Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-286"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-286"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
") Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο για την απάντηση. Εύχομαι τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να πραγματοποιηθούν, γιατί από την πρόταση μέχρι την πραγματοποίηση υπάρχει χρόνος, υπάρχει γραφειοκρατία, και δεν ξέρω αν θα φτάσει ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, ώσπου να δουν οι πολίτες τα αποτελέσματα. Επίσης η χρηματοδότηση και η στρατηγική ενημέρωσης είναι δυνατόν να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα και, γι' αυτό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μη θίξουμε τα ευαίσθητα σημεία των πολιτών, που δεν θέλουν να βλέπουν το χρήμα να σπαταλάται άδικα σε εκδηλώσεις, εκδόσεις και αποκεντρωμένες δραστηριότητες που είπατε. Επίσης οι συζητήσεις δεν πείθουν πάντοτε. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να είμαστε πιο ειλικρινείς με τους πολίτες."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, děkuji paní místopředsedkyni za odpovědi. Doufám jen, že opatření navržená Komisí budou realizována, protože mezi návrhem a realizací uplyne dlouhá doba; čeká nás ještě celý byrokratický proces a nejsem si jistá, zda bude před volbami dost času na to, aby se ještě dostavily výsledky. Financování a informační strategie mohou přinést i opačné výsledky, a proto bychom měli věnovat zvláštní péči tomu, abychom nedráždili občany, kteří si nepřejí, aby se plýtvalo prostředky na zbytečné akce, publikace a decentralizované činnosti, o nichž jste hovořila. Ani diskuse nemusí být vždy přesvědčivá. Snad bychom si proto měli uvědomit, jaké prostředky máme k dispozici a být vůči občanům upřímnější."@cs1
"Jeg takker næstformanden for hendes svar. Jeg er sikker på, at Kommissionens foreslåede foranstaltninger bliver gennemført, for der går nogen tid mellem forslag og gennemførelse. Det er den bureaukratiske procedure, og jeg ved ikke, om der er tid nok til, at borgerne kan se resultatet inden valget. Finansieringen og informationsstrategien kan også få modstridende resultater, og vi bør derfor være særligt forsigtige med ikke at ramme et følsomt punkt blandt de borgere, der ikke ønsker at se, at der spildes unødige ressourcer på de begivenheder, publikationer og decentrale aktiviteter, som De nævnte. Desuden er debatter ikke altid overbevisende. Vi bør måske derfor slå os til tåls med de midler, vi har til rådighed, og være mere ærlige over for borgerne."@da2
"Herr Präsident! Ich danke der Vizepräsidentin für ihre Antwort. Ich hoffe, dass die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden, weil zwischen Vorschlag und Umsetzung ziemlich viel Zeit liegt, ein bürokratisches Verfahren durchlaufen wird und ich nicht weiß, ob die Zeit vor den Wahlen reicht, damit die Bürger die Ergebnisse sehen. Die Finanzierung und die Informationsstrategie können auch zu einem gegenteiligen Ergebnis führen, daher müssen wir besonders darauf achten, dass wir keinen wunden Punkt bei unseren Bürgern treffen. Sie wollen nicht, dass unnötig Geld für die von Ihnen erwähnten Veranstaltungen, Publikationen und dezentralen Maßnahmen verschwendet wird. Die Aussprache ist auch nicht immer überzeugend. Wir sollten deshalb die uns zur Verfügung stehenden Mittel realistisch einschätzen und ehrlicher zu den Bürgern sein."@de9
"Mr President, my thanks to the Vice-President for her reply. I trust that the measures proposed by the Commission will be implemented, because a great deal of time passes between proposal and implementation; there is the bureaucratic process and I do not know if there will be enough time before the elections for citizens to see the results. Financing and the information strategy can also bring about contradictory results, which is why particular care is needed to ensure that we do not hit a nerve among our citizens, who do not want to see money being squandered unnecessarily on the events, publications and decentralised activities you mentioned. Also, debate does not always convince. Perhaps we should therefore recognise the means at our disposal and be more honest with the citizens."@en4
"Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Vicepresidenta por su respuesta. Confío en que se implementen las medidas que ha propuesto la Comisión, pues pasa un montón de tiempo entre la propuesta y su aplicación; hay un proceso burocrático y no sé si habrá tiempo suficiente antes de las elecciones para que los ciudadanos vean los resultados. La estrategia de la información y la financiación también puede ofrecer resultados contradictorios, hecho por el que hay que prestar especial atención para asegurarnos de que no pillamos ningún nervio entre nuestros ciudadanos, que no quieren ver que el dinero se malgasta de forma innecesaria en los eventos, en las publicaciones y en las actividades descentralizadas que ha mencionado. Además, el debate no siempre es convincente. Por tanto, quizá deberíamos reconocer los medios con los que contamos y ser más honestos con los ciudadanos."@es21
"Härra juhataja, tänan asepresidenti tema vastuse eest. Usun, et komisjoni pakutud meetmed viiakse ellu, sest ettepaneku ja elluviimise vahele jääb üsna pikk aeg, kuid see sisaldab ka bürokraatlikku menetlemist, mistõttu ma ei tea, kas kodanikele jääb piisavalt aega märgata neid tulemusi enne valimisi. Rahastamine ja teabestrateegia võivad viia ka vastuoluliste tulemusteni ja seetõttu tuleb erilise hoolega tagada, et me ei taba tundlikku närvi kodanikel, kes ei soovi raha tarbetut kulutamist teie nimetatud detsentraliseeritud algatustele, üritustele ja trükistele. Ja veel: arutelu ei ole alati veenev. Ehk peaksime me seega endale tunnistama, millised vahendid meie kasutuses on, ja olema kodanikega ausamad."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän varapuheenjohtajaa hänen vastauksestaan. Toivon, että komission ehdottamat toimenpiteet pannaan täytäntöön, sillä ehdotusten ja täytäntöönpanon välillä kuluu yleensä paljon aikaa. Byrokraattinen prosessi on pitkä, enkä tiedä, onko meillä riittävästi aikaa, jotta kansalaiset ehtisivät nähdä prosessin tulokset ennen vaaleja. Rahoitus ja tiedotusstrategia voivat saada aikaan myös vastakkaisia tuloksia. Sen vuoksi meidän on varottava erityisesti ärsyttämästä kansalaisia, jotka vastustavat rahan tuhlaamista mainitsemiinne tapahtumiin, julkaisuihin ja hajautettuihin toimintoihin. Keskustelu ei myöskään aina saa keskustelijoita vakuuttuneiksi. Sen vuoksi meidän pitäisi kenties tunnistaa käytettävissämme olevat keinot ja olla rehellisempiä kansalaisten suhteen."@fi7
"Monsieur le Président, je remercie M la vice-présidente pour sa réponse. J’espère que les mesures proposées par la Commission seront mises en œuvre, parce qu’il faut beaucoup de temps entre la proposition et la mise en œuvre. Il y a le processus bureaucratique, et je ne sais pas si nous aurons suffisamment de temps d’ici aux élections pour que les citoyens puissent voir les résultats. Le financement et la stratégie d’information peuvent aussi avoir des résultats contradictoires, et nous devons faire en sorte de ne pas nous attirer la critique des citoyens qui ne veulent pas voir de l’argent gaspillé inutilement dans les événements, les publications et les activités décentralisées que vous venez de mentionner. Par ailleurs, le débat ne suffit pas toujours à convaincre. Peut-être devrions-nous donc reconnaître les moyens dont nous disposons et faire preuve de plus d’honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Köszönöm az alelnök asszony válaszát. Bízom benne, hogy a Bizottság által javasolt intézkedések végrehajtásra kerülnek, mert sok idő telik el a javaslatok előterjesztése és a végrehajtás között; nem tudom, hogy a hivatali eljárás mellett lesz-e idő még a választások előtt arra, hogy a polgárok is lássák ezen intézkedések eredményeit. A finanszírozás és az információs stratégia szintén ellentmondásos eredményeket szülhet. Ezért különös gonddal kell eljárni annak biztosítása érdekében, hogy ne bosszantsuk fel azokat a polgárokat, akik nem szeretnék, ha nagy pénzeket költenénk szükségtelenül az Ön által említett eseményekre, kiadványokra és decentralizált tevékenységekre. A vita pedig nem mindig meggyőző erejű. Ezért talán meg kellene becsülnünk a rendelkezésünkre álló eszközöket és őszintébbnek kellene lennünk a polgárokkal."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio la vicepresidente della risposta data. Confido nell’attuazione delle misure proposte dalla Commissione, perché tra proposta e relativa attuazione passa molto tempo; esiste un processo burocratico e non so se i cittadini avranno abbastanza tempo di vedere i risultati prima delle elezioni. Il finanziamento e la strategia dell’informazione possono anche produrre risultati contradditori, motivo per cui bisogna fare particolare attenzione a non innervosire i nostri cittadini, che non vogliono vedere un inutile spreco di denaro per eventi, pubblicazioni e attività decentrate da lei citate. Inoltre il dibattito non è sempre convincente. Forse dobbiamo riconoscere i mezzi a nostra disposizione ed essere più onesti con i cittadini."@it12
"Gerb. pirmininke, labai dėkoju pirmininko pavaduotojai už atsakymą. Tikiu, kad Komisijos pasiūlytos priemonės bus įgyvendintos, nes daug laiko praeina nuo pasiūlymo pateikimo ir jo įgyvendinimo. Tai yra biurokratinis procesas ir aš nežinau, ar piliečiai turės pakankamai laiko iki rinkimų, kad pamatytų rezultatus. Finansavimas ir informacinė strategija taip pat gali duoti prieštaringus rezultatus, todėl reikia ypač rūpintis, kad būtų užtikrinta, jog mes neužkabinsime piliečių, kurie nenori, jog pinigai būtų nereikalingai švaistomi renginiams, skelbimams ir jūsų minėtai decentralizuotai veiklai. Be to, diskusijos ne visada įtikina. Galbūt todėl turėtume pripažinti turimas priemones ir būti sąžiningesni su piliečiais."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es pateicos priekšsēdētāja vietnieces kundzei par atbildi. Es paļaujos uz to, ka Komisijas ierosinātie pasākumi tiks īstenoti, jo starp ierosinājumu un tā īstenošanu paiet ļoti ilgs laiks; tas ir birokrātisks process, un es nezinu, vai pirms vēlēšanām būs pietiekami daudz laika, lai iedzīvotāji varētu novērtēt rezultātus. Finansējums un informācijas stratēģija var panākt arī pretēju rezultātu, tāpēc vajadzīga īpaši apdomīga pieeja, lai mēs nesadusmotu mūsu iedzīvotājus, kuri nevēlas, lai naudu nelietderīgi izšķērdētu jūsu pieminētajiem pasākumiem, publikācijām un decentralizētajām darbībām. Arī debates ne vienmēr pārliecina. Tāpēc mums varbūt vajadzētu apzināt mūsu rīcībā esošos līdzekļus un būt godīgiem pret iedzīvotājiem."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο για την απάντηση. Εύχομαι τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να πραγματοποιηθούν, γιατί από την πρόταση μέχρι την πραγματοποίηση υπάρχει χρόνος, υπάρχει γραφειοκρατία, και δεν ξέρω αν θα φτάσει ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, ώσπου να δουν οι πολίτες τα αποτελέσματα. Επίσης η χρηματοδότηση και η στρατηγική ενημέρωσης είναι δυνατόν να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα και, γι' αυτό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μη θίξουμε τα ευαίσθητα σημεία των πολιτών, που δεν θέλουν να βλέπουν το χρήμα να σπαταλάται άδικα σε εκδηλώσεις, εκδόσεις και αποκεντρωμένες δραστηριότητες που είπατε. Επίσης οι συζητήσεις δεν πείθουν πάντοτε. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να είμαστε πιο ειλικρινείς με τους πολίτες."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de vicevoorzitter bedanken voor haar antwoord. Ik vertrouw erop dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen zullen worden uitgevoerd. Er ligt namelijk de nodige tijd tussen het indienen van voorstellen en het moment waarop deze worden uitgevoerd; het bureaucratische proces moet worden doorlopen en ik weet niet of er vóór de verkiezingen nog voldoende tijd is voor burgers om al resultaten te zien. De financiering en de voorlichtingsstrategie kunnen ook tot tegenstrijdige resultaten leiden. Hierbij is zorgvuldigheid geboden om wrevel bij onze burgers te voorkomen. Zij willen immers niet dat er onnodig geld over de balk gesmeten wordt voor de evenementen, publicaties en gedecentraliseerde activiteiten die u noemde. Daarnaast geldt dat het debat niet altijd de manier is om te overtuigen. Wellicht moeten we daarom onderkennen welke middelen wij beschikbaar hebben en eerlijker zijn tegenover onze burgers."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję pani wiceprzewodniczącej za odpowiedź. Ufam, że środki zaproponowane przez Komisję zostaną wdrożone, ponieważ między wnioskiem a wdrażaniem zwykle upływa zbyt wiele czasu; istnieje proces biurokratyczny i nie wiem, czy przed wyborami obywatele będą mieli wystarczająco dużo czasu, by dostrzec wyniki. Finansowanie i strategia informacyjna mogą również przynieść rezultaty przeciwne do zamierzonych, dlatego też należy szczególnie zadbać, by nie uderzyć w czuły nerw obywateli, którzy nie chcą niepotrzebnego marnowania pieniędzy na wydarzenia, publikacje i zdecentralizowane działania, o których pani wspomniała. Ponadto debata nie zawsze potrafi przekonać. Dlatego być może powinniśmy uznać środki, którymi dysponujemy, i być może powinniśmy być szczerzy w naszych kontaktach z obywatelami."@pl16
"Senhor Presidente, os meus agradecimentos à Senhora Vice-Presidente pela resposta que me deu. Faço votos para que as medidas propostas pela Comissão sejam implementadas, porque há um espaço de tempo muito longo entre a proposta e a implementação, há o processo burocrático, e não sei se haverá tempo suficiente antes das eleições para que os cidadãos possam ver os resultados. O financiamento e a estratégia de informação também podem produzir resultados opostos, e por isso é preciso especial cuidado para assegurar que não toquemos num ponto sensível dos nossos cidadãos, que não querem ver o dinheiro ser esbanjado desnecessariamente nesses eventos, publicações e actividades descentralizadas que mencionou. Os debates também nem sempre são convincentes. Por isso, talvez devêssemos reconhecer os meios que temos ao nosso dispor e ser mais honestos para com os cidadãos."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο για την απάντηση. Εύχομαι τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να πραγματοποιηθούν, γιατί από την πρόταση μέχρι την πραγματοποίηση υπάρχει χρόνος, υπάρχει γραφειοκρατία, και δεν ξέρω αν θα φτάσει ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, ώσπου να δουν οι πολίτες τα αποτελέσματα. Επίσης η χρηματοδότηση και η στρατηγική ενημέρωσης είναι δυνατόν να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα και, γι' αυτό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μη θίξουμε τα ευαίσθητα σημεία των πολιτών, που δεν θέλουν να βλέπουν το χρήμα να σπαταλάται άδικα σε εκδηλώσεις, εκδόσεις και αποκεντρωμένες δραστηριότητες που είπατε. Επίσης οι συζητήσεις δεν πείθουν πάντοτε. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να είμαστε πιο ειλικρινείς με τους πολίτες."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem pani podpredsedníčke za odpoveď. Verím, že opatrenia navrhované Komisiou sa uskutočnia, pretože cesta od návrhu k jeho realizácii trvá dlho, je tu ten byrokratický proces a neviem, či budú mať občania dostatok času pred voľbami, aby zaznamenali výsledky. Finančná a informačná stratégia môžu tiež priniesť protichodné výsledky, preto je potrebné venovať osobitnú starostlivosť zabezpečeniu toho, aby sme nezasiahli citlivé miesto občanov, ktorí nechcú, aby sa plytvalo veľkými prostriedkami na podujatia, publikácie a decentralizované aktivity, ktoré ste spomenuli, pokiaľ to nie je potrebné. Okrem toho, diskusia nie vždy presvedčí. Mali by sme preto možno spoznať prostriedky, ktoré máme k dispozícii, a byť k občanom otvorenejší."@sk19
"Gospod predsednik, hvala podpredsednici za njen odgovor. Verjamem, da bodo ukrepi, ki jih je predlagala Komisija, izvedeni, ker med predlogom in njegovo izvedbo preteče veliko časa; tu je birokratski postopek in ne vem, če bo dovolj časa pred volitvami, da bi državljani videli rezultate. Financiranje in informacijska strategija lahko prav tako prineseta protislovne rezultate in ravno zato je potrebna skrb, da se zagotovi, da ne bomo zadeli ob živec naših državljanov, ki ne želijo, da se denar nepotrebno zapravlja za dogodke, objave in decentralizirane dejavnosti, ki se jih omenili. Tudi razprava včasih ne prepriča. Morda bi se zato morali zavedati sredstev, ki jih imamo na razpolago, in biti bolj iskreni z državljani."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka vice ordföranden för hennes svar. Jag hoppas att de åtgärder som föreslås av kommissionen kommer att genomföras, eftersom mycket tid hinner passera mellan förslag och genomförande. Den byråkratiska processen är lång och jag vet inte om tiden innan valet räcker till för att medborgarna ska hinna se resultaten. Finansieringen och informationsstrategin kan också ge motstridiga resultat. Detta är anledningen till att vi måste vara extra försiktiga så vi inte trampar på några ömma tår bland våra medborgare som inte vill se pengar slösas bort i onödan på de evenemang, publikationer och decentraliserade aktiviteter som ni nämner. Dessutom övertygar inte debatterna alltid. Därför kanske vi skulle inse vilka medel vi har till förfogande och vara ärligare mot medborgarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph