Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-388"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.25.3-388"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, ever since I had the honour of drafting the report on combating HIV/AIDS within the EU and neighbouring countries, I have been very committed to this issue, with all its implications and ramifications, of people living with HIV. One year ago, in the framework of the conference ‘HIV in Europe 2007’, participants developed a comprehensive call to action on measures regarding how to effectively tackle HIV/AIDS in Europe. Some elements of this call are now also reflected in this joint motion for a resolution. The aim of this resolution is to contribute to the fight against HIV/AIDS on a political level. Therefore, it calls on the Council and the Commission to formulate a comprehensive strategy on HIV to promote early diagnosis, ensure early care and communicate the benefits of earlier care to all European citizens. It calls on the Commission to commit substantial resources to deliver the above-mentioned strategy and asks Member States to step up information and education campaigns on prevention, testing and treatment. I am aware that the Commission is planning to bring forward a new communication on combating HIV in the EU and the neighbourhood and also that Commissioner Vassiliou confirmed her personal commitment to take further action in this field. To conclude, this situation needs to be urgently tackled."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, od doby, kdy jsem měl tu čest navrhnout zprávu o boji proti HIV/AIDS v EU a sousedních zemích, se velmi intenzivně věnuji problematice osob žijících s HIV, a všem souvislostem a důsledkům této situace. Před rokem vypracovali účastníci konference nazvané „HIV v Evropě v roce 2007“obsáhlou výzvu k přijetí opatření zaměřených na způsoby účinného řešení problému HIV/AIDS v Evropě. Některé prvky této výzvy jsou obsaženy v tomto společném návrhu usnesení. Cílem usnesení je přispět k boji proti HIV/AIDS na politické úrovni. Usnesení proto obsahuje výzvu Radě a Komisi k formulování komplexní strategie o HIV, která by podpořila včasné určení diagnózy, zajistila včasnou léčbu a oznamovala výhody včasné léčby všem evropským občanům. Usnesení obsahuje výzvu Komisi, aby se zavázala k vyčlenění značných prostředků na vypracování shora uvedené strategie a žádost členským státům o vystupňování informačních a vzdělávacích kampaní na téma prevence, testování a léčba. Je mi známo, že Komise plánuje předložit nové sdělení o boji proti HIV v EU a sousedních zemích, a také že paní komisařka Vassiliouová potvrdila svůj osobní závazek podniknout další kroky v této oblasti. Závěrem zdůrazňuji, že tato situace si vyžaduje naléhavou pozornost."@cs1
"Fru formand! Lige siden jeg fik æren at udarbejde betænkningen om bekæmpelse af hiv/aids i Europa og i nabolandene, har jeg været meget optaget af spørgsmålet om de personer, som lever med hiv, med alle de implikationer og konsekvenser, der følger heraf. For et år siden i forbindelse med konferencen "HIV in Europe 2007" fremsatte deltagerne et krav om en bred indsats for foranstaltninger, der effektivt kan håndtere hiv/aids i Europa. Nogle af elementerne i dette krav går også igen i dette fælles beslutningsforslag. Formålet med beslutningen er at bidrage til bekæmpelsen af hiv/aids på et politisk niveau. Rådet og Kommissionen opfordres derfor til at formulere en bred strategi for hiv, der skal fremme tidlig diagnosticering, sikre tidlig behandling og formidle fordelene ved tidligere behandling til alle europæiske borgere. Kommissionen opfordres til at afsætte betydelige midler til gennemførelsen af ovennævnte strategi, og medlemsstaterne anmodes om at fremskynde oplysnings- og uddannelseskampagnerne for forebyggelse, testning og behandling. Jeg er klar over, at Kommissionen agter at fremlægge en ny meddelelse om bekæmpelsen af hiv i EU og i nabolandene og også, at kommissær Vassiliou bekræftede sit personlige engagement til at tage yderligere skridt på området. Endelig bør der omgående findes en løsning på denne situation."@da2
"Frau Präsidentin! Seit ich die Ehre hatte, den Bericht über den Kampf gegen HIV/AIDS in der EU und den Nachbarländern zu verfassen, fühle ich mich diesem Thema mit allen Implikationen und Auswirkungen für Menschen mit HIV stark verpflichtet. Vor einem Jahr sprachen im Rahmen der Konferenz „HIV in Europa 2007“ die Teilnehmer einen umfassenden Appell aus, Maßnahmen für einen wirksamen Kampf gegen HIV/AIDS in Europa zu ergreifen. Einige Elemente dieses Appells schlagen sich auch in diesem gemeinsamen Entschließungsantrag nieder. Das Ziel dieser Entschließung ist, einen Beitrag zum Kampf gegen HIV/AIDS auf einer politischen Ebene zu leisten. Daher werden Rat und Kommission aufgerufen, eine umfassende Strategie zu HIV zu formulieren, um die Früherkennung zu fördern, eine Behandlung im Frühstadium sicherzustellen und deren Vorteile allen europäischen Bürgern nahe zu bringen. Die Entschließung appelliert an die Kommission, bedeutende Ressourcen für diese Strategie bereitzustellen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, Informations- und Aufklärungskampagnen über Vorbeugung, Tests und Behandlung zu intensivieren. Ich weiß, dass die Kommission eine neue Mitteilung zum Kampf gegen HIV in der EU und den Nachbarländern plant und Kommissarin Vassiliou ihr persönliches Engagement bekräftigt hat, weitere Maßnahmen auf diesem Gebiet zu ergreifen. Abschließend möchte ich sagen, dass diese Probleme dringend in Angriff genommen werden müssen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, από τότε που είχα την τιμή να συντάξω την έκθεση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, έχω δεσμευτεί στο ζήτημα των ατόμων που ζουν με τον HIV, περιλαμβανομένων όλων των επιπτώσεων και διακλαδώσεών του. Πριν από ένα χρόνο, στο πλαίσιο του συνεδρίου ‘Ο HIV στην Ευρώπη 2007’, οι συμμετέχοντες προέβησαν σε ένα περιεκτικό κάλεσμα για την ανάληψη μέτρων αποτελεσματικής αντιμετώπισης του HIV/AIDS στην Ευρώπη. Κάποια από τα στοιχεία του καλέσματος αυτού αντικατοπτρίζονται σε αυτή την κοινή πρόταση ψηφίσματος. Σκοπός του ψηφίσματος είναι να συνεισφέρει στην μάχη κατά του HIV/AIDS σε πολιτικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαμορφώσουν μια περιεκτική πολιτική σχετικά με το HIV, προκειμένου να προωθήσουν την έγκαιρη διάγνωση, να διασφαλίσουν την έγκαιρη θεραπεία και να ενημερώσουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα πλεονεκτήματά της. Καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής και ζητά από τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες πρόληψης, ιατρικού ελέγχου και θεραπείας. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή σχεδιάζει τη δημοσίευση μιας νέας ανακοίνωσης σχετικά με την καταπολέμηση του HIV στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες καθώς και ότι η Επίτροπος Βασιλείου επιβεβαίωσε την προσωπική δέσμευσή της για την ανάληψη περαιτέρω δράσης στον τομέα αυτό. Εν κατακλείδι, η κατάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως."@el10
"Señora Presidenta, desde que tuve el honor de elaborar el informe sobre la lucha contra el VIH/SIDA dentro del marco de la UE y de los países vecinos, he estado muy comprometido con esta causa, con todas sus implicaciones y consecuencias de las personas infectadas por el virus. Hace un año, en el marco de la conferencia «VIH en Europa 2007», los participantes desarrollaron una llamada de atención exhaustiva en materia de medidas en lo relativo a cómo abordar con efectividad el VIH/SIDA en Europa. Algunos de los elementos de esta llamada de atención ahora también se reflejan en esta propuesta de resolución común. La intención de esta propuesta de resolución es contribuir en la lucha contra el VIH/SIDA a nivel político. Por tanto, se hace un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que elaboren una estrategia exhaustiva en materia de VIH para promover el diagnóstico precoz, para garantizar el tratamiento precoz y para informar de las ventajas derivadas del tratamiento precoz a todos los ciudadanos europeos. También llama la atención de la Comisión para consignar los recursos sustanciales para conseguir la estrategia anteriormente mencionada y también se solicita a los Estados miembros que pongan en marcha campañas informativas y educativas sobre la prevención, las pruebas y el tratamiento de esta enfermedad. Soy consciente de que la Comisión está programando la presentación de una nueva comunicación sobre la lucha contra el VIH en la UE y en los países vecinos, y también que la Comisaria Vassiliou ha constatado su compromiso personal para seguir actuando en este campo. Para terminar, quisiera decir que es necesario abordar esta situación con urgencia."@es21
"Proua juhataja, alates sellest ajast, kui mul oli au koostada raport HIV/AIDSi vastase võitluse kohta ELis ja naaberriikides, olen olnud sellele HIVi nakatunud inimestega seotud teemale väga pühendunud koos kõigi selle mõjude ja kõrvalteemadega. Aasta tagasi töötasid konverentsi „HIV Euroopas 2007“ raames osalejad välja põhjaliku üleskutse võtta meetmeid seoses sellega, kuidas tõhusalt lahendada HIV/AIDSi küsimust Euroopas. Selle üleskutse mõned osad kajastuvad nüüd ka kõnealuses resolutsiooni ühisettepanekus. Selle resolutsiooni eesmärk on aidata kaasa HIV/AIDSi vastasele võitlusele poliitilisel tasandil. Seetõttu kutsutakse selles nõukogu ja komisjoni üles sõnastama põhjalik strateegia HIVi kohta, et edendada varajast diagnoosimist, tagada varajane ravi ja teavitada varajase ravi eelistest kõiki Euroopa kodanikke. Selles kutsutakse üles komisjoni eraldama märkimisväärseid vahendeid eelnimetatud strateegia rakendamiseks ning palutakse liikmesriikidel tõhustada ennetamist, testimist ja ravi käsitlevaid teabe- ja koolituskampaaniaid. Tean, et komisjon kavatseb esitada uue teatise HIVi vastase võitluse kohta ELis ja naaberriikides, ning ka seda, et volinik Vassiliou kinnitas oma isiklikku kohustust võtta selles valdkonnas edasisi meetmeid. Kokkuvõtteks ütlen, et selle olukorraga tuleb kiirelt tegeleda."@et5
"Arvoisa puhemies, siitä asti kun sain kunnian laatia mietinnön HIV/aidsin torjunnasta EU:ssa ja naapurivaltioissa, olen ollut hyvin sitoutunut tähän asiaan, HIV-positiivisten ihmisten elämään kaikkine seurauksineen ja vaikutuksineen. Vuosi sitten "HIV Euroopassa 2007" -konferenssin yhteydessä sen osanottajat laativat kattavan toimintakehotuksen toimenpiteistä, joilla HIV/aidsia voidaan tehokkaasti käsitellä Euroopassa. Joitakin osatekijöitä tästä kehotuksesta sisältyy nyt myös tähän yhteiseen päätöslauselmaehdotukseen. Päätöslauselman tavoitteena on edistää HIV/aidsin torjuntaa poliittisella tasolla. Tämän vuoksi siinä kehotetaan neuvostoa ja komissiota laatimaan kattava HI-virusta koskeva strategia, jotta voidaan edistää varhaista seulontaa, varmistaa varhainen hoito ja varhaisen hoidon eduista tiedottaminen kaikille Euroopan kansalaisille. Siinä kehotetaan komissiota myöntämään merkittäviä resursseja tällaisen strategian täytäntöönpanon tukemiseksi ja jäsenvaltioita lisäämään tiedotus- ja koulutuskampanjoita HI-viruksen/aidsin ehkäisemisestä, testaamisesta ja hoidosta. Olen tietoinen siitä, että komissio suunnittelee uuden tiedonannon antamista HI-viruksen torjunnasta EU:ssa ja naapurimaissa ja että komission jäsen Vassiliou on vakuuttanut sitoutuneensa henkilökohtaisesti edistämään toimia tällä alalla. Lopuksi totean, että tilanne edellyttää nopeita toimia."@fi7
"Madame la Présidente, la question du VIH/SIDA et de la vie des personnes séropositives, avec toutes ses conséquences et ramifications, me tient énormément à cœur depuis que j’ai eu l’honneur de rédiger le rapport sur la lutte contre le VIH/SIDA dans l’Union européenne et dans les pays voisins. Il y a un an, les participants à la conférence intitulée «Le VIH en Europe 2007» ont élaboré un appel global à l’action concernant les mesures permettant de lutter efficacement contre le VIH/SIDA en Europe. L’actuel projet commun de résolution reflète certains éléments de cet appel. L’objectif de cette résolution est de contribuer à la lutte contre le VIH/SIDA au niveau politique. Elle demande donc au Conseil et à la Commission de formuler une stratégie globale en matière de VIH afin de promouvoir le diagnostic précoce, de garantir un traitement précoce et de faire connaître à tous les citoyens européens les avantages d’un traitement précoce. Elle demande à la Commission de consacrer des ressources importantes à la mise en œuvre de cette stratégie et demande aux États membres de redynamiser leurs campagnes d’information et d’éducation en matière de prévention, de dépistage et de traitement. Je sais que la Commission prévoit de publier une nouvelle communication sur la lutte contre le VIH dans l’Union européenne et son voisinage, et je sais aussi que la commissaire Vassiliou a confirmé son engagement personnel à prendre d’autres mesures dans ce domaine. Pour conclure, il est urgent d’affronter cette situation."@fr8,8
"Elnök asszony! Azóta, hogy abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy jelentést dolgozhattam ki az EU-ban és a szomszédos országokban folytatott, HIV/AIDS elleni küzdelemről, nagyon elkötelezetté váltam e téma, illetve a HIV-fertőzöttek minden problémája iránt. Egy éve a „HIV Európában 2007” konferencia keretében, a résztvevők egy átfogó cselekvési felhívást dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyan fellépni a HIV/AIDS ellen Európában. E felhívás bizonyos elemei megtalálhatók ebben a közös állásfoglalásra irányuló indítványban. Ezen állásfoglalás célja az, hogy a politika szintjén hozzájáruljon a HIV/AIDS elleni küzdelemhez. Ezért felszóltja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy alakítson ki átfogó stratégiát a HIV-vel kapcsolatban a korai felismerés előmozdítása és a korai kezelés biztosítása érdekében, és tájékoztassa az európai polgárokat a korai kezelés előnyeiről. Felszólítja a Bizottságot, hogy fordítson jelentős forrásokat a fent említett stratégia végrehajtására, és arra kéri a tagállamokat, hogy fokozzák a megelőzésről, a szűrésről és a kezelésről szóló tájékoztató és oktató kampányokat. Tudom, hogy a Bizottság új közlemény kiadását tervezi az EU-ban és a szomszédos országokban folytatott HIV elleni küzdelemről, és hogy Vassiliou biztos megerősítette arra irányuló személyes kötelezettségvállalását, hogy további intézkedéseket tesz e téren. Erre a helyzetre sürgősen megoldást kell találni."@hu11
"Signora Presidente, da quando ho avuto l’onore di elaborare la relazione sulla lotta contro l’HIV/AIDS in seno all’Unione europea e ai paesi limitrofi, ho profuso molto impegno nella questione dei cittadini che convivono con il virus, con tutte le implicazioni e ramificazioni del caso. Un anno fa, nel quadro della conferenza “HIV in Europe 2007” (L’HIV in Europa 2007), i partecipanti hanno lanciato un appello a intervenire con misure riguardanti modi efficaci per combattere l’HIV/AIDS in Europa. Alcuni elementi dell’appello sono ora rispecchiati anche nella proposta congiunta di risoluzione. Scopo della risoluzione è contribuire alla lotta contro l’HIV/AIDS a livello politico. Al Consiglio e alla Commissione viene pertanto chiesto di formulare una strategia completa in materia per promuovere la diagnosi precoce, garantire il trattamento immediato, e comunicare i vantaggi di tali terapie precoci a tutti i cittadini europei. Invita la Commissione a impegnare risorse consistenti per portare a termine la suddetta strategia, e chiede agli Stati membri di intensificare le campagne di informazione ed educazione sulla prevenzione, diagnosi e cura. So che la Commissione ha intenzione di pubblicare una nuova comunicazione sulla lotta all’HIV nell’Unione e nei paesi limitrofi, e che il commissario Vassiliou ha ribadito il proprio impegno personale a promuovere ulteriori azioni sul campo. Per concludere, occorre affrontare con urgenza la situazione."@it12
"Gerb. pirmininke, kai tik man buvo suteikta garbė parengti pranešimą apie kovą su ŽIV/AIDS ES viduje ir kaimyninėse šalyse, aš labai atsidaviau šiam klausimui, su visomis jo pasekmėmis ir atšakomis žmonėms, gyvenantiems su ŽIV. Prieš vienerius metus konferencijos „ŽIV Europoje 2007 m. kontekste“ dalyviai pareiškė aktyvų raginimą imtis veiksmų, susijusių su priemonėmis, kaip veiksmingai kovoti su ŽIV/AIDS Europoje. Kai kurie šio raginimo elementai taip pat atsispindi šiame jungtiniame rezoliucijos projekte. Šios rezoliucijos tikslas yra prisidėti prie kovos su ŽIV/AIDS politiniu lygmeniu. Todėl ji ragina Tarybą ir Komisiją suformuluoti išsamią strategiją dėl ŽIV, siekiant skatinti ankstyvąjį nustatymą ir gydymą bei visiems Europos gyventojams pranešti apie ankstyvojo gydymosi naudą. Ji ragina Komisiją skirti būtinų lėšų minėtai strategijai ir prašo valstybių narių pradėti informavimo ir švietimo kampanijas dėl prevencijos, nustatymo ir gydymo. Žinau, kad Komisija planuoja parengti naują komunikatą dėl kovos su ŽIV ES ir kaimyninėse šalyse, kad Komisijos narė Vassiliou patvirtino savo asmeninį įsipareigojimą imtis tolesnių veiksmų šioje srityje. Ši situacija turi būti skubiai sprendžiama."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Kopš man bijis tas gods sagatavot ziņojumu par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un tās kaimiņvalstīs, esmu ļoti nopietni nodarbojies ar šo problēmu un visām tās sekām un negatīvo ietekmi, ko izjūt HIV skartie cilvēki. Konferences „HIV Eiropā 2007” dalībnieki pirms gada izstrādāja plašu aicinājumu veikt pasākumus, lai efektīvi risinātu HIV/AIDS problēmu Eiropā. Daži šā aicinājuma aspekti tagad ir atspoguļoti arī šajā kopīgajā rezolūcijas priekšlikumā. Šīs rezolūcijas nolūks ir dot politisku ieguldījumu HIV/AIDS apkarošanā. Tādēļ tajā pausts aicinājums Padomei un Komisijai izstrādāt visaptverošu HIV stratēģiju un sekmēt agrīnu slimības atklāšanu un ārstēšanu, kā arī informēt visus Eiropas iedzīvotājus par agrīnas ārstēšanas priekšrocībām. Komisija tiek aicināta piešķirt pietiekamus resursus minētās stratēģijas īstenošanai, un dalībvalstis mēs mudinām izvērst informējošas un izglītojošas kampaņas par profilaksi, testēšanu un ārstēšanu. Es zinu, ka Komisija plāno publicēt jaunu paziņojumu par HIV apkarošanu Eiropas Savienībā un tās kaimiņvalstīs un ka komisāre arī ir apliecinājusi personisku apņemšanos turpināt strādāt šai jomā. Nobeigumā gribu uzsvērt, ka šī situācija prasa steidzamu risinājumu."@lv13
"Madam President, ever since I had the honour of drafting the report on combating HIV/AIDS within the EU and neighbouring countries, I have been very committed to this issue, with all its implications and ramifications, of people living with HIV. One year ago in the framework of the conference ‘HIV in Europe 2007’, participants developed a comprehensive call to action on measures how to effectively tackle HIV/AIDS in Europe. Some elements of this call are now also reflected in this joint motion for a resolution. The aim of this resolution is to contribute to the fight against HIV/AIDS on a political level. Therefore it calls on the Council and the Commission to formulate a comprehensive strategy on HIV to promote early diagnosis, ensure early care and communicate the benefits of earlier care to all European citizens. It calls on the Commission to commit substantial resources to deliver the above-mentioned strategy as well as asks Member States to step up information and education campaigns on prevention, testing and treatment. I am aware that the Commission is planning to bring forward a new communication on combating HIV in the EU and the neighbourhood and also that Commissioner Vassiliou confirmed her personal commitment to take further action in this field. To conclude, this situation needs to be urgently tackled."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, sinds ik de eer had het verslag over de bestrijding van hiv/aids binnen de EU en haar buurlanden op te stellen, ben ik zeer betrokken bij het onderwerp, met al zijn implicaties en vertakkingen, van mensen die leven met hiv. Een jaar geleden ontwikkelden de deelnemers van de conferentie ‘Hiv in Europa 2007’ een uitgebreide oproep tot actie met betrekking tot maatregelen voor het effectief aanpakken van hiv/aids in Europa. Sommige elementen van die oproep komen nu ook naar voren in deze gezamenlijke ontwerpresolutie. Het doel van deze resolutie is op politiek niveau een bijdrage leveren aan de strijd tegen hiv/aids. Zij roept daarom de Raad en de Commissie op een uitgebreide strategie met betrekking tot hiv op te stellen om vroegtijdige diagnose te bevorderen, vroegtijdige behandeling te garanderen en alle Europese burgers te informeren over de voordelen van zorg in een vroeger stadium. Zij verzoekt de Commissie aanzienlijke middelen vrij te maken voor de verwezenlijking van deze strategie en vraagt de lidstaten hun voorlichtings- en educatiecampagnes over preventie, tests en behandeling te intensiveren. Ik weet dat de Commissie van plan is een nieuwe mededeling op te stellen over de bestrijding van hiv in de EU en het nabuurschap en dat commissaris Vassiliou heeft beloofd zich persoonlijk te zullen inzetten voor verdere actie op dit gebied. Tot slot wil ik nog zeggen dat deze situatie dringend moet worden aangepakt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Od czasu, gdy mam zaszczyt uczestniczyć w pracach nad projektem sprawozdania w sprawie zwalczania HIV/AIDS w UE i państwach sąsiadujących, jestem bardzo oddany sprawie osób żyjących z obciążeniem, jakim jest wirus HIV, z wszystkimi tego implikacjami i konsekwencjami. Rok temu, uczestnicy konferencji zatytułowanej “HIV w Europie 2007” sformułowali obszerne wezwanie do podjęcia działań w sprawie określenia środków, za pomocą których można by skutecznie stawić czoła HIV/AIDS na terenie Europy. Niektóre elementy owego apelu znalazły też odzwierciedlenie w omawianym tu wspólnym projekcie rezolucji. Przedmiotowa rezolucja ma stanowić wkład w walkę z HIV/AIDS na szczeblu politycznym. Dlatego wzywa się w niej Radę i Komisję do sformułowania całościowej strategii w sprawie HIV w celu promowania wczesnego diagnozowania, zapewnienia opieki na wczesnym etapie rozwoju choroby oraz uświadamiania wszystkim Europejczykom korzyści płynących z takiej wczesnej opieki. Rezolucja zawiera też wezwanie do Komisji o przeznaczenie znaczących środków na opracowanie wspomnianej strategii, a także apel do państw członkowskich o podjęcie kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących zapobiegania, testów diagnostycznych i leczenia. Wiem, że Komisja planuje wydanie nowego komunikatu w sprawie zwalczania HIV w UE i krajach sąsiadujących oraz że pani komisarz Vassiliou potwierdziła swe osobiste zaangażowanie na rzecz podjęcia dalszych działań w tej dziedzinie. Podsumowując, opisana sytuacja wymaga podjęcia niezwłocznych działań."@pl16
"Senhora Presidente, desde que tive a honra de elaborar o relatório sobre a luta contra o VIH/SIDA na União Europeia e nos países vizinhos, tenho estado muito empenhado nesta questão, com todas as suas implicações e ramificações, das pessoas que vivem com o VIH. Há um ano, os participantes na conferência “VIH na Europa 2007” lançaram um apelo a medidas que permitam lutar eficazmente contra o VIH/SIDA na Europa. Alguns elementos deste apelo são agora retomados nesta proposta conjunta de resolução. Esta resolução visa contribuir para a luta contra o VIH/SIDA a nível político. Nesse sentido, apela ao Conselho e à Comissão para que definam uma estratégia global para o VIH que promova o diagnóstico precoce, garanta o tratamento precoce e informe os cidadãos europeus das vantagens do tratamento precoce. Apela à Comissão para que afecte recursos substanciais à execução da estratégia supramencionada e pede aos Estados-Membros que intensifiquem as campanhas de informação e de educação sobre a prevenção, despistagem e tratamento do VIH/SIDA. Sei que a Comissão tenciona apresentar uma nova comunicação sobre a luta contra o VIH na UE e nos países vizinhos, e que a senhora Comissária Vassiliou confirmou o seu empenhamento pessoal em novas acções neste domínio. Em suma, esta situação requer medidas urgentes."@pt17
"Madam President, ever since I had the honour of drafting the report on combating HIV/AIDS within the EU and neighbouring countries, I have been very committed to this issue, with all its implications and ramifications, of people living with HIV. One year ago in the framework of the conference ‘HIV in Europe 2007’, participants developed a comprehensive call to action on measures how to effectively tackle HIV/AIDS in Europe. Some elements of this call are now also reflected in this joint motion for a resolution. The aim of this resolution is to contribute to the fight against HIV/AIDS on a political level. Therefore it calls on the Council and the Commission to formulate a comprehensive strategy on HIV to promote early diagnosis, ensure early care and communicate the benefits of earlier care to all European citizens. It calls on the Commission to commit substantial resources to deliver the above-mentioned strategy as well as asks Member States to step up information and education campaigns on prevention, testing and treatment. I am aware that the Commission is planning to bring forward a new communication on combating HIV in the EU and the neighbourhood and also that Commissioner Vassiliou confirmed her personal commitment to take further action in this field. To conclude, this situation needs to be urgently tackled."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, odvtedy, ako som mal tú česť navrhnúť správu o boji proti HIV/AIDS v rámci EÚ a v susedných krajinách, som s touto problematikou veľmi úzko spojený vrátane všetkých jej vplyvov a dôsledkov na ľudí infikovaných vírusom HIV. Pred rokom účastníci konferencie HIV v Európe 2007 vypracovali rozsiahlu výzvu na prijatie opatrení na účinný boj proti HIV/AIDS v Európe. Niektoré časti tejto výzvy sa uvádzajú aj v tomto spoločnom návrhu uznesenia. Cieľom uznesenia je podieľať sa na riešení problematiky boja proti HIV/AIDS na politickej úrovni. Preto uznesenie vyzýva Radu a Komisiu, aby sformulovali rozsiahlu stratégiu v boji proti HIV s cieľom podporiť diagnostiku, zabezpečiť včasnú liečbu a oboznámiť všetkých európskych občanov o výhodách včasnej liečby. Uznesenie vyzýva Komisiu, aby na spomínanú stratégiu vyčlenila dostatočný objem prostriedkov a žiada členské štáty, aby podporili informačné a výchovné kampane o prevencii, testovaní a liečbe. Viem, že Komisia plánuje predložiť nové oznámenie o boji proti HIV v EÚ a v susedných štátoch a že pani komisárka Vassiliouová sa osobne zaviazala, že v tejto oblasti budú prijaté ďalšie opatrenia. Na záver by som dodal, že táto situácia si vyžaduje naliehavé riešenie."@sk19
"Gospa predsednica, vse odkar sem imel čast sestaviti poročilo o boju z virusom HIV/aidsom v EU in sosednjih deželah, sem zelo zavezan temu vprašanju, z vsemi njegovimi posledicami in razvejanostjo ljudi, ki živijo z virusom HIV. Pred letom dni so udeleženci v okviru konference „HIV v Evropi 2007“ pripravili izčrpen poziv k ukrepanju glede tega, kako učinkovito rešiti problem HIV/aidsa v Evropi. Nekateri elementi tega poziva so sedaj v tem skupnem predlogu za resolucijo. Cilj te resolucije je prispevati k boju proti virusu HIV/aidsu na politični ravni. Zato poziva Svet in Komisijo, da oblikujeta izčrpno strategijo za HIV, s katero bi spodbujali odkrivanje, zagotovili zgodnjo oskrbo in obveščali o koristih zgodnje oskrbe vse evropske državljane. Poziva Komisijo, da dodeli pomembne vire za uresničitev zgoraj navedene strategije in pozove države članice, da pospešijo informacijske in izobraževalne kampanje o preprečevanju, testiranju in zdravljenju. Zavedam se, da Komisija načrtuje, da bo predložila novo sporočilo o boju z virusom HIV v EU in sosednjih državah ter tudi, da se je komisarka Vassiliou osebno zavezala, da bo na tem področju nadalje ukrepala. Da zaključim, ta položaj je treba nujno rešiti."@sl20
"Fru talman! Jag har ända sedan jag hade äran att upprätta betänkandet om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder varit mycket engagerad i frågan om människor som lever med hiv med alla dess konsekvenser och komplikationer. I samband med konferensen ”Hiv i Europa 2007” för ett år sedan gick deltagarna ut med en omfattande appell om insatser för att effektivt bekämpa hiv/aids i Europa. En del av det som ingick i appellen tas också upp i detta gemensamma förslag till en resolution. Syftet med resolutionen är att bidra till bekämpningen av hiv/aids på politisk nivå. Rådet och kommissionen uppmanas därför utforma en heltäckande hiv-strategi för att främja tidig diagnos och behandling och se till att alla européer informeras om fördelarna med tidig behandling. I resolutionen krävs att kommissionen ska avsätta betydande resurser för att genomföra denna strategi och medlemsstaterna uppmanas intensifiera sina informations- och upplysningskampanjer om förebyggande, testning och behandling. Jag är medveten om att kommissionen har för avsikt att tidigarelägga ett nytt meddelande om bekämpning av hiv i EU och angränsande länder, och att kommissionsledamot Androulla Vassiliou har lovat att personligen vidta ytterligare åtgärder på detta område. Låt mig avslutningsvis säga att det här är en situation som måste hanteras omgående."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Georgs Andrejevs,"18,5,20,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph