Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-266"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.21.3-266"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− The Commission presented its autumn forecast on 3 November, which indicates that the economic outlook is bleak: economic growth is expected to come to a standstill in 2009, increasing by a meagre 0.2% in the European Union. 2010 should see a gradual recovery for most EU economies, with growth projected at 1.1% for the EU as a whole. As a result, unemployment is expected to increase to 7.8% in the EU in 2009, with a further increase projected for 2010. However, next year we expect inflation to fall back quickly to 2.4% in the EU and to decelerate further in 2010. There is no question that the challenges we face are substantial. Hence, the Commission is now developing a comprehensive strategy to manage the financial crisis and limit the economic downturn. The basis of this strategy is set down in the communication entitled ‘From financial crisis to recovery: A European framework for action’, which indicates how the EU should tackle the next stages of the crisis in a united, coordinated manner. Action should be geared towards three objectives: first, building a new financial market architecture at EU level; second, dealing with the impact on the real economy and, third, coordinating a global response to the financial crisis. On 26 November, the Commission will propose a more detailed version of this EU recovery plan, under the umbrella of the Lisbon Strategy for Growth and Jobs. Our aim is to bring together a series of targeted short-term initiatives that will help counter adverse effects on the wider economy, while adapting the medium to long-term measures of the Lisbon Strategy to take account of the crisis."@en4
lpv:translated text
"− Komise předložila 3. listopadu podzimní prognózu, ze které vyplývá, že hospodářský výhled je neradostný: v roce 2009 se očekává zastavení hospodářského růstu, který se má zvýšit v celé Evropské unii pouze o 0,2 %. V roce 2010 by mělo docházet k oživení většiny hospodářství EU s předpokládaným růstem ve výši 1,1 % pro EU jako celek. V důsledku toho se očekává nárůst nezaměstnanosti na 7,8 % v EU v roce 2009 a další nárůst se očekává i pro rok 2010. V příštím roce se však očekává pokles inflace na 2,4 % v EU a její růst by se měl ještě dále zpomalit v roce 2010. Není pochyb o tom, že výzvy, před kterými stojíme, jsou značné. Komise proto nyní vypracovává komplexní strategii zvládnutí finanční krize a zpomalení hospodářského poklesu. Základy této strategie zachycuje sdělení nazvané Od finanční krize k oživení: evropský akční rámec, v němž se uvádí, jak by měla EU řešit další fáze krize jednotně a ve vzájemné koordinaci. Akce by měly směřovat k dosažení tří cílů: za prvé, vytvoření nové struktury finančních trhů na úrovni EU; za druhé, řešení dopadu na hospodářskou aktivitu, a za třetí, koordinace globální reakce na finanční krizi. 26. listopadu předloží Komise podrobnější verzi plánu obnovy EU v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Naším cílem je propojení řady cílených krátkodobých iniciativ, které pomohou odvrátit negativní dopad na hospodářskou aktivitu a přizpůsobit střednědobá a dlouhodobá opatření Lisabonské strategie současné krizi."@cs1
"Kommissionen fremlagde sin efterårsprognose den 3. november, hvori de økonomiske udsigter er beskrevet som dystre. Den økonomiske vækst forventes at stå stille i 2009 og kun stige med 0,2 % i EU. I 2010 kan man forvente en gradvis fremgang for de fleste økonomier i EU med en forventet vækst på ca. 1,1 % for EU generelt. Derfor forventes arbejdsløsheden at stige til 7,8 % i EU i 2009 med en forventet yderligere stigning i 2010. Næste år forventer vi imidlertid, at inflationen hurtigt falder tilbage til 2,4 % i EU og falder yderligere i 2010. Der er ingen tvivl om, at vi står over for betydelige udfordringer. Kommissionen er således i færd med at udvikle en omfattende strategi til styring af finanskrisen og begrænsning af den økonomiske nedtur. Grundlaget for strategien er beskrevet i meddelelsen "Fra finansiel krise til genoprettelse: En europæisk handlingsramme", hvori det er fastsat, hvordan EU skal håndtere de næste trin i krisen på en samlet og koordineret måde. Der er tre målsætninger, som skal opfyldes. For det første skal der opbygges en ny struktur for de finansielle markeder på EU-plan. For det andet skal der træffes foranstaltninger i forbindelse med virkningen på realøkonomien, og for det tredje skal der træffes globale koordinerede foranstaltninger til håndtering af finanskrisen. Kommissionen vil den 26. november foreslå en mere detaljeret version af EU's genopretningsplan under Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse. Vores målsætning er at samle en række målrettede kortsigtede initiativer, som vil medvirke til at mindske de negative konsekvenser for den bredere økonomi og samtidig sikre, at der i Lissabonstrategiens foranstaltninger på mellemlang og lang sigt tages højde for krisen."@da2
"− Die Kommission legte am 3. November ihre Herbstprognose vor, die darauf hindeutet, dass die Aussichten für die Wirtschaft düster sind: Das Wirtschaftswachstum dürfte 2009 zu einem Stillstand kommen und in der Europäischen Union nur um magere 0,2 % steigen. Im Verlauf von 2010 dürfte in den meisten EU-Volkswirtschaften allmählich eine Erholung einsetzen, und das Wachstum wird für die EU insgesamt voraussichtlich bei 1,1 % liegen. Infolge dessen wird in der EU für 2009 mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 7,8 % und für 2010 mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Allerdings erwarten wir für das kommende Jahr einen raschen Rückgang der Inflation in der EU auf 2,4 %, die 2010 voraussichtlich weiter sinkt. Es besteht kein Zweifel daran, dass die vor uns liegenden Herausforderungen nicht einfach zu meistern sein werden. Daher arbeitet die Kommission derzeit an einer umfassenden Strategie zum Umgang mit der Finanzkrise und zur Begrenzung des Konjunkturrückgangs. Die Grundlage dieser Strategie ist in der Mitteilung mit dem Titel „From financial crisis to recovery: a European framework for action“ (Aus der Finanzkrise in den Aufschwung: Ein Aktionsrahmen für Europa) dargelegt, die beschreibt, wie die EU die nächsten Phasen der Krise geschlossen und koordiniert angehen sollte. Die Maßnahmen sollten auf drei Ziele ausgerichtet sein: Erstens, Aufbau einer neuen Finanzmarktarchitektur auf EU-Ebene; zweitens, Umgang mit den Auswirkungen auf die Realwirtschaft und drittens, Koordinierung einer globalen Reaktion auf die Finanzkrise. Am 26. November wird die Kommission eine stärker detaillierte Version dieses EU-Konjunkturprogramms im Rahmen der Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung vorschlagen. Unser Ziel besteht darin, eine Reihe zielgerichteter kurzfristiger Initiativen auf den Weg zu bringen, die dazu beitragen werden, den negativen Auswirkungen auf die breitere Wirtschaft entgegenzuwirken, gleichzeitig jedoch die mittel- bis langfristigen Maßnahmen der Lissabon-Strategie anzupassen, sodass der Krise Rechnung getragen wird."@de9
". − Η Επιτροπή παρουσίασε τις προγνώσεις της για το φθινόπωρο στις 3 Νοεμβρίου, που δείχνουν ότι η οικονομική προοπτική είναι δυσοίωνη: η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να παγώσει για το 2009, αυξανόμενη κατά 2% μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2010 αναμένεται να σημειωθεί σταδιακή ανάκαμψη για τις περισσότερες οικονομίες της ΕΕ με ανάπτυξη που προβλέπεται στο 1,1% για την ΕΕ συνολικά. Ως αποτέλεσμα, η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί φτάνοντας το 7,8% στην ΕΕ το 2009 με περαιτέρω αύξηση που προβλέπεται για το 2010. Ωστόσο, το επόμενο έτος αναμένουμε ο πληθωρισμός να μειωθεί γρήγορα στο 2,4% στην ΕΕ και να υποστεί περαιτέρω επιβράδυνση το 2010. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ουσιαστικές. Συνεπώς, η Επιτροπή αναπτύσσει τώρα μια εκτενή στρατηγική για τη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τον περιορισμό της πτωτικής τάσης της οικονομίας. Η βάση αυτής της στρατηγικής τέθηκε στην ανακοίνωση με τίτλο «Από την χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάληψης δράσης», η οποία υποδεικνύει πώς η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τα επόμενα στάδια της κρίσης με ενωτικό και συντονισμένο τρόπο. Η δράση πρέπει να συντονιστεί προς την κατεύθυνση τριών στόχων: πρώτον, την οικοδόμηση μιας νέας αρχιτεκτονικής χρηματοοικονομικής αγοράς σε επίπεδο ΕΕ· δεύτερον, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία και τρίτον, το συντονισμό της παγκόσμιας αντίδρασης στη χρηματοπιστωτική κρίση. Στις 26 Νοεμβρίου, η Επιτροπή θα προτείνει μια λεπτομερέστερη εκδοχή αυτού του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ, υπό την αιγίδα της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε μια σειρά στοχευμένων βραχυπρόθεσμων πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στην ευρύτερη οικονομία, ενώ προσαρμόζουμε τα μεσοπρόθεσμα ως μακροπρόθεσμα μέτρα της Στρατηγικής της Λισαβόνας για να ληφθεί υπόψη η κρίση."@el10
"− La Comisión presentó el 3 de noviembre las previsiones hechas en otoño, que indican que la perspectiva económica es poco prometedora: se prevé el del crecimiento económico en 2009, aumentando un escaso 2 % en la Unión Europea. En el año 2010, la mayoría de las economías de la UE deberían experimentar una recuperación gradual, con un crecimiento previsto del 1,1 % para toda la UE, en general. En consecuencia, se espera que el desempleo aumente en un 7,8 % en la UE en 2009, con un aumento superior previsto para 2009. Sin embargo, se espera que el año que viene la inflación vuelva a caer rápidamente un 2,4 % y se frenará más en 2010. No cabe duda de que los desafíos a los que nos enfrentamos son substanciales. Por lo tanto, la Comisión ahora está desarrollando una estrategia completa para gestionar la crisis financiera y limitar el estancamiento de la economía. La base de esta estrategia de sienta por escrito en la comunicación titulada «De la crisis financiera a la recuperación: Un marco europeo de acción», que establece cómo la UE debería abordar las próximas etapas de la crisis de forma coordinada y conjunta. La acción debe estar orientada hacia tres objetivos: en primer lugar, hacia la creación de una nueva arquitectura de mercado financiera a nivel de la UE, en segundo lugar, hacia el tratamiento del impacto en la esfera real de la economía y, en tercer lugar, en la coordinación de la respuesta global a la crisis financiera. El 26 de noviembre, la Comisión propondrá una versión más detallada de este plan de recuperación de la UE, con motivo de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Nuestra intención es unir una serie de iniciativas específicas a corto plazo que ayudarán a contrarrestar los efectos adversos en la economía más amplia, mientras se adaptan las medidas de medio a corto plazo de la Estrategia de Lisboa para tener en cuenta la crisis."@es21
". − Komisjon esitas oma sügisese prognoosi 3. novembril ja selle kohaselt on majanduse väljavaated nigelad: 2009. aastal Euroopa Liidu majanduskasv eeldatavasti peatub, kasvades vaid kasinad 0,2%. 2010. aastal peaks enamik Euroopa Liidu riikidest järk-järgult kosuma ja kogu ELi majanduskasvuks prognoositakse 1,1%. Selle tulemusena peaks töötus 2009. aastal Euroopa Liidus kasvama 7,8% võrra ning 2010. aastal veelgi rohkem. Järgmisel aastal on Euroopa Liidus aga oodata inflatsiooni kiiret langust 2,4%-ni ja 2010. aastal peaks inflatsioon veelgi aeglustuma. Ei ole kahtlust, et meie ees seisvad raskused on märkimisväärsed. Seetõttu koostab komisjon praegu kõikehõlmavat strateegiat, et tulla toime finantskriisiga ja panna piir majandussurutisele. Selle strateegia alused on sõnastatud teatises „Finantskriisist taastumine: Euroopa tegevusraamistik”, milles on öeldud, kuidas Euroopa Liit peaks tegelema ühiselt ja kooskõlastatult kriisi järgmiste etappidega. Seejuures tuleks keskenduda kolmele eesmärgile: 1) ehitada üles uus finantsturg ELi tasandil; 2) tegeleda reaalmajandusele avalduvate mõjudega; 3) kooskõlastada ülemaailmset vastust finantskriisile. 26. novembril esitab komisjon majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia üksikasjalikuma taastamismeetmeid käsitleva ELi raamistiku. Meie eesmärk on koondada mitu lühiajalist algatust, mis aitavad hõlbustada laiemate majandusmõjude neutraliseerimist ning samal ajal kohandada kriisist lähtuvalt Lissaboni strateegia keskmisi ja pikaajalisi meetmeid."@et5
". − Komissio esitteli 3. marraskuuta tämän syksyn ennusteensa, jonka perusteella talousnäkymät ovat ankeat. Talouden kasvun odotetaan pysähtyvän vuonna 2009 ja jäävän Euroopan unionissa vain 0,2 prosenttiin. Vuonna 2010 useimpien EU:n talouksien pitäisi alkaa vähitellen elpyä; koko EU:n kasvuksi on arvioitu 1,1 prosenttia. Tämän seurauksena työttömyyden odotetaan nousevan EU:ssa 7,8 prosenttiin vuonna 2009 ja nousun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2010. Inflaation ennustetaan EU:ssa kuitenkin laskevan nopeasti takaisin 2,4 prosenttiin ja hidastuvan vielä lisää vuonna 2010. On selvää, että me olemme huomattavien haasteiden edessä. Sen vuoksi komissio kehittelee parhaillaan kattavaa strategiaa rahoituskriisin hallitsemiseksi ja talouden taantuman rajoittamiseksi. Tämän strategian perusta on esitelty tiedonannossa "Finanssikriisistä talouden elpymiseen: eurooppalainen toimintakehys", jossa kerrotaan, miten EU:n pitäisi ratkaista kriisin seuraavat vaiheet yhtenäisellä ja koordinoidulla tavalla. Toimet olisi keskitettävä kolmen tavoitteen ympärille. Ensinnäkin meidän on pyrittävä luomaan rahoitusmarkkinoille EU:n tasolla uusi rakenne; toiseksi meidän on käsiteltävä kriisin vaikutuksia reaalitalouteen ja kolmanneksi meidän on koordinoitava rahoituskriisiin kansainvälinen ratkaisu. Komissio julkistaa EU:n elvytyssuunnitelmasta yksityiskohtaisemman esityksen 26. marraskuuta osana Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaa. Tavoitteemme on yhdistää joitain tarkkaan suunnattuja lyhyen aikavälin aloitteita, jotka voivat lieventää kriisin pahimpia vaikutuksia talouteen laajemmin ottaen, ja samalla mukauttaa Lissabonin strategian keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä kriisin huomioon ottamiseksi."@fi7
". − La Commission a présenté ses prévisions d’automne le 3 novembre dernier, et celles-ci indiquent des perspectives économiques fort sombres: on s’attend à un ralentissement brutal de la croissance économique en 2009, avec une croissance d’à peine 0,2 % dans l’Union européenne. La croissance devrait reprendre progressivement en 2010 pour la plupart des économies européennes, à raison de 1,1 % pour l’ensemble de l’Union européenne. Cette crise devrait entraîner une hausse du chômage à 7,8 % en 2009, avec une autre augmentation prévue en 2010. L’inflation dans l’Union européenne devrait par contre retomber rapidement à 2,4 % l’année prochaine, et continuer à descendre en 2010. Il ne fait aucun doute que les défis auxquels nous allons être confrontés sont considérables. C’est pourquoi la Commission est en train d’élaborer une stratégie globale visant à gérer la crise financière et à minimiser le ralentissement économique. La base de cette stratégie est définie dans la communication intitulée «De la crise financière à la reprise: un cadre d’action européen», qui indique comment faire face aux prochains stades de cette crise de façon unie et coordonnée. Notre action doit viser trois objectifs: tout d’abord, développer une nouvelle architecture des marchés financiers au niveau de l’Union européenne; deuxièmement, gérer l’impact sur l’économie réelle; et troisièmement, coordonner une réponse globale à la crise financière. Le 26 novembre, la Commission proposera une version plus détaillée de ce plan européen de relance économique dans la perspective de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi. Notre objectif est de rassembler une série d’initiatives ciblées à court terme qui contribueront à atténuer les effets négatifs sur l’économie au sens large, et parallèlement d’adapter les mesures à moyen terme de la stratégie de Lisbonne en fonction de la crise."@fr8
"− A Bizottság november 3-án tette közzé őszi előrejelzését, amelyben jelzi, a gazdasági kilátások nem kecsegtetnek jóval: a gazdasági növekedés várhatóan megáll 2009-ben, mindössze 0,2%-os növekedést produkálva az Európai Unióban. 2010-ben a legtöbb uniós gazdaság fokozatosan talpra áll. Az EU egészére nézve 1,1%-os növekedésre számítunk. Ennek következtében a munkanélküliség várhatóan 7,8%-kal emelkedik az EU-ban 2009-ben, és ez tovább 2010-ben. Mindazonáltal, a jövő év során az infláció gyors, 2,4%-os visszaesésére számíthatunk az EU-ban, és 2010-ben e tekintetben további lassulás várható. Az előttünk álló kihívások kétségkívül nagyon nagyok. Ezért a Bizottság most átfogó stratégiát dolgoz ki a pénzügyi válság kezelése és a gazdasági visszaesés korlátozása érdekében. E stratégia alapjait a Bizottság közleményben határozta meg, amelynek címe: „A pénzügyi válságtól a fellendülésig: európai cselekvési keret”. E dokumentum jelzi, hogy az EU-nak egységes és összehangolt fellépéssel milyen módon kell leküzdenie a válság következő szakaszait. A cselekvéseknek a következő három cél felé kell mutatniuk: először: egy új pénzpiaci szerkezet kialakítása az EU szintjén; másodszor: a reálgazdaságra gyakorolt hatás kezelése; és harmadszor: a pénzügyi válságra adott globális válasz koordinálása. November 26-án a Bizottság javaslatot tesz az európai gazdasági fellendülés tervének egy részletesebb verziójára a növekedést és a munkahelyeket támogató lisszaboni stratégia keretében. Célunk, hogy összekapcsoljunk egy sor, célzott, rövid távú kezdeményezést a szélesebb gazdaságot esetlegesen érő káros hatások megakadályozása érdekében, mindeközben pedig hozzáigazítsuk a válsághelyzethez a lisszaboni stratégia közép és hosszú távú intézkedéseit."@hu11
"− Signor Presidente, il 3 novembre la Commissione ha presentato la sua previsione autunnale in cui si annuncia che le prospettive economiche sono tutt’altro che confortanti: nel 2009 la crescita economica dovrebbe essere stagnante con un magro aumento dello 0,2 per cento nell’Unione europea. Nel 2010 si dovrebbe successivamente registrare una graduale ripresa per la maggior parte delle economie comunitarie con una proiezione di crescita dell’1,1 per cento per l’Unione nel suo complesso. Nel 2009, la disoccupazione a livello comunitario dovrebbe pertanto aumentare al 7,8 per cento con un ulteriore aumento previsto per il 2010. Il prossimo anno, tuttavia, prevediamo che l’inflazione regredisca rapidamente al 2,4 per cento nell’Unione e deceleri ulteriormente nel 2010. Non vi è dubbio quanto al fatto che le sfide che siamo chiamati a raccogliere siano estremamente impegnative. La Commissione sta dunque sviluppando una strategia completa per gestire la crisi finanziaria e arginare la recessione economica. La base di tale strategia è illustrata nella comunicazione dal titolo “Dalla crisi finanziaria alla ripresa: un quadro di azione europeo”, in cui si afferma che l’Unione dovrebbe affrontare le prossime fasi della crisi in maniera coesa e coordinata. L’azione dovrebbe puntare a tre obiettivi: in primo luogo, costruire una nuova architettura del mercato finanziario a livello comunitario, in secondo luogo, affrontare l’impatto sull’economia reale e, in terzo luogo, coordinare una risposta globale alla crisi finanziaria. Il 26 novembre, la Commissione proporrà una versione più dettagliata di tale piano nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione. Il nostro scopo è riunire una serie di iniziative mirate a breve termine che contribuiscano a contrastare gli effetti negativi sull’economia in senso più ampio adeguando al tempo stesso le misure a medio e lungo termine della strategia di Lisbona per tener conto della crisi."@it12
"− Lapkričio 3 d. Komisija pateikė savo rudens prognozę, kuri rodo, kad ekonomikos perspektyva yra niūri: laukiama, kad 2009 m. Europos Sąjungoje ekonomikos augimas sustos, padidėjęs vos 0,2 %. 2010 m. turėtų būti pastebimas laipsniškas daugumos ES ekonomikų atsigavimas kartu su planuojamu visos ES 1,1 % augimu. Dėl to laukiama, kad 2009 m. ES nedarbas turi padidėti iki 7,8 %, o 2010 m. planuojamas tolesnis jo didėjimas. Tačiau kitais metais ES laukiame spartaus infliacijos sumažėjimo iki 2,4 % ir ji toliau mažės 2010 m. Nėra abejonių, kad susiduriame su dideliais išbandymais. Taigi, Komisija šiuo metu kuria visapusišką strategiją, kaip valdyti finansų krizę ir apriboti ekonomikos nuosmukį. Šios strategijos pagrindas išdėstytas komunikate „Įveikti finansinę krizę. Europos veiksmų gairės.“, kuriame nurodoma, kaip ES turėtų vieningai ir koordinuotai įveikti kitus krizės etapus. Veiksmai turėtų būti nukreipti į tris tikslus: pirma, sukurti naują finansų rinkos architektūrą ES lygmeniu, antra, užsiimti poveikiu tikrajai ekonomikai, trečia, koordinuoti pasaulinę reakciją į finansų krizę. Lapkričio 26 d. Komisija pasiūlys išsamesnę šio ES atkūrimo plano versiją pagal Lisabonos strategiją ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti. Mes siekiame sujungti keletą tikslinių trumpalaikių iniciatyvų, kurios padės atsverti poveikį visai ekonomikai, o priimdami Lisabonos sutarties vidutinės trukmės ir ilgalaikes priemones atsižvelgti į krizę."@lt14
"− Komisija 3. novembrī iepazīstināja ar savu rudens prognozi, kurā norādīts, ka ekonomikas perspektīvas ir drūmas; ir sagaidāms, ka 2009. gadā Eiropas Savienības ekonomiskā izaugsme apstāsies, palielinoties tikai par 0,2 %. Vairums ES tautsaimniecību 2010. gadā sāks pakāpeniski atgūties, un prognozē, ka izaugsmes rādītājs Eiropas Savienībā kopumā sasniegs 1,1 %. Tādējādi sagaidāms, ka 2009. gadā Eiropas Savienībā bezdarba līmenis palielināsies līdz 7,8 % un turpinās palielināties arī 2010. gadā. Tomēr nākamgad Eiropas Savienībā mēs sagaidām strauju inflācijas kritumu līdz 2,4 %, un inflācija turpinās samazināties arī 2010. gadā. Nav šaubu, ka mēs saskaramies ar būtiskām problēmām. Tāpēc Komisija izstrādā visaptverošu stratēģiju finanšu krīzes pārvarēšanai un ekonomikas lejupslīdes ierobežošanai. Šīs stratēģijas pamatojums ir izklāstīts paziņojumā „No finanšu krīzes augšupejai — Eiropas rīcības programma”, kurā norādīts, kā Eiropas Savienībai vienoti un saskaņoti pārvarēt nākamos krīzes posmus. Darbības pamatā jābūt trīs mērķiem: pirmkārt, izveidot jaunu finanšu tirgus struktūru ES līmenī; otrkārt, novērst ietekmi uz reālo ekonomiku un, treškārt, koordinēt pasaules reakciju uz finanšu krīzi. Komisija 26. novembrī ierosinās sīkāk izstrādātu ES atveseļošanas plāna versiju, kas veidota saskaņā ar Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai. Mūsu mērķis ir apvienot daudzas mērķtiecīgas īstermiņa iniciatīvas, kas palīdzēs novērst negatīvo ietekmi uz ekonomiku plašākā mērogā, un pielāgot Lisabonas stratēģijas vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumus pašreizējās krīzes apstākļiem."@lv13
"The Commission presented its autumn forecast on 3 November, which indicates that the economic outlook is bleak: economic growth is expected to come to a standstill in 2009, increasing by a meagre 0.2% in the European Union. 2010 should see a gradual recovery for most EU economies, with growth projected at 1.1% for the EU as a whole. As a result, unemployment is expected to increase to 7.8% in the EU in 2009, with further increase projected for 2010. However, next year we expect inflation to fall back quickly to 2.4% in the EU and to decelerate further in 2010. There is no question that the challenges we face are substantial. Hence the Commission is now developing a comprehensive strategy to manage the financial crisis and limit the economic downturn. The basis of this strategy is set down in the communication entitled ‘From financial crisis to recovery: A European framework for action’, which indicates how the EU should tackle the next stages of the crisis in a united, coordinated manner. Action should be geared towards three objectives: first, building a new financial market architecture at EU level; second, dealing with the impact on the real economy and, third, coordinating a global response to the financial crisis. On 26 November the Commission will propose a more detailed version of this EU recovery plan, under the umbrella of the Lisbon Strategy for Growth and Jobs. Our aim is to bring together a series of targeted short-term initiatives that will help counter adverse effects on the wider economy, while adapting the medium to long-term measures of the Lisbon Strategy to take account of the crisis."@mt15
"− De Commissie heeft op 3 november haar najaarsprognose gepresenteerd en daaruit blijkt dat het er slecht uitziet voor de economie: de economische groei zal in 2009 naar verwachting nagenoeg tot stilstand komen, met een toename van slechts 0,2 procent in de Europese Unie. In 2010 zullen de meeste economieën in de EU zich waarschijnlijk geleidelijk aan herstellen, met een verwachte groei van 1,1 procent voor de EU als geheel. Als gevolg daarvan zal de werkloosheid in de EU in 2009 naar verwachting stijgen naar 7,8 procent en in 2010 wordt een verdere stijging verwacht. We verwachten echter dat de inflatie in de EU volgend jaar snel zal dalen tot 2,4 procent en in 2010 nog verder. Het lijdt geen twijfel dat we voor grote uitdagingen staan. De Commissie werkt daarom aan een overkoepelende strategie om de financiële crisis te beteugelen en de economische neergang te beperken. De basis van deze strategie is beschreven in de mededeling met de titel ‘Van financiële crisis naar herstel: een Europees actiekader’, waarin wordt uitgelegd hoe de EU de volgende fasen van de crisis op een gezamenlijke, gecoördineerde manier moet aanpakken. We moeten onze inspanningen richten op drie doelstellingen: ten eerste het bouwen van een nieuwe financiële marktarchitectuur op EU-niveau, ten tweede het verwerken van het effect op de reële economie en ten derde de coördinatie van een wereldwijde reactie op de financiële crisis. Op 26 november zal de Commissie een gedetailleerdere versie van dit EU-herstelplan voorstellen, onder de paraplu van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid. Ons doel is het bijeenbrengen van een reeks gerichte kortetermijninitiatieven die helpen de negatieve effecten op de bredere economie te bestrijden, terwijl tegelijkertijd de maatregelen voor de middellange en lange termijn van de Lissabonstrategie worden aangepast om rekening te houden met de crisis."@nl3
"− Dnia 3 listopada Komisja przedstawiła swoją jesienną prognozę, zgodnie z którą perspektywy gospodarcze malują się w ciemnych barwach: oczekuje się, że w 2009 roku wzrost gospodarczy niemalże zatrzyma się w miejscu, osiągając marne 0,2% w Unii Europejskiej. W 2010 roku powinna nastąpić stopniowa poprawa sytuacji większości unijnych gospodarek. Szacuje się, że w tym roku wzrost w UE wyniesie 1,1%. W związku z tym prognozuje się, że stopa bezrobocia wzrośnie w Unii w 2009 roku do 7,8%, przy czym oczekuje się dalszego jej wzrostu w roku następnym. Z drugiej strony w przyszłym roku oczekujemy spadku inflacji do 2,4% w UE i dalszych spadków w 2010 roku. Bez wątpienia wyzwania, przed którymi stoimy, są poważne. Dlatego obecnie Komisja opracowuje kompleksową strategię mającą na celu opanowanie kryzysu finansowego i powstrzymanie spowolnienia gospodarczego. Podstawę tej strategii określono w komunikacie zatytułowanym „Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania”, w którym wskazano, w jaki sposób UE powinna zająć się następnymi etapami kryzysu w sposób skoordynowany i poprzez współdziałanie. Należy opracować działania pod kątem trzech celów: po pierwsze, zbudowanie nowej architektury rynku finansowego na szczeblu UE; po drugie, poradzenie sobie ze skutkami kryzysu na gospodarkę realną i po trzecie, koordynowanie ogólnoświatowej reakcji na kryzys finansowy. Dnia 26 listopada Komisja zaproponuje bardziej szczegółową wersję unijnego planu naprawy, którego fundamentem jest strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Naszym celem jest połączenie wielu konkretnych inicjatyw krótkoterminowych, które pomogą przeciwdziałać niekorzystnemu oddziaływaniu kryzysu na ogół gospodarki, przy jednoczesnym dostosowaniu średnio- i długoterminowych środków strategii lizbońskiej w taki sposób, aby uwzględniały one kryzys."@pl16
"A Comissão apresentou, em 3 de Novembro, as suas previsões do Outono, que apontam para um panorama económico sombrio: prevê-se uma estagnação económica em 2009, com um crescimento muito reduzido de 0,2% na União Europeia. Para 2010, prevê-se uma retoma progressiva na maior parte das economias europeias e um crescimento de cerca de 1,1% no conjunto da UE. Consequentemente, espera-se que a taxa de desemprego na UE suba para 7,8% em 2009 e continue a subir em 2010. Quanto à inflação na União Europeia, prevemos que caia rapidamente para 2,4% no próximo ano e que registe nova desaceleração em 2010. Não há dúvida de que os desafios que enfrentamos são enormes. Daí que a Comissão esteja a elaborar uma estratégia global de gestão da crise financeira e contenção da recessão económica. A base dessa estratégia está definida na comunicação intitulada «Da crise financeira à retoma: Um quadro de acção europeu», onde se diz que a UE deve enfrentar as novas fases da crise em união e conjugação de esforços. A acção deve ser dirigida a três objectivos: primeiro, redesenhar a arquitectura do mercado financeiro ao nível da UE; segundo, enfrentar o impacto na economia real; terceiro, coordenar uma resposta global à crise financeira. Em 26 de Novembro, a Comissão apresentará uma versão mais detalhada desse plano de relançamento da UE elaborado no quadro da aplicação da Estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego. O nosso objectivo consiste em lançar uma série de iniciativas de curto prazo com propósitos bem definidos, que ajudarão a contrariar os efeitos negativos na economia em geral, ao mesmo tempo que adaptamos as medidas de médio e longo prazo da Estratégia de Lisboa à situação de crise."@pt17
"The Commission presented its autumn forecast on 3 November, which indicates that the economic outlook is bleak: economic growth is expected to come to a standstill in 2009, increasing by a meagre 0.2% in the European Union. 2010 should see a gradual recovery for most EU economies, with growth projected at 1.1% for the EU as a whole. As a result, unemployment is expected to increase to 7.8% in the EU in 2009, with further increase projected for 2010. However, next year we expect inflation to fall back quickly to 2.4% in the EU and to decelerate further in 2010. There is no question that the challenges we face are substantial. Hence the Commission is now developing a comprehensive strategy to manage the financial crisis and limit the economic downturn. The basis of this strategy is set down in the communication entitled ‘From financial crisis to recovery: A European framework for action’, which indicates how the EU should tackle the next stages of the crisis in a united, coordinated manner. Action should be geared towards three objectives: first, building a new financial market architecture at EU level; second, dealing with the impact on the real economy and, third, coordinating a global response to the financial crisis. On 26 November the Commission will propose a more detailed version of this EU recovery plan, under the umbrella of the Lisbon Strategy for Growth and Jobs. Our aim is to bring together a series of targeted short-term initiatives that will help counter adverse effects on the wider economy, while adapting the medium to long-term measures of the Lisbon Strategy to take account of the crisis."@ro18
"Komisia predstavila jesennú prognózu 3. novembra. Tá naznačuje, že hospodárska perspektíva je neradostná: predpokladá, že hospodársky rast sa v roku 2009 zastaví, pričom sa v Európskej únii zvýši o skromné 0,2 %. Rok 2010 by mal byť rokom postupnej obnovy pre väčšinu hospodárstiev EÚ s plánovaným rastom 1,1 percenta pre EÚ ako celok. V dôsledku toho sa predpokladá rast nezamestnanosti v EÚ na 7,8 % v roku 2009 a jej ďalšie zvýšenie v roku 2010. Nasledujúci rok však predpokladáme rýchle zníženie inflácie v EÚ na 2,4 % a jej ďalšie znižovanie v roku 2010. Niet pochýb, že problémy, ktorým čelíme, sú vážne. Komisia preto pripravuje komplexnú stratégiu na riadenie hospodárskej krízy a obmedzenie hospodárskej recesie. Základ tejto stratégie je upravený v oznámení s názvom Od finančnej krízy k obnove: Európsky rámec pre akciu, ktorý naznačuje, ako by mala EÚ riešiť ďalšie fázy krízy jednotným, koordinovaným spôsobom. Činnosť by mala smerovať k trom cieľom: po prvé, k budovaniu novej architektúry finančného trhu na úrovni EÚ, po druhé, k zvládnutiu vplyvu na reálne hospodárstvo a do tretice, ku koordinácii celosvetovej reakcie na finančnú krízu. Komisia navrhne 26. novembra podrobnejšiu verziu tohto plánu EÚ na obnovu v rámci lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Naším cieľom je spojiť série cielených krátkodobých iniciatív, ktoré pomôžu čeliť nepriaznivým účinkom na širšie hospodárstvo, a súčasne prepracovať strednodobé a dlhodobé opatrenia lisabonskej stratégie pri zohľadnení krízy."@sk19
"− Komisija je predstavila svoje jesensko napoved 3. novembra, ki nakazuje, da so gospodarski izgledi neugodni: pričakuje se, da se bo gospodarska rast leta 2009 ustavila in narasla v Evropski uniji le za borih 0,2 %. V letu 2010 bi morala nastopiti postopna oživitev v večini gospodarstev EU, z napovedano rastjo 1,1 % za EU kot celoto. Zaradi tega se pričakuje, da bo brezposelnost v EU leta 2009 narasla na 7,8 % , z nadaljnjo rastjo v letu 2010. Toda pričakuje se, da se bo naslednje leto inflacija v EU spet zmanjšala na 2,4 % in še nadalje upadla leta 2010. Brez dvoma je res, da so izzivi, s katerimi se soočamo, bistveni. Zato Komisija sedaj razvija izčrpno strategijo, s katero bi obvladala finančno krizo in omejila gospodarski padec. Osnova te strategije je določena v sporočilu z naslovom „Od finančne krize do okrevanja gospodarstva: Evropski okvir za ukrepanje“, ki nakazuje, kako bi se EU morala spoprijeti z naslednjimi fazami krize na enoten in usklajen način. Ukrepe bi bilo treba usmeriti nasproti trem ciljem: prvič, zgraditi novo arhitekturo finančnega trga na ravni EU; drugič, obravnavati vpliv na realno gospodarstvo in tretjič, uskladiti globalni odziv na finančno krizo. 26. novembra bo Komisija predlagala bolj natančno različico tega načrta za okrevanje gospodarstva EU pod okriljem lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Naš cilj je združiti serijo ciljnih kratkoročnih pobud, ki bodo pomagale blažiti negativne učinke na širše gospodarstvo in istočasno sprejeti srednje- in dolgoročne ukrepe lizbonske strategije, ki bi obravnavali krizo."@sl20
"− Kommissionen presenterade sin höstprognos den 3 november och den visar att den ekonomiska utvecklingen ser dyster ut. Den ekonomiska tillväxten förväntas stanna upp under 2009 och ökar bara med 0,2 procent i Europeiska unionen. År 2010 bör de flesta EU-ekonomierna märka en gradvis återhämtning med en beräknad tillväxt på 1,1 procent för hela EU. Som en följd av detta beräknas arbetslösheten att minska till 7,8 procent i EU år 2009, med en ytterligare minskning år 2010. Men nästa år förväntar vi oss att inflationen snabbt ska sjunka snabbt till 2,4 procent i EU och att bromsa upp ytterligare år 2010. Det är ingen tvekan om att vi står inför omfattande utmaningar. Därför tar kommissionen nu fram en övergripande strategi för att hantera den finansiella krisen och begränsa den ekonomiska nedgången. Utgångspunkten för denna strategi står i meddelandet ”Från finanskris till återhämtning: ram för åtgärder på EU-nivå”, som visar hur EU ska tackla nästa steg i krisen på ett enat och samordnat sätt. Åtgärderna ska styras mot tre målsättningar: För det första, att bygga upp en ny ekonomisk marknadsstruktur på EU-nivå, för det andra, hantera följderna för realekonomin och för det tredje, samordna en global respons till den finansiella krisen. Den 26 november kommer kommissionen att lägga fram en mer detaljerad version av återhämtningsplanen för EU, under paraplyet Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Vårt mål är att föra samman en rad målinriktade kortsiktiga initiativ som kommer att hjälpa till att motverka de ogynnsamma effekterna på den totala ekonomin och samtidigt anpassa åtgärderna i Lissabonstrategin på medellång och lång sikt åtgärderna efter krisen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Margot Wallström,"18,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph