Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-279"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-279"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ευχαριστώ πολύ, κυρία Wallström, για την απάντησή σας. Θα ήθελα πρώτον να δηλώσω ότι αυτή η διαθεσμική συμφωνία στοχεύει πρώτα απ' όλα να καθιερώσει μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας, την οποία με σταθερό ρυθμό, σιγά-σιγά, θα πρέπει να υιοθετήσουν όλα τα κοινοτικά όργανα, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν ενιαία ενημέρωση. Δεύτερον, θα ήθελα ορισμένες διευκρινίσεις για το θέμα των χρηματοδοτήσεων των νέων προτεινόμενων δράσεων. Πρόκειται να ενταχθούν σε ήδη υπάρχοντα προγράμματα; Θα δημιουργηθεί μια νέα γραμμή, έτσι ώστε να υπάρχει ένας προϋπολογισμός για την πληροφόρηση; Πώς θα χρηματοδοτηθούν τα τομεακά προγράμματα; Η πολιτική της επικοινωνίας θα είναι μία αυτόνομη ή συγχρηματοδοτούμενη πολιτική;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji vám mnohokrát, paní Wallströmová, za vaši odpověď. V první řadě bych ráda uvedla, že hlavním cílem této interinstitucionální dohody je vytvořit sjednocenou evropskou komunikační politiku, kterou budou muset pomalu, ale jistě přijímat všechny orgány Společenství tak, aby občané dostávali standardizované informace. Za druhé bych ráda požádala o některá vyjasnění v otázce financování nově navrhovaných činností. Budou začleněny do stávajících programů? Bude vytvořena nová rozpočtová položka se zvláštním rozpočtem pro informace? Jakým způsobem budou financovány odvětvové programy? Bude komunikační politika politikou nezávislou nebo spolufinancovanou?"@cs1
"Mange tak for Deres svar, fru Wallström. Jeg vil gerne først slå fast, at denne interinstitutionelle aftale først og fremmest sigter mod at indføre en fælles europæisk formidlingspolitik, der langsomt, men sikkert, skal vedtages af alle fællesskabsinstitutionerne, så borgerne kan modtage ensartede oplysninger. For det andet vil jeg gerne anmode om at få belyst en række punkter med hensyn til spørgsmålet om finansieringen af de foreslåede foranstaltninger. Kommer de til at indgå i de eksisterende programmer? Bliver der oprettet en ny budgetpost, så der er midler til information? Hvordan vil sektorprogrammerne blive finansieret? Bliver formidlingspolitikken en uafhængig eller en samfinansieret politik?"@da2
"Vielen Dank, Frau Wallström, für Ihre Antwort. Erstens möchte ich erklären, dass diese interinstitutionelle Vereinbarung vor allem eine einheitliche europäische Kommunikationspolitik einführen soll, die stetig – langsam aber sicher – von allen Organen der Gemeinschaft angenommen werden muss, damit die Bürger einheitliche Informationen erhalten. Zweitens bitte ich um Klarstellung, wie die neuen vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert werden sollen. Werden sie in bestehende Programme integriert? Wird eine neue Linie geschaffen, so dass es ein Informationsbudget gibt? Wie werden sektorielle Programme finanziert? Wird die Kommunikationspolitik separat finanziert oder kofinanziert?"@de9
"Thank you very much Mrs Wallström for your reply. I should like, firstly, to state that this interinstitutional agreement aims, first and foremost, to introduce a single European communication policy which must be adopted, at a steady rate, slowly but surely, by all the Community institutions, so that citizens receive standard information. Secondly, I should like a number of clarifications on the question of financing for the new proposed actions. Will they be integrated into existing programmes? Will a new line be created, so that there is a budget for information? How will sectoral programmes be financed? Will the communication policy be an independent or cofinanced policy?"@en4
"Muchas gracias, señora Wallström, por su respuesta. En primer lugar, quisiera manifestar que este acuerdo interinstitucional pretende, ante todo, introducir una única política de comunicación europea que tiene que adoptarse, a velocidad constante, lentamente y con seguridad, por parte de las instituciones comunitarias a fin de que los ciudadanos reciban información estandarizada. En segundo lugar, quisiera hacer una serie de aclaraciones sobre la cuestión de la financiación de las nuevas acciones propuestas. ¿Se incorporarán a los programas existentes? ¿Se creará una línea nueva para que haya un presupuesto destinado a la información? ¿Cómo se van a financiar los programas sectoriales? ¿La política de comunicación será independiente o, por el contrario, se tratará de una política cofinanciada?"@es21
"Suur tänu teie vastuse eest, proua Wallström. Tahaksin esiteks öelda, et kõnealuse institutsioonidevahelise kokkuleppe eesmärk on ennekõike teha algust Euroopa ühtse teabevahetuspoliitikaga, mille peavad pikapeale, kuid tingimata vastu võtma kõik ühenduse institutsioonid, et kodanikeni jõuaks üldteave. Teiseks tahaksin saada täpsemat ettekujutust uute kavandatavate algatuste rahastamisest. Kas need algatused lisatakse käimasolevatesse programmidesse? Kas luuakse uus eelarverida, et teabe jaoks oleksid olemas eelarvevahendid? Kuidas hakatakse rahastama valdkondlikke programme? Kas teabevahetuspoliitika on eraldiseisev või kaasrahastatav poliitika?"@et5
"Arvoisa varapuheenjohtaja Wallström, kiitän teitä vastauksestanne. Haluan ensimmäiseksi todeta, että toimielinten välisellä sopimuksella pyritään ennen kaikkea luomaan yhteinen eurooppalainen viestintäpolitiikka, joka kaikkien yhteisön elinten on hyväksyttävä vähitellen, hitaasti mutta varmasti, jotta kansalaisille voidaan tarjota vakiotietoa. Toiseksi pyytäisin joitain tarkennuksia vasta ehdotettujen toimien rahoittamisesta. Aiotaanko toimet sisällyttää olemassa oleviin ohjelmiin? Aiotaanko viestinnälle luoda oma kohtansa ja erillinen talousarvio? Miten alakohtaiset ohjelmat aiotaan rahoittaa? Tuleeko viestintäpolitiikka olemaan riippumaton vai yhteisrahoitteinen politiikka?"@fi7
"Merci beaucoup, Madame Wallström, pour votre réponse. Je voudrais dire tout d’abord que l’accord interinstitutionnel a pour premier objectif d’instaurer une politique européenne commune de communication, qui devra être adoptée progressivement, lentement mais sûrement, par toutes les institutions communautaires afin de fournir des informations uniformes aux citoyens. Deuxièmement, j’aimerais avoir quelques clarifications concernant la question du financement des nouvelles actions proposées. Ces actions seront-elles intégrées aux programmes existants? Une nouvelle ligne budgétaire dédiée à l’information va-t-elle être créée? Comment seront financés les programmes sectoriels? La politique de communication sera-t-elle indépendante ou cofinancée?"@fr8
"Wallström asszony, nagyon köszönöm a válaszát. Először is azt szeretném elmondani, hogy ez az intézményközi megállapodás mindenekelőtt az európai polgárok tájékoztatását szolgálja, egy olyan egységes kommunikációs politika létrehozásával, amely fokozatosan, de biztosan valamennyi közösségi intézményre kiterjed majd, így a polgárok egységes tájékoztatásban részesülhetnek. Másodszor, kérem, tisztázzanak néhány kérdést a javasolt új intézkedések finanszírozásával kapcsolatban. Ezeket az intézkedéseket már meglévő programokba fogják beépíteni? Létrehoznak majd egy új költségvetési tételt, hogy a tájékoztatás saját költségvetéssel rendelkezzen? Hogyan történik majd az ágazati programok finanszírozása? És a kommunikációs politika függetlenül finanszírozott vagy társfinanszírozott politika lesz-e?"@hu11
"Vicepresidente Wallström, la ringrazio molto della risposta. Desidero in primo luogo sottolineare che questo accordo interistituzionale si prefigge innanzi tutto di introdurre una politica unica di comunicazione in Europa che dovrà essere progressivamente adottata, seppur lentamente, da tutte le istituzioni comunitarie in modo che i cittadini ricevano le stesse informazioni. In secondo luogo desidero avere alcuni chiarimenti sulla questione del finanziamento delle nuove azioni proposte. Tali azioni verranno integrate nei programmi esistenti? Verrà creata una nuova linea di bilancio per l’informazione? Come verranno finanziati i programmi settoriali? La politica sulla comunicazione sarà indipendente o cofinanziata?"@it12
"M. Wallström, labai jums ačiū už atsakymą. Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad tarpinstituciniu susitarimu siekiama, visų pirma, įvesti bendrą Europos komunikacijos politiką, kuri turi būti taikoma nuolat, lėtai, bet užtikrintai, visų Bendrijos institucijų, kad piliečiai gautų vienodą informaciją. Antra, norėčiau gauti paaiškinimą dėl naujų pasiūlytų veiksmų finansavimo klausimo. Ar šie veiksmai bus integruoti į esamas programas? Ar bus sukurta nauja eilutė, kad būtų informacijai skirtas biudžetas? Kaip bus finansuojamos sektorių programos? Ar komunikavimo politika bus nepriklausoma, ar bendrai finansuojama politika?"@lt14
"Liels paldies par atbildi kundze. Pirmkārt, es vēlos norādīt, ka šā iestāžu nolīguma galvenais mērķis ir ieviest vienotu Eiropas komunikācijas politiku, kas visām Kopienas iestādēm ir jāpieņem pakāpeniski, lēnām, bet neatlaidīgi, tā, lai visi iedzīvotāji saņemtu vienādu informāciju. Otrkārt, es gribētu saņemt vairākus precizējumus jautājumā par ierosināto darbību finansēšanu. Vai tās iekļaus pašreizējās programmās? Vai tiks izveidota kāda jauna pozīcija, lai piešķirtu finansējumu informācijai? Kā tiks finansētas nozaru programmas? Vai komunikācijas politika būs neatkarīga vai līdzfinansēta politika?"@lv13
"Ευχαριστώ πολύ, κυρία Wallström, για την απάντησή σας. Θα ήθελα πρώτον να δηλώσω ότι αυτή η διαθεσμική συμφωνία στοχεύει πρώτα απ' όλα να καθιερώσει μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας, την οποία με σταθερό ρυθμό, σιγά-σιγά, θα πρέπει να υιοθετήσουν όλα τα κοινοτικά όργανα, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν ενιαία ενημέρωση. Δεύτερον, θα ήθελα ορισμένες διευκρινίσεις για το θέμα των χρηματοδοτήσεων των νέων προτεινόμενων δράσεων. Πρόκειται να ενταχθούν σε ήδη υπάρχοντα προγράμματα; Θα δημιουργηθεί μια νέα γραμμή, έτσι ώστε να υπάρχει ένας προϋπολογισμός για την πληροφόρηση; Πώς θα χρηματοδοτηθούν τα τομεακά προγράμματα; Η πολιτική της επικοινωνίας θα είναι μία αυτόνομη ή συγχρηματοδοτούμενη πολιτική;"@mt15
"Hartelijk bedankt mevrouw Wallström voor uw antwoord. Ik zou ten eerste willen zeggen dat dit interinstitutioneel akkoord als primair doel heeft om een gemeenschappelijk communicatiebeleid in te voeren, dat gestaag, langzaam maar zeker, door alle communautaire instellingen moet worden aangenomen, zodat burgers dezelfde informatie ontvangen. Ten tweede zou ik graag enige opheldering krijgen met betrekking tot de financieringskwestie van de onlangs voorgestelde maatregelen. Zullen ze in bestaande programma’s worden geïntegreerd? Wordt er een nieuwe begrotingslijn gecreëerd, zodat er budget is voor voorlichting? Hoe zullen sectorale programma’s worden gefinancierd? Wordt het communicatiebeleid een onafhankelijk of een medegefinancierd beleid?"@nl3
"Dziękuję bardzo, pani Wallström, za odpowiedź. Chciałabym po pierwsze stwierdzić, że dyskutowane tu porozumienie międzyinstytucjonalne ma przede wszystkim na celu wprowadzenie jednolitej europejskiej polityki informacyjnej, która musi być przyjęta, stopniowo, powoli ale pewnie przez wszystkie europejskie instytucje, tak by obywatele otrzymywali standardowe informacje. Po drugie, chciałabym uzyskać kilka wyjaśnień na temat kwestii finansowania nowo proponowanych działań. Czy zostaną one włączone do istniejących programów? Czy zostanie ustanowiona nowa pozycja budżetowa, która umożliwi stworzenie budżetu na informacje? W jaki sposób będą finansowane programy sektorowe? Czy polityka komunikacyjna będzie polityką niezależną, czy współfinansowaną?"@pl16
"Muito obrigada, Senhora Comissária Wallström pela sua resposta. Gostaria de, em primeiro lugar, declarar que este acordo interinstitucional visa, acima de tudo, introduzir uma política única europeia em matéria de comunicação que deverá ser adoptada a um ritmo constante, de forma lenta mas segura, por todas as instituições comunitárias, de modo a que os cidadãos recebam uma informação normalizada. Em segundo lugar, gostaria de obter alguns esclarecimentos sobre a questão do financiamento das novas acções propostas. Vão ser integradas em programas já existentes? Vai ser criada uma nova rubrica orçamental, de modo a que haja um orçamento para a informação? Como vão ser financiados os programas sectoriais? A política de comunicação vai ser independente ou co-financiada?"@pt17
"Ευχαριστώ πολύ, κυρία Wallström, για την απάντησή σας. Θα ήθελα πρώτον να δηλώσω ότι αυτή η διαθεσμική συμφωνία στοχεύει πρώτα απ' όλα να καθιερώσει μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας, την οποία με σταθερό ρυθμό, σιγά-σιγά, θα πρέπει να υιοθετήσουν όλα τα κοινοτικά όργανα, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν ενιαία ενημέρωση. Δεύτερον, θα ήθελα ορισμένες διευκρινίσεις για το θέμα των χρηματοδοτήσεων των νέων προτεινόμενων δράσεων. Πρόκειται να ενταχθούν σε ήδη υπάρχοντα προγράμματα; Θα δημιουργηθεί μια νέα γραμμή, έτσι ώστε να υπάρχει ένας προϋπολογισμός για την πληροφόρηση; Πώς θα χρηματοδοτηθούν τα τομεακά προγράμματα; Η πολιτική της επικοινωνίας θα είναι μία αυτόνομη ή συγχρηματοδοτούμενη πολιτική;"@ro18
"Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, pani Wallströmová. Po prvé by som chcela vyhlásiť, že táto medziinštitucionálna dohoda smeruje predovšetkým a najmä k zavedeniu jednotnej európskej komunikačnej politiky, ktorú musia prijať plynule, pomaly, ale isto, všetky inštitúcie Spoločenstva, aby občania dostávali štandardné informácie. Po druhé by som chcela požiadať o niekoľko vysvetlení v otázke financovania navrhnutých činností. Budú začlenené do existujúcich programov? Bude vytvorená nová oblasť, takže vznikne rozpočet pre informovanie? Ako budú financované sektorové programy? Bude komunikačná politika samostatnou alebo spolufinancovanou politikou?"@sk19
"Gospa Wallström, najlepša hvala za odgovor. Najprej bi rada navedla, da ima ta medinstitucionalni sporazum za cilj, da najprej uvede enotno evropsko komunikacijsko politiko, ki jo morajo sprejeti počasi, toda zagotovo, vse institucije Skupnosti, tako da lahko državljani prejmejo standardne informacije. Kot drugo bi rada nekaj pojasnitev glede vprašanja financiranja novih predlaganih ukrepov. Ali bodo vključeni v obstoječe programe? Ali bo ustvarjena nova proračunska postavka, tako da bo proračun za obveščanje zagotovljen? Kako bodo financirani sektorski programi? Ali bo komunikacijska politika neodvisna ali sofinancirana?"@sl20
"Tack så mycket för ert svar, fru Wallström. Jag vill börja med att slå fast att syftet med denna interinstitutionella överenskommelse, först och främst, är att införa en gemensam europeisk kommunikationspolicy som måste antas, sakta men säkert, av alla EU:s institutioner så att informationen till medborgarna blir enhetlig. Vidare önskar jag ett antal klargöranden rörande frågan om finansiering av de nya föreslagna åtgärderna. Kommer de att integreras med redan befintliga program? Kommer man att skapa en ny budgetrubrik så det finns en budget för information? Hur kommer sektorspecifika program att finansieras? Kommer kommunikationspolicyn att vara en individuellt eller gemensamt finansierad policy?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph