Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-313"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-313"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
") Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για την απάντηση. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση που αφορά το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα που έχει ένα πακέτο 54 δισεκατομμύρια ευρώ: εάν έχετε στοιχεία κύριε Επίτροπε, μετά από 18 μήνες εφαρμογής του εβδόμου αυτού πλαισίου, για το πώς εξελίσσεται, ποιες χώρες ακολουθούν ικανοποιητικούς ρυθμούς απορρόφησης και ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα που εμφανίζονται και εάν η Επιτροπή σκοπεύει να κάνει μια εκτίμηση της πορείας αυτού του χρηματοδοτικού πλαισίου."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mám jednu doplňující otázku, která se týká Sedmého rámcového programu pro výzkum, který má rozpočet ve výši 54 milionů EUR. Máte, paní komisařko, po osmnácti měsících tohoto Sedmého rámcového programu k dispozici podrobnější informace ohledně toho, jak se vyvíjí, které země mají dostatečnou míru čerpání, jaké jsou hlavní problémy a zda má Komise v úmyslu vypracovat zprávu o pokroku v tomto finančním rámci?"@cs1
"Jeg takker kommissæren for hans svar. Jeg har et tillægsspørgsmål om det syvende rammeprogram for forskning, der råder over 54 mio. EUR. Har De 18 måneder inde i dette syvende rammeprogram nogle oplysninger om, hvordan det udvikler sig, hvilke lande har en tilfredsstillende udnyttelse af bevillinger, hvor de største problemer ligger, og om Kommissionen agter at udarbejde en statusrapport om finansieringsrammen?"@da2
"Herr Präsident! Ich danke dem Herrn Kommissar für seine Antwort. Ich habe eine Zusatzfrage über das Siebte Forschungsrahmenprogramm, für das es ein Paket in Höhe von 54 Millionen Euro gibt. Herr Kommissar, haben Sie jetzt, da das Siebte Forschungsprogramm seit 18 Monaten läuft, Informationen darüber, wie es sich entwickelt, welche Länder eine zufrieden stellende Absorptionsrate aufweisen, was die Hauptprobleme sind und ob die Kommission beabsichtigt, einen Fortschrittsbericht zum Finanzrahmen zu erstellen?"@de9
"Mr President, my thanks to the Commissioner for his reply. I have a supplementary question about the Seventh Framework Programme for Research, which has a package of EUR 54 million. Do you have any details, Commissioner, 18 months in to this Seventh Framework Programme, as to how it is developing, which countries have a satisfactory take-up rate, what the main problems are and if the Commission intends to produce a progress report on this financing framework?"@en4
"Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario por su respuesta. Tengo una pregunta complementaria sobre el Séptimo Programa marco de investigación, que cuenta con un paquete de 54 millones de euros. Señor Comisario, ¿dispone de cualquier tipo de información, después de 18 meses en este programa en lo que se refiere a su desarrollo, a los países que disponen de un buen porcentaje de utilización, a cuáles son los problemas principales y si la Comisión pretende elaborar un informe provisional sobre este marco de financiación?"@es21
"Härra juhataja, tänan volinikku tema vastuse eest. Mul on veel täiendav küsimus teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kohta, mille maht on 54 miljonit eurot. Kas te, härra volinik, oskate praegu, 18 kuud pärast teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi algust öelda täpsemalt, kuidas see edeneb, millised riigid on selle rahuldavalt ellu viinud, millised on peamised probleemid ja kas komisjon kavatseb koostada rahastamise raamprogrammi kohta eduaruande?"@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä hänen vastauksestaan. Minulla on jatkokysymys tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemännestä puiteohjelmasta, jolle on varattu 54 miljoonan euron paketti. Arvoisa komission jäsen, onko teillä, 18 kuukautta puiteohjelman käynnistymisestä, tarkempia tietoja ohjelman edistymisestä, siitä, missä valtioissa on saavutettu tyydyttävä käyttöönottoaste, mitä suurimmat ongelmat ovat sekä siitä, aikooko komissio laatia edistymiskertomuksen rahoituskehyksestä?"@fi7
"Monsieur le Président, je remercie M. le commissaire pour sa réponse. J’ai une question supplémentaire concernant le septième programme-cadre pour la recherche, doté d’un paquet de 54 millions d’euros. Monsieur le Commissaire, 18 mois après le début du septième programme-cadre, pourriez-vous nous donner des détails sur son évolution? Quels sont les pays qui absorbent ces fonds de façon satisfaisante, quels sont les problèmes principaux? La Commission prévoit-elle de publier un rapport d’avancement consacré à ce cadre de financement?"@fr8
"Tisztelt elnök úr! Köszönöm a biztos úrnak a válaszát. Ugyanakkor szeretnék egy pótkérdést feltenni az 54 millió eurós költségvetéssel rendelkező hetedik kutatási keretprogrammal kapcsolatban. Biztos úr! Most, 18 hónappal a keretprogram indulása után, tudna részletekkel szolgálni a program alakulásáról, arról, hogy mely országokban kielégítő az igénybevételi arány, melyek a legfőbb problémák, és hogy a Bizottság szándékozik-e időközi jelentést készíteni erről a finanszírozási keretről?"@hu11
"Signor Presidente, ringrazio il commissario per la risposta. Vorrei porre un ulteriore quesito in merito al settimo programma quadro per la ricerca, che prevede un pacchetto di 54 milioni di euro. A 18 mesi di distanza dell’introduzione del settimo programma quadro, dispone, signor Commissario, di informazioni dettagliate in merito al suo sviluppo, ai paesi che hanno raggiunto un tasso di utilizzazione soddisfacente e ai principali problemi riscontrati? La Commissione intende pubblicare una relazione intermedia su tale quadro di finanziamento?"@it12
"Gerb. pirmininke, labai dėkoju Komisijos nariui už atsakymą. Turiu papildomą klausimą apie Septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą, kurios paketas yra 54 milijonai eurų. Komisijos nary, ar 18 mėnesių būdamas šioje programoje jūs turite kokių nors duomenų apie tai, kaip ji vyksta, kurios šalys turi patenkinamą įsisavinimo lygmenį, kokios yra pagrindinės problemos ir ar Komisija ketina pateikti šios finansinės sistemos progreso ataskaitą?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pateicos komisāram par atbildi. Man ir papildjautājums par Septīto pētniecības pamatprogrammu, kuras finanšu paketē paredzēti 54 miljoni eiro. Šobrīd programma ir spēkā jau 18 mēnešus. Vai jums, komisār, ir kādi konkrēti dati par to, kā programma darbojas, kurām valstīm ir apmierinoši izmantošanas rādītāji, kādas ir galvenās problēmas un vai Komisija plāno sagatavot progresa ziņojumu par šo finansējuma sistēmu?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για την απάντηση. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση που αφορά το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα που έχει ένα πακέτο 54 δισεκατομμύρια ευρώ: εάν έχετε στοιχεία κύριε Επίτροπε, μετά από 18 μήνες εφαρμογής του εβδόμου αυτού πλαισίου, για το πώς εξελίσσεται, ποιες χώρες ακολουθούν ικανοποιητικούς ρυθμούς απορρόφησης και ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα που εμφανίζονται και εάν η Επιτροπή σκοπεύει να κάνει μια εκτίμηση της πορείας αυτού του χρηματοδοτικού πλαισίου."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn antwoord. Ik heb een aanvullende vraag over het zevende kaderprogramma voor onderzoek, dat een financieel pakket van 54 miljoen euro omvat. Commissaris, kunt u me vertellen, nu het zevende kaderprogramma achttien maanden loopt, welke landen zich aan de afgesproken opnamepercentages houden, wat de voornaamste problemen zijn en of de Commissie van plan is om een voortgangsverslag uit te brengen over dit financieringskader?"@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję panu komisarzowi za odpowiedź. Mam pytanie uzupełniające dotyczące siódmego programu ramowego w zakresie badań, na który przeznaczono pakiet środków w wysokości 54 milionów euro. Panie komisarzu! Czy posiada pan szczegółowe informacje po 18 miesiącach realizacji tego programu na temat tego, jako przebiega jego realizacja, które państwa mają zadowalający wskaźnik penetracji, jakie są główne problemy i czy Komisja zamierza sporządzić sprawozdanie z postępów dotyczące tych ram finansowania?"@pl16
"Senhor Presidente, agradeço ao Senhor Comissário a resposta que me deu. Tenho uma pergunta complementar sobre o 7.º Programa-Quadro de Investigação, que tem um pacote de 54 milhões de euros. Depois de 18 meses de aplicação do 7º Programa-Quadro, Senhor Comissário, tem alguns dados sobre a sua evolução, e pode dizer-nos quais são os países que apresentam uma taxa de absorção satisfatória, quais são os principais problemas que se apresentam, e se a Comissão tenciona elaborar um relatório de progresso sobre este quadro de financiamento?"@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για την απάντηση. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση που αφορά το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα που έχει ένα πακέτο 54 δισεκατομμύρια ευρώ: εάν έχετε στοιχεία κύριε Επίτροπε, μετά από 18 μήνες εφαρμογής του εβδόμου αυτού πλαισίου, για το πώς εξελίσσεται, ποιες χώρες ακολουθούν ικανοποιητικούς ρυθμούς απορρόφησης και ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα που εμφανίζονται και εάν η Επιτροπή σκοπεύει να κάνει μια εκτίμηση της πορείας αυτού του χρηματοδοτικού πλαισίου."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem pánovi komisárovi za odpoveď. Mám doplňujúcu otázku k siedmemu rámcovému programu pre výskum, ktorý má k dispozícii 54 miliónov EUR. Máte, pán komisár, po 18 mesiacoch fungovania siedmeho rámcového programu podrobné informácie o tom, ako sa vyvíja, ktoré krajiny majú uspokojivú mieru čerpania, aké sú hlavné problémy a či Komisia plánuje vytvoriť správu o pokroku tohto finančného programu?"@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se komisarju za odgovor. Imam dodatno vprašanje o Sedmem okvirnem programu za raziskave, ki mu je namenjeno 54 milijonov EUR. Ali imate kakšne podrobne podatke, gospod komisar, saj ta Sedmi okvirni program traja že 18 mesecev – kako se razvija, katere države imajo zadovoljivo stopnjo porabe, katere se glavne težave in če Komisija namerava izdelati poročilo o napredku glede financiranja tega okvira?"@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för svaret. Jag har en tilläggsfråga om det sjunde ramprogrammet för forskning, som har ett paket på 54 miljoner euro. Har ni, herr kommissionsledamot, någon information efter programmets första 18 månader om hur det utvecklas, vilka länder som har tillräckligt stor utnyttjandeandel, vilka huvudproblemen är och om kommissionen tänker presentera en projektrapport för finansieringsramverket?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph