Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-299"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-299"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− I think that maybe the President forgot to give me a chance to reply to your specific questions. Of course we are learning important lessons from what happened in the referendum, and I think you are right in pointing out that there should perhaps have been more visits on the ‘yes’ side. We followed the advice at the time and we fully respected the wish not to be seen as interfering with the debate in Ireland, but maybe now the Irish will want to send out invitations much more widely. I have encouraged all my colleagues to go there and engage in a discussion with the Irish. If they broadcast it on TV, I am not sure it will always be that convincing, but we appreciate the media attention. We are working now with the Irish government to conclude a memorandum of understanding, where we look at the things that have to be done, both in the short term and the longer term, in making sure we have better civic education, that we work with journalists, that we perhaps have a more emotional approach to some of these issues yet, at the same time, respect the laws and rules that exist in Ireland. We are learning lessons and I think we will very much follow your advice to go there and to respond to everything from agriculture to fisheries policy to trade etc. This is the way to meet the challenge. I hope that we will stimulate a good discussion. Thank you for giving me this time."@en4
lpv:translated text
"− Domnívám se, že mi pan předsedající možná zapomněl dát možnost odpovědět na vaše konkrétní otázky. Samozřejmě, že jsme se poučili z toho, k čemu došlo v referendu, a domnívám se, že máte pravdu a že mělo být pravděpodobně více návštěv ze strany zastánců Lisabonské smlouvy. Řídili jsme se v té době radou a respektovali přání, abychom nepůsobili dojmem, že zasahujeme do irské diskuse, tentokrát však možná Irové budou zvát ve větší míře. Vyzvala jsem všechny své kolegy, aby se tam vydali a zapojili se do diskuse s irskými občany. Nejsem si jistá, jestli to bude působit stejně přesvědčivě v televizním přenosu, ale pozornosti sdělovacích prostředků si vážím. Spolupracujeme nyní s irskou vládou na uzavření memoranda o porozumění, v němž se zabýváme tím, co je třeba učinit, a to jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska ve snaze zajistit lepší občanskou informovanost, spolupráci s novináři, a snad i poněkud citlivější přístup k některým problémům, avšak při dodržení irských platných právních předpisů a pravidel. Poučili jsme se a domnívám se, že se budeme do značné míry řídit vaší radou a vydáme se do Irska a budeme odpovídat na všechny otázky od politiky zemědělství až po rybolov, obchod atd. To je způsob, jak řešit výzvy. Doufám, že to podnítí dobrou diskusi. Děkuji vám za prostor."@cs1
"Jeg tror måske, at formanden glemte at give mig mulighed for at besvare Deres specifikke spørgsmål. Vi har naturligvis taget ved lære af erfaringerne fra folkeafstemningen, og jeg tror, at De har ret i at påpege, at der måske skulle have været flere besøg på "ja"-siden. Vi fulgte de daværende råd, og vi respekterede fuldt ud kravet om ikke at blande os i debatten i Irland, men måske er irerne nu mere villige til at sende invitationer ud vidt og bredt. Jeg har tilskyndet alle mine kolleger til at tage derover og tage en debat op med irerne. Hvis de sender det i fjernsynet, er jeg ikke sikker på, at jeg altid vil virke overbevisende, men vi sætter pris på medieopmærksomheden. Vi samarbejder nu med den irske regering om at indgå et aftalememorandum, hvor vi ser på de ting, der skal gøres på kort og lang sigt, at vi sørger for en bedre borgeruddannelse, at vi samarbejder med journalister, at vi måske skal have en mere følelsesmæssig tilgang til nogle af disse spørgsmål samtidig med, at vi overholder de gældende love og regler i Irland. Vi lærer af vores erfaringer, og jeg tror, at vi i høj grad vil følge Deres råd om at tage derover og svare på alting fra landbrugs- og fiskeripolitik til handelspolitik osv. Det er den rette måde at tage udfordringerne op på. Jeg håber, at vi kommer til at sætte en god debat i gang."@da2
"− Ich denke, der Herr Präsident hat möglicherweise vergessen, mir Gelegenheit zu geben, auf Ihre speziellen Fragen zu antworten. Natürlich haben wir wichtige Lehren aus dem Ausgang des Referendums gezogen, und ich denke, Sie haben Recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass möglicherweise mehr Besuche auf der „Ja“-Seite hätten erfolgen sollen. Wir haben die damaligen Ratschläge befolgt und den Wunsch respektiert, uns nicht in die Debatte in Irland einzumischen. Vielleicht werden uns die Iren jetzt häufiger einladen. Ich habe alle meine Kollegen ermutigt, nach Irland zu gehen und in eine Diskussion mit den Iren zu treten. Ich bin nicht sicher, dass entsprechende Fernsehübertragungen immer überzeugend sind, doch wir wissen das Interesse der Medien zu schätzen. Wir arbeiten gegenwärtig mit der irischen Regierung an einer Absichtserklärung, in der wir alle Punkte aufgreifen, die erledigt werden müssen – sowohl kurz- als auch längerfristig –, um dafür zu sorgen, dass wir eine bessere politische Bildung erreichen, dass wir mit den Journalisten zusammenarbeiten und dass wir an einige dieser Themen möglicherweise emotionaler herangehen, wobei wir gleichzeitig die in Irland geltenden Gesetze und Vorschriften respektieren. Wir ziehen unsere Lehren, und ich denke, wir werden Ihren Rat befolgen, vor Ort auf alle Fragen zu antworten – von der Landwirtschaft über die Fischereipolitik bis zum Handel usw. So können wir die Herausforderung meistern. Ich hoffe, dass wir eine gute Diskussion anregen werden. Vielen Dank, dass Sie mir diese Zeit eingeräumt haben."@de9
". − Νομίζω ότι ίσως ο Πρόεδρος ξέχασε να μου δώσει την ευκαιρία να απαντήσω στα συγκεκριμένα ερωτήματά σας. Φυσικά παίρνουμε σημαντικά μαθήματα από ό,τι συνέβη στο δημοψήφισμα και θεωρώ ότι έχετε δίκιο που επισημάνατε ότι ίσως να υπήρχαν περισσότερες θετικές ψήφοι. Ακολουθήσαμε την συμβουλή εκείνη την περίοδο και σεβαστήκαμε πλήρως την επιθυμία να μην θεωρηθεί ότι παρεμβήκαμε στη συζήτηση στην Ιρλανδία, αλλά ίσως σήμερα οι Ιρλανδοί να θέλουν να στείλουν περισσότερες προσκλήσεις ευρέως. Ενθάρρυνα όλους τους συναδέλφους μου να πάνε εκεί και να συμμετάσχουν στη συζήτηση με τους Ιρλανδούς. Με τυχόν τηλεοπτική μετάδοση, δεν είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάντα εξίσου πειστικό, αλλά εκτιμούμε την προσοχή των μέσων. Συνεργαζόμαστε τώρα με την Ιρλανδική Κυβέρνηση για να ολοκληρώσουμε ένα μνημόνιο κατανόησης, στο οποίο εξετάζουμε τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε καλύτερη πολιτική αγωγή, ότι συνεργαζόμαστε με τους δημοσιογράφους, ότι έχουμε ίσως μια πιο συναισθηματική προσέγγιση σε ορισμένα από τα ζητήματα, ωστόσο, ταυτόχρονα, σεβόμαστε την ιρλανδική νομοθεσία και τους κανόνες. Παίρνουμε μαθήματα και νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε κατά γράμμα τη συμβουλή σας για να πάτε εκεί και να αποκριθείτε σε οτιδήποτε από την αγροτική πολιτική, την αλιευτική πολιτική έως το εμπόριο κτλ. Αυτός είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Ελπίζω ότι θα υποκινήσουμε μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ που μου δώσατε αυτό το χρόνο."@el10
"− Puede que al Presidente se le haya olvidado darme la oportunidad de responder a sus preguntas. Es evidente que estamos aprendiendo bastante de lo que ha ocurrido en el referéndum, y creo que está en lo cierto al destacar que hubiesen sido más personas las que lo habrían respaldado. Nosotros seguimos las sugerencias del momento y respetamos completamente el deseo de que no consideraran que estábamos interfiriendo con el debate en Irlanda, pero puede que ahora los irlandeses deseen enviar más invitaciones. Insto a todos mis colegas a que vayan allí y que celebren debates con los ciudadanos irlandeses. En caso de que emitan dicho debate en la TV, no estoy segura de que siempre llegue a ser tan convincente, pero apreciamos la atención mediática. Ahora estamos trabajando con el Gobierno de Irlanda para firmar un memorando de acuerdo, donde analizamos las cosas que quedan por hacer, tanto a corto como a largo plazo, asegurándonos para ello de que contamos con una educación cívica mejorada, que trabajamos con los periodistas, que quizá aún contamos con un enfoque más emocional en lo relativo a alguno de estos temas, mientras que, al mismo tiempo, respetamos las leyes y las normas vigentes en Irlanda. Estamos aprendiendo la lección y creo que seguiremos su consejo al pie de la letra de ir allí y responder a todas las cuestiones relacionadas con la política de agricultura y pesca, con las relaciones comerciales, etc. Este es el camino correcto para conseguir nuestro reto. De hecho, espero que estimulemos un debate positivo. Gracias por haberme concedido este tiempo."@es21
"− Arvan, et juhataja ehk unustas anda mulle võimaluse teie konkreetsetele küsimustele vastamiseks. Loomulikult saame me referendumil juhtunust kasulikke õppetunde ja ma leian, et teil on õigus, kui märgite, et positiivse vastuse saamiseks oleks vast tulnud korraldada rohkem visiite. Me järgisime sel ajal meile antud nõu ja austasime täielikult Iirimaa soovi, et me hoiduksime nende arutellu sekkumisest, kuid nüüd soovivad iirlased sellistel juhtudel ehk rohkem osalejaid kutsuda. Olen innustanud kõiki oma kolleege sinna minema ja iirlastega arutelusid pidama. Ma kardan, et kui seda televisioonis üle kantakse, ei mõju see alati nii veenvana, kuid me oleme meediale tähelepanu eest tänulikud. Praegu valmistame me koos Iiri valitsusega ette vastastikuse mõistmise memorandumit, milles võtame vaatluse alla kõik selle, mis vajab veel tegemist – nii lähiajal kui ka kaugemas tulevikus –, et tagada parem kodanikuharidus, töötamine käsikäes ajakirjanikega, ehk mõnede kõnealuste küsimuste emotsionaalsem käsitlemine, austades samal ajal Iirimaal kehtivaid seadusi ja sealset korda. Me õpime juhtunust ning ma arvan, et me järgimegi teie nõuannet ja lähme sinna, et vastata kõigile küsimustele alates põllumajandusest ja kalanduspoliitikast kuni kaubanduseni. Just sel moel tulebki raskustega rinda pista. Ma loodan, et me tekitame aktiivse arutelu. Aitäh, et te mulle selle aja andsite."@et5
". − Puhemies ehkä unohti antaa minulle tilaisuuden vastata kysymyksiinne. Totta kai me olemme oppineet paljon siitä, mitä äänestyksessä tapahtui, ja olette aivan oikeassa huomauttaessanne, että myönteisellä puolella olisi kenties pitänyt olla enemmän vierailuja. Me noudatimme tuolloin neuvoja ja kunnioitimme toivetta olla puuttumatta Irlannin sisäiseen keskusteluun. Kenties nyt irlantilaiset ovat kuitenkin avoimempia vierailuille. Olen kannustanut kaikkia kollegoitani menemään paikan päälle ja keskustelemaan irlantilaisten kanssa. Jos keskustelut televisioidaan, en tiedä, onko se niin vakuuttavaa, mutta arvostamme tiedotusvälineiden huomiota. Me teemme nyt yhteistyötä Irlannin hallituksen kanssa laatiaksemme yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tarkastellaan sekä lyhyen että pidemmän aikavälin toimia, jotka meidän on toteutettava kansalaisvalituksen parantamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi toimittajien kanssa sekä tunteenomaisemman lähestymistavan löytämiseksi joihinkin aiheisiin kuitenkin noudattaen Irlannin lakeja ja sääntöjä. Otamme tapahtuneesta opiksemme, ja uskon, että me tulemme noudattamaan neuvoanne mennä paikan päälle ja vastata niin maataloutta, kalastuspolitiikkaa kuin kauppaakin koskeviin kysymyksiin. Se on oikea tapa vastata tähän haasteeseen. Toivon, että saamme aikaan hedelmällistä keskustelua. Kiitos tästä puheenvuorosta."@fi7
". − Je pense que le Président a oublié de me donner l’occasion de répondre à vos questions spécifiques. Nous tirons bien entendu les leçons de ce qui s’est passé lors du référendum, et je pense que vous avez raison de souligner qu’il y aurait sans toute dû y avoir plus de visites de la part des partisans du «oui». Nous avons suivi les conseils que l’on nous donnait à l’époque et nous avons respecté le souhait de ne pas nous ingérer dans le débat irlandais. Peut-être que maintenant les Irlandais souhaiteront envoyer davantage d’invitations. J’ai encouragé tous mes collègues à se rendre dans le pays et à discuter avec les Irlandais. Je ne suis pas sûre que ces discussions seront toujours si convaincantes si elles passent à la télévision, mais nous apprécions l’attention des médias. Nous travaillons actuellement avec le gouvernement irlandais en vue de la conclusion d’un accord de principe décrivant ce qu’il faudra faire, à court et à long terme, pour faire en sorte d’améliorer l’éducation civique, pour travailler avec les journalistes, pour adopter peut-être une approche plus émotionnelle face à certaines questions tout en respectant les lois et les réglementations en vigueur en Irlande. Nous apprenons les leçons du passé, et je pense que je vais suivre votre conseil et me rendre en Irlande pour répondre à toutes les questions, de l’agriculture à la politique de la pêche en passant par le commerce, etc. C’est ainsi que nous relèverons le défi. J’espère que nous arriverons à susciter une discussion positive. Merci de m’avoir donné ce temps de parole."@fr8
"− Azt hiszem, az elnök úr elfelejtette megadni a lehetőséget, hogy válaszoljak az Ön kérdésére. Természetesen fontos tanulságokat vontunk le az ír népszavazásból, és azt hiszem, igaza van, amikor azt mondja, hogy több látogatás talán erősítette volna az „igen” szavazatok arányát. Akkor teljes mértékben tiszteltben tartottuk az a tanácsot, illetve azt a kérést, hogy ne tűnjön úgy, mintha beavatkoznánk az írországi vitába. De talán az írek ma már szívesebben látnának bennünket. Arra buzdítottam a kollégáimat, hogy menjenek el oda és beszélgessenek az ír polgárokkal. Ha ezt a tévé is közvetíti, nem biztos, hogy mindig olyan meggyőző erejű lesz a vita, de természetesen értékeljük a médiafigyelmet. Most egy egyetértési megállapodáson dolgozunk az ír kormánnyal, amelyben meghatározzuk mind a rövid, mind pedig a hosszú távú tennivalókat, annak érdekében, hogy a polgárok tájékozottabbak legyenek, hogy együttműködjünk az újságírókkal, hogy talán kicsit több érzelmet vigyünk be néhány kérdésbe, és mindeközben tiszteletben tartsuk a hatályos ír jogszabályokat. Levonjuk a tanulságokat, és azt hiszem, nagyon is követni fogjuk a tanácsát: elmegyünk oda és válaszolunk minden kérdésre, a mezőgazdaságtól a halászati politikán át a kereskedelmi politikáig. Így oldhatjuk meg a problémát. Remélem, érdekes vitákra kerül majd sor. Köszönöm, hogy meghallgattak."@hu11
"− Credo che il Presidente si sia dimenticato di darmi l’opportunità di rispondere alle sue domande specifiche. Naturalmente, stiamo apprendendo delle lezioni importanti da quanto è accaduto con il referendum, e credo che lei abbia ragione nell’indicare che i “sì” avrebbero dovuto essere più numerosi. All’epoca abbiamo seguito i consigli ricevuti e abbiamo avuto pieno rispetto del desiderio di non apparire come se si stesse interferendo con il dibattito in corso in Irlanda, ma forse ora gli irlandesi vorranno estendere un numero maggiore di inviti. Ho incoraggiato tutti i miei colleghi a recarsi in Irlanda a discutere con gli irlandesi. Trasmesso alla televisione non sono certa che potrà sembrare convincente in tutti i momenti, ma apprezziamo il fatto di ricevere attenzione dai media. Stiamo ora collaborando con il governo irlandese per istituire un protocollo d’intesa in cui esaminiamo quanto è da fare, sia nel breve che nel lungo periodo, per garantire una migliore educazione civica, per collaborare con i giornalisti, per un’approccio forse più emotivo su alcune di queste questioni, avendo, tuttavia, rispetto della legge e delle regole vigenti in Irelanda. Stamo apprendendo molto e credo che seguiremo fedelmente il suo consiglio di recarci in Irlanda e rispondere in merito a ogni settore, dall’agricoltura, alla politica della pesca, al commercio, ecc. Questo è il modo di affrontare una tale sfida. Mi auguro che sapremo suscitare una discussione di buon livello. Grazie di avermi concesso il tempo di risposta."@it12
"− Manau, kad pirmininkas pamiršo suteikti man galimybę atsakyti į jūsų klausimus. Žinoma, mes mokomės iš pamokų, t.y. iš to, kas atsitiko referendume, ir aš manau, kad jūs esate teisus pabrėždamas, kad tikriausiai turėjo būti daugiau agitatorių, atstovaujančių „taip“ pusę. Mes paklausėme tuometinio patarimo ir gerbėme norą nesikišti į Airijoje vykstančias diskusijas, galbūt dabar airiai norės daug plačiau išsiuntinėti kvietimus. Aš paskatinau visus savo kolegas nuvykti ir pradėti diskusijas su airiais. Jei šios diskusijos bus rodomos per televiziją, nesu įsitikinusi, ar jos visada bus labai įtikinamos, tačiau mes vertiname žiniasklaidos dėmesį. Šiuo metu mes dirbame su Airijos vyriausybe, siekdami užbaigti susitarimo memorandumą, kuriame atsižvelgiame į tuos dalykus, kuriuos reikia padaryti artimiausiu laiku ir per ilgesnį laikotarpį, užtikrindami, kad turime geresnį piliečių švietimą, kad dirbame su žurnalistais, kad, galbūt, radome emocinį priėjimą prie kai kurių iš šių klausimų ir tuo pat metu gerbiame Airijoje galiojančius įstatymus ir taisykles. Mes mokomės, ir aš manau, kad pasinaudosime jūsų patarimu nuvykti tenai ir atsakyti į visus klausimus nuo žemės ūkio iki žuvininkystės politikos, prekybos ir t.t. Tai yra būdas atremti šį iššūkį. Tikiuosi, kad mes paskatinsime diskusiją. Dėkoju už suteiktą laiką."@lt14
"− Es domāju, ka priekšsēdētājs, iespējams, aizmirsa dot man iespēju atbildēt uz jūsu konkrētajiem jautājumiem. Referenduma notikumi mums neapšaubāmi ir laba mācība, un, manuprāt, jūs pamatoti norādījāt, ka varbūt vajadzēja vairāk uzmanības veltīt atbalstītāju nometnei. Tolaik mēs sekojām ieteikumiem un pilnībā respektējām vēlmi pārlieku neiejaukties Īrijas debatēs, taču varbūt šobrīd Īrija vēlēsies aicināt mūs iesaistīties daudz plašākā mērā. Es esmu mudinājusi visus kolēģus doties turp un iesaistīties diskusijā ar Īrijas iedzīvotājiem. Ja šādas diskusijas translēs televīzijā, es neesmu pārliecināta, ka tās vienmēr būs pietiekami pārliecinošas, tomēr mēs novērtējam plašsaziņas līdzekļu veltīto uzmanību. Pašlaik mēs strādājam ar Īrijas valdību, lai noslēgtu saprašanās memorandu, kurā aplūkoti īstermiņa un ilgtermiņā veicamie pasākumi, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības izglītošanu, veicinātu sadarbību ar žurnālistiem un varbūt emocionālāk izklāstītu dažus no šiem jautājumiem, tomēr ievērojot Īrijas likumus un noteikumus. Mēs gūstam mācību, un es domāju, ka mēs noteikti ņemsim vērā jūsu padomu doties uz šo zemi un sniegt atbildes uz visiem jautājumiem, sākot no lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas līdz pat tirdzniecībai utt. Šis ir veids, kā risināt šo izaicinājumu. Es ceru, ka mēs rosināsim vērtīgu diskusiju. Pateicos par man veltīto laiku."@lv13
"I think that maybe the President forgot to give me a chance to reply to your specific questions. Of course we are learning important lessons from what happened in the referendum, and I think you are right in pointing out that there should perhaps have been more visits on the ‘yes’ side. We followed the advice at the time and we fully respected the wish not to be seen as interfering with the debate in Ireland, but maybe now the Irish will want send out invitations much more widely. I have encouraged all my colleagues to go there and engage in a discussion with the Irish. If they broadcast it on TV I am not sure it will always be that convincing, but we appreciate the media attention. We are working now with the Irish Government to conclude a memorandum of understanding, where we look at the things that have to be done, both in the short term and the longer term, in making sure we have better civic education, that we work with journalists, that we perhaps have a more emotional approach to some of these issues, yet at the same time respect the laws and rules that exist in Ireland. We are learning lessons and I think we will very much follow your advice to go there and to respond to everything from agriculture to fisheries policy to trade etc. This is the way to meet the challenge. I hope that we will stimulate a good discussion. Thank you for giving me this time."@mt15
"− Ik denk dat de Voorzitter misschien vergeten is mij de gelegenheid te geven om uw specifieke vragen te beantwoorden. Natuurlijk leren we belangrijke lessen uit wat er in dit referendum is gebeurd, en ik denk dat u gelijk hebt als u zegt dat er misschien meer bezoeken aan de ‘ja’-zijde hadden moeten plaatsvinden. We hebben toen het advies opgevolgd en de wens om ons niet te bemoeien met het debat in Ierland volledig gerespecteerd, maar misschien zullen de Ieren nu veel meer mensen willen uitnodigen. Ik heb al mijn collega’s aangemoedigd erheen te gaan en in discussie te gaan met de Ieren. Als ze het op tv uitzenden, weet ik niet of het altijd overtuigend is, maar we waarderen de media-aandacht. We werken nu samen met de Ierse regering aan een memorandum van overeenstemming, waarin we kijken naar de dingen die moeten worden gedaan, zowel op de korte als op de langere termijn, om te zorgen voor betere politieke vorming, voor samenwerking met journalisten en misschien voor een wat emotionelere benadering van enkele van deze kwesties, terwijl we tegelijkertijd de wetten en regels in Ierland volledig respecteren. We leren lessen en ik denk dat we zeker uw advies zullen opvolgen om erheen te gaan en op alle zaken te reageren, variërend van landbouw en visserijbeleid tot handel enzovoort. Dat is de manier om deze uitdaging aan te gaan. Ik hoop dat we een goede discussie op gang kunnen brengen. Bedankt dat u mij deze tijd hebt gegeven."@nl3
"− Wydaje mi się, że być może pan przewodniczący zapomniał dać mi szansę odpowiedzi na szczegółowe pytania. Oczywiście to co się wydarzyło w referendum było dla nas źródłem ważnych lekcji, i myślę, że ma pani słuszność, sugerując, że być może powinniśmy byli częściej odwiedzać podmioty mówiące „tak”. Wówczas poszliśmy za radą i w pełni uszanowaliśmy wolę Irlandczyków, którzy nie życzyli sobie, byśmy zbytnio angażowali się w Irlandii, ale być może tym razem Irlandczycy zechcą wysłać nam o wiele więcej zaproszeń. Zachęcam wszystkich moich kolegów, by wybierali się do Irlandii i uczestniczyli w dyskusjach z Irlandczykami. Jeśli dyskusje te będą transmitowane w TV, nie jestem pewna, czy zawsze będą one przekonujące, ale doceniamy uwagę, jaką poświęcają media. Obecnie pracujemy wspólnie z irlandzkim rządem nad ukończeniem protokołu ustaleń, w którym opisujemy działania, które należy zrealizować, zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej, by zapewnić lepszą edukację obywateli, byśmy lepiej współpracowali z dziennikarzami, byśmy być może przyjęli bardziej emocjonalne podejście do niektórych z tych kwestii, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i zasad obowiązujących w Irlandii. Wynosimy lekcje i myślę, że w znacznym stopniu skorzystamy z państwa rady, by odwiedzać Irlandię i zająć się wszystkimi problemami, począwszy od rolnictwa, skończywszy na polityce rybołówstwa, handlu itp. Oto właśnie sposób, który umożliwi stawienie czoła temu wyzwaniu. Mam nadzieję, że doprowadzimy do pożytecznej debaty. Dziękuję za danie mi tego czasu."@pl16
"Creio que, provavelmente, o senhor Presidente se esqueceu de me dar a oportunidade de responder às suas questões específicas. Claro que estamos a tirar importantes ilações do que se passou no referendo, e penso que a senhora deputada tem razão ao salientar que talvez devesse ter havido mais visitas ao lado do «sim». Na altura, seguimos o conselho e respeitámos escrupulosamente o desejo de que não pudéssemos ser vistos como estando a interferir no debate na Irlanda, mas talvez agora os irlandeses queiram fazer muitos mais convites. Incitei todos os meus colegas a irem lá e a participarem em debates com os irlandeses. Se forem transmitidos pela televisão, não estou certa de que sejam sempre convincentes, mas agradecemos a atenção dos meios de comunicação social. Actualmente, estamos a trabalhar com o Governo irlandês na ultimação de um memorando de entendimento em que se explicita o que tem de ser feito, tanto a curto como a mais longo prazo, para garantir que somos mais educados civicamente, que trabalhamos com os jornalistas e, provavelmente, que somos mais emocionais em relação a alguns destes assuntos, mas que, ao mesmo tempo, respeitamos as leis e as regras existentes na Irlanda. Estamos a tirar ilações e seguiremos certamente o seu conselho de nos deslocarmos lá e respondermos a tudo, da política agrícola à política das pescas, ao comércio, etc. É essa a melhor maneira de enfrentarmos o desafio. Espero que incentivemos um bom debate. Obrigada, Senhor Presidente, por me ter concedido este tempo."@pt17
"I think that maybe the President forgot to give me a chance to reply to your specific questions. Of course we are learning important lessons from what happened in the referendum, and I think you are right in pointing out that there should perhaps have been more visits on the ‘yes’ side. We followed the advice at the time and we fully respected the wish not to be seen as interfering with the debate in Ireland, but maybe now the Irish will want send out invitations much more widely. I have encouraged all my colleagues to go there and engage in a discussion with the Irish. If they broadcast it on TV I am not sure it will always be that convincing, but we appreciate the media attention. We are working now with the Irish Government to conclude a memorandum of understanding, where we look at the things that have to be done, both in the short term and the longer term, in making sure we have better civic education, that we work with journalists, that we perhaps have a more emotional approach to some of these issues, yet at the same time respect the laws and rules that exist in Ireland. We are learning lessons and I think we will very much follow your advice to go there and to respond to everything from agriculture to fisheries policy to trade etc. This is the way to meet the challenge. I hope that we will stimulate a good discussion. Thank you for giving me this time."@ro18
"Myslím, že pán predsedajúci mi asi zabudol dať príležitosť odpovedať na vaše konkrétne otázky. Pravdaže, získali sme dôležité poučenie z udalostí súvisiacich s referendom a myslím, že máte pravdu, ak upozorňujete na to, že sa mohlo uskutočniť viac návštev u tých, kde boli „za“. V tom čase sme poslúchli radu a dôsledne sme rešpektovali želanie nezasahovať do diskusie v Írsku, no možno dnes nás budú chcieť Íri pozývať vo väčšom rozsahu. Povzbudila som všetkých svojich kolegov, aby tam išli a zapojili sa s Írmi do diskusie. Ak bude vysielaná prostredníctvom televízie, nie som presvedčená, že to bude vždy presvedčivé, no oceňujeme záujem médií. S írskou vládou teraz pracujeme na uzavretí memoranda o porozumení, v ktorom sa venujeme veciam, ktoré je potrebné uskutočniť v krátkodobom aj dlhodobom výhľade, aby sme zabezpečili lepšie občianske vzdelávanie, prácu s novinármi a možno emocionálnejší prístup k niektorým témam pri súčasnom dodržiavaní zákonov a pravidiel, ktoré platia v Írsku. Získali sme ponaučenie a myslím, že sa budeme pozorne riadiť vašou radou ísť tam a odpovedať na všetko od poľnohospodárstva cez politiku v oblasti rybolovu až po obchod atď. Toto je spôsob, ako riešiť tento problém. Dúfam, že rozprúdime dobrú diskusiu. Ďakujem za slovo."@sk19
"− Mislim, da mi je predsednik pozabil dati priložnost, da odgovorim na vaša posebna vprašanja. Seveda se učimo pomembnih reči iz tega, kar se je zgodilo na referendumu, in menim, da imate prav, ko izpostavljate, da bi moralo biti več obiskov na strani „da“. Sledili smo nasvetom in v celoti spoštovali željo, da ne bi bili obravnavani, kot da se mešamo v razpravo na Irskem, toda morda bodo sedaj želeli Irci pošiljati vabila vse širše. Vse moje kolege sem spodbujala, da gredo tja in se vključijo v razpravo z Irci. Če to prenašajo po TV, nisem prepričana, da bo zmeraj tako prepričljivo, toda cenimo pozornost medijev. Sedaj sodelujemo z irsko vlado, da bi sklenili memorandum o soglasju, kjer preučujemo stvari, ki jih je treba postoriti, tako kratkoročno kot na dolgi rok, da zagotovimo, da bomo imeli boljšo državljansko izobrazbo, da bomo sodelovali z novinarji, da bomo morda zavzeli bolj čustven pristop do nekaterih vprašanj in obenem spoštovali zakone in predpise na Irskem. Učimo se in menimo, da bomo sledili vašemu nasvetu, šli tja in odgovorili na vse od kmetijstva do ribištva in trgovine itd. To je način za soočanje z izzivi. Upam, da bomo spodbudili dobro razpravo. Hvala za namenjen čas."@sl20
"− Jag tror att talmannen möjligen glömde ge mig en chans att svara på just era frågor. Erfarenheterna från folkomröstningen lär oss självklart viktiga saker. Jag tror ni har rätt när ni hävdar att fler besök kanske borde skett på jasidan. Vi följde de råd vi fick för stunden och vi respekterade verkligen uppmaningen att inte störa debatten på Irland, men nu kanske irländarna kommer att vilja skicka ut inbjudningar åt fler håll. Jag har uppmuntrat alla mina kolleger att resa dit och inleda diskussioner med irländarna. Jag inte säker på att det alltid kommer att vara särskilt övertygande om det visas på tv, men vi uppskattar uppmärksamheten från media. Vi arbetar för närvarande med den irländska regeringen för att ta fram ett samförståndsavtal där vi ser över saker som måste göras, både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska leda till bättre utbildning av medborgarna, att vi arbetar med journalister, att vi kanske har en mer känslomässig inställning till några av de här frågorna samtidigt som vi respekterar irländska lagar och regler. Vi lär oss ständigt och jag tror verkligen att vi kommer att följa ert råd att åka dit och svara på allt från jordbruksfrågor till frågor om fiskeripolitik och handel etc. Det är så här utmaningen ska mötas och jag hoppas att det kan leda till en bra diskussion. Tack för att ni har gett mig denna tid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Margot Wallström,"18,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph