Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-272"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-272"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, in effetti, nel 1988 la Commissione aveva proposto una direttiva relativa al tasso minimo di alcolemia autorizzato per i conducenti, ma in mancanza di un accordo tra gli Stati membri e la Commissione, la Commissione ha dovuto accontentarsi di adottare il 17 gennaio 2001 una raccomandazione perché fosse imposto un tasso massimo di 0,5 mg/ml in tutti gli Stati membri. Oggi nell'Unione europea soltanto tre Stati, Irlanda, Malta e Regno Unito impongono un tasso massimo di alcolemia superiore a tale valore. Purtroppo di più non si può fare, onorevoli parlamentari, e spero di essere stato esauriente nella risposta alla sua interrogazione orale. La raccomandazione della Commissione prevedeva anche di abbassare il tasso di alcolemia a 0,2 mg/ml per certe categorie di conducenti, tra cui i principianti, che sono l'oggetto della prima domanda posta dall'onorevole parlamentare. Sono infatti proprio i conducenti principianti le principali vittime dell'insicurezza sulle strade e per questo è essenziale diminuire per quanto possibile i fattori di rischio che li riguardano, ad esempio autorizzando per questa categoria un tasso di alcolemia non superiore, come ho detto, allo 0,2 mg/ml. Questo si ricollega effettivamente alla misura chiamata tasso zero, prevista per questa categoria di conducenti nella comunicazione adottata dalla Commissione ad ottobre del 2006 e che definisce una strategia di sostegno agli Stati membri per ridurre i danni legati all'alcol. Fatte queste premesse, onorevoli parlamentari, la Commissione purtroppo non ritiene esistano le condizioni politiche per fare approvare da parte degli Stati membri una normativa destinata ad armonizzare ulteriormente il tasso di alcolemia autorizzato nell'ambito della nostra Unione. Detto questo però la Commissione non intende restare inattiva di fronte a quella che resta una delle principali cause di decessi sulle strade europee. Le azioni intraprese in questo senso da parte della Commissione sono diverse. Innanzitutto, per quanto riguarda i controlli stradali, nella raccomandazione del 6 aprile del 2004 la Commissione spinge ad intensificare i controlli casuali sull'alcolemia mediante un apparecchio efficace di rilevazione dell'alcol nel sangue attraverso l'analisi dell'aria espirata, da utilizzare nei luoghi e nelle fasce orarie in cui si registra regolarmente un consumo eccessivo di alcol da parte dei conducenti. Devo inoltre sottolineare, onorevoli parlamentari, che la guida sotto l'effetto dell'alcol rientra tra le infrazioni oggetto della proposta di direttiva sull'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale, adottata da parte della Commissione a marzo di quest'anno e che attualmente è oggetto di discussione al Consiglio e al Parlamento. In occasione dello scorso Consiglio Trasporti ho avuto modo di sottolinearlo ai colleghi ministri: di fronte alla perdita di vite umane non possiamo bloccarci per cavilli giuridici e discutere se si tratta di una questione che riguarda il primo oppure il terzo pilastro, perché purtroppo le discussioni giuridiche servono a ben poco per affrontare e risolvere problemi così gravi come sono quelli degli incidenti stradali. E colgo l'occasione di questo dibattito parlamentare per ricordare che le quattro sanzioni contemplate nella direttiva in discussione, oltre alla guida in stato di ebbrezza, incluso l'eccesso di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza e la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bene, queste quattro infrazioni sono responsabili di ben tre incidenti stradali su quattro. Ciò significa che molto può e deve essere fatto dall'Unione europea e per questo invito ancora una volta il Parlamento ad andare avanti sulla linea già tracciata dal voto in commissione trasporti. Inoltre - mi avvio a concludere signor Presidente - per poter formulare in un futuro prossimo proposte concrete in materia di guida sotto l'influsso di sostanze psicoattive, nell'ottobre di due anni fa la Commissione ha lanciato un progetto di ricerca della durata di quattro anni destinato a perfezionare le conoscenze in questo campo e a formulare soluzioni. Si tratta del progetto DRUID che voi ben conoscete. Va infine sottolineato anche il sostegno finanziario fornito dalla Commissione a favore di campagne di sensibilizzazione realizzate in particolare da giovani che si rivolgono ad altri giovani per renderli consapevoli della pericolosità del consumo di alcol e di droga alla guida dell'automobile. Un esempio fra tutti è la campagna intitolata "Bob" che ha avuto un grande successo in tutta Europa e ancora bisogna ricordare l'impegno della Commissione che ha chiamato a Bruxelles ad essere testimone della campagna dell'Unione europea per la sicurezza stradale il campione del mondo uscente di Formula Uno, Kimi Raikkonen, e in più la giornata dedicata alla sicurezza stradale nelle grandi città che si è svolta a Parigi il 10 ottobre scorso, che è un altro segnale di grande impegno della Commissione europea per quanto riguarda la sicurezza stradale - ne ho fatta una delle mie priorità in occasione del dibattito sulla fiducia dopo la mia indicazione come Commissario europeo ai trasporti."@it12
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, v roce 1988 Komise ve skutečnosti předložila návrh směrnice o maximálním povoleném obsahu alkoholu v krvi u řidičů, ale mezi členskými státy a Komisí nedošlo ke shodě a Komise se musela spokojit s tím, že dne 17. ledna 2001 bylo přijato doporučení, aby nejvyšší povolený obsah alkoholu ve všech členských státech nepřesahoval 0,5 mg/ml. V současnosti mají pouze 3 členské státy – Irsko, Malta a Spojené království – povolen vyšší obsah alkoholu v krvi, než je tato hodnota. Dámy a pánové, to je bohužel vše, co můžeme udělat, doufám však, že moje odpověď na vaši otázku k ústnímu zodpovězení byla vyčerpávající. Doporučení Komise rovněž předpokládá snížení obsahu alkoholu v krvi na 0,2 mg/ml pro některé kategorie řidičů, včetně začátečníků, což je množství, které je předmětem otázky váženého poslance. Právě začátečníci jsou hlavními oběťmi nebezpečí na silnicích, a je proto nesmírně důležité, abychom v souvislosti s nimi co nejvíce omezili rizikové činitele například tím, že nepovolíme této kategorii řidičů vyšší obsah alkoholu v krvi, jak jsem už řekl, než 0,2 mg/ml. To souvisí s opatřením známým jako „nulový obsah“, který pro tuto kategorii řidičů stanoví sdělení Komise z října 2006, které stanoví strategii podpory členských států na omezení škod způsobených alkoholem. Dámy a pánové, za těchto okolností se Komise bohužel nedomnívá, že existují politické podmínky, které by ze strany členských států umožnily přijetí právní úpravy s cílem větší harmonizace povoleného obsahu alkoholu v krvi v rámci EU. Zároveň však Komise nemá v úmyslu zůstat nečinná, pokud jde o jednu z hlavních příčin úmrtí na evropských silnicích. Komise v této záležitosti přijala různá opatření. Především jsou to kontroly na silnicích: ve svém doporučení ze dne 6. dubna 2004 Komise vyzvala k častějšímu provádění náhodných kontrol obsahu alkoholu v krvi pomocí účinných zařízení na měření obsahu alkoholu prostřednictvím dechových zkoušek, a to na místech a v době, kdy pravidelně dochází k nadměrné konzumaci alkoholu ze strany řidičů. Dámy a pánové, rovněž bych rád zdůraznil, že řízení pod vlivem alkoholu je jedním z činů, které jsou obsaženy v návrhu směrnice o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, který schválila Komise v březnu tohoto roku a v současnosti jej projednává Rada a Parlament. Během posledního zasedání Rady pro dopravu jsem ministrům zdůraznil, že s ohledem na ztráty na životech si nemůžeme dovolit uvíznout ve slepé uličce a slovíčkařit či diskutovat o tom, zda se tato problematika týká prvního nebo třetího pilíře, protože právní diskuse bohužel mnoho nepomohou při řešení problémů natolik vážných, jako jsou dopravní nehody. Rád bych využil této příležitosti a zdůraznil, že čtyři přestupky zmiňované v projednávané směrnici, kterými jsou kromě řízení pod vlivem alkoholu nedodržení rychlosti, jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů a řízení pod vlivem narkotických látek, jsou příčinou tří ze čtyř dopravních nehod. To znamená, že Evropská unie má před sebou ještě mnoho práce, a opětovně proto vyzývám Parlament, aby pokračoval v nastoupeném směru i během hlasování ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Navíc – a už se chystám končit, pane předsedající – abychom v blízké budoucnosti mohli vypracovat konkrétní návrhy ohledně řízení pod vlivem psychotropních látek, zahájila Komise v říjnu roku 2006 soubor výzkumných projektů, který má trvat čtyři roky a jehož cílem je zlepšit znalosti v této oblasti a nalézt řešení. Jedná se o projekt DRUID, který všichni dobře znáte. Závěrem je třeba připomenout finanční podporu ze strany Komise kampaním na zvýšení povědomí. Jedná se především o kampaně prováděné mladými lidmi a zaměřené na další mladé lidi, jejichž cílem je upozornit na nebezpečí konzumace alkoholu a drog při řízení vozidla. Jedním z příkladů je kampaň zvaná Bob, která měla po celé Evropě velký úspěch, a neměli bychom rovněž zapomínat na nasazení Komise, která pozvala někdejšího mistra světa formule 1 Kimiho Raikkonena do Bruselu, kde se zúčastnil kampaně Evropské unie za bezpečnost silničního provozu, ani na den věnovaný bezpečnosti silničního provozu ve velkých městech, který se konal 10. října v Paříži, které jsou dalším dokladem velikého zájmu Evropské komise o bezpečnost silničního provozu. Bezpečnost silničního provozu byla jednou z priorit během projevu při hlasování o důvěře poté, co jsem byl jmenován evropským komisařem pro dopravu."@cs1
"Faktisk fremlagde Kommissionen i 1988 et forslag til et direktiv om den tilladte maksimale alkoholkoncentration i blodet hos førere af motorkøretøjer, men på grund af manglende enighed mellem medlemsstaterne og Kommissionen måtte Kommissionen nøjes med at vedtage en henstilling til medlemsstaterne den 17. januar 2001 om at fastsætte en tilladt maksimal spirituspromille på 0,5 mg/ml. I EU i dag er der kun tre medlemsstater, Irland, Malta og Det Forenede Kongerige, som har maksimale spirituspromiller over denne værdi. Mine damer og herrer, der kan desværre ikke gøres mere, men jeg håber, at jeg har svaret fyldestgørende på Deres mundtlige spørgsmål. Kommissionens henstilling indeholdt endvidere et forslag om at sænke spirituspromillen til 0,2 mg/ml for visse kategorier af bilister, herunder nye bilister, der er emnet for Boguslaw Soniks første spørgsmål. Faktisk er nye bilister de hyppigste ofre for farer i trafikken, og det er derfor af afgørende betydning så vidt muligt at mindske risikofaktorerne i denne sammenhæng, f.eks. ved at fastsætte en spirituspromille på maksimalt 0,2 mg/ml for denne kategori. Dette er forbundet med den foranstaltning, der er kendt som "nulpromille", og som er fastsat for denne kategori af bilister i en meddelelse, som blev vedtaget af Kommissionen i oktober 2006, og som indeholder en strategi til at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at mindske skaderne forårsaget af alkohol. På baggrund heraf mener Kommissionen desværre ikke, at medlemsstaterne har de relevante politiske rammer til at vedtage lovgivning med henblik på yderligere at harmonisere den tilladte spirituspromille inden for EU. Kommissionen har dog ikke i sinde at sidde med hænderne i skødet i denne situation, hvor spirituskørsel fortsat er en af de største årsager til dødsulykker på vejene i Europa. Kommissionen har truffet forskellige foranstaltninger vedrørende dette spørgsmål. Men hensyn til vejkontrol opfordrede Kommissionen i henstillingen fra den 6. april 2004 til at intensivere kontrollen med spirituspromiller gennem effektivt udstyr til måling af alkohol i blodet med en analyse af udåndet luft, som kan anvendes på steder og tidspunkter, hvor der regelmæssigt observeres spirituspåvirkede bilister. Mine damer og herrer, jeg må også understrege, at kørsel i alkoholpåvirket tilstand er en af de forseelser, der er dækket af forslaget om et direktiv om fremme af grænseoverskridende retshåndhævelse på færdselssikkerhedsområdet, som blev vedtaget af Kommissionen i marts i år, og som i øjeblikket drøftes af Rådet og Parlamentet. På det sidste møde i Rådet (transport) understregede jeg følgende over for ministrene. Når vi står over for tab af menneskeliv, kan vi ikke lade os låse fast i en situation med juridisk mundhuggeri eller diskussioner om, hvorvidt det er et spørgsmål, der relaterer til første eller tredje søjle, da de pågældende diskussioner desværre ikke bidrager særligt til håndteringen og løsningen af alvorlige problemer som trafikulykker. Jeg ønsker at benytte lejligheden under denne forhandling i Parlamentet til at påpege, at de fire forseelser, der er beskrevet i direktivet, som vi drøfter, og som ud over kørsel under påvirkning af alkohol omfatter hastighedsoverskridelser, kørsel uden sikkerhedssele og kørsel i narkotikapåvirket tilstand, er skyld i tre ud af fire trafikulykker. Det betyder, at EU kan og skal yde en stor indsats, og jeg ønsker derfor endnu en gang at opfordre Parlamentet til at tage yderligere skridt i den retning, de allerede har valgt med afstemningen i Transport- og Turismeudvalget. Jeg er næsten færdig med at tale, men jeg ønsker at nævne, at Kommissionen med henblik på snarlig fremlæggelse af konkrete forslag om kørsel under indflydelse af psykoaktive stoffer i oktober 2006 iværksatte et forskningsprojekt, som var planlagt til at løbe over fire år, med det formål at fremme viden på dette område og finde løsninger. Det drejer sig om Druidprojektet, som alle er bekendt med. Endelig skal Kommissionens økonomiske støtte til bevidstgørelseskampagner fremhæves. Disse kampagner føres især af unge og er rettet imod unge for at gøre dem opmærksom på faren ved at køre bil i alkohol- og narkotikapåvirket tilstand. Et af de mange eksempler er kampagnen "Bob", der har været en stor succes i hele Europa, samt initiativerne fra Kommissionen, som inviterede Kimi Raikkonen, formel 1-verdensmester, til Bruxelles under EU's kampagne for færdselssikkerhed, og som udnævnte en færdselssikkerhedsdag i større byer, der blev afholdt i Paris den 10. oktober, som en yderligere understregning af Europa-Kommissionens store engagement i fremme af færdselssikkerhed. Jeg fremlagde selv færdselssikkerhed som en af mine prioriteter i høringen efter min udnævnelse som EU-kommissær for transport."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tatsächlich hat die Kommission 1988 eine Richtlinie über den höchsten zulässigen Blutalkoholspiegel für Fahrzeugführer vorgeschlagen, aber da zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission keine Einigung zu Stande kam, musste sich die Kommission damit begnügen, am 17. Januar 2001 eine Empfehlung zur Einführung eines maximalen Blutalkoholspiegels von 0,5 mg/ml in allen Mitgliedstaaten auszusprechen. Heute haben in der Europäischen Union lediglich drei Mitgliedstaaten, Irland, Malta und Großbritannien, höhere Grenzwerte. Meine Damen und Herren, bedauerlicherweise kann nicht mehr getan werden, aber ich hoffe, Ihre mündliche Anfrage umfassend beantwortet zu haben. Die Empfehlung der Kommission fasste darüber hinaus eine Senkung des zulässigen Blutalkoholspiegels auf 0,2 mg/ml für bestimmte Fahrzeugführerkategorien ins Auge, darunter Fahranfänger, die Gegenstand der ersten Frage sind, die der ehrenwerte Abgeordnete gestellt hat. In der Tat sind Fahranfänger die Hauptopfer der Gefahren im Straßenverkehr, weshalb es entscheidend ist, ihre Risikofaktoren so weit wie möglich zu reduzieren, beispielsweise, indem man den zulässigen Blutalkoholspiegel für diese Kategorie auf wie gesagt maximal 0,2 mg/ml begrenzt. Dies ist mit der als „Nullquote“ bezeichneten Maßnahme verknüpft, die für diese Fahrzeugführerkategorie in der von der Kommission im Oktober 2006 veröffentlichten Mitteilung dargelegt ist. Diese beinhaltet zudem eine Strategie zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verringerung der durch Alkohol verursachten Schäden. Meine Damen und Herren! Vor diesem Hintergrund glaubt die Kommission leider nicht, dass die politischen Voraussetzungen gegeben sind, um die Verabschiedung eines Gesetzes durch die Mitgliedstaaten zu erlauben, das für eine weitere Harmonisierung des zulässigen Blutalkoholspiegels in der EU sorgen würde. Gleichwohl beabsichtigt die Kommission nicht, in einem Bereich untätig zu bleiben, der nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrstote in Europa darstellt. Die Kommission hat zu diesem Thema diverse Maßnahmen ergriffen. In erster Linie drängte die Kommission in Bezug auf Verkehrskontrollen in der Empfehlung vom 6. April 2004 darauf, die Stichproben des Blutalkoholspiegels mithilfe eines effektiven Geräts zur Messung des Alkohols im Blut zu intensivieren, das die Atemluft analysiert. Dieses Gerät sollte vor allem an Orten und zu Zeiten eingesetzt werden, an bzw. in denen regelmäßig ein exzessiver Alkoholkonsum durch Fahrzeugführer beobachtet wird. Meine Damen und Herren, ich muss auch betonen, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss einer der Tatbestände ist, die von dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Erleichterung der grenzübergreifenden Durchsetzung von Verkehrssicherheitsvorschriften abgedeckt werden, der im März dieses Jahres von der Kommission angenommen wurde und derzeit in Rat und im Parlament erörtert wird. Auf der letzten Tagung des Verkehrsministerrats konnte ich dies den Ministern gegenüber deutlich machen: Angesichts von Todesfällen können wir es uns nicht leisten, uns mit juristischen Spitzfindigkeiten aufzuhalten oder darüber zu diskutieren, ob dieses Thema dem ersten oder dem dritten Pfeiler zuzuordnen ist, denn leider tragen juristische Debatten recht wenig dazu bei, so schwer wiegende Probleme wie Verkehrsunfälle anzugehen und zu lösen. Ich möchte gerne die Gelegenheit dieser parlamentarischen Verhandlung nutzen, um herauszustellen, dass die vier in der zur Diskussion stehenden Richtlinie aufgeführten Delikte, also Trunkenheit am Steuer, Geschwindigkeitsübertretungen, Fahren ohne angelegten Sicherheitsgurt und Fahren nach der Einnahme von Betäubungsmitteln, für drei von vier Verkehrsunfälle verantwortlich sind. Dies bedeutet, dass von der Europäischen Union viel getan werden kann und muss, daher appelliere ich nochmals an das Parlament, den bereits eingeschlagenen Kurs durch die Abstimmung im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr zu halten. Herr Präsident, ich komme nun zum Schluss. Um in naher Zukunft konkrete Vorschläge in Bezug auf das Fahren und dem Einfluss psychoaktiver Substanzen ausarbeiten zu können, hat die Kommission im Oktober 2006 ein auf vier Jahre angelegtes Forschungsprojekt gestartet, mit dem unser Wissen auf diesem Gebiet ausgebaut und Lösungen formuliert werden sollen. Hierbei handelt es sich um das DRUID-Projekt, das Ihnen allen ein Begriff ist. Abschließend sollte die von der Kommission bereitgestellte finanzielle Unterstützung für Aufklärungskampagnen hervorgehoben werden. Dies sind insbesondere die von Jugendlichen für andere Jugendliche durchgeführten Kampagnen, um sie auf die Gefahren des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss aufmerksam zu machen. Ein Beispiel von vielen ist die Kampagne mit der Bezeichnung „Bob“, die in ganz Europa sehr erfolgreich war. Wir sollten uns auch das Engagement der Kommission ins Gedächtnis rufen, die den Formel-1-Weltmeister 2007, Kimi Räikkönen, nach Brüssel einlud, um das Gesicht der Kampagne der Europäischen Union für Straßenverkehrssicherheit zu werden. Auch der Tag der Verkehrssicherheit in Großstädten, der am 10. Oktober in Paris stattfand, ist ein weiteres Zeichen für das enorme Engagement der Europäischen Kommission für Verkehrssicherheit. Ich machte dies während der Debatte über Vertrauen nach meiner Ernennung zum Europäischen Kommissar für Verkehr zu einer meiner Prioritäten."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα το 1998, η Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία για το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό αλκοολαιμίας για οδηγούς, αλλά λόγω μη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η Επιτροπή έπρεπε να ικανοποιηθεί με την έγκριση στις 17 Ιανουαρίου 2001 μιας σύστασης ότι θα επιβληθεί το μέγιστο ποσοστό 0,5 mg/ml σε όλα τα κράτη μέλη. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο τρία κράτη μέλη, η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μέγιστα ποσοστά αλκοολαιμίας μεγαλύτερα από αυτήν την τιμή. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, αλλά ελπίζω ότι η απάντησή μου κάλυψε την προφορική σας ερώτηση. Η σύσταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης τη μείωση του ποσοστού αλκοολαιμίας σε 0,2 mg/ml για ορισμένες κατηγορίες οδηγών, συμπεριλαμβάνοντας τους μαθητευόμενους, οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο της πρώτης ερώτησης που έθεσε το αξιότιμο μέλος. Στην πραγματικότητα, οι μαθητευόμενοι οδηγοί είναι τα κυρίως θύματα κινδύνου στους δρόμους και συνεπώς είναι σημαντικό να μειωθούν κατά το δυνατό οι παράγοντες κινδύνου που τους αφορούν, για παράδειγμα, απαγορεύοντας για αυτήν την κατηγορία ποσοστό αλκοολαιμίας, όπως ανέφερα, έως 0,2 mg/ml. Αυτό συνδέεται με το μέτρο που είναι γνωστό ως «μηδενικό ποσοστό» που θεσπίστηκε για αυτήν την κατηγορία οδηγών στην ανακοίνωση που ενέκρινε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2006 και η οποία θεσπίζει μια στρατηγική για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να μειώσουν τις ζημίες που προκαλεί το αλκοόλ. Κυρίες και κύριοι, δεδομένου αυτού του ιστορικού, η Επιτροπή δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψη ότι ισχύουν οι πολιτικές συνθήκες που θα επέτρεπαν την έγκριση εκ μέρους των κρατών μελών ενός νομοθετήματος σχεδιασμένου για να εναρμονιστεί περαιτέρω με το επίπεδο της αλκοολαιμίας που επιτρέπεται στο πλαίσιο της ΕΕ. Αφού τα είπαμε αυτά, η Επιτροπή δεν προτίθεται να παραμείνει αδρανής αναφορικά με το γεγονός που παραμένει μια από τις βασικές αιτίες θανάτου στους δρόμους της Ευρώπης. Η Επιτροπή έλαβε διάφορα μέτρα σχετικά με το ζήτημα. Πρώτο και κυριότερο, αναφορικά με τους οδικούς ελέγχους, στη σύσταση της 6ης Απριλίου 2004, η Επιτροπή πίεσε για να εντατικοποιηθούν οι τυχαίοι έλεγχοι στα επίπεδα αλκοολαιμίας μέσω μιας αποτελεσματικής συσκευής για τη μέτρηση του αλκοόλ στο αίμα μέσω μιας ανάλυσης του εκπνεόμενου αέρα για να χρησιμοποιείται σε μέρη και σε χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία παρατηρείται τακτικά υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς. Κυρίες και κύριοι, πρέπει επίσης να επισημάνω ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι μια από τις παραβάσεις που καλύπτει η πρόταση για οδηγία για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιβολής του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας, που ενέκρινε η Επιτροπή φέτος τον Μάρτιο και προς το παρόν είναι υπό συζήτηση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Στο τελευταίο Συμβούλιο Μεταφορών, κατάφερα να επισημάνω το εξής στους υπουργούς: όντας αντιμέτωποι με την απώλεια ανθρώπινων ζωών, δεν μπορούμε να καθηλωνόμαστε με νομικές υπεκφυγές ή να συζητάμε εάν αποτελεί ζήτημα που αφορά τον πρώτο ή τον τρίτο πυλώνα, διότι δυστυχώς οι νομικές συζητήσεις εξυπηρετούν πολύ λίγο την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων εξίσου σοβαρών όσο τα τροχαία δυστυχήματα. Θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία της παρούσας κοινοβουλευτικής συζήτησης για να επισημάνω ότι οι τέσσερις παραβάσεις που προβλέπονται στην υπό συζήτηση οδηγία, η οποία εκτός από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, είναι η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση της ζώνης ασφάλειας και η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, ευθύνονται για τρία στα τέσσερα οδικά ατυχήματα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να κάνει πολλά και ως εκ τούτου καλώ εκ νέου το Κοινοβούλιο να προχωρήσει προς την κατεύθυνση που χάραξε ήδη η ψηφοφορία της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Επιπλέον, σχεδόν τελειώσα, κύριε Πρόεδρε, για να διατυπώσω στο εγγύς μέλλον συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με την οδήγηση υπό την επήρεια ψυχότροπων ουσιών, τον Οκτώβριο του 2006 η Επιτροπή προώθησε ένα ερευνητικό έργο που αναμένεται να διαρκέσει τέσσερα χρόνια, σχεδιασμένο για να βελτιώσει τις γνώσεις σε αυτό το πεδίο και να διαμορφώσει λύσεις. Αυτό είναι το έργο DRUID, το οποίο γνωρίζετε καλά. Τέλος, πρέπει να ενισχυθεί η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται από την Επιτροπή για τις εκστρατείες ενημέρωσης. Πρόκειται κυρίως για εκστρατείες που διεξάγονται από νέους που έχουν ως στόχο άλλους νέους για να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους από την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών κατά την οδήγηση. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι η εκστρατεία με τίτλο «Bob», η οποία είχε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και πρέπει επίσης να θυμηθούμε τη δέσμευση της Επιτροπής, η οποία κάλεσε τον Kimi Raikkonen, συνεχόμενα παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, στις Βρυξέλλες για να είναι μάρτυρας της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδική ασφάλεια, καθώς και την ημέρα που αφιερώθηκε στην οδική ασφάλεια σε μεγάλες πόλεις, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 10 Οκτωβρίου και αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της τεράστιας δέσμευσης της Επιτροπής στην οδική ασφάλεια. Το συμπεριέλαβα στις προτεραιότητές μου κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την αξιοπιστία μετά το διορισμό μου ως Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, in fact, in 1988 the Commission proposed a directive on the maximum rate of blood-alcohol permitted for drivers, but in the absence of an agreement between the Member States and the Commission, the Commission had to content itself with adopting, on 17 January 2001, a recommendation that a maximum rate of 0.5 mg/ml be imposed in all the Member States. Today, in the European Union, only three Member States, Ireland, Malta and the United Kingdom, have maximum rates of blood alcohol greater than that value. Ladies and gentlemen, unfortunately more cannot be done, but I hope that I have been comprehensive in answering your oral question. The recommendation of the Commission also envisaged lowering the blood-alcohol rate to 0.2 mg/ml for certain categories of driver, including learners, who are the subject of the first question posed by the honourable Member. In fact, learner drivers are the main victims of danger on the roads and therefore it is vital to reduce as far as possible the risk factors in relation to them, for instance, by permitting for this category a blood-alcohol rate no greater, as I have said, than 0.2 mg/ml. This is linked to the measure known as ‘zero rate’, laid down for this category of driver in the communication adopted by the Commission in October 2006 and which lays down a strategy to support the Member States to reduce the damage caused by alcohol. Ladies and gentlemen, given this background, the Commission unfortunately does not consider that the political conditions are in place that would allow the adoption by the Member States of a piece of legislation designed to further harmonise the level of blood-alcohol permitted within the EU. Having said that, the Commission does not intend to remain inactive with regard to something which remains one of the main causes of deaths on Europe’s roads. The Commission has taken various measures on this issue. First and foremost, with regard to road checks, in the recommendation of 6 April 2004, the Commission pushed to intensify random checks on blood-alcohol levels through an effective device to measure alcohol in blood through an analysis of exhaled air, to be used in those places and at the times in which excessive consumption of alcohol by drivers is regularly observed. Ladies and gentlemen, I must also stress that driving under the influence of alcohol is one of the offences covered by the proposal for a directive facilitating cross-border enforcement in the field of road safety, adopted by the Commission in March of this year, and currently being debated by the Council and Parliament. At the last Transport Council, I was able to emphasise this to the ministers: faced with the loss of human lives, we cannot stalemate ourselves with legal quibbles or discuss whether it is an issue relating to the first or third pillar because unfortunately, legal debates serve for very little in tackling and resolving problems as serious as road accidents. I would like to take the opportunity of this parliamentary debate to point out that the four offences envisaged in the directive under discussion which, in addition to driving while drunk, are speeding, not wearing seatbelts and driving after having taken narcotic substances, are responsible for three out of four road accidents. This means that much can and must be done by the European Union, and I therefore call once again upon Parliament to go forward in the direction already embarked upon through the vote in the Committee on Transport and Tourism. Additionally I am just about to finish, Mr President, in order to be able to draw up in the near future concrete proposals regarding driving under the influence of psychoactive substances, in October 2006 the Commission launched a research project set to last for four years designed to improve knowledge in this field and formulate solutions. This is the DRUID project, of which you are well aware. Finally, the financial support supplied by the Commission for awareness-raising campaigns should be stressed. These are, in particular, those campaigns conducted by young people aimed at other young people to make them aware of the danger of consuming alcohol and drugs when driving a car. One example of many is the campaign called ‘Bob’ which was very successful throughout Europe, and we should also remember the commitment of the Commission, which called Kimi Raikkonen, outgoing world Formula One champion, to Brussels to be a witness for the European Union’s campaign for road safety, as well as the day dedicated to road safety in large cities which was held in Paris on 10 October, and which is a further indication of the European Commission’s huge commitment on road safety. I made this one of my priorities during the debate on confidence following my appointment as European Commissioner for transport."@en4
"Señor Presidente, Señorías, de hecho, en 1988, la Comisión propuso una directiva sobre la tasa máxima permitida de alcohol en sangre para los conductores, pero al no existir ningún acuerdo entre los Estados miembros y la Comisión, la Comisión tuvo que conformarse con adoptar, el 17 de enero de 2001, una recomendación de que se impusiera una tasa máxima de 0,5 mg/ml en todos los Estados miembros. Hoy en día, solo hay tres Estados miembros, Irlanda, Malta y el Reino Unido, que tienen tasas máximas de alcohol en sangre superiores a este valor. Señorías, lamentablemente, ya no se puede hacer más, pero espero haber sido exhaustivo a la hora de responder a su pregunta oral. La recomendación de la Comisión también prevé una reducción de la tasa de alcohol en sangre de 0,2 mg/ml para determinadas categorías de conductores, incluidos los conductores noveles, que son los agentes de la primera cuestión que ha planteado mi estimado colega. De hecho, los conductores noveles son las principales víctimas de los peligros que se encuentran en las carreteras y, por tanto, es fundamental reducir los factores de riesgo tanto como sea posible en su caso, por ejemplo, permitiéndoles una tasa de alcohol en sangre, como ya he dicho, que no supere los 0,2 mg/ml. Esta limitación está relacionada con la medida conocida como «tasa cero» presentada para esta categoría de conductores en la comunicación adoptada por la Comisión en octubre de 2006 y que supone una estrategia para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños provocados por el consumo de alcohol. Señorías, habida cuenta de estos antecedentes, lamentablemente, la Comisión no considera que haya condiciones políticas que permitan que los Estados miembros adopten una parte de la legislación diseñada para armonizar más el nivel de alcohol en sangre permitido en la UE. Dicho esto, la Comisión no pretende quedarse de brazos cruzados ante un hecho que sigue siendo la causa de la mayoría de las muertes que se observan en las carreteras de Europa. La Comisión ha adoptado varias medidas a este respecto. Antes de todo, por lo que respecta a los controles de carretera, en la recomendación del 6 de abril de 2004, la Comisión impulsó a intensificar los controles aleatorios de niveles de alcohol en sangre mediante un dispositivo efectivo diseñado para medir el alcohol en sangre a través de un análisis del aire espirado, a fin de que se utilizara en aquellos lugares y en momentos en los que se observara, con regularidad, un consumo de alcohol excesivo. Señorías, también tengo que destacar que, conducir bajo los efectos del alcoholes uno de los delitos regulados por la propuesta de una directiva que facilite el fortalecimiento transfronterizo en el campo de la seguridad vial, que la Comisión adoptó en marzo de este mismo año, y una propuesta que hoy es objeto de debate en el Consejo y en el Parlamento. En el último Consejo sobre el transporte, puede resaltar esto a los Ministros: frente a la pérdida de vidas humanas, no podemos estancarnos con detalles legales sin importancia o debatir si se trata de un tema relacionado con el primer o tercer pilar, pues, lamentablemente, los debates legales sirven de poco a la hora de tratar y resolver problemas tan graves como los accidentes de tráfico. Quisiera aprovechar la oportunidad de este debate parlamentario para resaltar que los cuatro delitos previstos en la directiva objeto de debate que son, además de conducir borracho, la velocidad, no llevar puesto el cinturón de seguridad y conducir después de haber consumido estupefacientes son responsables de tres de cada cuatro accidentes de tráfico. Esto significa que la Unión Europea puede y debe hacer mucho a este respecto y, por tanto, insto al Parlamento, una vez más, a que siga adelante en la dirección que lleva mediante la votación en la Comisión de Transportes y Turismo. Además, señor Presidente, y ya casi estoy terminando, a fin de poder elaborar, en un futuro cercano, propuestas concretas en materia de conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, en octubre de 2006, la Comisión inició un proyecto de investigación de cuatro años de duración diseñado para mejorar el conocimiento es este ámbito de forma que se puedan plantear soluciones. Se trata del proyecto DRUID (Conducción bajo los efectos de drogas, alcohol y medicamentos), un proyecto con el que todos están bastante familiarizados. Por último, sería necesario destacar el apoyo financiero de la Comisión para las campañas de sensibilización. Se trata, concretamente, de las campañas dirigidas por los jóvenes destinadas a los demás jóvenes para que sean conscientes del peligro que supone consumir alcohol y drogas si van a conducir un coche. Un ejemplo es la campaña llamada «Bob», que tuvo mucho éxito en Europa, y también deberíamos recordar el compromiso de la Comisión, que llamó a Kimi Raikkonen, campeón de la Fórmula Uno en ese momento, para que viniera a Bruselas para ser testigo de la campaña de la Unión Europea en material de seguridad vial, pero también cabe destacar el día destinado a la seguridad vial en grandes ciudades que se celebró en París el 10 de octubre, y que es un signo más del gran compromiso de la Comisión Europea en términos de seguridad vial. Este asunto se convirtió en una de mis prioridades durante el debate de confianza que se celebró después de que me designaran Comisario europeo en materia de transportes."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, tegelikult tegigi komisjon 1988. aastal ettepaneku võtta vastu direktiiv maksimaalse lubatava alkoholimäära kohta autojuhtide veres, kuid liikmesriikide ja komisjoni üksmeele puudumise tõttu pidi komisjon leppima sellega, et võttis 17. jaanuaril 2001 vastu soovituse kehtestada kõikides liikmesriikides asjaomaseks maksimummääraks 0,5 mg/ml. Praeguse seisuga kehtib sellest kõrgem vere alkoholisisalduse maksimummäär vaid kolmes Euroopa Liidu liikmesriigis – Iirimaal, Maltal ja Ühendkuningriigis. Daamid ja härrad, kahjuks ei saa me midagi rohkemat teha, kuid loodetavasti oli mu vastus teie suulisele küsimusele ammendav. Komisjoni soovituses kaaluti ka vere alkoholisisalduse määra alandamist 0,2 mg/ml-ni teatud juhtide, sealhulgas algajate juhtide puhul, keda puudutabki lugupeetud parlamendiliikme esimene küsimus. Algajad juhid on teedel varitsevate ohtude peamised ohvrid ja seega on eriti oluline maksimaalselt vähendada nendega seotud riske, näiteks seades nende juhtide puhul maksimaalseks lubatavaks alkoholimääraks veres 0,2 mg/ml, nagu ma ütlesin. See on seotud nn nullmäära meetmega, mis nähakse kõnealuste juhtide puhul ette 2006. aasta oktoobris vastu võetud komisjoni teatises, milles kehtestatakse ka strateegia, et aidata liikmesriikidel vähendada alkoholi tekitatavat kahju. Daamid ja härrad, kirjeldatud tausta arvestades ei pea komisjon kahjuks praeguseid poliitilisi tingimusi sobivaks selle jaoks, et liikmesriigid saaksid võtta vastu õigusakti autojuhi veres lubatava alkoholi määra ühtlustamiseks Euroopa Liidus. Siiski ei kavatse komisjon jääda passiivseks küsimuses, mis puudutab Euroopa liiklussurmade ühte püsivat peamist põhjust. Komisjon on võtnud selles küsimuses mitmeid meetmeid. Ennekõike võib välja tuua selle, et joobekontrollide osas ärgitas komisjon oma 6. aprilli 2004. aasta soovituses korraldama sagedasemaid joobekontrolle tõhusa seadme abil, mis mõõdab vere alkoholisisaldust väljahingatava õhu kaudu, ning tegema seda teatud ajal neis kohtades, kus juhid kipuvad tihti alkoholi tarbima. Daamid ja härrad, samuti pean rõhutama, et alkoholijoobes juhtimist käsitletakse teiste õigusrikkumiste kõrval ettepanekus võtta vastu direktiiv, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas, mille komisjon võttis vastu käesoleva aasta märtsis ning mida praegu arutavad nõukogu ja parlament. Transpordinõukogu viimasel kohtumisel õnnestus mul ministritele toonitada, et inimelude kaotamise ohuga silmitsi seistes ei tohi me jääda õigusliku tähenärimisega suluseisu ega vaielda, kas küsimus jääb esimese või kolmanda samba alla, sest kahjuks ei aita õiguslikud arutelud kuidagi tegeleda nii tõsiste probleemidega nagu liiklusõnnetused ega neile lahendust leida. Tahaksin kasutada siin parlamendi arutelul juhust ja juhtida tähelepanu sellele, et kõnealuses direktiivis käsitletavad neli õigusrikkumist, milleks on lisaks alkoholijoobes juhtimisele veel lubatud sõidukiiruse ületamine, turvavöö kinnitamata jätmine ja narkojoobes juhtimine, on neljast liiklusõnnetusest kolme põhjustajad. See tähendab, et Euroopa Liit saab palju ära teha ja peabki tegema, ning seega kutsun taas kord parlamenti üles jätkama liikumist transpordi- ja turismikomisjoni hääletuse tulemusega juba võetud suunas. Lisaks – ma kohe lõpetan, härra juhataja –, et koostada lähiajal konkreetsed ettepanekud seoses psühhoaktiivsete ainete mõjuga, algatas komisjon 2006. aasta oktoobris nelja-aastase uurimisprojekti, mille eesmärk on täiendada teadmisi selles valdkonnas ja leida lahendused. Pean silmas projekti DRUID, mis on teile hästi tuttav. Lõpetuseks tuleks rõhutada komisjoni rahalist toetust teavituskampaaniatele. Tegemist on ennekõike noorte korraldatavate kampaaniatega, mis on suunatud teistele noortele, et nad oleksid teadlikud ohtudest, mis kaasnevad pärast alkoholi ja narkootikumide tarbimist rooli istumisega. Üks näide paljudest on nn kaine grupijuhi kampaania „Bob”, mida saatis kogu Euroopas suur edu, samuti tasub meelde tuletada komisjoni pühendumust – komisjon kutsus endise maailmameistri Kimi Räikköneni Brüsselisse osalema Euroopa Liiklusohutuse kampaanias – ning 10. oktoobril Pariisis toimunud suurlinnade liiklusohutuse päeva, mis on järjekordseks tõendiks selle kohta, et Euroopa Komisjon on liiklusohutusele äärmiselt pühendunud. Lisasin selle oma prioriteetide hulka usaldusarutelul, mis toimus pärast minu määramist Euroopa transpordivolinikuks."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, komissio ehdotti vuonna 1988 direktiiviä kuljettajien suurimmasta sallitusta veren alkoholipitoisuudesta. Koska jäsenvaltiot ja komissio eivät kuitenkaan päässeet asiasta yksimielisyyteen, komission täytyi tyytyä hyväksymään 17. tammikuuta 2001 suositus, jossa kaikille jäsenvaltioille suositeltiin enimmäisrajaksi 0,5 milligrammaa millilitrassa. Tänä päivänä alkoholipitoisuuden enimmäisraja on tuota suositusta korkeampi vain kolmessa jäsenvaltiossa – Irlannissa, Maltalla ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hyvät parlamentin jäsenet, valitettavasti me emme voi tehdä tämän enempää, mutta toivon, että olen vastannut suulliseen kysymykseenne riittävän kattavasti. Komission suosituksessa esitettiin myös enimmäisrajan laskemista 0,2 milligrammaan millilitrassa tiettyjen kuljettajaryhmien kohdalla; tällaisia ryhmiä ovat muun muassa aloittelevat kuljettajat, joita jäsenen ensimmäinen kysymys koskee. Aloittelevat kuljettajat ovat tieonnettomuuksien yleisimpiä uhreja. Sen vuoksi on tärkeää sulkea pois mahdollisimman hyvin heitä koskevat riskitekijät esimerkiksi asettamalla tälle ryhmälle veren alkoholipitoisuuden enimmäisrajaksi 0,2 milligrammaa millilitrassa, kuten jo totesin. Tämä liittyy "nollarajana" tunnettuun toimenpiteeseen, joka on asetettu tälle kuljettajaryhmälle komission lokakuussa 2006 hyväksymässä tiedonannossa. Tiedonannossa esitetään strategia jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien vahinkojen vähentämisessä. Hyvät parlamentin jäsenet, tätä taustaa vasten komissio katsoo valitettavasti, että nykyisessä poliittisessa tilanteessa on epätodennäköistä, että jäsenvaltiot hyväksyisivät säädöksen, jolla pyritään yhdenmukaistamaan veren alkoholipitoisuuksien enimmäisrajoja EU:ssa. Komissio ei aio kuitenkaan jäädä toimettomaksi tällaisen asian suhteen, joka aiheuttaa merkittävän osan kuolemaan johtavista tieliikenneonnettomuuksista EU:ssa. Komissio on ryhtynyt asiassa useisiin toimenpiteisiin. Ensinnäkin tienvarsitarkastusten osalta komissio kehotti 6. huhtikuuta 2004 annetussa suosituksessa lisäämään satunnaisia veren alkoholipitoisuutta koskevia kokeita. Nämä kokeet on tarkoitus toteuttaa tehokkaalla laitteella, joka analysoi veren alkoholipitoisuutta uloshengitysilman perusteella, ja niitä on tarkoitus tehdä erityisesti sellaisissa paikoissa ja sellaisina aikoina, joissa ja jolloin kuljettajien liiallisen alkoholin käytön on todettu olevan yleistä. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan myös korostaa, että alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen kuuluu rikkomuksiin, joita on käsitelty ehdotuksessa rajatylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla. Komissio hyväksyi ehdotuksen tämän vuoden maaliskuussa, ja se on parhaillaan neuvoston ja parlamentin käsiteltävänä. Painotin viimeisimmässä liikenneneuvoston kokouksessa ministereille sitä, että kun kyse on ihmishenkien säästämisestä, me emme voi juuttua lainopillisiin saivarteluihin tai jäädä kiistelemään siitä, kuuluuko tämä asia ensimmäisen vai kolmannen pilarin alaan, sillä lainopillisista kiistoista on ikävä kyllä vain vähän hyötyä niin vakavien ongelmien kuin tieliikenneonnettomuuksien ratkaisemisessa. Haluan tämän parlamentin keskustelun yhteydessä todeta, että käsiteltävänä olevassa direktiivissä tarkoitetut neljä rikkomusta, jotka ovat alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, ylinopeus, turvavöiden käytön laiminlyönti ja ajaminen huumausaineiden käytön jälkeen, ovat osallisina kolmessa neljäsosassa tieliikenneonnettomuuksista. Tämä merkitsee sitä, että Euroopan unioni voi tehdä ja sen täytyy tehdä paljon. Sen vuoksi kehotan jälleen kerran parlamenttia jatkamaan eteenpäin liikenne- ja matkailuvaliokunnan äänestyksen osoittamalla tiellä. Arvoisa puhemies, päätän puheenvuoroni pienen hetken kuluttua. Jotta voisimme lähitulevaisuudessa laatia konkreettisia ehdotuksia ajamisesta psykoaktiivisten aineiden alaisena, komissio käynnisti lokakuussa 2006 neljä vuotta kestävän tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa tietämystä asiasta ja laatia ratkaisuja. Tämä on DRUID-hanke, josta olette kaikki tietoisia. Lopuksi on syytä korostaa myös komission tiedotuskampanjoihin myöntämää rahoitustukea. Nämä ovat erityisesti nuorten laatimia ja nuorille suunnattuja kampanjoita, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta alkoholin ja huumausaineiden käytön vaarallisuudesta autoilun yhteydessä. Yksi esimerkki niistä on kampanja nimeltä "Bob", josta tuli menestys ympäri Eurooppaa. Meidän on syytä muistaa myös komission panos tässä asiassa. Komissio kutsui liikkuvaisen Formula 1 -maailmanmestarin, Kimi Räikkösen, Brysseliin seuraamaan Euroopan unionin tieliikenneturvallisuuskampanjaa. Komission omistautuneisuudesta tieturvallisuudelle kertoo muun muassa myös suurkaupunkien tieturvallisuuspäivä, joka pidettiin 10. lokakuuta Pariisissa. Tein tästä yhden päätavoitteeni luottamuskeskustelussa, joka käytiin sen jälkeen, kun minut oli nimitetty liikenteestä vastaavaksi Euroopan komission jäseneksi."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en fait, la Commission a proposé dès 1988 une directive sur le taux d’alcoolémie maximal autorisé pour les conducteurs. Faute d’un accord entre les États membres et la Commission, cette dernière a dû se contenter d’adopter, le 17 janvier 2001, une recommandation d’imposer dans tous les États membres un taux maximal de 0,5 mg/l. À l’heure actuelle, seuls trois États membres de l’Union européenne, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, ont des taux d’alcoolémie autorisés supérieurs à cette valeur. Mesdames et Messieurs, il est malheureusement impossible d’en faire plus, mais j’espère avoir répondu de façon complète à votre question orale. La recommandation de la Commission envisageait également de réduire le taux d’alcoolémie autorisé à 0,2 mg/l pour certaines catégories de conducteurs, y compris les apprentis conducteurs, qui font l’objet de la première question posée par le député. En fait, les personnes qui apprennent à conduire sont les premières victimes des dangers de la circulation. Il est donc vital de réduire au maximum les facteurs de risques les concernant, en fixant par exemple pour cette catégorie un taux d’alcoolémie maximal, comme je l’ai dit, de 0,2 mg/l. Cela est lié à la mesure dite «alcoolémie zéro» définie pour cette catégorie de conducteurs dans la communication adoptée par la Commission en octobre 2006. Cette communication décrit une stratégie visant à aider les États membres à réduire les dégâts causés par l’alcool. Mesdames et Messieurs, dans ce contexte, la Commission ne considère malheureusement pas que la situation politique permette l’adoption par les États membres d’une législation conçue pour harmoniser davantage le taux d’alcoolémie toléré au sein de l’Union européenne. Cela dit, la Commission ne compte pas rester inactive face à ce qui reste l’une des principales causes de mortalité sur les routes européennes. La Commission a déjà pris différentes mesures dans ce domaine. Tout d’abord, en ce qui concerne les contrôles routiers, la recommandation de la Commission du 6 avril 2004 plaide pour une intensification des contrôles aléatoires de l’alcoolémie par l’utilisation d’un appareil efficace permettant de mesurer l’alcoolémie en analysant l’air exhalé. Cet appareil devrait être utilisé aux endroits et aux heures où l’on constate fréquemment une consommation excessive d’alcool par les conducteurs. Mesdames et Messieurs, je dois souligner que la conduite en état d’ébriété est l’un des délits couverts par la proposition de directive visant à faciliter le travail policier transfrontalier en matière de sécurité routière, adoptée par la Commission en mars de cette année et débattue actuellement par le Conseil et le Parlement européen. Lors du dernier Conseil «Transports», j’ai rappelé ceci aux ministres: face aux pertes de vies humaines, nous ne pouvons pas perdre de temps en détails juridiques et en discussions sur le premier et le troisième pilier, parce que malheureusement, les discussions juridiques ne contribuent que très peu à résoudre des problèmes aussi graves que les accidents de la route. Je voudrais profiter de ce débat parlementaire pour souligner que les quatre délits envisagés par la directive en question - outre la conduite en état d’ébriété, ce sont les excès de vitesse, l’absence de ceinture et la conduite sous l’influence de stupéfiants - sont responsables de trois quarts des accidents de la route. Cela signifie que l’Union européenne peut et doit faire beaucoup, et j’invite donc une fois de plus le Parlement à avancer dans la direction déjà prise par le vote de la commission des transports et du tourisme. En outre, et j’ai presque fini, Monsieur le Président, pour nous permettre d’élaborer des propositions concrètes dans un avenir proche concernant la conduite sous l’influence de substances psychotropes, la Commission a lancé en octobre 2006 un projet de recherche de quatre ans destiné à améliorer nos connaissances dans ce domaine et à formuler des solutions. Il s’agit du projet DRUID, dont vous avez connaissance. Enfin, il convient de souligner le soutien financier que la Commission apporte aux campagnes de sensibilisation. Il s’agit notamment de campagnes menées par des jeunes et visant d’autres jeunes afin de leur faire prendre conscience des dangers liés à la conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants. Un exemple parmi beaucoup d’autres est la campagne «Bob», qui a connu un grand succès dans toute l’Europe, et nous devons aussi nous rappeler l’engagement de la Commission, qui a invité le champion du monde de Formule 1 sortant Kimi Raikkonen pour en faire le témoin de la campagne européenne pour la sécurité routière, ou encore la journée consacrée à la sécurité routière dans les grandes villes, organisée à Paris le 10 octobre et qui témoigne une fois de plus de l’engagement de la Commission en faveur de la sécurité routière. J’en ai fait l’une de mes priorités lors du débat sur la confiance qui a suivi ma nomination en tant que commissaire européen chargé des transports."@fr8
"Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Ami azt illeti, a Bizottság 1988-ban előterjesztett egy irányelvre irányuló javaslatot a gépjárművezetők esetében megengedett véralkoholszint maximális mértékéről, de mivel nem jött létre megállapodás a tagállamok és a Bizottság között, a Bizottságnak meg kellett elégednie azzal, hogy 2001. január 17-én ajánlást fogadott el arról, hogy a 0,5 mg/l maximális mértéket alkalmazzák valamennyi tagállamban. Ma az Európai Unióban csak három tagállam – Írország, Málta és az Egyesült Királyság – alkalmaz ennél a maximális értéknél magasabbat. Hölgyeim és uraim! Sajnos nem tehetünk többet, de remélem, kérdéseikre adott válaszom sok mindenre kiterjedt. A Bizottság ajánlása emellett célul tűzte ki, hogy a megengedett véralkoholszintet 0,2 mg/l értékre csökkentsék bizonyos gépjárművezető-kategóriák tekintetében, ideértve a tanuló vezetőket is, akikre a tisztelt képviselő első kérdése vonatkozik. A tanuló vezetők vannak leginkább kitéve a közúti veszélyeknek, ezért rendkívül fontos, hogy esetükben a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a kockázati tényezőket, például azáltal, hogy e gépjárművezetők számára a maximális megengedhető véralkoholszintet 0,2 mg/l értékben határozzuk meg. Ez kapcsolódik a „zéró szint”-ként ismert intézkedéshez, amelyet e gépjárművezető-kategóriára vonatkozóan fogadott el a Bizottság 2006. októberi közleményében, amelyben egy arra irányuló stratégiát is megállapít, hogy támogatást nyújtsanak a tagállamoknak az alkoholfogyasztás miatt okozok károk csökkentésében. Hölgyeim és uraim! Tekintettel ezekre az előzményekre, a Bizottság sajnos úgy véli, hogy a meglévő politikai feltételek nem teszik lehetővé, hogy a tagállamok jogszabályt fogadjanak el az EU-ban megengedett véralkoholszint további harmonizálása érdekében. A Bizottság ugyanakkor nem akar tétlenkedni egy olyan kérdésben, amely továbbra is a legtöbb halálesetet okozza Európa útjain. A Bizottság különböző intézkedéseket tett ebben a kérdésben. Mindenekelőtt, ami a közúti ellenőrzéseket illeti, a Bizottság – 2004. április 6-i ajánlásában – arra sürgette a tagállamokat, hogy fokozzák a véletlenszerű véralkoholszint-ellenőrzéseket egy olyan, hatékony eszköz alkalmazásával, amely a kilélegzett levegőből méri a vér alkoholszintjét. Ezeket az ellenőrzéseket pedig azokon a helyeken és azokban az időpontokban végezzék, ahol, illetve amikor rendszeresen megfigyelhető, hogy a gépjárművezetők túlzott mennyiségű alkoholt fogyasztanak. Hölgyeim és uraim! Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy az alkoholos befolyásoltság alatt történő vezetés az egyik olyan szabálysértés, amellyel – a Bizottság által ez év márciusában elfogadott, és a Parlament és a Tanács által jelenleg tárgyalt – a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló irányelvjavaslat foglalkozik. A legutóbbi „Közlekedésügyi” Tanács alkalmával hangsúlyoztam a miniszterek előtt, hogy ha emberéletekről van szó, nem szoríthatjuk sarokba magunkat jogi vitákkal vagy annak boncolgatásával, hogy a kérdés az első vagy a második pillérhez tartozik-e, mert sajnos a jogi viták nagyon keveset érnek az olyan súlyos problémák megoldásában, mint amilyenek a közúti balesetek. Szeretném megragadni az alkalmat ebben a parlamenti vitában, hogy rámutassak, hogy a megvitatás alatt álló irányelvben négy jogellenes cselekményt határoztunk meg. Ezek az ittas vezetés, a gyorshajtás, a biztonsági öv be nem kapcsolása, valamint a tudatmódosító anyagok használatát követő gépjárművezetés. Négy közúti balesetből három esetében ezek valamelyike a kiváltó ok. Az Európai Unió tehát sokat tehet, illetve sokat kell még tennie ebben a kérdésben, ezért ismételten felszólítom a Parlamentet, hogy haladjanak tovább a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság szavazásával már kijelölt úton. Nemsokára befejezem, elnök úr, de még el szeretném mondani, hogy ahhoz, hogy a közeljövőben konkrét javaslatokkal álljunk elő a pszichoaktív szerek alatti befolyásoltság állapotában történő gépjárművezetésre vonatkozóan, 2006 októberében a Bizottság négyéves kutatási projektet indított azzal a céllal, hogy növelje a témával kapcsolatos ismereteinket és megoldásokat dolgozzon ki. Ez az Önök által is jól ismert DRUID projekt. Végül, ki kell emelni a Bizottság által a tájékoztatási kampányokhoz nyújtott pénzügyi támogatást. Elsősorban olyan kampányokról van szó, amelyekben fiatalok szólítanak meg fiatalokat, hogy felhívják a figyelmüket azokra a veszélyekre, amelyeket az alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt történő gépjárművezetés jelent. A számos példa közül kiemelném a „Bob” elnevezésű kampányt, amely Európa-szerte nagyon sikeres volt, és emlékezhetünk arra is, amikor a Bizottság felkérte Kimi Raikonnen, Forma 1-es világbajnokot, hogy jöjjön Brüsszelbe, és legyen szemlélője a közúti biztonságért folytatott uniós kampánynak. Említést érdemel a nagyvárosokban megtartott közúti biztonsági nap, amelyet Párizsban október 10-én tartottak, és amely szintén jelzi az Európai Bizottság mély elkötelezettségét a közúti biztonság kérdése mellett. Ezt emeltem ki, mint az egyik számomra legfontosabb kérdést abban a vitában, amely a közlekedési biztosi kinevezésem után zajlott."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, iš tiesų 1988 m. Komisija pasiūlė direktyvą dėl maksimalaus leistino alkoholio kiekio kraujyje vairuotojams, tačiau kadangi nėra susitarimo tarp valstybių narių ir Komisijos, Komisija 2001 m. sausio 17 d. priėmė rekomendaciją dėl maksimalaus 0.5 mg/ml kiekio taikymo visose valstybėse narėse. Šiandien Europos Sąjungoje tik trys valstybės narės – Airija, Malta ir Jungtinė Karalystė turi nustačiusios didesnius maksimalius alkoholio kiekius kraujyje. Ponios ir ponai, deja, daugiau nieko negalima padaryti, tačiau tikiuosi, kad išsamiai atsakiau į jūsų klausimą žodžiu. Komisijos rekomendacijose taip pat buvo numatytas alkoholio kiekio kraujyje sumažinimas iki 0.2 mg/ml tam tikroms vairuotojų kategorijoms, įskaitant besimokančius vairuoti, apie kuriuos buvo kalbama pirmame gerbiamojo nario pateiktame klausime. Iš tiesų, besimokantieji vairuoti yra pagrindinės pavojaus keliuose aukos, todėl būtina kiek įmanoma sumažinti rizikos faktorių, pavyzdžiui, šiai vairuotojų kategorijai leidžiant, kaip minėjau, ne didesnį alkoholio kiekį kraujyje kaip 0.2 mg/ml. Tai yra susiję su matavimu, vadinamu „nuliniu kiekiu“,“ nustatytu šiai vairuotojų kategorijai 2006 m. spalį Komisijos priimtame komunikate, kuriame yra išdėstyta strategija, kaip padėti valstybėms narėms mažinant alkoholio sukeliamų nelaimių skaičių. Ponios ir ponai, atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija, deja, nemano, kad politinės sąlygos yra tokios, jog suteiktų galimybę valstybėms narėms priimti teisės aktą, skirtą tolesniam leistino alkoholio kiekio kraujyje suderinimui ES. Tai nereiškia, kad Komisija neketina imtis veiksmų dėl to, kas vis dar yra viena iš pagrindinių mirčių Europos keliuose priežasčių. Komisija ėmėsi įvairių priemonių šiuo klausimu. Visų pirma dėl patikrinimų keliuose 2004 m. balandžio 6 d. rekomendacijoje Komisija skatino dažniau atsitiktinai tikrinti vairuotojų alkoholio kiekį kraujyje, naudojant alkoholio matuoklius, tose vietose ir tuo metu, kai yra reguliariai pastebimas dažnas vairuotojų alkoholio vartojimas. Ponios ir ponai, taip pat turiu pabrėžti, kad vairavimas išgėrus yra vienas iš nusikaltimų, apie kuriuos kalbama pasiūlyme dėl direktyvos, palengvinančios tarptautinių teisės aktų gerinimą kelių saugumo srityje, kurią Komisiją priėmė šių metų kovo mėnesį ir kuri šiuo metu yra svarstoma Taryboje ir Parlamente. Transporto tarybos susitikime turėjau galimybę tai akcentuoti ministrams: kai kalbama apie žmonių gyvybes, mes negalime atsidurti aklavietėje dėl teisinių smulkmenų arba diskutuoti, ar tai yra klausimas, susijęs su pirmuoju ar antruoju ramsčiu, nes, deja, teisinės diskusijos duoda labai mažai naudos sprendžiant tokias rimtas problemas kaip nelaimingi atsitikimai keliuose. Norėčiau pasinaudoti šios parlamentinės diskusijos galimybe ir pabrėžti, kad aptariamoje direktyvoje numatyti keturi nusižengimai, kurie, be vairavimo išgėrus, – greičio viršijimas, važiavimas neužsisegus saugos diržų ir vairavimas pavartojus narkotinių medžiagų yra trijų nelaimingų atsitikimų keliuose iš keturių priežastis. Tai reiškia, kad daug ką gali ir privalo padaryti Europos Sąjunga, todėl aš dar kartą raginu Parlamentą balsavimo Transporto ir turizmo komitete metu, pasistūmėti ta kryptimi, kuria jau einama. Be to, pone pirmininke, aš jau artėju prie pabaigos, kad artimiausiu metu galėtume pateikti konkrečius pasiūlymus dėl vairavimo esant paveiktam psichotropinių priemonių, 2006 m. spalį Komisija pradėjo tiriamąjį projektą, numatytą artimiausiems ketveriems metams, skirtą pagerinti žinias šioje srityje bei rasti sprendimus. Tai yra jums gerai žinomas projektas DRUID. Galiausiai turėtų būti akcentuota Komisijos teikiama finansinė parama kampanijoms, skirtoms sąmoningumui skatinti. Tai visų pirma yra jaunimo kampanijos, skirtos informuoti kitus jaunus žmones apie alkoholio ir narkotikų vartojimo pavojų vairuojant automobilį. Vienas iš daugelio pavyzdžių yra vadinamoji kampanija „Bob“, kuri buvo labai sėkminga visoje Europoje. Taip pat turėtume prisiminti Komisijos įsipareigojimą į Briuselį pakviesti buvusį „Formulės 1“ čempioną Kimį Raikkoneną būti Europos Sąjungos kampanijos dėl saugumo keliuose liudininku bei saugumui didžiųjų miestų keliuose skirta diena spalio 10 d. Paryžiuje, kuri taip pat yra ženklas, kad Europos Komisija labai susirūpinusi saugumu keliuose. Diskusijos dėl pasitikėjimo metu per mano paskyrimą Europos Komisijos nariu transporto klausimais, šį klausimą iškėliau kaip prioritetinį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Patiesībā 1988. gadā Komisija ierosināja direktīvu par maksimāli pieļaujamo alkohola koncentrāciju transportlīdzekļu vadītāju asinīs, bet, tā kā starp dalībvalstīm un Komisiju netika panākta vienošanās, Komisijai nācās samierināties, 2001. gada 17. janvārī pieņemot ieteikumu, ka maksimāli pieļaujamā koncentrācija visās dalībvalstīs ir 0,5 mg/ml. Šobrīd tikai trijās Eiropas Savienības dalībvalstīs — Īrijā, Maltā un Apvienotajā Karalistē — maksimāli pieļaujamā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz šo līmeni. Dāmas un kungi! Diemžēl vairāk paveikt nav iespējams, taču es ceru, ka esmu izsmeļoši atbildējis uz jūsu jautājumu. Šis Komisijas ieteikums paredzēja arī alkohola koncentrācijas līmeņa pazemināšanu līdz 0,2 mg/ml noteiktām autovadītāju kategorijām, tostarp apmācāmajiem jaunajiem autovadītājiem, kuri bija minēti pirmajā jautājumā, ko uzdeva godājamais deputāts. Ceļu satiksme visvairāk apdraud tieši jaunos autovadītājus, kas mācās braukt, tāpēc ir ļoti svarīgi pēc iespējas samazināt attiecīgos riska faktorus, piemēram, nosakot šai vadītāju kategorijai pieļaujamo alkohola koncentrācijas līmeni asinīs, kā jau minēju, ne lielāku par 0,2 mg/ml. Tas ir saistīts ar tā saucamo nulles likmi, kura šai autovadītāju kategorijai paredzēta 2006. gada aprīlī pieņemtajā Komisijas paziņojumā, kas nosaka stratēģiju dalībvalstu atbalstam, lai samazinātu alkohola radīto kaitējumu. Dāmas un kungi! Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija diemžēl neuzskata, ka politiskie apstākļi ļauj dalībvalstīm pieņemt tiesību aktus, ar ko Eiropas Savienībā varētu saskaņot pieļaujamo alkohola koncentrācijas līmeni asinīs. Tomēr tas nenozīmē, ka Komisijai nav nodoma reaģēt uz to, kas ir viens no galvenajiem letālu negadījumu cēloņiem uz Eiropas ceļiem. Komisija šajā jautājumā ir veikusi dažādus pasākumus. Pirmkārt, attiecībā uz autovadītāju pārbaudi Komisija savā 2004. gada 6. aprīļa ieteikumā mudināja pastiprināt izlases pārbaudes attiecībā uz alkohola līmeni asinīs, izmantojot efektīvu mehānismu alkohola līmeņa noteikšanai izelpotajā gaisā, un veikt šādas pārbaudes tādās vietās un diennakts stundās, kurās regulāri fiksēti manāmi iereibuši autovadītāji. Dāmas un kungi! Tāpat man jāuzsver, ka automašīnas vadīšana alkohola ietekmē ir viens no pārkāpumiem, kas iekļauti priekšlikumā direktīvai, ar ko veicina ceļu satiksmes drošības noteikumu pārrobežu izpildi, kuru Komisija pieņēma šā gada martā un kurš šobrīd tiek apspriests Padomē un Parlamentā. Iepriekšējā Transporta padomes sanāksmē man bija iespēja to uzsvērt ministriem; ja runa ir par cilvēku bojāeju, mēs nevaram aprobežoties ar juridiskām atrunām vai diskutēt par to, vai šis jautājums ir attiecināms uz pirmo vai trešo pīlāru, jo juridiskas debates diemžēl maz palīdz tādu nopietnu problēmu risināšanā kā ceļu satiksmes negadījumi. Es gribētu izmantot izdevību šajās Parlamenta debatēs norādīt, ka apspriežamajā direktīvā minētie četri pārkāpumi — ne tikai braukšana dzērumā, bet arī drošības jostu nelietošana, ātruma pārsniegšana un braukšana narkotisko vielu ietekmē — izraisa trīs no četriem ceļu satiksmes negadījumiem. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir ļoti daudz darāmā, tāpēc es vēlreiz aicinu Parlamentu turpināt strādāt tajā virzienā, kāds nosprausts Transporta un tūrisma komitejas balsojumā. Vēl tikai pāris vārdu, priekšsēdētāja kungs. Turklāt, lai tuvākajā laikā varētu izstrādāt konkrētus ierosinājumus attiecībā uz transportlīdzekļa vadīšanu psihotropo vielu ietekmē, Komisija 2006. gada oktobrī sāka darbu pie pētniecības projekta, kas ilgs četrus gadus un ir paredzēts, lai uzlabotu zināšanas šajā jomā un formulētu risinājumus. Tas ir jums labi zināmais projekts Visbeidzot, ir jāuzsver Komisijas piešķirtais finansiālais atbalsts izpratnes veicināšanas kampaņām. Šīs kampaņas, it īpaši tās, ko vadīja jaunieši, bija paredzētas pārējiem jauniešiem, lai viņi apzinātos briesmas, kādas rada alkohola un narkotiku lietošana, vadot automašīnu. Viens no daudziem piemēriem ir kampaņa ar nosaukumu „Bobs”, kas guva panākumus visā Eiropā; vēl mums jāatceras Komisijas ierosinājums, kad uz Briseli tika ataicināts pasaules čempions lai piedalītos Eiropas Savienības kampaņā par ceļu satiksmes drošību; tāpat jāmin arī Parīzē notikušais pasākums saistībā ar 10. oktobri, dienu, kas veltīta ceļu satiksmes drošībai lielpilsētās; tā ir vēl viena norāde uz Komisijas lielo ieguldījumu ceļu satiksmes drošības jomā. Tā bija viena no manām prioritātēm, ko es izvirzīju debatēs par uzticību, kad biju kļuvis par Eiropas transporta komisāru."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, in effetti, nel 1988 la Commissione aveva proposto una direttiva relativa al tasso minimo di alcolemia autorizzato per i conducenti, ma in mancanza di un accordo tra gli Stati membri e la Commissione, la Commissione ha dovuto accontentarsi di adottare il 17 gennaio 2001 una raccomandazione perché fosse imposto un tasso massimo di 0,5 mg/ml in tutti gli Stati membri. Oggi nell'Unione europea soltanto tre Stati, Irlanda, Malta e Regno Unito impongono un tasso massimo di alcolemia superiore a tale valore. Purtroppo di più non si può fare, onorevoli parlamentari, e spero di essere stato esauriente nella risposta alla sua interrogazione orale. La raccomandazione della Commissione prevedeva anche di abbassare il tasso di alcolemia a 0,2 mg/ml per certe categorie di conducenti, tra cui i principianti, che sono l'oggetto della prima domanda posta dall'onorevole parlamentare. Sono infatti proprio i conducenti principianti le principali vittime dell'insicurezza sulle strade e per questo è essenziale diminuire per quanto possibile i fattori di rischio che li riguardano, ad esempio autorizzando per questa categoria un tasso di alcolemia non superiore, come ho detto, allo 0,2 mg/ml. Questo si ricollega effettivamente alla misura chiamata tasso zero, prevista per questa categoria di conducenti nella comunicazione adottata dalla Commissione ad ottobre del 2006 e che definisce una strategia di sostegno agli Stati membri per ridurre i danni legati all'alcol. Fatte queste premesse, onorevoli parlamentari, la Commissione purtroppo non ritiene esistano le condizioni politiche per fare approvare da parte degli Stati membri una normativa destinata ad armonizzare ulteriormente il tasso di alcolemia autorizzato nell'ambito della nostra Unione. Detto questo però la Commissione non intende restare inattiva di fronte a quella che resta una delle principali cause di decessi sulle strade europee. Le azioni intraprese in questo senso da parte della Commissione sono diverse. Innanzitutto, per quanto riguarda i controlli stradali, nella raccomandazione del 6 aprile del 2004 la Commissione spinge ad intensificare i controlli casuali sull'alcolemia mediante un apparecchio efficace di rilevazione dell'alcol nel sangue attraverso l'analisi dell'aria espirata, da utilizzare nei luoghi e nelle fasce orarie in cui si registra regolarmente un consumo eccessivo di alcol da parte dei conducenti. Devo inoltre sottolineare, onorevoli parlamentari, che la guida sotto l'effetto dell'alcol rientra tra le infrazioni oggetto della proposta di direttiva sull'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale, adottata da parte della Commissione a marzo di quest'anno e che attualmente è oggetto di discussione al Consiglio e al Parlamento. In occasione dello scorso Consiglio Trasporti ho avuto modo di sottolinearlo ai colleghi ministri: di fronte alla perdita di vite umane non possiamo bloccarci per cavilli giuridici e discutere se si tratta di una questione che riguarda il primo oppure il terzo pilastro, perché purtroppo le discussioni giuridiche servono a ben poco per affrontare e risolvere problemi così gravi come sono quelli degli incidenti stradali. E colgo l'occasione di questo dibattito parlamentare per ricordare che le quattro sanzioni contemplate nella direttiva in discussione, oltre alla guida in stato di ebbrezza, incluso l'eccesso di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza e la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bene, queste quattro infrazioni sono responsabili di ben tre incidenti stradali su quattro. Ciò significa che molto può e deve essere fatto dall'Unione europea e per questo invito ancora una volta il Parlamento ad andare avanti sulla linea già tracciata dal voto in commissione trasporti. Inoltre - mi avvio a concludere signor Presidente - per poter formulare in un futuro prossimo proposte concrete in materia di guida sotto l'influsso di sostanze psicoattive, nell'ottobre di due anni fa la Commissione ha lanciato un progetto di ricerca della durata di quattro anni destinato a perfezionare le conoscenze in questo campo e a formulare soluzioni. Si tratta del progetto DRUID che voi ben conoscete. Va infine sottolineato anche il sostegno finanziario fornito dalla Commissione a favore di campagne di sensibilizzazione realizzate in particolare da giovani che si rivolgono ad altri giovani per renderli consapevoli della pericolosità del consumo di alcol e di droga alla guida dell'automobile. Un esempio fra tutti è la campagna intitolata "Bob" che ha avuto un grande successo in tutta Europa e ancora bisogna ricordare l'impegno della Commissione che ha chiamato a Bruxelles ad essere testimone della campagna dell'Unione europea per la sicurezza stradale il campione del mondo uscente di Formula Uno, Kimi Raikkonen, e in più la giornata dedicata alla sicurezza stradale nelle gradi città che si è svolta a Parigi il 10 ottobre scorso, che è un altro segnale di grande impegno della Commissione europea per quanto riguarda la sicurezza stradale - ne ho fatta una delle mie priorità in occasione del dibattito sulla fiducia dopo la mia indicazione come Commissario europeo ai trasporti."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Commissie heeft in feite in 1988 een richtlijn voorgesteld inzake het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed van bestuurders. Maar aangezien de lidstaten en de Commissie niet tot een akkoord zijn gekomen, moest de Commissie er genoegen mee nemen op 17 januari 2001 de aanbeveling aan te nemen dat in alle lidstaten een maximaal toegestaan gehalte van 0,5 mg/ml zou worden ingevoerd. Op dit moment zijn er in de Europese Unie slechts drie lidstaten – Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk – die een maximaal alcoholgehalte in het bloed toestaan dat hoger is dan genoemde waarde. Meer kan er helaas niet gedaan worden, dames en heren, maar ik hoop dat ik uw mondelinge vraag uitvoerig genoeg heb beantwoord. De aanbeveling van de Commissie heeft er ook in voorzien het alcoholgehalte te verlagen naar 0,2 mg/ml voor bepaalde categorieën bestuurders, waaronder beginnende bestuurders, die het onderwerp zijn van de eerste vraag die is gesteld door het Parlementslid. Beginnende bestuurders zijn namelijk de voornaamste slachtoffers van verkeersonveiligheid en daarom is het van essentieel belang de risicofactoren omtrent deze categorie bestuurders zo veel mogelijk terug te dringen. Dit kan bijvoorbeeld door voor hen een alcoholgehalte in het bloed toe te staan van niet meer dan 0,2 mg/ml, zoals ik al zei. Dit houdt verband met de maatregel die bekend staat als de "nullimiet" en die werd vastgesteld voor deze categorie bestuurders in de mededeling die de Commissie in oktober 2006 heeft aangenomen. In deze mededeling wordt een strategie uiteengezet om de lidstaten te ondersteunen bij het beperken van alcoholgerelateerde schade. Dames en heren, tegen deze achtergrond vindt de Commissie helaas dat er geen politieke voorwaarden bestaan om de lidstaten regelgeving te laten goedkeuren die gericht is op de verdere harmonisatie van het maximale alcoholgehalte in het bloed dat is toegestaan in de EU. Desondanks is de Commissie niet van plan achterover te leunen als het gaat om iets dat een van de belangrijkste doodsoorzaken blijft op de Europese wegen. De Commissie heeft op dit vlak diverse maatregelen genomen. In de eerste plaats heeft de Commissie, met betrekking tot verkeerscontroles, in de aanbeveling van 6 april 2004 aangedrongen op een uitbreiding van willekeurige controles van het alcoholgehalte in het bloed met behulp van een doeltreffend apparaat om alcohol in het bloed te meten middels de analyse van uitgeademde lucht. Dit apparaat kan gebruikt worden op plaatsen en tijdstippen waarop geregeld overmatige alcoholconsumptie door bestuurders wordt geconstateerd. Dames en heren, ik moet ook benadrukken dat rijden onder invloed van alcohol een van de overtredingen is die het onderwerp zijn van een voorstel voor een richtlijn ter facilitering van de grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid. Dit voorstel is afgelopen maart door de Commissie aangenomen en wordt op dit moment door de Raad en het Parlement behandeld. Bij de laatste zitting van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie heb ik het volgende onder de aandacht van de ministers kunnen brengen: omdat we te maken hebben met het verlies van mensenlevens, kunnen we niet blijven steken in juridisch geharrewar en discussies over de vraag of dit onderwerp betrekking heeft op de eerste of de derde pijler. Juridische discussies dragen namelijk helaas weinig bij aan het aanpakken en oplossen van ernstige problemen zoals verkeersongevallen. Ik wil dit parlementaire debat aangrijpen om erop te wijzen dat de vier overtredingen waarop de richtlijn die wordt besproken gericht is - te weten rijden onder invloed van alcohol, te hoge snelheid, het niet dragen van de veiligheidsgordel en rijden onder invloed van verdovende middelen - de oorzaak zijn van drie op de vier verkeersongevallen. Dit betekent dat de Europese Unie veel kan en moet doen en daarom vraag ik het Parlement nogmaals om verder te gaan in de richting die reeds is bepaald met de stemming van de Commissie vervoer en toerisme. Tevens – en ik sta op het punt om af te ronden, mijnheer de Voorzitter – heeft de Commissie, om in de nabije toekomst concrete voorstellen te doen met betrekking tot het rijden onder invloed van psychoactieve middelen, in oktober 2006 een onderzoeksproject opgezet dat vier jaar zal duren en gericht is op het verbeteren van de kennis op dit gebied en op het formuleren van oplossingen. Ik heb het over het DRUID-project, dat u welbekend is. Ten slotte dient ook de financiële steun van de Commissie aan de bewustwordingscampagnes onder de aandacht te worden gebracht. Het gaat in het bijzonder om de campagnes die worden gerealiseerd door jongeren en erop zijn gericht andere jongeren bewust te maken van het gevaar van de consumptie van alcohol en drugs in combinatie met het besturen van een auto. Een van de vele voorbeelden is de campagne genaamd "Bob", die in heel Europa erg succesvol was. We mogen ook de betrokkenheid van de Commissie niet vergeten. Zij heeft de voormalige wereldkampioen van de Formule 1, Kimi Räikkönen, gevraagd naar Brussel te komen om deel te nemen aan de verkeersveiligheidcampagne van de EU. Ook mogen we niet vergeten dat er op 10 oktober in Parijs een dag is gehouden die gewijd was aan de verkeersveiligheid in grote steden. Dit geeft nog maar eens aan hoe enorm betrokken de Europese Unie is bij de verkeersveiligheid. Tijdens het debat waarin werd ingestemd met mijn benoeming, dat volgde op mijn voordracht als commissaris vervoer, heb ik van verkeersveiligheid een van mijn prioriteiten gemaakt."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! W istocie w 1988 roku Komisja zaproponowała dyrektywę w sprawie dozwolonego poziomu alkoholu we krwi u kierowców, ale w związku z brakiem porozumienia między państwami członkowskimi a Komisją, Komisja musiała zadowolić się przyjęciem dnia 17 stycznia 2001 r. zalecenia, by we wszystkich państwach członkowskich przyjęto maksymalne stężenie 0,5 mg/ml. Dziś w Unii Europejskiej jedynie w trzech państwach członkowskich, a mianowicie w Irlandii, na Malcie i w Wielkiej Brytanii, obowiązują limity zawartości alkoholu we krwi, które przekraczają tę wartość. Panie i panowie! Niestety nie można uczynić więcej. Mimo to mam nadzieję, że udzieliłem wyczerpującej odpowiedzi na pańskie pytanie ustne. W zaleceniu Komisji przewidziano również obniżenie limitu stężenia alkoholu we krwi do 0,2 mg/ml w odniesieniu do pewnych kategorii kierowców, w tym uczących się, których dotyczyło pierwsze pytanie zadane przez szanownego posła. W rzeczywistości uczący się kierowcy są głównymi źródłami zagrożeń na drodze i dlatego niezwykle ważne jest maksymalne ograniczenie czynników ryzyka w odniesieniu do nich, na przykład, poprzez dopuszczenie w stosunku do tej kategorii kierowców zawartości alkoholu we krwi nie wyższej niż, jak już powiedziałem, 0,2 mg/ml. Jest to związane z koncepcją „zerowego stężenia alkoholu we krwi” przewidzianą dla tej kategorii kierowców w komunikacie, który został przyjęty przez Komisję w październiku 2006 roku i który określa strategię wspierania państw członkowskich w ich wysiłkach na rzecz ograniczenia szkód powodowanych przez alkohol. Panie i panowie! Uwzględniając te okoliczności, Komisja niestety nie uważa, by istniały warunki polityczne zezwalające na przyjęcie przez państwa członkowskie aktu prawnego przewidującego dalszą harmonizację dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi w UE. Mimo to Komisja nie zamierza nadal pozostawać bezczynna w związku z problemem, który pozostaje jedną z głównych przyczyn śmierci na europejskich drogach. Komisja podjęła szereg działań w związku z tym problemem. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kontrole drogowe, w zaleceniu z dnia 6 kwietnia 2004 r. Komisja wezwała do nasilenia losowych kontroli trzeźwości przy pomocy skutecznego urządzenia do mierzenia stężenia alkoholu we krwi poprzez analizę wydychanego powietrza w miejscach oraz w porach dnia, w których regularnie odnotowywane są przypadki nadużywania alkoholu przez kierowców. Panie i panowie! Muszę również podkreślić, że jazda pod wpływem alkoholu jest jednym z przestępstw uwzględnionych we wniosku dotyczącym dyrektywy wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego przyjętym przez Komisję w marcu bieżącego roku i będącym obecnie przedmiotem obrad w Radzie i w Parlamencie. W trakcie ostatniego posiedzenia Rady ds. Transportu miałem okazję uczulić na to ministrów: w obliczu utraty istnień ludzkich nie możemy tkwić w miejscu, prowadząc prawnicze spory lub kłócąc się, czy jest to kwestia pierwszego, czy trzeciego filara, ponieważ niestety spory prawne na niewiele się zdają w walce i rozwiązywaniu tak poważnych problemów jak wypadki drogowe. Przy okazji tej debaty parlamentarnej pragnę zauważyć, że cztery przestępstwa przewidziane w omawianej dyrektywie, którymi są, oprócz prowadzenia pod wpływem alkoholu, zbyt szybka jazda, niezapięte pasy oraz jazda po spożyciu narkotyków, odpowiadają za trzy czwarte wypadków drogowych. Oznacza to, że Unia Europejska może i musi uczynić wiele, dlatego raz jeszcze wzywam Parlament, by nadal utrzymywał kurs już obrany w głosowaniu w Komisji Transportu i Turystyki. Ponadto – już kończę panie przewodniczący – by móc w najbliższej przyszłości opracować propozycje dotyczące jazdy pod wpływem substancji psychoaktywnych, w październiku 2006 roku Komisja rozpoczęła czteroletni projekt badawczy, który ma na celu poprawę wiedzy i opracowanie rozwiązań w tej dziedzinie. Mowa tu o projekcie DRUID, który doskonale państwo znacie. Wreszcie należy podkreślić wsparcie finansowe, jakiego udzieliła Komisja na rzecz kampanii uświadamiających. Obejmują one w szczególności kampanie prowadzone przez młodych ludzi skierowane do innych młodych ludzi mające na celu uświadomienie im niebezpieczeństwa jazdy po spożyciu alkoholu i narkotyków. Przykładem takiej kampanii jest kampania o nazwie „Bob”, która przyniosła bardzo dobre efekty w całej Europie. Powinniśmy również pamiętać o zobowiązaniu Komisji, która zaprosiła do Brukseli Kimi Raikkonena, byłego mistrza formuły jeden, by wziął udział w unijnej kampanii na rzecz bezpieczeństwa drogowego, a także o dniu poświęconym bezpieczeństwu drogowemu w dużych miastach, który obchodzono w Paryżu dnia 10 października i który stanowi kolejny przejaw ogromnego zaangażowania Komisji w bezpieczeństwo drogowe. Uczyniłem zeń jeden z priorytetów debaty nad wotum zaufania, która odbyła się po mianowaniu mnie na stanowisko komisarza ds. transportu."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, com efeito, em 1988 a Comissão apresentou uma proposta de directiva relativa ao teor de álcool no sangue para os condutores mas, na falta de um acordo entre os Estados-Membros e a Comissão, esta instituição limitou-se a adoptar, a 17 de Janeiro de 2001, uma recomendação que impunha um teor de álcool no sangue máximo de 0,5 mg/ml em todos os Estados-Membros. Hoje, na União Europeia, apenas três Estados - a Irlanda, Malta e o Reino Unido - impuseram teores de álcool no sangue permitidos superiores àquele valor. Senhoras e Senhores Deputados, lamentavelmente não se pode fazer mais do que isto, mas espero que tenha respondido de forma exaustiva à sua pergunta oral. A recomendação da Comissão também previa a redução do teor de álcool no sangue para 0,2 mg/ml para certas categorias de condutores, incluindo os condutores inexperientes, que constituem o objecto da primeira pergunta formulada pelo senhor deputado. Com efeito, os condutores inexperientes são as principais vítimas dos perigos nas estradas e, por isso, é essencial diminuir o mais possível os factores de risco com eles relacionados, por exemplo, não permitindo a esta categoria de condutores um limite de TAS superior, como disse, a 0,2 mg/ml. Isto está associado à medida conhecida como "taxa zero", prevista para esta categoria de condutores na comunicação adoptada pela Comissão em Outubro de 2006, e que define uma estratégia para apoiar os Estados-Membros a reduzir os danos causados pelo álcool. Senhoras e Senhores Deputados, expostos estes antecedentes, a Comissão lamentavelmente não considera que estejam reunidas as condições políticas que permitam a adopção por parte dos Estados-Membros de legislação destinada a uma maior harmonização do teor de álcool no sangue permitido no conjunto da União Europeia. Dito isto, a Comissão não pretende ficar inactiva em relação ao que continua a constituir uma das principais causas de morte nas estradas europeias. A Comissão tomou várias medidas nesta matéria. Em primeiro lugar, em relação ao controlo nas estradas, na recomendação de 6 de Abril de 2004, a Comissão preconizou a intensificação dos controlos aleatórios ao teor de álcool no sangue mediante um aparelho eficaz de medição do álcool no sangue através de uma análise do ar expirado, a utilizar nos locais e nos horários em que se observa com regularidade um consumo excessivo de álcool por parte dos condutores. Senhoras e Senhores Deputados, devo também salientar que conduzir sob o efeito do álcool constitui uma das infracções objecto da proposta de directiva relativa à aplicação transfronteiriça da normativa em matéria de segurança rodoviária, adoptada pela Comissão em Março deste ano, actualmente em debate no Conselho e no Parlamento. No último Conselho "Transportes", tive ocasião de o salientar aos outros Ministros: face à perda de vidas humanas, não podemos criar impasses em torno de pequenas objecções jurídicas ou discutir se se trata de uma questão relacionada com o primeiro pilar ou com o terceiro pilar, porque, lamentavelmente, os debates jurídicos de pouco servem para abordar e resolver problemas tão graves como os acidentes rodoviários. Gostaria de aproveitar a oportunidade deste debate parlamentar para recordar que as quatro infracções contempladas na directiva em debate - que são, além de conduzir em estado de embriaguez, excesso de velocidade, não utilização do cinto de segurança e conduzir depois de ter ingerido estupefacientes - são responsáveis por 75% dos acidentes rodoviários. Isto significa que a União Europeia pode e deve fazer muito, e volto, por conseguinte, a apelar ao Parlamento que registe progressos na direcção já traçada com a votação na Comissão dos Transportes. Além disso - estou quase a concluir, Senhor Presidente -, para poder formular num futuro próximo propostas concretas em matéria de condução sob os efeitos de substâncias psicoactivas, em Outubro de 2006 a Comissão lançou um projecto de investigação com uma vigência de quatro anos, destinado a melhorar o conhecimento neste domínio e a apresentar soluções. Trata-se do projecto DRUID, que muito bem conhece. Por último, devo salientar o apoio financeiro concedido pela Comissão destinado a campanhas de sensibilização. Existem, em particular, as campanhas levadas a cabo por jovens dirigidas a outros jovens, com o objectivo de os sensibilizar para os perigos que o consumo de álcool e de drogas tem para quem conduz um veículo automóvel. Entre os vários exemplos, figura a designada campanha "BOB", que teve um grande êxito em toda a Europa, e devemos ainda recordar o empenhamento da Comissão, que chamou a Bruxelas para participar na campanha da União Europeia sobre segurança rodoviária o ex-campeão mundial de Fórmula Um, Kimi Raikkonen, e ainda o dia dedicado à segurança rodoviária nas grandes cidades, que teve lugar em Paris, a 10 de Outubro, e que é mais um sinal do grande empenhamento da Comissão Europeia em matéria de segurança rodoviária. Esta foi uma das minhas prioridades que assumi por ocasião da audição na sequência da minha indigitação para o cargo de Comissário europeu dos transportes."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, in effetti, nel 1988 la Commissione aveva proposto una direttiva relativa al tasso minimo di alcolemia autorizzato per i conducenti, ma in mancanza di un accordo tra gli Stati membri e la Commissione, la Commissione ha dovuto accontentarsi di adottare il 17 gennaio 2001 una raccomandazione perché fosse imposto un tasso massimo di 0,5 mg/ml in tutti gli Stati membri. Oggi nell'Unione europea soltanto tre Stati, Irlanda, Malta e Regno Unito impongono un tasso massimo di alcolemia superiore a tale valore. Purtroppo di più non si può fare, onorevoli parlamentari, e spero di essere stato esauriente nella risposta alla sua interrogazione orale. La raccomandazione della Commissione prevedeva anche di abbassare il tasso di alcolemia a 0,2 mg/ml per certe categorie di conducenti, tra cui i principianti, che sono l'oggetto della prima domanda posta dall'onorevole parlamentare. Sono infatti proprio i conducenti principianti le principali vittime dell'insicurezza sulle strade e per questo è essenziale diminuire per quanto possibile i fattori di rischio che li riguardano, ad esempio autorizzando per questa categoria un tasso di alcolemia non superiore, come ho detto, allo 0,2 mg/ml. Questo si ricollega effettivamente alla misura chiamata tasso zero, prevista per questa categoria di conducenti nella comunicazione adottata dalla Commissione ad ottobre del 2006 e che definisce una strategia di sostegno agli Stati membri per ridurre i danni legati all'alcol. Fatte queste premesse, onorevoli parlamentari, la Commissione purtroppo non ritiene esistano le condizioni politiche per fare approvare da parte degli Stati membri una normativa destinata ad armonizzare ulteriormente il tasso di alcolemia autorizzato nell'ambito della nostra Unione. Detto questo però la Commissione non intende restare inattiva di fronte a quella che resta una delle principali cause di decessi sulle strade europee. Le azioni intraprese in questo senso da parte della Commissione sono diverse. Innanzitutto, per quanto riguarda i controlli stradali, nella raccomandazione del 6 aprile del 2004 la Commissione spinge ad intensificare i controlli casuali sull'alcolemia mediante un apparecchio efficace di rilevazione dell'alcol nel sangue attraverso l'analisi dell'aria espirata, da utilizzare nei luoghi e nelle fasce orarie in cui si registra regolarmente un consumo eccessivo di alcol da parte dei conducenti. Devo inoltre sottolineare, onorevoli parlamentari, che la guida sotto l'effetto dell'alcol rientra tra le infrazioni oggetto della proposta di direttiva sull'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale, adottata da parte della Commissione a marzo di quest'anno e che attualmente è oggetto di discussione al Consiglio e al Parlamento. In occasione dello scorso Consiglio Trasporti ho avuto modo di sottolinearlo ai colleghi ministri: di fronte alla perdita di vite umane non possiamo bloccarci per cavilli giuridici e discutere se si tratta di una questione che riguarda il primo oppure il terzo pilastro, perché purtroppo le discussioni giuridiche servono a ben poco per affrontare e risolvere problemi così gravi come sono quelli degli incidenti stradali. E colgo l'occasione di questo dibattito parlamentare per ricordare che le quattro sanzioni contemplate nella direttiva in discussione, oltre alla guida in stato di ebbrezza, incluso l'eccesso di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza e la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bene, queste quattro infrazioni sono responsabili di ben tre incidenti stradali su quattro. Ciò significa che molto può e deve essere fatto dall'Unione europea e per questo invito ancora una volta il Parlamento ad andare avanti sulla linea già tracciata dal voto in commissione trasporti. Inoltre - mi avvio a concludere signor Presidente - per poter formulare in un futuro prossimo proposte concrete in materia di guida sotto l'influsso di sostanze psicoattive, nell'ottobre di due anni fa la Commissione ha lanciato un progetto di ricerca della durata di quattro anni destinato a perfezionare le conoscenze in questo campo e a formulare soluzioni. Si tratta del progetto DRUID che voi ben conoscete. Va infine sottolineato anche il sostegno finanziario fornito dalla Commissione a favore di campagne di sensibilizzazione realizzate in particolare da giovani che si rivolgono ad altri giovani per renderli consapevoli della pericolosità del consumo di alcol e di droga alla guida dell'automobile. Un esempio fra tutti è la campagna intitolata "Bob" che ha avuto un grande successo in tutta Europa e ancora bisogna ricordare l'impegno della Commissione che ha chiamato a Bruxelles ad essere testimone della campagna dell'Unione europea per la sicurezza stradale il campione del mondo uscente di Formula Uno, Kimi Raikkonen, e in più la giornata dedicata alla sicurezza stradale nelle gradi città che si è svolta a Parigi il 10 ottobre scorso, che è un altro segnale di grande impegno della Commissione europea per quanto riguarda la sicurezza stradale - ne ho fatta una delle mie priorità in occasione del dibattito sulla fiducia dopo la mia indicazione come Commissario europeo ai trasporti."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v skutočnosti Komisia v roku 1988 navrhla smernicu o najvyššom povolenom množstve alkoholu v krvi vodičov, ale vzhľadom na neexistenciu dohody medzi členskými štátmi a Komisiou sa musela Komisia uspokojiť so schválením odporúčania zo 17. januára 2001, že maximálna prípustná koncentrácia alkoholu v krvi by mala byť upravená vo všetkých členských štátoch na 0,5 mg/ml. V súčasnosti majú v Európskej únii len tri členské štáty, Írsko, Malta a Spojené kráľovstvo, vyššie maximálne množstvo alkoholu v krvi, než je táto hodnota. Dámy a páni, viac sa, žiaľ, robiť nedá, ale dúfam, že som na vašu ústnu otázku odpovedal dostatočne podrobne. Odporúčanie Komisie tiež predpokladalo zníženie množstva alkoholu v krvi na 0,2 mg/ml pre niektoré kategórie vodičov vrátane začiatočníkov, ktorých sa týka prvá otázka váženého pána poslanca. V skutočnosti sú začínajúci vodiči hlavnými obeťami nebezpečenstva na cestách, a preto je nevyhnutné čo najviac obmedziť rizikové faktory, ktoré sa ich týkajú, napríklad povolením maximálneho množstva alkoholu v krvi pre túto kategóriu, ako som povedal, najviac na 0,2 mg/ml. Súvisí to s opatrením známym ako „nulová tolerancia“, ktoré je upravené pre túto kategóriu vodičov v oznámení schválenom Komisiou v októbri 2006 a ktoré upravuje stratégiu pre podporu členských štátov na zníženie škôd spôsobených alkoholom. Dámy a páni, na základe týchto faktov si Komisia, nanešťastie, nemyslí, že členské štáty prijmú právne predpisy zamerané na ďalšiu harmonizáciu povoleného množstva alkoholu v krvi v rámci EÚ. Napriek uvedenému Komisia nezamýšľa ostať nečinná v súvislosti s čímsi, čo ostáva jednou z hlavných príčin smrti na európskych cestách. Komisia prijala rôzne opatrenia v tejto veci. Po prvé a predovšetkým v súvislosti s cestnými kontrolami Komisia v odporúčaní zo 6. apríla 2004 presadzovala zintenzívnenie náhodných kontrol alkoholu v krvi pomocou účinného zariadenia na meranie alkoholu v krvi analýzou vydychovaného vzduchu na tých miestach a v tých časoch, kde a keď je pravidelne pozorované nadmerné požívanie alkoholu vodičmi. Dámy a páni, musím tiež zdôrazniť, že riadenie pod vplyvom alkoholu patrí medzi delikty, ktoré sú upravené v návrhu smernice uľahčujúcej cezhraničné uplatňovanie pravidiel bezpečnosti cestnej premávky, ktorý schválila Komisia v marci tohto roka a v súčasnosti o ňom diskutuje Rada a Parlament. Na poslednom zasadnutí Rady pre dopravu som dokázal ministrom zdôrazniť toto: tvárou v tvár strate ľudských životov sa nemôžeme zastaviť na právnych malichernostiach alebo diskusii o tom, či ide o otázku súvisiacu s prvým alebo tretím pilierom, pretože, bohužiaľ, právne debaty prinášajú len málo úžitku pri zvládaní a riešení takých vážnych problémov, ako sú dopravné nehody. Rád by som využil túto parlamentnú rozpravu, aby som upozornil na to, že štyri priestupky, s ktorými predložená smernica počíta, zapríčiňujú tri zo štyroch dopravných nehôd. Okrem jazdy pod vplyvom alkoholu sú to: prekročenie povolenej rýchlosti, nepoužitie bezpečnostných pásov a jazda pod vplyvom omamných látok. To znamená, že Európska únia môže a musí vykonať mnoho. Preto opäť vyzývam Parlament, aby išiel vpred smerom, ktorý už určilo hlasovanie vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch. Už budem skutočne končiť, pán predsedajúci. Komisia s cieľom pripraviť v blízkej budúcnosti konkrétne návrhy týkajúce sa jazdy pod vplyvom psychoaktívnych látok spustila v októbri 2006 výskumný projekt rozvrhnutý na štyri roky a plánovaný na zlepšenie poznania v tejto oblasti a sformulovanie riešení. Ide o projekt DRUID, o ktorom dobre viete. Napokon by sa mala zdôrazniť finančná podpora poskytnutá Komisiou na informačné kampane. Ide zvlášť o kampane organizované mladými ľuďmi s cieľom upozorniť ostatnú mládež na nebezpečenstvo konzumácie alkoholu a užívnia drog počas jazdy autom. Jedným príkladom za všetky je kampaň s názvom Bob, ktorá bola veľmi úspešná v celej Európe. Mali by sme si tiež spomenúť na aktivitu Komisie, ktorá pozvala Kimiho Raikkonena, bývalého víťaza svetovej súťaže Formula jeden, do Bruselu, aby sa stal osobnosťou kampane Európskej únie za bezpečnosť na cestách, ako aj na deň venovaný cestnej bezpečnosti vo veľkomestách, ktorý sa konal 10. októbra v Paríži a ktorý je ďalším prejavom veľkého angažovania sa Európskej komisie v otázkach bezpečnosti na cestách. Tú som zaradil medzi svoje priority počas rozpravy o dôvere, ktorá nasledovala po mojom vymenovaní za európskeho komisára pre dopravu."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, dejansko je leta 1988 Komisija predlagala direktivo o najvišji dovoljeni ravni alkohola v krvi za voznike, toda zaradi nestrinjanja med državami članicami in Komisijo se je Komisija morala zadovoljiti s sprejetjem priporočila z dne 17. januarja 2001 o najvišji ravni 0,5 mg/ml, ki se uveljavi za vse države članice. Danes imajo v Evropski uniji samo tri države članice, to so Irska, Malta in Združeno kraljestvo, najvišje ravni alkohola v krvi, ki so višje od te vrednosti. Gospe in gospodje, žal več ne more biti storjeno, toda upam, da sem bil razumljiv pri odgovarjanju na vaše ustno vprašanje. Priporočilo Komisije je prav tako predvidelo zmanjšanje ravni alkohola v krvi na 0,2 mg/ml za določene vrste voznikov, vključno z začetniki, ki so predmet prvega vprašanja, ki ga je postavil častni član. V bistvu so mladi vozniki glavne žrtve na cestah in zato je bistveno zmanjšati, kolikor se da, možne dejavnike tveganja, ki so z njimi povezani, na primer da se dovoli tej kategoriji raven alkohola v krvi, ki ni višja, kot sem dejal, od 0,2 mg/ml. To je povezano z ukrepom, poznanim kot „nična stopnja“, ki je določena za to kategorijo voznikov v sporočilu, ki ga je sprejela komisija oktobra 2006 in ki določa strategijo v podporo državam članicam, da se zmanjša škoda, ki jo povzroči alkohol. Gospe in gospodje, ob upoštevanju navedenega Komisija žal meni, da politični pogoji niso taki, ki bi omogočali sprejetje zakonodaje s strani držav članic, ki je načrtovana za nadaljnje usklajevanje ravni dovoljenega alkohola v krvi v EU. Ob upoštevanju navedenega Komisija ne namerava ostati nedejavna glede nečesa, kar ostaja eden od glavnih vzrokov smrti na evropskih cestah. Komisija je glede tega sprejela različne ukrepe. Prvo in najpomembneje, kar zadeva cestne nadzore, je v priporočilu z dne 6. aprila 2004 Komisija priporočila okrepitev naključnih kontrol ravni alkohola v krvi z učinkovito napravo za merjenje alkohola v krvi z analizo izdihanega zraka, ki naj se uporabi na krajih in v času, ko se vrši prekomerna poraba alkohola s strani voznikov. Gospe in gospodje, prav tako moram poudariti, da je vožnja pod vplivom alkohola eden izmed prekrškov, ki jih zajema predlog za direktivo o spodbujanju čezmejnega pregona na področju prometne varnosti, ki ga je sprejela Komisija marca letos in o katerem sedaj razpravljata Svet in Parlament. Na zadnjem sestanku Sveta za promet sem to poudaril ministrom: ko se soočamo z izgubo človeških življenj, se ne moremo spraviti v zagato zaradi pravnih izmikanj ali razpravljati, ali je to zadeva, ki se navezuje na prvi ali tretji steber, ker na žalost pravne razprave niso kaj v prid reševanju in soočanju s težavami, ki so tako resne kot prometne nesreče. Rad bi izkoristil priložnost te parlamentarne razprave, da poudarim, da so štirje prekrški, predvideni v direktivi, o kateri razpravljamo, poleg vožnje v vinjenem stanju še prehitra vožnja, neuporaba varnostnega pasu in vožnja pod vplivom narkotikov, povzročitelji treh od štirih prometnih nesreč. To pomeni, da je treba narediti še veliko in je to tudi v Evropski uniji treba narediti, zato še enkrat pozivam Parlament, da v tej smeri napreduje z glasovanjem v Odboru za promet in turizem. Sem že na tem, da bom končal, gospod predsednik; da bi bilo mogoče pripraviti konkretne predloge v bližnji prihodnosti glede vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi, je Komisija oktobra 2006 uvedla raziskovalni projekt, ki bi naj trajal štiri leta in je namenjen izboljšanju znanja na tem področju in oblikovanju predlogov. To je projekt DRUID, ki ga prav gotovo poznate. Končno je treba poudariti finančno podporo Skupnosti za kampanje spodbujanja ozaveščenosti. To so zlasti tiste kampanje, ki jih vodijo mladi in so namenjene prav tako mladim, da bi jih ozavestili glede nevarnosti uživanja alkohola in drog med vožnjo avtomobila. Primer ene izmed teh kampanj se imenuje „Bob“, ki je bila po vsej Evropi zelo uspešna; prav tako se moramo spomniti obveze Komisije, ki je poklicala Kimija Raikkonena, bivšega svetovnega prvaka formule ena, v Bruselj, da bi bil priča kampanje Evropske unije za prometno varnost, kot tudi dneva, posvečenega prometni varnosti v velikih mestih, v Parizu 10. oktobra in ki je nadalje pokazatelj velike obveze Evropske komisije za prometno varnost. To sem si zadal kot eno izmed mojih prednostnih nalog med razpravo o zaupanju po imenovanju za evropskega komisarja za promet."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! År 1988 lade kommissionen faktiskt fram ett förslag till direktiv om maximal tillåten alkoholhalt i blodet för fordonsförare, men eftersom inte medlemsstaterna och kommissionen kom överens fick kommissionen nöja sig med att den 17 januari 2001 lägga fram rekommendationen att en maximal tillåten gräns på 0,5 promille skulle införas i samtliga medlemsstater. I Europeiska unionen är det i dag bara tre medlemsstater, Irland, Malta och Storbritannien, som har promillegränser som är högre än detta värde. Mina damer och damer! Tyvärr kan inget mer göras, men jag hoppas att jag har svarat uttömmande på den muntliga frågan. Kommissionen vill också i sin rekommendation sänka den maximalt tillåtna alkoholhalten i blodet till 0,2 promille för vissa kategorier av bilförare, t.ex. unga förare, vilket är föremål för den första frågan som parlamentsledamoten ställer. Det är faktiskt så att unga förare är de huvudsakliga olycksoffren på vägarna och det är därför viktigt att minska riskfaktorerna för dem så mycket som möjligt, till exempel genom att för den här kategorin tillåta en maximal alkoholhalt i blodet som inte överskrider 0,2 promille. Detta är kopplat till en åtgärd som kallas ”nollgräns” som fastställs för denna kategori av förare enligt det meddelande från kommissionen som antogs i oktober 2006, genom vilken vi lägger fram en strategi som ska hjälpa medlemsstaterna att minska skador som förorsakas av alkohol. Mina damer och herrar! Mot bakgrund av detta anser kommissionen att det tyvärr inte finns några politiska förutsättningar som skulle ge medlemsstaterna möjlighet att anta en rättsakt som är utformad för att ytterligare harmonisera den maximalt tillåtna alkoholhalten i blodet inom EU. Men kommissionen tänker inte förhålla sig passiv i något som fortfarande är en av de största orsakerna till dödsfall på Europas vägar. Kommissionen har vidtagit olika åtgärder i denna fråga. Först och främst när det gäller vägkontroller där kommissionen i meddelandet den 6 april 2004 drev på en intensifiering av de slumpmässiga kontrollerna av promillehalter genom en effektiv anordning som mäter alkoholen i blodet genom analys av utandningsluften. Kontrollerna skulle göras på de platser och tider där man har sett en ökad konsumtion av alkohol hos förare. Mina damer och herrar! Jag måste också poängtera att bilkörning med alkohol i kroppen är ett av de brott som finns med i förslaget till ett direktiv som syftar till att underlätta gränsöverskridande uppföljning av trafikförseelser. Direktivet antogs av kommissionen i mars i år och diskuteras för närvarande i rådet och parlamentet. Vid det senaste transportministerrådet kunde jag poängtera följande för ministrarna: med tanke på förlusterna i människoliv kan vi inte köra fast i rättsligt käbbel eller diskutera om det är en fråga som gäller den första eller tredje pelaren, eftersom rättsliga diskussioner tyvärr är till ringa hjälp för att tackla och lösa problem som är så allvarliga som trafikolyckor. Jag vill ta tillfället i akt att i denna parlamentsdebatt peka på de fyra brott som finns med i det direktiv som diskuteras och som är orsaken till tre av fyra olyckor. Dessa är, förutom bilkörning under alkoholpåverkan, fortkörning, att inte använda säkerhetsbälte och att köra bil efter att ha tagit narkotika. Detta betyder att mycket kan och måste göras av Europeiska unionen och jag uppmanar återigen parlamentet att gå framåt i den riktning som de redan har slagit in på genom omröstningen i utskottet för transport och turism. Herr talman, jag ska strax avsluta, men vill bara tillägga att kommissionen för att inom en snar framtid kunna lägga fram konkreta förslag när det gäller bilkörning under inverkan av psykoaktiva ämnen, i oktober inledde ett forskningsprojekt som ska pågå i fyra år och som är utformat för att öka kunskaperna inom området och ta fram lösningar. Detta är Druidprojektet som ni redan känner till. Till sist bör det ekonomiska stöd som kommissionen ger till kampanjer som ska öka medvetandet framhållas. Detta gäller främst kampanjer som genomförs av ungdomar och syftar till att göra andra ungdomar medvetna om riskerna med att dricka alkohol och använda droger i samband med bilkörning. Ett av många exempel är kampanjen ”Bob”, som var mycket framgångsrik i Europa. Vi får heller inte glömma kommissionens engagemang när den bjöd in Kimi Räikkönen, f.d. Formel 1-världsmästare, till Bryssel för att medverka i Europeiska unionens kampanj för vägsäkerhet och dagen som tillägnades vägsäkerheten i större städer i Paris den 10 oktober vilket är en ytterligare indikation på Europiska kommissionens stora engagemang när det gäller vägsäkerhet. Jag gjorde detta till en av mina prioriteringar under debatten om förtroende efter att jag hade utnämnts till kommissionsledamot med ansvar för transport."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"DRUID."13
"Formula 1"13
"Kimi Raikkonen"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph