Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-353"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.23.3-353"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, there are many issues that arise in the context of this evening’s discussion, but I would just like to look at one of them: care and carers. If we are lucky enough to live long enough, we will most likely need care, and, while there are differences between Member States, the likelihood is that this will largely consist of informal care. Carers form the foundation of formal care and social care, and are an indispensable part of long-term care provision. If carers are expected to keep providing care – which they are – then their needs must be an inherent part of health and social care policy development. In this context, I am pleased to see that the DG SANCO website has a short section devoted to carers, and I have no doubt that this came about as a result of the submission the carers’ interest group in Parliament made to DG SANCO on its annual work programme. However, carers need more than just a mention. We believe it is time to design a new social contract for care that goes way beyond the traditional view of a contract between the state and the individual, and which calls for new commitments involving employers, local agencies and communities. Indeed, the recent ECJ judgment on discrimination by association points the way. Caring cannot be the sole responsibility of the informal carer or, indeed, of the Member State. The informal care system will collapse without proper support, while with an exclusively state-based approach, the costs will simply be too high. That is why we need this wider social contract. Finally, there are approximately 100 million carers across the EU. They are unpaid, undervalued and, in many cases, inadequately supported. I welcome the mention on DG SANCO’s website, but this is a first step only. By its very extent, this is a European issue and action will have to be coordinated between Member States. Policy on carers should be part of the work of DG SANCO, and also of DG Employment and Social Affairs."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v rámci dnešní večerní rozpravy vyvstává řada problémů, já bych se však ráda zaměřila pouze na jeden z nich: na péči a pečovatele. Budeme-li mít to štěstí a dožijeme se vysokého věku, budeme s největší pravděpodobností potřebovat péči, a i když existují rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, s největší pravděpodobností se bude jednat o neformální péči. Pečovatelé tvoří základ formální péče a sociální péče a nedílnou součást poskytování dlouhodobé péče. Jestliže se tedy od pečovatelů očekává, že budou nadále poskytovat péči – což se očekává –, musí se jejich potřeby stát nedílnou součástí vývoje politiky v oblasti zdravotnictví a sociální péče. V této souvislosti jsem potěšena skutečností, že internetová stránka Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele věnuje krátký oddíl pečovatelům, a nepochybuji, že to je důsledek návrhu zájmové skupiny pečovatelů v Parlamentu, předloženému Generálnímu ředitelství pro zdraví a spotřebitele v rámci pracovního programu. Pečovatelé však potřebují víc než jen to, o čem jsem hovořila. Jsme přesvědčeni, že je načase vytvořit novou sociální smlouvu pro péči, která přesahuje tradiční pohled na smlouvu mezi státem a jednotlivcem a která bude výzvou k novým závazkům zahrnujícím zaměstnavatele, místní agentury a společenství. Ostatně podobně to naznačuje i nedávný rozsudek ESD týkající se diskriminace osob pečujících o zdravotně postižené. Péče nemůže být výhradní povinností neformálního pečovatele, ale ani členského státu. Systém neformální péče se bez odpovídající podpory zhroutí, zatímco přístup založený výhradně na státu bude jednoduše příliš nákladný. Z tohoto důvodu potřebujeme širší sociální smlouvu. V EU je v současnosti přibližně 100 milionů pečovatelů. Nejsou placení, nejsou docenění a v řadě případů se jim nedostává ani odpovídající podpory. Vítám zmínku na internetové stránce Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele, je to však jen první krok. S ohledem na svůj rozsah by tato evropská problematika a činnost měly být mezi jednotlivými členskými státy koordinovány. Politika v oblasti pečovatelů by měla zůstat součástí práce Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele a rovněž GŘ pro zaměstnanost a sociální věci."@cs1
"Fru formand! Der dukker mange spørgsmål op her i aftenens debat, men jeg vil gerne se nærmere på et af dem, nemlig pleje og plejere. Hvis vi er heldige nok og lever længe nok, får vi højst sandsynligt brug for pleje, og selv om der er forskelle mellem medlemsstaterne, vil plejen i vid udstrækning bestå af uformel pleje. Plejerne danner grundlaget for den formelle pleje og sociale forsorg og er uundværlige i ydelsen af langtidspleje. Hvis vi forventer, at plejerne fortsat skal yde pleje, og det skal de, må deres behov være uløseligt forbundet med udviklingen af sundheds- og socialpolitikken. I den forbindelse glæder det mig at se, at websiden for GD SANCO har et kort afsnit om plejere, og jeg er ikke i tvivl om, at det er et resultat af den redegørelse, som Parlamentets interessegruppe for plejere forelagde GD SANCO vedrørende dets årlige arbejdsprogram. Plejepersonale har dog brug for mere end omtale. Vi mener, at det er på tide at formulere en ny social kontrakt for pleje, der går langt videre end den traditionelle holdning til en kontrakt mellem stat og individ, og som tilskynder til et nyt engagement fra arbejdsgivere, lokale agenturer og lokalsamfund. EF-Domstolens nylige afgørelse om forskelsbehandling ved association viser vejen frem. Den uformelle plejer eller medlemsstaten bør ikke bære eneansvaret for ydelsen af pleje. Uden en ordentlig støtte vil det uformelle plejesystem bryde sammen, mens omkostningerne simpelt hen vil være for store ved et eksklusivt statsbaseret system. Derfor har vi brug for denne bredere sociale kontrakt. Endelig er der omkring 100 mio. plejere i hele EU. De er ubetalte, undervurderede og modtager i mange tilfælde ikke tilstrækkelig støtte. Jeg bifalder omtalen på GD SANCO's webside, men det er kun et første skridt. Det er i kraft af sin størrelsesorden et europæisk spørgsmål, og der bør koordineres en indsats mellem medlemsstaterne. En politik for plejepersonale bør være en del af arbejdet i GD SANCO og GD for Beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold."@da2
"Frau Präsidentin! Es gibt viele Fragen, die sich aus der Diskussion heute Abend ergeben, ich möchte jedoch nur einen Punkt aufgreifen: Pflege und Betreuer. Wenn wir das Glück haben, lange zu leben, brauchen wir wahrscheinlich Pflege, und obwohl es Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt, wird es sich vermutlich großenteils um informelle Pflege handeln. Betreuer bilden die Grundlage formeller und sozialer Pflege und ist ein unverzichtbarer Teil der Langzeitpflege. Wenn von Betreuern erwartet wird, dass sie Pflegeleistungen erbringen – was der Fall ist –, müssen ihre Bedürfnisse fester Bestandteil der Strategieentwicklung in Bezug auf Gesundheitswesen und Sozialfürsorge sein. In diesem Zusammenhang bin ich froh, dass auf der Website der Generaldirektion für Gesundheit und Verbraucher, DG SANCO, ein kurzer Abschnitt für Betreuer eingerichtet wurde, und ich habe keinen Zweifel daran, dass dies ein Ergebnis des Antrags der Interessengruppe der Betreuer an die DG SANCO zu ihrem Jahresarbeitsprogramm ist. Es genügt aber nicht, wenn Betreuer nur erwähnt werden. Wir glauben, es ist Zeit, einen neuen Sozialvertrag für die Pflege zu entwerfen, der deutlich über die traditionelle Sicht eines Vertrags zwischen dem Staat und dem Einzelnen hinausgeht und der ein neues Engagement auch von Arbeitgebern, lokalen Trägern und Kommunen fordert. Das jüngste Urteil des EuGH zur Diskriminierung durch Assoziation weist den Weg. Pflege kann nicht allein in der Verantwortung der informellen Betreuer oder des Mitgliedstaates liegen. Das informelle Pflegesystem wird ohne angemessene Unterstützung zusammenbrechen, während bei einem ausschließlich staatlich basierten Ansatz die Kosten einfach zu hoch sind. Deshalb brauchen wir diesen breiter angelegten Sozialvertrag. Schließlich gibt es ca. 100 Millionen Menschen in der gesamten EU, die Betreuungsleistungen erbringen. Sie arbeiten ohne oder für zu geringe Bezahlung und werden in vielen Fällen nicht adäquat unterstützt. Ich begrüße die Erwähnung auf der Website der DG SANCO, dies ist jedoch nur ein erster Schritt. Es handelt sich hier insgesamt um ein europäisches Thema, und die Maßnahmen müssen zwischen den Mitgliedstaaten koordiniert werden. Die Politik im Hinblick auf Betreuer sollte Gegenstand der Arbeit der DG SANCO sowie der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales sein."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν πολλά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της αποψινής συζήτησης, αλλά θα ήθελα να εξετάσουμε ένα από αυτά: τη φροντίδα και αυτούς που την παρέχουν. Εάν έχουμε την τύχη να ζήσουμε αρκετά χρόνια, πιθανότατα θα χρειαστούμε φροντίδα και, ενώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, η πιθανότητα είναι ότι θα έχει κυρίως το χαρακτήρα ανεπίσημης φροντίδας. Αυτοί που παρέχουν τη φροντίδα αποτελούν το θεμέλιο της επίσημης και κοινωνικής φροντίδας και αποτελούν απαραίτητο μέρος της μακροπρόθεσμης παροχής περίθαλψης. Εάν προσδοκούμε ότι αυτοί που παρέχουν τη φροντίδα θα εξακολουθούν να το πράττουν – που ισχύει – τότε οι ανάγκες τους πρέπει να αποτελούν εγγενές μέρος της ανάπτυξης πολιτικής για υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα. Σε αυτό το πλαίσιο χαίρομαι που βλέπω ότι η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών ( ) περιλαμβάνει ένα μικρό τμήμα της για αυτούς που παρέχουν τη φροντίδα και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό προέκυψε ως αποτέλεσμα της πρότασης που κατέθεσε η ομάδα πίεσης των παρόχων υπηρεσιών φροντίδας του Κοινοβουλίου στη DG SANCO στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερα από μια αναφορά στους ανθρώπους που παρέχουν τη φροντίδα. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τη φροντίδα που να υπερβαίνει την παραδοσιακή άποψη μιας σύμβασης μεταξύ του κράτους και του ατόμου και που να ζητά νέες δεσμεύσεις αναφορικά με τους εργοδότες, τις τοπικές αρχές και τις κοινότητες. Πράγματι, η πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ για τις διακρίσεις λόγω σχέσης με άτομα με ειδικές ανάγκες δείχνει το δρόμο. Η φροντίδα δεν μπορεί να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ανεπίσημων παρόχων φροντίδας ή, μόνο, των κρατών μελών. Το σύστημα ανεπίσημης φροντίδας θα καταρρεύσει, χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη, ενώ με μια αποκλειστικά κρατική προσέγγιση, το κόστος θα είναι απλώς υπερβολικά υψηλό. Για αυτό χρειαζόμαστε αυτό το ευρύτερο κοινωνικό συμβόλαιο. Τέλος, υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι που παρέχουν φροντίδα στην ΕΕ. Δεν πληρώνονται, δεν εκτιμάται η αξία τους και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υποστηρίζονται επαρκώς. Χαιρετίζω την αναφορά στην ιστοσελίδα της DG SANCO, αλλά αυτό είναι απλώς ένα πρώτο βήμα. Είναι κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα και πρέπει να συντονιστεί η δράση μεταξύ των κρατών μελών. Η πολιτική για αυτούς που παρέχουν φροντίδα πρέπει να αποτελεί μέρος των εργασιών της DG SANCO και επίσης της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων."@el10
"Señora Presidenta, surgen muchos temas en el contexto del debate de esta tarde, pero quisiera centrarme en uno de ellos: en los cuidados y en los cuidadores. Si tenemos la suerte de vivir lo suficiente, lo más probable es que necesitemos cuidados, y mientras se destacan diferencias entre los Estados miembros, lo más probable es que se trate de cuidados informales. Los cuidadores forman la base de los cuidados formales y sociales, y son indispensables para ofrecer cuidados a largo plazo. Si se espera que los cuidadores sigan desempeñando esta función, entonces sus necesidades tienen que formar una parte inherente del desarrollo de la política de atención social y sanitaria. En este contexto, me complace ver que el sitio web DG SANCO cuenta con una breve sección dedicada a los cuidadores, y no me cabe duda de que se trata del resultado de la sumisión que hizo un grupo interesado de cuidadores hizo a DG SANCO en el Parlamento sobre su programa laboral de carácter anual. Sin embargo, los cuidadores necesitan más que un reconocimiento. Creemos que es el momento de diseñar un nuevo contrato social para los cuidados que va más allá de la perspectiva tradicional de un contrato entre el Estado y un particular, y que llama a nuevos compromisos en los que se implica a los empresarios, a las comunidades y a los organismos locales. De hecho, la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre discriminación por asociación señala el camino. El cariño no puede ser la responsabilidad exclusiva de un cuidador informal o, incluso, del Estado miembro pertinente. EL sistema de cuidados informales sufrirá una crisis sin contar con el apoyo pertinente, mientras que con un enfoque exclusivamente basado en el Estado, los costes serán demasiado altos. Por este motivo, necesitamos este contrato social más amplio. Por último, cabe destacar que hay 100 millones de cuidadores en toda Europa. No reciben retribución alguna, están infravalorados y, en muchos casos, no cuentan con el apoyo necesario. Acojo con satisfacción el reconocimiento que se les da en el sitio web de DG SANCO, pero este es solo el primer paso. Por su gran magnitud, se trata de un problema europeo y, por ello, es necesario que los Estados miembros se coordinen para actuar. La política sobre los cuidadores debería formar parte del trabajo de DG SANCO, y también de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales."@es21
"Proua juhataja, tänaõhtuse aruteluga seoses kerkib esile mitmeid küsimusi, kuid mina tahaksin käsitleda neist ühte – hoolduse ja hooldajate küsimust. Kui meil on õnn elada piisavalt kaua, siis tõenäoliselt vajame me hooldamist, ja ehkki liikmesriikide vahel on selles valdkonnas erinevusi, on tõenäoline, et enamasti on tegemist mitteametliku hooldamisega. Hooldajad on ametliku hoolduse ja sotsiaalhoolduse aluseks ning nad moodustavad lahutamatu osa pikaajalise hoolduse teenusest. Kui hooldajatelt eeldatakse hooldusteenuse pakkumise jätkamist – ja seda nad teevadki –, siis tuleb tervishoiu- ja sotsiaalhoolduspoliitika kujundamisel vältimatult arvesse võtta nende vajadusi. Ühtlasi on mul hea meel selle üle, et tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi veebisaidil on üks lühike lõik pühendatud hooldajatele, ja kahtlemata on selle põhjuseks Euroopa Parlamendi hooldajate huvirühma ettepanek tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadile viimase tööplaani kohta. Kuid hooldajaid vajavad siiski enamat kui lihtsalt äramärkimist. Meie arvates on aeg töötada välja uus hooldusalane ühiskondlik lepe, mis läheb palju kaugemale traditsioonilisest arusaamast riigi ja üksikisiku vahelise lepingu kohta ning mis eeldab uusi kohustusi, mis hõlmavad tööandjaid, kohaliku tasandi asutusi ja kogukondi. Selles küsimuses näitab teed näiteks Euroopa Kohtu hiljutine otsus, milles käsitleti diskrimineerimist seotuse tõttu. Hooldamine ei saa olla ainuüksi mitteametliku hooldaja või koguni riigi vastutusel. Mitteametliku hoolduse süsteem variseb asjakohase toetuseta kokku, samas kui üksnes riiklikul hooldusel põhineva lähenemisviisi korral on kulud lihtsalt liiga suured. Seetõttu vajame me sellist laiemat ühiskondlikku lepet. Euroopa Liidus on ligikaudu 100 miljonit hooldajat. Nad on alatasustatud ja alahinnatud ning paljudel juhtudel ei saa nad piisavalt toetust. Mul on hea meel hooldajate mainimise üle tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi veebisaidil, kuid see on alles esimene samm. Juba oma ulatuse tõttu on tegemist kogu Euroopat puudutava küsimusega ja vastav tegevus tuleb liikmesriikide vahel kooskõlastada. Hooldajaid käsitlev poliitika peaks moodustama osa tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi ning ka tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi tööst."@et5
"Arvoisa puhemies, tämäniltaisen keskustelunaiheen yhteydessä nousee esiin monenlaisia ongelmia, mutta haluaisin tarkastella niistä vain yhtä: hoitoa ja omaishoitajia. Jos meillä on onni elää tarpeeksi pitkään, me todennäköisesti tulemme tarvitsemaan hoitoa. Jäsenvaltioiden välillä on tässä asiassa eroja, mutta todennäköisintä on, että tämä hoito on suurelta osin epävirallisesti järjestettyä. Omaishoitajat muodostavat perustan viralliselle ja sosiaaliselle hoidolle ja he ovat välttämätön osa pitkäaikaista hoitoa. Jos omaishoitajien odotetaan jatkavan hoitamista, kuten he tekevät, heidän tarpeensa on huomioitava keskeisellä tavalla terveys- ja sosiaaliturvapolitiikan kehittämisessä. Olen tämän vuoksi iloinen siitä, että terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivustolla on lyhyt omaishoitajia koskeva osio. Tämä on varmastikin tulosta ehdotuksesta, jonka parlamentin omaishoitajien eturyhmä teki pääosaston vuosittaista työohjelmaa koskien. Omaishoitajat tarvitsevat kuitenkin enemmän kuin pelkän maininnan. On tullut aika laatia uusi hoitoa koskeva sosiaalinen sopimus, joka menee paljon pidemmälle kuin perinteinen käsitys sopimuksesta valtion ja yksilön välillä ja jossa vaaditaan työnantajia, paikallisviranomaisia ja yhteisöjä sitoutumaan uudella tavalla. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen hiljattain läheissyrjinnästä antama tuomio näyttää meille oikeaa suuntaa. Hoitaminen ei voi olla yksin omaishoitajan eikä jäsenvaltion vastuulla. Omaishoitojärjestelmä sortuu ilman riittävää tukea, kun yksin valtioon perustuva järjestelmä taas tulee aivan liian kalliiksi. Sen vuoksi tarvitaan tätä kattavampaa sosiaalista sopimusta. EU:ssa on yhteensä noin 100 miljoonaa omaishoitajaa. Heille ei makseta palkkaa, heidän työtään ei arvosteta riittävästi, eivätkä he myöskään saa tarvitsemaansa tukea. Pidän terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivustolla olevaa mainintaa tervetulleena. Se on kuitenkin vain ensimmäinen askel. Laajuutensa vuoksi kyseessä on eurooppalainen ongelma ja sitä koskevia toimia on koordinoitava jäsenvaltioiden välillä. Omaishoitajapolitiikan pitäisi olla osa terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston työtä sekä työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston työtä."@fi7
". Madame la Présidente, la discussion de ce soir soulève de nombreux problèmes, mais je voudrais me concentrer sur un seul d’entre eux: les soins et les soignants. Si nous avons la chance de vivre suffisamment longtemps, nous aurons très certainement besoin de soins. Bien que la situation varie selon les États membres, il s’agira probablement en grande partie de soins informels. Les soignants sont le fondement des soins formels et des soins sociaux, et ils sont un élément indispensable des soins à long terme. Si nous voulons que les soignants continuent à apporter des soins - et c’est bien ce que nous voulons -, il faut que l’élaboration des politiques en matière de santé et de soins tienne systématiquement compte de leurs besoins. Dans ce contexte, je me réjouis de voir que le site web de la DG SANCO possède une brève section consacrée aux soignants. Je suis certaine que c’est là le résultat des commentaires que le groupe de défense des intérêts des soignants du Parlement a formulés sur le programme de travail annuel de la DG SANCO. Mais les soignants ont besoin de plus qu’une simple mention. Nous pensons que le moment est venu de concevoir un nouveau contrat social qui dépasse largement la notion traditionnelle d’un contrat entre l’État et l’individu et qui réclame de nouveaux engagements de la part des employeurs, des agences locales et des communautés. L’arrêt récent de la CJE sur la discrimination par association montre la voie. Ni le soignant informel, ni l’État membre ne peuvent assumer seuls la responsabilité des soins. Faute d’un soutien adapté, le système des soins informels risque de s’effondrer. Une approche entièrement fondée sur l’État entraînera quant à elle des coûts tout simplement prohibitifs. C’est pourquoi nous avons besoin de ce contrat social élargi. Enfin, il y a environ 100 millions de soignants dans l’Union européenne. Ils ne sont pas payés, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur et, bien souvent, ils ne bénéficient pas d’un soutien adéquat. Je me réjouis que le site web de la DG SANCO les mentionne, mais ce n’est là qu’un premier pas. Par son ampleur, ce problème concerne toute l’Europe, et les actions devront être coordonnées par les différents États membres. La politique relative aux soignants devrait faire partie du travail de la DG SANCO, mais aussi de la DG Emploi et affaires sociales."@fr8
"Elnök asszony! Ebben a ma esti vitában számos kérdés merült fel, de én csak az egyikkel szeretnék foglalkozni: az ápolásról és az ápolókról. Ha vagyunk olyan szerencsések, és sokáig élünk, minden bizonnyal egyszer gondozásra szorulunk majd. És bár vannak különbségek a tagállamok között, valószínű, hogy ez nagyrészt informális, tehát nem az állam által biztosított gondozás lesz. A gondozók a hivatalos betegápolás és a szociális gondozás alapjai, és elengedhetetlenek a tartós ápoláshoz. Ha azt várjuk a gondozóktól, hogy folyamatosan biztosítják a gondozást, amelyet meg is tesznek, akkor az ő igényeiket az egészségügyi és a szociális ellátási politikák fejlesztésének szerves részévé kell tenni. Ezzel kapcsolatban örömmel láttam, hogy az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság weboldalán megjelent egy rövid szakasz az ápolókról, és nincs kétségem afelől, hogy ez a gondozók parlamenti érdekvédelmi csoportja által a Főigazgatósághoz, annak éves munkaprogramja kapcsán benyújtott beadvány eredménye. Ugyanakkor nem elég pusztán említést tenni a gondozókról. Úgy véljük, eljött annak az ideje, hogy egy új társadalmi szerződés jöjjön létre a gondozás tekintetében, amely meghaladja az állam és az egyén közötti szerződés hagyományos felfogását, és amely új kötelezettségvállalásokra hív fel a munkavállalók, helyi ügynökségek és közösségek részvállalásával. Ebbe az irányba mutat az Európai Bíróság egy közelmúltbéli ítélete is, amely a társítás útján történő megkülönböztetéssel kapcsolatos. A gondozás nem lehet sem az informális gondozó, sem pedig a tagállam kizárólagos felelőssége. Az informális gondozási rendszer megfelelő támogatás nélkül összeomlik, míg egy kizárólag állami finanszírozáson alapuló megközelítés esetén a költségek egyszerűen túl magasak lesznek. Ezért is van szükség erre a széles körű társadalmi szerződésre. Végül, az EU-ban közel 100 millió gondozó tevékenykedik. Ezek az emberek nem kapnak fizetést, nem értékelik kellőképpen a munkájukat és sok esetben nem kapnak megfelelő támogatást. Üdvözlöm az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság weboldalán megjelent sorokat, de ez csak az első lépés. Ez – már méreténél fogva is – európai kérdés, és az intézkedéseket koordinálni kell majd a tagállamok között. A gondozókkal kapcsolatos politikának részét kell képeznie az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságnál, illetve a Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságnál folyó munkának."@hu11
"Signora Presidente, ci sono molte questioni che emergono nell’ambito del dibattito di questa sera, ma io vorrei concentrarmi solo su una: l’assistenza e coloro che la forniscono. Chi sarà abbastanza fortunato da vivere a lungo, avrà molto probabilmente bisogno di assistenza e, sebbene ci siano differenze tra gli Stati membri, è molto probabile che tale assistenza assuma per lo più la forma dell’assistenza informale. Gli assistenti alla persona costituiscono la colonna portante dell’assistenza formale e sociale e sono indispensabili per l’erogazione di servizi di assistenza a lungo termine. Se, come accade, ci si aspetta che continuino a prestare assistenza, allora le loro esigenze devono essere una parte integrante nello sviluppo delle politiche di assistenza sanitaria e sociale. In tale contesto sono lieta che il sito web della direzione generale della Salute e dei consumatori abbia una breve sezione dedicata agli assistenti alla persona e sono certa che questo sia stato il risultato della proposta avanzata alla direzione dal gruppo di interesse per i prestatori di assistenza in Parlamento nel suo programma di lavoro annuale. Tuttavia gli assistenti meritano più di una semplice menzione. Riteniamo sia giunto il momento di elaborare un nuovo contratto sociale per l’assistenza che superi i confini tradizionali di un contratto tra stato e individuo e che implichi nuove responsabilità per i datori di lavoro, le agenzie locali e le comunità. La recente sentenza delle Corte di giustizia sulla discriminazione per associazione è un segnale in questa direzione. L’assistenza non può essere unicamente responsabilità dell’assistente informale o dello Stato membro. Il sistema di assistenza informale crollerà senza un adeguato sostegno mentre, con un approccio esclusivamente statale, i costi saranno troppo alti. Ecco perché abbiamo bisogno di un contratto sociale più ampio. Infine, ci sono circa 100 milioni di assistenti alla persona all’interno dell’Unione europea. Sono sottopagati, sottovalutati e, in molti casi, sostenuti in modo inadeguato. Accolgo con favore la menzione sul sito web della direzione generale della Salute e dei consumatori, ma questo è solo un primo passo. Data la sua portata, si tratta di una questione europea e sarà necessario coordinare l’azione degli Stati membri. La direzione generale della Salute e dei consumatori e la direzione generale dell’Occupazione e degli affari sociali dovrebbero lavorare ad una politica sugli assistenti alla persona."@it12
"Gerb. pirmininke, šio vakaro diskusijos kontekste iškyla daug klausimų, tačiau aš norėčiau panagrinėti tik vieną iš jų: priežiūra ir prižiūrėtojai. Jei mums pasiseka ilgai gyventi, tikriausiai reikės priežiūros, ir nors valstybėse narėse yra skirtumų, labai tikėtina, kad tai bus neoficiali priežiūra. Prižiūrintys asmenys sudaro oficialios pagalbos ir socialinės rūpybos fondą ir yra būtina ilgalaikės priežiūros numatymo dalis. Jei priežiūrą teikiantys asmenys ketina ir toliau ją teikti, tuomet jų poreikiai turi būti neatskiriama sveikatos ir socialinės politikos vystymo sritis. Man malonu pastebėti, kad SANCO GD tinklavietėje yra trumpas skyrius, skirtas prižiūrintiems asmenims, ir aš neabejoju, kad taip yra dėl to, kad prižiūrinčių asmenų interesų grupė Parlamente buvo paminėta SANCO GD metinėje darbo programoje. Tačiau prižiūrintys asmenys turi būti ne tik paminėti. Mes manome, kad atėjo laikas sudaryti naują socialinę sutartį dėl priežiūros, kuri būtų platesnė nei tradicinis požiūris į susitarimą tarp valstybės ir asmens ir kuri ragintų naujiems įsipareigojimams, įtraukiant darbdavius, vietos agentūras ir bendrijas. Žinoma, kelią nurodo neseniai priimtas ETT vertinimas dėl tiesioginės diskriminacijos. Priežiūra negali būti vien tik neoficialaus prižiūrinčio asmens arba, žinoma, valstybės atsakomybė. Neoficiali priežiūros sistema be tinkamos paramos žlugs, o jei bus taikomas tik valstybinis metodas, išlaidos bus tiesiog pernelyg didelės. Todėl mums reikalingas platesnis socialinis susitarimas. ES yra apie 100 milijonų prižiūrinčių asmenų. Jie negauna atlygio, yra nuvertinami ir, daugeliu atvejų, yra neadekvačiai remiami. Aš sveikimu SANCO GD paminėjimą tinklavietėje, tačiau tai yra tik pirmas žingsnis. Tai yra europinis klausimas ir veiksmai turi būti derinami tarp valstybių narių. Prižiūrinčių asmenų politika turi būti SANCO GD ir Užimtumo ir socialinių reikalų GD darbo dalis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šī vakara diskusiju kontekstā rodas daudz jautājumu, taču es vēlētos aplūkot tikai vienu no tiem — aprūpi un aprūpētājus. Ja mums paveiksies nodzīvot pietiekami ilgi, mums, visticamāk, būs vajadzīga aprūpe, un, neraugoties uz dalībvalstu atšķirībām šajā jomā, varam pieņemt, ka šī aprūpe galvenokārt būs neformāla. Aprūpētāji ir oficiālās aprūpes un sociālās aprūpes sistēmas pamats, un ilgtermiņa aprūpes nodrošināšanā viņi ir neaizstājami. Ja mēs vēlamies, lai aprūpētāji arī turpmāk nodrošinātu aprūpi — un mēs to vēlamies —, tad viņu vajadzībām jākļūst par veselības un sociālās aprūpes politikas neatņemamu daļu. Šajā kontekstā man ir prieks redzēt, ka Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē neliela sadaļa ir veltīta aprūpētājiem, un man nav šaubu, ka to ir panākusi aprūpētāju interešu grupas Parlamentā iniciatīva, iesniedzot Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorātam savu gada darba programmu. Tomēr aprūpētājiem nepietiek tikai ar īsu pieminēšanu. Mūsuprāt, aprūpes jomā ir laiks izstrādāt jaunu sabiedrisko līgumu, kas būtu daudz plašāks par tradicionālo līgumu starp valsti un atsevišķu personu un kas ietvertu jaunas saistības, ko uzņemtos darba devēji, vietējās aģentūras un kopienas. Ceļu šai ziņā rāda nesenais EKT spriedums par diskrimināciju sociālo saišu dēļ. Aprūpe nedrīkst būt tikai neformālo aprūpētāju vai tikai dalībvalstu atbildība. Bez pienācīga atbalsta neformālās aprūpes sistēma sabruks, savukārt tāda pieeja, kas pamatojas tikai uz valsts atbildību, nozīmētu pārlieku augstas izmaksas. Tieši tāpēc ir vajadzīgs šāds plašs sabiedriskais līgums. Galu galā Eiropas Savienībā ir apmēram 100 miljonu aprūpētāju. Viņi strādā bez atalgojuma, netiek pietiekami novērtēti un daudzos gadījumos nesaņem pienācīgu atbalstu. Viņu pieminēšanu Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē es vērtēju atzinīgi, taču tas ir tikai pirmais solis. Sava mēroga dēļ šis ir Eiropas jautājums, un dalībvalstu rīcība ir savstarpēji jākoordinē. Ar aprūpētāju jautājumiem ir jānodarbojas gan Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorātam, gan Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorātam."@lv13
"Madam President, there are many issues that arise in the context of this evening’s discussion, but I would just like to look at one of them: care and carers. If we are lucky enough to live long enough, we will most likely need care, and, while there are differences between Member States, the likelihood is that this will largely consist of informal care. Carers form the foundation of formal care and social care, and are an indispensable part of long-term care provision. If carers are expected to keep providing care – which they are – then their needs must be an inherent part of health and social care policy development. In this context, I am pleased to see that the DG SANCO website has a short section devoted to carers, and I have no doubt that this came about as a result of the submission the carers’ interest group in Parliament made to DG SANCO on its annual work programme. However, carers need more than just a mention. We believe it is time to design a new social contract for care that goes way beyond the traditional view of a contract between the state and the individual, and calls for new commitments involving employers, local agencies and communities. Indeed, the recent ECJ judgment on discrimination by association points the way. Caring cannot be the sole responsibility of the informal carer or, indeed, of the Member State. The informal care system will collapse without proper support, while with an exclusively state-based approach the costs will simply be too high. That is why we need this wider social contract. Finally, there are approximately 100 million carers across the EU. They are unpaid, undervalued and in many cases inadequately supported. I welcome the mention on DG SANCO’s website, but this is a first step only. By its very extent, this is a European issue and action will have to be coordinated between Member States. Policy on carers should be part of the work of DG SANCO, and also of DG Employment and Social Affairs."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, er zijn veel onderwerpen te bespreken in de context van het debat van vanavond, maar ik wil me richten op een daarvan: zorg en verzorgers. Als we het geluk hebben lang genoeg te leven, hebben we hoogstwaarschijnlijk verzorging nodig en hoewel er verschillen zijn tussen de lidstaten, is het waarschijnlijk dat deze hoofdzakelijk zal bestaan uit mantelzorg. Verzorgers vormen de basis voor formele zorg en sociale zorg en zijn onmisbaar voor de levering van langdurige zorg. Als we verwachten dat verzorgers zorg blijven leveren – en dat doen we – dan moeten hun behoeften inherent deel uitmaken van de beleidsontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg en sociale zorg. In deze context ben ik blij te zien dat er op de website van het Directoraat-generaal Gezondheid een klein gedeelte is gewijd aan verzorgers en ik ga ervan uit dat dit het resultaat is van de bijdrage die de belangengroep voor verzorgers in het Parlement heeft geleverd aan het jaarlijkse werkprogramma van het Directoraat-generaal Gezondheid. Maar alleen het noemen van verzorgers is niet genoeg. Wij zijn van mening dat het tijd is om een nieuw sociaal contract voor zorg te ontwerpen dat veel verder gaat dan het traditionele idee van een contract tussen de staat en het individu en dat vraagt om nieuwe beloften van werkgevers, lokale organisaties en gemeenschappen. De recente uitspraak van het EHvJ over discriminatie door associatie kan hierbij als voorbeeld dienen. De zorg mag niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de mantelzorger of zelfs van de lidstaat. Het mantelzorgstelsel stort in zonder voldoende ondersteuning, maar een volledig door de overheid geregelde aanpak zou eenvoudigweg te duur zijn. Daarom hebben we dit bredere sociale contract nodig. Tot slot nog dit: er zijn ongeveer 100 miljoen verzorgers in de EU. Ze worden niet betaald, te weinig gewaardeerd en in veel gevallen onvoldoende gesteund. Ik ben blij met de vermelding op de website van het Directoraat-generaal Gezondheid, maar dat is pas de eerste stap. Alleen al door de omvang is dit een Europese zaak en de lidstaten zullen hun handelen onderling moeten afstemmen. Het beleid ten aanzien van verzorgers zou deel moeten uitmaken van het werk van het Directoraat-generaal Gezondheid en van dat van het Directoraat-generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Istnieje szereg kwestii, które nasuwają się w kontekście dzisiejszej wieczornej dyskusji. Ja chciałabym przyjrzeć się jednej z nich, tzn. kwestii opieki i opiekunów. Jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo szczęścia, by dożyć sędziwego wieku, najprawdopodobniej będziemy potrzebowali opieki, i choć między państwami członkowskimi istnieją różnice, jest prawdopodobne, że opieka ta będzie miała na ogół charakter opieki nieformalnej. Opiekunowie są fundamentem opieki formalnej i społecznej i stanowią nieodzowny element świadczenia opieki długoterminowej. Jeżeli oczekujemy, że opiekunowie będą świadczyć opiekę – a oczekujemy tego – trzeba będzie potraktować ich potrzeby jako integralną część opracowywania polityki w zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej. W tym kontekście jestem zadowolona, że na stronie internetowej DG SANCO umieszczono krótką sekcję poświęconą opiekunom, i nie mam wątpliwości, że stało się to w wyniku przedłożenia DG SANCO przez lobby opiekunów w Parlamencie wniosku dotyczącego jego rocznego planu prac. Opiekunowie potrzebują jednak czegoś więcej, aniżeli tylko wzmianki. Uważamy, że nadszedł czas, by zaprojektować nową umowę społeczną w sprawie opieki wykraczającą poza tradycyjnie pojmowaną umowę między państwem a jednostką oraz opartą na nowych zobowiązaniach obejmujących pracodawców, lokalne agencje i społeczności. W istocie niedawny wyrok ETS w sprawie dotyczącej dyskryminacji przez asocjację wskazuje kierunek, w którym należy podążać. Opieka nie może być przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności nieformalnego opiekuna, czy nawet państwa członkowskiego. Bez odpowiedniego wsparcia system opieki nieformalnej załamie się, natomiast rozwiązanie obejmujące wyłącznie opiekę opartą na strukturach państwowych będzie po prostu zbyt kosztowne. Dlatego potrzebujemy szerszej umowy społecznej. Wreszcie, należy przypomnieć, że w całej UE jest około 100 milionów opiekunów. Nie otrzymują oni wynagrodzenia, są niedoceniani i w wielu przypadkach nie otrzymują wystarczającego wsparcia. Cieszę się, że wspomniano stronę internetową DG SANCO ale jest ona zaledwie pierwszym krokiem. Z uwagi na sam tylko zasięg, problem ten ma charakter ogólnoeuropejski, w związku z czym działania państw członkowskich będą musiały być koordynowane. Polityka dotycząca opiekunów powinna stanowić część prac DG SANCO a także DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych."@pl16
"Senhora Presidente, a discussão desta noite levanta muitas questões, mas eu queria concentrar-me apenas numa: cuidados e prestadores de cuidados. Se tivermos a sorte de viver o tempo suficiente, muito provavelmente acabaremos por precisar de cuidados e, embora existam diferenças entre os Estados-Membros, muito provavelmente estes cuidados serão essencialmente informais. Os prestadores de cuidados constituem os alicerces dos cuidados formais e sociais, bem como uma parte indispensável da prestação de cuidados de longa duração. Se queremos que os prestadores de cuidados continuem a prestar cuidados – e queremos –, as suas necessidades devem ser tidas em conta na definição das políticas sociais e de saúde. Neste contexto, é com agrado que vejo que o sítio Web da DG SANCO tem uma pequena secção consagrada aos prestadores de cuidados, e não tenho dúvida de que tal é resultado da interpelação que o grupo de interesse dos prestadores de cuidados no Parlamento fez à DG SANCO no seu programa de trabalho anual. No entanto, os prestadores de cuidado precisam de mais do que uma simples menção. Pensamos que é tempo de conceber um novo contrato social para a prestação de cuidados que vá mais longe do que o tradicional contrato entre o Estado e o indivíduo, e faça apelo a novos compromissos entre empregadores, agências locais e comunidades. Aliás, o recente acórdão do Tribunal de Justiça sobre discriminação por associação indica o caminho a seguir. A prestação de cuidados não pode ser da responsabilidade exclusiva do prestador informal de cuidados ou do Estado-Membro. O sistema de cuidados informais sucumbirá se não obtiver o apoio adequado, mas uma abordagem centrada exclusivamente no Estado terá custos incomportáveis. É por este motivo que precisamos deste contrato social alargado. Por último, há na UE cerca de 100 milhões de prestadores de cuidados. Não são pagos, são subvalorizados e, em muitos casos, não são devidamente apoiados. Saúdo a menção no sítio Web da DG SANCO, mas este é apenas um primeiro passo. Pela sua dimensão, este é um problema europeu e qualquer acção terá de ser coordenada entre os Estados-Membros. A política relativa aos prestadores de cuidados deve ser parte do trabalho da DG SANCO e também da DG Emprego e Assuntos Sociais."@pt17
"Madam President, there are many issues that arise in the context of this evening’s discussion, but I would just like to look at one of them: care and carers. If we are lucky enough to live long enough, we will most likely need care, and, while there are differences between Member States, the likelihood is that this will largely consist of informal care. Carers form the foundation of formal care and social care, and are an indispensable part of long-term care provision. If carers are expected to keep providing care – which they are – then their needs must be an inherent part of health and social care policy development. In this context, I am pleased to see that the DG SANCO website has a short section devoted to carers, and I have no doubt that this came about as a result of the submission the carers’ interest group in Parliament made to DG SANCO on its annual work programme. However, carers need more than just a mention. We believe it is time to design a new social contract for care that goes way beyond the traditional view of a contract between the state and the individual, and calls for new commitments involving employers, local agencies and communities. Indeed, the recent ECJ judgment on discrimination by association points the way. Caring cannot be the sole responsibility of the informal carer or, indeed, of the Member State. The informal care system will collapse without proper support, while with an exclusively state-based approach the costs will simply be too high. That is why we need this wider social contract. Finally, there are approximately 100 million carers across the EU. They are unpaid, undervalued and in many cases inadequately supported. I welcome the mention on DG SANCO’s website, but this is a first step only. By its very extent, this is a European issue and action will have to be coordinated between Member States. Policy on carers should be part of the work of DG SANCO, and also of DG Employment and Social Affairs."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v súvislosti s touto večernou diskusiou sa vynára množstvo otázok, ale rada by som sa zamerala na jednu z nich: starostlivosť a opatrovatelia. Ak budeme mať dosť šťastia a budeme žiť dostatočne dlho, pravdepodobne budeme potrebovať starostlivosť, a keďže existujú rozdiely medzi členskými štátmi, je veľmi pravdepodobné, že pôjde prevažne o neformálnu starostlivosť. Opatrovatelia tvoria základ formálnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti a sú nevyhnutnou súčasťou poskytovania dlhodobej starostlivosti. Ak sa od opatrovateľov očakáva poskytovanie starostlivosti, ktorú poskytujú, musia byť ich potreby neoddeliteľnou súčasťou vývoja politiky zdravotnej a sociálnej starostlivosti. V tejto súvislosti s radosťou vítam, že internetová stránka Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (DG SANCO) venovala krátku sekciu opatrovateľom, a som si istá, že sa to stalo po tom, ako záujmová skupina opatrovateľov v Parlamente predložila DG SANCO svoj ročný pracovný program. Opatrovatelia však potrebujú viac než len byť spomenutí. Sme presvedčení, že nastal čas vypracovať novú spoločenskú zmluvu o poskytovaní starostlivosti, ktorá presiahne tradičný rámec zmluvy medzi štátom a jednotlivcom a ktorá bude obsahovať nové záväzky zamestnávateľov, miestnych agentúr a spoločenstiev. Nedávny rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) o diskriminácii opatrovateľov na základe ich príbuzenstva ukazuje východisko. Poskytovanie starostlivosti nemôže byť výlučnou zodpovednosťou neformálneho opatrovateľa alebo v skutočnosti zodpovednosťou členského štátu. Systém poskytovania neformálnej starostlivosti sa bez primeranej podpory zrúti, ale pri prístupe založenom výlučne na štáte sú náklady jednoducho príliš vysoké. Preto potrebujeme širšiu spoločenskú zmluvu. Na záver by som rada povedala, že v EÚ je približne 100 miliónov opatrovateľov. Sú nezaplatení, podhodnotení a v mnohých prípadoch nemajú primeranú podporu. Vítam zmienku na internetovej stránke DG SANCO, ale je to len prvý krok. Vďaka svojmu rozsahu ide o európsku záležitosť, a preto bude nutné koordinovať činnosť medzi členskými štátmi. Politika o opatrovateľoch by mala byť súčasťou práce DG SANCO a Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a sociálne veci."@sk19
". – Gospa predsednica, veliko je vprašanj, ki se porajajo v smislu razprave tega večera, toda izpostavila bi le eno izmed njih: oskrbo in negovalce. Če bomo imeli to srečo in živeli dovolj dolgo, bomo po vsej verjetnosti potrebovali oskrbo, in medtem ko med državami članicami obstojajo razlike, je verjetno, da bo večinoma to neformalna oskrba. Negovalci tvorijo temelje formalne oskrbe in socialne oskrbe in so nepogrešljiv del dolgoročnega zagotavljanja oskrbe. Če se od negovalcev pričakuje, da bodo nudili oskrbo – ki jo tudi nudijo – potem morajo biti njihove potrebe sestavni del razvojne politike za zdravstveno in socialno oskrbo. V tem smislu sem zadovoljna, ker vidim, da ima spletna stran Generalnega direktorata SANCO kratko poglavje, ki je namenjeno negovalcem, in ne dvomim, da je to posledica prispevka, ki ga je interesna skupina oskrbovalcev v Parlamentu predložila glede letnega delovnega programa GD SANCO. Toda negovalci potrebujejo več kot le omembo. Menimo, da je čas za načrtovanje nove družbene pogodbe za oskrbo, ki sega še dlje od tradicionalnega stališča pogodbe med državo in posameznikom in ki poziva k novim zavezam, ki vključujejo delodajalce, lokalne agencije in skupnosti. Nedavna sodba Sodišča Evropskih skupnosti o diskriminaciji preko povezave kaže v to smer. Oskrba ne more biti edina odgovornost neformalnih negovalcev ali države članice. Sistem neformalne oskrbe se bo brez prave podpore zrušil, medtem ko bodo stroški z izključnim na državi temelječim pristopom preprosto previsoki. Zato potrebujemo to širšo socialno pogodbo. Nazadnje, v EU obstaja približno 100 milijonov negovalcev. So neplačani, podcenjeni in v mnogih primerih neprimerni podprti. Pozdravljam omembo na spletni strani GD SANCO, toda to je šele prvi korak. Po svojem obsegu je to evropsko vprašanje in ukrepanje bo moralo biti usklajeno med državami članicami. Politika glede negovalcev bi morala biti del nalog GD SANCO in tudi GD za zaposlovanje in socialne zadeve."@sl20,20
"Fru talman! Många frågor har uppstått under kvällens debatt men jag vill bara titta på en av dem: vård och vårdgivare. Om vi har turen att leva tillräckligt länge kommer vi förmodligen att behöva vård och även om det finns skillnader mellan medlemsstaterna kommer denna vård troligtvis att till stor del bestå av informell vård. Vårdgivarna utgör grunden för den formella och sociala vården och är en oumbärlig del av långtidsvården. Om vårdgivarna förväntas fortsätta att tillhandahålla vård – vilket de förväntas göra – så måste deras behov vara en naturlig del i utformningen av hälsopolitiken och den sociala vårdpolitiken. Här gläder det mig att se att generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor har ett kort avsnitt om vårdgivare på sin webbplats. Jag är övertygad om att det är ett resultat av att vårdgivarnas intressegrupp i parlamentet har överlämnat en skrivelse till generaldirektoratet om det årliga arbetsprogrammet. Vårdgivarna behöver dock mer än bara ett omnämnande. Vi menar att det är dags att utforma ett nytt socialt kontrakt för vården som är betydligt mer långtgående än den traditionella synen på ett kontrakt mellan staten och den enskilde och där man kräver nya åtaganden från arbetsgivare, lokala organ och samhällen. EG-domstolens dom nyligen om diskriminering av närstående pekar i den riktningen. Den informella vårdgivaren, eller medlemsstaten för den delen, kan inte ensam ansvara för vården. Det informella vårdsystemet kommer att kollapsa utan ordentligt stöd. Med ett helt och hållet statsbaserat förhållningssätt kommer kostnaderna dock att bli alltför höga. Därför behöver vi detta bredare sociala kontrakt. Slutligen finns det omkring 100 miljoner vårdgivare i EU. De är obetalda, undervärderade och får i många fall inte tillräckligt stöd. Jag välkomnar att generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor tagit upp frågan på sin webbplats men det är bara ett första steg. Problemet är av en sådan omfattning att det automatiskt blir en europeisk fråga och insatserna måste samordnas mellan medlemsstaterna. En politik om vårdgivare bör vara en del av arbetet för generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, och även för generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"DG Sanco"10
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph