Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-293"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-293"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− I would like to stress that, on the Lisbon Treaty, the European Commission has worked through its representations and in close coordination with Member States to provide factual and objective information to EU citizens. We have supported this work with communication kits including various materials such as fact sheets, presentations and key messages. We also provided training and briefings for Commissioners, representation staff, Europe Direct information centres and other information multipliers. Recognising the importance of the web, we have created a dedicated website with comprehensive information on the Lisbon Treaty which was launched in the 23 official languages. On that basis, the Commission representations in Member States have developed materials adapted for local needs and better suited for informing citizens. Further to this, the representations, including the one in Ireland, have drawn up communication plans in close cooperation with the national government and EP information offices in Member States. Activities that we planned include training for journalists and multipliers, publications of brochures and leaflets, organisation of discussions with civil society and local authorities, and also public events at schools and universities. As such, the citizens get tailor-made information in their language and which address their real concerns."@en4
lpv:translated text
"− Ráda bych zdůraznila, že pokud jde o Lisabonskou smlouvu, Evropská komise se prostřednictvím svých zastoupení a v úzké spolupráci s členskými státy snažila občanům EU poskytovat faktické a objektivní informace. Podpořili jsme toto úsilí komunikačními nástroji, včetně různých materiálů, jako například informačních přehledů, přednášek a klíčových sdělení. Rovněž jsme připravili školení a instruktáže pro členy Komise, pracovníky jednotlivých zastoupení a pracovníky informačních středisek Europe Direct a další informační pracovníky. Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme význam internetu, vytvořili jsme specializovanou internetovou stránku s komplexními informacemi o Lisabonské smlouvě ve 23 oficiálních jazycích. Zastoupení Komise v členských státech vytvořila na tomto základě materiály přizpůsobené místním potřebám a informování občanů. Kromě toho zastoupení, včetně zastoupení v Irsku, vypracovala v úzké spolupráci s vnitrostátními vládami a informačními kancelářemi Evropského parlamentu v členských státech komunikační plány. Mezi plánované činnosti patří školení pro novináře a informační pracovníky, vydávání brožur a letáků, pořádání diskusí s občanskou společností a místními orgány o pořádání veřejných akcí na školách a univerzitách. Občané tak mohou ve svém jazyce získat informace, které jsou uzpůsobeny jejich potřebám a které reagují na jejich skutečné obavy."@cs1
"Med hensyn til Lissabontraktaten vil jeg gerne understrege , at Kommissionen via sine repræsentationer har arbejdet tæt sammen med medlemsstaterne for at formidle faktuelle og objektive oplysninger til EU-borgerne. Vi har til støtte for denne indsats udarbejdet kommunikationssæt, der indeholder forskelligt materiale som faktablade, præsentationer og nøglebudskaber. Vi har også sørget for uddannelse og briefing af kommissærer, repræsentationspersonale, Europe Direct-informationskontorer og andre informationsformidlere. Vi anerkender betydningen af internettet og har oprettet en særlig webside med omfattende oplysninger om Lissabontraktaten, som blev lanceret på 23 officielle sprog. På det grundlag har Kommissionens repræsentationer i medlemsstaterne udarbejdet materiale, der er tilpasset de lokale behov, og som mere hensigtsmæssigt kan oplyse borgerne. Herudover har repræsentationerne, også den i Irland, udarbejdet kommunikationsplaner i tæt samarbejde med den nationale regering og Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne. De aktiviteter, vi har planlagt, omfatter uddannelse af journalister og informationsformidlere, udgivelse af brochurer og pjecer, organisering af debatter med civilsamfundet og lokale myndigheder og også offentlige arrangementer på skoler og universiteter. Borgerne får altså skræddersyet information på deres sprog, som tager fat på deres reelle bekymringer."@da2
"− Ich möchte betonen, dass die Europäische Kommission zu dem Vertrag von Lissabon über ihre Vertretungen und in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten daran gearbeitet hat, den EU-Bürgern sachliche und objektive Informationen zu bieten. Wir haben diese Arbeit mit Kommunikations-Kits unterstützt, zu denen verschiedene Materialien wie Informationsblätter, Präsentationen und Schlüsselbotschaften gehörten. Wir haben auch Schulungen und Briefings für Kommissare, Mitarbeiter der Vertretungen, Europe-Direct-Informationszentren und andere Informationsmultiplikatoren vorgesehen. Da uns die Bedeutung des Internets bewusst ist, haben wir eine spezielle Website mit umfassenden Informationen zum Vertrag von Lissabon erstellt, die in den 23 Amtssprachen ins Netz gestellt wurde. Auf dieser Grundlage haben die Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten Materialien erarbeitet, die an die lokalen Bedürfnisse angepasst und besser geeignet sind, die Bürger zu informieren. Außerdem haben die Vertretungen, auch die Vertretung in Irland, Kommunikationspläne in enger Zusammenarbeit mit der nationalen Regierung und den Informationsbüros des Europäischen Parlaments in den Mitgliedstaaten erstellt. Zu den von uns geplanten Maßnahmen gehören Schulungen für Journalisten und Multiplikatoren, die Veröffentlichung von Broschüren und Faltblättern, die Organisation von Diskussionen mit Zivilgesellschaft und lokalen Behörden sowie öffentliche Veranstaltungen in Schulen und Universitäten. So erhalten die Bürger maßgeschneiderte Informationen in ihrer Sprache, die auf ihre realen Anliegen eingehen."@de9
". − Θα ήθελα να τονίσω ότι στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε μέσω των αντιπροσωπειών της και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη για να παρέχει πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση στους πολίτες της ΕΕ. Υποστηρίξαμε αυτό το έργο με επικοινωνιακά πακέτα που περιλάμβαναν διάφορα υλικά, όπως ενημερωτικά δελτία, παρουσιάσεις και βασικά μηνύματα. Παρείχαμε επίσης εκπαίδευση και ενημέρωση για τους Επιτρόπους, τα μέλη των αντιπροσωπειών, τα κέντρα άμεσης πληροφόρησης της Ευρώπης και άλλους πυρήνες πληροφόρησης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του δικτύου, δημιουργήσαμε μια αποκλειστική ιστοσελίδα με εκτενείς πληροφορίες για τη Συνθήκη της Λισαβόνας που κυκλοφορεί σε 23 επίσημες γλώσσες. Σε αυτή τη βάση, οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη ανέπτυξαν υλικό που προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες και ταιριάζει καλύτερα για την ενημέρωση των πολιτών. Επιπλέον, οι αντιπροσωπείες, συμπεριλαμβάνοντας αυτή στην Ιρλανδία, συνέταξαν επικοινωνιακά σχέδια σε στενή συνεργασία με την εθνική κυβέρνηση και τα γραφεία πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη. Οι δραστηριότητες που σχεδιάσαμε συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση των δημοσιογράφων και των πολλαπλασιαστών, τις δημοσιεύσεις φυλλαδίων, την οργάνωση συζητήσεων με την κοινωνία των πολιτών και επίσης δημόσιες εκδηλώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια. Έτσι, οι πολίτες λαμβάνουν την κατάλληλη πληροφόρηση στη γλώσσα τους και η οποία απευθύνεται στις πραγματικές ανησυχίες τους."@el10,10
"− Quisiera resaltar que, en el Tratado de Lisboa, la Comisión Europea ha trabajado a través de sus representantes y en estrecha colaboración con los Estados miembros a fin de ofrecer información objetiva y factual a los ciudadanos de la UE. Hemos respaldado este trabajo con kits de comunicación en los que hemos incluido materiales como folletos explicativos, presentaciones y mensajes clave. También hemos ofrecido cursos y sesiones de información a los Comisarios, a los representantes, a los centros de información Europe Direct y a otros multiplicadores de la información. Tras reconocer la importancia de la Web, hemos creado un sitio web especializado con información exhaustiva sobre el Tratado de Lisboa que está disponible en 23 idiomas oficiales. Sobre esta base, los representantes de la Comisión de los diferentes Estados miembro han desarrollado materiales adaptados a las necesidades locales y dirigidos a informar a los ciudadanos. Además de esto, los representantes, incluido el de Irlanda, han elaborado programas de comunicación en estrecha colaboración con el Gobierno nacional y con las oficinas de información del PE que se encuentran en cada uno de los Estados miembros. Las actividades previstas incluyen cursos para periodistas y multiplicadores, publicaciones de folletos, organización de debates con las sociedad civil y con las autoridades locales, y también eventos públicos en los centros escolares y en las universidades. Por tanto, los ciudadanos obtienen información adaptada en sus propios idiomas y que trata sobre sus verdaderas preocupaciones."@es21
"− Tahaksin rõhutada, et Lissaboni lepingu puhul on Euroopa Komisjon tegutsenud oma esinduste kaudu ja tihedas koostöös liikmesriikidega, et pakkuda Euroopa Liidu kodanikele õiget ja erapooletut teavet. Oleme toetanud seda tööd teabevahetusmeetmete paketiga, mis sisaldab mitmesuguseid materjale, nagu faktiline teave, ettekanded ja võtmesõnumid. Samuti oleme korraldanud koolitusi ja teabetunde volinikele, esinduse töötajatele, Europe Directi teabekeskuste töötajatele ja teistele teabe levitajatele. Interneti tähtsust mõistes oleme loonud spetsiaalse veebilehe, kus on Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles esitatud põhjalik teave Lissaboni lepingu kohta. Selle põhjal on liikmesriikides asuvad komisjoni esindused koostanud materjalikogumikud, mis on kohandatud kohalike vajadustega ja sobivad paremini kodanike teavitamiseks. Lisaks on esindused, sh Iirimaa esindus, töötanud välja teabevahetuskavad, tehes seejuures tihedat koostööd riikide valitsuste ja liikmesriikides asuvate parlamendi teabekeskustega. Meie kavandatud tegevused hõlmavad ajakirjanike ja teabelevitajate koolitamist, brošüüride ja voldikute avaldamist, kodanikuühiskonna ja kohalike omavalitsustega arutelude korraldamist ning samuti avalikke üritusi koolides ja ülikoolides. Nii saavad kodanikud oma emakeeles sobivalt kohandatud teavet, mis puudutab nende tegelikke muresid."@et5
". − Haluan painottaa, että Euroopan komissio on työskennellyt edustustojensa kautta ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tarjotakseen kansalaisille asiallista ja puolueetonta tietoa Lissabonin sopimuksesta. Me olemme tukeneet tätä työtä tarjoamalla viestintätyökalupakkeja, jotka sisältävät tietosivuja, esittelyitä ja keskeisiä viestejä sekä paljon muuta materiaalia. Me olemme myös tarjonneet koulutusta ja opastusta komission jäsenille, edustustojen henkilökunnalle ja Europe Direct -tiedotuspisteille sekä muille tiedonvälittäjille. Koska internet on merkittävä viestintäkanava, me olemme laatineet erillisen sivuston, joka tarjoaa runsaasti tietoa Lissabonin sopimuksesta kaikilla 23 virallisella kielellä. Komission edustustot eri jäsenvaltioissa ovat sen perusteella laatineet paikallisia tarpeita vastaavaa materiaalia, joka soveltuu kunkin valtion kansalaisille paremmin. Tämän lisäksi edustustot, Irlannin edustusto mukaan lukien, ovat laatineet viestintäsuunnitelmia tiiviissä yhteistyössä kansallisen hallituksen ja Euroopan parlamentin paikallisen tiedotustoimiston kanssa. Suunnittelemaamme toimintaan sisältyy muun muassa toimittajille ja tiedonvälittäjille suunnattua koulutusta, esitteiden ja lehtisten julkaisemista, keskusteluiden järjestämistä kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten kanssa sekä julkisia tapahtumia kouluissa ja yliopistoissa. Kansalaiset saavat siis heille räätälöityä tietoa omalla kielellään heitä todella koskettavista aiheista."@fi7
". − Je tiens à souligner qu’en ce qui concerne le traité de Lisbonne, la Commission a travaillé par l’intermédiaire de ses représentations et en étroite collaboration avec les États membres afin de fournir des informations factuelles et objectives aux citoyens européens. Nous avons soutenu ce travail au moyen de dossiers de communication comprenant différents matériaux tels que des fiches techniques, des présentations et des messages-clés. Nous avons également formé et préparé les commissaires, le personnel des représentations, les centres d’information Europe Direct et d’autres multiplicateurs d’informations. Conscients de l’importance de l’internet, nous avons créé un site web dédié avec des informations complètes sur le traité de Lisbonne. Ce site a été lancé dans les 23 langues officielles. Sur cette base, les délégations de la Commission dans les États membres ont développé un matériel adapté aux besoins locaux et mieux à même d’informer les citoyens. Les représentations, y compris la représentation en Irlande, ont également élaboré des plans de communication en étroite collaboration avec les gouvernements nationaux et avec les bureaux d’information du Parlement européen dans les États membres. Parmi les activités que nous avons planifiées, je citerai des formations destinées aux journalistes et aux multiplicateurs, la publication de brochures et de tracts, l’organisation de débats avec la société civile et les autorités locales, mais aussi des événements publics dans les écoles et les universités. Les citoyens ont ainsi reçu des informations sur mesure, dans leur propre langue et orientées vers leurs réelles préoccupations."@fr8
"− Hangsúlyozni szeretném a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság – képviseletein keresztül és szoros együttműködésben a tagállamokkal – azon dolgozott, hogy tényszerű, tárgyilagos tájékoztatást nyújtson az uniós polgárok számára. A munkát kommunikációs csomagokkal támogattuk meg, amelyekben különböző segédanyagok – például ismertetők, előadások vagy kulcsüzenetek – segítették a tájékoztatást. Emellett képzést és eligazításokat tartottunk a biztosok, a képviseletek alkalmazottai és a Europe Direct információs központok, valamint a tájékoztatásban részt vevő egyéb szervek, személyek számára. Felismervén az internet fontosságát, egy külön weboldalt hoztunk létre, amelyen az EU 23 hivatalos nyelvén átfogó tájékoztatást nyújtunk a Lisszaboni Szerződésről. Erre alapozva a Bizottság tagállami képviseletei a helyi igényekhez igazított anyagokat dolgoztak ki a polgárok megfelelőbb tájékoztatása érdekében. A képviseletek, ideértve az írországit is, emellett kommunikációs terveket dolgoztak ki szoros együttműködésben a nemzeti kormányokkal és az EP tájékoztatási irodáival. Az általunk tervezett tevékenységek között van például újságírók és a tájékoztatásban részt vevők képzése, rövid ismertetők és szórólapok kiadása, viták szervezése a civil társadalom képviselőivel és a helyi hatóságokkal, nyilvános események szervezése iskolákban és egyetemeken. A polgárok saját nyelvükön, mondhatni „egyénre szóló” tájékoztatást kapnak azokról a kérdésekről, amelyek foglalkoztatják őket."@hu11
"− Vorrei sottolineare che, in relazione al trattato di Lisbona, la Commissione europea ha lavorato, attraverso i suoi rappresentanti e in stretta collaborazione con gli Stati membri, per fornire informazioni concrete e oggettive ai cittadini europei. Abbiamo sostenuto questo lavoro attraverso strumenti per la collaborazione, che comprendono vari materiali quali schede informative, presentazioni e messaggi chiave. Abbiamo inoltre fornito formazione e briefing per i commissari, il personale dei rappresentanti, i centri di informazione diretta europei e altri strumenti informativi. Riconosciamo l'importanza del web e per questo abbiamo creato un sito web dedicato con informazioni complete sul trattato di Lisbona, disponibile in 23 lingue ufficiali. Su queste premesse, i rappresentanti della Commisione negli Stati membri hanno preparato materiale adatto alle esigenze locali e adeguato per informare i cittadini nel migliore dei modi. Inoltre, i rappresentati, uno dei quali è presente anche in Irlanda, hanno redatto una serie di piani di comunicazione in stretta collaborazione con i governi nazionali e gli uffici informativi del Parlamento negli Stati membri. Le attività previste includono la formazione per giornalisti, la pubblicazione di brochure e volantini, l’organizzazione di incontri con la società civile e le autorità locali, oltre ad eventi pubblici nelle scuole e nelle università. In questo modo i cittadini riceveranno informazioni su misura, nella loro lingua nazionale e che si focalizzano sulle loro reali necessità."@it12
"− Norėčiau pabrėžti, kad dėl Lisabonos sutarties Europos Komisija dirbo per savo atstovus ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, siekdama suteikti faktinę ir objektyvią informaciją ES piliečiams. Mes rėmėme šį darbą komunikacijos priemonėmis, įskaitant įvairią medžiagą, kaip kad faktų lentelės, pristatymai ir pagrindinės idėjos. Taip pat mokėme ir pateikėme instrukcijas Komisijos nariams, atstovaujančiam personalui, Europos tiesioginės informacijos centrams ir kitiems informacijos skleidėjams. Pripažindami interneto svarbą, mes sukūrėme svetainę su suprantama informacija apie Lisabonos sutartį, kuri buvo paskelbta 23 oficialiomis kalbomis. Tuo pasiremdami Komisijos atstovai valstybėse narėse išplėtojo medžiagą, pritaikytą vietos poreikiams ir labiau tinkamą piliečiams informuoti. Vėliau atstovai, įskaitant atstovą Airijoje, sudarė komunikacijos planus glaudžiai bendradarbiaudami su nacionaline vyriausybe ir EP informacijos biurais valstybėse narėse. Mūsų suplanuota veikla apima žurnalistų ir informacijos platintojų mokymą, brošiūrų ir skrajučių platinimą, diskusijų su pilietine visuomene ir vietos valdžios institucijomis organizavimą bei viešus renginius mokyklose ir universitetuose. Taip piliečiai gavo tikslesnę informaciją savo kalba ir atitinkančią jų realius rūpesčius."@lt14
"− Es vēlētos uzsvērt, ka saistībā ar Lisabonas līgumu Eiropas Komisija darbu veica ar pārstāvniecību starpniecību un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, lai ES iedzīvotājiem sniegtu uz faktiem balstītu un objektīvu informāciju. Šo darbu mēs atbalstījām ar komunikācijas komplektiem, tostarp dažādiem materiāliem, piemēram, faktu lapām, prezentācijām un pamata vēstījumiem. Mēs nodrošinājām arī apmācību un instruktāžas komisāriem, pārstāvniecību darbiniekiem informācijas centriem un citiem informācijas izplatītājiem. Apzinoties tīmekļa nozīmību, mēs izveidojām īpašu vietni, kurā 23 oficiālajās valodās tika sniegta vispusīga informācija par Lisabonas līgumu. Pamatojoties uz to, Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs ir izstrādājušas materiālus, kas ir pielāgoti vietējām vajadzībām un labāk piemēroti iedzīvotāju informēšanai. Turklāt pārstāvniecības, arī pārstāvniecība Īrijā, ir izstrādājušas komunikācijas plānus ciešā sadarbībā ar dalībvalstu valdībām un Eiropas Parlamenta informācijas centriem dalībvalstīs. Mūsu plānotās darbības ietver žurnālistu un informācijas izplatītāju apmācību, brošūru un informatīvo lapu izdošanu, diskusiju organizēšanu ar pilsonisko sabiedrību un vietējām iestādēm, kā arī sabiedrisku pasākumu rīkošanu skolās un universitātēs. Tādējādi iedzīvotāji var sev saprotamā valodā saņemt piemērotu informāciju, kas sniedz atbildi uz viņu būtiskākajām bažām."@lv13
"I would like to stress that, on the Lisbon Treaty, the European Commission has worked through its representations and in close coordination with Member States to provide factual and objective information to EU citizens. We have supported this work with communication kits including various materials such as fact sheets, presentations and key messages. We also provided training and briefings for Commissioners, representation staff, Europe Direct information centres and other information multipliers. Recognising the importance of the Web, we have created a dedicated website with comprehensive information on the Lisbon Treaty which was launched in the 23 official languages. On that basis the Commission representations in Member States have developed materials adapted for local needs and better suited for informing citizens. Further to this, the representations, including the one in Ireland, have drawn up communication plans in close cooperation with the national government and EP information offices in Member States. Activities that we planned include training for journalists and multipliers, publications of brochures and leaflets, organisation of discussions with civil society and local authorities, and also public events at schools and universities. As such the citizens get tailor-made information in their language and addressing their real concerns."@mt15
"− Ik wil benadrukken dat de Europese Commissie zich, met betrekking tot het Verdrag van Lissabon, via haar vertegenwoordigingen en in nauwe samenwerking met de lidstaten heeft ingezet voor de levering van feitelijke en objectieve informatie aan de EU-burgers. We hebben dit werk ondersteund met communicatiepakketten met daarin diverse materialen, zoals fact sheets, presentaties en kernboodschappen. We hebben ook scholing en instructies georganiseerd voor commissarissen, medewerkers van vertegenwoordigingen, informatiecentra van Europe Direct en andere informatiemultipliers. Omdat we het belang van het web erkennen, hebben we een speciale website gemaakt met uitgebreide informatie over het Verdrag van Lissabon, die beschikbaar is in de 23 officiële talen. Op basis daarvan hebben de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten materialen ontwikkeld die zijn afgestemd op de lokale behoeften en beter geschikt zijn om de burgers te informeren. Daarnaast hebben de vertegenwoordigingen, waaronder die in Ierland, in nauwe samenwerking met de nationale regering en de EP-voorlichtingsbureaus in de lidstaten communicatieplannen opgesteld. Activiteiten die we hebben gepland zijn onder meer scholing voor journalisten en multipliers, de publicatie van brochures en folders, de organisatie van discussies met het maatschappelijk middenveld en de lokale overheden en openbare evenementen op scholen en universiteiten. Op die manier krijgen de burgers op hen afgestemde informatie in hun eigen taal en over de zaken die zij belangrijk vinden."@nl3
"− Chciałabym podkreślić, że jeżeli chodzi o traktat lizboński, Komisja Europejska prowadziła swoje działania za pośrednictwem swoich przedstawicielstw i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, by udostępnić obywatelom UE faktyczne i obiektywne informacje. Wspieraliśmy te prace przy pomocy pakietów komunikacyjnych obejmujących różne materiały, takie jak arkusze informacyjne, prezentacje i główne przesłania. Zapewniliśmy również szkolenia i briefingi dla komisarzy, pracowników przedstawicielstw, ośrodków informacyjnych Europe Direct i innych podmiotów pośredniczących w komunikacji. Dostrzegając znaczenie sieci internetowej, stworzyliśmy dedykowaną stronę internetową zawierającą kompleksowe informacje na temat traktatu lizbońskiego, którą uruchomiono w 23 językach urzędowych. Na tym fundamencie przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich opracowały materiały odpowiadające lokalnym potrzebom i lepiej przystosowane do informowania obywateli. Ponadto przedstawicielstwa, w tym przedstawicielstwo w Irlandii, działając w ścisłej współpracy z rządem krajowym i biurami informacyjnymi PE w państwach członkowskich, sporządziły plany komunikacyjne. Zaplanowane przez nas działania obejmują szkolenia dla dziennikarzy i pracowników agencji informacyjnych, publikację broszur i ulotek, organizację dyskusji z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, a także imprezy publiczne w szkołach i na uczelniach. Dzięki temu obywatele otrzymują odpowiadające potrzebom informacje w ich ojczystym języku dotyczące ich rzeczywistych obaw."@pl16
"Gostaria de salientar que, no que respeita ao Tratado de Lisboa, a Comissão Europeia trabalhou por intermédio das suas representações e em estreita colaboração com os Estados-Membros no sentido de prestar informação factual e objectiva aos cidadãos da UE. Apoiámos esse trabalho com de comunicação com material diverso, a saber: fichas de informação, apresentações e mensagens importantes. Além disso, demos formação e organizámos com os Comissários, pessoal das representações, centros de informação da Europa em Directo e outros multiplicadores de informação. Cientes da importância da Web, criámos um sítio Web dedicado, com vasta informação sobre o Tratado de Lisboa nas 23 línguas oficiais. A partir dessa base, as representações da Comissão nos Estados-Membros desenvolveram materiais adaptados às necessidades locais e mais adequados à informação dos cidadãos. Além disso, as representações, incluindo a da Irlanda, elaboraram planos de comunicação em estreita colaboração com os governos nacionais e os gabinetes de informação do Parlamento Europeu nos Estados-Membros. As actividades que planeámos incluem formação para jornalistas e multiplicadores, publicações de brochuras e folhetos, organização de debates com a sociedade civil e as autoridades locais e, ainda, eventos públicos nas escolas e nas universidades. Deste modo, os cidadãos recebem informação por medida, na sua língua e aplicada às suas preocupações reais."@pt17
"I would like to stress that, on the Lisbon Treaty, the European Commission has worked through its representations and in close coordination with Member States to provide factual and objective information to EU citizens. We have supported this work with communication kits including various materials such as fact sheets, presentations and key messages. We also provided training and briefings for Commissioners, representation staff, Europe Direct information centres and other information multipliers. Recognising the importance of the Web, we have created a dedicated website with comprehensive information on the Lisbon Treaty which was launched in the 23 official languages. On that basis the Commission representations in Member States have developed materials adapted for local needs and better suited for informing citizens. Further to this, the representations, including the one in Ireland, have drawn up communication plans in close cooperation with the national government and EP information offices in Member States. Activities that we planned include training for journalists and multipliers, publications of brochures and leaflets, organisation of discussions with civil society and local authorities, and also public events at schools and universities. As such the citizens get tailor-made information in their language and addressing their real concerns."@ro18
"Chcela by som upozorniť na to, že v prípade Lisabonskej zmluvy pracovala Európska komisia na poskytnutí vecných a objektívnych informácií pre občanov EÚ prostredníctvom svojich zastúpení a v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Podporovali sme túto prácu komunikačnými balíčkami, ktoré obsahovali rôzne materiály, ako napríklad informačné hárky, prezentácie a kľúčové posolstvá. Poskytli sme tiež školenie a inštruktáž pre Komisárov, členov zastúpenia, informačné centrá Európa Direct a ďalšie mienkotvorné subjekty. Uvedomili sme si dôležitosť internetu a vytvorili sme internetovú stránku venovanú zrozumiteľným informáciám o Lisabonskej zmluve, ktorú sme spustili v 23 úradných jazykoch. Zastúpenia Komisie pripravili na tomto základe v členských štátoch materiály prispôsobené miestnym pomerom a vhodnejšie pre informovanie občanov. Zastúpenia vrátane írskeho následne pripravili komunikačné plány v úzkej spolupráci s vládami členských štátov a informačnými kanceláriami EP v členských štátoch. Aktivity, ktoré sme pripravili, zahŕňali školenia pre novinárov a aktivistov, uverejňovanie brožúr a letákov, organizáciu diskusií s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi a tiež verejné podujatia na školách a univerzitách. Občania teda dostali informácie šité na mieru, vo svojom jazyku a oslovujúce ich skutočné záujmy."@sk19
"− Rada bi poudarila, da je Komisija delala na Lizbonski pogodbi s pomočjo svojih predstavništev in v tesnem sodelovanju z državami članicami, da bi državljanom EU zagotovila dejanske in objektivne informacije. To delo smo podpirali s komunikacijskimi orodji, vključujoč razna gradiva, kot so preglednice, predstavitve in ključna sporočila. Prav tako smo zagotovili usposabljanje in informativne sestanke za komisarje, predstavnike, informacijska središča in druge informacijske multiplikatorje. Ob priznavanju pomena spleta smo oblikovali namensko spletno stran v 23 uradnih jezikih z izčrpnimi informacijami o Lizbonski pogodbi. Na tej podlagi so predstavništva Komisije v državah članicah razvile gradiva, prilagojena lokalnim potrebam in ki bolje ustrezajo obveščanju državljanov. Poleg tega so predstavništva, tudi to na Irskem, pripravila komunikacijske načrte v tesnem sodelovanju z nacionalno vlado in informacijskimi pisarnami EP v državah članicah. Dejavnosti, ki smo jih načrtovali, zajemajo usposabljanje za novinarje in multiplikatorje, objave brošur in letakov, organizacijo razprav s civilno družbo in lokalnimi organi ter javnih dogodkov v šolah in na univerzah. Tako dobijo državljani prilagojene informacije v svojem jeziku, ki obravnavajo njihove dejanske skrbi."@sl20
"− Jag vill poängtera att kommissionen, i arbetet med Lissabonfördraget, arbetade via sina representationskontor och i nära samarbete med medlemsstaterna för att kunna tillhandahålla faktabaserad och objektiv information till EU:s medborgare. Vi har stöttat detta arbete med kommunikationspaket med blandat material, t.ex. faktablad, presentationer och nyckelmeddelanden. Vi erbjöd även utbildning och informationsträffar för kommissionsledamöter, representationskontorens personal, Europe Direct-informationscentrum och andra informationsmultiplikatorer. Efter att ha förstått vikten av Internet har vi skapat en dedicerad webbplats med omfattande information om Lissabonfördraget som lanserades på de 23 officiella språken. Med detta som grund har kommissionens representationskontor i medlemsstaterna utvecklat material som anpassats efter lokala behov och som lämpar sig bättre som information till medborgarna. Utöver detta har representationskontoren, bland annat på Irland, antagit kommunikationsplaner i nära samarbete med den nationella regeringen och Europaparlamentets informationskontor i medlemsstaterna. Planerade aktiviteter inkluderar utbildning för journalister och multiplikatorer, utgivning av broschyrer och foldrar, organisering av diskussioner med det civila samhället och lokala myndigheter samt även offentliga evenemang i skolor och universitet. Tack var detta får medborgarna skräddarsydd information på deras språk som tar itu med deras konkreta farhågor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Margot Wallström,"18,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph