Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-285"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-285"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− I know very well that the financial crisis and its impact on the real economies are of huge concern to many Europeans and, as such, this will also have a particular impact on the European elections. It is no wonder, then, that most people would like the election campaign to focus on economic issues affecting their everyday lives, such as unemployment, economic growth, inflation and purchasing power. More recent opinion polls also show that people now see the EU as a ‘shelter’ from the current crisis and want the EU to regulate at global level. The Commission keeps pace with developments. On 29 October, we adopted a framework focusing on dealing both with a crisis in the markets, preventing future crises through reforms of economic governance, and minimising the impact on jobs and growth. Proposals to follow this up are in preparation and are central strategic priorities for our legislative and work programme for 2009, which we presented to Parliament yesterday, and which was debated. It is important that the need for action has been recognised by the Commission, Parliament and Council and that we are about to propose sustaining jobs, growth and solidarity as one of the interinstitutional communication priorities for next year. This means that it will be one of the themes on which EU institutions and Member States will work in partnership to communicate on EU activities in this area. Plans will be drawn up on how best to do this. I have already mentioned the EP elections, which are another of the interinstitutional priorities. Here, preparations are more advanced, as we have all known for some time that it would be a priority. Our institutions are working in close cooperation on all election-related communications activities, and the Commission will contribute actively to the framework communication strategy adopted by Parliament. The Commission’s goal is to raise people’s awareness of the elections and generate debate on substantive EU policy issues. This will be partly achieved by the use of our central tools, including the use of audiovisual media and the internet, and complemented by many decentralised activities organised by the representations in each Member State in close cooperation with Parliament’s information offices. Those events should make people aware of the fact that the voter has a choice between different policy visions of Europe and that these choices will make a big difference to the lives of all our citizens."@en4
lpv:translated text
"− Vím dobře, že finanční krize a její dopad na hospodářskou činnost vzbuzují u řady Evropanů značné obavy, což se také zvláštním způsobem projeví na volbách do Evropského parlamentu. Není proto divu, že většina lidí si přeje, aby se volební kampaň zaměřovala na hospodářské otázky týkající se jejich každodenního života, jako je nezaměstnanost, hospodářský růst, inflace a kupní síla. Z posledních průzkumů mínění rovněž vyplývá, že občané vnímají EU jako ochranu před současnou krizí a přejí si, aby se EU podílela na regulaci na celosvětové úrovni. Komise drží krok s aktuálním vývojem. 29. října jsme přijali rámec, který se zaměřuje na řešení krize na trzích, předcházení budoucím krizím prostřednictvím reforem a řízení hospodářství a minimalizaci dopadu na zaměstnanost a růst. Návrhy, které tento rámec podrobněji rozvíjí, se připravují a představují hlavní strategické priority legislativního a pracovního programu Komise na rok 2009, který byl předložen Parlamentu a projednán včera. Je důležité, že Komise, Parlament a Rada uznaly potřebu jednat a že se chystáme navrhnout, aby se jednou z priorit interinstitucionální komunikace na příští rok stala udržitelná pracovní místa, růst a solidarita. To znamená, že se stanou jedním z témat, která budou předmětem komunikace o činnosti EU v této oblasti v rámci partnerství orgánů EU a členských států. Budou vypracovány plány co nejlepší realizace těchto záměrů. Už jsem se zmínila o volbách do Evropského parlamentu, které tvoří další z interinstitucionálních priorit. V této oblasti jsou přípravy pokročilejší, protože všichni už nějakou dobu víme, že volby budou jednou z priorit. Na všech komunikačních činnostech souvisejících s volbami naše orgány úzce spolupracují a Komise se bude aktivně podílet na komunikační strategii, kterou přijal Parlament. Záměrem Komise je zlepšit povědomí občanů o volbách a podnítit diskusi o hlavních otázkách politiky EU. Toho můžeme částečně dosáhnout použitím našich hlavních nástrojů, včetně využití audiovizuálních sdělovacích prostředků a internetu, a doplněných řadou decentralizovaných činností, které budou pořádat členské státy v úzké spolupráci s informačními kancelářemi Parlamentu. Tyto činnosti by měly občanům připomenout skutečnost, že volič má možnost se rozhodnout mezi různými politickými vizemi Evropy a že toto rozhodnutí významným způsobem ovlivní životy všech našich občanů."@cs1
"Jeg ved udmærket godt, at mange europæere er meget bekymrede over den finansielle krise og dens konsekvenser i realøkonomierne, og derfor vil det også have stor betydning for valget til Europa-Parlamentet. Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at de fleste ønsker, at der i valgkampagnen fokuseres på de økonomiske problemer, der berører dem i hverdagen, såsom arbejdsløshed, økonomisk vækst, inflation og købekraft. Flere nylige opinionsundersøgelser viser også, at befolkningerne nu opfatter EU som en sikkerhedsgaranti mod den nuværende krise og ønsker, at EU skal regulere på globalt niveau. Kommissionen holder trit med udviklingen. Den 29. oktober vedtog vi en lovgivningsmæssig ramme, der har til hensigt at håndtere krisen på markederne, forhindre fremtidige kriser gennem en reform af den økonomiske forvaltning og mindske konsekvenserne for arbejdspladser og vækst. Forslag, der skal følge op på dette, er under forberedelse og er centrale strategiske prioriteter for vores lovgivnings- og arbejdsprogram for 2009, der blev fremlagt for Europa-Parlamentet i går, og som blev drøftet. Det er vigtigt, at Kommissionen, Parlamentet og Rådet har erkendt behovet for tiltag, og at vi agter at foreslå, at bæredygtige jobs, vækst og solidaritet skal indgå som et af de interinstitutionelle kommunikationsprioriteringer for næste år. Det betyder, at det bliver et af de temaer, som EU-institutionerne og medlemsstaterne vil arbejde sammen om for at formidle viden om EU-aktiviteter på området. Der bliver udarbejdet planer for, hvordan det bedst kan gribes an. Jeg har allerede nævnt valget til Europa-Parlamentet, som er en af de andre interinstitutionelle prioriteter. Her er vi længere fremme med forberedelserne, eftersom vi alle i længere tid har vidst, at det ville være en prioritet. Vores institutioner arbejder tæt sammen om alle valgrelaterede kommunikationsaktiviteter, og Kommissionen vil bidrage aktivt til den rammestrategi for kommunikation, som Europa-Parlamentet har vedtaget. Kommissionens mål er at øge befolkningens bevidsthed om valget og åbne en debat om væsentlige EU-politiske spørgsmål. Det vil delvist kunne opnås gennem anvendelsen af vores centrale værktøjer, herunder anvendelsen af audiovisuelle medier og internettet, og kan suppleres af mange decentrale aktiviteter, som repræsentationerne i de enkelte medlemsstater organiserer i tæt samarbejde med Parlamentets informationskontorer. Disse begivenheder skal gøre befolkningen opmærksom på, at vælgeren har et valg mellem forskellige politiske visioner af Europa, og at dette valg vil gøre en stor forskel for alle borgeres liv."@da2
"− Ich weiß sehr gut, dass die Finanzkrise und ihre Auswirkung auf die Realwirtschaften für viele Europäer Anlass zu großer Sorge bietet und sich somit auch besonders stark auf die europäischen Wahlen auswirken wird. Es erstaunt daher nicht, dass die meisten Menschen den Wahlkampf auf Wirtschaftsthemen fokussieren möchten, die ihr tägliches Leben betreffen, z. B. Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum, Inflation und Kaufkraft. Jüngere Meinungsumfragen zeigen auch, dass die Menschen von der EU jetzt Schutz vor der Krise erwarten und sich wünschen, dass die EU für globale Regulierungen sorgt. Die Kommission trägt den Entwicklungen Rechnung. Am 29. Oktober haben wir ein Rahmenprogramm verabschiedet, das sich sowohl mit der Krise auf den Märkten und einer Vermeidung künftiger Krisen durch Reformen der Economic Governance als auch einer Minimierung der Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Wachstum befasst. Folgevorschläge sind in Vorbereitung und bilden die zentralen strategischen Prioritäten für unser Legislativ- und Arbeitsprogramm für 2009, das wir dem Parlament gestern vorgelegt haben und zu dem eine Aussprache stattfand. Es ist wichtig, dass Kommission, Parlament und Rat die Notwendigkeit von Maßnahmen anerkannt haben und wir den Erhalt von Arbeitsplätzen, Wachstum und Solidarität als eine der interinstitutionellen Kommunikationsschwerpunkte für das nächste Jahr vorschlagen werden. Dies wird daher eines der Thema sein, an dem EU-Organe und Mitgliedstaaten gemeinsam arbeiten werden, um die EU-Maßnahmen in diesem Bereich zu kommunizieren. Es werden Pläne erarbeitet, wie dies am besten zu tun ist. Ich habe bereits die Wahlen zum Europäischen Parlament erwähnt, die eine weitere interinstitutionelle Priorität darstellen. Hier sind die Vorbereitungen bereits weiter fortgeschritten, da wir alle bereits seit geraumer Zeit wissen, dass dies eine Priorität sein würde. Unsere Organe arbeiten bei allen wahlbezogenen Kommunikationsmaßnahmen eng zusammen, und die Kommission wird aktiv zu dem vom Parlament angenommenen Rahmen der Kommunikationsstrategie beitragen. Das Ziel der Kommission besteht darin, die Wahlen stärker in das Bewusstsein der Menschen zu rücken und eine Diskussion zu wesentlichen Themen der EU-Politik anzuregen. Dies wird teilweise durch die Nutzung unserer zentralen Instrumente, z. B. audiovisuelle Medien und das Internet, erreicht und durch zahlreiche dezentrale Maßnahmen ergänzt, die von den Vertretungen in jedem Mitgliedstaat in enger Zusammenarbeit mit den Informationsbüros des Parlaments organisiert werden. Dies alles soll den Menschen bewusst machen, dass der Wähler die Wahl zwischen verschiedenen politischen Visionen für Europa hat und sich seine Entscheidung auf das Leben unserer Bürger enorm auswirkt."@de9
". − Γνωρίζω πολύ καλά ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και οι επιπτώσεις της στις πραγματικές οικονομίες προκαλούν μεγάλες ανησυχίες σε πολλούς Ευρωπαίους και δεδομένου αυτού, θα έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν η προεκλογική εκστρατεία να εστιάζει στα οικονομικά ζητήματα της καθημερινής μας ζωής, όπως την ανεργία, την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη. Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι ο κόσμος βλέπει τώρα την ΕΕ ως «καταφύγιο» από την τρέχουσα κρίση και θέλει την ΕΕ να προβεί σε ρυθμίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή συμβαδίζει με τις εξελίξεις. Στις 29 Οκτωβρίου, υιοθετήσαμε ένα πλαίσιο που εστιάζει τόσο στην κρίση των αγορών, αποτρέποντας τις μελλοντικές κρίσεις μέσω μεταρρυθμίσεων της οικονομικής διακυβέρνησης, όσο και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι προτάσεις που ακολουθούν βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας και αποτελούν κεντρικές στρατηγικές προτεραιότητες για το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2009, το οποίο παρουσιάσαμε χτες στο Κοινοβούλιο και το οποίο συζητήθηκε. Είναι σημαντικό ότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη για δράση από την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ότι πρόκειται σύντομα να προτείνουμε τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης ως μία από τις διαθεσμικές επικοινωνιακές προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ένα από τα θέματα, πάνω στα οποία θα εργαστούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη ως προς τη σύμπραξη για επικοινωνιακή προβολή των δραστηριοτήτων της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Θα συνταχτούν σχέδια για το βέλτιστο τρόπο δράσης. Ανέφερα ήδη τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποτελούν άλλη μία από τις διαθεσμικές προτεραιότητες. Ως προς τις εκλογές, οι προετοιμασίες έχουν προχωρήσει πολύ, καθώς όλοι γνωρίζαμε για ορισμένο διάστημα ότι θα ήταν προτεραιότητα. Τα θεσμικά μας όργανα λειτουργούν σε στενή συνεργασία με όλες τις επικοινωνιακές δραστηριότητες για τις εκλογές και η Επιτροπή θα συνεισφέρει ενεργά στην επικοινωνιακή στρατηγική-πλαίσιο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο. Ο στόχος της Επιτροπής είναι να ενημερώσει για τις εκλογές και να προκαλέσει συζήτηση για ουσιαστικά ζητήματα πολιτικής της ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί εν μέρει από τη χρήση των κεντρικών μας εργαλείων, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και του διαδικτύου, και θα ολοκληρωθεί από πολλές αποκεντρωμένες δραστηριότητες που οργανώνονται από τις αντιπροσωπείες σε κάθε κράτος μέλος σε στενή συνεργασία με τα γραφεία πληροφόρησης του Κοινοβουλίου. Αυτά τα γεγονότα πρέπει να ενημερώσουν για το γεγονός ότι ο ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μεταξύ οραμάτων διαφορετικής πολιτικής για την Ευρώπη και ότι οι εν λόγω επιλογές θα αλλάξουν σημαντικά τις ζωές όλων των πολιτών μας."@el10
"− Sé perfectamente que la crisis financiera y su impacto en el panorama real de la economía son una gran preocupación para muchos europeos y, como tal, esto también tendrá un gran impacto en las elecciones europeas. Por tanto, no es de admirar que la mayoría de la gente desee que la campaña electoral se centre en aspectos económicos que afectan sus vidas cotidianas, tales como el desempleo, el crecimiento económico, la inflación y el poder adquisitivo. Los últimos sondeos de opinión también revelan que la gente ahora ve a la UE como un «refugio» de la crisis actual y desean que la UE llegue a regularlo a nivel global. La Comisión lleva el ritmo de los desarrollos. El 29 de octubre adoptamos un marco centrado en abordar la crisis y los mercados, orientado a prevenir crisis futuras mediante reformas de la gobernanza económica, y mediante la reducción del impacto en los puestos de trabajo y en el crecimiento. Se están diseñando propuestas para hacer un seguimiento de esta situación y, además, estas medidas son prioridades estratégicas centrales para nuestro programa laboral y legislativo para 2009, que se presentó ayer al Parlamento, y que también fue objeto de debate. Es importante que la Comisión, el Consejo y el Parlamento hayan reconocido la necesidad de actuar, y que estamos tratando de proponer la sostenibilidad de los puestos de trabajo, del crecimiento y de la solidaridad como una de las prioridades de comunicación interinstitucionales para el año que viene. Esto significa que este será uno de los temas sobre el que las instituciones de la UE y los Estados miembros trabarán conjuntamente para informar de las actividades de la UE en este ámbito. Además, diseñaremos programas sobre cómo llevar esto a cabo de la mejor manera posible. Ya he mencionado las elecciones del PE, que son otras de las prioridades interinstitucionales. A este respecto, los preparativos son más avanzados, ya que todos hemos sido conscientes durante algún tiempo de que sería una prioridad. Nuestras instituciones están colaborando directamente en todas las actividades informativas relacionadas con las elecciones, y la Comisión contribuirá de forma activa en la estrategia marco en materia de comunicación adoptada por el Parlamento. El objetivo de la Comisión es aumentar la sensibilidad de la gente respecto a las elecciones y generar un debate sobre los temas sustantivos de la política de la UE. Esto se conseguirá a nivel parcial mediante el uso de nuestras herramientas centrales, incluido el uso de los medios audiovisuales y de Internet, y complementando estas actividades con actividades descentralizadas organizadas por los representantes en cada uno de los Estados miembros en estrecha colaboración con las oficinas de información del Parlamento. Dichos eventos deberían sensibilizar a la gente del hecho de que los votantes tienen la opción de elegir entre diferentes perspectivas políticas de Europa y que estas opciones de elección marcarán la diferencia en las vidas de todos los ciudadanos."@es21
"− Tean väga hästi, et finantskriis ja selle mõju reaalmajandusele teeb paljudele eurooplastele väga suurt muret ning seega mõjutab see teataval moel ka Euroopa Parlamendi valimisi. Niisiis ei ole üllatav, et enamik inimestest sooviks, et valimiskampaanias keskendutaks nende igapäevaelu puudutavatele majandusküsimustele, näiteks töötusele, majanduskasvule, inflatsioonile ja ostuvõimele. Värsked arvamusküsitlused näitavad ka seda, et inimesed näevad nüüd Euroopa Liidus omamoodi pelgupaika kriisi eest ja soovivad, et EL reguleeriks majandust maailma tasandil. Komisjon käib muutustega kaasas. 29. oktoobril võtsime vastu raamistiku, milles on esmatähtsal kohal nii tegelemine turgude kriisiga, et ennetada majanduse juhtimise reformi kaudu tulevasi kriise, kui ka tegelemine kriisi mõjuga töökohtadele ja majanduskasvule. Selle järelmeetmete ettepanekuid praegu koostatakse ning need on keskseteks strateegilisteks prioriteetideks meie 2009. aasta õigusloome- ja tööprogrammis, mille me eile parlamendile esitasime ja mida arutati. On oluline, et vajadust tegutseda on möönnud nii komisjon, parlament kui ka nõukogu ning et me teeme peagi ettepaneku seada töökohtade, majanduskasvu ja solidaarsuse säilitamine üheks institutsioonide teabevahetusprioriteediks järgmisel aastal. Teisisõnu: sellest saab üks küsimusi, milles Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid hakkavad tegema koostööd, et jagada teavet ELi tegevuse kohta selles valdkonnas. Kavandatu võimalikult heaks elluviimiseks koostatakse vastavad plaanid. Eespool juba mainisin Euroopa Parlamendi valimisi, mis kuuluvad samuti institutsioonide prioriteetide hulka. Valimiste osas on ettevalmistustega kaugemale jõutud, sest teadsime juba mõnda aega, et neist saab prioriteet. Meie institutsioonid teevad tihedat koostööd kõigi valimistega seotud teabevahetusalgatuste osas ning komisjon annab aktiivselt oma panuse parlamendi vastu võetud teabevahetuse raamstrateegiasse. Komisjoni eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust valimistest ja algatada arutelu Euroopa Liidu põhiliste poliitiliste küsimuste üle. Osaliselt saab seda saavutada meie kesksete vahendite abil, sh audiovisuaalmeedia ja Interneti abil, ning neid täiendaksid detsentraliseeritud algatused, mida korraldavad liikmesriikides asuvad esindused tihedas koostöös parlamendi teabekeskustega. Need üritused peaksid tegema inimesed teadlikuks asjaolust, et valija saab otsustada erinevate Euroopa tulevikuväljavaadete vahel ning et nende valik mõjutab suuresti kõigi meie kodanike elu."@et5
". − Tiedän hyvin, että rahoituskriisi ja sen vaikutukset reaalitalouteen huolestuttavat suuresti monia eurooppalaisia ja että tällä tulee olemaan myös erityinen vaikutus europarlamenttivaaleihin. Ei ole siis mikään ihme, että useimmat kansalaiset toivoisivat vaalikampanjoiden keskittyvän jokapäiväiseen elämään vaikuttaviin talousasioihin, kuten työttömyyteen, talouskasvuun, inflaatioon ja ostovoimaan. Yhä useammat mielipidetutkimukset osoittavat myös, että EU:ta pidetään nyt eräänlaisena "suojana" nykyistä kriisiä vastaan ja että EU:n halutaan säätelevän kansainvälisellä tasolla. Komissio pysyttelee kehityksen tahdissa. Me hyväksyimme 29. lokakuuta kehyksen, jolla on tarkoitus lieventää markkinoiden kriisiä, estää tulevat kriisit uudistamalla talousasioita käsittelevää hallitusta sekä minimoida kriisin vaikutukset työpaikkoihin ja kasvuun. Tätä seuraavia ehdotuksia valmistellaan parhaillaan. Ne ovat ensisijaisia strategisia tavoitteita vuoden 2009 lainsäädäntö- ja työohjelmassamme, jonka esittelimme parlamentille eilen ja josta keskusteltiin. On tärkeää, että komissio, parlamentti ja neuvosto ovat tunnistaneet tarpeen toimia ja että me aiomme ehdottaa työpaikkojen, kasvun ja yhteisvastuun nostamista yhdeksi toimielinten viestinnän painopistealueeksi ensi vuodelle. Viestinnän painopistealueena se tulee olemaan yksi niistä EU-aiheista, joiden suhteen EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot viestivät yhteistyössä. Siitä, miten tämä voidaan toteuttaa parhaiten, laaditaan suunnitelmia. Olen jo maininnut europarlamenttivaalit, jotka ovat toinen toimielinten painopistealue. Vaalien suhteen valmistelut ovat jo pidemmällä, sillä tämä painopistealue on ollut meillä kaikilla tiedossa jo jonkin aikaa. Toimielimet tekevät tiivistä yhteistyötä kaikissa vaaleja koskevissa viestintätoimissa, ja komissio aikoo panostaa aktiivisesti parlamentin hyväksymään viestintästrategiakehykseen. Komission tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta vaaleista ja saada aikaan keskustelua keskeisistä EU:n politiikkoja koskevista aiheista. Tämä saavutetaan osin käyttämällä keskitettyjä välineitä, kuten audiovisuaalista materiaalia ja internetiä. Niiden lisäksi jäsenvaltioissa olevat edustustot järjestävät läheisessä yhteistyössä parlamentin tiedotustoimistojen kanssa hajautettuja toimintoja. Näiden tapahtuminen tarkoituksena on saada kansalaiset tietoisiksi siitä, että äänestäjä voi valita erilaisten EU:ta koskevien poliittisten visioiden väliltä ja että näillä valinnoilla on suuri merkitys jokaisen kansalaisen elämään."@fi7
". − J’ai bien conscience des inquiétudes considérables que la crise financière et son impact sur l’économie réelle suscitent chez de nombreux Européens. Cette crise aura donc aussi un impact particulier sur les élections européennes. Il n’est donc pas étonnant que la plupart des gens souhaitent une campagne électorale centrée sur les problèmes économiques qui touchent leur vie quotidienne, comme l’emploi, la croissance économique, l’inflation et le pouvoir d’achat. Des sondages récents montrent également que les gens considèrent aujourd’hui l’Europe comme une protection face à la crise actuelle, et qu’ils veulent que l’Union européenne prenne des mesures de régulation au niveau global. La Commission suit l’évolution de la situation. Le 29 octobre, nous avons adopté un cadre mettant l’accent sur la réaction à adopter face à la crise des marchés, sur la prévention de crises futures par des réformes de la gouvernance économique et sur l’atténuation maximale de l’impact de cette crise sur l’emploi et la croissance. Des propositions de suivi sont en cours de préparation. Ces propositions constituent des priorités stratégiques centrales pour notre programme législatif et de travail pour 2009, qui a été présenté et discuté hier au Parlement. La Commission, le Parlement et le Conseil ont reconnu la nécessité d’agir, et nous sommes sur le point de proposer de faire du soutien à l’emploi, à la croissance et à la solidarité l’une des priorités de la communication interinstitutionnelle pour l’année prochaine. Il s’agit là d’un point essentiel. Cela signifie que la réaction face à la crise sera l’un des thèmes sur lesquels les institutions de l’Union européenne et les États membres travailleront en partenariat pour communiquer les activités de l’Union européenne dans ce domaine. Nous allons élaborer des plans sur la meilleure de façon d’aborder cette communication. J’ai déjà mentionné les élections européennes, qui constituent une autre priorité interinstitutionnelle. Les préparatifs sont déjà plus avancés dans ce domaine, puisque nous savions tous depuis un certain temps qu’elles seraient prioritaires. Nos institutions travaillent en étroite collaboration sur toutes les activités de communication liées aux élections, et la Commission contribuera activement à la stratégie-cadre de communication adoptée par le Parlement. L’objectif de la Commission est de sensibiliser les citoyens aux élections et de susciter un débat sur des questions importantes de politique européenne. Nous y parviendrons en partie en utilisant nos outils centralisés, y compris les médias audiovisuels et l’internet, que nous complèterons par de nombreuses activités décentralisées organisées par les représentations auprès de chaque État membre en collaboration étroite avec les bureaux d’information du Parlement. Ces événements devront faire comprendre aux citoyens qu’ils ont le choix, en tant qu’électeurs, entre différentes visions politiques de l’Europe, et que ces choix feront une grande différence dans la vie de nos concitoyens."@fr8
"− Tisztában vagyok azzal, hogy a pénzügyi válság és annak reálgazdasági hatásai sok európai polgárt komoly aggodalommal töltenek el, és hogy ennek rendkívüli hatása lesz az európai parlamenti választásokra. Így nem csoda, hogy a legtöbben azt szeretnék, hogy a választási kampány az emberek mindennapi életét érintő gazdasági kérdésekről szóljon, például a munkanélküliségről, a gazdasági növekedésről, az inflációról és a vásárlóerőről. A közelmúltban folytatott közvélemény-kutatások azt jelzik, hogy az emberek az EU-t „menedéknek” tartják a jelenlegi válságban, és azt várják az EU-tól, hogy világszinten is irányító szerepet vállaljon. A Bizottság lépést tart a fejleményekkel. Október 29-én elfogadtunk egy keretet azzal céllal, hogy megoldást találjunk a piaci válságra, a gazdasági irányítás megreformálása révén megelőzzük a jövőbeni válságokat, és a lehető legkisebbre csökkentsük a munkahelyekre és a növekedésre gyakorolt hatást. Az előbbi célokra vonatkozóan már folyamatban van a javaslatok kidolgozása. Ezeket központi stratégiai prioritásnak tekintjük a 2009. évi jogalkotási programunkban és munkaprogramunkban, amelyeket tegnap nyújtottunk be a Parlamenthez, és amelyek megvitatásra is kerültek. Fontos, hogy a Bizottság, a Parlament és a Tanács felismerte a cselekvés szükségességét, ezért javasoljuk, hogy a jövő év intézményközi kommunikációjában a munkahelyek fenntartása, a növekedés és a szolidaritás kiemelt szerepet kapjon. Ez azt jelenti, hogy az EU intézményei és a tagállamok többek között ezzel a témával kapcsolatban is együttműködnek majd annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsanak az EU ezen a téren folytatott tevékenységeiről. Terveket készítünk majd arról, hogy lehet ezt majd legjobban megvalósítani. Már említettem az EP-választásokat, amelyek szintén intézményközi prioritások. Itt az előkészületekkel már előrébb vagyunk, hiszen egy ideje már tudtuk, hogy ezzel a témával kiemelten kell majd foglalkozni. Intézményeink szoros együttműködést folytatnak a választással kapcsolatos minden kommunikációs tevékenységben; a Bizottság tevékenyen hozzájárul majd a Parlament által elfogadott kommunikációs keretstratégiához. A Bizottság célja az, hogy növelje az emberek tudatosságát a választásokkal kapcsolatban, és vitát idézzen elő a legfontosabb uniós szakpolitikai kérdésekben. Ezt részben központi eszközeink alkalmazásával érjük majd el, ideértve az audiovizuális médiát és az internetet, kiegészítve számos decentralizált tevékenységgel. Ez utóbbiakat a tagállamokban működő képviseleteink szervezik a Parlament tájékoztatási irodáival együttműködésében. Mindezekkel az a célunk, hogy tudatosítsuk a szavazókban azt, hogy választhatnak Európa különböző szakpolitikai jövőképei között, és ezek az általuk meghozott döntések nagyban befolyásolják valamennyi európai polgár életét."@hu11
"− So perfettamente che la crisi finanziaria e l’impatto che ne deriva per le economie reali sono fonte di grande preoccupazione per molti europei e che, pertanto, questo avrà grandi ripercussioni anche sulle elezioni europee. Non c’è quindi da meravigliarsi se gran parte dei cittadini vorrebbe una campagna elettorale incentrata sulle questioni economiche della vita di tutti giorni quali disoccupazione, crescita economica, inflazione e potere d’acquisto. In base a sondaggi d’opinione più recenti, i cittadini ora considerano l’Unione europea un rifugio dalla crisi attuale e vogliono che partecipi alla regolamentazione a livello mondiale. La Commissione è al passo con gli sviluppi. Il 29 ottobre abbiamo adottato un quadro per affrontare la crisi sui mercati, impedire crisi future mediante riforme di governance economica e ridurre al minimo l’impatto sui posti di lavoro e la crescita. Stiamo mettendo a punto proposte per dare un seguito a tutto questo; esse rappresentano le grandi priorità strategiche per il nostro programma operativo e legislativo del 2009, che ieri abbiamo presentato in Parlamento e discusso. E’ importante che Commissione, Parlamento e Consiglio abbiano riconosciuto la necessità di intervenire e che occupazione, crescita e solidarietà sostenute stiano per essere proposte come priorità della comunicazione interistituzionale per il prossimo anno. Ciò significa che sarà uno dei temi su cui le istituzioni europee e gli Stati membri lavoreranno in stretta collaborazione per comunicare le attività dell’Unione europea in materia. Verranno elaborati piani su come farlo al meglio. Ho già parlato delle elezioni al Parlamento europeo, che rappresentano un’altra priorità interistituzionale. In questo senso i preparativi sono in fase più avanzata, perché tutti sapevamo da tempo che sarebbe stata una priorità. Le nostre istituzioni operano in stretta collaborazione su tutte le attività di comunicazione inerenti alle elezioni, e la Commissione contribuirà fattivamente alla strategia quadro di comunicazione adottata dal Parlamento. Obiettivo della Commissione è sensibilizzare i cittadini sulle elezioni e promuovere il dibattito su temi sostanziali della politica europea. Ciò sarà in parte possibile grazie all’utilizzo dei nostri principali strumenti, tra cui l’uso dei mezzi audiovisivi e di Internet, associato a molte attività decentrate organizzate dalle rappresentanze in ciascun Stato membro in stretta cooperazione con gli uffici di informazione del Parlamento. Gli eventi sensibilizzeranno i cittadini sulle possibilità di scelta dell’elettorato tra diverse visioni politiche dell’Europa, e sul fatto che le scelte faranno una grande differenza nelle vite di tutti i nostri cittadini."@it12
"− Labai gerai žinau, kad finansinė krizė ir jos poveikis realiai ekonomikai kelia didžiulį rūpestį daugeliui europiečių ir tai turės ypatingą poveikį rinkimams. Todėl nenuostabu, kad dauguma žmonių norėtų, kad rinkimų kampanija būtų sutelkta į ekonominius klausimus, turinčius įtakos jų kasdieniam gyvenimui, kaip kad nedarbas, ekonomikos augimas, infliacija ir perkamoji galia. Naujausios nuomonės apklausos taip pat rodo, kad žmonės dabar į ES žiūri kaip į prieglobstį nuo esamos krizės ir nori, kad ES imtųsi reguliavimo bendru mastu. Komisija stumiasi į priekį tobulindama šią sritį. Spalio 29 d. patvirtinome sistemą, kurios pagrindas spręsti krizės keliamas problemas rinkose, užkertant kelią būsimoms krizėms, taikant ekonominio valdymo reformas ir minimaliai sumažinant poveikį užimtumui bei augimui. Yra rengiami pasiūlymai, kaip tai atlikti, ir jie yra strateginiai prioritetai mūsų teisėkūrai ir 2009 m. darbo programai, kurią vakar pristatėme Parlamentui ir apie kurią buvo diskutuojama. Svarbu tai, kad Komisija, Parlamentas ir Taryba pripažino, jog reikia imtis veiksmų, ir kad mes ruošiamės siūlyti darbo vietų išsaugojimą, augimą ir solidarumą kaip vieną iš tarpinstitucinių komunikavimo prioritetų kitiems metams. Tai reiškia, jog bus viena iš temų, su kuriomis kartu dirbs ES institucijos ir valstybės narės, siekdamos skleisti informaciją apie ES veiklą šioje srityje. Bus parengti planai, kaip būtų geriau tai atlikti. Aš jau minėjau EP rinkimus, kurie yra dar vienas institucijų prioritetas. Šioje srityje pasirengimas labiau pasistūmėjo, nes jau kurį laiką žinojome, kad tai bus prioritetas. Mūsų institucijos glaudžiai bendradarbiauja visų su rinkimais susijusių veiklų klausimais ir Komisija aktyviai prisidės prie Parlamento priimtos pagrindų komunikacijos. Komisijos tikslas yra supažindinti žmones su rinkimais ir pradėti bendrą diskusiją apie esminius ES politikos klausimus. To iš dalies bus pasiekta naudojant mūsų pagrindines priemones, įskaitant vaizdo ir garso žiniasklaidą bei internetą, papildomą įvairiomis decentralizuotomis priemonėmis, kurias organizuoja kiekvienos šalies atstovai, glaudžiai bendradarbiaudami su Parlamento informacinėmis tarnybomis. Šie renginiai turėtų padėti žmonėms suvokti, kad rinkėjas gali pasirinkti tarp skirtingų politikos Europos vizijų, ir kad šie pasirinkimai duos didelių pokyčių mūsų gyventojams."@lt14
"− Es ļoti labi zinu, ka finanšu krīze un tās ietekme uz reālo ekonomiku rada lielas bažas vairumam eiropiešu, un tas jo īpaši ietekmēs Eiropas vēlēšanas. Tāpēc nav brīnums, ka vairums cilvēku vēlētos, lai priekšvēlēšanu kampaņa būtu vērsta uz tādiem ekonomikas jautājumiem, kas skar viņu ikdienas dzīvi, piemēram, bezdarbs, ekonomikas izaugsme, inflācija un pirktspēja. Nesenās sabiedriskās domas aptaujas arī liecina, ka cilvēki šobrīd Eiropas Savienību uztver kā patvērumu no pašreizējās krīzes un vēlas, lai Eiropas Savienība uzņemtos regulējošas funkcijas globālā līmenī. Komisija seko līdzi visām norisēm. Mēs 29. oktobrī pieņēmām programmu, kuras mērķis ir risināt tirgu krīzi, reformējot ekonomikas pārvaldību, lai novērstu turpmākas krīzes, un mazināt ietekmi attiecībā uz nodarbinātību un izaugsmi. Šobrīd tiek izstrādāti priekšlikumi tālāku darbību veikšanai, un tie ir svarīgākā stratēģiskā prioritāte mūsu likumdošanas un darba programmā 2009. gadam, kuru mēs vakar iesniedzām Parlamentā un par kuru notika debates. Ir svarīgi, ka Komisija, Parlaments un Padome ir atzinuši nepieciešamību rīkoties, un pastāvīgas nodarbinātības, izaugsmes un solidaritātes nodrošināšanu mēs izvirzīsim par vienu no iestāžu prioritātēm komunikācijas jomā nākamajam gadam. Tas nozīmē, ka tas būs viens no jautājumiem, kurus partnerībā risinās ES iestādes un dalībvalstis, lai informētu par ES darbībām šajā jomā. Tiks izstrādāti plāni, kā to darīt vislabāk. Es jau pieminēju Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas arī ir viena no iestāžu prioritātēm. Šajā jomā sagatavošanās darbs ir vairāk virzījies uz priekšu, jo mēs visi jau labu laiku apzinājāmies, ka tā būs prioritāte. Mūsu iestādes cieši sadarbojas visos ar vēlēšanām saistītajos komunikācijas pasākumos, un Komisija aktīvi līdzdarbosies Parlamenta pieņemtajā komunikācijas pamatstratēģijā. Komisijas mērķis ir vairot cilvēku izpratni par vēlēšanām un raisīt debates par būtiskiem ES politikas jautājumiem. Daļēji tas tiks sasniegts, izmantojot mūsu centrālos instrumentus, tostarp audiovizuālos plašsaziņas līdzekļus un internetu, un šo darbu papildinās daudzi decentralizēti pasākumi, kurus organizēs pārstāvniecības katrā dalībvalstī, cieši sadarbojoties ar Parlamenta informācijas birojiem. Tas liks cilvēkiem apzināties, ka vēlētājam ir iespēja izvēlēties starp vairākiem Eiropas politikas redzējumiem un ka šai izvēlei būs liela ietekme uz visu mūsu iedzīvotāju dzīvi."@lv13
"I know very well that the financial crisis and its impact on the real economies are of huge concern to many Europeans and, as such, this will also have a particular impact on the European elections. It is no wonder, then, that most people would like the election campaign to focus on economic issues affecting their everyday lives, such as unemployment, economic growth, inflation and purchasing power. More recent opinion polls also show that people now see the EU as a ‘shelter’ from the current crisis and want the EU to regulate at global level. The Commission keeps pace with developments. On 29 October we adopted a framework focusing on dealing both with a crisis in the markets, preventing future crises through reforms of economic governance, and minimising the impact on jobs and growth. Proposals to follow this up are in preparation and are central strategic priorities for our legislative and work programme for 2009, which we presented to Parliament yesterday and which was debated. It is important that the need for action has been recognised by the Commission, Parliament and Council and that we are about to propose sustaining jobs, growth and solidarity as one of the interinstitutional communication priorities for next year. This means that it will be one of the themes on which EU institutions and Member States will work in partnership to communicate on EU activities in this area. Plans will be drawn up on how best to do this. I have already mentioned the EP elections, which are another of the interinstitutional priorities. Here, preparations are more advanced, as we have all known for some time that it would be a priority. Our institutions are working in close cooperation on all election-related communications activities, and the Commission will contribute actively to the framework communication strategy adopted by Parliament. The Commission’s goal is to raise people’s awareness of the elections and generate debate on substantive EU policy issues. This will be partly achieved by the use of our central tools, including the use of audiovisual media and the internet, and complemented by many decentralised activities organised by the representations in each Member State in close cooperation with Parliament’s information offices. Those events should make people aware of the fact that the voter has a choice between different policy visions of Europe and that these choices will make a big difference to the lives of all our citizens."@mt15
"− Ik weet heel goed dat de financiële crisis en de invloed daarvan op de reële economieën veel Europeanen grote zorgen baren en dat zal op zijn beurt duidelijk van invloed zijn op de Europese verkiezingen. Het is dus geen wonder dat de meeste mensen willen dat de verkiezingscampagne zich met name richt op economische kwesties die van invloed zijn op het dagelijks leven, zoals werkloosheid, economische groei, inflatie en koopkracht. Recente opiniepeilingen wijzen ook uit dat de mensen de EU nu zien als een ‘schuilplaats’ voor de huidige crisis en willen dat de EU op wereldniveau regels instelt. De Commissie houdt de ontwikkelingen bij. Op 29 oktober hebben we een raamwerk aangenomen dat erop gericht is enerzijds een crisis in de markten aan te pakken, waarbij toekomstige crises worden voorkomen door middel van hervormingen van het economisch bestuur, en anderzijds het effect op de werkgelegenheid en de groei te minimaliseren. Voorstellen als vervolg hierop zijn in voorbereiding en vormen centrale strategische prioriteiten voor ons wetgevings- en werkprogramma voor 2009, dat we gisteren aan het Parlement hebben gepresenteerd en waarover is gedebatteerd. Het is belangrijk dat de Commissie, het Parlement en de Raad de noodzaak van actie hebben erkend en dat we het behoud van werkgelegenheid, groei en solidariteit gaan voorstellen als een van de interinstitutionele communicatieprioriteiten voor volgend jaar. Dat betekent dat het een van de thema’s wordt waaraan de EU-instellingen en de lidstaten in partnerschap zullen samenwerken om te communiceren over de EU-activiteiten op dit gebied. Er zullen plannen worden opgesteld voor de manier waarop dit het beste kan worden gedaan. Ik had het net al over de EP-verkiezingen, die ook een interinstitutionele prioriteit zijn. Op dat gebied zijn de voorbereidingen al verder gevorderd, want we wisten al enige tijd dat dit een prioriteit zou worden. Onze instellingen werken nauw samen aan alle communicatieactiviteiten met betrekking tot de verkiezingen en de Commissie zal actief bijdragen aan de kaderstrategie voor communicatie die is aangenomen door het Parlement. Het doel van de Commissie is mensen bewust te maken van de verkiezingen en een discussie op gang te brengen over belangrijke EU-beleidskwesties. Dit hopen wij te bereiken door gebruik te maken van onze centrale hulpmiddelen, waaronder de toepassing van audiovisuele media en het internet, aangevuld met vele gedecentraliseerde activiteiten die de vertegenwoordigingen in elke lidstaat organiseren in nauwe samenwerking met de voorlichtingsbureaus van het Parlement. Via deze activiteiten willen we de mensen bewust maken van het feit dat de kiezer de keuze heeft uit verschillende beleidsvisies op Europa en dat deze keuzen veel uitmaken voor het leven van al onze burgers."@nl3
"− Doskonale zdaję sobie sprawę, że kryzys finansowy i jego oddziaływanie na realną gospodarkę wywołują u wielu Europejczyków głębokie obawy, i że będzie to miało szczególny wpływ na europejskie wybory. Nie dziwi zatem, że większość ludzi chce, by kampania wyborcza skupiała się na kwestiach gospodarczych mających wpływ na ich codzienne życie, takich jak bezrobocie, wzrost gospodarczy, inflacja i siła nabywcza. Niedawne badania opinii publicznej wskazują również, że obecnie obywatele postrzegają UE jako ochronę przed obecnym kryzysem i chcą, by UE była zaangażowana w działania regulacyjne na szczeblu światowym. Komisja dotrzymuje kroku rozwojowi sytuacji. Dnia 29 października przyjęliśmy ramy prawne skupiające się zarówno na rozwiązaniu problemu kryzysu na rynkach, zapobieganiu kryzysom w przyszłości poprzez reformy zarządzania gospodarczego, jak i na zmniejszeniu do minimum oddziaływania kryzysu na zatrudnienie i wzrost. Obecnie przygotowywane są akty prawne uzupełniające te ramy, które stanowią główne strategiczne priorytety naszego programu legislacyjnego i prac Komisji, który wczoraj przedstawiliśmy Parlamentowi i który został poddany pod dyskusję. Ważne jest, by Komisja, Parlament i Rada uznały potrzebę działań. Istotne jest również to, że niedługo zaproponujemy utrzymanie miejsc pracy, wzrostu i solidarności jako jeden z priorytetów komunikacji międzyinstytucjonalnej w przyszłym roku. Oznacza to, że będzie to jeden z tematów, nad którymi będą wspólnie pracować unijne instytucje i państwa członkowskie, by zapewnić informacje na temat unijnych działań w tym obszarze. Zostaną przygotowane plany dotyczące najlepszych sposobów osiągnięcia tego celu. Wspomniałem już wybory do PE, które stanowią kolejny priorytet międzyinstytucjonalny. W tym zakresie przygotowania są bardziej zaawansowane, ponieważ od pewnego czasu wszyscy wiemy, że będzie to priorytet. Nasze instytucje ściśle ze sobą współpracują nad wszystkimi związanymi z wyborami działaniami komunikacyjnymi, a Komisja wniesie aktywny wkład do ramowej strategii komunikacyjnej przyjętej przez Parlament. Celem Komisji jest podniesienie świadomości ludzi na temat wyborów i sprowokowanie debaty na temat merytorycznych zagadnień unijnej polityki. Cele te zostaną częściowo osiągnięte dzięki zastosowaniu naszych narzędzi centralnych, w tym mediów audiowizualnych i Internetu, oraz dzięki wielu zdecentralizowanym działaniom zorganizowanym przez przedstawicielstwa w każdym państwie członkowskim w ścisłej współpracy z biurami informacyjnymi Parlamentu. Wydarzenia te powinny uświadomić ludziom, że wyborca może wybierać spośród różnych wizji Europy i że wybory mogą mieć duże znaczenie z punktu widzenia życia wszystkich naszych obywateli."@pl16
"Estou inteiramente ciente de que a crise financeira e o seu impacto nas economias reais são uma grande preocupação para muitos europeus e que, por isso, também terão um impacto específico nas eleições europeias. Não é, pois, de admirar que a maioria das pessoas deseje que a campanha eleitoral se centre nas questões económicas que afectam a sua vida do dia-a-dia, nomeadamente o desemprego, o crescimento económico, a inflação e o poder de compra. As sondagens de opinião mais recentes mostram também que, actualmente, as pessoas consideram a UE um «abrigo» contra a actual crise e querem que seja ela a assegurar a regulação a nível global. A Comissão acompanha a evolução. Em 29 de Outubro, adoptámos um quadro de acção especialmente destinada a fazer face à crise nos mercados, prevenindo crises futuras através de reformas da governação económica, e a minimizar o seu impacto no emprego e no crescimento. Estão em preparação propostas de seguimento dessas medidas que constituem prioridades estratégicas fundamentais do nosso programa legislativo e de trabalho para 2009, apresentado e debatido ontem no Parlamento. É importante que a necessidade de acção tenha sido reconhecida pela Comissão, pelo Parlamento e pelo Conselho, e que estejamos em vias de propor o emprego, o crescimento e a solidariedade sustentáveis como uma das prioridades da comunicação interinstitucional do próximo ano. Isto significa que esse será um dos temas sobre os quais as Instituições da UE e os Estados-Membros trabalharão em parceria para divulgar as actividades da UE nesse domínio. Serão elaborados planos sobre a melhor forma de o fazer. Já referi as eleições para o PE, que constituem outra das prioridades interinstitucionais. Neste caso, a preparação está mais adiantada, pois já todos sabíamos, há algum tempo, que esta seria uma das prioridades. As nossas Instituições estão a trabalhar em estreita colaboração em todas as actividades de comunicação relacionadas com as eleições, e a Comissão contribuirá activamente para a estratégia-quadro das comunicações adoptada pelo Parlamento. O objectivo da Comissão consiste em sensibilizar os cidadãos para as eleições e gerar o debate sobre questões políticas comunitárias concretas. Isso será parcialmente conseguido através da utilização dos nossos instrumentos principais, incluindo os meios audiovisuais e a Internet, complementada por várias actividades descentralizadas organizadas pelas representações em cada Estado-Membro em estreita colaboração com os gabinetes de informação do Parlamento. Esses eventos devem alertar os cidadãos para o facto de os eleitores poderem escolher entre várias visões políticas da Europa e de essas alternativas corresponderem a grandes diferenças na vida de todos nós."@pt17
"I know very well that the financial crisis and its impact on the real economies are of huge concern to many Europeans and, as such, this will also have a particular impact on the European elections. It is no wonder, then, that most people would like the election campaign to focus on economic issues affecting their everyday lives, such as unemployment, economic growth, inflation and purchasing power. More recent opinion polls also show that people now see the EU as a ‘shelter’ from the current crisis and want the EU to regulate at global level. The Commission keeps pace with developments. On 29 October we adopted a framework focusing on dealing both with a crisis in the markets, preventing future crises through reforms of economic governance, and minimising the impact on jobs and growth. Proposals to follow this up are in preparation and are central strategic priorities for our legislative and work programme for 2009, which we presented to Parliament yesterday and which was debated. It is important that the need for action has been recognised by the Commission, Parliament and Council and that we are about to propose sustaining jobs, growth and solidarity as one of the interinstitutional communication priorities for next year. This means that it will be one of the themes on which EU institutions and Member States will work in partnership to communicate on EU activities in this area. Plans will be drawn up on how best to do this. I have already mentioned the EP elections, which are another of the interinstitutional priorities. Here, preparations are more advanced, as we have all known for some time that it would be a priority. Our institutions are working in close cooperation on all election-related communications activities, and the Commission will contribute actively to the framework communication strategy adopted by Parliament. The Commission’s goal is to raise people’s awareness of the elections and generate debate on substantive EU policy issues. This will be partly achieved by the use of our central tools, including the use of audiovisual media and the internet, and complemented by many decentralised activities organised by the representations in each Member State in close cooperation with Parliament’s information offices. Those events should make people aware of the fact that the voter has a choice between different policy visions of Europe and that these choices will make a big difference to the lives of all our citizens."@ro18
"Viem veľmi dobre, že finančná kríza a jej vplyv na reálne hospodárstva znepokojuje mnohých Európanov a práve preto bude mať tiež osobitný vplyv na európske voľby. Nie je teda prekvapením, že väčšina ľudí by bola rada, keby sa volebná kampaň sústredila na hospodárske témy ovplyvňujúce ich každodenný život, ako napríklad nezamestnanosť, hospodársky rast, infláciu a kúpyschopnosť. Aktuálnejšie prieskumy verejnej mienky tiež ukazujú, že verejnosť vníma EÚ ako „úkryt“ pred súčasnou krízou a chce, aby EÚ regulovala na globálnej úrovni. Komisia drží krok s vývojom. Schválili sme 29. októbra rámec, ktorý sa zameriava na riešenie krízy na trhoch, na zabránenie budúcim krízam pomocou reforiem hospodárskeho riadenia a na minimalizáciu vplyvu na pracovné miesta a rast. Realizačné návrhy pripravujeme a sú ústrednými strategickými prioritami nášho legislatívneho a pracovného programu na rok 2009, ktorý sme včera predstavili Parlamentu a o ktorom sa diskutovalo. Je dôležité, že Komisia, Parlament a Rada si uvedomili, že je treba konať a že sa chystáme navrhnúť trvalo udržateľnú zamestnanosť, rast a solidaritu ako jednu z medziinštitucionálnych komunikačných priorít na budúci rok. To znamená, že to bude jedna z tém, na ktorých budú pracovať inštitúcie EÚ a členské štáty ako partneri s cieľom informovať o aktivitách EÚ v tejto oblasti. Pripravíme plány, ako to uskutočniť čo najlepšie. Už som spomenula voľby do EP, ktoré sú ďalšou z medziinštitucionálnych priorít. V tomto prípade sú prípravy ďalej, keďže sme všetci s predstihom vedeli, že pôjde o prioritu. Naše inštitúcie úzko spolupracujú na všetkých komunikačných aktivitách, ktoré súvisia s voľbami a Komisia bude aktívne prispievať do rámca komunikačnej stratégie schválenej Parlamentom. Cieľom Komisie je zvýšiť informovanosť verejnosti o voľbách a rozvíjať diskusiu o dôležitých témach politiky EÚ. Čiastočne to dosiahneme využitím našich ústredných nástrojov vrátane použitia audiovizuálnych médií a internetu a doplníme to o mnohé decentralizované aktivity usporiadané zastúpeniami v každom členskom štáte v úzkej spolupráci s informačnými kanceláriami Parlamentu. Tieto podujatia by mali ľuďom priblížiť skutočnosť, že volič má na výber medzi rôznymi politickými víziami Európy a že tento výber prinesie veľkú zmenu do životov všetkých našich občanov."@sk19
"− Zelo dobro vem, da finančna kriza in njen vpliv na realno gospodarstvo zelo skrbita mnogo Evropejcev in to bo prav tako imelo posebni vpliv na evropske volitve. Ni čudno, da bi mnogi ljudje radi, da se volilna kampanja osredotoči na gospodarska vprašanja, ki vplivajo na vsakdanja življenja ljudi, kot so nezaposlenost, gospodarska rast, inflacija in kupna moč. Nedavne javnomnenjske raziskave kažejo, da ljudje vidijo EU kot „zavetje“ pred sedanjo krizo in želijo, da bi EU urejevala sistem na globalni ravni. Komisija ostaja v koraku z razvojem. 29. oktobra smo sprejeli okvir, ki se osredotoča na reševanje krize na trgih, preprečevanje prihodnjih kriz s pomočjo reform gospodarskega upravljanja in na zmanjševanje vpliva na rast in delovna mesta. Predlogi, ki temu sledijo, so v pripravi in so osrednje strateške prednostne naloge za naš zakonodajni in delovni program za leto 2009, ki smo ga predstavili včeraj v Parlamentu in o katerem je tekla razprava. Pomembno je, da so Komisija, Parlament in Svet prepoznali potrebo po ukrepih in da bomo predlagali trajnostna delovna mesta, rast in solidarnost kot eno izmed medinstitucionalnih komunikacijskih prednostnih nalog za naslednje leto. To pomeni, da bo to ena izmed tem, na kateri bodo delale institucije EU in države članice v partnerstvu, da bi komunicirale o dejavnostih EU na tem področju. Pripravljeni bodo načrti o tem, kako to najbolje storiti. Omenila sem že volitve v EP, ki so še ena medinstuticionalna prednostna naloga. Tukaj so priprave bolj napredne, saj smo vsi vedeli že nekaj časa, da bo to prednostna naloga. Naše institucije tesno sodelujejo glede komunikacijskih dejavnosti, povezanih z volitvami, in Komisija bo aktivno prispevala k okvirni komunikacijski strategiji, ki jo sprejme Parlament. Cilj Komisije je dvigniti ozaveščenost ljudi glede volitev in spodbuditi razpravo o bistvenih političnih izhodiščih EU. To bo deloma doseženo z uporabo naših osrednjih orodij, vključno z uporabo avdiovizualnih medijev in interneta, ter bo dopolnjevano z mnogimi decentraliziranimi dejavnostmi, ki jih bodo organizirala predstavništva v državah članicah v tesnem sodelovanju z informacijskimi pisarnami Parlamenta. Ti dogodki bi morali ljudi pripeljati do dejstva, da ima volivec izbiro med različnimi političnimi vizijami Evrope in da bodo te izbire spremenile na bolje življenja vseh naših državljanov."@sl20
"− Jag är väl medveten om finanskrisen och att dess påverkan på de reala ekonomierna starkt oroar många européer och att detta även kommer att påverka EU-valet. Därför är det inte konstigt att en majoritet av människorna vill att valkampanjen fokuserar på ekonomiska frågor som påverkar deras vardagsliv, t.ex. arbetslöshet, ekonomisk tillväxt, inflation och köpkraft. Nyligen genomförda opinionsundersökningar visar även att människor nu ser EU som ett ”skydd” från den nuvarande krisen och vill se EU-regleringar på global nivå. Kommissionen håller jämna steg med utvecklingen. Den 29 oktober antog vi ett regelverk som fokuserar både på att hantera krisen på marknaderna, i syfte att förebygga framtida kriser genom reformer av det ekonomiska styret, och att begränsa påverkan på jobb och tillväxt. Förslag till uppföljning förbereds och är centrala strategiska prioriteringar för vårt lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009, som vi lade fram i parlamentet i går med en efterföljande debatt. Det är viktigt att behovet av åtgärder erkänts av kommissionen, parlamentet och rådet och att vi nu står i begrepp att föreslå att stöd åt jobb, tillväxt och solidaritet ska vara en av prioriteringarna för den interinstitutionella kommunikationen för nästa år. Detta innebär att informationen om EU:s verksamhet inom detta område kommer att kommuniceras av EU-institutionerna och medlemsstaterna tillsammans. En plan för hur det arbetet bäst kan genomföras kommer att fastställas. Jag har redan nämnt valet till Europaparlamentet som en av de övriga interinstitutionella prioriteringarna. Förberedelserna för valet är längre gångna eftersom vi alla länge vetat att det skulle vara en prioritering. Våra institutioner arbetar nära tillsammans med alla valrelaterade kommunikationsaktiviteter och kommissionen kommer aktivt att bidra till ramstrategin för kommunikation som antagits av parlamentet. Kommissionens målsättning är att öka människors medvetande om valet och att skapa debatt om faktiska frågor som rör EU:s politik. Detta kommer delvis att genomföras med våra centrala verktyg, inbegripet audiovisuella medier och Internet, samt kompletteras med flera decentraliserade aktiviteter som organiseras av våra representationskontor i varje medlemsstat i nära samarbete med parlamentets informationskontor. Dessa åtgärder bör göra människor medvetna om att den som röstar kan välja mellan olika politiska visioner för Europa och att valet kommer att göra stor skillnad för alla medborgares liv."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Margot Wallström,"18,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph