Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-323"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-323"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Colleghi, vi prego, dobbiamo cercare di recuperare le conseguenze dell'inversione dei tempi che c'è stata, cercando di rispettare e dare la possibilità a tutti di svolgere l'interrogazione. Per far questo allora vi annuncio che cercheremo di svolgere tutte le restanti interrogazioni, però potrò dare la parola, dopo l'intervento del Commissario, soltanto al deputato che ha presentato l'interrogazione, non accetteremo altre richieste di intervento perché questo impedirebbe di raggiungere il risultato finale."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Dámy a pánové, musíme se pokusit vyřešit důsledky změny doby vyhrazené pro otázky a snažit se respektovat všechny a dát každému možnost položit otázku. Proto se nyní budeme zabývat všemi zbývajícími otázkami, avšak jakmile komisař odpoví, budu moci dát slovo pouze poslanci, který otázku položil. Nebudeme přijímat další žádosti o vystoupení, protože pak by bylo obtížné dospět ke konečnému výsledku."@cs1
"− Mine damer og herrer! Vi må forsøge at håndtere konsekvenserne af den venden op og ned på spørgetiden, som vi har haft, ved at respektere alle og give alle en chance for at stille deres spørgsmål. Vi vil derfor forsøge at tage alle de spørgsmål, som er tilbage, men når kommissæren har besvaret et spørgsmål, vil jeg kun kunne give ordet til det medlem, der stillede spørgsmålet. Vi accepterer ikke andre anmodninger om at tale, for det vil gøre det svært at nå vores endelige mål."@da2
"− Meine Damen und Herren! Wir müssen versuchen, die Folgen aus der Umstellung der Fragestunde abzufangen, indem wir versuchen, allen gerecht zu werden und jedem die Möglichkeit zu geben, seine Fragen zu stellen. Wir werden deshalb versuchen, alle noch ausstehenden Fragen abzuhandeln. Wenn jedoch der Kommissar eine Antwort gegeben hat, kann ich das Wort nur dem Abgeordneten erteilen, der die Frage gestellt hat. Wir werden keine weiteren Redewünsche akzeptieren, weil es sonst schwierig wäre, zu einem Schluss zu kommen."@de9
"− Κυρίες και κύριοι, πρέπει να προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα της αντιστροφής της ώρας των ερωτήσεων που είχαμε, προσπαθώντας να τις σεβαστούμε όλες και να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Για να το πράξουμε αυτό, θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις, αλλά αφού ο Επίτροπος έδωσε μια απάντηση, θα μπορέσω να δώσω το λόγο μόνο στο μέλος που κατέθεσε την ερώτηση. Δεν θα δεχτούμε άλλες αιτήσεις για αγόρευση, διότι αυτό θα δυσχέραινε την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος."@el10
"− Ladies and gentlemen, we must try to deal with the effects of the reversal of the Question Times that we have had, by attempting to respect all and give everyone the chance to put their questions. In order to do this, we will try to deal with all the remaining questions, but once the Commissioner has given an answer, I will be able to give the floor only to the Member who tabled the question. We will not accept any other requests to speak, because that would make it difficult to achieve the final result."@en4
"− Señorías, tenemos que intentar encauzar la inversión que se ha producido en el Turno de preguntas; para ello, tenemos que intentar respetar a todos y dar a todo el mundo la oportunidad de exponer su pregunta. Para ello, trataremos de desarrollar las preguntas que quedan, pero después de que el Comisario haya respondido, daré la palabra exclusivamente al diputado que la haya planteado. No aceptaremos las demás solicitudes para intervenir, ya que, esto dificultaría la consecución del resultado final."@es21
"− Daamid ja härrad, peame püüdma tulla toime infotunni ajakava muudatustega ning austama kõiki ja üritama anda kõigile võimaluse oma küsimusi esitada. Selleks püüame käsitleda kõiki veel vastamata küsimusi, kuid pärast voliniku vastust saan ma anda sõna üksnes selle küsimuse esitanud liikmele. Me ei rahulda ühtegi muud sõnavõtutaotlust, sest see teeks lõpptulemuseni jõudmise raskeks."@et5
"− Hyvät parlamentin jäsenet, me pyrimme antamaan kaikille mahdollisuuden esittää kysymyksensä kyselytuntien vaihtumisen aiheuttamista muutoksista huolimatta. Kaikki jäljellä olevat kysymykset pyritään käsittelemään. Jotta aika riittäisi, me voimme antaa komission jäsenen vastauksen jälkeen puheenvuoron ainoastaan kysymyksen esittäneelle jäsenelle. Me emme ota vastaan muita puheenvuoropyyntöjä, sillä muutoin emme voi käsitellä kaikkia kysymyksiä."@fi7
"− Mesdames et Messieurs, nous devons essayer de gérer les effets de l’inversion de l’heure des questions en respectant toutes les parties concernées et en donnant à chacun l’occasion de poser sa question. Pour y parvenir, nous allons essayer d’aborder toutes les questions restantes, mais une fois que M. le commissaire aura répondu, je ne pourrai donner la parole qu’à l’auteur de la question. Nous n’accepterons aucune autre demande de parole, parce que cela nous empêcherait d’arriver au résultat recherché."@fr8
"− Hölgyeim és uraim! Meg kell próbálnunk áthidalni azokat a problémákat, amelyek most, a kérdések órájában kialakultak, és megadni a mindenkinek lehetőséget, hogy feltegyék kérdéseiket. Ezért most megpróbálunk minden fennmaradó kérdéssel foglalkozni, de miután a biztos úr már válaszolt, csak annak a képviselőnek tudok szót adni, aki a kérdést előterjesztette. Mások felszólalási kérelmét nem tudjuk elfogadni, mert az megnehezíteni a végső eredmény elérését."@hu11
"− Ponios ir ponai, turime pamėginti susidoroti su panaikinto klausimams skirto laiko pasekmėmis, bandydami gerbti visus ir visiems suteikti galimybę pateikti savo klausimus. Kad tai padarytume, pamėginsime aptarti visus likusius klausimus, tačiau kai tik Komisija pateiks atsakymą, aš galėsiu suteikti galimybę tik klausimus numačiusiems nariams. Nepriimsime jokių kitų prašymų pasisakyti, nes taip gali būti sunku pasiekti rezultatą."@lt14
"− Dāmas un kungi, mums tagad jāmēģina atrisināt situāciju, kas izveidojusies jautājumu laika grafika izmaiņu dēļ, un jācenšas ievērot ikviena tiesības, dodot ikvienam iespēju uzdot savu jautājumu. Tāpēc mēs centīsimies izskatīt visus atlikušos jautājumus, taču pēc komisāra atbildes es varēšu dot vārdu tikai tam deputātam, kurš jautājumu ir iesniedzis. Citus lūgumus dot vārdu mēs neapmierināsim, citādi būs grūti panākt rezultātu."@lv13
"Colleghi, vi prego, dobbiamo cercare di recuperare le conseguenze dell'inversione dei tempi che c'è stata, cercando di rispettare e dare la possibilità a tutti di svolgere l'interrogazione. Per far questo allora vi annuncio che cercheremo di svolgere tutte le restanti interrogazioni, però potrò dare la parola, dopo l'intervento del Commissario, soltanto al deputato che ha presentato l'interrogazione, non accetteremo altre richieste di intervento perché questo impedirebbe di raggiungere il risultato finale."@mt15
"Dames en heren, we moeten zien om te gaan met de gevolgen van de wijziging die heeft plaatsgevonden omtrent het vragenuur, door te proberen iedereen met respect te behandelen en iedereen de mogelijkheid te geven zijn of haar vraag te stellen. We zullen hiertoe alle resterende vragen proberen te behandelen, maar als de commissaris antwoord heeft gegeven, kan ik het woord alleen geven aan het Parlementslid dat de vraag heeft gesteld. Andere verzoeken om te mogen spreken zullen we niet inwilligen, omdat het anders moeilijk wordt de eindstreep te halen."@nl3
"− Panie i panowie! Musimy postarać się naprawić skutki zmiany kolejności tur pytań, która miała miejsce, i spróbować okazać poszanowanie dla wszystkich i dać wszystkim możliwość zadania pytań. Aby tak się stało, postaramy się zająć wszystkimi pozostałymi pytaniami, przy czym po udzieleniu odpowiedzi przez pana komisarza, będę mógł udzielić głosu tylko tym posłom, którzy zgłosili swoje pytania. Nie przyjmiemy żadnych innych wniosków o zabranie głosu, ponieważ utrudniłoby to osiągnięcie zamierzonego przez nas końcowego rezultatu."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, temos de lidar com as consequências da inversão introduzida no período de perguntas, tentando respeitar todos e concedendo a todos a oportunidade de formularem as suas perguntas. Para tal, tentaremos abordar todas as restantes perguntas, mas depois de o Senhor Comissário dar uma resposta apenas poderei conceder o uso da palavra ao autor da pergunta. Não serão aceites outros pedidos para intervir, porque isso impediria que alcançássemos o nosso objectivo."@pt17
"Colleghi, vi prego, dobbiamo cercare di recuperare le conseguenze dell'inversione dei tempi che c'è stata, cercando di rispettare e dare la possibilità a tutti di svolgere l'interrogazione. Per far questo allora vi annuncio che cercheremo di svolgere tutte le restanti interrogazioni, però potrò dare la parola, dopo l'intervento del Commissario, soltanto al deputato che ha presentato l'interrogazione, non accetteremo altre richieste di intervento perché questo impedirebbe di raggiungere il risultato finale."@ro18
"Dámy a páni, musíme sa pokúsiť vyriešiť zmeny, ktoré nastali počas hodiny otázok, a to tak, že sa budeme navzájom rešpektovať a dáme každému šancu predniesť svoju otázku. Aby sme to mohli spraviť, budeme riešiť najskôr všetky zvyšné otázky a po ich zodpovedaní pánom komisárom udelím slovo len tomu poslancovi, ktorý otázku predložil. Nebudeme akceptovať žiadne ďalšie žiadosti o vystúpenie, pretože by sa tým sťažilo dosiahnutie konečného výsledku."@sk19
"− Gospe in gospodje, poskušati moramo se soočiti z vplivi obrnjenega vrstnega reda vprašanj in poskušati spoštovati vse in vsem dati priložnost, da postavijo vprašanja. Da bi to lahko storili, bomo šli na preostala vprašanja, toda po odgovoru komisarja bom dal besedo le parlamentarcu, ki je predložil vprašanje. Drugih prošenj za besedo ne bomo sprejemali, ker bi s tem otežili možnost končnega rezultata."@sl20
"− Mina damer och herrar, vi måste försöka ta itu med resultatet av den omkastning av frågestunden som har skett genom att försöka respektera alla och ge alla chansen att framföra sina frågor. Vi ska därför försöka gå igenom alla återstående frågor, men efter att kommissionsledamoten gett sitt svar kan jag bara ge ordet till den ledamot som ställde frågan. Vi kommer inte att ge ordet till någon annan eftersom det skulle göra det svårt att nå vårt mål."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph