Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-267"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-267"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε σήμερα στους ευρωπαίους πολίτες είναι πώς απαντούμε στη μεγάλη κρίση, πώς θα δώσουμε χρήματα στην πραγματική οικονομία. Και οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν αυτή η κρίση να είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη, για την Ευρώπη των πολιτών. Το ερώτημά μου είναι: θα δοθούν χρήματα υπέρ των δημοσίων επενδύσεων, υπέρ των δημοσίων έργων στα επόμενα χρόνια;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, děkuji vám za odpověď. Domnívám se však, že evropští občané dnes potřebují slyšet, že reagujeme na úvěrovou krizi, a prostředky by se tak měly investovat do hospodářské aktivity. Evropští občané si rovněž přejí, aby se tato krize stala příležitostí pro Evropu, pro občanskou Evropu. Moje otázka zní: budou v příštích letech vkládány prostředky do veřejných investic a veřejných staveb?"@cs1
"Mange tak for svaret, fru kommissær. Det, vi skal gøre borgerne opmærksom på i dag, er, at vi reagerer på kreditkrisen, og at vi vil afsætte midler til realøkonomien. De europæiske borgere ønsker også, at denne krise skal være en mulighed for Europa − for et civilt Europa. Mit spørgsmål er følgende: Vil der blive afsat midler til offentlige investeringer og offentlige arbejder i de kommende år?"@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin! Vielen Dank für Ihre Antwort. Was wir allerdings den europäischen Bürgern heute sagen müssen, ist Folgendes: Wir reagieren auf die Kreditklemme und werden der Realwirtschaft mit Finanzspritzen unter die Arme greifen. Die Bürger Europas wünschen sich zudem, dass diese Krise eine Chance für Europa, für dessen Zivilbevölkerung ist. Nun meine Frage an Sie: Werden öffentliche Investitionen und öffentliche Bauarbeiten in den kommenden Jahren mit Finanzmitteln gefördert?"@de9
"Mr President, Commissioner, thank you for your reply. However, what we need to say to European citizens today is that we are responding to the credit crunch and shall be injecting money into the real economy. European citizens also want this crisis to be an opportunity for Europe, for civil Europe. My question is: will money be injected into public investment and public works over coming years?"@en4
"Señor Presidente, Comisaria, gracias por su respuesta. No obstante, lo que necesitamos decir hoy a los ciudadanos europeos es que estamos respondiendo a la crisis de liquidez y que se debería inyectar dinero en la esfera real de la economía. Los europeos también desean que esta crisis sea una oportunidad para Europa, para la Europa civil. Mi pregunta es: ¿se inyectará dinero en inversión pública y en obras públicas durante los próximos años?"@es21
"Härra juhataja ja proua volinik, tänan teid vastuse eest. Praegu aga peame ütlema Euroopa kodanikele seda, et me reageerime krediidikriisile ja suuname raha reaalmajandusse. Euroopa kodanikud soovivad, et selle kriisiga avaneks võimalus ka Euroopa jaoks, kodanike Euroopa jaoks. Minu küsimus on järgmine: kas eelseisvatel aastatel eraldatakse raha riiklikele investeeringutele ja riiklikele ehitustöödele?"@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä hänen vastauksestaan. Viesti, joka meidän täytyy kuitenkin välittää EU:n kansalaisille nyt, on se, että me reagoimme luottolamaan ja aiomme pumpata rahaa reaalitalouteen. EU:n kansalaiset haluavat myös, että tästä kriisistä muotoutuu EU:lle, kansalaisten EU:lle, mahdollisuus. Kysymykseni kuuluu: aiotaanko rahaa pumpata tulevina vuosina julkisiin investointeihin ja julkisiin töihin?"@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, merci pour votre réponse. Mais ce que nous devons dire aux citoyens européens aujourd’hui, c’est que nous réagissons à la crise du crédit et que nous allons injecter de l’argent dans l’économie réelle. Les citoyens européens veulent aussi que cette crise soit une opportunité pour l’Europe, pour l’Europe civile. Ma question est la suivante: au cours des prochaines années, va-t-on consacrer de l’argent à des investissements publics et à des travaux publics?"@fr8
"Tisztelt elnök úr, biztos asszony! Köszönöm válaszát. Most azonban azt kell elmondanunk az európai polgároknak, hogy reagálunk a hitelválságra és pénzt fogunk belepumpálni a reálgazdaságba. Az európai polgárok azt várják tőlünk, hogy ez a válságot lehetőséggé formáljuk Európa, a polgári Európa számára. A kérdésem az: a következő években kapnak-e pénzügyi támogatást az állami beruházások?"@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, la ringrazio per la risposta. Nondimeno, ciò che oggi dobbiamo dire ai cittadini europei è che stiamo rispondendo alla contrazione del credito e inietteremo denaro nell’economia reale. I cittadini europei vogliono che questa crisi sia anche un’opportunità per l’Europa, l’Europa civile. La mia domanda è: nei prossimi anni si inietterà denaro in pubblici investimenti e opere pubbliche?"@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ačiū už atsakymą. Tačiau šiandien mums reikia pasakyti Europos piliečiams būtent tai, kad mes reaguojame į krizę ir investuojame lėšas į tikrąją ekonomiką. Europos piliečiai taip pat nori, kad ši krizė būtų galimybė Europai – pilietinei Europai. Mano klausimas: ar artimiausiais metais lėšos bus investuojamos į valstybės investicijas ir viešuosius darbus?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, paldies par jūsu atbildi. Tomēr šodien mums ir jāpasaka Eiropas iedzīvotājiem, ka mēs reaģējam uz kredītu krīzi un iepludināsim naudu reālajā ekonomikā. Eiropas iedzīvotāji arī vēlas, lai šī krīze būtu iespēja Eiropai, pilsoniskai Eiropai. Mans jautājums ir, vai nākamajos gados nauda tiks piešķirta valsts ieguldījumiem un valsts pasūtījumiem?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε σήμερα στους ευρωπαίους πολίτες είναι πώς απαντούμε στη μεγάλη κρίση, πώς θα δώσουμε χρήματα στην πραγματική οικονομία. Και οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν αυτή η κρίση να είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη, για την Ευρώπη των πολιτών. Το ερώτημά μου είναι: θα δοθούν χρήματα υπέρ των δημοσίων επενδύσεων, υπέρ των δημοσίων έργων στα επόμενα χρόνια;"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, bedankt voor uw antwoord. Wat we de Europese burger vandaag echter moeten vertellen, is dat we zullen optreden tegen de financiële crisis en geld zullen pompen in de reële economie. De Europese burgers willen ook dat deze crisis een kans is voor Europa, voor de burgers van Europa. Mijn vraag is: wordt er de komende jaren geld in overheidsinvesteringen en openbare werken gepompt?"@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz! Dziękuję za pańską odpowiedź. Jednakże dziś musimy zapewnić europejskich obywateli, że reagujemy na kryzys kredytowy i że będziemy wspierać finansowo funkcjonowanie gospodarki realnej. Również europejscy obywatele chcą, by ten kryzys stał się szansą dla Europy, dla Europy obywatelskiej. Moje pytanie brzmi: czy w najbliższych latach będą przekazywane środki finansowe na publiczne inwestycje i prace?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, obrigado pela sua resposta. No entanto, o que hoje temos de dizer aos cidadãos europeus é que estamos a responder à crise do crédito e que vamos injectar dinheiro na economia real. Os cidadãos europeus também querem que esta crise seja uma oportunidade para a Europa, para a Europa dos cidadãos. A minha pergunta é esta: vai ser injectado dinheiro para investimentos públicos e obras públicas nos próximos anos?"@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε σήμερα στους ευρωπαίους πολίτες είναι πώς απαντούμε στη μεγάλη κρίση, πώς θα δώσουμε χρήματα στην πραγματική οικονομία. Και οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν αυτή η κρίση να είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη, για την Ευρώπη των πολιτών. Το ερώτημά μου είναι: θα δοθούν χρήματα υπέρ των δημοσίων επενδύσεων, υπέρ των δημοσίων έργων στα επόμενα χρόνια;"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, ďakujem za odpoveď. Musíme však dnes povedať európskym občanom, že reagujeme na úverovú krízu bánk, a mali by sme vliať peniaze do reálneho hospodárstva. Európski občania tiež chcú, aby táto kríza bola pre Európu, pre občiansku Európu, príležitosťou. Moja otázka znie: budú v nasledujúcich rokoch vložené peniaze do verejných investícií a verejných prác?"@sk19
"Gospod predsednik, komisar, hvala za vaš odgovor. Toda kar želimo reči evropskim državljanom danes je, da se odzivamo na posojilni krč in bomo vložili denar v realno gospodarstvo. Evropski državljani prav tako želijo, da je ta kriza priložnost za Evropo, za civilno Evropo. Moje vprašanje se glasi: ali se bo denar v prihodnjih letih vložil v javne investicije in javna dela?"@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Tack för ert svar. Men vad vi behöver förmedla till de europeiska medborgarna i dag är att vi bemöter kreditkrisen och kommer att avsätta medel för realekonomin. Europeiska medborgare vill också att krisen ska vara en möjlighet för Europa, för det civila Europa. Min fråga är: Kommer pengar att avsättas till statliga investeringar och offentlig verksamhet under kommande år?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph