walked out and did not have the courtesy to listen to the rest of the debate. If he were here, he would hear me remind him that one major British Government department dealing with pensions has failed to have its accounts approved for the last 14 years. So, we in Britain have nothing to be proud of either. One of the things that baffles me about the UK is that the British Government refuses to cooperate with OLAF, which seems to be completely nonsensical and needs correcting. I would love to have an answer from the British Government to that. My final point is addressed directly to you, Mr President: when we make recommendations about the committees for the new Parliament next year, I think we should consider seriously how to strengthen the Committee on Budgetary Control – give it extra powers and responsibilities, so that we continue to work very hard on this problem."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank de Rekenkamer voor haar verslag en de commissaris en zijn team voor het werk dat zij doen. Dit is zo’n belangrijk onderwerp, omdat er zoveel falende en gefaalde landen zijn in verschillende delen van de wereld – die ik niet zal noemen, omdat iedereen ze wel kent – en dat is waar criminaliteit bloeit en zich verbreidt naar de andere landen. Wij moeten deze problemen dus oplossen en ik ben blij dat we geleidelijk de goede richting op gaan. Ik betreur ten zeerste dat er niemand aanwezig is van de Raad, omdat het de lidstaten zijn die hun werk niet goed doen op dit gebied. Er is helemaal niemand aanwezig en dat mag volgend jaar niet weer gebeuren. Ik wil graag iets zeggen tegen mijn afwezige landgenoot de heer Bloom, die een dommige speech hield over “bobbelige wortels” of iets dergelijks en vervolgens wegliep zonder de beleefdheid op te brengen naar de rest van het debat te luisteren. Als hij hier zou zijn, zou hij mij hem eraan horen herinneren dat een belangrijk Brits overheidsdepartement, dat verantwoordelijk is voor pensioenen, de afgelopen 14 jaar geen enkele keer goedkeuring heeft gekregen voor de jaarrekening. Het is dus niet zo dat wij ons in Groot-Brittannië alleen maar op de borst kunnen kloppen. Een van de dingen die mij zeer verbaast van het Verenigd Koninkrijk is dat de Britse regering weigert samen te werken met OLAF. Dit is compleet absurd en moet veranderen. Ik zou hier dan ook graag een reactie op willen van de Britse overheid. Mijn laatste punt richt ik aan u, mijnheer de Voorzitter. Wanneer wij aanbevelingen doen over de commissies voor het nieuwe Parlement van volgend jaar, denk ik dat we serieus moeten bedenken hoe wij de positie van de Commissie begrotingscontrole kunnen versterken met extra bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat we hard aan een oplossing voor dit probleem kunnen blijven werken."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu za jego sprawozdanie oraz panu komisarzowi i jego zespołowi za pracę, jaką wykonują. Jest to tak istotny temat, ponieważ w różnych częściach świata jest tak wiele podupadających i upadłych krajów – nie będę ich wymieniał, bowiem są oczywiste – i to właśnie tam kwitnie przestępczość i rozprzestrzenia się na resztę z nas. Tak więc musimy zająć się tymi problemami i cieszę się, że stopniowo podążamy we właściwym kierunku. Głęboko żałuję, że nie ma tu dziś nikogo z Rady, bowiem to właśnie państwa członkowskie nie wywiązują się ze swojego zadania w tej dziedzinie. Nie ma tu ani jednej osoby i powinniśmy postarać się to zmienić w przyszłym roku. Chcę powiedzieć jedno słowo nieobecnemu tu teraz panu posłowi Bloomowi z mojego kraju, który wygłosił niemądre przemówienie o „guzkowatych marchewkach” czy czymś podobnym, a następnie wyszedł i nie był na tyle uprzejmy, aby wysłuchać pozostałej części debaty. Gdyby tutaj był, mógłby usłyszeć moje przypomnienie mu faktu, że jeden potężny resort brytyjskiego rządu zajmujący się emeryturami nie zdołał uzyskać zatwierdzenia swoich rozliczeń w ciągu ostatnich 14 lat. Tak więc my w Wielkiej Brytanii też nie mamy powodów do dumy. Jedną z rzeczy, które wprawiają mnie w zdumienie w odniesieniu do Wielkiej Brytanii jest to, że rząd brytyjski odmawia współpracy z OLAF, co wydaje się zupełnie pozbawione sensu i wymaga poprawy. Bardzo chciałbym usłyszeć ze strony rządu brytyjskiego odpowiedź w tej kwestii. Ostatnia sprawa, którą chcę poruszyć, skierowana jest bezpośrednio do pana, panie przewodniczący: sądzę, że opracowując zalecenia dla komisji w nowym Parlamencie w przyszłym roku powinniśmy poważnie zastanowić się, w jaki sposób wzmocnić Komisję Kontroli Budżetowej – przyznać jej dodatkowe uprawnienia i obowiązki, tak abyśmy mogli nadal bardzo intensywnie pracować nad rozwiązaniem tego problemu."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas o seu relatório, bem como ao Senhor Comissário e à sua equipa o trabalho que estão a desenvolver. Este é um assunto de grande importância, dado o grande número de Estados falhados, ou em vias de o serem, existente em diferentes partes do mundo - naturalmente, não vou aqui enumerá-los -, e é neles que a criminalidade floresce, para se espalhar depois pelos restantes. Assim, urge enfrentar estes problemas e fico satisfeito por, gradualmente, estarmos a ir na direcção certa. Lamento profundamente que não haja ninguém do Conselho aqui presente, pois são os Estados-Membros que não estão a cumprir as suas obrigações nesta matéria. O Conselho prima pela ausência absoluta neste debate, situação que deveremos tentar corrigir no próximo ano. Gostaria de dar uma palavra ao senhor deputado Bloom, meu compatriota e neste momento aqui ausente, que proferiu um discurso disparatado sobre “cenouras deformadas” ou algo do género, para depois abandonar o Hemiciclo sem ter a cortesia de ouvir o resto do debate. Se o senhor deputado Bloom aqui estivesse, lembrá-lo-ia que um importante ministério do Governo britânico responsável pelas pensões não conseguiu ver as suas contas aprovadas nos últimos 14 anos. Assim, nós, Britânicos, também não temos motivos para grandes regozijos. Falando do Reino Unido, uma das coisas que me causa perplexidade é o facto de o Governo britânico se recusar a cooperar com o OLAF, situação que se afigura sem qualquer nexo e precisa de ser corrigida. Gostaria muito que o Governo britânico se pronunciasse sobre este assunto. O último ponto da minha intervenção é dirigido directamente a V. Exa., Senhor Presidente: ao fazermos recomendações sobre as comissões do novo Parlamento a eleger no próximo ano, devíamos considerar seriamente a forma de reforçar a actuação da Comissão do Controlo Orçamental, conferindo-lhe mais competências e responsabilidades, a fim de podermos continuar a trabalhar afincadamente neste problema."@pt17
"Mr President, I should like to thank the Court of Auditors for its report and the Commissioner and his team for the work they are doing. This is such an important subject, because there are so many failing and failed states in different parts of the world – I will not list them as they are obvious – and that is where criminality flourishes and spreads to the rest of us. So we have to tackle these problems and I am satisfied that we are moving gradually in the right direction. I deeply regret that there is nobody present from the Council, because it is the Member States who are failing to do their job in this area. There is not a single person present, and we should try to correct that for next year. I want to say one word to the absent Mr Bloom from my country, who made a silly speech about ‘knobbly carrots’ or something and then walked out and did not have the courtesy to listen to the rest of the debate. If he were here, he would hear me remind him that one major British Government department dealing with pensions has failed to have its accounts approved for the last 14 years. So, we in Britain have nothing to be proud of either. One of the things that baffles me about the UK is that the British Government refuses to cooperate with OLAF, which seems to be completely nonsensical and needs correcting. I would love to have an answer from the British Government to that. My final point is addressed directly to you, Mr President: when we make recommendations about the committees for the new Parliament next year, I think we should consider seriously how to strengthen the Committee on Budgetary Control – give it extra powers and responsibilities, so that we continue to work very hard on this problem."@ro18
"Vážený pán predseda, chcel by som Dvoru audítorov poďakovať za túto správu a pánovi komisárovi a jeho tímu za prácu, ktorú odvádzajú. Toto je nesmierne dôležitá téma, pretože v rôznych častiach sveta je toľko štátov, ktoré zlyhávajú alebo už zlyhali – a nebudem ich ani vymenúvať, je jasné, ktoré to sú – a práve tam kvitne kriminalita a šíri sa aj k nám. Takže sa týmito problémami musíme zaoberať a som rád, že sa teraz postupne posúvame správnym smerom. Veľmi ľutujem, že tu nie je nikto z Rady, pretože sú to práve členské štáty, ktoré v tejto oblasti nerobia to, čo by mali. Nie je tu nikto a na budúci rok by sme sa to mali pokúsiť napraviť. Chcel by som niečo povedať neprítomnému pánu Bloomovi z mojej krajiny, ktorý predniesol hlúpy príspevok o „buľvách mrkvy“ či o čom a potom odišiel a nemal ani dosť slušnosti, aby si vypočul zvyšok rozpravy. Keby tu ostal, pripomenul by som mu, že jednému dôležitému britskému ministerstvu, ktoré má na starosti dôchodky, za posledných 14 rokov ani raz neschválili účtovnú závierku. Takže ani my v Británii sa nemáme čím chváliť. Jedna z vecí, ktorá mi v spojitosti so Spojeným kráľovstvom nejde do hlavy, je, že britská vláda odmieta spolupracovať s úradom OLAF, čo mi pripadá ako absolútny nezmysel a treba to zmeniť. Veľmi rád by som na to od britskej vlády dostal odpoveď. Záverečnú poznámku adresujem priamo vám, pán predseda: keď budeme na budúci rok pre nový Parlament pripravovať odporúčania týkajúce sa výborov, myslím, že by sme mali vážne uvažovať o tom, ako posilniť Výbor pre kontrolu rozpočtu – mali by sme mu dať ďalšie právomoci a zodpovednosti, aby sme sa týmto problémom naďalej intenzívne zaoberali."@sk19
"Gospod predsednik, Računskemu sodišču bi se rad zahvalil za poročilo, komisarju in njegovi ekipi pa za opravljeno delo. To je pomembna zadeva, ker je po vsem svetu toliko držav, ki propadajo in so propadle – ne bom jih našteval, saj jih vsi poznamo –, in tam cveti kriminal ter se širi med vse nas. Te probleme moramo rešiti in zadovoljen sem, da se počasi premikamo v pravi smeri. Globoko obžalujem, da med nami ni predstavnikov Sveta, saj so na tem področju odpovedale prav države članice. Niti enega predstavnika ni in te napake naslednje leto ne smemo ponoviti. Samo nekaj bi rad povedal odsotnemu gospodu Bloomu iz moje države, ki je imel smešen govor o „grčastem korenju“ ali nekaj podobnega, nato pa odšel in ni izkazal vljudnosti ter poslušal razprave do konca. Če bi bil tukaj, bi slišal, da ga želim spomniti, da eden pomembnejših oddelkov britanske vlade, ki se ukvarja s pokojninami, že štirinajst let neuspešno predstavlja svoje izkaze, ki niso odobreni. Tako torej tudi mi v Veliki Britaniji nimamo biti na kaj ponosni. Ena od stvari, ki me begajo v zvezi z Združenim kraljestvom, je ta, da britanska vlada noče sodelovati z OLAF, kar je popolnoma nesmiselno in mora biti popravljeno. Zelo si želim, da bi imela britanska vlada razlago za to. Nazadnje pa naj se obrnem neposredno na vas, gospod predsednik: ko bomo dajali priporočila glede odborov za nov parlament naslednje leto, menim, da moramo resno razmisliti, kako bi okrepili Odbor za proračunski nadzor - mu dali dodatna pooblastila in odgovornosti in si tako še močneje prizadevali rešiti ta problem."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka revisionsrätten för rapporten och kommissionsledamoten och hans medarbetare för det arbete de utför. Ämnet är mycket viktigt, för det finns så många länder i olika delar av världen som som har stora problem – jag räknar inte upp dem eftersom de är väl kända – och där brottslighet frodas som sedan sprids till andra länder. Vi måste tackla dessa problem och jag är glad att vi så sakta rör oss i rätt riktning. Jag beklagar djupt att ingen från rådet är närvarande, eftersom det är medlemsstaterna som inte uppfyller sina plikter på det här området. Inte en enda av dem är närvarande. Det måste vi försöka rätta till till nästa år. Jag skulle vilja säga några ord till Godfrey Bloom från mitt hemland, som gjorde ett fånigt uttalande om ”knöliga morötter” eller vad det var och sedan spatserade ut och inte hade vett att lyssna till resten av debatten. Om han vore här skulle han höra mig påminna om hur ett stort brittiskt regeringsdepartement som hanterar pensioner inte har fått sina räkenskaper godkända på 14 år. Vi har inget att vara stolta över i Storbritannien heller. En sak som förvånar mig är att den brittiska regeringen vägrar samarbeta med OLAF. Det verkar helt orimligt och måste rättas till. Jag skulle väldigt gärna vilja ha ett svar från den brittiska regeringen på den frågan. I min sista punkt vänder jag mig direkt till er, herr talman. När vi uttalar rekommendationer om utskotten i det nya parlamentet nästa år anser jag att vi bör tänka på hur vi ska kunna stärka budgetkontrollutskottet, ge det extra befogenheter och ansvarsområden, så att vi kan fortsätta att arbeta extra hårt med detta problem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bill Newton Dunn (ALDE ). -"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph