Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-282"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-282"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Thank you for these important follow-up questions. This year, we have activities aimed at the elections that represent around EUR 6.2 million. We have projects targeting young people; we have special Eurobarometers etc. There is also money for communication on Structural Funds, on agriculture and on research in each policy area, but we do not have any extra money or special money allocated to this. I have asked all my colleagues to integrate the elections in their communication plans. They will be reporting to me on how this is being done. Next year’s budget has not yet been finalised, so there is still an opportunity to add extra money – but this is what we can identify today in the budget. So there is not an over-allocation of money, but we will have to use the already existing channels. We will also help and assist the European Parliament as much as we can with all our resources and through our normal activities, i.e. producing audiovisual material, video clips on EUtube – all of the things that we do on a daily basis we will make sure are used to mobilise voters and to inspire good and lively discussion in the EP elections. Let me say what I think is necessary. For the success of any campaign or information, we will need five elements. First, to use the internet and new technologies intensively. We can only dream of the Obama campaign. I think they had USD 1.2 billion for their information campaign, but the way they used the internet proved to be decisive. Therefore, we need to do that. Second, we need to use audiovisual tools: 60% of citizens use mainly TV and radio for any information about what goes on at EU level. Third, we need to engage with multipliers, such as civil society and local authorities’ different networks. Therefore, we have other faces and other messengers about the added value of working together at European level. Fourth, we need to cooperate with ‘ambassadors’, i.e. people who are willing to stand for the cause of democracy and who can reach out more than we, the politicians, can do. Fifth, we need to reach young people and women, who tend to vote less and be less enthusiastic about the European Union which, not least, the referendums in Ireland, and previously in France and the Netherlands, showed us. These things are necessary. What about the money then? What kind of budget do we have? We have been able to identify some EUR 8.5 million in our budget for next year to cover centrally and decentrally managed actions that are linked to next year’s elections. Our representations have been instructed to devote the bulk of their modest communication means to the EP elections and, in fact, out of the decentralised monies that they have, they have allocated 60% to this task. We also now have meetings at a technical level with your services in Parliament to compare notes on the different activities in the different Member States."@en4
lpv:translated text
". − Děkuji vám za tyto důležité doplňující otázky. Činnosti zaměřené na volby v tomto roce představují zhruba 6,2 milionů EUR. Zahájili jsme projekty zaměřené na mladé lidi; provedli jsme zvláštní Eurobarometr atd. Potřebujeme rovněž prostředky na komunikaci o strukturálních fondech, o zemědělství a výzkumu v každé oblasti politiky, k tomuto účelu však nemáme vyčleněny žádné další nebo zvláštní prostředky. Požádala jsem své kolegy, aby začlenili volby do svých komunikačních plánů. O výsledcích budu informována. Rozpočet na příští rok nebyl doposud uzavřen, takže stále existuje možnost získání dalších prostředků – hovořím však o prostředcích, které máme z rozpočtu k dispozici nyní. Aby tak nedocházelo k nadměrnému přidělování prostředků, budeme však muset využít už existující kanály. Budeme se rovněž snažit pomoci Evropskému parlamentu ze všech sil a všemi svými prostředky i prostřednictvím naší běžné činnosti: budeme vytvářet audiovizuální materiál, videoklipy a EUtube klipy – zajistíme, aby všechny činnosti, které běžně vykonáváme, byly zaměřeny na mobilizaci voličů a podnícení kvalitní a živé diskuse v rámci voleb do Evropského parlamentu. Dovolte mi říci, co považuji za důležité. Žádná úspěšná kampaň nebo informační akce nesmí postrádat pět podstatných součástí. Za prvé, intenzivní využívání internetu a nových technologií. Můžeme si nechat pouze zdát o Obamově kampani. Myslím, že měl pro svou informační kampaň k dispozici 1,2 miliardy USD, byl to však internet, který se nakonec ukázal rozhodující. A to musíme dělat i my. Za druhé, musíme využívat audiovizuálních prostředků: 60 % občanů používá k získávání informací o dění na úrovni EU především televizi a rozhlas. Za třetí, musíme využít takových prostředků k šíření našich informací, jako jsou sítě občanské společnosti a místních orgánů. Máme tak nové tváře, které mohou předávat poselství o přidané hodnotě spolupráce na evropské úrovni. Za čtvrté, musíme spolupracovat s „vyslanci“, tj. lidmi, kteří jsou ochotni postavit se za demokracii a kteří dokážou oslovit lidi, které bychom my, politici, nikdy oslovit nedokázali. Za páté, musíme oslovit mladé lidi a ženy, kteří hlasují stále méně často a projevují stále menší nadšení ohledně Evropské unie, což se projevilo zejména během referenda v Irsku, předtím ve Francii a v Nizozemsku. Tyto věci jsou nezbytné. A pokud jde o otázku financování? Jaký máme rozpočet? Dokázali jsme v našem rozpočtu na příští rok vyčlenit zhruba 8,5 milionů EUR na pokrytí centralizovaně i decentralizovaně řízených činností souvisejících s volbami v příštím roce. Naše zastoupení obdržela pokyny, aby věnovala většinu svých skromných prostředků určených na komunikaci volbám do Evropského parlamentu, a ona na tento úkol vyčlenila 60 % decentralizovaných prostředků, které mají k dispozici. V současnosti probíhají setkání na technické úrovni s našimi službami v Parlamentu, kde provádíme srovnání činností v jednotlivých členských státech."@cs1
"Tak for disse vigtige opfølgende spørgsmål. I år udgør de aktiviteter, der er målrettet valget, omkring 6,2 mio. EUR. Vi har projekter, der er målrettet de unge, vi har særlige Eurobarometre mv. Der er også midler til kommunikation om strukturfonde, landbrug og forskning inden for hvert politikområde, men vi har ikke ekstra midler eller særlige midler til dette. Jeg har anmodet alle mine kolleger om at gøre valget til en del af deres kommunikationsplaner. De vil aflægge rapport om, hvordan det bliver ført ud i livet. Næste års budget er endnu ikke fastlagt, så det er stadig muligt at tilføre yderligere midler, men det her er, hvad vi har at gøre med i det nuværende budget. Så der er ikke en for høj tildeling af midler, men vi må anvende de allerede eksisterende kanaler. Vi vil også gøre vores bedste for at hjælpe og bistå Europa-Parlamentet med alle vores ressourcer og gennem vores normale aktiviteter, f.eks. ved at producere audiovisuelt materiale og videoklip på EUtube. Vi skal nok sørge for, at alle de ting, som vi dagligt beskæftiger os med, anvendes til at mobilisere vælgerne og anspore til en god og livlig debat i valget til Europa-Parlamentet. Lad mig først nævne, hvad jeg tror, er nødvendigt. For at en kampagne eller et budskab kan lykkes, har vi brug for fem elementer. For det første en massiv anvendelse af internet og nye teknologier. Vi kan kun drømme om Obamas kampagne. Jeg tror, de havde 1,2 mia. USD til deres informationskampagne, men deres anvendelse af internettet viste sig at være udslagsgivende. Det må vi derfor sørge for. For det andet må vi anvende audiovisuelle værktøjer. 60 % af borgerne bruger fortrinsvis fjernsyn og radio til at modtage oplysninger om, hvad der sker på EU-plan. For det tredje må vi samarbejde med informationsformidlere som civilsamfundet og de lokale myndigheders forskellige netværk. Vi har derfor andre ansigter og andre budbringere om merværdien ved at samarbejde på europæisk niveau. For det fjerde må vi samarbejde med "ambassadører", dvs. personer, som er villige til at gå ind for den demokratiske sag, og som kan nå ud til flere borgere, end vi som politikere er i stand til. For det femte må vi nå ud til de unge og kvinderne, som er mindre tilbøjelige til at stemme og være begejstrede over EU, hvilket ikke mindst folkeafstemningerne i Irland og tidligere i Frankrig og Nederlandene har vist os. Disse ting er nødvendige. Hvad så med penge? Hvilken slags budgetter har vi? Vi vil kunne afsætte omkring 8,5 mio. EUR i næste års budget til dækning af de centralt og decentralt forvaltede foranstaltninger, der er forbundet med næste års valg. Vores repræsentationer har fået besked på at anvende hovedparten af deres beskedne kommunikationsmidler til Parlamentsvalget, og de har faktisk ud af de decentrale midler, som de har til rådighed, afsat 60 % til denne opgave. Vi fører også i øjeblikket møder på et teknisk niveau med Deres tjenestegrene i Parlamentet for at udveksle erfaringer om de forskellige aktiviteter i de enkelte medlemsstater."@da2
". − Vielen Dank für diese wichtigen Nachfragen. Dieses Jahr haben wir für die Wahlen Maßnahmen über ca. 6,2 Millionen Euro geplant. Wir haben Projekte, die sich an junge Menschen richten, wir haben spezielle Eurobarometer usw. Es stehen auch Gelder für die Kommunikation zu Strukturfonds, Landwirtschaft und Forschung in jedem Politikbereich zur Verfügung, dafür haben wir jedoch keine zusätzlichen Mittel oder Sondermittel vorgesehen. Ich habe alle meine Kollegen beauftragt, die Wahlen in ihre Kommunikationspläne zu integrieren. Sie werden mir berichten, wie dies erfolgt. Der Haushalt für nächstes Jahr ist noch nicht abgeschlossen, daher gibt es noch die Möglichkeit für zusätzliche Mittel – daran können wir heute arbeiten. Es gibt also keine überschüssigen Mittel, wir müssen jedoch die bereits vorhandenen Kanäle nutzen. Wir werden auch das Europäische Parlament mit all unseren Ressourcen und über unsere üblichen Maßnahmen so gut wir können unterstützen, z. B. mithilfe der Erstellung von audiovisuellen Materialien und Videoclips auf EUtube. Wir werden dafür sorgen, dass all das, was wir täglich tun, dazu beiträgt, Wähler zu mobilisieren und gute und lebhafte Diskussionen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament anzuregen. Ich möchte Ihnen sagen, was ich für notwendig halte. Für den Erfolg jeder Kampagne oder Information brauchen wir fünf Elemente. Erstens müssen wir das Internet und neue Technologien intensiv nutzen. Von der Obama-Kampagne können wir nur träumen. Ich glaube, sie hatten 1,2 Milliarden US-Dollar für ihre Informationskampagne zur Verfügung, doch der entscheidende Faktor war die Art, wie das Internet genutzt wurde. Deshalb müssen wir dies auch tun. Zweitens müssen wir audiovisuelle Instrumente nutzen: 60 % der Bürger informieren sich vor allem mittels TV und Radio darüber, was auf EU-Ebene passiert. Drittens müssen wir Multiplikatoren einsetzen, z. B. die Zivilgesellschaft und verschiedene Netzwerke der lokalen Behörden. Deshalb haben wir andere Gesichter und Boten, die den Mehrwert der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene kommunizieren. Viertens müssen wir mit den „Botschaftern“ zusammenarbeiten, d. h. den Menschen, die bereit sind, für Demokratie einzutreten, und die mehr erreichen können als wir, die Politiker. Fünftens müssen wir junge Menschen und Frauen erreichen, die tendenziell seltener zur Wahl gehen und weniger Begeisterung für die Europäische Union zeigen. Das haben uns nicht zuletzt die Referenden in Irland und zuvor in Frankreich und den Niederlanden gezeigt. Diese Dinge sind notwendig. Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Welches Budget steht uns zur Verfügung? Wir haben etwa 8,5 Millionen Euro in unserem Haushalt für das kommende Jahr identifiziert, die zur Finanzierung zentraler und dezentraler Maßnahmen im Zusammenhang mit den Wahlen im nächsten Jahr bereitstehen. Unsere Vertretungen wurden angewiesen, den Großteil ihrer bescheidenen Kommunikationsbudgets für die Wahlen zum Europäischen Parlament zur Verfügung zu stellen, und sie haben tatsächlich von den dezentralen Geldern, die ihnen zur Verfügung stehen, 60 % dieser Aufgabe zugewiesen. Wir führen jetzt auch Treffen auf technischer Ebene mit unseren Dienststellen im Parlament durch, um die Erfahrungen zu den verschiedenen Maßnahmen in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu vergleichen."@de9
". − Σας ευχαριστώ για τις αναφερθείσες σημαντικές επακόλουθες ερωτήσεις. Φέτος έχουμε δραστηριότητες με στόχο τις εκλογές που αντιπροσωπεύουν περίπου 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε σχέδια που έχουν ως στόχο νέους ανθρώπους, έχουμε ειδικά ευρωβαρόμετρα κτλ. Υπάρχουν επίσης χρήματα για επικοινωνιακή προβολή των διαρθρωτικών ταμείων, της γεωργίας και της έρευνας σε κάθε τομέα πολιτικής, αλλά δεν έχουμε επιπλέον χρήματα ή ειδικά χρηματικά ποσά που να εκχωρούνται για αυτό το λόγο. Ζήτησα από όλους τους συναδέλφους μου να εντάξουν τις εκλογές στα επικοινωνιακά τους σχέδια. Θα μου παραδίδουν εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο που το πράττουν. Δεν οριστικοποιήθηκε ακόμα ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, έτσι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για να προστεθούν επιπλέον χρήματα – αλλά αυτά μπορούμε να τα εντοπίσουμε σήμερα στον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει λοιπόν υπερβολική διάθεση χρημάτων, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα κανάλια. Επίσης, θα βοηθήσουμε και θα υποστηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο μπορούμε με όλους τους πόρους και μέσω των κανονικών μας δραστηριοτήτων, δηλαδή παράγοντας οπτικοακουστικό υλικό, με βίντεο κλιπ στο Eutube – όλα τα πράγματα που κάνουμε σε καθημερινή βάση θα εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούνται για να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους και να εμπνεύσουν μια καλή και ζωντανή συζήτηση στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου να πω αυτό που νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Για την επιτυχία τυχόν εκστρατείας ή πληροφόρησης, θα χρειαστούμε πέντε στοιχεία. Πρώτον, την εντατική χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Μπορούμε απλώς να σκεφτούμε την εκστρατεία του Ομπάμα. Νομίζω ότι είχαν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την εκστρατεία ενημέρωσης, αλλά ο τρόπος που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο αποδείχτηκε αποφασιστικός. Συνεπώς, πρέπει να το κάνουμε. Δεύτερον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οπτικοακουστικά μέσα: το 60% των πολιτών χρησιμοποιεί κυρίως τηλεόραση και ραδιόφωνο για τυχόν ενημέρωση σχετικά με το τι συμβαίνει σε επίπεδο ΕΕ. Τρίτον, πρέπει να ασχοληθούμε με τους πολλαπλασιαστές, όπως τα διαφορετικά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών. Συνεπώς, έχουμε άλλα πρόσωπα και άλλους αγγελιοφόρους σχετικά με την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέταρτον, πρέπει να συνεργαστούμε με «πρεσβευτές», δηλαδή ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να προβάλλουν τον αγώνα για δημοκρατία και που μπορούν να καταφέρουν περισσότερα από ό,τι μπορούμε εμείς οι πολιτικοί. Πέμπτον, πρέπει να προσεγγίσουμε νέους ανθρώπους και γυναίκες οι οποίοι έχουν την τάση να ψηφίζουν λιγότερο και με μικρότερο ενθουσιασμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας έδειξαν τουλάχιστον τα δημοψηφίσματα στην Ιρλανδία και πιο πριν στη Γαλλία και την Ολλανδία. Αυτά τα πράγματα είναι απαραίτητα. Τι γίνεται λοιπόν με τα χρήματα; Τι είδους προϋπολογισμό έχουμε; Καταφέραμε να εντοπίσουμε περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό μας για να καλύψουμε το επόμενο έτος τη διαχείριση των κεντρικών και αποκεντρωμένων δράσεων που συνδέονται με τις εκλογές του επόμενου έτους. Έχουν δοθεί οδηγίες στις αντιπροσωπείες μας να αφιερώσουν το μεγαλύτερο μέρος των ταπεινών επικοινωνιακών τους μέσων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, στην πραγματικότητα, από τις αποκεντρωμένες πιστώσεις που διαθέτουν, εκχώρησαν το 60% σε αυτό το έργο. Αυτήν την περίοδο πραγματοποιούμε επίσης συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο με τις υπηρεσίες σας στο Κοινοβούλιο για να συγκρίνουμε τις σημειώσεις για διαφορετικές δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη μέλη."@el10
". − Gracias por estas importantes preguntas de seguimiento. Este año, tenemos actividades destinadas a las elecciones que ascienden a una cuantía de 6,2 millones de euros. Tenemos proyectos destinados a los jóvenes y también tenemos Eurobarómetros, entre otras cosas. También hay dinero para la comunicación sobre los Fondos Estructurales, la agricultura, la investigación en cada ámbito de la política, pero no tenemos dinero extra o especial asignado para esto. He pedido a todos mis colegas que incorporen las elecciones en sus programas de comunicación y me informarán sobre cómo lo están haciendo. Aún no hemos terminado con el presupuesto del año que viene, así que, aún podemos añadir dinero extra —pero esto es lo que hoy podemos identificar en el presupuesto—. Por tanto, no hay una asignación excesiva de dinero, pero tendremos que utilizar los canales con los que ya contamos. También ayudaremos al Parlamento Europeo en todo lo que podamos con todos nuestros recursos y mediante nuestras actividades habituales como, por ejemplo, la creación de material audiovisual, videoclips en EUtube —nos aseguraremos de utilizar todos los recursos que utilizamos a diario para movilizar a los votantes y para inspirar un debate bueno y animado en las elecciones del PE. Quisiera explicar lo que es necesario. Para que la información o cualquier campaña tenga éxito, necesitaremos cinco elementos. En primer lugar, tendremos que utilizar Internet y las nuevas tecnologías de forma intensiva. Solo podemos soñar con la campaña Obama. Creo que contaban con 1 200 millones de dólares para su campaña informativa, pero la forma en la que utilizaron Internet demostró ser decisiva. Por tanto, tenemos que hacerlo así. En segundo lugar, tenemos que utilizar herramientas audiovisuales: el 60 % de los ciudadanos usan principalmente la TV y la radio para informarse de lo que pasa en la UE. En tercer lugar, tenemos que contratar a multiplicadores, como diferentes redes de las autoridades locales y de la sociedad civil. Por tanto, contaríamos con otras caras y con otros mensajeros sobre el valor añadido de trabajar juntos a nivel europeo. En cuarto lugar, tenemos que cooperar con los «embajadores», por ejemplo, las personas que quieren respaldar la causa de la democracia y que pueden conseguir más de lo que nosotros, los políticos, podemos conseguir. En quinto lugar, es necesario que lleguemos a los jóvenes y a las mujeres, pues son los que tienen a votar menos y los menos que están menos entusiasmados con la Unión Europea, como bien han demostrado los referéndums de Irlanda y, anteriormente, en Francia y en los Países Bajos. Estos elementos son necesarios. ¿Qué pasa entonces con el dinero? ¿Con qué tipo de presupuesto contamos? Hemos identificado unos 8,5 millones de euros en nuestro presupuesto para el año que viene destinados a cubrir de forma centralizada y descentralizada las acciones dirigidas que están vinculadas con las elecciones del año que viene. Hemos dicho a nuestros representantes que dediquen la mayoría de los medios de comunicación con los que cuentan a las elecciones del PE y, de hecho, fuera del dinero descentralizado con el que cuentan, han asignado el 60 % a esta tarea. Ahora también nos estamos reuniendo a nivel técnico con sus servicios en el Parlamento para comparar los recibos de las diferentes actividades en cada uno de los Estados miembros."@es21
". − Tänan teid nende oluliste täpsustavate küsimuste eest. Käesoleval aastal on valimistega seotud tegevuste eelarve umbes 6,2 miljonit eurot. Meil on noortele mõeldud projektid, meil on spetsiaalsed Eurobaromeetri uuringud jne. Samuti on olemas raha teabevahetuseks struktuurifondide, põllumajanduse ja kõigi poliitikavaldkondade teadusuuringute alal, kuid meil ei ole selleks lisaraha ega spetsiaalseid eraldisi. Olen palunud kõigil oma kolleegidel lisada valimised oma teabevahetuskavasse. Nad hoiavad mind selle tegemisega kursis. Järgmise aasta lõplik eelarve ei ole veel valmis, seega on jätkuvalt võimalus lisada täiendavaid summasid – kuid nimetatud summad on meil tänase seisuga eelarves olemas. Seega ei ole eraldatud summad just ülemäära suured, kuid me peame kasutama juba olemas olevaid kanaleid. Samuti aitame ja nõustame Euroopa Parlamenti nii palju, kui kõigi oma vahendite ja tavategevusega suudame, teisisõnu: teeme audiovisuaalmaterjale ja videoklippe EUtube’is – püüame kõigi oma igapäevaste tegevustega kindlasti innustada valijaid ning ärgitada neid pidama Euroopa Parlamendi valimiste ajal head ja elavat arutelu. Ütlen, mida minu arvates on vaja. Mis tahes kampaanias või teavitustegevuses edu saavutamiseks vajame viit elementi. Esiteks, Internetti ja uusi tehnoloogiaid tuleb kasutada intensiivselt. Obama kampaaniast võime üksnes unistada. Minu teada oli neil selle kampaania jaoks 1,2 miljardit dollarit, kuid otsustavaks osutus just see, kuidas nad kasutasid Internetti. Seega tuleb meilgi seda teha. Teiseks, me peame kasutama audiovisuaalseid vahendeid: 60% inimestest kasutab Euroopa Liidu tasandil toimuvast teada saamiseks peaasjalikult televisiooni ja raadiot. Kolmandaks, meil on vaja luua tihedad sidemed mõjutajatega, näiteks kodanikuühiskonna ja kohalike omavalitsuste võrgustikega. Seega oleks meil üheskoos Euroopa tasandil töötamise lisaväärtuseks ka teistsugused esindajad ja käskjalad. Neljandaks, me peame tegema koostööd nn saadikutega ehk inimestega, kes on nõus seisma demokraatia idee eest ja kes suudavad jõuda inimestele lähemale kui meie, poliitikud. Viiendaks, meil on vaja jõuda noorteni ja naisteni, kelle valimisaktiivsus kipub väiksem olema ja kes ei ole Euroopa Liidu suhtes nii entusiastlikud, nagu on näidanud referendumid Iirimaal ning veel varem Prantsusmaal ja Hollandis. Need kõik on vajalikud. Aga kuidas siis rahaga jääb? Milline on meie eelarve? Oleme suutnud eraldada eelarves järgmiseks aastaks 8,5 miljonit eurot, et katta nii Euroopa Liidu kui ka detsentraliseeritult hallatavad algatused, mis on seotud järgmisel aastal toimuvate valimistega. Meie esindustele on antud juhtnöörid eraldada põhiosa oma tagasihoidlikest teabevahetussummadest Euroopa Parlamendi valimistele ja nende käsutuses olevast detsentraliseeritud allikatest saadud rahast ongi nad eraldanud 60% sellele eesmärgile. Samuti korraldame nüüd tehniliste küsimuste arutamiseks kohtumisi parlamendi talitustega, et võrrelda tähelepanekuid algatuste kohta eri liikmesriikides."@et5
". − Kiitos näistä jatkokysymyksistä. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tänä vuonna meillä on tiedossa vaaleihin liittyviä toimia 6,2 miljoonan euron arvosta. Meillä on nuorille suunnattuja hankkeita ja erityisiä Eurobarometri-tutkimuksia ja niin edelleen. Meillä on myös rahaa rakennerahastoja, maataloutta ja kunkin politiikan alan tutkimusta koskevaa viestintää varten, mutta meillä ei ole mitään ylimääräisiä tai erityisesti tähän varattuja varoja. Olen pyytänyt kaikkia kollegoitani sisällyttämään vaalit viestintäsuunnitelmiinsa. He raportoivat minulle toteutuksesta myöhemmin. Ensi vuoden talousarviota ei ole vielä lyöty lukkoon, joten on yhä mahdollista, että saamme lisärahaa, mutta toistaiseksi talousarvio näyttää tältä. Varoja ei ole siis kohdennettu liikaa, mutta meidän on käytettävä jo olemassa olevia kanavia. Me aiomme myös auttaa ja tukea Euroopan parlamenttia niin hyvin kuin voimme resurssiemme ja tavanomaisten toimiemme rajoissa, esimerkiksi laatimalla audiovisuaalista materiaalia ja videoleikkeleitä EUtubeen. Pyrimme kaikissa tavanomaisissa toimissamme saamaan äänestäjät liikkeelle sekä luomaan hyvää ja eloisaa keskustelua europarlamenttivaaleissa. Haluan kertoa teille, mikä mielestäni on tarpeellista. Minkä tahansa kampanjan tai tiedon läpimeneminen edellyttää viittä tekijää. Ensinnäkin internetiä ja uusia teknologioita on käytettävä runsaasti. Me voimme vain haaveilla Barack Obaman kampanjasta. Tiedotuskampanjaan oli ilmeisesti varattu 1,2 miljardia dollaria, mutta tapa, jolla he hyödynsivät internetiä osoittautui ratkaisevaksi. Meidän on siis tehtävä samoin. Toiseksi meidän on käytettävä audiovisuaalisia välineitä. 60 prosenttia kansalaisista käyttää pääasiassa televisiota ja radiota saadakseen tietoa EU:n tapahtumista. Kolmanneksi meidän on luotava suhteita viestinnän vaikutusta tehostaviin tahoihin, kuten kansalaisyhteiskuntaan ja paikallisviranomaisten verkostoihin. Niin me saamme uusia kasvoja ja uusia viestinviejiä, jotka kertovat EU:n tason yhteistyön tuomasta lisäarvosta. Neljänneksi meidän on tehtävä yhteistyötä "lähettiläiden" kanssa, toisin sanoen sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat halukkaita edustamaan demokratian asiaa ja jotka voivat saavuttaa ihmisiä, joita me poliitikot emme pysty saavuttamaan. Viidenneksi meidän on saavutettava nuoret ja naiset, joiden äänestysinnokkuus eurovaaleissa on laskussa. Tämän ovat osoittaneet muun muassa kansanäänestykset Irlannissa ja sitä ennen Ranskassa ja Alankomaissa. Näitä tekijöitä siis tarvitaan. Entä rahakysymys? Minkälaiset määrärahat meillä on? Me olemme onnistuneet varaamaan ensi vuoden talousarviosta noin 8,5 miljoonaa euroa ensi vuoden vaaleihin liittyvien keskitetysti ja hajautetusti hoidettujen toimien kattamiseksi. Komission edustustoja on kehotettu omistamaan vaatimattomat viestintämäärärahansa kokonaisuudessaan europarlamenttivaaleihin, ja ne ovat myös varanneet hajautetuista rahoistaan 60 prosenttia tähän tarkoitukseen. Meillä on nyt lisäksi teknisen tason tapaamisia parlamentin yksiköiden kanssa voidaksemme vertailla tietoja eri toimista eri jäsenvaltioissa."@fi7
". − Je vous remercie pour ces questions de suivi importantes. Cette année, nous avons organisé des activités consacrées aux élections pour un budget d’environ 6,2 millions d’euros. Nous avons des projets destinés aux jeunes; nous avons des sondages Eurobaromètre spéciaux, etc. Il y a également de l’argent pour la communication sur les Fonds structurels, sur l’agriculture et sur la recherche dans chaque domaine de politique, mais nous n’avons pas d’argent supplémentaire ni de budget spécifique alloué à ces domaines. J’ai demandé à tous mes collègues d’intégrer les élections à leurs plans de communication. rendront compte de la façon dont cela se passe. Le budget de l’année prochaine n’a pas encore été finalisé, et il est donc encore possible d’y ajouter des sommes supplémentaires. Voilà en tout cas les fonds dont nous disposons à l’heure actuelle. Il n’y donc pas de surallocation, nous devrons utiliser les canaux déjà en place. Nous allons également aider le Parlement européen au maximum avec toutes nos ressources et au travers de nos activités normales, en produisant du matériel audiovisuel, des clips vidéo sur EU Tube. Nous ferons en sorte que toutes nos activités habituelles servent à mobiliser les électeurs et à inspirer une discussion animée et positive sur les élections européennes. Je vais vous dire ce qui me semble nécessaire. Nous aurons besoin de cinq éléments pour garantir la réussite de n’importe quelle campagne d’information. Tout d’abord, utiliser intensément l’internet et les nouvelles technologies. Nous ne pouvons que rêver de la campagne menée par Obama. Je pense que cette campagne a dépensé 1,2 milliard de dollars, mais la façon dont elle a utilisé l’internet s’est avérée décisive. Nous devons donc faire de même. Deuxièmement, nous devons utiliser des outils audiovisuels: 60 % des citoyens utilisent principalement la télévision et la radio pour obtenir des informations sur ce qui se passe au niveau européen. Troisièmement, nous devons collaborer avec des éléments multiplicateurs, comme la société civile et les différents réseaux des autorités locales. Nous aurons ainsi d’autres visages et d’autres messagers pour communiquer la valeur ajoutée d’une collaboration au niveau européen. Quatrièmement, nous devons collaborer avec des «ambassadeurs», c’est-à-dire avec des personnes qui sont prêtes à défendre la cause de la démocratie et qui peuvent atteindre les citoyens mieux que nous ne pouvons le faire en tant que politiciens. Cinquièmement, nous devons atteindre les jeunes et les femmes, qui ont tendance à moins voter et à se montrer moins enthousiastes vis-à-vis de l’Union européenne, comme nous l’ont montré notamment le référendum irlandais et, avant cela, les référendums en France et aux Pays-Bas. Toutes ces choses sont nécessaires. Et qu’en est-il du financement? Quel budget avons-nous? Nous avons identifié 8,5 millions d’euros dans notre budget de l’année prochaine, destinés à couvrir les actions centralisées et décentralisées liées aux élections de l’année prochaine. Nos représentations ont reçu la consigne de consacrer le plus gros de leurs modestes budgets de communication aux élections européennes. En fait, elles ont alloué 60 % de leurs budgets décentralisés à cette tâche. Nous organisons également des réunions techniques avec les services du Parlement afin de comparer nos notes sur les différentes activités dans les États membres."@fr8
". − Köszönöm ezeket a nagyon fontos pótkérdéseket. A választásokkal kapcsolatos idei tevékenységeink kb. 6,2 millió eurót tesznek ki. Vannak a fiatalokat célzó projektjeink, különleges Eurobarometer felméréseink stb. A strukturális alapokról, a mezőgazdaságról, valamint az egyes szakpolitikai területeken folytatott kutatási tevékenységekről szóló tájékoztatásra is költünk, de erre a célra nem állnak rendelkezésre többletösszegek vagy külön összegek. Kértem a kollégáimat, hogy a választásokat építsék be a kommunikációs tervükbe. Jelentésben számolnak majd be arról, hogy ezt miként valósították meg. A jövő évi költségvetés még nincs véglegesítve, tehát még van lehetőség arra, hogy további összegekkel bővüljön – de ez az az összeg, amivel ma rendelkezünk. Tehát nincs szó arról, hogy túl sok pénzt kaptunk volna e célra. A már meglévő csatornákat kell felhasználnunk. Forrásaink és rendes tevékenységeink révén minden tőlünk telhető segítséget megadunk az Európai Parlamentnek, például az EUtube-ra feltöltött audiovizuális anyagok, videoklipek gyártásával stb., tehát tenni fogunk azért, hogy minden napi szintű tevékenységünkkel a szavazók mobilizálására törekedjünk, és hogy pozitív és lendületes vitákat generáljunk az európai parlamenti választásokról. Hadd mondjam el, szerintem mire van szükség. Bármely információs kampány sikeréhez öt dolog szükségeltetik. Először is, az internet és az új technológiák intenzív alkalmazása. Mi csak álmodhatunk az Obama-kampányról. Azt hiszem 1,2 milliárd dollárjuk volt az információs kampányukra, és az, ahogyan az internetet felhasználták, döntő volt a sikerre nézve. Tehát nekünk is ezt kell tennünk. Másodszor, támaszkodnunk kell az audiovizuális eszközökre: a polgárok 60%-a elsősorban a tévéből és a rádióból tájékozódik az EU ügyeiről. Harmadszor, kapcsolatot kell kialakítanunk például civil társadalmi szervezetekkel, különböző önkormányzati hálózatokkal és hasonló szervezetekkel, amelyek terjeszteni tudják az információkat. Így újabb arcok és újabb közvetítők révén továbbíthatjuk a polgároknak az európai szintű együttműködés hozzáadott értékéről szóló üzeneteket. A negyedik dolog az, hogy együttműködést kell folytatnunk olyanokkal, nevezzük őket „nagyköveteknek”, azaz olyan emberekkel, akik hajlandók kiállni a demokrácia ügyéért és akik messzebbre képesek elérni, mint mi, politikusok. Végül pedig el kell jutnunk a nőkhöz és a fiatalokhoz, akik jellemzően kisebb arányban szavaznak és kevésbé érdeklődnek az Európai Unió iránt, amit többek között az írországi, illetve a korábban megrendezett franciaországi és hollandiai népszavazások is megmutattak. Ezekre a dolgokra mindenképpen szükség van. És most beszéljünk a pénzről. Milyen költségvetésünk is van? A költségvetésünkben mintegy 8,5 millió euro összeget tudtunk meghatározni a következő évre a 2009-es választásokhoz kapcsolódó központi, illetve decentralizált tevékenységekre. Utasítottuk képviseleteinket, hogy szerény kommunikációs költségvetésük nagy részét az EP-választásokra fordítsák, és ez így is történt: a rendelkezésükre álló decentralizált összegek 60%-át e feladat céljainak rendelték alá. Jelenleg technikai szintű üléseket is tartunk az Önök szolgálataival, itt a Parlamentben, hogy megbeszéljük a különböző tagállamokban zajló különböző tevékenységeket."@hu11
". − Vi ringrazio di aver posto queste domande importanti. Quest’anno sono in programma alcune attività finalizzate alle elezioni per una cifra pari a circa 6,2 milioni di euro. Vi sono alcuni progetti indirizzati ai giovani, abbiamo istituito appositi euro-barometri e così via. Anche i fondi strutturali e quelli per l’agricoltura e la ricerca in tutti i settori possono essere utilizzati per la comunicazione ma non vi sono finanziamenti extra né fondi stanziati appositamente a questo proposito. Ho chiesto a tutti colleghi di includere le elezioni nei loro progetti di comunicazione e di riferire a me sulle modalità di svolgimento. Il bilancio per l’anno prossimo non è ancora stato completato e quindi c’è ancora la possibilità di aggiungere stanziamenti supplementari, ma al momento questo è tutto ciò che possiamo individuare nel bilancio. Il denaro non è molto ma sfrutteremo i canali già esistenti. Aiuteremo inoltre il più possibile il Parlamento europeo con tutte le risorse a nostra disposizione e tramite le nostre consuete attività, vale a dire la produzione di materiali audiovisivi, i video su EUtube, e tutto ciò che facciamo quotidianamente per far sì che gli elettori si mobilitino e per avviare dibattiti costruttivi sulle elezioni del Parlamento europeo. Secondo me per il successo di qualsiasi campagna informativa sono necessari cinque elementi. In primo luogo è necessario l’uso intensivo di internet e delle nuove tecnologie. Possiamo solo sognare una campagna come quella di Obama che credo abbia potuto usufruire di 1,2 miliardi di dollari: tuttavia è l’utilizzo di internet che si è rivelato decisivo, e anche noi dovremo utilizzare questa tecnologia. In secondo luogo occorre prevedere l’utilizzo di mezzi audiovisivi: il 60 per cento dei cittadini usano principalmente la televisione e la radio per informarsi su ciò che accade a livello comunitario. In terzo luogo dobbiamo utilizzare i moltiplicatori come le reti della società civile e delle autorità locali. Avremo quindi altri volti e altri messaggeri a disposizione per informare sul valore aggiunto fornito dalla collaborazione a livello europeo. In quarto luogo bisogna cooperare con gli “ambasciatori”, vale a dire con coloro che desiderano impegnarsi per la causa della democrazia e che possono arrivare più lontano di noi politici. In quinto luogo dobbiamo rivolgerci ai giovani e alle donne che tendono a votare di meno e ad essere meno entusiasti nei confronti dell’Unione europea come ci hanno dimostrato i referendum tenutisi in Irlanda e, precedentemente, in Francia e in Olanda. Tutti questi elementi sono necessari. E gli stanziamenti? Che tipo di bilancio abbiamo a disposizione? Siamo riusciti a individuare circa 8,5 milioni di euro nel nostro bilancio per il prossimo anno a copertura delle iniziative gestite centralmente e di quelle decentrate in riferimento alle elezioni del prossimo anno. Abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti di devolvere la maggior parte dei modesti mezzi comunicativi a loro disposizione a favore delle elezioni europee ed essi hanno stanziato a questo scopo il 60 per cento dei fondi decentrati a loro disposizione. Attualmente abbiamo indetto alcuni incontri di natura tecnica con i servizi del Parlamento per confrontare le diverse attività svolte nei diversi Stati membri."@it12
"− Dėkoju už šiuos svarbius klausimus. Šiais metais mes turime priemonių, skirtų rinkimams, kurioms skirta apie 6.2 milijono eurų. Turime projektų, skirtų jaunimui, turime specialius „Eurobarometrus“ ir t.t. Taip pat yra pinigų komunikacijai apie struktūrinius fondus, apie žemės ūkį ir apie tyrimus, tačiau mes neturime jokių papildomų pinigų. Aš paprašiau visų savo kolegų įtraukti rinkimus į savo komunikavimo planus. Jie man praneš, kaip tai yra vykdoma. Kitų metų biudžetas dar nebaigtas, todėl vis dar yra galimybė skirti papildomų pinigų, tačiau kol kas tik tiek šiandieną galime numatyti biudžete. Taigi, nėra skirta papildomų pinigų, tačiau mes turėsime panaudoti jau esančius kanalus. Mes taip pat kiek galėdami padėsime ir talkininkausime Europos Parlamentui visais savo ištekliais ir per savo įprastinę veiklą, t.y., kurdami vaizdo ir garso medžiagą, vaizdo klipus apie „EUtube“. Užtikrinsime, kad visi tie dalykai, kuriuos mes darome kasdien, būtų skirti sutelkti rinkėjus ir įkvėpti gerą ir gyvą diskusiją EP rinkimuose. Leiskite man pasakyti, kad, mano nuomone, yra būtina. Norint, kad bet kokia informacinė kampanija būtų sėkminga, reikia penkių sudedamųjų dalių. Pirma, intensyviai naudoti internetą ir naująsias technologijas. Mes galime tik svajoti apie Obamos kampaniją. Manau, kad jie turėjo 1.2 milijardo JAV dolerių savo informacinei kampanijai, tačiau tai, kaip jie naudojosi internetu, buvo lemiama. Mes turime irgi taip daryti. Antra, mes turime naudoti vaizdo ir garso priemones. Norėdami gauti bet kokią informaciją apie tai, kas vyksta ES lygmeniu, 60 proc. piliečių naudojasi daugiausia televizija ir radiju. Trečia, mes turime įtraukti nuomonės reiškėjus – pilietinę visuomenę ir įvairius vietos valdžios institucijų tinklus. Todėl turime ieškoti kitų veidų ir kitų oratorių dirbti kartu Europos institucijomis. Ketvirta, mes turime bendradarbiauti su ambasadoriais, t.y. žmonėmis, kurie nori ginti demokratiją, ir kurie gali pasiekti daugiau nei mes, politikai. Penkta, mes turime pasiekti jaunimą ir moteris, kurie mažiau ir ne taip entuziastingai balsuoja dėl Europos Sąjungos, kaip kad parodė referendumas Airijoje ir anksčiau vykę referendumai Prancūzijoje bei Nyderlanduose. Šie dalykai yra būtini. Kaip tuomet dėl pinigų? Kokį biudžetą mes turime? Mes radome 8.5 milijono eurų savo biudžete kitiems metams, kad padengtume centralizuotai ir necentralizuotai vykdomus veiksmus, susijusius su kitų metų rinkimais. Mūsų atstovams buvo nurodyta didžiąją dalį savo kuklių komunikavimo priemonių skirti EP rinkimams ir, iš tiesų, iš turimų decentralizuotų pinigų jie šiam tikslui skyrė 60 proc. Šiuo metu mes taip pat susitinkame su jūsų tarnybomis Parlamente, siekdami palyginti pastebėjimus dėl skirtingų priemonių skirtingose valstybėse narėse."@lt14
"− Paldies par šiem būtiskajiem papildjautājumiem. Šogad mūsu pasākumiem, kas veltīti vēlēšanām, paredzēti aptuveni 6,2 miljoni eiro. Mums ir jauniešiem domāti projekti; mums ir īpašas Eirobarometra aptaujas utt. Nauda ir paredzēta arī informācijas sniegšanai par struktūrfondiem, lauksaimniecību un pētniecību katrā politikas jomā, bet mums nav papildu naudas līdzekļu vai naudas, kas piešķirta īpaši šim nolūkam. Es esmu lūgusi visus kolēģus iekļaut vēlēšanu jautājumu savos komunikācijas plānos. Viņi man ziņos, kā viņiem tas ir izdevies. Nākamā gada budžets vēl nav pabeigts, tāpēc vēl pastāv iespēja to papildināt, bet es runāju par to, ko mēs varam atrast budžetā šobrīd. Par pārmērīgu naudas līdzekļu piešķiršanu nav runas, un mums būs jāizmanto pašreiz pieejamie kanāli. Savu iespēju robežās mēs arī palīdzēsim Eiropas Parlamentam, izmantojot visus savus resursus un mūsu parastās darbības, piemēram, audiovizuālo materiālu sagatavošanu un videoklipu ievietošanu vietnē ; visu, ko darām ikdienā, mēs izmantosim, lai mobilizētu vēlētājus un iedvesmotu produktīvas un aktīvas diskusijas par Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Ļaujiet man pateikt to, kas, manuprāt, ir svarīgi. Lai kampaņa vai informācijas sniegšana būtu veiksmīga, ir vajadzīgi pieci elementi. Pirmkārt, intensīvi jāizmanto internets un jaunās tehnoloģijas. Mēs varam tikai sapņot par ko līdzīgu kampaņai. Ja nemaldos, viņa informatīvajai kampaņai tika iztērēti 1,2 miljardi ASV dolāru, taču izšķiroša nozīme šajā kampaņā bija interneta izmantošanas veidam. Tātad mums tas ir jādara. Otrkārt, mums ir jāizmanto audiovizuālie līdzekļi, jo 60 % iedzīvotāju informāciju par norisēm Eiropas Savienībā iegūst galvenokārt ar TV un radio starpniecību. Treškārt, mums ir jāsadarbojas ar informācijas izplatītājiem, piemēram, dažādiem pilsoniskās sabiedrības un vietējo iestāžu informatīvajiem tīkliem. Tādā veidā mēs iegūstam vairākus veidolus un vairākus ziņnešus, kas var izplatīt informāciju par pievienoto vērtību, kāda ir kopīgajam darbam Eiropas līmenī. Ceturtkārt, mums ir jāsadarbojas ar tā saucamajiem vēstniekiem, t.i., cilvēkiem, kas vēlas iestāties par demokrātiju un kas var sasniegt plašāku auditoriju nekā mēs, politiķi. Piektkārt, mums jāvēršas pie jauniešiem un sievietēm, kas arvien retāk dodas pie vēlēšanu urnām un retāk izrāda entuziasmu attiecībā uz Eiropas Savienību, kā tas bija vērojams referendumā Īrijā un iepriekš arī Francijā un Nīderlandē. Šīs lietas ir nepieciešamas. Tagad – par naudu. Kāds ir mūsu budžets? Mēs esam atraduši 8,5 miljonus eiro mūsu nākamā gada budžetā, lai segtu centralizētos un decentralizētos pasākumus saistībā ar nākamā gada vēlēšanām. Mēs esam uzdevuši savām pārstāvniecībām veltīt Eiropas Parlamenta vēlēšanām lielāko daļu savu pieticīgo komunikācijas līdzekļu, un šim uzdevumam tās ir atvēlējušas 60 % no saviem decentralizētajiem naudas līdzekļiem. Pašlaik mēs rīkojam tehniska līmeņa sanāksmes ar Parlamenta dienestiem, lai salīdzinātu informāciju par dažādiem pasākumiem dažādās dalībvalstīs."@lv13
"Thank you for these important follow-up questions. This year we have activities aimed at the elections that represent around EUR 6.2 million. We have projects targeting young people; we have special Eurobarometers etc. There is also money for communication on Structural Funds, on agriculture and on research in each policy area, but we do not have any extra money or special money allocated to this. I have asked all my colleagues to integrate the elections in their communication plans. They will be reporting to me on how this is being done. Next year’s budget has not yet been finalised, so there is still an opportunity to add extra money – but this is what we can identify today in the budget. So there is not an over-allocation of money, but we will have to use the already-existing channels. We will also help and assist the European Parliament as much as we can with all our resources and through our normal activities, i.e. producing audiovisual material, video clips on EUtube – all of the things that we do on a daily basis we will make sure are used to mobilise voters and to inspire good and lively discussion in the EP elections. Let me say what I think is necessary. For the success of any campaign or information, we will need five elements. First, to use the internet and new technologies intensively. We can only dream of the Obama campaign. I think they had USD 1.2 billion for their information campaign, but the way they used the internet proved to be decisive. Therefore, we need to do that. Second, we need to use audiovisual tools: 60% of citizens use mainly TV and radio for any information about what goes on at EU level. Third, we need to engage with multipliers, such as civil society and local authorities’ different networks. Therefore, we have other faces and other messengers about the added value of working together at European level. Fourth, we need to cooperate with ‘ambassadors’, i.e. people who are willing to stand for the cause of democracy and who can reach out more than we, the politicians, can do. Fifth, we need to reach young people and women, who tend to vote less and be less enthusiastic about the European Union, which, not least, the referendums in Ireland, and previously in France and the Netherlands, showed us. These things are necessary. What about the money, then? What kind of budget do we have? We have been able to identify some EUR 8.5 million in our budget for next year to cover centrally and decentrally managed actions that are linked to next year’s elections. Our representations have been instructed to devote the bulk of their modest communication means to the EP elections and, in fact, out of the decentralised monies that they have, they have allocated 60% to this task. We also now have meetings at a technical level with your services in Parliament to compare notes on the different activities in the different Member States."@mt15
". − Dank u voor deze belangrijke vervolgvragen. Dit jaar hebben we activiteiten in het kader van de verkiezingen die een waarde vertegenwoordigen van zo’n 6,2 miljoen euro. We hebben projecten die gericht zijn op jongeren; we hebben speciale Eurobarometers enzovoort. Er is ook geld voor communicatie over de structuurfondsen, over landbouw en over onderzoek op elk beleidsterrein, maar we hebben hier geen extra geld of speciaal geld voor uitgetrokken. Ik heb al mijn collega’s gevraagd de verkiezingen te integreren in hun communicatieplannen. Zij zullen verslag aan mij uitbrengen over hoe dit wordt gedaan. De begroting voor volgend jaar is nog niet definitief vastgesteld, dus het is nog mogelijk om extra geld toe te voegen – maar dit is wat we nu kunnen vrijmaken in de begroting. Er wordt dus niet overmatig veel geld uitgetrokken, maar we moeten gebruik maken van de bestaande kanalen. We zullen ook het Europees Parlement zo veel mogelijk helpen en bijstaan met al onze middelen en via onze normale activiteiten, d.w.z. door het produceren van audiovisueel materiaal, filmpjes op EUtube – we zullen ervoor zorgen dat alle dingen die we dagelijks doen, worden ingezet om kiezers te mobiliseren en te inspireren tot een goede en levendige discussie over de EP-verkiezingen. Ik zal zeggen wat er volgens mij nodig is. Voor het slagen van elke campagne of voorlichting zijn vijf elementen nodig. Ten eerste intensief gebruik van het internet en nieuwe technologieën. We kunnen alleen maar dromen van de campagne van Obama. Ik geloof dat zij 1,2 miljard dollar hadden voor hun voorlichtingscampagne, maar de manier waarop ze het internet hebben gebruikt, bleek doorslaggevend. Zo moeten wij dus te werk gaan. Ten tweede moeten we audiovisuele hulpmiddelen gebruiken: 60 procent van de burgers gebruikt hoofdzakelijk televisie en radio voor alle informatie over wat er op EU-niveau gebeurt. Ten derde moeten we samenwerken met ‘multipliers’, zoals het maatschappelijk middenveld en de verschillende netwerken van lokale overheden. Op die zorgen andere gezichten en andere boodschappers ervoor dat de burger geïnformeerd wordt over de toegevoegde waarde van samenwerking op Europees niveau. Ten vierde moeten we samenwerken met ‘ambassadeurs’, d.w.z. mensen die bereid zijn te pleiten voor democratie en die een groter bereik hebben dan wij als politici. Ten vijfde moeten we jongeren en vrouwen bereiken, want die stemmen gemiddeld minder en zijn minder enthousiast over de Europese Unie, zoals onder meer blijkt uit de referenda in Ierland en eerder in Frankrijk en Nederland. Deze dingen zijn noodzakelijk. En hoe zit het met het geld? Wat voor budget hebben we? We hebben voor het komende jaar zo’n 8,5 miljoen in onze begroting weten te reserveren voor centraal en decentraal beheerde acties die gekoppeld zijn aan de verkiezingen van volgend jaar. Onze vertegenwoordigingen hebben opdracht gekregen het grootste deel van hun bescheiden communicatiemiddelen te wijden aan de EP-verkiezingen en van de gedecentraliseerde fondsen waarover zij beschikken, hebben ze 60 procent uitgetrokken voor deze taak. We voeren nu ook besprekingen op een technisch niveau met uw diensten in het Parlement om van gedachten te wisselen over de verschillende activiteiten in de verschillende lidstaten."@nl3
"− Dziękuję za te ważne pytania uzupełniające. Tegoroczne działania związane z wyborami przekładają się na 6,2 miliony euro. Realizujemy projekty skierowane do młodych ludzi; mamy specjalne eurobarometry itp. Przewidziano również środki na kampanie informacyjne dotyczące funduszy strukturalnych, rolnictwa i badań w każdym obszarze polityki, ale nie mamy dodatkowych środków ani specjalnych środków na ten cel. Poprosiłam wszystkich kolegów, by uwzględnili wybory w ich planach komunikacyjnych. Będą informowali mnie na bieżąco, jak przebiegają prace w tym zakresie. Budżet na następny rok nie został jeszcze sfinalizowany, dlatego nadal istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków – niemniej to wszystko, o czym mówiłam, już zostało na dzień dzisiejszy przewidziane w budżecie. Tak więc nie przewidziano nadwyżki środków, dlatego będziemy musieli się posłużyć istniejącymi kanałami. Pomożemy również i wesprzemy Parlament Europejski w największym możliwym stopniu, przy pomocy wszystkich naszych zasobów i poprzez nasze normalne działania, tj. poprzez produkcję materiałów audiowizualnych, filmów video i EUtube – upewnimy się, że wszystko to, co robimy na co dzień zostanie wykorzystane do zmobilizowania wyborców i inspirowania pożytecznej i ożywionej dyskusji w trakcie wyborów do PE. Pozwolę sobie powiedzieć, co według mnie jest konieczne. By zapewnić skuteczność jakiejkolwiek kampanii lub informacji będziemy potrzebowali pięć elementów. Po pierwsze, przydatne będzie intensywne wykorzystanie Internetu i nowych technologii. Możemy jedynie pomarzyć o kampanii podobnej do kampanii Baracka Obamy. Zdaje się, że jego sztab dysponował kwotą 1.2 miliarda dolarów na kampanię informacyjną, ale decydujące znaczenie miał sposób wykorzystania Internetu. Dlatego musimy wykorzystać Internet. Po drugie musimy wykorzystać narzędzia audiowizualne: 60% obywateli korzysta głównie z TV i radia, by uzyskiwać informacje na temat tego, co się dzieje na szczeblu UE. Po trzecie musimy skorzystać z mnożników, takich jak społeczeństwo obywatelskie i różnorakie sieci władz lokalnych. Zatem możemy skorzystać z innych twarzy i innych posłańców, by informować o wartości dodanej wspólnej pracy na szczeblu UE. Po czwarte musimy współpracować z „ambasadorami”, tj. ludźmi chętnymi do propagowania sprawy demokracji i mogącymi osiągnąć więcej, niż my politycy. Po piąte musimy dotrzeć do młodych ludzi i kobiet, czyli grup, które z reguły rzadziej głosują i są mniej entuzjastyczne wobec Unii Europejskiej, co dało się zauważyć, między innymi, w trakcie referendów w Irlandii, a wcześniej we Francji i Holandii. Działania te są konieczne. A co z pieniędzmi? Jakim budżetem dysponujemy? Udało nam się zarezerwować około 8,5 miliona euro w naszym budżecie na przyszły rok na centralnie i niecentralnie zarządzane działania związane z przyszłorocznymi wyborami. Nasze przedstawicielstwa zostały poinstruowane, by przeznaczyć znaczną część swoich skromnych środków na informacje dotyczące wyborów do PE, i w istocie na to zadanie przewidziały one 60% zdecentralizowanych środków, którymi dysponują. Ponadto obecnie odbywamy również spotkania na szczeblu technicznym ze służbami Parlamentu, które mają na celu porównanie spostrzeżeń na temat działań realizowanych w poszczególnych państwach członkowskich."@pl16
"Agradeço as perguntas complementares, que são importantes. Este ano, as actividades relacionadas com as eleições representam cerca de 6,2 milhões de euros. Temos projectos orientados para os jovens; temos Eurobarómetros especiais, etc. Há também dinheiro para comunicações sobre Fundos Estruturais, agricultura e investigação em todos os domínios políticos, mas não temos qualquer verba suplementar ou especial para este fim. Pedi a todos os meus colegas para incluírem as eleições nos seus planos de comunicação. Ficaram de me ir informando sobre a forma como isso está a ser feito. O orçamento do próximo ano ainda não está concluído, pelo que ainda é possível acrescentar montantes suplementares – mas isto é o que, neste momento, encontramos no orçamento. Portanto, não estamos perante uma atribuição excessiva de fundos, mas temos de utilizar os canais existentes. Ajudaremos o Parlamento Europeu tanto quanto possível com os nossos recursos e através das nossas actividades normais, ou seja, produzindo material audiovisual, videoclips no EUtube – tudo o que fazemos diariamente será usado para mobilizar os eleitores e estimular um debate de qualidade e animado sobre as eleições para Parlamento Europeu. Permita-me que diga o que creio ser necessário. Para o êxito de qualquer campanha ou informação, são necessários cinco elementos. Primeiro, utilizar intensivamente a Internet e as novas tecnologias. Uma campanha como a de Obama é para nós apenas um sonho. Penso que tinham 1,2 mil milhões de dólares destinados à campanha de informação, mas a forma como utilizaram a Internet foi decisiva. Temos, portanto, de fazer o mesmo. Segundo, temos de utilizar meios audiovisuais: 60% dos cidadãos recorrem principalmente à televisão e à rádio para se informarem sobre o que se passa a nível da UE. Terceiro, temos de actuar junto de multiplicadores como a sociedade civil e as diferentes redes das autoridades locais. Deste modo, temos outros rostos e outros mensageiros que constituem um valor acrescentado do trabalho conjunto ao nível europeu. Quarto, devemos cooperar com “embaixadores”, ou seja, com pessoas que querem defender a causa da democracia e que conseguem atingir mais público do que nós, os políticos. Quinto, temos de chegar aos jovens e às mulheres, que tendem a votar menos vezes e a ser menos entusiásticos em relação à União Europeia, o que ficou demonstrado sobretudo nos referendos na Irlanda e, anteriormente, em França e nos Países Baixos. Tudo isto é necessário. E quanto ao dinheiro? Que orçamento temos? Encontrámos cerca de 8,5 milhões de euros no orçamento do próximo ano destinados a cobrir medidas geridas de forma centralizada e descentralizada e relacionadas com as eleições desse ano. As nossas representações receberam instruções para dedicarem a maior parte dos seus modestos meios de comunicação às eleições para o Parlamento Europeu e, de facto, atribuíram 60% das verbas descentralizadas que possuem a essa tarefa. Além disso, também temos actualmente reuniões a nível técnico com os vossos serviços do Parlamento, para troca de ideias sobre as diferentes acções levadas a cabo nos vários Estados-Membros."@pt17
"Thank you for these important follow-up questions. This year we have activities aimed at the elections that represent around EUR 6.2 million. We have projects targeting young people; we have special Eurobarometers etc. There is also money for communication on Structural Funds, on agriculture and on research in each policy area, but we do not have any extra money or special money allocated to this. I have asked all my colleagues to integrate the elections in their communication plans. They will be reporting to me on how this is being done. Next year’s budget has not yet been finalised, so there is still an opportunity to add extra money – but this is what we can identify today in the budget. So there is not an over-allocation of money, but we will have to use the already-existing channels. We will also help and assist the European Parliament as much as we can with all our resources and through our normal activities, i.e. producing audiovisual material, video clips on EUtube – all of the things that we do on a daily basis we will make sure are used to mobilise voters and to inspire good and lively discussion in the EP elections. Let me say what I think is necessary. For the success of any campaign or information, we will need five elements. First, to use the internet and new technologies intensively. We can only dream of the Obama campaign. I think they had USD 1.2 billion for their information campaign, but the way they used the internet proved to be decisive. Therefore, we need to do that. Second, we need to use audiovisual tools: 60% of citizens use mainly TV and radio for any information about what goes on at EU level. Third, we need to engage with multipliers, such as civil society and local authorities’ different networks. Therefore, we have other faces and other messengers about the added value of working together at European level. Fourth, we need to cooperate with ‘ambassadors’, i.e. people who are willing to stand for the cause of democracy and who can reach out more than we, the politicians, can do. Fifth, we need to reach young people and women, who tend to vote less and be less enthusiastic about the European Union, which, not least, the referendums in Ireland, and previously in France and the Netherlands, showed us. These things are necessary. What about the money, then? What kind of budget do we have? We have been able to identify some EUR 8.5 million in our budget for next year to cover centrally and decentrally managed actions that are linked to next year’s elections. Our representations have been instructed to devote the bulk of their modest communication means to the EP elections and, in fact, out of the decentralised monies that they have, they have allocated 60% to this task. We also now have meetings at a technical level with your services in Parliament to compare notes on the different activities in the different Member States."@ro18
". – Ďakujem vám za tieto dôležité doplňujúce otázky. Tento rok máme na voľby zamerané činnosti, ktoré predstavujú zhruba 6,2 milióna EUR. Máme projekty, ktoré majú osloviť mladých ľudí, máme špeciálne Eurobarometre atď. Sú tu tiež peniaze na informácie o štrukturálnych fondoch, o poľnohospodárstve a o výskume v každej oblasti politiky, ale na toto nemáme vyčlenené peniaze navyše ani osobitné prostriedky. Požiadala som kolegov, aby začlenili voľby do svojich komunikačných plánov. Budú ma informovať, ako v tom napredujú. Rozpočet na budúci rok ešte nebol uzavretý, preto ešte existuje možnosť získať dodatočné finančné prostriedky, ale tie dokážeme v rozpočte nájsť dnes. Osobitne vyčlenené prostriedky teda nie sú, budeme musieť použiť už existujúce postupy. Pomôžeme a podporíme Európsky parlament čo najviac tiež všetkými našimi zdrojmi a prostredníctvom našich bežných aktivít, teda tvorbou audiovizuálnych materiálov, videoklipov na kanáli EUtube. Zabezpečíme, aby všetko, čo denne robíme, bolo využité na mobilizáciu voličov a na inšpirovanie kvalitnej a živej diskusie vo voľbách do EP. Dovoľte, aby som povedala, čo si myslím, že je nevyhnutné. Pre úspech akejkoľvek kampane alebo informácie budeme potrebovať päť prvkov. Po prvé, intenzívne využívať internet a nové technológie. O Obamovej kampani môžeme len snívať. Myslím, že mali na informačnú kampaň 1,2 miliardy USD, no rozhodujúcim sa ukázal byť spôsob, akým využili internet. Preto to musíme urobiť. Po druhé, musíme využiť audiovizuálne nástroje: 60 % občanov používa na získavanie informácií o dianí na úrovni EÚ najmä televíziu a rozhlas. Po tretie, potrebujeme zapojiť páky, ako napríklad občiansku spoločnosť a rozličné siete miestnych orgánov. Získame tak ďalšie tváre a ďalších poslov pridanej hodnoty spoločnej práce na európskej úrovni. Po štvrté, potrebujeme spoluprácu s „veľvyslancami“, teda ľuďmi, ktorí sú ochotní postaviť sa za demokraciu a ktorí dosiahnu ďalej ako my, politici. Po piate, potrebujeme osloviť mladých ľudí a ženy, ktorí zvyknú hlasovať v menšom počte a sú menej nadšení Európskou úniou, ako to ukázali predovšetkým referendá v Írsku a predtým vo Francúzsku a v Holandsku. Tieto veci sú nevyhnutné. A čo otázka peňazí? Aký máme rozpočet? Boli sme schopní v našom rozpočte určiť na budúci rok zhruba 8,5 milióna EUR na financovanie centrálne a decentralizovane riadených činností, ktoré súvisia s budúcoročnými voľbami. Naše zastúpenia dostali pokyny, aby venovali podstatnú časť svojich skromných prostriedkov na komunikáciu na voľby do EP. Na túto úlohu napokon vyčlenili 60 % z prostriedkov bez účelového viazania, ktoré majú k dispozícii. V súčasnosti máme tiež stretnutia na odbornej úrovni s vašimi službami v Parlamente, aby sme si vymenili názory na rôzne činnosti v jednotlivých členských štátoch."@sk19
"− Hvala za ta pomembna spremna vprašanja. To leto imamo dejavnosti, ki so namenjene volitvam, ki predstavljajo okrog 6,2 milijona EUR. Imamo projekte, ki so naravnani na mlade; imamo posebni Eurobarometer itd. Obstaja tudi denar za informacije o strukturnih skladih, kmetijstvu in raziskavah na vsakem političnem področju, toda nimamo dodatnega denarja ali posebnega denarja, ki bi bil temu dodeljen. Prosila sem kolege, da volitve vključijo v svoje komunikacijske načrte. Poročali mi bodo, kako se to izvaja. Proračun za naslednje leto še ni dokončen, zato je še vedno možnost, da se doda posebni denar – ampak to je to, kar lahko opredelimo danes v proračunu. Tako da presežnega denarja, ki bi bil dodeljen, ni, tako da bomo morali uporabiti že obstoječe kanale. Prav tako bomo pomagali Evropskemu parlamentu kolikor bomo lahko, z vsemi našimi viri in z običajnimi dejavnostmi, tj. pripravo avdiovizualnega gradiva, video sporočil na EU Tube – za vse stvari, ki jih dnevno pripravljamo, bomo zagotovili, da se uporabijo za spodbujanje volivcev ter dobrih in živahnih razprav v času volitev EP. Naj povem, kar menim, da je potrebno. Za uspeh vsake kampanje ali obveščanja bomo potrebovali pet elementov. Najprej intenzivno uporabo interneta in novih tehnologij. Samo sanjamo lahko o kampanji Obame. Mislim, da so za kampanjo obveščanja imeli 1,2 milijarde ameriških dolarjev, toda način, kako so uporabili internet, je bil odločilen. Zato moramo to storiti. Drugič, uporabiti moramo avdiovizualna sredstva: 60 % državljanov uporablja večinoma TV in radio za vse informacije o tem, kar se dogaja na ravni EU. Tretjič, uporabiti moramo multiplikatorje, kot so civilna družba in različne mreže lokalnih organov. Zato imamo druge načine in prenašalce sporočil o dodatni vrednosti sodelovanja na evropski ravni. Četrtič, sodelovati moramo z „ambasadorji“, tj. ljudmi, ki so se pripravljeni zavzeti za demokratičen vzrok in ki lahko dosežejo ljudi bolj, kot mi politiki. Petič, dotakniti se moramo mladih in žensk, ki mislijo voliti manj in so manj navdušeni nad Evropsko unijo, kar so pokazali referendumi na Irskem in prej v Franciji in na Nizozemskem. Te stvari so potrebne. Kaj pa denar? Kakšen proračun imamo? Opredelili smo lahko okrog 8,5 milijona evrov v proračunu za prihodnje leto, kar bo pokrilo centralne in stranske vodene ukrepe, ki so povezani z volitvami prihodnje leto. Našim predstavništvom je bilo naročeno, da posvetijo večji del svojih skromnih sredstev za komunikacijo volitvam EP in iz decentraliziranega denarja, ki ga imajo, so 60 % dodelile tej nalogi. Sedaj imamo tudi srečanja na tehnični ravni z vašimi službami v Parlamentu, kjer primerjamo zapiske o raznih dejavnostih v različnih državah članicah."@sl20
". − Tack för dessa viktiga uppföljningsfrågor. I år genomför vi valrelaterade aktiviteter för ungefär 6,2 miljoner euro, bland annat projekt som riktar sig till unga människor, vi gör särskilda Eurobarometrar etc. Det finns också pengar för kommunikation om strukturfonder, jordbruk och forskning inom varje policyområde, men vi har inte avsatt extra eller särskilda resurser till detta. Jag har bett alla mina kolleger att integrera valen i sina kommunikationsplaner och de kommer att rapportera till mig om hur detta genomförs. Nästa års budget har ännu inte färdigställts och det finns fortfarande en möjlighet att lägga till extra pengar, men detta är vad som går att se i budgeten i dag. Det avsätts alltså inte för stora resurser, utan vi måste använda redan befintliga kanaler. Vi kommer också att hjälpa och bistå parlamentet så mycket vi kan med tillgängliga resurser och våra normala aktiviteter, dvs. framställa audiovisuellt material, videoklipp på EUtube. Vi kommer att se till att alla våra dagliga rutiner syftar till att mobilisera väljare och inspirera till bra och livliga diskussioner vid valet till Europaparlamentet. Låt mig säga vad jag tycker är nödvändigt. För att en kampanj eller ett informationsutskick ska lyckas krävs fem saker. För det första att vi använder Internet och ny teknik intensivt. Vi kan bara drömma om Obamas kampanj som, efter vad jag hört, hade en budget på 1,2 miljarder dollar för sin informationskampanj. Det som dock visade sig vara avgörande var sättet på vilket de använde Internet och vi måste göra samma sak. För det andra måste vi använda audiovisuella verktyg. 60 procent av medborgarna använder huvudsakligen tv och radio för att skaffa sig information om vad som pågår på EU-nivå. För det tredje måste vi arbeta tillsammans med multiplikatorer som t.ex. det civila samhället och lokala myndigheters olika nätverk. Detta leder till att andra ansikten och budbärare kan förmedla mervärdet med att samarbeta på EU-nivå. För det fjärde måste vi samarbeta med ”ambassadörer”, dvs. människor som är villiga att stå för de demokratiska idealen och som kan nå ut på ett bättre sätt än vi politiker. För det femte måste vi nå ut till ungdomar och kvinnor, som tenderar att rösta mer sällan och vara mindre entusiastiska över EU. Detta fick vi belägg för inte minst vid folkomröstningarna på Irland, och tidigare i Frankrike och Nederländerna. Dessa saker är nödvändiga. Pengarna då? Hur stor är vår budget? Vi har lyckats öronmärka ca 8,5 miljoner euro i vår budget för nästa år för centraliserade och decentraliserade åtgärder i samband med nästa års val. Våra representationskontor har fått i uppdrag att använda huvuddelen av sina måttliga kommunikationstillgångar till parlamentsvalet och de har faktiskt avsatt 60 procent av sina decentraliserade tillgångar till detta. För närvarande har vi även möten på teknisk nivå med alla parlamentets tjänsteavdelningar för att stämma av vår information om de olika aktiviteterna i de olika medlemsstaterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"B. Obama"13
"EUtube"13
"Margot Wallström,"18,15,1,19,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph