Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-295"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-295"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, há dois meses que as agendas política e mediática estão dominadas pela crise financeira e económica. O referendo na Irlanda ou as dificuldades na República Checa sobre o Tratado de Lisboa quase não têm expressão nos . Não acha que, agora, a estratégia de informação e de comunicação da Comissão deveria ser reforçada com a necessidade e a urgência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, também como uma resposta política para enfrentar e superar a crise em que vivemos?"@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, už dva měsíce politické programy i programy sdělovacích prostředků ovládá téma finanční a hospodářské krize. Irské referendum či problémy v souvislosti s Lisabonskou smlouvou v České republice se ze sdělovacích prostředků téměř vytratily. Nedomníváte se, že by se měla informační a komunikační strategie Komise posílit už vzhledem k tomu, jak potřebné a naléhavé je, aby Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, a rovněž v rámci politické reakce na vyřešení a překonání současné krize?"@cs1
"I to måneder har den politiske og mediernes dagsorden været domineret af den finansielle og økonomiske krise. Folkeafstemningen i Irland eller vanskelighederne i Den Tjekkiske Republik med hensyn til Lissabontraktaten er nærmest ikke blevet nævnt i medierne. Mener De ikke, at Kommissionens informations- og kommunikationsstrategi nu bør styrkes, eftersom der er et presserende behov for, at Lissabontraktaten træder i kraft, og også som en politisk vilje til at håndtere og få bugt med den nuværende krise?"@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin! Seit zwei Monaten werden Politik und Medien von der Finanz- und Wirtschaftskrise dominiert. Das Referendum in Irland oder die Schwierigkeiten in der Tschechischen Republik im Zusammenhang mit dem Vertrag von Lissabon blieben in den Medien fast unbeachtet. Meinen Sie nicht, dass die Informations- und Kommunikationsstrategie der Kommission angesichts der Notwendigkeit und Dringlichkeit des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon sowie als politische Antwort auf die aktuelle Krise jetzt verstärkt werden sollte?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, για δύο μήνες στις πολιτικές ατζέντες και σε εκείνες των μέσων ενημέρωσης κυριαρχούσε η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία ή οι δυσκολίες της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας δεν αναφέρθηκαν ουσιαστικά στα μέσα. Δεν νιώθετε την ανάγκη ότι η στρατηγική ενημέρωσης και η επικοινωνιακή στρατηγική πρέπει να ενισχυθούν τώρα, δεδομένης της ανάγκης και της επείγουσας κατάστασης να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και επίσης ως πολιτική απάντηση για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης;"@el10
"Mr President, Commissioner, for two months the political and media agendas have been dominated by the financial and economic crisis. The referendum in Ireland or the difficulties in the Czech Republic over the Lisbon Treaty have gone virtually unreported in the media. Do you not feel that the Commission’s information and communication strategy should now be reinforced, given the need and urgency for the Lisbon Treaty to enter into force, and also as a political response to tackle and overcome the current crisis?"@en4
"Señor Presidente, Comisaria, durante dos meses, las agendas de los medios y de la política se ha visto inundada por la crisis económica y financiera. El referéndum de Irlanda o las dificultades de la República Checa en lo relativo al Tratado de Lisboa no se han transmitido prácticamente en los medios. ¿No le parece que la estrategia de comunicación y de información de la Comisión debería reforzarse, habida cuenta de la necesidad y la urgencia que hay para que el Tratado de Lisboa entre en vigor, y también como una respuesta política para abordar y superar la crisis actual?"@es21
"Härra juhataja, proua volinik, viimasel kahel kuul on poliitikas ja meedias ülekaalus olnud finants- ja majanduskriis. Iirimaa referendumit ja Tšehhi Vabariigi raskusi Lissaboni lepinguga on meedias õige vähe kajastatud. Kas teile ei tundu, et komisjoni teabe- ja teabevahetusstrateegiat tuleks nüüd tõhustada, arvestades pakilist vajadust Lissaboni lepingu jõustumise järele? See oleks ka poliitiliseks sammuks kriisiga toimetulekul ja sellest väljumisel."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, rahoitus- ja talouskriisi ovat kahden kuukauden ajan vallinneet poliittista keskustelua ja tiedotusvälineitä. Irlannin kansanäänestys ja Lissabonin sopimusta koskevat hankaluudet Tšekin tasavallassa ovat jääneet tiedotusvälineiltä miltei huomaamatta. Eikö komission tiedotus- ja viestintästrategiaa pitäisi vahvistaa nyt, kun Lissabonin sopimuksen pitäisi tulla kiireesti voimaan poliittisena vastauksena nykyisen kriisin lievittämiseen?"@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, voilà deux mois que la crise financière et économique domine la politique et les médias. Les médias ont pour ainsi dire ignoré le référendum en Irlande et les difficultés de la République tchèque par rapport au traité de Lisbonne. Ne pensez-vous pas qu’il faudrait à présent renforcer la stratégie d’information et de communication de la Commission, étant donné la nécessité et l’urgence de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, mais aussi en tant que réaction politique pour affronter et surmonter la crise actuelle?"@fr8
"Tisztelt elnök úr, biztos asszony! A politika és a média két hónapja szinte csak a pénzügyi és gazdasági válsággal foglalkozik. Az ír népszavazásról vagy a Cseh Köztársaságnak a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos nehézségeiről viszont szinte egyáltalán nem hallhatunk. Nem gondolja, hogy meg kell most erősíteni a Bizottság információs és kommunikációs stratégiáját, tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésnek szükségességére, illetve politikai válaszként a jelenlegi válság leküzdése érdekében?"@hu11
"Signor Presidente, Commissario, per due mesi le agende politica e dei media sono state dominate dalla crisi economica e finanziaria. Il referendum in Irlanda e le difficoltà della Repubblica ceca sono stati praticamente ignorati dai media. Le sembra che le strategie di informazione e comunicazione della Commissione debbano essere rafforzate, vista l’urgente necessità che il trattato di Lisbona entri in vigore, e anche in risposta all’attuale crisi?"@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nare, du mėnesius politikos ir žiniasklaidos darbotvarkėse dominavo finansinė ir ekonominė krizė. Referendumas Airijoje ar sunkumai Čekijos Respublikoje dėl Lisabonos sutarties žiniasklaidoje beveik liko be atsako. Ar jums neatrodo, kad Komisijos informacijos ir komunikacijos strategija dabar turėtų būti sustiprinta, atsižvelgiant į poreikį, kad Lisabonos strategija kuo greičiau įsigaliotų, kartu būtų duotas politinis atsakas siekiant įveikti esamą krizę?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Jau divus mēnešus politikas un plašsaziņas līdzekļu uzmanības degpunktā ir finanšu un ekonomikas krīze. Plašsaziņas līdzekļos tikpat kā netika atspoguļots referendums Īrijā vai sarežģījumi Čehijā saistībā ar Lisabonas līgumu. Vai jums nešķiet, ka, ņemot vērā Lisabonas līguma spēkā stāšanās nepieciešamību un steidzamību, Komisijas informācijas un komunikācijas stratēģija šobrīd būtu jāpastiprina un ka tā būtu arī politiska reakcija, lai risinātu un pārvarētu pašreizējo krīzi?"@lv13
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, há dois meses que as agendas política e mediática estão dominadas pela crise financeira e económica. O referendo na Irlanda ou as dificuldades na República Checa sobre o Tratado de Lisboa quase não têm expressão nos . Não acha que, agora, a estratégia de informação e de comunicação da Comissão deveria ser reforçada com a necessidade e a urgência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, também como uma resposta política para enfrentar e superar a crise em que vivemos?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, de laatste twee maanden wordt de agenda van de politiek en van de media bepaald door de financiële en economische crisis. Over het referendum in Ierland of de problemen in Tsjechië met betrekking tot het Verdrag van Lissabon hoor je nauwelijks iets in de media. Bent u niet ook van mening dat de Commissie haar strategie op het gebied van informatie en communicatie moet aanscherpen, gezien de noodzaak en de urgentie van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en als politiek antwoord op de huidige crisis?"@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz! Od dwóch miesięcy programy polityków i mediów są zdominowane przez kryzys finansowy i gospodarczy. Referendum w Irlandii lub problemy związane z traktatem lizbońskim w Republice Czeskiej nie są praktycznie w ogóle relacjonowane w mediach. Czy nie odnosi pani wrażenia, że strategia informacyjno-komunikacyjna Komisji powinna zostać wzmocniona, zważywszy na potrzebę i pilność przyjęcia traktatu lizbońskiego, a także jako polityczna odpowiedź mająca na celu stawienie czoła i przezwyciężenie obecnego kryzysu?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, há dois meses que as agendas política e mediática estão dominadas pela crise financeira e económica. O referendo na Irlanda ou as dificuldades na República Checa sobre o Tratado de Lisboa quase não têm expressão nos . Não acha que, agora, a estratégia de informação e de comunicação da Comissão deveria ser reforçada com a necessidade e a urgência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, também como uma resposta política para enfrentar e superar a crise em que vivemos?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, finančná a hospodárska kríza dominovala politickým a mediálnym agendám dva mesiace. Referendum v Írsku, či ťažkosti v Českej republike v súvislosti s Lisabonskou zmluvou prešli médiami prakticky bez povšimnutia. Máte pocit, že by bolo potrebné posilniť informačnú a komunikačnú stratégiu Komisie vzhľadom na potrebu a naliehavosť schválenia Lisabonskej zmluvy a tiež ako politickú reakciu na vyriešenie a prekonanie súčasnej krízy?"@sk19
"Gospod predsednik, komisar, že dva meseca na političnem in medijskem prostoru prevladuje finančna in gospodarska kriza. O referendumu na Irskem ali težavah v Češki republiki glede Lizbonske pogodbe se v medijih praktično ni poročalo. Ali se vam ne zdi, da bi bilo sedaj treba informacijsko in komunikacijsko strategijo Komisije okrepiti ob upoštevanju potrebe in nujnosti tega, da Lizbonska pogodba začne veljati, in tudi zaradi političnega odziva na reševanje in premagovanje tekoče krize?"@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot! I två månader har politikernas och mediernas agendor dominerats av den finansiella och ekonomiska krisen. Folkomröstningen på Irland eller problemen i Tjeckien som gäller Lissabonfördraget har praktiskt taget gått medierna obemärkt förbi. Upplever ni inte att kommissionens informations- och kommunikationsstrategi bör stärkas, dels med tanke på behovet av att Lissabonfördraget nu träder i kraft, och dels som ett politiskt svar för att hantera och bekämpa den nuvarande krisen?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Armando França (PSE )."17
"media"18,15,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph