Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-294"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-294"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Αντιπρόεδρο. Η συμπληρωματική μου ερώτηση εμπεριέχει μία πρόταση: κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, επισκεφτείτε - όχι μόνο εσείς - το Κολλέγιο των Επιτρόπων, την Ιρλανδία σε πολιτικά εύθετο χρόνο για το ιρλανδικό ζήτημα και ανοίξτε μία συζήτηση με τους πολίτες της Ιρλανδίας, απαντήστε στα ερωτήματά τους όλο το Κολλέγιο των Επιτρόπων "in toto". Οργανώστε μία συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, η οποία να τύχει τηλεοπτικής κάλυψης, για να την παρακολουθήσει ο ιρλανδικός λαός, το ιρλανδικό εκλογικό σώμα, και να απαντήστε επί τόπου στα αγωνιώδη ερωτήματά του."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, děkuji paní místopředsedkyni. Má doplňková otázka obsahuje návrh: paní místopředsedkyně Komise: měla byste – a nejen vy, ale všichni členové Komise – navštívit Irsko, a to pro irskou otázku v politicky příhodnou dobu, a všichni členové Komise by měli zahájit s občany Irska diskusi a odpovídat na jejich otázky jako jeden celek. Uspořádejte diskusi se všemi dotčenými agenturami před televizními kamerami tak, aby ji irští občané, irští voliči mohli vidět a abyste mohli na místě reagovat na jejich obavy a otázky."@cs1
"Jeg takker næstformanden. Mit tillægsspørgsmål indeholder et forslag. Fru næstformand i Kommissionen, De bør sammen med kommissærkollegiet besøge Irland på et politisk passende tidspunkt for det irske spørgsmål, og hele kommissærkollegiet bør indlede en debat med de irske borgere og besvare deres spørgsmål i deres helhed. Organiser en debat med alle de interesserede agenturer, der har tv-dækning, så den irske befolkning og det irske valgorgan kan se den og få svar på deres frustrationer og spørgsmål på stedet."@da2
"Herr Präsident! Mein Dank geht an die Vizepräsidentin. Meine Zusatzfrage enthält einen Vorschlag: Frau Vizepräsidentin der Kommission, Sie – und nicht nur Sie, sondern das Kollegium der Kommissionsmitglieder – sollten Irland zu einer für die irische Frage politisch günstigen Zeit besuchen, und das gesamte Kollegium der Kommissionsmitglieder sollte eine Debatte mit den Bürgern von Irland anstoßen und ihre Fragen beantworten. Sie sollten eine Debatte mit allen interessierten Stellen organisieren, die im Fernsehen übertragen wird, damit die irischen Bürger, die irischen Wähler diese verfolgen können, und auf ihre Ängste und Fragen eingehen."@de9
"Mr President, my thanks to the Vice-President. My supplementary question includes a proposal: Madam Vice-President of the Commission, you – not just you, the College of Commissioners – should visit Ireland at a politically convenient time for the Irish question and the entire College of Commissioners should start a debate with the citizens of Ireland and answer their questions . Organise a debate with all the interested agencies with television coverage, so that the Irish people, the Irish electoral body can watch it and reply to their anxieties and questions ."@en4
"Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Vicepresidenta. Mi pregunta complementaria incluye una propuesta: señora Vicepresidenta de la Comisión, usted —y también la Junta de Comisarios— debería visitar Irlanda en un momento político propicio para Irlanda, y toda la Junta de Comisarios debería dar curso a un debate con los ciudadanos de Irlanda para responder a todas sus preguntas. Deberían organizar un debate con todas las agencias interesadas que se transmitiera por televisión para que los ciudadanos irlandeses y el órgano electoral irlandés puedan verlo y responder a sus inquietudes y a sus preguntas."@es21
"Härra juhataja, tänan asepresidenti tema vastuse eest. Minu lisaküsimuses on ka üks ettepanek: proua komisjoni asepresident, te – ja mitte üksnes teie, vaid kõik volinikud – peaksite külastama Iirimaad ajal, mis on Iiri küsimuse arutamiseks poliitiliselt sobiv, ning kõik volinikud peaksid astuma arutellu Iirimaa kodanikega ja vastama kõigile nende küsimustele. Korraldage televisioonis üle kantav arutelu kõigi huvitatud ametitega, et iirlased, Iirimaa valijad võiksid seda vaadata, ning reageerige nende muredele ja vastake nende küsimustele kohapeal."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän varapuheenjohtajaa. Jatkokysymykseeni sisältyy ehdotus. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, teidän – ei ainoastaan teidän henkilökohtaisesti, vaan kaikkien komission jäsenten – pitäisi vierailla Irlannissa hetkellä, joka on Irlannin kysymyksen kannalta poliittisesti sovelias, ja teidän kaikkien tulisi siellä käydä keskustelua maan kansalaisten kanssa ja vastata heidän kysymyksiinsä kokonaisuudessaan. Teidän pitäisi järjestää televisiokeskustelu kaikkien asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa, jota katsoessaan Irlannin kansa, irlantilaiset äänestäjät voisivat löytää vastauksen huoliinsa ja kysymyksiinsä."@fi7
"Monsieur le Président, je remercie M la vice-présidente. Ma question supplémentaire comprend une proposition: Madame la Vice-présidente de la Commission, vous devriez vous rendre en Irlande avec l’ensemble du collège des commissaires à un moment politiquement bien choisi pour la question irlandaise, et l’ensemble du collège des commissaires devrait lancer un débat avec les citoyens irlandais et répondre à leurs questions dans leur intégralité. Organisez un débat télévisé avec toutes les agences intéressées afin que les citoyens irlandais, les électeurs irlandais puissent le regarder, et répondez à leurs angoisses et à leurs questions ."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Köszönöm, alelnök asszony! A pótkérdésem egyben egy javaslat is. Alelnök asszony, Önnek – de nemcsak Önnek, hanem a többi biztosnak is – el kellene látogatnia Írországba az ír kérdés tekintetében egy politikai szempontból megfelelő időpontban, és a biztosok teljes testületével együtt eszmecserét kellene folytatnia az ír polgárokkal, mindenre kiterjedő válaszokat adva kérdéseikre. Szervezzenek televíziós vitát minden érdekelt fél részvételével, hogy az ír polgárok, az ír választók figyelemmel kísérhessék, és helyben válaszokat kapjanak aggályaikra és kérdéseikre."@hu11
"Gerb. pirmininke, dėkoju pirmininko pavaduotojai. Mano papildomas klausimas kartu yra ir pasiūlymas: Komisijos pirmininko pavaduotoja, jūs, ir ne tik jūs, bet ir kolegos Komisijos nariai, turėtumėte apsilankyti Airijoje šiam airiškam klausimui politiškai tinkamu laiku, ir visa Komisijos narių delegacija turėtų pradėti diskusiją su Airijos piliečiais ir atsakyti į visus jų klausimus. Surengti debatus su visomis suinteresuotomis agentūromis, rodomus per televiziją, kad Airijos žmonės, Airijos rinkėjai, galėtų juos stebėti ir vietoje gauti atsakymus į savo nuogąstavimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es pateicos priekšsēdētāja vietnieces kundzei. Manā papildjautājumā ir ietverts priekšlikums: Komisijas priekšsēdētāja vietnieces kundze! Jums — un ne tikai jums, bet arī Komisāru kolēģijai — ir jāapmeklē Īrija šim jautājumam politiski piemērotā laikā, un visai Komisāru kolēģijai ir jāsāk debates ar Īrijas iedzīvotājiem atbildot uz viņu jautājumiem. Organizējiet debates ar visiem ieinteresētajiem dalībniekiem televīzijas tiešraidē, lai tās varētu vērot Īrijas iedzīvotāji un lai Īrijas vēlēšanu iestāde sniegtu atbildes uz iedzīvotāju bažām un jautājumiem."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Αντιπρόεδρο. Η συμπληρωματική μου ερώτηση εμπεριέχει μία πρόταση: κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, επισκεφτείτε - όχι μόνο εσείς - το Κολλέγιο των Επιτρόπων, την Ιρλανδία σε πολιτικά εύθετο χρόνο για το ιρλανδικό ζήτημα και ανοίξτε μία συζήτηση με τους πολίτες της Ιρλανδίας, απαντήστε στα ερωτήματά τους όλο το Κολλέγιο των Επιτρόπων "in toto". Οργανώστε μία συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, η οποία να τύχει τηλεοπτικής κάλυψης, για να την παρακολουθήσει ο ιρλανδικός λαός, το ιρλανδικό εκλογικό σώμα, και να απαντήστε επί τόπου στα αγωνιώδη ερωτήματά του."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mevrouw de vicevoorzitter bedanken. Bij wijze van aanvullende vraag wil ik u een voorstel doen: mevrouw de vicevoorzitter van de Commissie, u – niet alleen u, het college van commissarissen – zou op een politiek gunstige tijd een bezoek aan Ierland moeten brengen in verband met de Ierse kwestie en het gehele college van commissarissen zou een debat moeten beginnen met de inwoners van Ierland en hun vragen beantwoorden. U zou een debat moeten organiseren met alle belanghebbende instanties dat op televisie wordt uitgezonden, zodat de Ierse bevolking en het Ierse verkiezingsorgaan het kunnen bekijken en waarbij u antwoord biedt op hun vragen en zorgen."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę podziękować pani wiceprzewodniczącej. Moje pytanie uzupełniające jest jednocześnie propozycją. Pani wiceprzewodnicząca! Powinna pani – i nie tylko pani, ale również kolegium komisarzy – odwiedzić Irlandię w odpowiednim momencie politycznym z punktu widzenia kwestii irlandzkiej i całe kolegium komisarzy powinno rozpocząć debatę z obywatelami Irlandii i udzielić wyczerpującej odpowiedzi na ich pytania. Zorganizujcie debatę z udziałem wszystkich zainteresowanych agencji, relacjonowaną przez media, tak by wszyscy Irlandczycy, wszyscy irlandzcy wyborcy, mogli się jej przyjrzeć i wyrazić wszystkie swoje obawy i pytania na miejscu."@pl16
"Senhor Presidente, os meus agradecimentos à Senhora Vice-Presidente. A minha pergunta complementar inclui uma proposta: Senhora Vice-Presidente da Comissão, os senhores - não só V. Exa. mas o Colégio dos Comissários - deviam visitar a Irlanda num momento politicamente oportuno para a questão irlandesa, e todo o Colégio dos Comissários devia encetar um debate com os cidadãos da Irlanda e responder às suas perguntas . Organizem um debate com todas as agências interessadas e com cobertura televisiva, de modo a que o povo irlandês, o corpo eleitoral irlandês, possa assistir, e respondam às suas preocupações e às suas perguntas."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Αντιπρόεδρο. Η συμπληρωματική μου ερώτηση εμπεριέχει μία πρόταση: κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, επισκεφτείτε - όχι μόνο εσείς - το Κολλέγιο των Επιτρόπων, την Ιρλανδία σε πολιτικά εύθετο χρόνο για το ιρλανδικό ζήτημα και ανοίξτε μία συζήτηση με τους πολίτες της Ιρλανδίας, απαντήστε στα ερωτήματά τους όλο το Κολλέγιο των Επιτρόπων "in toto". Οργανώστε μία συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, η οποία να τύχει τηλεοπτικής κάλυψης, για να την παρακολουθήσει ο ιρλανδικός λαός, το ιρλανδικό εκλογικό σώμα, και να απαντήστε επί τόπου στα αγωνιώδη ερωτήματά του."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem pani podpredsedníčke. Moja doplňujúca otázka obsahuje návrh: pani podpredsedníčka Komisie, vy, nielen vy osobne, ale kolégium komisárov, by ste mali navštíviť Írsko v období, ktoré bude politicky vhodné pre írsku otázku, a celé kolégium komisárov by malo začať diskusiu s občanmi Írska a odpovedať na všetky ich otázky. Usporiadať televíznu diskusiu so všetkými dotknutými organizáciami, aby ju mohol írsky ľud, írska voličská základňa sledovať a aby mohla na mieste odpovedať na ich obavy a otázky."@sk19
"Gospod predsednik, hvala podpredsednici. Moje dodatno vprašanje vključuje predlog: gospa podpredsednica Komisije, vi, in ne le vi, ves kolegij komisarjev, bi moral obiskati Irsko v ustreznem političnem času irskega vprašanja in celoten kolegij komisarjev bi moral začeti razpravo z irskimi državljani ter odgovoriti na njihova vprašanja Organizirajte razpravo z vsemi zainteresiranimi agencijami po televiziji, tako da bo irsko ljudstvo, irsko volilno telo, lahko razpravo spremljalo in odgovorite na njihove bojazni in vprašanja"@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka vice ordföranden. Min kompletterande fråga inkluderar ett förslag: fru vice ordförande, ni och även övriga kommissionskollegiet, borde besöka Irland vid en politiskt lämplig tidpunkt för den irländska frågan, starta en debatt och svara uttömmande på alla deras frågor. Organisera en tv-sänd debatt med alla intresserade organ så att det irländska folket, den irländska väljarkåren, kan se den och få svar på sina farhågor och frågor på plats."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"an Ort und Stelle"9
"in situ"3,13,4,21,17,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph