Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-351"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.23.3-351"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the two opening speeches have rightly highlighted longevity as the most significant change in demography. That, of course, means people are living longer, mainly healthier lives, but in later years they become frail in body or mind. That has meant an enormous growth in neurodegenerative diseases and the cost of that is vast. Drugs for Parkinson’s disease in many countries cost more than drugs for cancer. UK research predicts that by 2051, there will be an increase of 154% in the numbers of people with dementia. Long-term care: that comes later now. It used to come in the 70s. Now it comes in your 80s and is increasingly coming in your 90s, but it is coming at an ever greater cost to individuals and families with implications for their savings. The challenge is to ensure longevity as a reward and not a punishment. We need to rethink our assumptions on ageing, moving from just ‘How do we care?’ to ‘How do we promote healthy later years?’. That means healthier lifestyles earlier in life of course; keeping off tobacco and drugs, sensible drinking, healthy eating, exercise, but also management of stress. Flexible working lives: time for leisure and families. It means preparing for life after work with flexible retirement ages and the gradual movement into retirement that I have seen in the Netherlands. It means greater social support in new and innovative ways, more domiciliary services so that people can stay in their own homes for longer. Services and devices to match changing needs. When my mother reached 80, she needed a fax machine for communication. At 90, she needed a stair lift. At 100, she needed stimulation as her hearing and sight and mobility diminished. But the mind inside was good and needed to be protected and stimulated if she was to have a real and full life."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jak správně zaznělo v obou úvodních projevech, dlouhověkost představuje jednu z nejvýznamnějších demografických změn. To znamená, že lidé žijí déle, většinou zdravěji, ve vyšším věku však slábnou na těle i na duchu. To s sebou rovněž nese značný nárůst neurodegenerativních onemocnění spolu s ohromnými náklady. Léky na Parkinsonovu chorobu stojí v řadě zemí více než léky na rakovinu. Jeden průzkum provedený ve Spojeném království předpokládá, že do roku 2051 vzroste počet lidí postižených demencí o 154 %. Dlouhodobá péče: je v současnosti poskytována později. Dříve byla poskytována lidem sedmdesátiletým. Nyní ji poskytujeme lidem osmdesátiletým a stále častěji i devadesátiletým, stojí však stále více, a to jak pacienty samotné, tak jejich rodiny, což má dopad na jejich úspory. Cílem je zajistit, aby se dlouhověkost stala odměnou a nikoli trestem. Musíme přehodnotit své předpoklady ohledně stárnutí a namísto otázky jak pečovat se raději ptát, jak můžeme podpořit zdravější život ve vyšším věku. To samozřejmě vyžaduje zdravější životní styl v mladším věku, bez tabáku a bez drog, omezenou konzumaci alkoholu, zdravé stravování, cvičení, ale také zvládání stresu. Flexibilní produktivní věk: čas pro odpočinek a rodinu. Znamená to přípravu na život po práci s flexibilním věkem pro odchod do důchodu a postupným odchodem do důchodu tak, jak jsem to viděl v Nizozemsku. To vyžaduje větší sociální podporu nových a inovativních způsobů, více domácích služeb tak, aby lidé mohli déle zůstávat ve svých domovech. Služby a nástroje musejí odpovídat měnícím se potřebám. Když měla má matka 80 let, potřebovala fax, aby mohla komunikovat. Když měla 90, potřebovala schodišťovou sedačku. Ve 100 letech potřebovala povzbuzení, protože její sluch, zrak a mobilita se zhoršovaly. Její mysl však byla zdravá a k tomu, aby mohla vést skutečný a plný život, potřebovala ochranu a povzbuzení."@cs1
"Fru formand! De to indledende talere har med rette fremhævet lang levetid som den vigtigste demografiske ændring. Det betyder naturligvis, at befolkningen lever et længere og for det meste sundere liv, men de bliver senere i livet skrøbelige i krop eller sind. Det har forårsaget en kolossal stigning i neurodegenerative sygdomme, og de deraf følgende omkostninger er enorme. I mange lande er lægemidler mod Parkinsons sygdom dyrere end lægemidler mod kræft. Det Forenede Kongerige forventer, at der inden 2051 vil være en stigning på 154 % i antallet af personer med demens. Langtidspleje kommer senere ind i billedet. Den var førhen nødvendig i 70'erne. Nu indtræder den først i 80'erne og i stigende grad i 90'erne, men den får stadigt større omkostninger for enkeltpersoner og familier og konsekvenser for deres opsparinger. Udfordringen er at sikre, at den lange levetid bliver en belønning og ikke en straf. Vi må gøre op med vores formodninger om aldring og bevæge os fra "hvordan kan vi yde pleje?" til "hvordan kan vi fremme en sund alderdom?". Det betyder naturligvis en sundere livsstil tidligt i livet. Ingen tobak og stoffer, fornuftige drikkevaner, sund mad, motion, men også håndtering af stress. Fleksible arbejdstider og tid til fritid og familie. Det betyder, at man skal forberede livet efter arbejdslivet med fleksible pensionsaldre og en gradvis tilbagetrækkelse fra arbejdsmarkedet, sådan som jeg oplevede i Nederlandene. Det betyder en øget social støtte på nye og innovative måder, flere hjemmeserviceydelser, så ældre kan blive i deres eget hjem i længere tid. Ydelser og anordninger, der skal passe til de ændrede behov. Da min mor rundede de 80, havde hun brug for en fax for at kommunikere. Da hun blev 90, havde hun brug for en trappelift. Da hun blev 100, havde hun brug for stimulering, da hendes hørelse, syn og mobilitet blev dårligere. Hendes sind var dog rask, men skulle beskyttes og stimuleres, hvis hun skulle kunne leve livet fuldt ud."@da2
"Frau Präsidentin! Die beiden Eröffnungsreden haben die lange Lebenszeit zu Recht als wichtigste demographische Änderung hervorgehoben. Das bedeutet natürlich, dass die Menschen länger leben und zumeist gesünder sind, in späteren Jahren jedoch dann körperliche oder geistige Gebrechen auftreten. Dies hat zu einem enormen Anstieg neurodegenerativer Erkrankungen geführt, und die Kosten dafür sind gewaltig. Medikamente gegen die Parkinson-Krankheit kosten in vielen Ländern mehr als Medikamente gegen Krebs. Laut Forschungsprognosen in Großbritannien wird die Zahl der Menschen mit Demenz bis 2051 um 154 % steigen. Langzeitpflege kommt nun später auf uns zu. Früher war das meist der Fall, wenn die Menschen über 70 waren. Jetzt sind die Menschen dann über 80 und zunehmend bereits über 90 Jahre alt. Die Langzeitpflege bedeutet jedoch immer höhere Kosten für Einzelpersonen und Familien, die auf ihre Ersparnisse zurückgreifen müssen. Die Herausforderung besteht darin, ein langes Leben als Lohn und nicht als Bestrafung zu sehen. Wir müssen daher im Hinblick auf das Altern umdenken von der Frage „Wie erbringen wir Pflegeleistungen?“ zu der Frage „Wie fördern wir ein gesundes Alter?“. Das bedeutet natürlich eine gesündere Lebensweise bereits in jüngeren Jahren – Verzicht auf Tabak und Drogen, maßvoller Alkoholkonsum, gesundes Essen, körperliche Betätigung, aber auch Stressmanagement. Ein flexibles Arbeitsleben bedeutet Zeit für Freizeit und Familie. Es bedeutet die Vorbereitung auf ein Leben nach der Erwerbstätigkeit mit flexiblem Ruhestandsalter und gestaffeltem Eintritt in den Ruhestand, wie ich es in den Niederlanden gesehen habe. Es bedeutet bessere soziale Unterstützung auf neue und innovative Art und Weise und mehr häusliche Dienste, damit die Menschen länger in ihrem eigenen Zuhause bleiben können. Wir brauchen Dienstleistungen und Instrumente, die dem geänderten Bedarf entsprechen. Als meine Mutter 80 wurde, brauchte sie ein Faxgerät zur Kommunikation. Mit 90 brauchte sie einen Treppenlift. Mit 100 brauchte sie Anregung, da ihr Hör- und Sehvermögen sowie ihre Mobilität abgenommen hatten. Sie war jedoch noch geistig fit und brauchte Schutz und Anregung, wenn sie eine echte Lebensqualität haben sollte."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι δύο εναρκτήριες αγορεύσεις ορθώς επισήμαναν τη μακροζωία ως τη σημαντικότερη αλλαγή στη δημογραφία. Αυτό, φυσικά, συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, κυρίως πιο υγιείς ζωές, αλλά τα μεταγενέστερα χρόνια γίνονται ασθενικοί στο σώμα ή στο μυαλό. Αυτό σημαίνει τεράστια ανάπτυξη στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και το κόστος αυτού είναι τεράστιο. Τα φάρμακα για τη νόσο Parkinson σε πολλές χώρες κοστίζουν περισσότερο από ό,τι τα φάρμακα για τον καρκίνο. Η έρευνα στο ΗΒ προβλέπει ότι ως το 2051 θα υπάρχει αύξηση της τάξης του 154% στον αριθμό των ασθενών με άνοια. Μακροχρόνια περίθαλψη: έρχεται αργότερα τώρα. Συνήθως ερχόταν στη δεκαετία των 70 ετών. Τώρα έρχεται στη δεκαετία των 80 ετών και έρχεται ολοένα και περισσότερο στη δεκαετία των 90 ετών, αλλά έρχεται με ακόμα μεγαλύτερο κόστος για τα άτομα και τις οικογένειες με επιπτώσεις για τα οικονομικά τους. Η πρόκληση είναι να εγγυηθούμε τη μακροζωία ως επιβράβευση και όχι ως τιμωρία. Πρέπει να ξανασκεφτούμε τις υποθέσεις μας για τη γήρανση και να μετακινηθούμε από το «Πώς μεριμνούμε;» απλώς στο «Πώς προωθούμε υγιή μεταγενέστερα χρόνια;». Αυτό προϋποθέτει προηγούμενο πιο υγιή τρόπο ζωής φυσικά· αποχή από τον καπνό και τα ναρκωτικά, τη λογική κατανάλωση αλκοόλ, την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, αλλά και τη διαχείριση του στρες. Ευέλικτη εργασιακή ζωή: ελεύθερο χρόνο για δραστηριότητες και την οικογένεια. Προϋποθέτει την προετοιμασία για τη ζωή μετά την εργασία με ευέλικτες ηλικίες συνταξιοδότησης και σταδιακή μετακίνηση στη συνταξιοδότηση που είδα στην Ολλανδία. Προϋποθέτει μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη με νέους και πρωτοποριακούς τρόπους, περισσότερες κατ’οίκον υπηρεσίες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μένουν περισσότερο στο σπίτι τους. Υπηρεσίες και συσκευές που να ταιριάζουν σε μεταβαλλόμενες ανάγκες. Όταν η μητέρα μου έγινε 80, χρειαζόταν μια συσκευή φαξ για να επικοινωνεί. Στα 90, χρειαζόταν ένα μηχανισμό για να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες. Στα 100, χρειαζόταν βοήθεια, καθώς μειώθηκε η ακοή, η όραση και η κινητικότητά της. Αλλά το μυαλό της ήταν καλά και έπρεπε να προστατεύεται και να δέχεται ερεθίσματα για να έχει μια πραγματική και πλήρη ζωή."@el10
"Señora Presidenta, las dos ponencias abiertas ha destacado de forma acertada que la longevidad es uno de los cambios más importantes en términos demográficos. Está claro que esto significa que la gente vive más y en condiciones saludables principalmente, pero con el paso de los años, se convierten en personas débiles física o psicológicamente. Ese hecho ha supuesto un gran aumento de las enfermedades neurodegenerativas y el coste de tales enfermedades es enorme. De hecho, en muchos países, los medicamentos para el Parkinson cuestan más que los medicamentos para tratar el cáncer. Un estudio llevado a cabo en el Reino Unido prevé que, para 2051, habrá un aumento del 154 % en el número de personas con demencia. Por lo que atañe a las atenciones a largo plazo, que es lo que viene después. Por norma general, estos cuidados eran necesarios a los setenta años, pero ahora llega a los ochenta años y cada vez más llega a alcanzar los noventa años, pero cada vez suponen un coste mayor para las personas y las familias con consecuencias negativas para sus ahorros. El desafío consiste en garantizar la longevidad como una recompensa y no como un castigo. Tenemos que volver a pensar en nuestras suposiciones por lo que atañe al envejecimiento, partiendo justo desde «¿Cómo cuidamos?» hasta llegar a «¿Cómo promovemos una salud más duradera?». Esto supone llevar un estilo de vida más saludable en etapa más tempranas de la vida, está claro, no consumir tabaco ni drogas, beber con moderación, comida saludable, ejercicio, pero también llevar el control del estrés. Por lo que atañe a las vidas laborales flexibles, es importante destacar que tiene que haber tiempo para el ocio y para la familia. Esto significa estar dispuesto a vivir después del trabajo con edades de jubilación flexibles y el paso gradual a la jubilación que hemos observado en los Países Bajos. Esto supone contar con más apoyo social con nuevas formas e innovación, contar con más servicios domiciliarios para que las personas puedan estar en sus hogares durante más tiempo. En resumen, lo que se necesita a este respecto son servicios y medios para adaptarse a unas necesidades que están sujetas a cambios. Cuando mi madre cumplió los ochenta, necesitaba un fax para comunicarse. A los noventa, ya necesitaba un ascensor. A los cien, necesitaba estimular el oído y la vista, y su movilidad había disminuido, pero su mente estaba bien, necesitaba protección y estimulación si fuera a llevar de nuevo una vida normal."@es21
"Proua juhataja, kahes avakõnes rõhutati õigesti pikaealisust kui kõige olulisemat demograafilist muutust. See tähendab muidugi, et inimesed elavad kauem ja on pikka aega terved, kuid hilisematel eluaastatel nende kehaline või vaimne tervis halveneb. See on enesega kaasa toonud neurodegeneratiivsete haiguste tohutu kasvu, millega kaasnevad suured kulud. Paljudes riikides maksavad Parkinsoni tõve puhul tarvitatavad ravimid rohkem kui vähiravimid. Ühendkuningriigis läbi viidud uuringu põhjal prognoositakse, et 2051. aastaks kasvab dementsete inimeste arv 154%. Pikaajaline hooldus algab nüüd hilisemas eas. Varem tekkis vajadus sellise hoolduse järele 70. eluaastates. Nüüd algab see hooldus 80. eluaastates ja järjest sagedamini 90. eluaastates, kuid muutub üksikisikute ja perede jaoks aina kulukamaks; see omakorda mõjutab säästmist. Eesmärgiks tuleb seada, et pikaealisus oleks hüve, mitte karistus. Me peame ümber kujundama oma eeldused seoses vananemisega, asendades küsimuse „Kuidas me hooldame?” küsimusega „Kuidas me tagame hea tervise kõrges vanuses?”. See eeldab muidugi tervislikumat eluviisi nooremas eas, tubakast ja narkootikumidest hoidumist, mõistlikku alkoholitarbimist, tervislikku toitumist, kehalist aktiivsust ning stressiga toimetulemist. Paindlik tööelu: aeg harrastustega tegelemiseks ja perega koos olemiseks. See tähendab valmistumist eluks pärast pensionileminekut, paindlikke pensioniigasid ja järkjärgulist pensionileminekut, mida ma olen näinud Hollandis. See tähendab suuremat sotsiaalset toetust uues ja innovatiivses vormis, rohkem koduteenuseid, et inimesed saaksid kauemaks oma koju elama jääda. See tähendab muutuvatele vajadustele vastavaid teenuseid ja seadmeid. Kui mu ema sai 80aastaseks, oli tal sidepidamiseks vaja faksiaparaati. 90aastaselt vajas ta lifti. 100aastaselt vajas ta stimuleerimist, sest tema kuulmine, nägemine ja liikuvus olid hakanud vähenema. Kuid tema mõistus oli endiselt selge ning seda oli vaja kaitsta ja stimuleerida, et ta saaks elada tõelist ja täisväärtuslikku elu."@et5
". Arvoisa puhemies, avauspuheenvuoroissa korostettiin aivan oikein pitkäikäisyyttä väestötieteellisesti merkittävimpänä muutoksena. Pitkäikäisyys tarkoittaa luonnollisesti sitä, että ihmiset elävät pidempään ja pääasiassa terveempinä; myöhempinä vuosina heidän kehonsa tai mielensä alkaa kuitenkin haurastua. Tämä on merkinnyt hermoston rappeutumissairauksien huomattavaa yleistymistä ja merkittäviä kustannuksia. Parkinsonin tautiin käytettävät lääkkeet ovat monissa maissa syöpälääkkeitä kalliimpia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyissä tutkimuksissa on arvioitu, että dementiaa sairastavien henkilöiden lukumäärä kasvaa 154 prosentilla vuoteen 2051 mennessä. Pitkäaikaishoito alkaa nykyään aiempaa myöhemmin. Aiemmin se alkoi 70 ikävuoden tietämillä. Nyt se alkaa yli 80-vuotiaana ja yhä useammin vasta 90-vuotiaana. Pitkäaikaishoito on kuitenkin käymässä yksittäisille ihmisille ja perheille entistä kalliimmaksi ja vaikuttaa heidän säästöihinsä. Haasteena on varmistaa, että pitkäikäisyys nähdään palkintona eikä rangaistuksena Meidän on opittava suhtautumaan ikääntymiseen uudella tavalla. Sen sijaan, että ainoastaan pohtisimme sitä, miten tarjoamme hoitoa, meidän on pohdittava sitä, miten voimme ehkäistä ikääntyneiden terveysongelmia. Tämä tarkoittaa luonnollisesti koko elämän kestäviä terveitä elämäntapoja: tupakoinnin ja huumeiden käytön välttämistä, alkoholin kohtuukäyttöä, terveellistä ruokavaliota ja liikuntaa, mutta myös stressinhallintaa. Joustava työelämä suo aikaa virkistykselle ja perhe-elämälle. Se tarkoittaa valmistautumista työuran jälkeiseen elämään joustavan eläkeiän ja vähittäisen eläkkeelle siirtymisen kautta, kuten Alankomaissa tehdään. Se merkitsee parempaa sosiaalista tukea uusin ja innovatiivisin tavoin, enemmän kotipalveluita, jotta ihmiset voivat elää kotonaan pidempään. Me tarvitsemme palveluita ja apulaitteita, jotka vastaavat muuttuviin tarpeisiin. Kun äitini täytti 80 vuotta, hän tarvitsi faksilaitteen voidakseen viestiä. 90-vuotiaana hän tarvitsi porrashissin. 100 vuotta täytettyään hän tarvitsi virikkeitä, sillä hänen kuulonsa, näkönsä ja liikuntakykynsä heikkenivät. Mieleltään hän oli kuitenkin terve, ja hänen mielensä tarvitsi suojaa ja virikkeitä, jotta hän voisi elää mielekästä ja täyttä elämää."@fi7
". Madame la Présidente, les deux discours d’introduction ont décrit à juste titre la longévité comme le changement démographique le plus important. Cela signifie évidemment que les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé, mais ils deviennent aussi plus fragiles avec le temps, physiquement et mentalement. Cette longévité s’accompagne d’une augmentation considérable des cas de maladies neurodégénératives, dont le traitement est extrêmement coûteux. Dans de nombreux pays, les médicaments contre la maladie de Parkinson coûtent plus cher que les médicaments contre le cancer. Des recherches menées au Royaume-Uni prévoient une augmentation de 154 % des cas de démence sénile d’ici 2051. Soins de longue durée: ces soins interviennent plus tard aujourd’hui. Autrefois, ces soins commençaient à être nécessaires au-delà de 70 ans. Ces soins concernent désormais des personnes de plus de 80 ans, voire de plus de 90 ans, ce qui coûte de plus en plus cher aux personnes concernées et à leurs familles, avec un impact sur leurs économies. Le défi est de faire en sorte que la longévité soit une récompense et non une punition. Nous devons revoir nos hypothèses et notre attitude face au vieillissement, remplacer la question «Quels soins apporter?» par «Comment promouvoir la bonne santé à un âge avancé»?». Cela nécessite évidemment un style de vie plus sain avant le troisième âge: éviter le tabac et les drogues, boire avec modération, manger sain, faire de l’exercice, mais aussi gérer son stress. Des vies professionnelles flexibles: du temps pour les loisirs et la famille. Il faut pour cela préparer la vie après le travail, avec des âges de départ à la retraite et une retraite progressive, comme je l’ai vu faire aux Pays-Bas. Cela signifie aussi un meilleur soutien social assuré de façon nouvelle et innovante, avec davantage de services à domicile afin que les gens puissent continuer à vivre chez eux plus longtemps. Des services et des dispositifs adaptés à des besoins changeants. Quand ma mère a eu 80 ans, elle a eu besoin d’un télécopieur pour communiquer. À 90 ans, elle a eu besoin d’un monte-escalier électrique. À 100 ans, il a fallu la stimuler face à la détérioration de son ouïe, de sa vue et de sa mobilité. Mais elle gardait l’esprit vif, et il fallait le protéger et le stimuler pour qu’elle puisse continuer à vivre pleinement."@fr8
"Elnök asszony! A két nyitóbeszéd nagyon helyesen rámutatott arra, hogy a hosszú életkor jelenti a legnagyobb demográfiai változást. Ez egyrészt természetesen azt jelenti, hogy emberek tovább élnek, nagyrészt egészségben, de a kor előrehaladtával testi vagy szellemi leépülés veszi kezdetét. Ez azt jelenti, hogy óriási mértékben megnövekedett a neurodegeneratív betegségekben szenvedők száma, ami hatalmas költségeket von magával. Sok országban a Parkinson-kór gyógyszerei többe kerülnek, mint a rák elleni gyógyszerek. Az Egyesült Királyságban végzett kutatások szerint 2051-re 154%-kal megnő a demenciában szenvedő betegek száma. Tartós ápolás: ez most jobban kitolódik. Régebben a 70-es éveikben járókat érintette, ma már a 80-as éveiket taposókat érinti, de egyre inkább jellemző a 90. életévüket betöltött személyek esetében. Mindez nagyobb és nagyobb költségeket jelent az egyének és családok számára, és hatással van megtakarításaikra. A kihívás az, hogy a magas életkort jutalom legyen, ne büntetés. Újra kell gondolnunk az öregedéssel kapcsolatos elképzeléseinket, onnan kezdve, hogy: „Hogyan gondoskodunk az idősekről?”, egészen addig, hogy „Hogyan segítjük elő, hogy magasabb életkorban is egészséges életet lehessen élni?”. Ehhez természetesen az kell, hogy már fiatalabb korunkban is egészségesebben éljünk: mellőzzük a dohányzást és a kábítószereket, mértékletesen fogyasszunk alkoholt, egészségesen táplálkozzunk, végezzünk testmozgást és kezeljük a stresszt. Rugalmas munkával töltött élet: legyen idő a kikapcsolódásra és a családra. Ez a munkával töltött évek utáni időszakra való felkészülést jelenti, rugalmas nyugdíjkorhatárokkal, illetve a fokozatos nyugdíjba vonulással, mint ahogyan azt Hollandiában láttam. Ez új és újszerű módon nyújtott, erőteljesebb szociális támogatást jelent, több otthoni szolgáltatással, ami segít abban, hogy az emberek tovább maradhassanak otthonaikban. Olyan szolgáltatásokra és eszközökre van szükség, amelyekkel kielégíthetjük a változó igényeket. Amikor édesanyám betöltötte a 80-at, szüksége volt egy faxkészülékre a kommunikációhoz. 90 éves korában egy lépcsőfelvonóra volt szüksége. 100 éves korában látás és hallást segítő eszközökre volt szüksége, és a mozgásban is segítségre szorult. De ott legbelül, a szelleme ép volt, védeni és motiválni kellett ahhoz, hogy valódi és teljes életet élhessen."@hu11
"Signora Presidente, i due discorsi di apertura hanno posto giustamente l’accento sulla longevità come cambiamento principale in termini demografici. Chiaramente questo significa che le persone vivono più a lungo, tendenzialmente più in salute ma negli ultimi anni diventano fragili nel corpo e nella mente. Questo ha determinato una crescita enorme di malattie neurodegenerative il cui costo è ingente. I farmaci per il morbo di Parkinson in molti paesi costano più di quelli contro i tumori. Secondo alcune ricerche condotte nel Regno Unito, entro il 2051 ci sarà un aumento del 154 per cento nel numero di persone affette da demenza. Assistenza a lungo termine: oggi si rende necessaria più tardi. Un tempo era necessaria intorno ai 70 anni, ora invece è necessaria ad 80 anni e sempre di più a 90, ma il suo costo è molto più elevato per i singoli individui e le famiglie con conseguenze sui loro risparmi. La sfida è garantire che la longevità sia un premio e non una condanna. Dobbiamo riconsiderare le nostre valutazioni sull’invecchiamento, spostandoci dal “come ce ne occupiamo” al “come promuoviamo la salute negli ultimi anni di vita”. Questo significa chiaramente stili di vita più salutari negli anni precedenti, tenersi lontani dal tabacco e dalle droghe, un approccio ragionevole all’alcool, buone abitudini alimentari, esercizio fisico ma anche gestione dello stress. Vita lavorativa flessibile: tempo per libero per se stessi e la famiglia. Ciò significa prepararsi per la vita dopo il lavoro con età di pensionamento flessibili e l’avvicinamento graduale al pensionamento che ho osservato nei Paesi Bassi. Significa più sostegno sociale in modi nuovi e innovativi, più servizi a domicilio in modo che le persone possano restare nelle proprie case più a lungo: servizi e meccanismi corrispondenti ad esigenze che cambiano. Quando mia madre ha compiuto 80 anni, ha avuto bisogno di un fax per comunicare. A 90 anni ha avuto bisogno di un montascala. A 100 anni aveva bisogno di essere stimolata perché l’udito, la vista e la mobilità diminuivano. Ma era lucida e aveva bisogno di essere protetta e stimolata per potere vivere una vita vera e piena."@it12
"Gerb. pirmininke, abiejose pirmosiose kalbose ilgaamžiškumas buvo akcentuotas kaip svarbiausias demografinis pokytis. Tai, žinoma, reiškia, kad žmonės gyvena ilgiau, ir dažniausiai sveikiau, tačiau vyresniame amžiuje jų kūnas arba protas nusilpsta. Smarkiai išaugo nervus ardančių ligų skaičius ir to kaina yra didelė. Vaistai nuo Parkinsono ligos daugelyje šalių kainuoja daugiau nei vaistai nuo vėžio. Jungtinės karalystės mokslininkai spėja, kad iki 2051 m. sergančių žmonių, , padaugės 154 proc. Ilgalaikė slauga: dabar jos prireikia vėliau. Anksčiau jos reikėdavo septyniasdešimtmečiams. Dabar jos reikia aštuoniasdešimtmečiams ir pamažu pereinama prie to, kad jos reikia devyniasdešimtmečiams, tačiau išlaidos asmenims ir šeimoms yra netgi didesnės ir tai paliečia jų santaupas. Iššūkis yra užtikrinti, kad ilgaamžiškumas būtų dovana, o ne bausmė. Mes turime iš naujo pergalvoti savo požiūrį į senėjimą. Nuo „Kaip mums rūpi?“ pereidami prie „Kaip mes skatiname, kad senatvės metai būtų sveiki?“ Tai, žinoma, reiškia sveikesnį gyvenimo būdą jaunystėje, nevartojant tabako ir narkotikų, saikingą gėrimą, sveiką mitybą, mankštą ir streso valdymą. Darbingas gyvenimas: laikas laisvalaikiui ir šeimai. Tai reiškia pasiruošimą gyvenimui po darbo, su pasitraukimo iš darbo pasirinkimu ir palaipsniu perėjimu į pensiją, kokį aš mačiau Nyderlanduose. Tai reiškia didesnę socialinę paramą naujoviškais būdais, daugiau paslaugų namuose, kad žmonės galėtų ilgiau pasilikti savo namuose. Paslaugos ir priemonės turi atitikti kintančius poreikius. Kai mano mama sulaukė 80, jai bendravimui reikėjo fakso. 90-ies jai reikėjo lifto. Kai sulaukė 100, jai reikėjo stimuliavimo, kadangi jos klausa ir regėjimas bei mobilumas susilpnėjo. Tačiau jos protas buvo šviesus ir reikėjo jį saugoti ir stengtis, kad ji gyventų tikrą ir visavertį gyvenimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Abās atklāšanas uzrunās pamatoti tika uzsvērts, ka nozīmīgākā no demogrāfiskajām pārmaiņām ir ilgmūžība. Protams, tas nozīmē, ka cilvēki dzīvo ilgāk un galvenokārt ir arī veselīgāki, taču mūža nogalē viņi fiziski vai garīgi kļūst vārgāki. Līdz ar to ir ārkārtīgi pieaugusi saslimstība ar neirodeģeneratīvajām slimībām, kas prasa ļoti lielus līdzekļus. Parkinsona slimības ārstēšanai vajadzīgās zāles daudzās valstīs ir dārgākas nekā zāles pret vēzi. Apvienotajā Karalistē pētījumi liecina, ka līdz 2051. gadam ar demenci sirgstošo cilvēku skaits būs palielinājies par 154 %. Ilgtermiņa aprūpe mūsdienās sākas vēlāk. Agrāk tā sākās pēc 70 gadu vecuma. Tagad tā sākas pēc 80 un — arvien biežāk — pēc 90 gadu vecuma sasniegšanas, taču gan atsevišķiem cilvēkiem, gan ģimenēm tā izmaksā arvien dārgāk, negatīvi ietekmējot ļaužu ietaupījumus. Uzdevums ir nodrošināt to, lai ilgmūžība būtu kā balva, nevis kā sods. Mums ir jāpārskata savi pieņēmumi attiecībā uz novecošanu un vairāk jādomā nevis par to, kāda ir mūsu aprūpe, bet gan par to, kā saglabāt veselību mūža nogalē. Tas nozīmē veselīgāku dzīvesveidu visas dzīves laikā, atturēšanos no tabakas un narkotikām, mērenību alkohola patēriņā, veselīgu uzturu, fiziskas nodarbības un arī stresa mazināšanu. Elastīga darba dzīve — tas nozīmē arī laiku atpūtai un ģimenei. Tas nozīmē gatavošanos dzīvei pēc darba beigām, elastīgu pensionēšanās vecumu un pakāpenisku pensionēšanos, kā to esmu novērojis Nīderlandē. Tas nozīmē lielāku sociālo atbalstu, jaunus un novatoriskus tā veidus, plašākus mājas aprūpes pakalpojumus, lai cilvēki ilgāk varētu dzīvot savās mājās. Tas nozīmē tādus pakalpojumus un iekārtas, kas atbilst jaunajām vajadzībām. Kad manai mātei bija 80, viņai, lai sazinātos, vajadzēja faksa aparātu. Kad viņai bija 90, vajadzēja ratiņkrēsla pacēlāju kāpnēm. 100 gadu vecumā viņai vajadzēja funkciju stimulēšanas ierīces, jo bija pasliktinājusies dzirde, redze un mobilitāte. Taču viņas saprāts bija vesels; tomēr, lai viņa varētu dzīvot pilnvērtīgi, bija vajadzīga aizsardzība un stimulēšana."@lv13
"Madam President, the two opening speeches have rightly highlighted longevity as the most significant change in demography. That of course means people are living longer, mainly healthier lives, but in later years they become frail in body or mind. That has meant an enormous growth in neurodegenerative diseases and the cost of that is vast. Drugs for Parkinson’s disease in many countries cost more than drugs for cancer. UK research predicts that by 2051 there will be an increase of 154% of the numbers of people with dementia. Long-term care: that comes later now. It used to come in the 70s. Now it comes in your 80s and is increasingly coming in your 90s, but it is coming at an ever greater cost to individuals and families with implications for their savings. The challenge is to ensure longevity as a reward and not a punishment. We need to rethink our assumptions on ageing, moving from just ‘How do we care?’ to ‘How do we promote healthy later years?’. That means healthier lifestyles earlier in life of course; keeping off tobacco and drugs, sensible drinking, healthy eating, exercise, but also management of stress. Flexible working lives: time for leisure and families. It means preparing for life after work with flexible retirement ages and the gradual movement into retirement that I have seen in the Netherlands. It means greater social support in new and innovative ways, more domiciliary services so that people can stay in their own homes for longer. Services and devices to match changing needs. When my mother reached 80 she needed a fax machine for communication. At 90 she needed a stair lift. At 100 she needed stimulation as her hearing and sight and mobility diminished. But the mind inside was good and needed to be protected and stimulated if she was to have a real and full life."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de twee openingsredes benadrukten terecht de levensduur als de belangrijkste demografische verandering. Dat betekent natuurlijk dat mensen een langer en meestal gezonder leven leiden, maar op latere leeftijd worden ze zwakker, hetzij fysiek of mentaal. Daardoor is er een enorme toename geconstateerd in neurodegeneratieve ziekten en de kosten daarvan zijn gigantisch. Medicijnen voor de ziekte van Parkinson kosten in veel landen meer dan medicijnen tegen kanker. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk voorspelt dat het aantal mensen met dementie tussen nu en 2051 met 154 procent zal toenemen. Langdurige zorg is pas op latere leeftijd nodig. Vroeger was die nodig voor mensen boven de zeventig. Nu is het iets voor tachtigers en steeds vaker pas voor mensen boven de negentig, maar het kost individuen en families steeds meer geld en dat heeft gevolgen voor hun spaargeld. De uitdaging is dat we ervoor moeten zorgen dat lang leven een beloning is en geen straf. We moeten onze aannamen over vergrijzing herzien en in plaats van “Hoe verzorgen we?” moeten we vragen: “Hoe bevorderen we een gezonde oude dag?” Dat betekent natuurlijk een gezondere levensstijl op jongere leeftijd; afzien van tabak en drugs, verstandig omgaan met alcohol, gezond eten, voldoende beweging, maar ook een goede omgang met stress. Een flexibel werkend leven: tijd voor vrije tijd en voor het gezin. Dat betekent je voorbereiden op het leven na het werk met flexibele pensioenleeftijden en geleidelijk stoppen met werken zoals ik dat in Nederland heb gezien. Het betekent meer sociale steun op nieuwe en innovatieve manieren, meer thuiszorg zodat mensen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Diensten en hulpmiddelen die passen bij veranderende behoeften. Toen mijn moeder tachtig werd, had ze een faxapparaat nodig om te kunnen communiceren. Toen ze negentig was, had ze een traplift nodig. Toen ze 100 was, had ze behoefte aan stimulatie, omdat haar gehoor, gezichtsvermogen en mobiliteit afnamen. Maar haar geest was nog prima en moest worden beschermd en gestimuleerd om ervoor te zorgen dat ze een echt en volwaardig leven kon leiden."@nl3
"Pani przewodnicząca! W dwóch wystąpieniach otwierających debatę słusznie podkreślono, że najważniejszą zmianą demograficzną jest długowieczność. Oznacza to, co oczywiste, że ludzie żyją dłużej, zdrowiej, ale też że w podeszłym wieku stają się oni słabi pod względem fizycznym i umysłowym. Oznacza to ogromny wzrost liczby osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, co przekłada się na ogromne koszty. W wielu krajach leki na chorobę Parkinsona są droższe niż leki na raka. Naukowcy brytyjscy szacują, że do roku 2051 liczba osób cierpiących na demencję wzrośnie o 154%. Opieka długoterminowa: teraz jest ona potrzebna w starszym wieku. Kiedyś była konieczna w wieku lat 70 lub więcej. Teraz potrzebują jej osiemdziesięciolatkowie i w coraz większym stopniu dziewięćdziesięciolatkowie, ale jest ona coraz większym obciążeniem finansowym dla osób i rodzin, co nie pozostaje bez znaczenia dla ich oszczędności. Wyzwanie polega na uczynieniu z długowieczności nagrody, a nie kary. Musimy ponownie przemyśleć przyjęte przez nas założenia dotyczące starzenia, przesuwając akcent z pytania „w jaki sposób opiekować się?” na pytanie „w jaki sposób propagować zdrowe życie w sędziwym wieku?” Oznacza to oczywiście propagowanie zdrowego stylu życia we wcześniejszych latach życia; stronienie od nikotyny i narkotyków, picie alkoholu z umiarem, zdrowe odżywianie się, aktywność fizyczną, ale także radzenie sobie ze stresem. Elastyczne życie zawodowe: czas na wypoczynek i dla rodziny. Oznacza to przygotowanie ludzi do życia po zakończeniu ich kariery zawodowej poprzez stosowanie takich rozwiązań jak elastyczny wiek emerytalny oraz stopniowe przechodzenie na emeryturę, które są stosowane w Holandii. Oznacza to większe wsparcie socjalne na rzecz nowych i innowacyjnych metod, więcej usług domowych, tak by ludzie mogli dłużej pozostawać we własnych domach. Dostosowanie usług i urządzeń do zmieniających się potrzeb. Gdy moja mama skończyła 80 lat potrzebowała faksu do przesyłania wiadomości. W wieku lat 90 potrzebowała schodowego podnośnika. W wieku 100 lat potrzebowała stymulacji, ponieważ jej słuch i wzrok, a także możliwość poruszania się uległy osłabieniu. Ale jej umysł pozostał jasny i potrzebował ochrony i pobudzania, by mogła ona cieszyć się prawdziwym i pełnym życiem."@pl16
"Senhora Presidente, os dois discursos de abertura sublinharam, e muito bem, a longevidade como a evolução demográfica mais significativa. Isto significa, naturalmente, que as pessoas vivem mais tempo e, no essencial, com mais saúde; contudo, nos últimos anos das suas vidas, ficam mais fracas, física ou mentalmente. Esta situação implicou um aumento muito substancial das doenças neurodegenerativas, cujo custo é muito elevado. Em muitos países, os medicamentos para a doença de Parkinson são mais caros do que os medicamentos para o cancro. A investigação britânica prevê que, em 2051, o número de pessoas com demência terá aumentado 154%. Cuidados de longa duração: são necessários cada vez mais tarde. Antes, eram necessários quando as pessoas andavam pelos 70 anos. Agora são necessários quando as pessoas já passaram os 80 anos, e cada vez mais os 90, mas com um custo cada vez mais elevado para os indivíduos e para as famílias, com implicações nas suas poupanças. O desafio consiste em garantir que a longevidade seja uma recompensa e não um castigo. Precisamos de reequacionar os nossos pressupostos sobre a idade; em vez de perguntarmos “Como vamos cuidar das pessoas?” devemos passar a perguntar “Como vamos promover uma velhice mais saudável?” Isto passa, naturalmente, por um estilo de vida mais saudável numa fase mais precoce da vida: sem tabaco, sem drogas, com um consumo moderado de álcool, com uma alimentação saudável, com exercício, mas também com gestão do stresse. Vidas de trabalho flexíveis: tempo para o lazer e para a família. Isto passa pela preparação para a vida depois do trabalho, com idades de reforma flexíveis e com uma passagem gradual à reforma, como vi nos Países Baixos. Passa por um maior apoio social, sob formas novas e inovadoras, e por mais serviços domiciliários, para que as pessoas possam ficar nas suas casas durante mais tempo. Serviços e dispositivos que respondam a necessidades que estão a mudar. Quando fez oitenta anos, a minha mãe precisou de uma telecopiadora para comunicar. Aos noventa, precisou de um elevador de escadas. Aos cem, precisou de estimulação, porque a sua audição, visão e mobilidade diminuíram. Mas mentalmente estava boa e precisava de ser protegida e estimulada para ter uma vida verdadeira e plana."@pt17
"Madam President, the two opening speeches have rightly highlighted longevity as the most significant change in demography. That of course means people are living longer, mainly healthier lives, but in later years they become frail in body or mind. That has meant an enormous growth in neurodegenerative diseases and the cost of that is vast. Drugs for Parkinson’s disease in many countries cost more than drugs for cancer. UK research predicts that by 2051 there will be an increase of 154% of the numbers of people with dementia. Long-term care: that comes later now. It used to come in the 70s. Now it comes in your 80s and is increasingly coming in your 90s, but it is coming at an ever greater cost to individuals and families with implications for their savings. The challenge is to ensure longevity as a reward and not a punishment. We need to rethink our assumptions on ageing, moving from just ‘How do we care?’ to ‘How do we promote healthy later years?’. That means healthier lifestyles earlier in life of course; keeping off tobacco and drugs, sensible drinking, healthy eating, exercise, but also management of stress. Flexible working lives: time for leisure and families. It means preparing for life after work with flexible retirement ages and the gradual movement into retirement that I have seen in the Netherlands. It means greater social support in new and innovative ways, more domiciliary services so that people can stay in their own homes for longer. Services and devices to match changing needs. When my mother reached 80 she needed a fax machine for communication. At 90 she needed a stair lift. At 100 she needed stimulation as her hearing and sight and mobility diminished. But the mind inside was good and needed to be protected and stimulated if she was to have a real and full life."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, prvé dva úvodné prejavy správne identifikovali dlhovekosť ako najdôležitejšiu demografickú zmenu. To, samozrejme, znamená, že ľudia žijú dlhšie a zdravšie, ale v neskorších rokoch mávajú chatrné telo alebo myseľ. To znamená obrovský nárast neurodegeneratívnych ochorení a s tým súvisiace obrovské náklady. Lieky proti Parkinsonovej chorobe sú v mnohých krajinách drahšie ako lieky proti rakovine. Britský výskum predpovedá, že do roku 2051 bude 154 % nárast počtu ľudí trpiacich demenciou. Dlhodobá starostlivosť: sa v súčasnosti poskytuje neskôr. Zvykla sa poskytovať od veku 70 rokov. V súčasnosti sa poskytuje od veku 80 rokov a zvyšuje sa počet ľudí, ktorým sa poskytuje od veku 90 rokov, ale vyžaduje čoraz väčšie náklady jednotlivcov a rodín a má to vplyv na ich úspory. Výzvou je zabezpečiť dlhovekosť ako odmenu a nie ako trest. Musíme si znovu premyslieť naše predpoklady starnutia a posunúť sa z otázky „Ako poskytujeme starostlivosť“ k otázke „Ako podporujeme zdravie v neskorších rokoch života?“ To znamená začať so zdravším životným už skôr, vyhýbať sa tabaku a drogám, piť s mierou, jesť zdravo, cvičiť, ale tiež vedieť zvládať stres. Flexibilný pracovný život: čas na oddych a rodinu. To znamená pripraviť sa na život po práci prostredníctvom flexibilného dôchodkového veku a postupného odchodu do dôchodku, ako vidíme v Holandsku. Znamená to tiež väčšiu sociálnu podporu novými a inovatívnymi spôsobmi, viac domácich služieb, aby ľudia mohli ostávať vo svojich domovoch dlhšie. Služby a zariadenia, ktoré uspokojujú meniace sa potreby. Keď mala moja matka 80 rokov, potrebovala faxový prístroj na komunikáciu. V deväťdesiatich potrebovala schodiskový výťah. V 100 rokoch potrebovala stimuláciu, keďže jej sluch, zrak a schopnosť pohybu sa znižovali. Ale myseľ mala stále dobrú a potrebovala ochranu a stimuláciu, aby mohla mať skutočný a plnohodnotný život."@sk19
"Gospa predsednica, dva otvoritvena govora sta pravilno izpostavila dolgo življenjsko dobo kot najbolj bistveno spremembo v demografiji. To seveda pomeni, da ljudje živijo dlje, so bolj zdravi, toda v kasnejših letih postanejo slabotni v duhu in telesu. To pomeni izjemno povečanje nevrodegenerativnih bolezni in stroški zanje so ogromni. Zdravila za Parkinsonove bolezen v mnogih državah stanejo več kot zdravila za raka. Raziskave v Združenem kraljestvu napovedujejo, da se bo število dementnih ljudi do leta 2051 povečalo za 154 %. Dolgotrajna oskrba: to sedaj prihaja kasneje. Včasih se je pojavila v 70. letu. Sedaj je potrebna v 80. in vse bolj v 90., toda spremljajo jo vse višji stroški za posameznike in družine, kar ima posledice na njihove prihranke. Izziv je zagotoviti dolgo življenje kot nagrado in ne kot kazen. Ponovno moramo razmisliti o naših ugotovitvah glede staranja in se premakniti od „Kako skrbimo?“ na „Kako spodbujamo zdrava pozna leta?“ To pomeni seveda bolj zdrav način življenja že v zgodnejših letih; nekajenje in nejemanje poživil, zmerno pitje, zdravo prehranjevanje, telovadba in tudi upravljanje stresa. Prožna delovna življenja: čas za sprostitev in družino. Pomeni pripravo za življenje po delu s prožno starostjo za upokojitev in postopnim prehodom v upokojitev, kar sem videl na Nizozemskem. Pomeni večjo socialno podporo novim in inovativnim načinom, več storitev na domu, tako da lahko ljudje dalj časa ostanejo doma. Storitve in naprave za zadovoljitev spremenjenih potreb. Ko je moja mama dosegla 80 let, je potrebovala telefaks za komuniciranje. Pri 90 je potrebovala stopniščno dvigalo. Pri 100 je potrebovala spodbuditev, ker so njen sluh, vid in gibljivost pojemali. Toda njen um je bil še dober in potrebovala je zaščito in spodbuditev, če je hotela imeti realno in polno življenje."@sl20
"Fru talman! De två inledande talarna har med rätta framhävt den ökade livslängden som den viktigaste demografiska förändringen. Det innebär naturligtvis att människor lever längre, och huvudsakligen friskare liv, men under de sista åren blir de svaga till kropp eller sinne. Det har inneburit en enorm ökning av neurodegenerativa sjukdomar och det kostar oerhörda summor pengar. Läkemedel för Parkinsons sjukdom kostar i många länder mer än läkemedlen för cancer. Enligt brittisk forskning kommer antalet människor med demens att öka med 154 procent fram till 2051. Långtidsvård: Den kommer senare nu. Förut kom den i 70-årsåldern. Nu kommer den i 80-årsåldern och i allt större utsträckning i 90-årsåldern men den kostar enskilda personer och familjer allt mer vilket påverkar deras besparingar. Utmaningen är att se till att den ökade livslängden blir en belöning och inte ett straff. Vi måste ompröva våra antaganden om åldrande. I stället för att tänka ”Hur ska vi sköta omsorgen?” bör vi tänka ”Hur främjar vi hälsa på ålderns höst?”. Det innebär naturligtvis en hälsosammare livsstil tidigare i livet: att hålla sig ifrån tobak och droger, dricka förnuftigt, äta nyttigt och motionera, men även att hantera stress. Ett flexibelt arbetsliv: tid för fritid och familj. Det innebär att förbereda sig på ett liv efter arbetet med en flexibel pensionsålder och en gradvis övergång till pensionen som jag har sett i Nederländerna. Det innebär ett ökat socialt stöd på nya och innovativa sätt, mer hemtjänster så att människor kan bo kvar hemma längre. Tjänster och utrustning som möter de ändrade behoven. När min mamma fyllde 80 år behövde hon en fax för att kommunicera. När hon fyllde 90 behövde hon en trapphiss. När hon fyllde 100 behövde hon stimulans i takt med att hennes hörsel, syn och rörlighet minskade. Mentalt var hon dock i god form och behövde skyddas och stimuleras om hon skulle kunna leva ett riktigt och fullt liv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bowis,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph