Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-276"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-276"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Signor Presidente, onorevoli parlamentari, grazie per le domande che sono state poste perché permettono anche poi di chiarificare la posizione dell'Unione europea. On. Leichtfried, quando lei parlava, giustamente, dei problemi politici che abbiamo trovato, i problemi politici riguardano gli Stati membri, abbiamo visto che purtroppo la proposta della Commissione non è stata accettata nonostante un grande impegno. Noi, malgrado il mancato accordo con gli Stati membri sulla proposta di direttiva, abbiamo continuato ad insistere e continueremo ad insistere. Ripeto quello che ho detto in occasione dell'audizione con la quale mi è stata concessa la fiducia dalla Commissione e dal Parlamento: continuerò a fare della sicurezza stradale una mia priorità. Intendo continuare a sostenere anche tutti i progetti, programmi - rispondo così anche all'onorevole - DRUID, per quanto riguarda la questione dell'informazione ai giovani, dell'educazione dei giovani, deve essere una priorità. Non sono i mezzi che provocano gli incidenti, certo è importante avere dei mezzi sicuri, è importante avere delle strade sicure e questo Parlamento ha deciso di adottare, in sintonia con la Commissione, alcune scelte per quanto riguarda anche la parte infrastrutturale, ma il problema principale è l'educazione di chi si mette al volante o di chi sale in sella a una motocicletta. Noi abbiamo il dovere di cominciare a formare dei giovani, quindi sono assolutamente d'accordo con la sua posizione e farò di tutto perché vengano sempre finanziati programmi dell'Unione europea e della Commissione per formare i giovani nelle scuole. Non a caso ho scelto, onorevoli parlamentari, come testimone della Commissione, l'ex campione del mondo che è un giovane. Noi dobbiamo cercare di comunicare ai giovani, attraverso giovani che non facciano la predica che può fare un buon padre di famiglia, ma che siano in grado di spiegare loro quali sono i rischi concreti, perché ogni giovane in realtà quando esce dalla discoteca si sente esente da qualsiasi rischio. Purtroppo così non è, dobbiamo lavorare con le scuole, dobbiamo lavorare con le famiglie, perché ad ogni giovane vengano illustrati i rischi che corre ogniqualvolta si mette al volante e soprattutto se fa uso di alcol o fa uso di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la questione del tabagismo, chiederò ai servizi di fare un'indagine per sapere se effettivamente ci sono dei rischi aggiuntivi per chi fuma o meno. Non sono in grado di darle una risposta, perché da un punto di vista scientifico non lo so, comunque darò, ripeto, mandato ai servizi di verificare tutto questo. Credo di aver risposto anche all'onorevole Sonik con la riconferma del mio impegno, e l'impegno credo di poterlo dire per quanto riguarda la Commissione - c'è la Vicepresidente Wallström che è responsabile anche della comunicazione - faremo di tutto per informare i cittadini e soprattutto i giovani cittadini, quindi i principianti a quali sono i rischi e i pericoli che corrono ogni volta che si muovono sui mezzi di trasporto."@it12
lpv:translated text
"− Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za položené otázky, které mi umožní blíže vyjasnit stanovisko Evropské unie. Pane Leichtfriede, když jste hovořil o politických problémech, s nimiž se setkáváme, tyto politické problémy se týkají členských států a ukázalo se, že návrh Komise nebyl bohužel přijat ani navzdory značnému úsilí. I přes malou shodu mezi členskými státy ohledně návrhu směrnice jsme vytrvali a vytrváme i nadále. Opakuji slova, která jsem pronesl během slyšení, kde mi byla udělena důvěra Komise a Parlamentu: bezpečnost silničního provozu zůstává nadále jednou z mých priorit. Mám v úmyslu nadále podporovat všechny projekty a programy v rámci iniciativy DRUID – to je moje odpověď panu poslanci –, pokud jde o otázku poskytování informací mladým lidem a výchovu mladých lidí. To by mělo zůstat naší prioritou. Nejsou to nástroje, které způsobují nehody; je samozřejmě důležité mít k dispozici bezpečné nástroje. Je důležité, abychom měli bezpečné silnice a tento Parlament společně s Komisí přijal některá rozhodnutí v souvislosti s infrastrukturou, hlavním problémem však zůstává výchova těch, kteří sedí za volanty automobilů nebo za řídítky motorek. Je naší povinností vychovávat mladé lidi, a v tom s vámi plně souhlasím a udělám vše, co bude v mých silách, abych zajistil, že Komise a Evropská unie budou vždy financovat programy na výchovu mladých lidí na školách. Dámy a pánové, nikoli náhodou jsem za Komisi vybral svědectví bývalého světového šampiona, který je mladým mužem. Měli bychom se snažit s mladými lidmi komunikovat prostřednictvím mladých lidí, kteří nekážou, jak to činí hlava rodiny, ale kteří dokážou vysvětlovat, jaká jsou skutečná rizika, protože všichni mladí lidé, kteří se vrací z diskotéky, se cítí nezranitelní. Tak tomu však bohužel není a my musíme spolupracovat se školami a s rodinami a zajistit, že mladí lidé poznají rizika, kterým se vystavují pokaždé, když usedají za volant, a zvláště když pijí alkohol nebo užívají drogy. Pokud jde o otázku kouření, požádám příslušná oddělení Komise, aby provedla šetření s cílem zjistit, zda skutečně existují další rizika spojená s kouřením, či nikoli. Nemohu vám dát odpověď, protože z vědeckého hlediska nevím, jak jsem ale řekl, pověřím oddělení, aby to zjistilo. Domnívám se, že jsem rovněž odpověděl panu Sonikovi a potvrdil své odhodlání, a myslím, že mohu tento příslib dát i jménem Komise – paní místopředsedkyně Wallströmová je rovněž odpovědná za komunikaci –, že učiníme vše, co je v našich silách, abychom občanům a především mladým lidem, kteří jsou začátečníky, poskytli informace o rizicích a nebezpečí spojených s každou cestou vozidlem."@cs1
"Mange tak for de spørgsmål, der er stillet, og som giver mig mulighed for at klarlægge EU's position yderligere. Hr. Leichtfried nævnte helt korrekt de politiske problemer, som vi har oplevet, og som vedrører medlemsstaterne, men desværre blev Kommissionens forslag ikke vedtaget trods en stor indsats fra Kommissionens side. På trods af medlemsstaternes manglende godkendelse af direktivforslaget har vi arbejdet videre, og det vil vi fortsætte med. Jeg ønsker at gentage, hvad jeg udtalte under høringen med Kommissionen og Parlamentet, nemlig at jeg fortsat vil prioritere færdselssikkerheden. Jeg vil fortsat støtte alle Druidprojekter og -programmer – det er mit svar til hr. Burke – med hensyn til spørgsmålet om formidling af oplysninger til unge mennesker og undervisning af de unge. Det skal være en prioritet. Det er ikke redskaber, der forårsager ulykker, men det er naturligvis vigtigt at have sikre redskaber. Det er vigtigt at have sikre veje, og Parlamentet har sammen med Kommissionen besluttet at træffe foranstaltninger med hensyn til infrastrukturen, men det største problem er undervisning og oplysning af de personer, der sidder bag rattet i bilen eller kører på motorcyklen. Vi har pligt til at undervise og oplyse de unge, og jeg kan derfor fuldt ud tilslutte mig Deres synspunkt, og jeg vil gøre alt for at sikre, at undervisningsprogrammer for unge i skolen altid støttes af EU og Kommissionen. Mine damer og herrer, det er ikke tilfældigt, at jeg valgte den tidligere verdensmester en ung mand som Kommissionens gæst. Vi skal forsøge at kommunikere med de unge gennem andre unge, der ikke prædiker, som forældre måske ofte gør, men som kan klarlægge de reelle risikofaktorer, for unge har en tendens til at føle sig usårlige efter diskoteksbesøg. Desværre er dette ikke altid tilfældet, og vi skal samarbejde med skolerne og familierne for at sikre, at alle unge mennesker er klar over de risici, som de løber, hver gang de sætter sig bag rattet, og især hvis de indtager alkohol eller narkotika. Med hensyn til spørgsmålet om rygning vil jeg anmode Kommissionens tjenestegrene om at foretage en undersøgelse med henblik på at klarlægge, om der rent faktisk er yderligere risici for rygere. Jeg kan ikke give noget svar, da jeg ud fra et videnskabeligt synspunkt ikke er klar over det, men jeg vil som sagt anmode Kommissionens tjenestegrene om at undersøge spørgsmålet. Jeg mener også at have svaret hr. Sonik ved at bekræfte mit engagement, og jeg er sikker på, at Kommissionen deler mit engagement – næstformanden, fru Wallström, er også ansvarlig for kommunikation – om, at vi skal gøre alt for at formidle oplysninger til borgerne og især til de unge, der skal være informeret om de risici, de løber, og de farer, som de oplever, hver gang de kører i bil."@da2
"− Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die vorgelegten Anfragen, denn diese machen es erst möglich, den Standpunkt der Europäischen Union weiter zu klären. Herr Leichtfried, Sie haben zu Recht über die politischen Probleme gesprochen, die wir vorgefunden haben. Diese beziehen sich auf die Mitgliedstaaten, doch wir haben mit Bedauern gesehen, dass der Kommissionsvorschlag trotz enormer Anstrengungen abgelehnt wurde. Trotz der fehlenden Einigung mit den Mitgliedstaaten über den Vorschlag für eine Richtlinie haben wir insistiert und werden dies auch künftig tun. Ich wiederhole nun, was ich in der Anhörung gesagt habe, in der ich das Vertrauen der Kommission und des Parlaments gewonnen habe: Ich werden die Verkehrssicherheit weiterhin zu einer meiner Prioritäten machen. Ich habe vor, auch künftig alle DRUID-Projekte und -Programme – das ist meine Antwort auf die Frage des ehrenwerten Abgeordneten – in Bezug auf das Thema der Bereitstellung von Informationen für junge Menschen und deren Verkehrserziehung zu unterstützen. Dies sollte eine Priorität sein. Es sind nicht die Instrumente, die Unfälle verursachen, wobei es natürlich wichtig ist, dass diese sicher sind. Sichere Straßen sind wichtig, und dieses Parlament hat beschlossen, gemeinsam mit der Kommission bestimmte Entscheidungen in Bezug auf die Infrastruktur zu treffen, doch das Hauptproblem ist die Erziehung derjenigen, die hinter dem Steuer oder auf einem Motorradsattel sitzen. Wir haben die Pflicht, mit der Verkehrserziehung der jungen Menschen zu beginnen, daher bin ich voll und ganz Ihrer Meinung, und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass die Programme zur Verkehrserziehung junger Menschen in den Schulen stets von der Europäischen Union und der Kommission finanziert werden. Meine Damen und Herren! Nicht zufällig habe ich den früheren Weltmeister, einen jungen Mann, als Zeugen für die Kommission gewählt. Wir sollten den Kontakt zu jungen Menschen suchen, und zwar durch junge Menschen, die nicht wie ein Familienoberhaupt predigen, sondern erklären können, wo die Gefahren liegen. Wenn er aus der Disko kommt, denkt jeder Jugendliche, ihm könne nichts passieren. Leider ist dies nicht der Fall, und wir müssen mit Schulen und Familien zusammenarbeiten, damit allen jungen Menschen die Gefahren vor Augen geführt werden, denen sie jedes Mal ausgesetzt sind, wenn sie sich ans Steuer setzen, insbesondere dann, wenn sie Alkohol trinken oder Drogen nehmen. Was das Rauchen angeht, so werde ich die Dienststellen der Kommission anweisen, zu untersuchen, ob es für Raucher tatsächlich zusätzliche Risiken gibt. Ich kann Ihnen da keine Antwort geben, weil ich es vom wissenschaftlichen Standpunkt nicht weiß. Ich werde aber, wie gesagt, die Dienststellen beauftragen, dies zu prüfen. Ich glaube, dass ich auch Herrn Sonik mit der Bestätigung meines Engagements eine Antwort gegeben habe, und ich denke, dass ich im Namen der Kommission – Vizepräsidentin Wallström ist auch für die Kommunikation zuständig – zusichern kann, dass wir alles tun werden, um den Bürgern, vor allem den jungen Menschen, die noch Fahranfänger sind, Informationen über die Risiken und Gefahren zu übermitteln, denen sie in einem Auto ausgesetzt sind."@de9
". − Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που καταθέσατε, διότι καθιστούν εφικτή την περαιτέρω διασαφήνιση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Leichtfried, όπως μιλήσατε ορθώς για τα πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, τα πολιτικά προβλήματα αφορούν τα κράτη μέλη, αλλά δυστυχώς είδαμε ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν έγινε δεκτή, παρά τη μεγάλη προσπάθεια. Παρά την έλλειψη συμφωνίας με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση οδηγίας, επιμείναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Επαναλαμβάνω τώρα ό,τι είπα στην ακρόαση, στην οποία έλαβα την εμπιστοσύνη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου: Θα συνεχίσω να έχω την οδική ασφάλεια ως μία από τις προτεραιότητές μου. Προτίθεμαι να συνεχίσω όλα τα έργα και προγράμματα DRUID – αυτή είναι η απάντησή μου στο αξιότιμο μέλος – σε σχέση με το ζήτημα της παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης νέων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Δεν προκαλούν τα εργαλεία ατυχήματα· φυσικά, είναι σημαντικό να έχουμε ασφαλή εργαλεία. Είναι σημαντικό να έχουμε ασφαλείς δρόμους και το παρόν Κοινοβούλιο αποφάσισε να λάβει, μαζί με την Επιτροπή, ορισμένες αποφάσεις αναφορικά με τις υποδομές, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι η εκπαίδευση εκείνων που κάθονται πίσω από το τιμόνι του οδηγού ή στη σέλα της μοτοσικλέτας. Έχουμε το καθήκον να ξεκινήσουμε να εκπαιδεύουμε νέους ανθρώπους και, ως εκ τούτου, συμφωνώ πλήρως με τη θέση σας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω τη συνεχή χρηματοδότηση των προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή για την εκπαίδευση νέων ανθρώπων στο σχολείο. Κυρίες και κύριοι, δεν επέλεξα τυχαία τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή ως μάρτυρα της Επιτροπής, ο οποίος είναι νέος. Έπρεπε να επικοινωνήσουμε με νέους ανθρώπους μέσω νέων ανθρώπων που δεν κάνουν κηρύγματα, όπως κάνει η κεφαλή της οικογένειας, αλλά που μπορούν να τους εξηγήσουν τους πραγματικούς κινδύνους, διότι όλοι οι νέοι, στην πραγματικότητα, όταν βγαίνουν από μια ντίσκο νιώθουν ότι είναι άτρωτοι. Δυστυχώς, δεν ισχύει και πρέπει να συνεργαστούμε με τα σχολεία, πρέπει να συνεργαστούμε με οικογένειες για να εξασφαλίσουμε ότι δείξαμε σε όλους τους νέους ανθρώπους τους κινδύνους που διατρέχουν κάθε φορά που κάθονται στο τιμόνι και, κυρίως, αν πίνουν αλκοόλ ή παίρνουν ναρκωτικά. Σε σχέση με το ζήτημα του καπνίσματος, θα ζητήσω από τις διευθύνσεις της Επιτροπής να διεξαγάγουν μια έρευνα για να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι για καπνιστές ή όχι. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω μια απάντηση, διότι από επιστημονικής άποψης, δεν γνωρίζω, αλλά θα αναθέσω στις διευθύνσεις, όπως είπα, να το ελέγξουν. Πιστεύω ότι απάντησα και σε εσάς, κύριε Sonik, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μου, και νομίζω ότι θα προβώ σε αυτή τη δέσμευση εξ ονόματος της Επιτροπής - ο Αντιπρόεδρος Wallström είναι αρμόδιος και για την επικοινωνία – ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πληροφορήσουμε τους πολίτες και πάνω από όλα νεαρούς πολίτες, που είναι συνεπώς μαθητευόμενοι, για τους κινδύνους που διατρέχουν κάθε φορά που ταξιδεύουν με ένα όχημα."@el10
"− Mr President, ladies and gentlemen, thank you for the questions that have been tabled, because they make it possible to clarify further the European Union’s position. Mr Leichtfried, when you rightly spoke about the political problems that we have encountered, the political problems concern the Member States, but we have seen that unfortunately, the Commission’s proposal was not accepted, despite a huge effort. In spite of the lack of agreement with the Member States on the proposal for a directive, we have persisted, and will continue to do so. I repeat now what I said at the hearing at which I gained the confidence of the Commission and Parliament: I will continue to make road safety one of my priorities. I intend to continue to support all the DRUID projects and programmes – this is my response to the honourable Member – with regard to the issue of provision of information to young people, and educating young people. This should be a priority. It is not tools that cause accidents; of course, it is important to have safe tools. It is important to have safe roads and this Parliament has decided to take, together with the Commission, certain decisions relating to infrastructure, but the main problem is educating those who sit behind the driver’s wheel or on a motorbike saddle. We have a duty to start to educate young people, and therefore I am fully in agreement with your position and I will do all I can to ensure that programmes are always funded by the European Union and the Commission to educate young people at school. Ladies and gentlemen, it is not by chance that I chose the former world champion as the Commission’s witness, who is a young man. We should seek to communicate to young people, through young people who do not preach, as a head of the family may do, but who are able to explain to them what the actual risks are, because all young people, in fact, when they come out of a disco, feel themselves to be invulnerable. Unfortunately, that is not the case, and we must work with schools, we must work with families, to ensure that all young people are shown the risks that they run every time they sit at the wheel and, above all, if they drink alcohol or take drugs. With regard to the issue of smoking, I will ask the Commission departments to carry out an investigation to find out whether there are, in fact, additional risks for smokers or not. I am not able to give you an answer, because, from the scientific viewpoint, I do not know, but I will commission the departments, as I say, to check this. I believe that I have also answered Mr Sonik by confirming my commitment, and I think that I can make this commitment on behalf of the Commission – Vice-President Wallström is also responsible for communication – that we will do all we can to provide information to citizens and above all to young citizens, who are therefore learners, of the risks and dangers that they run every time they travel in a vehicle."@en4
"− Señor Presidente, Señorías, gracias por las cuestiones que han planteado, pues de esta forma me permiten dejar más clara la posición de la Unión Europea en este asunto. Señor Leichtfried, cuando ha hablado sobre los problemas políticos que nos hemos encontrado, cabe destacar que los problemas políticos están relacionados con los Estados miembros pero, lamentablemente, observamos que la propuesta de la Comisión no fue aceptada a pesar de sus grandes esfuerzos. A pesar del desacuerdo con los Estados miembros en lo relativo a la propuesta de Directiva, hemos insistido, y seguiremos haciéndolo. Repito ahora lo que dije en la audiencia en la que la Comisión y el Parlamento me dieron su confianza: la seguridad vial seguirá siendo una de mis prioridades. Mi intención es respaldar todos los programas y proyectos DRUID —esta es mi respuesta, Señoría— en lo relativo al tema de facilitar información a los jóvenes y en formarlos como corresponde. Esto debería ser una prioridad. No se trata de herramientas que causan accidentes; evidentemente, es importante contar con herramientas en materia de seguridad. Es importante disponer de carreteras seguras y este Parlamento ha decidido, junto con la Comisión, tomar determinadas decisiones en lo referente a la infraestructura, pero el problema principal es formar a los que se sientan detrás del volante o en el asiento de una motocicleta. Tenemos el deber de empezar a educar a los jóvenes y, por tanto, estoy totalmente de acuerdo con su postura y haré todo lo que pueda para que los programas estén siempre financiados por la Unión Europea y la Comisión para educar a los jóvenes en los centros escolares. Señorías, no es casualidad que yo eligiera al antiguo campeón mundial de la Fórmula Uno para que fuera testigo de la Comisión, un campeón joven. Intentaremos comunicarnos con los jóvenes, mediante jóvenes que no divulgan, como lo haría un cabeza de familia, pero que tienen la capacidad de explicarles cuáles son los verdaderos riesgos, porque todos los jóvenes, de hecho, cuando salen de la discoteca, se sienten invulnerables. Lamentablemente, este no es el caso, y tenemos que trabajar con los centros escolares y con las familias para asegurarnos de que todos los jóvenes conocer los riesgos que corren cada vez están al volante y, sobre todo, en caso de que consuman alcohol o drogas. Por lo que atañe al hecho de fumar, pediré a los departamentos de la Comisión que realicen estudios para saber si, a propósito, existen o no mayores riesgos para los fumadores. No puedo responder esta pregunta porque, desde el punto de vista científico, no lo sé, pero pediré a los departamentos de la Comisión que investiguen al respecto. Creo que también he respondido a la pregunta del señor Sonik confirmando mi compromiso, y creo que puedo comprometerme, en nombre de la Comisión —la Vicepresidenta Wallström también es responsable de la comunicación—, a hacer todo lo que podamos para facilitar información a los ciudadanos y, sobre todo, a los jóvenes que están"@es21
"− Härra juhataja, daamid ja härrad, tänan teid esitatud küsimuste eest, sest need aitavad Euroopa Liidu seisukohta täpsemalt tutvustada. Härra Leichtfried, te viitasite õigesti meie ette kerkinud poliitilistele probleemidele – need puudutavad liikmesriike, kuid oleme näinud, et kahjuks ei võetud komisjoni ettepanekut tohututest jõupingutustest hoolimata vastu. Vaatamata meie ja liikmesriikide üksmeele puudumisele direktiivi ettepaneku osas, oleme jäänud endale kindlaks ja jääme endale kindlaks ka edaspidi. Kordan seda, mida ütlesin nõupidamisel, kus ma komisjoni ja parlamendi usalduse võitsin: pean liiklusohutust jätkuvalt üheks oma prioriteediks. Kavatsen ka edaspidi toetada kõiki DRUIDi raames algatatavaid projekte ja programme – see ongi minu vastus lugupeetud parlamendiliikmele – seoses noortele teabe jagamise ja nende harimisega. See peaks olema esmatähtis. Õnnetusi ei põhjusta ju liiklusvahendid ise, kuigi muidugi ka nende turvalisus on oluline. Tähtis on tagada teede ohutus ja parlament ongi otsustanud võtta koos komisjoniga vastu teatud otsused infrastruktuuri kohta, kuid põhiküsimuseks jääb autoroolis või mootorratta sadulas istujate harimine. Meil on kohustus hakata noori harima, seega olen täiesti nõus teie seisukohaga ning teen kõik mis minu võimuses, tagamaks, et Euroopa Liit ja komisjon rahastavad alati kõnealuseid noorte harimise programme koolis. Daamid ja härrad, mitte sugugi juhuslikult ei valinud ma komisjoni algatuses osalema endist maailmameistrit, kes on noor mees. Peaksime püüdma suhelda noortega just teiste noorte kaudu, kes ehk erinevalt perekonnapeadest ei loe epistlit, vaid suudavad selgitada, milles tegelikud ohud peituvad, sest kõik peolt tulevad noored tunnevad end haavamatuna. Kahjuks ei ole see aga nii ning me peame tegema koostööd koolide ja perekondadega, et noortele kindlasti tutvustataks ohte, mis rooli taha istumisega alati kaasnevad, eriti kui juht on alkoholi- või narkojoobes. Mis puutub suitsetamise küsimusse, siis palun komisjoni talitustel korraldada uuring, et teada, kas suitsetamises peitub täiendav oht. Ma ei saa teile kindlat vastust anda, sest teaduslikke fakte ma ei tea, kuid nagu ma ütlesin, teen selle kontrollimise ülesandeks komisjoni talitustele. Usun, et vastasin ka härra Soniki küsimusele, kinnitades oma pühendumust, ning arvan, et võin võtta komisjoni nimel kohustuse – asepresident Wallström vastutab ka teabevahetuse valdkonna eest – teha kõik meie võimuses olev, et teavitada kodanikke ja eelkõige noori ehk algajaid juhte autoga sõitmisega kaasnevatest ohtudest."@et5
"− Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitos esittämistänne kysymyksistä. Ne antavat mahdollisuuden selkiyttää Euroopan unionin kantaa entisestään. Hyvä jäsen Leichtfried, poliittiset ongelmat, jotka otitte perustellusti esiin, koskevat jäsenvaltioita. Me olemme joutuneet toteamaan, että komission ehdotusta ei valitettavasti hyväksytty valtavasta panostuksesta huolimatta. Vaikka direktiiviluonnoksesta ei ole päästy jäsenvaltioiden kanssa yksimielisyyteen, me olemme pitäneet asiasta kiinni ja aiomme tehdä niin jatkossakin. Toistan nyt sen, mitä sanoin kuulemisessa, jossa voitin komission ja parlamentin luottamuksen: tieturvallisuus tulee myös jatkossa olemaan yksi päätavoitteeni. Aion myös jatkossa tukea kaikkia DRUID-hankkeita ja -ohjelmia, joilla pyritään tarjoamaan nuorille tietoa ja valistamaan heitä. Tämä on vastaukseni äskeiseen kysymykseen. Tämän pitäisi olla ensisijainen tavoite. Onnettomuuksia eivät aiheuta välineet, vaikka on toki tärkeää, että välineet ovat turvalliset. Teiden turvallisuus on tärkeä asia, ja Euroopan parlamentti on tehnyt yhdessä komission kanssa joitain infrastruktuuria koskevia päätöksiä. Suurin ongelma on kuitenkin ajoneuvojen kuljettajien valistaminen. Meillä on velvollisuus alkaa valistaa nuoria ihmisiä. Sen vuoksi tuen täysin kantaanne ja teen kaikkeni, jotta Euroopan unioni ja komissio rahoittaisivat aina kouluissa järjestettäviä valistusohjelmia. Hyvät parlamentin jäsenet, ei ole sattumaa, että valitsin komission todistajaksi entisen maailmanmestarin, joka on nuori mies. Meidän on pyrittävä puhumaan nuorille nuorten kautta, sellaisten ihmisten kautta, jotka eivät saarnaa vanhempien tavoin, vaan jotka pystyvät selittämään heille todelliset riskit, sillä lähtiessään ulos diskosta kaikki nuoret tuntevat itsensä haavoittumattomiksi. Haavoittumattomuus on kuitenkin vain kuvitelmaa. Meidän on tehtävä yhteistyötä koulujen kanssa ja meidän on tehtävä yhteistyötä perheiden kanssa, jotta jokaiselle nuorelle osoitetaan ne riskit, joille hän altistuu istuessaan ratin taakse – erityisesti, jos hän on käyttänyt alkoholia tai huumeita. Tupakoinnin osalta pyydän komission yksiköitä tutkimaan, kohdistuuko tupakoitsijoihin muita suurempia riskejä. En voi antaa teille vastausta, sillä minulla ei ole tästä tutkimustietoa, mutta kuten sanoin, pyydän yksiköitä tarkistamaan asian. Vastasin uskoakseni myös jäsen Sonikille toistaessani sitoumukseni ja voin varmaankin sitoutua koko komission puolesta – varapuheenjohtaja Wallström vastaa myös viestinnästä – siihen, että me teemme kaikkemme tarjotaksemme kansalaisille ja ennen kaikkea nuorille, aloitteleville kuljettajille tietoa riskeistä ja vaaroista, joille he aina altistuvat liikenteessä."@fi7
". − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour vos questions, qui me permettent de clarifier encore plus la position de l’Union européenne. Monsieur Leichtfried, vous avez mentionné à juste titre les problèmes politiques auxquels nous avons été confrontés. Ces problèmes politiques concernent les États membres, mais nous avons vu que malheureusement, malgré tous nos efforts, la proposition de la Commission n’a pas été acceptée. Malgré l’absence d’accord avec les États membres concernant la proposition de directive, nous avons persévéré et nous continuerons. Je répète aujourd’hui ce que j’ai dit à l’audition lors de laquelle j’ai obtenu la confiance de la Commission et du Parlement: je continuerai à faire de la sécurité routière l’une de mes priorités. Je compte continuer à soutenir tous les projets et programmes DRUID - telle est ma réponse au député - en ce qui concerne l’information et l’éducation des jeunes. Cela doit être une priorité. Ce ne sont pas les outils qui provoquent les accidents, même s’il est important d’avoir des outils sûrs. Il est important d’avoir des routes sûres, et ce Parlement a décidé de prendre, avec la Commission, certaines décisions en matière d’infrastructures. Mais le plus important est d’éduquer ceux qui s’installent au volant ou sur la selle d’une moto. Nous avons le devoir de commencer à éduquer les jeunes, c’est pourquoi je rejoins tout à fait votre position et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que l’Union européenne et la Commission financent toujours des programmes visant à éduquer les jeunes dès l’école. Mesdames et Messieurs, ce n’est pas par hasard si j’ai choisi l’ancien champion du monde, un homme jeune, comme témoin de la Commission. Nous devons nous efforcer de communiquer avec les jeunes, par l’intermédiaire d’autres jeunes qui ne font pas de sermons, comme un chef de famille pourrait le faire, mais qui sont capables d’expliquer quels sont les vrais risques, parce qu’en fait, tous les jeunes se sentent invulnérables à la sortie d’une boîte de nuit. Ce n’est malheureusement pas le cas, et nous devons travailler avec les écoles et les familles pour montrer aux jeunes les risques qu’ils prennent chaque fois qu’ils s’installent au volant, surtout s’ils boivent de l’alcool ou consomment de la drogue. En ce qui concerne le tabac au volant, je vais demander aux services de la Commission de faire une étude pour déterminer si les fumeurs courent effectivement un risque supplémentaire. Je ne suis pas en mesure de vous répondre, parce que je ne sais pas ce qu’en dit la science, mais je vais demander à mes services de vérifier ce point. Je pense avoir également répondu à M. Sonik en confirmant mon engagement, et je pense pouvoir faire la promesse, au nom de la Commission - M la vice-présidente Wallström est également chargée de la communication - que nous allons faire tout notre possible pour informer les citoyens, et en particulier les jeunes citoyens, qui sont donc encore novices, des risques et des dangers qu’ils courent chaque fois qu’ils se déplacent en voiture."@fr8
"− Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm a kérdéseiket, mert ezeknek a segítségével még inkább megvilágíthatom az Európai Unió álláspontját. Leichtfried úr, Önnek igaza van a politikai problémákkal kapcsolatban; ezek érintik a tagállamokat. Sajnos azt kellett látnunk, hogy – erőfeszítésünk ellenére – a bizottsági javaslatot nem fogadták el. És bár a tagállamokkal nem sikerült megállapodni az irányelvjavaslatról, mi kitartunk mellette. Most megismétlem, amit azon a meghallgatáson mondtam, amikor a Bizottság és a Parlament bizalmat szavazott nekem: a közúti biztonság kérdése továbbra is kiemelt fontosságú számomra. Továbbra is támogatni kívánom az összes DRUID projektet és programot – ez a válaszom a tisztelt képviselő úrnak a fiatalok közúti biztonsággal kapcsolatos tájékoztatásának és ismereteik bővítésének kérdésével kapcsolatban. Ennek kiemelt szerepet kell kapnia. Nem az eszközök okozzák a baleseteket, bár természetesen fontos, hogy biztonságos közlekedési eszközökkel rendelkezzünk. A Parlament a Bizottsággal együtt szándékozik meghozni bizonyos döntéseket az infrastruktúrával kapcsolatban, de a legfontosabb feladatunk, hogy növeljük azok tudatosságát, akik a volán mögé vagy egy motorkerékpár nyergébe ülnek. Kötelességünk, hogy bővítsük a fiatalok ismereteit, ezért maximálisan egyetértek az Ön álláspontjával, és minden tőlem telhetőt megteszek annak biztosítása érdekében, hogy az iskolások ilyen jellegű oktatási programjait mindig finanszírozza az Európai Unió és a Bizottság. Hölgyeim és uraim, nem véletlen, hogy a korábbi világbajnokot, egy fiatalt választottam a Bizottság tanújául. Keressük a lehetőségeket, hogy eljussunk a fiatalokhoz, olyan fiatalokon keresztül, akik nem prédikálnak, mint ahogyan esetleg egy családfő tenné, hanem akik képesek elmagyarázni a tényleges kockázatokat. Mindezt azért tesszük, mert tudjuk, hogy a fiatalok a diszkóból távozva sebezhetetlennek érzik magukat. Ez sajnos nem így van. Együtt kell működnünk az iskolákkal és a családokkal, hogy minden fiatalnak felhívhassuk a figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, amikor a kormánynál ülnek és legfőképp amikor alkoholt vagy kábítószert is fogyasztanak. Továbblépve a dohányzás kérdésére, megkérem majd a Bizottság főigazgatóságait, hogy végezzenek vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy a dohányzók esetében fennállnak-e további kockázatok. Most nem tudok erre válaszolni Önnek, mert nem ismerem a tudományos szempontokat. De utasítom a főigazgatóságokat, hogy ellenőrizzék ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy Sonik úr kérdésére is válaszoltam, amikor megerősítettem az iránti elkötelezettségemet, és ezt a Bizottság nevében is vállalhatom – Wallström alelnök asszony is felelős a kommunikációért –, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a polgárokat, és elsősorban a fiatalokat – tehát a tanuló vezetőket – tájékoztatassuk azokról a kockázatokról és veszélyekről, amelyekkel számolniuk kell, ha járművel utaznak."@hu11
"− Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, dėkoju jums už pateiktus klausimus, nes jie padeda išsiaiškinti tolesnę Europos Sąjungos poziciją. J. Leichtfriedai, jūs visiškai teisingai kalbėjote apie politines problemas, su kuriomis mes susidūrėme. Politinės problemos yra susijusios su valstybėmis narėmis, tačiau mes matėme, kad, deja, nepaisant milžiniškų pastangų, Komisijos pasiūlymas nebuvo priimtas. Nepaisant to, kad trūksta susitarimo su valstybėmis narėmis dėl direktyvos, mes atsilaikėme ir laikomės toliau. Dabar kartoju tai, ką pasakiau klausymų metu, kai įgijau Komisijos ir Parlamento pasitikėjimą: saugumas keliuose ir toliau bus vienas iš mano prioritetų. Aš ketinu ir toliau remti visus projektus DRUID ir programas – tai yra mano atsakymas gerbiamajam nariui – susijusius su jaunimo informavimu ir švietimu. Tai turėtų būti prioritetas. Nelaimingus atsitikimus sukelia ne priemonės, tačiau, žinoma, svarbu turėti saugias priemones. Svarbu turėti saugius kelius ir šis Parlamentas, kartu su Komisija, nusprendė priimti tam tikrą sprendimą, susijusį su infrastruktūra, tačiau pagrindinė problema yra švietimas tų, kurie sėdi prie automobilio ar motociklo vairo. Mes privalome pradėti šviesti jaunimą, todėl aš visiškai pritariu jūsų pozicijai ir padarysiu viską, ką galiu, kad užtikrinčiau, jog programos visada būtų finansuojamos Europos sąjungos ir Komisijos lėšomis, siekiant šviesti jaunimą mokyklose. Ponios ir ponai, aš neatsitiktinai pasirinkau buvusį pasaulio čempioną, jauną žmogų, Komisijos pagalbininku. Mes turėtume siekti bendrauti su jaunimu per jaunus žmones, kurie savo tiesas skelbia ne kaip šeimos galva, tačiau geba paaiškinti, kokia iš tiesų yra rizika, nes jauni žmonės, išėję iš diskotekų, jaučiasi nepažeidžiami. Deja, taip nėra, ir mes turime dirbti su mokyklomis, turime dirbti su šeimomis, kad užtikrintume, jog visi jauni žmonės žinotų apie riziką, su kuria susiduria kiekvieną kartą sėsdami prie vairo, visų pirma, kai vartoja alkoholį ir narkotikus. Dėl rūkymo, aš paprašysiu Komisijos departamentų atlikti tyrimą, kad būtų išsiaiškinta, ar yra papildoma rizika rūkoriams ar ne. Negaliu jums duoti atsakymo, kadangi, mokslinio požiūrio aš nežinau, tačiau, kaip jau sakiau, įpareigosiu departamentus tai patikrinti. Manau, kad patvirtindamas savo įsipareigojimą atsakiau B. Sonik, ir man atrodo, kad galiu prisiimti šį įsipareigojimą Komisijos vardu – pirmininko pavaduotojas M. Wallström taip pat yra atsakingas už bendravimą – kad mes padarysim viską, ką galime, kad suteiktume gyventojams, ir visų pirma jauniems piliečiams, informaciją apie pavojų, su kuriuo jie susiduria kaskart, kai važiuoja automobiliu."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Pateicos jums par iesniegtajiem jautājumiem, jo tie palīdz noskaidrot Eiropas Savienības nostāju. kungs, jūs ļoti pareizi izteicāties par politiskajām problēmām, kuras mūs skar — par politiskām problēmām, kas skar dalībvalstis, bet diemžēl mēs redzējām, ka, par spīti ārkārtīgi lielajiem centieniem, Komisijas priekšlikums netika pieņemts. Lai gan nav panākta vienošanās ar dalībvalstīm par priekšlikumu direktīvai, tas mūs neapturēs, un mēs arī turpmāk būsim uzstājīgi. Es atkārtošu to, ko teicu sēdes laikā un kas guva Komisijas un Parlamenta atbalstu: ceļu satiksmes drošība arī turpmāk būs viena no manām prioritātēm. Esmu nolēmis arī turpmāk atbalstīt visus projektus un programmas saistībā ar jauniešu informēšanu un apmācību; tā ir mana atbilde godājamajam deputātam. Tai jābūt prioritātei. Ne jau transportlīdzekļi izraisa negadījumus, bet, protams, drošiem transportlīdzekļiem ir liela nozīme. Ir svarīgi, lai ceļu satiksme būtu droša, un Parlaments kopā ar Komisiju ir nolēmis pieņemt konkrētus lēmumus attiecībā uz infrastruktūru, tomēr galvenā problēma ir, kā apmācīt tos, kas sēž pie stūres vai motocikla seglos. Mūsu pienākums ir sākt apmācīt jauniešus, tāpēc es pilnībā piekrītu jūsu viedoklim, un es darīšu visu, kas būs manos spēkos, lai vienmēr būtu nodrošināts Eiropas Savienības un Komisijas finansējums programmām jauniešu apmācībai skolās. Dāmas un kungi! Tā nav nejaušība, ka es par Komisijas palīgu izvēlējos bijušo pasaules čempionu, kurš arī ir gados jauns. Mums jācenšas jauniešus uzrunāt ar jauniešu starpniecību, kuri nelasa morāli, kā to varbūt darītu vecāki, bet kuri spēj viņiem saprotami paskaidrot, kas ar viņiem var notikt, jo, atstājot ballīti, ikviens jaunietis jūtas neievainojams. Diemžēl tā nav, un mums ir jāstrādā ar skolām un ģimenēm, lai gādātu, ka visi jaunieši ir informēti par risku, kas viņus apdraud ik reizi, sēžoties pie stūres, turklāt vēl alkohola reibumā vai narkotiku ietekmē. Attiecībā uz smēķēšanas jautājumu es aicināšu Komisijas departamentus izpētīt, vai pastāv kādi papildu riski autovadītājiem smēķētājiem vai nē. Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo man nav zinātniski argumentēta viedokļa, bet, kā jau teicu, es lūgšu, lai departamenti to noskaidro. Es ceru, ka, apliecinot savu apņemšanos, esmu atbildējis arī kungam, un, manuprāt, es varu izteikt apņemšanos Komisijas vārdā — priekšsēdētāja vietniece arī atbild par saziņu —, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai informētu iedzīvotājus un galvenokārt jauniešus par riskiem un briesmām, kas viņiem var draudēt ik reizi, vadot transportlīdzekli."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, grazie per le domande che sono state poste perché permettono anche poi di chiarificare la posizione dell'Unione europea. On. Leichtfried, quando lei parlava, giustamente, dei problemi politici che abbiamo trovato, i problemi politici riguardano gli Stati membri, abbiamo visto che purtroppo la proposta della Commissione non è stata accettata nonostante un grande impegno. Noi, malgrado il mancato accordo con gli Stati membri sulla proposta di direttiva, abbiamo continuato ad insistere e continueremo ad insistere. Ripeto quello che ho detto in occasione dell'audizione con la quale mi è stata concessa la fiducia dalla Commissione e dal Parlamento: continuerò a fare della sicurezza stradale una mia priorità. Intendo continuare a sostenere anche tutti i progetti, programmi - rispondo così anche all'onorevole - DRUID, per quanto riguarda la questione dell'informazione ai giovani, dell'educazione dei giovani, deve essere una priorità. Non sono i mezzi che provocano gli incidenti, certo è importante avere dei mezzi sicuri, è importante avere delle strade sicure e questo Parlamento ha deciso di adottare, in sintonia con la Commissione, alcune scelte per quanto riguarda anche la parte infrastrutturale, ma il problema principale è l'educazione di chi si mette al volante o di chi sale in sella a una motocicletta. Noi abbiamo il dovere di cominciare a formare dei giovani, quindi sono assolutamente d'accordo con la sua posizione e farò di tutto perché vengano sempre finanziati programmi dell'Unione europea e della Commissione per formare i giovani nelle scuole. Non a caso ho scelto, onorevoli parlamentari, come testimone della Commissione, l'ex campione del mondo che è un giovane. Noi dobbiamo cercare di comunicare ai giovani, attraverso giovani che non facciano la predica che può fare un buon padre di famiglia, ma che siano in grado di spiegare loro quali sono i rischi concreti, perché ogni giovane in realtà quando esce dalla discoteca si sente esente da qualsiasi rischio. Purtroppo così non è, dobbiamo lavorare con le scuole, dobbiamo lavorare con le famiglie, perché ad ogni giovane vengano illustrati i rischi che corre ogniqualvolta si mette al volante e soprattutto se fa uso di alcol o fa uso di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la questione del tabagismo, chiederò ai servizi di fare un'indagine per sapere se effettivamente ci sono dei rischi aggiuntivi per chi fuma o meno. Non sono in grado di darle una risposta, perché da un punto di vista scientifico non lo so, comunque darò, ripeto, mandato ai servizi di verificare tutto questo. Credo di aver risposto anche all'onorevole Sonik con la riconferma del mio impegno, e l'impegno credo di poterlo dire per quanto riguarda la Commissione - c'è la Vicepresidente Wallström che è responsabile anche della comunicazione - faremo di tutto per informare i cittadini e soprattutto i giovani cittadini, quindi i principianti a quali sono i rischi e i pericoli che corrono ogni volta che si muovono sui mezzi di trasporto."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, bedankt voor de vragen die u hebt gesteld. Door uw vragen kan het standpunt van de Europese Unie namelijk verder duidelijk gemaakt worden. Mijnheer Leichtfried, toen u terecht refereerde aan de politieke problemen die we hebben ondervonden, waren dat de politieke problemen met betrekking tot de lidstaten. We hebben echter gezien dat het voorstel van de Commissie, ondanks een grote inzet, helaas niet is aanvaard. Ondanks het gebrek aan overeenstemming met de lidstaten over het voorstel voor een richtlijn, hebben we doorgezet en zullen we blijven doorzetten. Ik herhaal nu wat ik gezegd heb tijdens de hoorzitting waarbij ik het vertrouwen van de Commissie en het Parlement heb gekregen: verkeersveiligheid blijft een van mijn prioriteiten. Ik ben van plan – en dit is mijn antwoord aan het Parlementslid – om alle DRUID-projecten en -programma’s te steunen die betrekking hebben op het verstrekken van informatie aan jongeren en op de educatie van jongeren. Dat moet prioriteit hebben. Vervoermiddelen veroorzaken geen ongelukken, maar veilige vervoermiddelen zijn natuurlijk wel belangrijk. Veilige wegen zijn belangrijk en dit Parlement heeft samen met de Commissie enkele beslissingen genomen met betrekking tot de infrastructuur. Het grootste probleem blijft echter de educatie van degene die plaatsneemt achter het stuur van een auto of op het zadel van een motor. Het is onze plicht om te beginnen met de educatie van jongeren, en daarom ben ik het volledig met uw standpunt eens en zal ik er alles aan doen om te zorgen dat er altijd geld zal worden vrijgemaakt voor programma’s van de Europese Unie en de Commissie voor de educatie van jongeren op scholen. Dames en heren, het is niet toevallig dat ik de voormalige wereldkampioen, een jonge man, heb gekozen als boegbeeld van de Commissie. We moeten proberen jongeren te bereiken via jongeren, die geen preek houden – zoals een gezinshoofd zou kunnen doen – maar die andere jongeren kunnen uitleggen welke reële risico’s er bestaan, omdat alle jongeren zich in feite onkwetsbaar voelen als ze uit een disco komen. Helaas zijn ze dat niet. We moeten samenwerken met scholen en met gezinnen, om te zorgen dat alle jongeren worden gewezen op de risico’s die zij elke keer lopen als ze achter het stuur zitten en met name als ze alcohol drinken of verdovende middelen gebruiken. Ten aanzien van het onderwerp roken, zal ik de diensten van de Commissie vragen onderzoek te doen om te weten te komen of er nu wel of niet daadwerkelijk bijkomende risico’s bestaan voor rokers. Ik kan u geen antwoord geven, omdat ik het antwoord vanuit wetenschappelijk oogpunt niet ken. Ik zal echter, zoals gezegd, de diensten opdragen om dit na te gaan. Ik geloof dat ik mijnheer Sonik ook een antwoord heb gegeven, door mijn toezegging te bevestigen, en ik denk dat ik namens de Commissie – vicevoorzitter Wallström is ook verantwoordelijk voor communicatie – de toezegging kan doen dat we alles in het werk zullen stellen om burgers en met name jonge burgers – omdat zij beginnende bestuurders zijn – te informeren over de risico’s en gevaren die ze elke keer lopen als ze in een voertuig rijden."@nl3
"− Panie przewodniczący, panie i panowie! Dziękuję za zgłoszone pytania, ponieważ umożliwią mi one bardziej szczegółowe objaśnienie stanowiska Unii Europejskiej. Panie pośle Leichtfried! Jeżeli chodzi o problemy polityczne, o których pan słusznie wspomniał, to problemy te dotyczą państw członkowskich. Niestety wniosek Komisji nie został przyjęty, mimo ogromnych wysiłków. Mimo braku porozumienia z państwami członkowskimi co do wniosku dotyczącego dyrektywy, wytrwaliśmy, i wytrwamy w przyszłości. Powtórzę to, co powiedziałem w trakcie debaty, w toku której uzyskałem wotum zaufania Komisji i Parlamentu: Będę nadal traktował bezpieczeństwo drogowe jako jeden z najwyższych priorytetów. Zamierzam nadal wspierać wszystkie projekty i programy DRUID – mówię to w odpowiedzi na pytanie szanownego pana posła – dotyczące informowania i edukowania młodych ludzi. Powinno to być priorytetem. To nie narzędzia powodują wypadki; oczywiście ważne jest posiadanie bezpiecznych narzędzi. Ważne jest posiadanie bezpiecznych dróg. W związku z tym Parlament postanowił, że podejmie, wspólnie z Komisją, pewne decyzje dotyczące infrastruktury. Niemniej głównym problemem jest edukowanie tych, którzy siedzą za kierownicą samochodu lub motocykla. Mamy obowiązek rozpocząć edukowanie młodzieży, dlatego w pełni zgadzam się z państwa stanowiskiem i uczynię wszystko co w mojej mocy, by zapewnić finansowanie przez Unię Europejską i Komisję edukacji młodzieży w szkołach. Panie i panowie! To nie przypadek, że wybrałem na gościa Komisji tak młodego byłego mistrza świata formuły jeden. Powinniśmy poszukiwać dróg dotarcia do młodych ludzi za pośrednictwem innych młodych ludzi, którzy nie prawią kazań, jak to potrafią niektórzy ojcowie lub matki, ale którzy są w stanie wyjaśnić im, jakie jest rzeczywiste ryzyko, ponieważ wszyscy młodzi ludzie wychodzący z dyskoteki czują się nieśmiertelni. Niestety, tak nie jest. Dlatego musimy pracować wspólnie ze szkołami i rodzinami i zapewnić, by wszyscy młodzi ludzie zyskali świadomość ryzyka, na jakie są narażeni za każdym razem, gdy siadają za kółkiem, przede wszystkim, gdy wcześniej sięgnęli po alkohol albo narkotyki. Jeżeli chodzi o problem palenia poproszę departamenty Komisji o zbadanie, czy palacze są rzeczywiście narażeni na dodatkowe niebezpieczeństwo. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie znam odpowiedzi naukowej, ale jak już wspomniałem, poproszę departamenty, by to sprawdziły. Myślę również, że potwierdzając swoje zobowiązanie, odpowiedziałem panu posłowi Sonikowi. Wydaje mi się, że mogę również poczynić zobowiązanie w imieniu Komisji – wiceprzewodnicząca Wallström jest również odpowiedzialna za komunikację – że uczynimy wszystko co w naszej mocy, by zapewnić obywatelom informacje na temat ryzyka i zagrożeń, na które są narażeni za każdym razem, gdy podróżują pojazdem. Dotyczy to przede wszystkim młodych obywateli, czyli osób, które z racji swojego młodego wieku są często osobami uczącymi się."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agradeço as perguntas que nos foram dirigidas, porque possibilitam esclarecer a posição da União Europeia. Senhor Deputado Leichtfried, quando se referiu, correctamente, aos problemas políticos que se nos depararam, os problemas políticos dizem respeito aos Estados-Membros, mas constatámos que, lamentavelmente, a proposta da Comissão não foi aceite, apesar dos grandes esforços envidados. Apesar da falta de acordo com os Estados-Membros sobre a proposta de directiva, continuámos a insistir, e continuaremos a fazê-lo. Reitero o que afirmei na audição em que me foi concedida a confiança da Comissão e do Parlamento: continuarei a colocar a segurança rodoviária entre as minhas prioridades. Pretendo continuar a apoiar todos os projectos e programas DRUID - esta é a minha resposta ao senhor deputado - no que diz respeito à questão da informação dirigida aos jovens e da educação dos jovens. Esta deve ser uma prioridade. Não são os instrumentos que causam acidentes; é óbvio que é importante dispor de instrumentos seguros. É importante ter estradas seguras, e este Parlamento deliberou tomar, conjuntamente com a Comissão, algumas decisões relativas às infra-estruturas, mas o principal problema é a educação daqueles que se sentam atrás de um volante ou sobre um selim de um motociclo. É nosso dever começar a educar os jovens e, por conseguinte, concordo plenamente com a sua posição e farei tudo o que estiver ao meu alcance para assegurar o financiamento por parte da União Europeia e da Comissão dos programas dirigidos a educar os jovens em idade escolar. Senhoras e Senhores Deputados, não é por acaso que escolhi o ex-campeão mundial para participar na campanha da Comissão: ele é um jovem. Devemos procurar comunicar com os jovens através de jovens que não adoptam uma atitude de repreensão, como pode fazer um chefe de família, mas que conseguem explicar-lhes quais são os verdadeiros riscos, porque a verdade é que todos os jovens, quando saem de uma discoteca, se sentem invulneráveis. Lamentavelmente, isso não corresponde à realidade, e devemos trabalhar com as escolas, devemos trabalhar com as famílias, para podermos mostrar a todos os jovens os riscos que correm sempre que se sentam atrás de um volante e, principalmente, se ingeriram álcool ou estupefacientes. No que diz respeito à questão do tabagismo, solicitarei aos serviços da Comissão que levam a cabo uma investigação para apurar se, de facto, existem riscos acrescidos para os fumadores ou não. Não posso facultar-lhes uma resposta, porque a desconheço do ponto de vista científico, mas encarregarei os serviços, como disse, de estudar esta questão. Penso que também respondi ao senhor deputado Sonik com a reafirmação do meu empenhamento, um compromisso que penso poder assumir em nome da Comissão - a Vice-presidente Wallström é também responsável pela comunicação - de tudo fazermos para facultar informação aos cidadãos e, fundamentalmente, aos jovens, que são, por isso, inexperientes, sobre os riscos e os perigos que correm sempre que viajam num veículo automóvel."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, grazie per le domande che sono state poste perché permettono anche poi di chiarificare la posizione dell'Unione europea. On. Leichtfried, quando lei parlava, giustamente, dei problemi politici che abbiamo trovato, i problemi politici riguardano gli Stati membri, abbiamo visto che purtroppo la proposta della Commissione non è stata accettata nonostante un grande impegno. Noi, malgrado il mancato accordo con gli Stati membri sulla proposta di direttiva, abbiamo continuato ad insistere e continueremo ad insistere. Ripeto quello che ho detto in occasione dell'audizione con la quale mi è stata concessa la fiducia dalla Commissione e dal Parlamento: continuerò a fare della sicurezza stradale una mia priorità. Intendo continuare a sostenere anche tutti i progetti, programmi - rispondo così anche all'onorevole - DRUID, per quanto riguarda la questione dell'informazione ai giovani, dell'educazione dei giovani, deve essere una priorità. Non sono i mezzi che provocano gli incidenti, certo è importante avere dei mezzi sicuri, è importante avere delle strade sicure e questo Parlamento ha deciso di adottare, in sintonia con la Commissione, alcune scelte per quanto riguarda anche la parte infrastrutturale, ma il problema principale è l'educazione di chi si mette al volante o di chi sale in sella a una motocicletta. Noi abbiamo il dovere di cominciare a formare dei giovani, quindi sono assolutamente d'accordo con la sua posizione e farò di tutto perché vengano sempre finanziati programmi dell'Unione europea e della Commissione per formare i giovani nelle scuole. Non a caso ho scelto, onorevoli parlamentari, come testimone della Commissione, l'ex campione del mondo che è un giovane. Noi dobbiamo cercare di comunicare ai giovani, attraverso giovani che non facciano la predica che può fare un buon padre di famiglia, ma che siano in grado di spiegare loro quali sono i rischi concreti, perché ogni giovane in realtà quando esce dalla discoteca si sente esente da qualsiasi rischio. Purtroppo così non è, dobbiamo lavorare con le scuole, dobbiamo lavorare con le famiglie, perché ad ogni giovane vengano illustrati i rischi che corre ogniqualvolta si mette al volante e soprattutto se fa uso di alcol o fa uso di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la questione del tabagismo, chiederò ai servizi di fare un'indagine per sapere se effettivamente ci sono dei rischi aggiuntivi per chi fuma o meno. Non sono in grado di darle una risposta, perché da un punto di vista scientifico non lo so, comunque darò, ripeto, mandato ai servizi di verificare tutto questo. Credo di aver risposto anche all'onorevole Sonik con la riconferma del mio impegno, e l'impegno credo di poterlo dire per quanto riguarda la Commissione - c'è la Vicepresidente Wallström che è responsabile anche della comunicazione - faremo di tutto per informare i cittadini e soprattutto i giovani cittadini, quindi i principianti a quali sono i rischi e i pericoli che corrono ogni volta che si muovono sui mezzi di trasporto."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem za predložené otázky, pretože mi umožnia viac objasniť stanovisko Európskej únie. Pán Leichtfried, keď ste správne hovorili o politických problémoch, ktoré nás postretli, politické problémy sa týkajú členských štátov, ale videli sme, že návrh Komisie nebol, bohužiaľ, napriek veľkej snahe prijatý. Napriek nezhodám s členskými štátmi v súvislosti s návrhom smernice sme vytrvali a budeme v tom pokračovať. Teraz opakujem to, čo som povedal počas vypočutia, na ktorom som získal dôveru Komisie a Parlamentu. Budem pokračovať v presadzovaní bezpečnosti na cestách ako jednej zo svojich priorít. Chcem ďalej podporovať všetky projekty a programy DRUID. To je moja odpoveď váženému pánovi poslancovi, pokiaľ ide o otázku poskytovania informácií mladým ľuďom a vzdelávania mládeže. To by malo byť prioritou. Nie sú to nástroje, ktoré spôsobujú nehody; samozrejme, je dôležité mať bezpečné nástroje. Je dôležité mať bezpečné cesty a tento Parlament spolu s Komisiou rozhodol o prijatí istých rozhodnutí súvisiacich s infraštruktúrou. Hlavným problémom je však vzdelávať tých, ktorí sedia za volantom alebo v sedle motocykla. Máme povinnosť začať vzdelávať mladých ľudí, a preto úplne súhlasím s vaším stanoviskom a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som zabezpečil, že programy vzdelávania mladých ľudí na školách budú vždy financované Európskou úniou a Komisiou. Dámy a páni, nebola náhoda, že som vybral za osobnosť Komisie bývalého svetového víťaza, keďže je mladým mužom. Mali by sme sa snažiť o komunikáciu s mladými ľuďmi prostredníctvom mladých ľudí, ktorí nekážu, ako to možno robia hlavy rodín, ale ktorí sú schopní vysvetliť súčasné riziká, pretože v skutočnosti sa všetci mladí ľudia cítia nezraniteľní, keď odchádzajú z diskotéky. Bohužiaľ to tak nie je a my musíme pracovať so školami, musíme pracovať s rodinami, aby sme zabezpečili, že všetkým mladým ľuďom ukážeme riziká, ktoré podstupujú zakaždým, keď sedia za volantom a zvlášť, ak pritom požijú alkohol alebo vezmú drogu. V súvislosti s otázkou fajčenia požiadam útvary Komisie, aby preskúmali, či skutočne existujú ďalšie riziká pre fajčiarov. Nie som schopný vám poskytnúť odpoveď, pretože z vedeckého pohľadu ju nepoznám, ale ako som povedal, poverím útvary, aby to preverili. Verím, že som odpovedal aj na otázku pána Sonika, potvrdením svojho záväzku a myslím si, že ho môžem potvrdiť aj v mene Komisie (za komunikáciu je zodpovedná aj pani podpredsedníčka Wallströmová), že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme občanom, a predovšetkým mladým občanom, ktorí sú, prirodzene, začiatočníkmi, poskytli informácie o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré podstupujú vždy, keď cestujú vozidlom."@sk19
"− Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala za postavljena vprašanja, ker omogočajo, da nadalje razjasnimo položaj Evropske unije. Gospod Leichtfried, ko ste pravilno govorili o političnih težavah, na katere smo naleteli, politične težave zadevajo države članice, toda na žalost smo videli, da predlog Komisije kljub velikim naporom ni bil sprejet. Kljub pomanjkanju strinjanja z državami članicami o predlogu za direktivo smo vztrajali in s tem bomo nadaljevali. Ponavljam, kar sem rekel na zaslišanju, kjer sem si pridobil zaupanje Komisije in Parlamenta: prometna varnost bo še nadalje ena mojih prednostnih nalog. Še naprej nameravam podpirati projekte in program DRUID – to je moj odgovor častnemu članu – glede vprašanja zagotavljanja informacij mladim in izobraževanja mladih. To bi morala biti prednostna naloga. Niso orodja tista, ki povzročajo nesreče; toda seveda je pomembno imeti varna orodja. Pomembno je imeti varne ceste in ta parlament se je odločil, da bo skupaj s Komisijo sprejel odločitve glede infrastrukture, toda največji problem je izobraževanje tistih, ki sedijo za volanom avtomobila ali na sedežu motorja. Dolžni smo začeti izobraževati mlade in zato se popolnoma strinjam z vašim stališčem in naredil bom vse, da zagotovim, da bosta Evropska unija in Komisija vedno financirali programe za izobraževanje mladih v šolah. Gospe in gospodje, ni naključje, da sem izbral nekdanjega svetovnega prvaka, ki je mlad človek, kot pričo Komisije. Morali bi si prizadevati za komunikacijo z mladimi preko mladih, ki ne pridigajo, kot lahko to delajo glave družine, ampak ki so sposobni razložiti, katera so dejanska tveganja, ker vsi mladi, ko pridejo iz diskoteke, menijo, da so neranljivi. Na žalost pa to ni res, zato moramo sodelovati s šolami, z družinami, da zagotovimo, da se mladim pokažejo tveganja, na katera naletijo vsakič, ko sedejo za volan, in predvsem, če pijejo ali jemljejo mamila. Komisijo bom glede vprašanja kajenja prosil, da opravi raziskavo in ugotovi, ali za kadilce dejansko obstajajo dodatna tveganja ali ne. Ne morem vam dati odgovora, ker z znanstvenega stališča ne vem, toda naročil bom oddelkom, da to preverijo. Mislim, da sem s potrditvijo svoje zaveze odgovoril tudi gospodu Soniku, in mislim, da to zavezo lahko dam v imenu Komisije – podpredsednica Wallström je prav tako odgovorna za komunikacijo – da bomo naredili vse, kar lahko, da zagotovimo informacije državljanom in predvsem mladim, ki so učenci, glede tveganj in nevarnosti, na katere naletijo vedno, ko potujejo z vozilom."@sl20
"− Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka för de frågor som ställts eftersom de ger en möjlighet att ytterligare förtydliga EU:s ståndpunkt. Jörg Leichtfried, de politiska problem som vi stött på och som ni med rätta nämner berör våra medlemsstater. Tyvärr såg vi att kommissionens förslag inte godkändes trots en enorm ansträngning. Trots att vi inte kan nå en överenskommelse med medlemsstaterna om förslaget till direktiv framhärdar vi och vi kommer att fortsätta anstränga oss. Jag upprepar vad jag sa vid utfrågningen då jag fick kommissionens och parlamentets förtroende: jag kommer även i fortsättningen att prioritera frågan om trafiksäkerhet. Som svar till ledamoten vill jag säga att jag även i fortsättningen tänker stödja alla Druid-projekt och program när det gäller att informera och utbilda ungdomar. Detta bör prioriteras. Det är inte verktygen som orsakar olyckor, även om det givetvis är viktigt att ha säkra verktyg. Det är viktigt att vägarna är säkra och detta parlament har beslutat att tillsammans med kommissionen fatta vissa beslut som rör infrastrukturen, men den största utmaningen ligger i att utbilda dem som sitter bakom ratten eller på motorcykelsadeln. Vi har en plikt att börja utbilda ungdomar. Jag instämmer därför helt med er och jag kommer att göra allt jag kan för att se till att det alltid genomförs program i skolorna som finansieras av EU och kommissionen som syftar till att utbilda ungdomar. Det är inte en slump att jag valde den förre världsmästaren, som är ung, som kommissionens vittne. För att lyckas kommunicera med våra ungdomar måste vi ta hjälp av andra ungdomar som inte moralpredikar på samma sätt som exempelvis en förälder kan göra, utan som kan förklara för dem vilka de faktiska riskerna är. Alla ungdomar känner sig osårbara när de kommer ut från ett diskotek. Tyvärr är de inte det och vi måste samarbeta med skolorna och med familjerna för att se till att alla ungdomar får se de risker de tar varje gång de sätter sig bakom ratten och, framförallt, om de dricker alkohol eller tar droger. När det gäller frågan om rökning kommer jag att be kommissionens tjänsteavdelningar att genomföra en utredning för att få svar på om det faktiskt föreligger ökad risk för rökare eller inte. Jag kan inte svara på frågan eftersom jag inte känner till den vetenskapliga bakgrunden, men jag kommer som sagt att be kommissionens tjänsteavdelningar att kontrollera frågan. Jag tror även att jag svarat Boguslaw Sonik genom att bekräfta mitt åtagande. Jag tror dessutom att jag på kommissionens vägnar, vice ordföranden Margot Wallström är även ansvarig för kommunikationen, kan uttrycka vårt engagemang för att vi ska göra allt vi kan för att informera våra medborgare, framförallt unga medborgare som är i en lärande period av sina liv, om riskerna och farorna de står inför varje gång de färdas i ett fordon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"M. Wallström"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph