Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-270"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-270"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− The most important question right now is: what are the next steps for the Commission in the coming week to actually deal with the effects on the real economy? We are going to present a package – which is being worked on at the moment – where we identify the different policy fields where we think we can mitigate the impact on the real economy in the short run, whilst sticking to the existing medium-term reform priorities of the Lisbon Strategy. That will be the framework within which we work. We hope that we can find actions which will help to bolster aggregate demand; on the demand side, we want to reduce inflationary pressures and help the purchasing power of households. We have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments. We hope that this will also help the issues and the actions taken when it comes to the energy and climate change package, because we will need money for investments. We hope that will help to push in this difficult period. On the labour markets, for example, activation policies can be very helpful. In reply to the last question, I would say that we want Member States to coordinate action. We think the worst thing would be if everybody went in different directions doing whatever they thought was the right thing to do in their respective Member States. We want them rather to discuss, coordinate and cooperate as much as possible, because the effects will be felt on the whole economy in Europe. We prefer actions in a coordinated way. What about the long lead time or the long time to prepare? You would be surprised. As I said yesterday in the debate on the financial crisis, the Commission, for the first time, has managed within 24 hours to get proposals on the table. We have to respond to this very serious crisis in such a way that we do not take too long to prepare the different proposals. We have all been instructed or we have all wanted to see in our respective policy areas how we can help, how we can overcome the long period to prepare, how we can do it more quickly, yet do it in a coordinated and respectful way. We are trying to get the proposals on the table as quickly as possible and we are stretching all our possibilities as much as possible. This is the starting point for the Commission at this moment."@en4
lpv:translated text
"− V současnosti je nejdůležitější otázkou, jaká další opatření Komise podnikne v nejbližších týdnech s cílem řešit skutečné dopady na hospodářskou aktivitu? Chystáme se předložit soubor opatření – který v současnosti připravujeme –, v němž vymezíme jednotlivé oblasti politiky, u nichž jsme přesvědčeni, že můžeme zmírnit dopady na hospodářskou činnost v krátkodobém měřítku při dodržení stávajících priorit střednědobých reforem Lisabonské smlouvy. To je rámec naší činnosti. Doufáme, že dokážeme nalézt taková opatření, která pomohou posílit celkovou poptávku; na straně poptávky bychom chtěli snížit inflační tlaky a posílit kupní sílu domácností. Musíme se však více soustředit na pracovní trhy a – jak už bylo řešeno – zkvalitnit investice. Doufáme, že tím pomůžeme k řešení problémů a přijetí opatření v rámci balíku v oblasti energetiky a změny klimatu, protože budeme potřebovat prostředky na investice. Doufám, že se nám je v tomto obtížném období podaří prosadit. Například na pracovních trzích by mohly být tyto politiky aktivace velmi prospěšné. K poslední otázce bych ráda uvedla, že chceme, aby členské státy svou činnost koordinovaly. Domníváme se, že pokud by se každý vydal jiným směrem a dělal to, co považuje pro svůj členský stát za nejprospěšnější, bylo by to nejhorší, co by se mohlo stát. Dáváme přednost co nejširší diskusi, koordinaci a spolupráci, protože tak můžeme dospět k výsledkům, které pocítí hospodářství v celé Evropě. Dáváme přednost koordinovaným krokům. Pokud jde o otázku dlouhých lhůt realizace či přípravy? Budete překvapeni. Jak jsem již uvedla včera v rozpravě o finanční krizi, Komisi se poprvé podařilo předložit návrh do 24 hodin. Na tuto velmi vážnou krizi musíme reagovat tak, abychom neztráceli příliš mnoho času přípravou jednotlivých návrhů. Všichni jsme dostali příslušné pokyny a všichni jsme se snažili v našich příslušných resortech politiky přijít na to, jak můžeme pomoci, jak se můžeme vyhnout dlouhým přípravám, a tedy pomoci rychle a přitom koordinovaně a ohleduplně. Snažíme se předkládat návrhy co nejrychleji je to možné a používáme vše, co je v našich silách. Takové je v tomto okamžiku východisko Komise."@cs1
"Det vigtigste spørgsmål lige nu er følgende: Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe i den kommende uge for rent faktisk at tackle virkningen på realøkonomien? Vi vil præsentere en pakke – som vi er i færd med at udarbejde – hvor vi identificerer de forskellige politikområder, hvor vi mener, at vi kan mindske virkningen på realøkonomien på kort sigt og samtidig opfylde Lissabonstrategiens eksisterende reformprioriteter på mellemlang sigt. Det vil være inden for disse rammer, at vi vil træffe foranstaltninger. Vi håber, at vi kan træffe foranstaltninger til fremme af den aggregerede efterspørgsel. På efterspørgselssiden ønsker vi at mindske inflationspresset og fremme husstandenes købekraft. Vi skal yde en større indsats på arbejdsmarkedet og, som De nævner, fremme investeringer. Vi håber, at disse tiltag også vil smitte af på andre spørgsmål og de foranstaltninger, der er truffet med henblik på energi- og klimaændringspakken, da vi har brug for midler til investeringer. Vi forventer, at disse tiltag vil afhjælpe denne vanskelige periode. Aktiveringspolitikker, f.eks., kan være meget gunstige for arbejdsmarkederne. Som svar på det sidste spørgsmål ønsker vi, at medlemsstaterne koordinerer tiltagene. Vi mener, at det vil være særdeles uhensigtsmæssigt, hvis alle går i forskellige retninger og træffer de foranstaltninger, som efter deres opfattelse måtte være de rette i de pågældende medlemsstater. Vi vil foretrække, at medlemsstaterne drøfter, koordinerer og samarbejder så meget som muligt, således at virkningen kan føles på økonomien i hele Europa. Vi vil foretrække koordinerede foranstaltninger. Hvad med den lange gennemførelses- eller forberedelsesperiode? De vil blive overrasket. Som jeg nævnte i går under forhandlingen om finanskrisen, har Kommissionen for første gang fremlagt forslag inden for 24 timer. Vi skal reagere på denne meget alvorlige krise uden at bruge for meget tid på at forberede de forskellige forslag. Vi har alle fået at vide, eller vi har alle på vores forskellige politikområder ønsket at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe, hvordan vi kan komme igennem den lange forberedelsesperiode, hvordan vi kan afkorte forløbet og samtidig sikre, at det foregår på en koordineret og fornuftig måde. Vi forsøger at fremlægge forslagene hurtigst muligt, og vi udnytter så vidt muligt alle muligheder. Det er Kommissionens udgangspunkt på nuværende tidspunkt."@da2
"− Die wichtigste Frage ist im Moment: Was sind die nächsten Schritte für die Kommission in der kommenden Woche, um den Auswirkungen auf die Realwirtschaft tatsächlich zu begegnen? Wir werden ein Paket vorlegen, an dem wir zurzeit arbeiten, mit dem wir die verschiedenen Politikbereiche identifizieren, in denen wir unseres Erachtens die Auswirkungen auf die Realwirtschaft kurzfristig abfedern können, während wir an den bestehenden mittelfristigen Reformprioritäten der Strategie von Lissabon festhalten. Das wird der Rahmen sein, innerhalb dem wir tätig werden. Wir hoffen, dass wir Maßnahmen finden können, die zur Steigerung der Nachfrage beitragen; auf der Nachfrageseite wollen wir den Inflationsdruck mindern und die Kaufkraft der Haushalte stärken. Wir müssen mehr auf dem Arbeitsmarkt tun, und wie Sie sagen, Investitionen tätigen. Wir hoffen, dass dies auch den Themen und Maßnahmen im Rahmen des Energie- und Klimapakets zuträglich sein wird, denn wir werden Mittel für Investitionen benötigen. Wir hoffen, dass dies in dieser schweren Zeit Impulse setzen wird. Auf den Arbeitsmärkten zum Beispiel können Aktivierungsmaßnahmen sehr hilfreich sein. In Beantwortung der letzten Frage möchte ich sagen, dass wir dafür eintreten, dass die Mitgliedstaaten ihre Maßnahmen koordinieren. Wir halten es für das Schlimmste, wenn jeder eine andere Richtung einschlagen und in seinem Mitgliedstaat nach seinem Gutdünken handeln würde. Wir würden uns eher wünschen, dass sie untereinander so viel wie möglich diskutieren, koordinieren und kooperieren, denn die Auswirkungen werden in der gesamten Wirtschaft Europas zu spüren sein. Wir ziehen koordinierte Maßnahmen vor. Wie steht es mit der langen Vorlauf- bzw. Vorbereitungszeit? Sie wären überrascht. Wie ich gestern in der Aussprache über die Finanzkrise erwähnt habe, ist es der Kommission erstmals innerhalb von 24 Stunden gelungen, Vorschläge auf den Tisch zu bekommen. Wir müssen auf diese sehr ernste Krise in einer Weise reagieren, dass wir nicht zu lange brauchen, um die diversen Vorschläge auszuarbeiten. Wir sind alle beauftragt worden oder wollten in unseren jeweiligen Ressorts sehen, wie wir helfen können, wie wir die lange Vorbereitungszeit verkürzen, die Dinge beschleunigen und dabei koordiniert und respektvoll vorgehen können. Wir versuchen, die Vorschläge so schnell wie möglich auf den Tisch zu bekommen, und wir tun alles, was in unserer Macht steht. Dies ist im Moment der Ausgangspunkt für die Kommission."@de9
". − Το σημαντικότερο ερώτημα ευθύς αμέσως είναι: ποια είναι τα επόμενα βήματα στα οποία πρέπει να προβεί η Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία; Πρόκειται να παρουσιάσουμε μια δέσμη – η οποία βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας προς το παρόν – στην οποία εντοπίζουμε τους διαφορετικούς τομείς της πολιτικής, στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία βραχυπρόθεσμα, τηρώντας παράλληλα τις υφιστάμενες μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες αναθεώρησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Αυτό θα είναι το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να βρούμε ενέργειες που θα βοηθήσουν στην τόνωση της συνολικής ζήτησης, από την πλευρά της ζήτησης, θέλουμε να μειώσουμε τις πληθωριστικές πιέσεις και να βοηθήσουμε την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Πρέπει να προβούμε σε περισσότερες ενέργειες ως προς την αγορά εργασίας και, όπως αναφέρατε, σε επενδύσεις αγοράς μεριδίου. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και στα ζητήματα και στις ενέργειες που γίνονται αναφορικά με τη δέσμη για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, διότι θα χρειαστούμε χρήματα για επενδύσεις. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει για να δώσουμε ώθηση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Στις αγορές εργασίας, για παράδειγμα, οι πολιτικές ενεργοποίησης μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες. Ως απάντηση στο τελευταίο ερώτημα., θα έλεγα ότι θέλουμε τα κράτη μέλη να συντονίσουν τη δράση. Θεωρούμε ότι το χερότερο θα ήταν, εάν όλοι όδευαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις πράττοντας ό,τι έκριναν σωστό να πράξουν στα αντίστοιχα κράτη μέλη. Προτιμούμε τα κράτη μέλη να συζητούν, να συντονίζονται και να συνεργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, διότι τα αποτελέσματα θα γίνουν αισθητά σε ολόκληρη την οικονομία της Ευρώπης. Προτιμούμε συντονισμένες ενέργειες. Τι γίνεται με τον παρατεταμένο χρόνο παράδοσης ή τον παρατεταμένο χρόνο προετοιμασίας; Θα εκπλαγείτε. Όπως είπα χτες στη συζήτηση για τη χρηματοπιστωτική κρίση, η Επιτροπή για πρώτη φορά κατάφερε εντός 24 ωρών να λάβει προτάσεις στο τραπέζι. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την πολύ σοβαρή κρίση με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διαρκέσει πολύ χρόνο η προετοιμασία των διαφόρων προτάσεων. Όλοι μάθαμε ή όλοι θέλαμε να δούμε στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την παρατεταμένη περίοδο προετοιμασίας, πώς μπορούμε να το κάνουμε ταχύτερα, αλλά με συντονισμένο και ευλαβικό τρόπο. Προσπαθούμε να θέσουμε επί τάπητος τις προτάσεις όσο το δυνατόν συντομότερα και εξαντλούμε όλες τις δυνατότητές μας κατά το μέγιστο δυνατό. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας για την Επιτροπή προς το παρόν."@el10
"− La cuestión más importante hasta ahora es: ¿cuáles van a ser los pasos siguientes que va a dar la Comisión la semana que viene para combatir realmente los efectos en la esfera real de la economía? Vamos a presentar un conjunto de medidas —en las que estamos trabajando actualmente— en las que identificamos los diferentes ámbitos de la política donde pensamos que podemos mitigar el impacto sobre esfera real de la economía a corto plazo, mientras nos adherimos a las prioridades existentes a medio plazo en materia de reforma de la Estrategia de Lisboa. Esperamos encontrar acciones que nos ayuden a reforzar la demanda global; por lo que respecta a la demanda, queremos reducir las presiones inflacionistas y mejorar el poder adquisitivo de las familias. Tenemos que hacer más en el mercado laboral y, como dicen, anticipar las inversiones. Esperamos que esto también favorezca los asuntos y las acciones desarrolladas en lo relativo al conjunto de medidas establecidas en términos de cambio climático y de energía, ya que, necesitaremos dinero para invertir. Esperamos que esto también ayude a avanzar en estos difíciles momentos. En los mercados laborales, por ejemplo, las políticas de activación pueden ser muy útiles. Para responder a la última pregunta, quisiera decir que deseamos que todos los Estados miembros coordinen la acción. Creemos que lo peor sería si todos siguieran diferentes direcciones haciendo lo que consideraran que es lo más oportuno para sus respectivos Estados. Más que debatir, lo que queremos es que coordinen y colaboran tanto como sea posible, porque los efectos se dejarán sentir en la economía de toda Europa. Preferimos acciones coordinadas. ¿Qué se puede decir el plazo de anticipación y de todo el tiempo que se necesita para hacer los preparativos? Podrían sorprenderse. Como dije ayer en el debate sobre la crisis financiera, la Comisión, por primera vez, ha logrado poner propuestas sobre la mesa en 24 horas. Tenemos que responder ante esta crisis tan grave de forma que no tardemos demasiado tiempo en preparar las propuestas. Todos hemos sido formados o todos queremos ver en nuestros respectivos ámbitos de la política cómo podemos ayudar, cómo podemos reducir todo el tiempo que se necesita para hacer los preparativos, cómo podemos hacerlo con más rapidez, y hacerlo de forma coordinada y con deferencia. Estamos intentando poner las propuestas sobre el tapete tan rápido como podemos y estamos aprovechando al máximo todas nuestras posibilidades. Ahora mismo, este es el punto de partida para la Comisión."@es21
". − Kõige olulisem küsimus praegu on see, millised on komisjoni edasised sammud järgmisel nädalal, et tõesti tegeleda reaalmajandusele tekitatud tagajärgedega. Me esitame meetmepaketi – mida praegu koostatakse –, milles nimetatakse erinevaid poliitikavaldkondi, kus loodame leevendada mõju reaalmajandusele lähiajal, järgides seejuures Lissaboni strateegia keskpika perioodi reformiprioriteete. Selles raamistikus me hakkamegi töötama. Loodame, et suudame leida meetmed, mille abil soodustada kogunõudlust; nõudluse osas soovime vähendada inflatsiooni survet ja soodustada leibkondade ostujõudu. Me peame tööturul rohkem ära tegema ja, nagu te ütlesite, panema kõvasti oma energiat investeeringutesse. Loodame, et sellest on abi ka nende küsimuste ja meetmete puhul, mis puudutavad kliimamuutuste- ja energiapaketti, sest me vajame investeeringuteks raha. Loodame, et see aitab anda meile sel raskel ajal hoogu. Näiteks tööturgudel võib aktiveerimispoliitika osutuda väga kasulikuks. Vastuseks viimasele küsimusele ütleksin, et me soovime, et tegevust kooskõlastaksid liikmesriigid. Meie meelest oleks kõige hullem see, kui kõik liiguksid eri suundades ja teeksid seda, mis asjaomases liikmesriigis parajasti parim tundub. Me soovime, et nad pigem peaksid omavahel aru, kooskõlastaksid ja teeksid koostööd nii palju kui võimalik, sest nende tegevuse tulemusi tuntakse kogu Euroopa majanduses. Eelistame kooskõlastatud tegevust. Kuidas on lood pika teostusajaga või pika ettevalmistusajaga? Mul on teile üllatus varuks. Nagu ma ütlesin eilsel finantskriisi üle peetud arutelul, suutis komisjon esimest korda esitada ettepanekud 24 tunni jooksul. Peame reageerima praegusele väga tõsisele kriisile nii, et me ei kulutaks ettepanekute koostamiseks liiga palju aega. Meile kõigile on antud ülesanne – või siis soovime ise – otsida oma poliitikavaldkonnas võimalusi aitamiseks, pikast ettevalmistusajast pääsemiseks ning ettepanekute kiiremaks koostamiseks, tehes seda siiski kooskõlastatult ja korrast kinni pidades. Me püüame esitada ettepanekud nii kiiresti kui võimalik ja me kasutame kõiki oma võimalusi maksimaalselt ära. Selline on komisjoni praegune lähtepunkt."@et5
". − Tärkein kysymys juuri nyt on se, mihin toimiin komission tulee ryhtyä tulevan viikon aikana reaalitalouteen kohdistuvien vaikutusten torjumiseksi. Me aiomme esitellä paketin, joka on parhaillaan valmisteltavana ja jossa me identifioimme ne politiikan alat, joilla me uskomme voivamme lievittää vaikutuksia reaalitalouteen lyhyellä aikavälillä, pitäen samalla kiinni Lissabonin strategian keskipitkän aikavälin uudistustavoitteista. Siinä ovat työmme kehykset. Tavoitteenamme on löytää toimenpiteitä, jotka tukevat kokonaiskysyntää, vähentävät inflaatiopaineita ja vahvistavat kotitalouksien ostovoimaa. Meidän on tehtävä enemmän työmarkkinoilla ja, kuten sanotaan, aikaistaa investointeja. Me toivomme, että tästä on apua myös energia- ja ilmastopakettia koskeviin ongelmiin ja toimiin, sillä me tulemme tarvitsemaan rahaa investointeihin. Toivon mukaan se auttaa viemään meitä eteenpäin näinä vaikeina aikoina. Esimerkiksi työmarkkinoilla voi olla hyötyä aktivointipolitiikasta. Vastauksena viimeiseen kysymykseen sanoisin, että me haluamme jäsenvaltioiden koordinoivan toimiaan. Huonoin ratkaisu olisi nähdäksemme se, että kukin jäsenvaltio lähtee vetämään omaan suuntaansa ja toteuttaa toimia, joiden ne katsovat olevan hyödyksi omassa valtiossaan. Sen sijaan jäsenvaltioiden pitäisi keskustella, koordinoida ja tehdä yhteistyötä mahdollisimman paljon, sillä vaikutukset tuntuvat EU:n koko taloudessa. Komissio pitää toimien koordinoimista parempana ratkaisuna. Entäpä pitkä läpimenoaika tai pitkä valmisteluaika? Tulette yllättymään. Kuten totesin eilen rahoituskriisiä koskevassa keskustelussa, komissio on ensimmäistä kertaa onnistunut saamaan ehdotuksensa valmiiksi vuorokauden sisällä. Käymme läpi hyvin vakavaa kriisiä. Meidän on vastattava siihen siten, että emme käytä ehdotusten valmisteluun liikaa aikaa. Meille kaikille on annettu ohjeet pyrkiä tai olemme halunneet pyrkiä kukin omalla politiikan alallamme auttamaan, lyhentämään valmisteluaikoja ja toimimaan nopeammin, mutta kuitenkin koordinoidusti ja kunnioittavasti. Me yritämme saada ehdotukset esiteltäviksi mahdollisimman nopeasti ja me pyrimme sitä varten venymään kaikin tavoin. Tämä on komission lähtökohta tällä hetkellä."@fi7
". − À l’heure actuelle, la question la plus importante est la suivante: que doit faire la Commission, au cours des prochaines semaines, pour lutter contre les effets de la crise sur l’économie réelle? Nous allons présenter un paquet, actuellement en cours d’élaboration, identifiant les différents domaines de politique dans lesquels nous pensons pouvoir atténuer l’impact sur l’économie réelle à court terme tout en respectant les priorités de réforme à moyen terme de la stratégie de Lisbonne. Ce paquet définira le cadre dans lequel nous allons travailler. Nous espérons pouvoir identifier des actions qui contribueront à dynamiser la demande globale. Du côté de la demande, nous voulons diminuer la pression inflationniste et soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Nous devons en faire plus sur le marché du travail et, comme vous le disiez, accélérer les investissements. Nous espérons que cela profitera également aux mesures prises par rapport au paquet sur l’énergie et le changement climatique, parce que nous aurons besoin d’argent pour les investissements. Nous espérons que cela nous aidera à traverser cette période difficile. Sur les marchés de l’emploi, par exemple, des politiques d’activation peuvent être très utiles. En réponse à la dernière question, je dirais que nous attendons des États membres qu’ils coordonnent leurs actions. Le pire qui puisse arriver serait que les États membres se lancent dans des directions différentes, chacun faisant ce qui lui semble juste dans son propre pays. Nous voulons que les États membres discutent, coopèrent et coordonnent au maximum leurs actions, parce que ces actions auront des effets sur l’ensemble de l’économie européenne. Nous préférons des actions coordonnées. Qu’en est-il du temps de réaction, du long délai de préparation des mesures? Vous seriez surpris. Comme je l’ai dit hier lors du débat sur la crise financière, la Commission est parvenue pour la première fois à mettre des propositions sur la table en 24 heures. Pour réagir à cette crise grave, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre trop longtemps à préparer les différentes propositions. On nous a tous demandé, et nous avons tous voulu déterminer, chacun dans son propre domaine politique, comment nous pouvions aider, comment nous pouvions éviter des délais trop longs de préparation, comment nous pouvions agir plus rapidement, mais de façon coordonnée et respectueuse. Nous essayons de mettre des propositions sur la table le plus rapidement possible et nous essayons de tirer le maximum de nos ressources. Tel est le point de départ pour la Commission à l’heure actuelle."@fr8
"− A legfontosabb kérdés most az, hogy a jövő héten minden lépéseket tesz a Bizottság a reálgazdaságot érő hatások tényleges kezelése érdekében? Előterjesztünk egy csomagot, amelyen jelenleg is dolgozunk, és amelyben azonosítjuk azokat a különböző szakpolitikai területeket, ahol szerintünk rövid távon enyhíteni tudjuk a reálgazdaságot érő hatásokat – ugyanakkor kitartunk a lisszaboni stratégia érvényben levő, közép távú reformprioritásai mellett. Ez biztosítja majd a munkánk keretét. Reméljük, hogy meg tudunk állapítani olyan intézkedéseket, amelyek segítenek a kereslet növelésében; a keresleti oldalon csökkenteni kívánjuk az inflációs nyomást és növelni a háztartások vásárlóerejét. Többet kell tennünk a munkaerőpiacon, ahol ún. előrehozott befektetéseket fogunk eszközölni. Reméljük, hogy ez lendít majd a dolgokon és az intézkedéseken az energetikai és éghajlat-változási csomag végrehajtásakor, mert szükségünk lesz pénzre a beruházásokhoz. Reméljük, hogy ez lökést ad majd ebben a nehéz időszakban. A munkaerőpiacokon például nagyon hasznosnak bizonyulhatnak az aktivációs politikák. Az utolsó kérdésre válaszolva, azt szeretnénk, ha a tagállamok koordinálnák az intézkedéseiket. Az lenne a legrosszabb, ha minden tagállam más irányba menne, és azt csinálná, amit magára nézve helyesnek talál ebben a helyzetben. Azt szeretnénk, ha a tagállamok megvitatnák és összehangolnák intézkedéseiket, és a lehető legnagyobb mértékben együttműködnének, mert ennek a hatásait Európa egész gazdasága érezni fogja. Tehát az összehangolt intézkedéseket támogatjuk. És mit van a hosszú előkészítési idővel? Meg fognak lepődni. Tegnap, a pénzügyi válságról szóló vita során elmondtam, hogy a Bizottságnak – most először – sikerült 24 órán belül javaslatokat letennie az asztalra. E súlyos válságra való reagálásban nem megengedhető, hogy túl hosszú ideig tartson a különböző javaslatok kidolgozása. Arra kértek bennünket, vizsgáljuk meg, hogy – amint azt saját szakpolitikai területünkön is mindannyian látni szeretnénk –, miként tudunk segíteni, hogyan tudjuk lerövidíteni a hosszú előkészítési időszakot, hogyan lehetünk gyorsabbak – mindezt persze összehangolt és megfelelő módon téve. Törekszünk arra, hogy a lehető leggyorsabban kidolgozzuk a javaslatokat, ennek érdekében minden lehetőséget a végletekig kihasználunk. A Bizottság jelen pillanatban ebből indul ki."@hu11,11
"− Signor Presidente, al momento il quesito più importante è: quali sono i passi successivi che la Commissione deve compiere nel corso della prossima settimana per affrontare realmente gli effetti sull’economia reale? Presenteremo un pacchetto, attualmente in fase di elaborazione, in cui identificheremo i vari ambiti politici nei quali riteniamo di poter attenuare l’impatto sull’economia reale a breve termine pur rispettando le priorità di riforma a medio termine esistenti della strategia di Lisbona. Questo sarà il quadro entro il quale lavoreremo. Speriamo di poter individuare azioni che contribuiscano a promuovere la domanda aggregata; quanto all’offerta, intendiamo ridurre le pressioni inflazionistiche e sostenere il potere di acquisto dei nuclei familiari. Dobbiamo fare di più sul mercato del lavoro e, come voi dite, anche in tema di investimenti con benefici immediati sperando che ciò contribuisca anche ai vari aspetti e alle iniziative intraprese per quanto concerne il pacchetto energia e cambiamento climatico perché avremo bisogno di denaro per gli investimenti. Il nostro auspicio è che questo aiuti a superare il difficile periodo che stiamo attraversando. Sui mercati del lavoro, per esempio, le politiche di attivazione possono essere molto utili. In risposta all’ultimo quesito direi che nelle nostre intenzioni gli Stati membri dovrebbero coordinare la propria azione. La cosa peggiore sarebbe che tutti andassero in direzioni diverse facendo ciò che reputano giusto nel proprio Stato membro. Preferiremmo invece che discutessero, si coordinassero e collaborassero il più possibile perché avremo ricadute sull’intera economia in Europa. Privilegiamo dunque gli interventi coordinati. Quanto ai tempi lunghi di preparazione o mobilitazione, potrei sorprendervi dicendo che, come ho ricordato ieri nel corso della discussione sulla crisi finanziaria, la Commissione per la prima volta è riuscita a presentare proposte in 24 ore. Dobbiamo reagire a questa crisi gravissima in maniera che le diverse proposte non richiedano tempi di preparazione troppo lunghi. Siamo tutti stati istruiti o tutti abbiamo voluto analizzare nei nostri rispettivi ambiti politici come possiamo contribuire, superare i tempi lunghi di preparazione e intervenire più rapidamente pur agendo in maniera rispettosa e coordinata. Stiamo cercando di presentare proposte il più rapidamente possibile sfruttando al massimo tutte le opportunità che ci vengono offerte. Al momento questo è il punto di partenza per la Commissione."@it12
"− Šiuo momentu svarbiausias klausimas: kokie kiti Komisijos veiksmai bus artimiausią savaitę siekiant iš tikrųjų užsiimti poveikiu tikrajai ekonomikai? Mes ketiname pateikti priemonių paketą – jis šiuo metu rengiamas – ir nustatysime įvairias politikos sritis, kuriose, mūsų manymu, artimiausiu metu galime sumažinti poveikį tikrajai ekonomikai, nors ir laikysimės esamų vidutinės trukmės Lisabonos sutarties reformų prioritetų. Tai bus pagrindas, kuriuo remdamiesi dirbsime. Mes tikimės, kad galėsime rasti būdus, kurie padės palaikyti bendrą paklausą. Paklausos pusėje norime sumažinti infliacijos naštą ir padėti didinti perkamąją galią. Turime dar daug padaryti dėl darbo rinkos ir, kaip jūs sakote, paankstinti investicijas. Mes tikimės, kad tai taip pat padės imtis problemų ir veiksmų, kai reikalas lies energijos ir klimato kaitos dokumentų paketą, nes mums reikės pinigų investicijoms. Tikimės, kad tai padės įveikti šį sunkų laikotarpį. Pvz., darbo rinkose aktyvinimo politika gali būti labai naudinga. Atsakydama į paskutinį klausimą norėčiau pasakyti, kad mes norime, jog valstybės narės koordinuotų savo veiksmus. Mes manome, kad būtų blogiausias dalykas, jeigu visi judėtų skirtingomis kryptimis darydami tai, kas, jų manymu, teisinga daryti savo valstybėse narėse. Mes norime, kad geriau jos kuo daugiau diskutuotų, koordinuotų veiksmus ir bendradarbiautų, nes poveikis bus jaučiamas visoje Europos ekonomikoje. Mes teikiame pirmenybę koordinuotiems veiksmams. Ką galima pasakyti apie ilgą įgyvendinimo laiką arba ilgą pasirengimo laiką? Jūs nustebtumėte. Kaip vakar sakiau diskusijoje dėl finansų krizės, Komisija pirmą kartą sugebėjo per dvidešimt keturias valandas surinkti pasiūlymus. Turime reaguoti į šią labai rimtą krizę taip, kad neužtruktume per ilgai rengdami įvairius pasiūlymus. Mes visi buvome instruktuoti arba visi norėjome matyti atitinkamose mūsų politikos srityse, kaip mes galime padėti, kaip mes galime įveikti ilgą pasirengimo laikotarpį, kaip galime padaryti tai greitai, tačiau tai koordinuotai ir pagarbiai. Mes bandome surinkti pasiūlymus kiek įmanoma greičiau ir plečiame savo galimybes kiek įmanoma daugiau. Šiuo metu tai yra atskaitos taškas Komisijai."@lt14
"− Pašreiz vissvarīgākais ir jautājums, kādi ir nākamie pasākumi, ko Komisija ir nolēmusi izvērst nākamajās nedēļās, lai patiesi risinātu problēmas, kas ietekmē reālo ekonomiku. Mēs gatavojamies iesniegt dokumentu kopumu, kuru mēs pašreiz izstrādājam un kurā norādām dažādas politikas jomas, ar ko, pēc mūsu domām, ir iespējams īstermiņā mazināt ietekmi uz reālo ekonomiku, vienlaikus ievērojot Lisabonas stratēģijas vidēja termiņa reformas prioritātes. Tā būs sistēma, kurā noritēs mūsu darbs. Mēs ceram, ka varēsim atrast veidu, kā palīdzēt veicināt kopējo pieprasījumu; attiecībā uz pieprasījumu mēs vēlamies mazināt inflācijas spiedienu un veicināt mājsaimniecību pirktspēju. Mums ir jācenšas aktīvāk strādāt darba tirgus jomā, kā jūs jau teicāt, priekšlaikus veicot ieguldījumus. Mēs ceram, ka tas arī palīdzēs risināt jautājumus un veikt darbības saistībā ar enerģētikas un klimata pārmaiņu paketi, jo mums būs vajadzīga nauda investīcijām. Mēs ceram, ka tas būs atspēriena punkts šajā grūtajā brīdī. Piemēram, attiecībā uz darba tirgiem aktivizēšanas politika var būt ļoti noderīga. Atbildot uz pēdējo jautājumu, gribu teikt, ka mēs vēlamies, lai dalībvalstis saskaņo savas darbības. Mūsuprāt, vissliktākais būtu, ja dalībvalstis ietu katra savu ceļu un rīkotos katra pēc saviem ieskatiem. Mēs labāk gribētu, lai tās apspriestos, koordinētu darbību un sadarbotos pēc iespējas ciešāk, jo sekas būs jūtamas visā Eiropas ekonomikā. Mēs dodam priekšroku koordinētām darbībām. Un kā tad paliek ar ilgo sagatavošanās laiku? Jūs būsiet pārsteigti. Kā jau es minēju vakar debatēs par finanšu krīzi, Komisijai pirmo reizi ir izdevies sagatavot priekšlikumus 24 stundu laikā. Mūsu reakcijai uz šo ārkārtīgi nopietno krīzi ir jābūt tādai, lai nebūtu jātērē pārlieku daudz laika, gatavojot dažādus priekšlikumus. Mums visiem ir dotas norādes, un mēs visi vēlējāmies, lai attiecīgās politikas jomās būtu skaidrs, kā mēs varam palīdzēt, kā varam izvairīties no ilga sagatavošanās laika, kā varam darbu paveikt ne tikai ātrāk, bet arī saskaņoti un atbildīgi. Mēs cenšamies sagatavot priekšlikumus pēc iespējas ātrāk, un mēs izmantojam visas iespējas, cik vien ir mūsu spēkos. Komisijai šobrīd tas ir sākumpunkts."@lv13
"The most important question right now is: what are the next steps for the Commission in the coming week to actually deal with the effects on the real economy? We are going to present a package – which is being worked on at the moment – where we identify the different policy fields where we think we can mitigate the impact on the real economy in the short run, whilst sticking to the existing medium-term reform priorities of the Lisbon Strategy. That will be the framework within which we work. We hope that we can find actions which will help to bolster aggregate demand; on the demand side we want to reduce inflationary pressures and help the purchasing power of households. We have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments. We hope that this will also help the issues and the actions taken when it comes to the energy and climate change package, because we will need money for investments. We hope that will help to push in this difficult period. On the labour markets, for example, activation policies can be very helpful. In reply to the last question I would say that we want Member States to coordinate action. We think the worst thing would be if everybody went in different directions doing whatever they thought was the right thing to do in their respective Member States. We want them rather to discuss, coordinate and cooperate as much as possible, because the effects will be felt on the whole economy in Europe. We prefer actions in a coordinated way. What about the long lead time or the long time to prepare? You would be surprised. As I said yesterday in the debate on the financial crisis, the Commission, for the first time, has managed within 24 hours to get proposals on the table. We have to respond to this very serious crisis in such a way that we do not take too long to prepare the different proposals. We have all been instructed or we have all wanted to see in our respective policy areas how we can help, how we can overcome the long period to prepare, how can we do it more quickly yet do it in a coordinated and respectful way. We are trying to get the proposals on the table as quickly as possible and we are stretching all our possibilities as much as possible. This is the starting point for the Commission at this moment."@mt15
"− De belangrijkste vraag is op dit moment: wat zijn de volgende stappen die de Commissie in de komende week gaat zetten om de effecten op de reële economie daadwerkelijk aan te pakken? We gaan een pakket presenteren – waaraan op dit moment wordt gewerkt – waarin we de verschillende beleidsterreinen aanwijzen waarin we volgens ons het effect op de reële economie op de korte termijn kunnen beperken, zonder daarbij af te wijken van de bestaande hervormingsprioriteiten van de Lissabonstrategie voor de middellange termijn. Dat wordt het kader waarin we gaan werken. We hopen dat we maatregelen kunnen vinden om de totale vraag te stimuleren; aan de vraagzijde willen we de inflatiedruk verminderen en de koopkracht van huishoudens bevorderen. We moeten meer doen op de arbeidsmarkt en, zoals u zegt, investeringen stimuleren. We hopen dat dit ook gunstig zal zijn voor de vraagstukken en acties met betrekking tot het pakket maatregelen inzake energie en klimaatverandering, want we hebben geld nodig voor investeringen. We hopen dat dit stimulerend zal werken in deze moeilijke periode. Op de arbeidsmarkten kan activatiebeleid bijvoorbeeld erg effectief zijn. In antwoord op de laatste vraag wil ik zeggen dat we willen dat de lidstaten hun acties coördineren. Het ergste wat er kan gebeuren is volgens ons dat alle lidstaten een andere kant op gaan om te doen wat volgens hen het beste is. We willen dat ze zo veel mogelijk overleggen, coördineren en samenwerken, want de effecten zullen merkbaar zijn in de hele economie van Europa. Wij geven de voorkeur aan gecoördineerde acties. En de lange aanloopperiode en voorbereidingstijd? U zult verbaasd zijn. Zoals ik gisteren tijdens het debat over de financiële crisis zei, is de Commissie er voor het eerst in geslaagd binnen 24 uur voorstellen op tafel te krijgen. Als we reageren op deze zeer ernstige crisis, mag het voorbereiden van de verschillende voorstellen niet te veel tijd kosten. We hebben allemaal gehoord of ingezien hoe we binnen onze beleidsterreinen kunnen helpen, hoe we de lange voorbereidingsperiode kunnen verkorten, hoe we het sneller kunnen doen, maar toch op een gecoördineerde en respectvolle manier. We proberen de voorstellen zo snel mogelijk op tafel te krijgen en we benutten alle mogelijkheden zo goed mogelijk. Dat is op dit moment het uitgangspunt voor de Commissie."@nl3
"− Najważniejsze i najbardziej aktualne pytanie brzmi: jakie następne kroki podejmie Komisja w nadchodzącym tygodniu, by rzeczywiście rozwiązać problem skutków obecnego kryzysu na realną gospodarkę? Zamierzamy przedstawić – opracowywany obecnie – pakiet określający różne dziedziny polityki, w których, jak nam się zdaje, możemy złagodzić skutki obecnego kryzysu na gospodarkę realną w krótkiej perspektywie czasowej, realizując jednocześnie istniejące priorytety strategii lizbońskiej w zakresie reformy średnioterminowej. Pakiet ten będzie stanowił ramy naszych prac. Myślę, że możemy znaleźć działania, które pomogą podtrzymać popyt globalny; po stronie popytu chcemy ograniczyć presje inflacyjną i wspierać siłę nabywczą gospodarstw domowych. Musimy uczynić więcej na rynku pracy oraz - jak już państwo wspomnieli - przyspieszyć inwestycje. Mamy nadzieję, że będzie to również korzystne z punktu widzenia zagadnień i działań podejmowanych w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego, ponieważ będziemy potrzebowali pieniędzy na inwestycje. Mamy nadzieję, że umożliwi to postępy w tym trudnym okresie. Na przykład na rynku pracy bardzo pomocne mogą być polityki aktywacyjne. W odpowiedzi na ostatnie pytanie chciałabym powiedzieć, że chcemy, by państwa członkowskie koordynowały swoje działania. Myślę, że najgorzej byłoby, gdyby każde zmierzało w innym kierunku, robiąc rzeczy – jego zdaniem – słuszne z punktu widzenia danego kraju. Chcielibyśmy, aby zamiast tego państwa członkowskie dyskutowały, koordynowały swoje działania i współpracowały ze sobą w najszerszym możliwym zakresie, ponieważ efekty ich działań będą odczuwalne w całej europejskiej gospodarce. Wolimy, by działania te były skoordynowane. A jeżeli chodzi o długi okres opracowywania i przygotowywania działań? Zdziwiłaby się pani. Jak wspomniałam w trakcie wczorajszej debaty w sprawie kryzysu finansowego, po raz pierwszy Komisja zdołała przedstawić przygotowane przez siebie wnioski w ciągu 24 godzin. Musimy zareagować na ten bardzo poważny kryzys w taki sposób, by uniknąć zbyt długich okresów przygotowań wniosków. Wszyscy zostaliśmy poinstruowani lub wszyscy chcieliśmy przekonać się w poszczególnych podlegających nam obszarach polityki, jak możemy pomóc, jak możemy uporać się z problemem długich przygotowań, jak możemy pracować szybciej, a mimo to działać w sposób skoordynowany i okazując szacunek. Staramy się przedstawiać propozycje jak najszybciej i wykorzystywać nasze możliwości w sposób jak najbardziej efektywny. Oto punkt wyjścia dla Komisji na dzień dzisiejszy."@pl16
"A questão mais importante é, agora, a seguinte: que medidas tomará a Comissão na próxima semana para fazer face de forma eficaz aos efeitos na economia real? Vamos apresentar um pacote – que está a ser trabalhado neste momento – onde identificamos as várias políticas através das quais julgamos poder atenuar o impacto na economia real a curto prazo, mantendo as prioridades de reforma a médio prazo estabelecidas na Estratégia de Lisboa. Será esse o quadro em que iremos trabalhar. Esperamos poder apresentar medidas que ajudem a reforçar a procura agregada; no que se refere à procura, queremos reduzir as pressões inflacionistas e reforçar o poder de compra das famílias. Temos de fazer mais no que respeita ao mercado de trabalho e, como dizem, reforçar os investimentos. Esperamos que isso também ajude nas questões e medidas relacionadas com o pacote da energia e das alterações climáticas, pois iremos necessitar de dinheiro para investir. Desejamos que isto ajude a ultrapassar este período difícil. Nos mercados de trabalho, por exemplo, as políticas de activação podem ser muito úteis. Em resposta à última questão, gostaria de dizer que queremos que sejam os Estados-Membros a coordenar a acção. Pensamos que o pior seria que cada um seguisse numa direcção diferente, fazendo o que entendesse que devia ser feito no seu caso. Preferimos que debatam, coordenem e cooperem tanto quanto possível, pois os efeitos serão sentidos em toda a economia europeia. Damos preferência às acções levadas a cabo de forma coordenada. Que dizer sobre o longo ou tempo de preparação? Ficariam surpreendidos. Como disse ontem no debate sobre a crise financeira, a Comissão conseguiu, pela primeira vez, apresentar propostas em 24 horas. Temos de responder a esta grave crise de tal modo que não levemos demasiado tempo a preparar as várias propostas. Todos nós recebemos instruções e todos tentámos perceber como, nos respectivos domínios políticos, podemos ajudar, podemos abreviar o longo período de preparação, podemos fazer mais depressa mas de forma coordenada e respeitadora. Estamos a tentar apresentar propostas tão rapidamente quanto possível e explorar todas as possibilidades. Neste momento, esse é o ponto de partida da Comissão."@pt17
"The most important question right now is: what are the next steps for the Commission in the coming week to actually deal with the effects on the real economy? We are going to present a package – which is being worked on at the moment – where we identify the different policy fields where we think we can mitigate the impact on the real economy in the short run, whilst sticking to the existing medium-term reform priorities of the Lisbon Strategy. That will be the framework within which we work. We hope that we can find actions which will help to bolster aggregate demand; on the demand side we want to reduce inflationary pressures and help the purchasing power of households. We have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments. We hope that this will also help the issues and the actions taken when it comes to the energy and climate change package, because we will need money for investments. We hope that will help to push in this difficult period. On the labour markets, for example, activation policies can be very helpful. In reply to the last question I would say that we want Member States to coordinate action. We think the worst thing would be if everybody went in different directions doing whatever they thought was the right thing to do in their respective Member States. We want them rather to discuss, coordinate and cooperate as much as possible, because the effects will be felt on the whole economy in Europe. We prefer actions in a coordinated way. What about the long lead time or the long time to prepare? You would be surprised. As I said yesterday in the debate on the financial crisis, the Commission, for the first time, has managed within 24 hours to get proposals on the table. We have to respond to this very serious crisis in such a way that we do not take too long to prepare the different proposals. We have all been instructed or we have all wanted to see in our respective policy areas how we can help, how we can overcome the long period to prepare, how can we do it more quickly yet do it in a coordinated and respectful way. We are trying to get the proposals on the table as quickly as possible and we are stretching all our possibilities as much as possible. This is the starting point for the Commission at this moment."@ro18
"Najdôležitejšia otázka práve teraz znie: aké sú ďalšie kroky Komisie v nasledujúcom týždni na skutočné vyrovnanie sa s účinkami na reálne hospodárstvo? Predstavíme balík, na ktorom sa v súčasnosti pracuje, v ktorom určíme rôzne oblasti politiky, v ktorých, podľa nášho názoru, môžeme zmierniť vplyv na skutočné hospodárstvo v krátkom čase, pridržiavajúc sa pritom existujúceho materiálu – podmienok reformných priorít lisabonskej stratégie. To bude rámec, v ktorom budeme konať. Dúfame, že dokážeme nájsť opatrenia, ktoré pomôžu rozhýbať celkový dopyt. Na strane dopytu chceme redukovať inflačné tlaky a pomôcť kúpnej sile domácností. Musíme urobiť viac na trhu práce a, ako ste povedali, pre priame investície. Dúfame, že to pomôže tiež záležitostiam a opatreniam prijatým v súvislosti s balíkom o energetike a zmene klímy, pretože budeme potrebovať peniaze na investície. Dúfame, že pomôžeme prekonať toto zložité obdobie. Napríklad na trhoch práce môžu byť veľmi užitočné aktivačné politiky. Pri odpovedi na poslednú otázku chcem povedať, že chceme, aby členské štáty koordinovali svoju činnosť. Myslíme si, že by bolo najhoršie, keby sa všetky vybrali rôznymi smermi a robili veci, o ktorých si myslia, že sú pre ich vlastný členský štát správne. Chceme, aby radšej čo najviac diskutovali, koordinovali a spolupracovali, pretože účinky pocíti celé európske hospodárstvo. Uprednostňujeme koordinovanú činnosť. A v súvislosti s dlhým časom realizácie alebo dlhou dobou prípravy? Boli by ste prekvapení. Ako som povedala včera, v diskusii o finančnej kríze, Komisia po prvýkrát dokázala predložiť návrhy do 24 hodín. Na túto veľmi vážnu krízu musíme reagovať takým spôsobom, aby sme nemíňali príliš veľa času na prípravu rozličných návrhov. Boli sme všetci poučení alebo sme chceli všetci vidieť v našich vlastných oblastiach politiky to, ako dokážeme pomôcť, ako dokážeme prekonať dlhé obdobie prípravy, ako dokážeme pracovať rýchlejšie, pritom to však robiť koordinovane a zdvorilým spôsobom. Snažíme sa predložiť návrhy čo najrýchlejšie a využívame všetky naše sily ako je to len možné. To je v tomto okamihu pre Komisiu východiskový bod."@sk19
"− Trenutno najpomembnejše vprašanje je: kateri so naslednji koraki Komisije v prihodnjem tednu, ki bodo resnično obravnavali učinke na realno gospodarstvo? Predstavili bomo sveženj – ki ga trenutno pripravljamo –, kjer opredeljujemo različna področja politike, kjer menimo, da lahko ublažimo učinek na realno gospodarstvo na kratek rok in obenem vztrajamo pri obstoječih prednostnih srednjeročnih reformah lizbonske strategije. To bo okvir, v katerem bomo delovali. Upamo, da bomo lahko našli ukrepe, ki bodo pomagali podpreti skupno povpraševanje; na strani povpraševanja želimo zmanjšati inflacijske pritiske in pomagati kupni moči gospodinjstev. Več moramo storiti na trgu dela in kot pravite osredotočiti investicije na zgodnje obdobje. Upamo, da bo to tudi pomagalo težavam in sprejetim ukrepom, ko gre za vprašanje svežnja za energijo in podnebne spremembe, ker bomo potrebovali denar za naložbe. Upamo, da bo to pomagalo prebroditi to težavno obdobje. Na trgih dela je lahko na primer aktivacijska politika zelo v pomoč. Pri odgovoru na zadnje vprašanje bi rada rekla, da želimo, da države članice usklajujejo dejavnost. Mislim, da bi bilo najslabše, če bi vsi šli v različne smeri in bi delali, kot bi menili, da je prav v svojih državah članicah. Raje se zavzemamo za to, da države članice čim več razpravljajo, usklajujejo in sodelujejo, saj se bodo učinki čutili na celotnem gospodarstvu v Evropi. Želimo ukrepanje na usklajen način. Kaj pa dolgi čas do začetka izvrševanja ali dolgi čas za pripravo? Bili bi presenečeni. Kot sem dejal včeraj v razpravi o finančni krizi, je Komisija prvič uspela predstaviti predloge v 24 urah. Na to zelo resno krizo moramo odgovoriti tako, da ne bomo porabili preveč časa za pripravo raznih predlogov. Vsem je bilo povedano oziroma vsi smo želeli videti v naših političnih področjih, kako lahko pomagamo, kako lahko skrajšamo dolgo obdobje priprav, kako lahko stvari postorimo hitreje, pa vendar na usklajen in spoštljiv način. Čim hitreje želimo predstaviti predloge in povečujemo vse naše možnosti, kolikor se da. To je ta trenutek za Komisijo izhodiščna točka."@sl20
"− Den viktigaste frågan just nu är: Vilka är kommissionens nästa steg under den kommande veckan för att verkligen ta itu med effekterna på realekonomin? Vi kommer att presentera ett paket – vilket vi arbetar med för närvarande – där vi identifierar de olika politiska områden där vi på kort sikt tror att vi kan mildra effekterna på realekonomin, samtidigt som vi på medellång sikt håller fast vid de befintliga reformprioriteringarna i Lissabonstrategin. Det är inom denna ram som vi kommer att arbeta. Vi hoppas att kunna hitta åtgärder som ska hjälpa upp den totala efterfrågan; på efterfrågesidan vill vi minska inflationstrycket och främja hushållens köpkraft. Vi måste göra mer på arbetsmarknaden och, som ni säger, tidigarelägga investeringar. Vi hoppas att det också hjälper till att lösa problemen och främjar de åtgärder som vidtas när det gäller energi- och klimatförändringspaketet, för vi kommer att behöva pengar till investeringar. Vi hoppas att det kommer att bli en hjälp framåt i denna svåra period. På arbetsmarknaderna kan till exempel aktiveringsåtgärder vara till stor hjälp. Som svar på den sista frågan vill jag säga att vi vill att medlemsstaterna samordnar sina åtgärder. Vi tror att det värsta som kunde hända är att alla går åt varsitt håll och gör det som de tror är det rätta i sina medlemsstater. Vi vill hellre att de så långt som möjligt diskuterar, samordnar och samarbetar, eftersom effekterna kommer att märkas i hela Europas ekonomi. Vi föredrar samordnade åtgärder. Hur är det med de långa ledtiderna och att förberedelserna tar lång tid? Ni kommer att bli förvånade. Som jag sa i debatten om finanskrisen i går har kommissionen för första gången klarat av att lägga fram förslag inom 24 timmar. Vi måste möta denna mycket allvarliga kris på ett sätt där det inte tar för lång tid för att utarbeta olika förslag. Vi har alla fått instruktioner och vi har alla i våra respektive politikområden varit villiga att se över på vilka sätt vi kan bidra, hur vi kan få bukt med de långa förberedelsetiderna och hur vi kan arbeta snabbare, men samtidigt på ett samordnat och respektfullt sätt. Vi försöker lägga fram förslag så snabbt som möjligt och vi tänjer alla våra möjligheter så mycket som möjligt. Detta är för tillfället kommissionens utgångspunkt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Margot Wallström,"18,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph